BORTEZOMIB MYLAN 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

05-05-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

05-05-2021

Aktiivinen ainesosa:
Bortezomibum
Saatavilla:
Mylan AB
ATC-koodi:
L01XG01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Bortezomibum
Annos:
3.5 mg
Lääkemuoto:
injektiokuiva-aine, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
bortetsomibi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoidon tulee tapahtua solunsalpaajahoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36288
Valtuutus päivämäärä:
2019-02-11

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bortezomib Mylan 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

bortetsomibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bortezomib Mylan on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bortezomib Mylan -valmistetta

Miten Bortezomib Mylan -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bortezomib Mylan -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bortezomib Mylan on ja mihin sitä käytetään

Bortezomib Mylan -valmisteen vaikuttava aine on bortetsomibi, joka on ns. proteasomin estäjä.

Proteasomeilla on keskeinen tehtävä solun toiminnan ja kasvun säätelyssä. Bortetsomibi vaikuttaa

solun toimintaan ja voi siten tuhota syöpäsoluja.

Bortezomib Mylania käytetään multippelin

myelooman (luuydinkasvaimen) hoitoon yli 18-vuotiaille

potilaille

ainoana lääkkeenä tai yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa muodossa

tai deksametasoniin potilaille, joiden sairaus on pahentunut (etenee) sen jälkeen, kun he saivat

vähintään yhtä aiempaa hoitoa ja joilla kantasolusiirto epäonnistui tai joille se ei sovellu

yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa potilaille,

joiden tautia ei ole aiemmin hoidettu ja

joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna kantasolusiirrolla ei sovellu

yhdistelmänä deksametasonin kanssa tai deksametasonin ja talidomidin kanssa potilaille,

joiden tautia ei ole aiemmin hoidettu, ennen kantasolusiirrolla tuetun suuriannoksisen

solunsalpaajahoidon antoa (induktiohoito).

Bortezomib Mylania käytetään yhdessä rituksimabin, syklofosfamidin,

doksorubisiinin

ja prednisonin

kanssa manttelisolulymfooman

(erääntyyppisen imusolmukesyövän) hoitoon vähintään 18-vuotiaille

potilaille, joiden tautia ei ole aiemmin hoidettu ja joille kantasolusiirto ei sovellu.

Bortezomib Mylan, jota bortezomib sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bortezomib Mylan -valmistetta

Älä käytä Bortezomib Mylan -valmistetta

jos olet allerginen bortetsomibille,

boorille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on tietty vakava keuhko- tai sydänsairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille Bortezomib Mylanin käyttöä, jos sinulla on jokin seuraavista:

matala puna- tai valkosoluarvo

verenvuotohäiriö ja/tai matala verihiutalearvo

ripulia, ummetusta, pahoinvointia tai oksentelua

pyörtymistä, huimausta tai pyörrytystä aiemmin

munuaisvaivoja

keskivaikea tai vaikea maksan toimintahäiriö

käsien tai jalkojen puutumisesta, kihelmöinnistä tai kivusta aiheutuneita ongelmia (neuropatia)

aiemmin

sydänvaivoja tai ongelmia verenpaineen kanssa

hengenahdistusta tai yskää

kouristuskohtauksia

vyöruusu (paikallinen,

mukaan lukien silmien ympärillä, tai koko keholle levinneenä)

tuumorinhajoamisoireyhtymän

oireita, kuten lihaskramppeja, lihasheikkoutta, sekavuutta,

näkökyvyn menetys tai näköhäiriöitä ja hengenahdistusta

muistamattomuutta, ajatusvaikeuksia, kävelyvaikeuksia tai näön menetys. Nämä saattavat olla

vakavan aivojen infektion oireita, ja lääkäri saattaa ehdottaa lisätutkimuksia ja seurantaa.

Sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita ennen Bortezomib Mylan -hoidon aloittamista ja sen aikana,

jotta verisoluarvosi voidaan tarkistaa säännöllisesti.

Jos sinulla on manttelisolulymfooma ja saat Bortezomib Mylan -hoidon kanssa rituksimabi-nimistä

lääkettä, sinun pitää kertoa lääkärille:

jos epäilet, että sinulla on nyt tai on aiemmin ollut hepatiitti-infektio. Joillakin B-hepatiittia

sairastaneilla potilailla hepatiitti on saattanut uusiutua, mikä saattaa johtaa kuolemaan. Jos sinulla

on aiemmin ollut B-hepatiitti-infektio,

lääkäri tutkii sinulta tarkoin aktiiviseen B-hepatiittiin

viittaavat oireet.

Sinun on luettava ennen Bortezomib Mylan -hoidon aloittamista kaikkien Bortezomib Mylan -hoidon

kanssa yhdistelmänä käyttämiesi lääkevalmisteiden pakkausselosteet, jotta saat näitä lääkkeitä

koskevat tiedot. Jos talidomidia

käytetään, raskaustestejä ja raskauden ehkäisyä koskeviin

vaatimuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. Raskaus ja imetys).

Lapset ja nuoret

Bortezomib Mylan -valmistetta ei pidä käyttää lapsille ja nuorille, koska ei tiedetä, miten tämä lääke

vaikuttaa heihin.

Muut lääkevalmisteet ja Bortezomib Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman reseptiä.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät lääkkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista:

ketokonatsoli, jota käytetään sieni-infektioiden hoitoon

ritonaviiri,

jota käytetään HIV-infektion hoitoon

rifampisiini,

joka on bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä antibiootti

karbamatsepiini, fenytoiini tai fenobarbitaali, joita käytetään epilepsian hoitoon

mäkikuisma (Hypericum perforatum), jota käytetään masennuksen tai muiden sairauksien hoitoon

suun kautta otettavat diabeteslääkkeet.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Bortezomib Mylan -valmistetta, jos olet raskaana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä.

Sekä miesten että naisten on huolehdittava raskauden ehkäisystä Bortezomib Mylan -hoidon aikana ja

3 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. Jos ehkäisystä huolimatta tulet raskaaksi, kerro siitä

välittömästi lääkärille.

Älä imetä Bortezomib Mylan -hoidon aikana. Neuvottele lääkärin kanssa turvallisesta imetyksen

aloittamisajankohdasta hoidon päättymisen jälkeen.

Talidomidi

aiheuttaa epämuodostumia ja sikiökuolemia. Kun Bortezomib Mylan -valmistetta

käytetään yhdistelmänä talidomidin

kanssa, sinun on noudatettava talidomidin

raskaudenehkäisyohjelmaa (ks. talidomidin pakkausseloste).

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bortezomib Mylan voi aiheuttaa väsymystä, huimausta, pyörtymistä tai näön hämärtymistä. Älä aja

autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita, jos sinulla esiintyy tällaisia haittavaikutuksia. Vaikka sinulla ei

olisikaan tällaisia vaikutuksia, sinun on silti syytä olla varovainen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Bortezomib Mylan -valmistetta käytetään

Lääkäri määrittää sinulle sopivan Bortezomib Mylan -annoksen pituutesi ja painosi (kehon pinta-alan)

perusteella. Bortezomib Mylan -hoidon tavallinen aloitusannos on 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohti

kaksi kertaa viikossa. Lääkäri voi muuttaa annosta ja hoitojaksojen kokonaismäärää sen perusteella,

miten hoito tehoaa, ilmeneekö sinulla tiettyjä haittavaikutuksia ja onko sinulla perussairauksia (esim.

maksan toimintahäiriöt).

Etenevä multippeli myelooma

Kun Bortezomib Mylan -valmistetta annetaan ainoana lääkkeenä, sinulle annetaan 4 Bortezomib

Mylan -annosta laskimoon tai ihon alle päivinä 1, 4, 8 ja 11, minkä jälkeen pidetään 10 päivän

”lepotauko”, jonka aikana et saa Bortezomib Mylan -hoitoa. Tämä 21 vuorokauden (3 viikon) jakso on

yksi hoitosykli. Saat enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Bortezomib Mylan saatetaan antaa sinulle yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa

muodossa tai deksametasoniin.

Kun Bortezomib Mylan annetaan yhdistettynä doksorubisiiniin

pegyloidussa liposomaalisessa

muodossa, Bortezomib Mylan annetaan sinulle laskimoon tai ihon alle 21 vuorokauden pituisena

hoitosyklinä ja doksorubisiinia

pegyloidussa liposomaalisessa muodossa annetaan 30 mg/m

infuusiona laskimoon 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Mylan -hoitosyklin

päivänä 4 annettavan

Bortezomib Mylan -injektion jälkeen.

Sinulle saatetaan antaa enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Kun Bortezomib Mylan annetaan yhdessä deksametasonin kanssa, Bortezomib Mylan annetaan sinulle

laskimoon tai ihon alle 21 vuorokauden pituisena hoitosyklinä ja deksametasonia annetaan 20 mg suun

kautta 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Mylan -hoitosyklin

päivinä 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 ja 12.

Sinulle saatetaan antaa enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Aiemmin hoitamaton multippeli myelooma

Jos multippelia myeloomaa ei ole aiemmin hoidettu eikä kantasolusiirto sovi sinulle, sinulle annetaan

Bortezomib Mylan -valmistetta laskimoon yhdessä kahden muun lääkkeen, melfalaanin ja prednisonin,

kanssa.

Hoitosyklin pituus on tällöin 42 vuorokautta (6 viikkoa). Saat 9 hoitosykliä (54 viikkoa).

Hoitojaksojen 1–4 aikana Bortezomib Mylania annetaan kahdesti viikossa päivinä 1, 4, 8, 11,

22, 25, 29 ja 32.

Hoitojaksojen 5–9 aikana Bortezomib Mylania annetaan kerran viikossa päivinä 1, 8, 22 ja 29.

Melfalaania (9 mg/m

) ja prednisonia (60 mg/m

) otetaan suun kautta jokaisen hoitojakson

ensimmäisen hoitoviikon

päivinä 1, 2, 3 ja 4.

Jos multippelia myeloomaa ei ole aiemmin hoidettu ja sovellut kantasolusiirtoon, sinulle annetaan

induktiohoitona

Bortezomib Mylan -valmistetta laskimoon tai ihon alle yhdessä joko deksametasonin

kanssa tai deksametasonin ja talidomidin

kanssa.

Kun Bortezomib Mylan annetaan yhdessä deksametasonin kanssa, Bortezomib Mylan annetaan sinulle

laskimoon tai ihon alle 21 vuorokauden pituisena hoitosyklinä ja deksametasonia annetaan 40 mg suun

kautta 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Mylan -hoitosyklin

päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ja 11.

Sinulle annetaan 4 hoitosykliä (12 viikkoa).

Kun Bortezomib Mylan annetaan yhdessä talidomidin

ja deksametasonin kanssa, hoitosyklin

pituus on

28 vuorokautta (4 viikkoa).

Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta 28 vuorokauden pituisen Bortezomib Mylan -hoitosyklin

päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ja 11 ja talidomidia

annetaan ensimmäisessä hoitosyklissä 50 mg päivässä

suun kautta päivään 14 saakka, ja jos siedät hoidon, talidomidiannos suurennetaan 100 mg:aan päiviksi

15–28 ja saatetaan suurentaa edelleen 200 mg:aan päivässä toisesta hoitosyklistä eteenpäin.

Sinulle annetaan enintään 6 hoitosykliä (24 viikkoa).

Aiemmin hoitamaton manttelisolulymfooma

Jos et ole aiemmin saanut hoitoa manttelisolulymfoomaan,

sinulle annetaan Bortezomib Mylan

-valmistetta laskimoon tai ihon alle yhdessä rituksimabin, syklofosfamidin,

doksorubisiinin

prednisonin kanssa. Bortezomib Mylan annetaan laskimoon tai ihon alle päivinä 1, 4, 8 ja 11, mitä

seuraa hoitotauko, jolloin hoitoa ei anneta. Hoitosyklin pituus on 21 vuorokautta (3 viikkoa). Sinulle

saatetaan antaa enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Jokaisen 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Mylan -hoitosyklin päivänä 1 annetaan seuraavia

lääkevalmisteita infuusioina laskimoon:

rituksimabia annoksena 375 mg/m

, syklofosfamidia annoksena 750 mg/m

ja doksorubisiinia

annoksena 50 mg/m

Prednisonia annetaan suun kautta annoksina 100 mg/m

Bortezomib Mylan -hoitosyklin

päivinä 1, 2,

3, 4 ja 5.

Miten Bortezomib Mylan -valmistetta annetaan

Tämä lääke on tarkoitettu annettavaksi ainoastaan laskimoon tai ihon alle. Bortezomib Mylan -hoidon

antaa sytotoksisten lääkkeiden käyttöön perehtynyt terveydenhuoltohenkilökunta.

Bortezomib Mylan -jauhe täytyy liuottaa ennen antoa. Hoitohenkilökunta valmistelee lääkkeen ja liuos

annetaan pistoksena joko laskimoon tai ihon alle. Laskimoon annettava pistos on nopea, 3–5 sekunnin

pituinen. Ihon alle annettava pistos annetaan joko reiteen tai vatsaan.

Jos saat enemmän Bortezomib Mylan -valmistetta kuin sinun pitäisi

Koska lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tämän lääkkeen sinulle, on epätodennäköistä, että saisit sitä

liikaa. Jos kuitenkin saat yliannoksen, lääkäri seuraa haittavaikutusten ilmaantumista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut näistä vaikutuksista voivat olla vakavia.

Jos saat Bortezomib Mylan -hoitoa multippelin myelooman tai manttelisolulymfooman

hoitoon, kerro

lääkärille heti, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

lihaskramppeja, lihasheikkoutta

sekavuutta, näkökyvyn menetys tai näköhäiriöitä, sokeutuminen, kouristuskohtauksia, päänsärkyä

hengenahdistusta, jalkaterien turpoamista tai muutoksia sydämen sykkeessä, korkeaa

verenpainetta, väsymystä, pyörtymisiä

yskää ja hengitysvaikeuksia tai puristuksen tunnetta rintakehässä.

Bortezomib Mylan -hoitoon voi hyvin yleisesti liittyä veren puna- tai valkosolujen ja verihiutaleiden

määrän vähenemistä. Siksi sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita ennen Bortezomib Mylan -hoidon

aloittamista ja sen aikana, jotta veriarvosi voidaan tarkistaa säännöllisesti. Sinulla voi ilmetä

muutoksia, kuten

verihiutaleiden määrän väheneminen, jolloin

saatat olla alttiimpi mustelmille tai verenvuodoille

ilman selvää vauriota (esim. suoliston, mahan, suun ja ikenien verenvuoto tai aivoverenvuoto tai

maksan verenvuoto)

veren punasolujen määrän väheneminen, mikä voi johtaa anemiaan, jonka oireita ovat väsymys ja

kalpeus

veren valkosolujen määrän väheneminen, mikä altistaa sinut herkemmin infektioille tai saat

flunssankaltaisia oireita.

Jos saat Bortezomib Mylania multippelin

myelooman hoitoon, sinulle mahdollisesti ilmaantuvat

haittavaikutukset luetellaan seuraavassa:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä

10:stä)

hermovauriosta johtuva ihon tuntoherkkyys, puutuminen, kihelmöinti tai kuumotus tai käsien tai

jalkojen kipu

puna- ja/tai valkosolujen määrän väheneminen (katso yllä)

kuume

pahoinvointi

ja oksentelu, ruokahalun väheneminen

ummetus, johon saattaa liittyä turvotusta (voi olla vakavaa)

ripuli. Jos tätä esiintyy, sinun on tärkeää juoda vettä tavallista enemmän. Voit saada lääkäriltäsi

ripulin hoitoon muuta lääkettä.

väsymys (uupumus), heikotuksen tunne

lihaskipu, luukipu.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

matala verenpaine, verenpaineen äkillinen lasku seistessä, mikä voi johtaa pyörtymiseen

korkea verenpaine

heikentynyt munuaisten toiminta

päänsärky

yleinen huonovointisuus, kipu, kiertohuimaus, pyörrytys, heikkouden tunne tai tajunnanmenetys

vilunväristykset

infektiot, kuten keuhkokuume, hengitystieinfektiot, keuhkoputkitulehdus,

sieni-infektiot, yskä,

johon liittyy limaneritystä, flunssankaltainen sairaus

vyöruusu (paikallinen,

myös silmien ympärille tai kaikkialle kehoon levinnyt)

rintakipu, hengenahdistus liikunnan

yhteydessä

erilaiset ihottumat

ihon kutina, kyhmyt iholla tai ihon kuivuminen

kasvojen punoitus tai hiusverisuonten katkeilu

ihon punoitus

kuivuminen

närästys, turvotus, röyhtäily, ilmavaivat, mahakipu, verenvuoto suolistosta tai mahasta

maksan toiminnan muutokset

suun tai huulten arkuus, suun kuivuminen,

suun haavaumat tai kurkkukipu

painon lasku, makuaistin menetys

lihaskouristukset, lihasspasmit, lihasheikkous, raajakivut

näön hämärtyminen

silmän uloimman kerroksen ja silmäluomen sisäpinnan infektio (sidekalvotulehdus)

nenäverenvuoto

univaikeudet tai -häiriöt, hikoilu, ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut, alakuloisuus, levottomuus tai

kiihtyneisyys,

mielentilan muutokset, ajan ja paikan tajun häviäminen

kehon turvotus, myös silmien ympärystän ja muiden kehon osien turvotus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus, rintakipu, tuntemukset rinnassa, sydämen sykkeen

hidastuminen tai tihentyminen

munuaisten toimintahäiriö

verisuonitulehdus,

veritulppa laskimoissa ja keuhkoissa

veren hyytymishäiriöt

riittämätön verenkierto

sydäntä ympäröivän kalvon tulehdus tai nestettä sydämen ympärillä

infektiot, kuten virtsatieinfektiot,

flunssa, herpesvirusinfektiot, korvatulehdus ja selluliitti

veriset ulosteet tai limakalvojen

verenvuoto esim. suussa, emättimessä

aivoverenkierron häiriöt

halvaantuminen, kouristukset, kaatumiset, liikehäiriöt,

aistien (tunto-, kuulo-, maku-, hajuaistin)

poikkeavuudet, muutokset tai heikkeneminen, keskittymishäiriöt,

vapina, nykiminen

niveltulehdus, mukaan lukien sormien, varpaiden ja leukojen niveltulehdus

keuhkojen häiriöt, jolloin elimistö ei saa riittävästi happea. Tällaisia häiriötä ovat mm.

hengitysvaikeudet, hengästyneisyys, hengästyminen ilman rasitusta, pinnalliseksi muuttunut,

vaikeutunut tai katkonainen hengitys, hengityksen vinkuminen

hikka, puheen häiriöt

lisääntynyt tai vähentynyt virtsanmuodostus (munuaisvauriosta johtuva), virtsaamiskivut,

veren/proteiinien esiintyminen virtsassa, nesteen kertyminen elimistöön

muuttunut tajunnantaso, sekavuus, muistin heikkeneminen tai muistinmenetys

yliherkkyys

kuulon heikkeneminen, kuurous tai korvien soiminen, epämiellyttävät tuntemukset korvassa

hormonihäiriö, joka saattaa vaikuttaa suolojen ja veden imeytymiseen

kilpirauhasen liikatoiminta

kyvyttömyys tuottaa riittävästi insuliinia tai tavanomaisten insuliinipitoisuuksien heikentynyt

vaikutus

silmä-ärsytys tai -tulehdus, hyvin vetistävät silmät, silmien arkuus, kuivat silmät,

silmätulehdukset, silmäluomen kyhmy (luomirakkula), silmäluomien

punoitus ja turpoaminen,

silmien rähmiminen, epänormaali näkökyky, silmien verenvuoto

imurauhasten turvotus

nivelten tai lihasten jäykkyys, painon tunne, nivuskipu

hiustenlähtö ja hiusten rakenteen poikkeavuudet

allergiset reaktiot

pistoskohdan punoitus tai kipu

suun kipu

suun infektiot tai tulehdus, suun haavaumat, ruokatorven, mahan ja suoliston haavaumat, joihin

liittyy toisinaan kipua tai verenvuotoa, suoliston liikkeiden hidastuminen (suolitukos mukaan

lukien), epämiellyttävät tuntemukset vatsassa tai ruokatorvessa, nielemisvaikeus, verioksennukset

ihoinfektiot

bakteeri- ja virustulehdus

hammasinfektio

haimatulehdus, sappitietukos

sukupuolielinten kipu, erektiovaikeudet

painon nousu

jano

maksatulehdus

pistoskohtaan tai injektion antolaitteeseen liittyvät häiriöt

ihoreaktiot ja ihon häiriöt (jotka saattavat olla vaikea-asteisia ja hengenvaarallisia), ihon haavat

mustelmat, kaatumiset ja vammat

verisuonitulehdus tai -verenvuoto, joka voi ilmetä pieninä punaisina tai purppuranvärisinä pisteinä

(tavallisesti jaloissa) tai isoina, mustelman kaltaisina laikkuina ihon tai kudoksen alla

hyvänlaatuiset kystat

vaikea-asteinen korjautuva aivosairaus, johon liittyy kouristuskohtauksia, korkea verenpaine,

päänsärkyä, väsymystä, sekavuutta, sokeus tai muita näköhäiriöitä.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

sydänvaivat, mukaan lukien sydänkohtaus, rasitusrintakipu (angina pectoris)

kasvojen ja kaulan punoitus

verisuonen värinmuutos

selkäydinhermotulehdus

korviin liittyvät ongelmat, verenvuoto korvasta

kilpirauhasen vajaatoiminta

Budd–Chiarin oireyhtymä (maksalaskimon tukkeutumisesta aiheutuvia kliinisiä oireita)

suolen toiminnan muutokset tai poikkeavuudet

aivoverenvuoto

silmien ja ihon muuttuminen keltaiseksi (ikterus)

vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen sokki), jonka oireita saattavat olla hengitysvaikeudet,

rintakipu tai puristuksen tunne rinnassa ja/tai huimauksen/heikotuksen tunne, voimakas ihon

kutina tai ihosta koholla olevat paukamat, kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turpoaminen,

mikä saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia, tajunnanmenetys

rintarauhasten häiriöt

ulkosynnytinten haavaumat

sukupuolielinten turpoaminen

alkoholin sietokyvyttömyys

kuihtuminen tai ruumiin massan häviäminen

lisääntynyt ruokahalu

fistelit

nivelen nestepurkautuma

kystat nivelten pinnalla (synoviaalikystat)

murtumat

lihaskudoksen hajoaminen, mikä johtaa muihin komplikaatioihin

maksan turpoaminen, maksan verenvuoto

munuaissyöpä

psoriaasin kaltainen ihosairaus

ihosyöpä

ihon kalpeus

verihiutaleiden tai plasmasolujen (erääntyyppisten veren valkosolujen) lisääntyminen veressä

pienten verisuonten tukos (tromboottinen mikroangiopatia)

poikkeava reaktio verensiirtoon

osittainen tai täydellinen näön menetys

sukupuolivietin

heikkeneminen

kuolaaminen

vakava hermotulehdus, josta voi aiheutua halvaus ja hengitysvaikeuksia (Guillain-Barrén

oireyhtymä)

silmien ulospullistuminen

valoherkkyys

tiheä hengitys

peräsuolikipu

sappikivet

tyrä

vammat

hauraat tai heikot kynnet

poikkeavat valkuaisainekertymät elintärkeissä elimissä

kooma

suoliston haavat

monielinhäiriö

kuolema.

Jos saat Bortezomib Mylania yhdessä muiden lääkkeiden kanssa manttelisolulymfooman hoitoon,

sinulle mahdollisesti ilmaantuvat haittavaikutukset luetellaan seuraavassa:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä

10:stä)

keuhkokuume

ruokahalun väheneminen

hermovauriosta johtuva ihon tuntoherkkyys, puutuminen, kihelmöinti tai kuumotus tai käsien tai

jalkojen kipu

pahoinvointi

ja oksentelu

ripuli

suun haavaumat

ummetus

lihaskipu, luukipu

hiustenlähtö ja hiusten rakenteen poikkeavuudet

väsymys, heikotuksen tunne

kuume.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

vyöruusu (paikallinen,

myös silmien ympärille tai kaikkialle kehoon levinnyt)

herpesvirusinfektiot

bakteeri- ja virustulehdus

hengitystieinfektiot, keuhkoputkitulehdus,

yskä, johon liittyy limaneritystä, flunssankaltainen

sairaus

sieni-infektiot

yliherkkyys (allergiset reaktiot)

kyvyttömyys tuottaa riittävästi insuliinia tai tavanomaisten insuliinipitoisuuksien heikentynyt

vaikutus

nesteen kertyminen elimistöön

univaikeudet tai -häiriöt

tajunnanmenetys

tajunnantason muutokset, sekavuus

huimauksen tunne

tihentynyt sydämen syke, korkea verenpaine, hikoilu

epänormaali näkökyky, näön hämärtyminen

sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus, rintakipu, tuntemukset rinnassa, sydämen sykkeen

hidastuminen tai tihentyminen

korkea tai matala verenpaine

verenpaineen äkillinen lasku seistessä, mikä voi johtaa pyörtymiseen

hengenahdistus liikunnan yhteydessä

yskä

hikka

korvien soiminen, epämiellyttävät tuntemukset korvassa

verenvuoto suolistosta tai mahasta

närästys

mahakipu, turvotus

nielemisvaikeudet

mahan ja suoliston infektio tai tulehdus

mahakipu

suun tai huulten arkuus, kurkkukipu

maksan toiminnan muutokset

ihon kutina

ihon punoitus

ihottuma

lihasspasmit

virtsatieinfektio

raajakipu

kehon turpoaminen, silmien ympärystän ja muiden kehon osien turpoaminen mukaan lukien

vilunväristykset

pistoskohdan punoitus tai kipu

yleinen huonovointisuus

painon lasku

painon nousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

maksatulehdus

vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen sokki), jonka oireita saattavat olla hengitysvaikeudet,

rintakipu tai puristuksen tunne rinnassa ja/tai huimauksen/heikotuksen tunne, voimakas ihon

kutina tai ihosta koholla olevat paukamat, kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turvotus, mikä

saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia, tajunnanmenetys

liikehäiriöt,

halvaantuminen, nykiminen

kiertohuimaus

kuulon heikkeneminen, kuurous

keuhkojen häiriöt, jolloin elimistö ei saa riittävästi happea. Tällaisia häiriötä ovat mm.

hengitysvaikeudet, hengästyneisyys, hengästyminen ilman rasitusta, pinnalliseksi muuttunut,

vaikeutunut tai katkonainen hengitys, hengityksen vinkuminen

veritulppa keuhkoissa

silmien ja ihon muuttuminen keltaiseksi (ikterus)

silmäluomen kyhmy (luomirakkula), silmäluomien

punoitus ja turpoaminen.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta)

pienten verisuonten tukos (tromboottinen mikroangiopatia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bortezomib Mylan -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Käyttökuntoon saatettu liuos

Valmisteen on osoitettu säilyvän käytön aikana kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 8 päivää

25 °C:n ja 15 päivää 5 ± 3 ºC:n lämpötilassa pimeässä, sekä injektiopullossa että

polypropeeniruiskussa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi, ellei käyttöönvalmistus-/laimennustapa

eliminoi

mikrobikontaminaation

riskiä. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet

ennen valmisteen antoa ovat käyttäjän vastuulla.

Bortezomib Mylan on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämätön valmiste tai

jätemateriaali on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bortezomib Mylan sisältää

Vaikuttava aine on bortetsomibi. Yksi injektiopullo

sisältää 3,5 mg bortetsomibia

(mannitoliboronihappoesterinä).

Muu aine on mannitoli (E421).

Laskimoon:

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml injektionestettä sisältää 1 mg bortetsomibia.

Ihon alle:

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml injektionestettä sisältää 2,5 mg bortetsomibia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Bortezomib Mylan injektiokuiva-aine,

liuosta varten, on valkoinen tai luonnonvalkoinen

kakku tai

jauhe.

Bortezomib Mylan on pakattu lasiseen injektiopulloon, jossa on kumitulppa ja sininen repäisykorkki.

Yksi pakkaus sisältää yhden kertakäyttöisen injektiopullon.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Mylan AB

Box 23033

10435 Tukholma

Ruotsi

Valmistaja

Synthon, s.r.o.

Brnenská 32/

čp. 597

Blansko

678 01

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bortezomib Mylan 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo

sisältää 3,5 mg bortetsomibia (bortetsomibin mannitoliboronihappoesterinä).

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml ihon alle annettavaa injektionestettä sisältää 2,5 mg bortetsomibia.

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml laskimoon annettavaa injektionestettä sisältää 1 mg bortetsomibia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine,

liuosta varten.

Valkoinen tai luonnonvalkoinen

kakku tai jauhe.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Bortezomib Mylan monoterapiana tai yhdistettynä doksorubisiiniin

pegyloidussa liposomaalisessa

muodossa tai deksametasoniin on tarkoitettu etenevää multippelia myeloomaa sairastaville

aikuispotilaille,

jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa ja joille on jo tehty

hematopoieettinen kantasolusiirto tai joille se ei sovellu.

Bortezomib Mylan yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa on tarkoitettu aikuispotilaille,

jotka

sairastavat aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa ja joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito

tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla ei sovellu.

Bortezomib Mylan yhdessä deksametasonin tai deksametasonin ja talidomidin

kanssa on tarkoitettu

induktiohoitoon aikuispotilaille,

jotka sairastavat aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa ja

joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla soveltuu.

Bortezomib Mylan yhdessä rituksimabin,

syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa on

tarkoitettu aikuispotilaille,

jotka sairastavat aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa ja joille

hematopoieettinen kantasolusiirto ei sovellu.

4.2

Annostus ja antotapa

Bortetsomibihoito on aloitettava syöpäpotilaiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa, mutta

bortetsomibin voi antaa terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kokemusta solunsalpaajien käytöstä.

Terveydenhuollon ammattilaisen on saatettava bortetsomibi käyttökuntoon (ks. kohta 6.6).

Annostus etenevän multippelin myelooman hoidossa (potilaat, jotka ovat saaneet vähintään yhtä

aiempaa hoitoa)

Monoterapia

Bortetsomibi-injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositeltuna annoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohden kahdesti viikossa kahden viikon ajan

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä yhteensä 3 viikon jakso on yksi

hoitosykli. Potilaille suositellaan antamaan kaksi bortetsomibihoitosykliä täydellisen hoitovasteen

varmistumisen jälkeen. Hoitoon vastaaville potilaille, jotka eivät saavuta täydellistä remissiota,

suositellaan yhteensä 8 bortetsomibihoitosykliä. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välillä tulee pitää

vähintään 72 tunnin tauko.

Annoksen muuttaminen hoidon aikana ja monoterapiaa toistettaessa

Bortetsomibihoito tulee keskeyttää, jos ilmenee mikä tahansa 3. asteen ei-hematologinen tai 4. asteen

hematologinen haittavaikutus lukuun ottamatta alla mainittua neuropatiaa (ks. myös kohta 4.4).

Haittavaikutusoireiden hävittyä voidaan bortetsomibihoito aloittaa uudelleen 25 % pienemmällä

annoksella (1,3 mg/m

pienennetty tasolle 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

pienennetty tasolle 0,7 mg/m

). Jos

haittavaikutus ei häviä tai toistuu pienintä annosta käytettäessä, tulee bortetsomibihoidon

keskeyttämistä harkita, ellei hoidosta saatava hyöty ole selkeästi vaaroja suurempi.

Neuropaattinen kipu ja/tai perifeerinen neuropatia

Potilaita, joilla esiintyy bortetsomibihoitoon

liittyvää neuropatiakipua ja/tai perifeeristä neuropatiaa,

tulee hoitaa taulukossa 1 kuvatulla tavalla (ks. kohta 4.4). Potilaita, joilla on ennestään vaikea

neuropatia, voidaan hoitaa bortetsomibilla vain huolellisen haitta/hyötyarvioinnin jälkeen.

Taulukko 1: Annostuksen muuttamista koskevat suositukset* bortetsomibihoitoon liittyvässä

neuropatiassa

Neuropatian vaikeusaste

Annostuksen muuttaminen

Aste 1 (oireeton, syvien

jännerefleksien häviäminen tai

parestesiat), ei kipua tai

toimintakyvyn menetystä

Ei muutosta

Aste 1 ja kipua, tai aste 2

(keskivaikeita oireita, rajoittavat

IADL-toimintoja**)

Bortetsomibiannos pienennetään tasolle 1,0 mg/m

Siirrytään bortetsomibihoito-ohjelmaan 1,3 mg/m

kerran

viikossa

Aste 2 ja kipua, tai aste 3 (vaikeita

oireita, rajoittavat itsestä

huolehtimiseen liittyviä

ADL-

toimintoja***)

Bortetsomibihoito keskeytetään, kunnes haittavaikutus on

hävinnyt. Haittavaikutusten hävitessä Bortezomib Mylan

-hoito aloitetaan uudelleen ja annos pienennetään tasolle

0,7 mg/m

kerran viikossa.

Aste 4 (henkeä uhkaavat seuraukset:

kiireelliset toimenpiteet aiheellisia)

ja/tai vaikea autonominen neuropatia

Bortetsomibihoito lopetetaan

* Perustuu annostuksen muutoksiin vaiheen II ja III multippelin myelooman tutkimuksissa ja myyntiluvan

saamisen jälkeiseen käyttökokemukseen. Asteikko perustuu NCI:n yleisiin toksisuuskriteereihin (NCI Common

Toxicity Criteria CTCAE v 4.0)

** IADL-toiminnot: viittaavat ruoanlaittoon, ruoka- tai vaateostoksiin, puhelimen käyttöön, rahan käsittelyyn jne.

(instrumental activities of daily life)

*** Itsestä huolehtimiseen liittyvät ADL-toiminnot: viittaavat peseytymiseen, pukeutumiseen ja riisuutumiseen,

syömiseen, WC:ssä käyntiin, lääkkeiden ottamiseen ja liikuntakykyyn (activities of daily life)

Yhdistelmähoito yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa muodossa

Bortetsomibi 3,5 mg injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositeltuna annoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohden kahdesti viikossa kahden viikon ajan 21

vuorokauden pituisen hoitosyklin

päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä yhteensä 3 viikon jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välin on oltava vähintään 72 tuntia.

Doksorubisiinia pegyloidussa liposomaalisessa muodossa annetaan bortetsomibihoitosyklin

päivänä 4

annetun bortetsomibi-injektion

jälkeen annoksena 30 mg/m² yhden tunnin kestoisena infuusiona

laskimoon.

Tätä yhdistelmähoitoa voidaan antaa enintään 8 hoitosykliä, jos potilaan tauti ei etene ja hän sietää

hoidon. Jos potilas saa täydellisen vasteen, hoitoa voidaan jatkaa vielä enintään 2 hoitosykliä sen

jälkeen, kun ensimmäinen osoitus täydellisestä vasteesta on saatu, vaikka tämä edellyttäisi useamman

kuin 8 hoitosyklin antamista. Jos potilaan paraproteiinipitoisuudet pienenevät edelleen 8 hoitosyklin

jälkeen, hoitoa voidaan myös tällöin jatkaa niin pitkään kuin potilas sietää hoidon ja vaste säilyy.

Ks. lisätietoja doksorubisiinia

pegyloidussa liposomaalisessa muodossa koskevasta

valmisteyhteenvedosta.

Yhdistelmähoito deksametasonin kanssa

Bortetsomibi 3,5 mg injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositeltuna annoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohden kahdesti viikossa kahden viikon ajan 21

vuorokauden pituisen hoitosyklin

päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä yhteensä 3 viikon jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välin on oltava vähintään 72 tuntia.

Deksametasonia annetaan 20 mg suun kautta bortetsomibihoitosyklin päivinä 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 ja 12.

Jos potilas saa vasteen tai tauti on vakaa tällä yhdistelmähoidolla

annettujen 4 hoitosyklin jälkeen,

hoitoa voidaan jatkaa samalla yhdistelmällä vielä enintään 4 hoitosyklin

ajan.

Ks. lisätietoja deksametasonin valmisteyhteenvedosta.

Annosmuutokset etenevää multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden yhdistelmähoidossa

Yhdistelmähoidossa tehtävissä bortetsomibin annosmuutoksissa noudatetaan edellä annettuja ohjeita

monoterapian annosmuutoksista.

Annostus aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa sairastaville potilaille, joille

hematopoieettinen kantasolusiirto ei sovellu

Hoito melfalaanin ja prednisonin yhdistelmällä

Bortetsomibi 3,5 mg injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

yhdessä suun kautta otettavan melfalaanin ja prednisonin kanssa taulukon 2 mukaisesti. Hoitosykli on

6 viikon pituinen jakso. Hoitosyklien 1–4 aikana bortetsomibi annetaan kahdesti viikossa päivinä 1, 4,

8, 11, 22, 25, 29 ja 32. Hoitosyklien 5–9 aikana bortetsomibi annetaan kerran viikossa päivinä 1, 8, 22

ja 29. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välin on oltava vähintään 72 tuntia. Melfalaani ja prednisoni

annetaan suun kautta kunkin bortetsomibihoitosyklin

ensimmäisellä viikolla päivinä 1, 2, 3 ja 4. Tätä

yhdistelmähoitoa annetaan yhdeksän hoitosykliä.

Taulukko 2: Bortetsomibin annostussuositukset yhdistelmähoidossa melfalaanin ja prednisonin kanssa

Bortetsomibi

kahdesti viikossa (hoitosyklit 1−4)

Viikko

1

2

3

4

5

6

B (1,3 mg/m

Pvä

Pvä

Pvä

Pvä

Tauko

Pvä

Pvä

Pvä

Pvä

Tauko

M (9 mg/m

P (60 mg/m

Pvä

Pvä

Pvä

Pvä

Tauko

Tauko

Bortetsomibi kerran viikossa

(hoitosyklit 5−9)

Viikko

1

2

3

4

5

6

B (1,3 mg/m

Pvä

Pvä 8

Tauko

Pvä 22

Pvä 29

Tauko

M (9 mg/m

P (60 mg/m

Pvä

Pvä

Pvä

Pvä

Tauko

Tauko

B = bortetsomibi; M = melfalaani; P = prednisoni

Melfalaanilla ja prednisonilla toteutettavan yhdistelmähoidon annoksen muuttaminen hoidon aikana

ja hoidon toistaminen

Ennen uuden hoitosyklin aloitusta:

Trombosyyttimäärän tulee olla ≥ 70 x 10

/l ja neutrofiilien absoluuttisen määrän (ANC) tulee

olla ≥ 1,0 x 10

Ei-hematologisten haittavaikutusoireiden tulee lieventyä vaikeusasteelle 1 tai lähtötilanteen

tasolle.

Taulukko 3: Annostuksen muuttaminen seuraavien bortetsomibihoitosyklien aikana

yhdistelmähoidossa melfalaanin ja prednisonin kanssa

Haittavaikutus

Annostuksen muuttaminen tai siirtäminen

Hematologiset haittavaikutukset hoitosyklin aikana

Jos potilaalla havaitaan edellisen hoitosyklin

aikana pitkittynyt 4. asteen neutropenia tai

trombosytopenia, tai trombosytopenia, johon

liittyy verenvuotoa

Harkitaan melfalaaniannoksen pienentämistä 25 %:lla

seuraavan hoitosyklin aikana.

Jos trombosyyttimäärä on ≤ 30 x 10

/l tai

neutrofiilien absoluuttinen määrä (ANC) on

≤ 0,75 x 10

/l bortetsomibin antopäivänä (muu

kuin päivä 1)

Bortetsomibihoito tulee keskeyttää

Jos useita bortetsomibiannoksia jätetään väliin

yhden hoitosyklin aikana (≥ 3 annosta kahdesti

viikossa annostelun aikana tai ≥ 2 annosta

kerran viikossa annostelun aikana)

Bortetsomibin annosta tulee pienentää yhdellä

annostasolla (1,3 mg/m

pienennetään tasolle 1 mg/m

1 mg/m

pienennetään tasolle 0,7 mg/m

Ei-hematologisten haittavaikutusoireiden aste

3

Bortetsomibihoito tulee keskeyttää, kunnes

haittavaikutusoireet ovat lieventyneet asteelle 1 tai

lähtötilanteen tasolle. Tämän jälkeen bortetsomibihoito

voidaan aloittaa uudelleen yhtä annostasoa

pienemmällä annoksella (1,3 mg/m

pienennetty tasolle

1 mg/m

; 1 mg/m

pienennetty tasolle 0,7 mg/m

Potilailla, joilla on bortetsomibihoitoon liittyvää

neuropaattista kipua ja/tai perifeeristä neuropatiaa,

bortetsomibihoito

keskeytetään tai annosta muutetaan

taulukon 1 mukaisesti.

Lisätietoa melfalaanista ja prednisonista löytyy niiden valmisteyhteenvedosta.

Annostus aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa sairastaville potilaille, joille

hematopoieettinen kantasolusiirto soveltuu (induktiohoito)

Yhdistelmähoito deksametasonin kanssa

Bortetsomibi 3,5 mg injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositusannoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alan perusteella kahdesti viikossa kahden viikon ajan

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä kolmen viikon pituinen jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välillä on pidettävä vähintään 72 tunnin tauko.

Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta bortetsomibihoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ja 11.

Tätä yhdistelmähoitoa annetaan neljä hoitosykliä.

Yhdistelmähoito deksametasonin ja talidomidin kanssa

Bortetsomibi 3,5 mg injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositusannoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alan perusteella kahdesti viikossa kahden viikon ajan

28 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä neljän viikon pituinen jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välillä on pidettävä vähintään 72 tunnin tauko.

Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta bortetsomibihoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ja 11.

Talidomidia annetaan 50 mg vuorokaudessa suun kautta päivinä 1–14, ja jos potilas tänä aikana sietää

hoidon, annos suurennetaan 100 mg:aan päivinä 15–28, ja annos voidaan tämän jälkeen suurentaa

edelleen hoitosyklistä 2 lähtien 200 mg:aan vuorokaudessa (ks. taulukko 4).

Tätä yhdistelmähoitoa annetaan neljä hoitosykliä. Jos potilas saa vähintään osittaisen vasteen, hoitoa

suositellaan antamaan vielä 2 hoitosykliä.

Taulukko 4 Annostus bortetsomibi-yhdistelmähoidossa potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton

multippeli myelooma ja joille hematopoieettinen kantasolusiirto soveltuu

B+ Dx

Hoitosyklit 1

4

Viikko

1

2

3

B (1,3

mg/m

Päivät 1, 4

Päivät 8, 11

Hoitotauko

Dx 40

Päivät 1, 2, 3, 4

Päivät 8, 9, 10, 11

B+Dx+T

Hoitosykli 1

Viikko

1

2

3

4

B (1,3

mg/m

Päivät 1, 4

Päivät 8, 11

Hoitotauko

Hoitotauko

T 50

Joka päivä

Joka päivä

T 100

Joka päivä

Joka päivä

Dx 40

Päivät 1, 2, 3, 4 Päivät 8, 9, 10,

Hoitosyklit 2

4

b

B (1,3

mg/m

Päivät 1, 4

Päivät 8, 11

Hoitotauko

Hoitotauko

T 200

Joka päivä

Joka päivä

Joka päivä

Joka päivä

Dx 40

Päivät 1, 2, 3, 4 Päivät 8, 9, 10,

B = bortetsomibi; Dx = deksametasoni; T = talidomidi

Talidomidiannos suurennetaan 100 mg:aan hoitosyklin 1 viikosta 3 lähtien vain, jos potilas sietää annoksen

50 mg, ja 200 mg:aan hoitosyklistä 2 lähtien, jos potilas sietää annoksen 100 mg.

Jos potilas saa 4 hoitosyklin jälkeen vähintään osittaisen vasteen, enimmillään voidaan antaa 6 hoitosykliä

Annostuksen muuttaminen potilaille, joille kantasolusiirto soveltuu

Bortetsomibiannostuksen muuttamisessa pitää noudattaa monoterapiaa koskevia ohjeita

annosmuutoksista.

Lisäksi, jos bortetsomibi annetaan yhdistelmänä muiden solunsalpaajavalmisteiden kanssa ja potilaalle

ilmaantuu toksisuutta, näiden muiden valmisteiden annoksen pienentämistä asianmukaisesti

valmisteyhteenvedossa annettujen suositusten mukaisesti on harkittava.

Annostus potilaille,

joilla on aiemmin hoitamaton manttelisolulymfooma (MCL)

Yhdistelmähoito rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa (BR-CAP)

Bortetsomibi 3,5 mg injektiokuiva-aine,

liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositusannoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alan perusteella kahdesti viikossa kahden viikon ajan

päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämän jälkeen pidetään 10 päivän hoitotauko päivinä 12–21. Tämä kolmen

viikon pituinen jakso on yksi hoitosykli. Bortetsomibihoitoa suositellaan antamaan kuusi hoitosykliä,

mutta jos potilaalla todetaan vaste vasta hoitosyklissä 6, voidaan antaa vielä kaksi

bortetsomibihoitosykliä. Peräkkäisten bortetsomibiannosten välillä on pidettävä vähintään 72 tunnin

tauko.

Jokaisen kolmen viikon bortetsomibihoitosyklin

päivänä 1 annetaan seuraavia lääkevalmisteita

infuusioina laskimoon: rituksimabia annoksena 375 mg/m

, syklofosfamidia annoksena 750 mg/m

doksorubisiinia annoksena 50 mg/m

Prednisonia annetaan suun kautta annoksina 100 mg/m

kunkin bortetsomibihoitosyklin päivinä 1, 2,

3, 4 ja 5.

Aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden annoksen muuttaminen hoidon

aikana

Ennen uuden hoitosyklin aloitusta:

trombosyyttimäärän tulee olla ≥ 100 x 10

/l ja neutrofiilien absoluuttisen määrän (ANC) tulee

olla ≥ 1,5 x 10

trombosyyttimäärän tulee olla ≥ 75 x 10

/l, jos potilaalla on luuydininfiltraatio tai haiman

sekvestraatio

hemoglobiinipitoisuus ≥ 80 g/l

ei-hematologisten haittavaikutusoireiden tulee lieventyä vaikeusasteelle 1 tai lähtötilanteen

tasolle.

Bortetsomibihoito on keskeytettävä, jos potilaalle ilmaantuu jokin bortetsomibihoitoon

liittyvä ≥ 3.

asteen ei-hematologinen haittavaikutus (neuropatiaa lukuun ottamatta) tai ≥ 3. asteen hematologinen

haittavaikutus (ks. myös kohta 4.4). Annosmuutokset, ks. taulukko 5.

Hematologisiin haittavaikutuksiin

voidaan antaa granulosyyttiryhmiä stimuloivia kasvutekijöitä

paikallisen hoitokäytännön mukaisesti. Estohoitoa granulosyyttiryhmiä stimuloivilla kasvutekijöillä

pitää harkita, jos hoitosyklin

antamista siirretään toistuvasti myöhempään ajankohtaan.

Trombosyyttisiirtoa pitää harkita trombosytopenian hoitoon, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.

Taulukko 5: Aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden annoksen

muuttaminen hoidon aikana

Haittavaikutus

Annostuksen muuttaminen tai siirtäminen

Hematologiset haittavaikutukset

≥ 3. asteen neutropenia, johon liittyy

kuumetta, yli 7 päivää kestävä 4. asteen

neutropenia, trombosyyttimäärä < 10 x

Bortetsomibihoito pitää keskeyttää enintään

2 viikoksi,

kunnes potilaan ANC on ≥ 0,75 x 10

/l ja

trombosyyttimäärä on ≥ 25 x 10

Jos haittavaikutus ei häviä bortetsomibi-

hoidon keskeyttämisen jälkeen edellä

kuvatusti, bortetsomibihoito

on lopetettava.

Jos haittavaikutus häviää eli potilaan ANC

on ≥ 0,75 x 10

/l ja trombosyyttimäärä on

≥ 25 x 10

/l, bortetsomibihoito

voidaan

aloittaa uudelleen yhtä annostasoa

pienemmällä annoksella (1,3 mg/m

pienennetty tasolle 1 mg/m

; 1 mg/m

pienennetty tasolle 0,7 mg/m

Jos trombosyyttimäärä on < 25 x 10

/l tai

ANC < 0,75 x 10

/l bortetsomibin

antopäivänä (muu kuin hoitosyklin

päivä 1)

Bortetsomibihoito pitää keskeyttää.

Bortetsomibihoitoon liittyviksi katsottujen ei-

hematologisten haittavaikutusten aste

3

Bortetsomibihoito pitää keskeyttää, kunnes

haittavaikutusoireet ovat lieventyneet asteelle 2 tai

lievemmäksi. Tämän jälkeen bortetsomibihoito

voidaan aloittaa uudelleen yhtä annostasoa

pienemmällä annoksella (1,3 mg/m

pienennetty

tasolle 1 mg/m

; 1 mg/m

pienennetty tasolle

0,7 mg/m

). Potilailla, joilla on bortetsomibihoitoon

liittyvää neuropaattista kipua ja/tai perifeeristä

neuropatiaa, bortetsomibihoito

keskeytetään ja/tai

annosta muutetaan taulukon 1 mukaisesti.

Lisäksi jos potilaalle ilmaantuu haittavaikutuksia käytettäessä bortetsomibia yhdistelmänä muiden

kemoterapeuttisten lääkevalmisteiden kanssa, näiden lääkevalmisteiden annoksen pienentämistä

tarkoituksenmukaisesti pitää harkita kyseisen valmisteen valmisteyhteenvedossa annettujen

suositusten mukaisesti.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Annoksen säätötarpeesta yli 65-vuotiaille multippelia myeloomaa tai manttelisolulymfoomaa

sairastaville potilaille

ei ole näyttöä.

Bortetsomibihoitoa iäkkäille, aiemmin hoitamatonta multippelia

myeloomaa sairastaville potilaille,

joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla soveltuu, ei

ole tutkittu. Tälle potilasryhmälle ei siksi voida antaa annossuosituksia. Aiemmin hoitamatonta

manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla

tehdyssä tutkimuksessa bortetsomibihoitoa saaneista

potilaista 42,9 % oli 65–74-vuotiaita ja 10,4 % oli ≥ 75-vuotiaita. Iältään ≥ 75-vuotiaat potilaat sietivät

sekä BR-CAP- että R-CHOP-hoidon huonommin (ks. kohta 4.8).

Maksan vajaatoiminta

Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa, vaan heidän

hoitoonsa käytetään suositeltuja annoksia. Keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa

sairastavien potilaiden bortetsomibihoito on aloitettava pienemmällä annoksella 0,7 mg/m

injektiota

kohti ensimmäisen hoitosyklin

aikana, minkä jälkeen annoksen suurentamista tasolle 1,0 mg/m

pienentämistä tasolle 0,5 mg/m

voidaan harkita potilaan sietokyvyn mukaan (ks. taulukko 6 ja

kohdat 4.4 ja 5.2).

Taulukko 6: Maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden bortetsomibihoidon aloitusannoksen

muutossuositukset

Maksan

vajaatoiminnan

vaikeusaste*

Bilirubiinipitoisuus

SGOT

(ASAT) -

tasot

Aloitusannoksen muutos

Lievä

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Ei muutosta

> 1,0 x–1,5 x ULN

Kaikki

Ei muutosta

Keskivaikea

> 1,5 x–3 x ULN

Kaikki

Pienennä bortetsomibiannos tasolle

0,7 mg/m

ensimmäisessä hoitosyklissä.

Harkitse annoksen suurentamista tasolle

1,0 mg/m

tai annoksen pienentämistä

edelleen tasolle 0,5 mg/m

seuraavien

hoitosyklien aikana potilaan sietokyvyn

mukaan.

Vaikea

> 3 x ULN

Kaikki

Lyhenteet: SGOT = seerumin transaminaasi, ASAT = aspartaattiaminotransferaasi, ULN = viitevälin yläraja

(upper limit of the normal range)

* Perustuu maksan vajaatoiminnan vaikeusasteen NCI Organ Dysfunction Working Group -luokitukseen (lievä,

keskivaikea, vaikea).

Munuaisten vajaatoiminta

Lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma [CrCl] > 20 ml/min/1,73

) ei

vaikuta bortetsomibin farmakokinetiikkaan. Tämän vuoksi annosta ei tarvitse muuttaa näillä potilailla.

Ei tiedetä, vaikuttaako vaikea munuaisten vajaatoiminta (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

) bortetsomibin

farmakokinetiikkaan potilailla,

jotka eivät saa dialyysihoitoa. Koska dialyysi saattaa alentaa

bortetsomibin pitoisuuksia, bortetsomibi annetaan dialyysihoidon

jälkeen (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Bortetsomibin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu (ks.

kohdat 5.1 ja 5.2). Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot kuvataan kohdassa 5.1, mutta annostusta

koskevia suosituksia ei voida antaa.

Antotapa

Bortezomib Mylan 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, on saatavana annettavaksi laskimoon tai

ihon alle.

Bortezomib Mylan -valmistetta ei saa antaa minkään muun antoreitin kautta. Intratekaalinen anto on

johtanut potilaan kuolemaan.

Injektiona laskimoon

Käyttövalmiiksi saatettu Bortezomib Mylan 3,5 mg liuos annetaan 3–5 sekunnin bolusinjektiona

perifeeriseen laskimoon tai keskuslaskimokatetrin kautta, minkä jälkeen huuhtelu 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridi-injektionesteellä. Peräkkäisten Bortezomib Mylan -annosten välin on oltava vähintään

72 tuntia.

Injektiona ihon alle

Käyttövalmiiksi saatettu Bortezomib Mylan 3,5 mg -liuos annetaan (oikean tai vasemman) reiden tai

vatsan (oikean tai vasemman puolen) ihon alle. Liuos injisoidaan ihon alle 45–90 asteen kulmassa.

Peräkkäisten pistosten pistoskohtaa on vaihdeltava.

Jos ihon alle annetun Bortezomib Mylan -injektion jälkeen ilmaantuu paikallinen pistoskohdan reaktio,

ihon alle suositellaan antamaan laimeampaa Bortezomib Mylan -liuosta (Bortezomib Mylan 3,5 mg

laimennetaan pitoisuuden 2,5 mg/ml sijasta pitoisuuteen 1 mg/ml) tai voidaan siirtyä injektiona

laskimoon tapahtuvaan antoon.

Kun Bortezomib Mylan annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. näiden muiden

valmisteiden antoon liittyvät ohjeet kyseisen valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Ohjeet lääkevalmisteen käyttökuntoon saattamiseksi ennen annostelua, ks. kohta 6.6.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, boorille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Akuutti diffuusi keuhkoinfiltraatio

tai perikardiaalinen sairaus.

Kun bortetsomibi annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. muut vasta-aiheet

kyseisten valmisteiden valmisteyhteenvedoista.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos bortetsomibi annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, näiden muiden

lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin on tutustuttava ennen bortetsomibihoidon

aloittamista.

Talidomidin käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota raskaustestejä ja raskauden ehkäisyä

koskeviin vaatimuksiin (ks. kohta 4.6).

Intratekaalinen anto

Bortetsomibin tahaton anto intratekaalisesti on johtanut kuolemaan. Bortetsomibi 1 mg injektiokuiva-

aine, liuosta varten on tarkoitettu annettavaksi vain laskimoon, kun taas bortetsomibi 3,5 mg

injektiokuiva-aine,

liuosta varten on tarkoitettu annettavaksi laskimoon tai ihon alle. Bortetsomibia ei

saa antaa intratekaalisesti.

Ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset

Ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset, kuten pahoinvointi,

ripuli, oksentelu ja

ummetus, ovat hyvin yleistä bortetsomibihoidon

aikana. Melko harvinaisina haittavaikutuksina on

ilmoitettu ileustapauksia (ks. kohta 4.8), minkä vuoksi ummetuksesta kärsiviä potilaita tulee tarkkailla

huolellisesti.

Hematologiset haittavaikutukset

Bortetsomibihoitoon

liittyy hyvin yleisesti hematologisia haittavaikutuksia (trombosytopenia,

neutropenia ja anemia). Yksi yleisimmistä hematologisista haittavaikutuksista tutkimuksissa, joissa oli

mukana relapsoitunutta multippelia myeloomaa sairastavia bortetsomibihoitoa saaneita potilaita sekä

aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavia bortetsomibihoitoa yhdistelmänä

rituksimabin,

syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa (BR-CAP) saaneita potilaita, oli

ohimenevä trombosytopenia. Trombosyyttimäärät olivat pienimmillään kunkin

bortetsomibihoitosyklin

päivänä 11 ja ne korjautuivat lähtötilanteeseen tyypillisesti seuraavaan

hoitosykliin

mennessä. Kumulatiivisesta trombosytopeniasta ei ollut näyttöä. Trombosyyttimäärän

pienin arvo multippelin myelooman hoitoon annettua monoterapiaa koskeneissa tutkimuksissa oli

keskimäärin noin 40 % lähtötilanteen arvosta ja manttelisolulymfoomaa koskeneissa tutkimuksissa

noin 50 % lähtötilanteen arvosta. Pitkälle edennyttä myeloomaa sairastavilla potilailla

trombosytopenian vaikeusaste oli yhteydessä hoitoa edeltäneeseen trombosyyttimäärään:

trombosyyttimäärän ollessa < 75 000/μl lähtötilanteessa 21 potilaasta 90 prosentilla trombosyyttimäärä

oli tutkimuksen aikana ≤ 25 000/μl ja 14 prosentilla se oli < 10 000/μl, sitä vastoin

trombosyyttimäärän ollessa > 75 000/μl lähtötilanteessa 309 potilaasta vain 14 prosentilla

trombosyyttimäärä oli tutkimuksen aikana ≤ 25 000/μl.

Trombosytopenian (≥ 3. aste) ilmaantuvuus oli manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla

(tutkimus LYM-3002) bortetsomibihoitoryhmässä (BR-CAP) suurempi (56,7 % vs. 5,8 %) verrattuna

muuta kuin bortetsomibihoitoa

saaneeseen ryhmään (rituksimabi, syklofosfamidi, doksorubisiini,

vinkristiini

ja prednisoni [R-CHOP]). Verenvuototapahtumien kaikkien vaikeusasteiden

kokonaisilmaantuvuus

oli kummassakin hoitoryhmässä samankaltainen (BR-CAP-ryhmässä 6,3 % ja

R-CHOP-ryhmässä 5,0 %) samoin kuin 3. asteen ja vaikeampiasteisten verenvuototapahtumien

ilmaantuvuus (BR-CAP: 4 potilasta [1,7 %]; R-CHOP: 3 potilasta [1,2 %]). Trombosyyttisiirron

BR-CAP-ryhmässä 22,5 % potilaista verrattuna 2,9 %:iin R-CHOP-ryhmän potilaista.

Bortetsomibihoidon

yhteydessä on raportoitu maha-suolikanavan ja aivojensisäisiä verenvuotoja.

Trombosyyttimäärää on siksi seurattava aina ennen jokaista bortetsomibiannosta. Bortetsomibihoito

keskeytettävä, jos trombosyyttimäärä on < 25 000/μl, samoin kuin annettaessa bortetsomibihoitoa

yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa, jos trombosyyttimäärä on ≤ 30 000/μl (ks. kohta 4.2).

Hoidosta mahdollisesti saatavaa hyötyä on punnittava huolellisesti

riskien kanssa, erityisesti

keskivaikean tai vaikean trombosytopenian ja verenvuodon riskitekijöiden

yhteydessä.

Täydellinen verenkuva (TVK), erittelylaskenta ja trombosyyttiarvot mukaan lukien, tulee siis

määrittää usein bortetsomibihoidon

aikana. Trombosyyttisiirtoa pitää harkita, kun se on kliinisesti

aiheellista (ks. kohta 4.2).

Manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla havaittiin hoitosyklien

välillä korjautuvaa, ohimenevää

neutropeniaa, mutta kumulatiivisesta neutropeniasta ei ollut näyttöä. Neutrofiilimäärät olivat

pienimmillään kunkin bortetsomibihoitosyklin

päivänä 11, ja ne korjautuivat lähtötasolle tyypillisesti

seuraavaan hoitosykliin

mennessä. Tutkimuksessa LYM-3002 annettiin kantasoluryhmiä stimuloivia

kasvutekijöitä 78 %:lle BR-CAP-ryhmän potilaista ja 61 %:lle R-CHOP-ryhmän potilaista. Koska

potilaan neutropeniaan liittyy suurentunut infektioriski, potilasta pitää seurata infektion oireiden ja

löydösten havaitsemiseksi ja hoidettava viipymättä. Hematologisten haittavaikutusten hoitoon voidaan

antaa granulosyyttiryhmiä stimuloivia kasvutekijöitä paikallisen hoitokäytännön mukaisesti.

Estohoitoa granulosyyttiryhmiä stimuloivilla kasvutekijöillä pitää harkita, jos hoitosyklin

antamista

siirretään toistuvasti myöhempään ajankohtaan (ks. kohta 4.2).

Herpes zoster -viruksen aktivoituminen uudelleen

Bortetsomibihoitoa saaville potilaille suositellaan antiviraalisen estohoidon antamista. Vaiheen III

tutkimuksessa, jossa mukana olleet potilaat sairastivat aiemmin hoitamatonta multippelia

myeloomaa,

herpes zoster -viruksen uudelleenaktivoituminen oli kaikkiaan yleisempää bortetsomibin, melfalaanin

ja prednisonin yhdistelmää saaneilla potilailla

(14 %) verrattuna melfalaanin ja prednisonin

yhdistelmää saaneisiin potilaisiin (4 %).

Herpes zoster -infektion ilmaantuvuus oli manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla (tutkimus

LYM-3002) BR-CAP-ryhmässä 6,7 % ja R-CHOP-ryhmässä 1,2 % (ks. kohta 4.8).

Hepatiitti B -viruksen (HBV) uudelleenaktivoituminen ja HBV-infektio

Kun rituksimabia käytetään yhdistelmänä bortetsomibin kanssa, potilaalle on aina tehtävä ennen

hoidon aloittamista HBV-seulonta, jos hänellä on HBV-infektion riski. B-hepatiitin kantajia ja

potilaita, jotka ovat aiemmin sairastaneet B-hepatiittia, pitää seurata tarkoin rituksimabin ja

bortetsomibin yhdistelmähoidon

aikana ja sen jälkeen aktiiviseen HBV-infektioon viittaavien

kliinisten ja laboratoriolöydösten havaitsemiseksi. Antiviraalista estohoitoa pitää harkita. Ks.

lisätietoja rituksimabin valmisteyhteenvedosta.

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)

Bortetsomibihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu hyvin harvinaisina tapauksina PML:ään ja

kuolemaan johtaneita John Cunningham (JC) -virusinfektioita. Syy-yhteyttä ei tiedetä. Potilaat, joilla

PML todettiin, olivat saaneet aiemmin tai saivat samaan aikaan immunosuppressiivista hoitoa.

Useimmat PML-tapaukset todettiin 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen potilaalle annetun

bortetsomibiannoksen jälkeen. Potilasta on osana keskushermoston häiriöiden erotusdiagnoosia

seurattava säännöllisin väliajoin,

jotta voidaan havaita uudet tai pahenevat PML:ään viittaavat

neurologiset oireet tai löydökset. Jos PML:ää epäillään, potilas on lähetettävä PML:ään erikoistuneen

lääkärin tutkittavaksi ja asianmukaiset PML:n diagnostiset toimenpiteet on käynnistettävä. Jos PML

todetaan, bortetsomibihoito

on lopetettava.

Perifeerinen neuropatia

Bortetsomibihoitoon

liittyy hyvin yleisesti perifeeristä neuropatiaa, joka on pääasiallisesti sensorista.

Vaikeaa motorista neuropatiaa, johon on toisinaan liittynyt sensorista perifeeristä neuropatiaa, on

kuitenkin ilmoitettu. Perifeerisen neuropatian esiintyvyys lisääntyy hoidon alkuvaiheessa ja sen on

todettu olevan suurimmillaan 5. hoitosyklin

aikana.

Suositus on, että potilaita seurataan huolella neuropatiaoireiden varalta (mm. kuumotus, hyperestesia,

hypestesia, parestesia, epämiellyttävät tuntemukset, neuropaattinen kipu tai heikkous).

Vaiheen III tutkimuksessa, jossa verrattiin bortetsomibihoidon antamista laskimoon ja ihon alle, ≥ 2.

asteen perifeerisen neuropatian ilmaantuvuus oli 24 % ihon alle injektioita saaneessa ryhmässä ja 41 %

laskimoon injektioita saaneessa ryhmässä (p = 0,0124). ≥ 3. asteen perifeeristä neuropatiaa esiintyi

6 %:lla potilaista ihon alle injektioita saaneessa ryhmässä verrattuna 16 %:iin valmisteen laskimoon

saaneessa ryhmässä (p = 0,0264). Perifeerisen neuropatian kaikkien asteiden ilmaantuvuus laskimoon

annetun bortetsomibihoidon

yhteydessä oli vähäisempää aiemmissa laskimoon annettavalla

bortetsomibilla

tehdyissä tutkimuksissa kuin tutkimuksessa MMY-3021.

Potilaiden, joilla ilmenee perifeeristä neuropatiaa ensimmäistä kertaa tai joilla olemassa oleva

perifeerinen neuropatia pahenee, tulisi käydä neurologisessa arviossa, ja heidän bortetsomibiannostaan

tai antoaikatauluaan voidaan joutua muuttamaan tai antoreitti vaihtamaan subkutaaniseksi (ks.

kohta 4.2). Neuropatian hoidossa on käytetty oireenmukaista hoitoa ja muunlaisia hoitoja.

Kun bortetsomibihoitoa käytetään yhdessä sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joihin tiedetään

liittyvän neuropatiaa (esim. talidomidi),

on hoidosta aiheutuvan neuropatian oireiden varhaista ja

säännöllistä seurantaa neurologisin tutkimuksin, asianmukaista annoksen pienentämistä tai hoidon

lopettamista harkittava kyseisille potilaille.

Perifeerisen neuropatian lisäksi myös autonominen neuropatia voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten

posturaalista hypotensiota ja vaikeaa ummetusta, johon liittyy ileus. Autonomisesta neuropatiasta ja

sen osuudesta näiden haittavaikutusten syntyyn on vain niukasti tietoa.

Kouristuskohtaukset

Kouristuskohtauksia on ilmoitettu melko harvinaisina tapauksina potilailla,

joilla ei aiemmin ole

esiintynyt kouristuskohtauksia tai epilepsiaa. Erityistä huolellisuutta edellytetään hoidettaessa potilaita,

joilla on kouristuskohtausten riskitekijöitä.

Hypotensio

Bortetsomibihoitoon

liittyy yleisesti ortostaattista/posturaalista hypotensiota. Useimmiten nämä

haittavaikutukset ovat luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia ja ne esiintyvät läpi koko hoidon. Potilailla,

joille ilmaantui bortetsomibihoidon

(injektiona laskimoon) aikana ortostaattista hypotensiota, ei ollut

esiintynyt ortostaattista hypotensiota ennen bortetsomibihoidon

aloittamista. Useimmat potilaat

tarvitsivat ortostaattisen hypotension hoitoa. Pienellä osalla ortostaattisesta hypotensiosta kärsivistä

potilaista esiintyi pyörtymisiä. Ortostaattinen/posturaalinen hypotensio ei liittynyt välittömästi

bortetsomibin bolusinjektioihin. Tämän tapahtuman mekanismia ei tunneta, vaikkakin osasyynä voi

olla autonominen neuropatia. Autonominen neuropatia voi liittyä bortetsomibiin tai bortetsomibi voi

pahentaa taustalla olevaa sairautta, kuten diabeettista tai amyloidoottista neuropatiaa. Varovaisuutta

tulee noudattaa hoidettaessa potilaita, joille tunnetusti hypotensiiviset lääkkeet ovat aiemmin

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot