BLEOMYCIN ACCORD 15000 IU injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

07-01-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

19-02-2019

Aktiivinen ainesosa:
Bleomycini sulfas
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
L01DC01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Bleomycini sulfas
Annos:
15000 IU
Lääkemuoto:
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
bleomysiini
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta tulee antaa solunsalpaajalääkityksen antoon erikoistuneissa yksiköissä ja syöpälääkitykseen perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
33412
Valtuutus päivämäärä:
2016-09-14

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Bleomycin Accord 15 000 IU injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten

bleomysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, sairaala-apteekin henkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaala-apteekin henkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bleomycin Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Bleomycin Accord -valmistetta

Miten Bleomycin Accord -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bleomycin Accord -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bleomycin Accord on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on bleomysiinisulfaatti. Bleomycin Accord kuuluu sytotoksisten lääkkeiden

ryhmään. Nämä syöpälääkkeet, joita joskus kutsutaan myös solunsalpaajiksi

tai kemoterapiaksi, hyökkäävät

syöpäsoluja vastaan ja estävät näiden jakautumista.

Bleomycin Accord -valmistetta käytetään seuraavien tilojen hoitoon:

Tietyntyyppiset syövät (levyepiteelisyövät) päässä ja kaulassa, kohdunkaulassa ja ulkoisissa

sukupuolielimissä

Tietyntyyppiset imusolmukesyövät (esim. Hodginin tauti sekä intermediaarisen ja korkean

maligniteettiasteen non-Hodgkinin

lymfooma)

Kivessyöpä

Nesteen kerääntyminen keuhkoihin (syövän takia)

Bleomycin Accord -valmistetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden syöpälääkkeiden ja/tai

sädehoidon kanssa.

Bleomycin, jota Bleomycin Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnal ta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Bleomycin Accord -valmistetta

Bleomycin Accord -valmistetta ei saa antaa

jos olet allerginen bleomysiinisulfaatille

tai muille samankaltaisille syöpälääkkeille

jos sinulla on ataksia-telangiektasia (hyvin harvinainen perinnöllinen

sairaus, joka aiheuttaa liikkeiden

koordinaatiovaikeuksia

ja infektioriskin)

jos sinulla on äkillinen keuhkotulehdus tai vaikea keuhkojen vajaatoiminta

jos sinulla on aiemmin ollut (mahdollisesti) bleomysiinin

aiheuttama keuhkovaurio

imetyksen aikana (ks. myös kohta "Raskaus ja imetys").

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin saat Bleomycin Accord -

valmistetta

jos olet yli 60-vuotias

jos munuaisesi tai maksasi ei toimi enää kunnolla

jos sinulla on tai on ollut keuhkosairaus

jos olet saanut keuhkojen sädehoitoa ennen bleomysiinihoitoa tai jos saat sädehoitoa bleomysiinihoidon

aikana

jos sinulla on vesirokko

jos saat happihoitoa. Kerro lääkärille, että käytät bleomysiiniä.

Kerro myös lääkärille, jos olet menossa leikkaukseen, sillä bleomysiinihoitoa

voidaan joutua muuttamaan.

Edellä mainitut potilasryhmät ovat herkempiä bleomysiinin

haitallisille keuhkovaikutuksille. Lääkäri

todennäköisesti tekee lääkärintarkastuksen useammin ja/tai otattaa keuhkojen röntgenkuvat. Jos saat

bleomysiinihoitoa, sinulle tehdään keuhkojen toimintakoe säännöllisesti bleomysiinin

mahdollisten

keuhkoihin kohdistuvien haittavaikutusten seuraamiseksi.

Yskä ja/tai hengenahdistus voivat olla merkki bleomysiinin

haitallisista keuhkovaikutuksista. Ilmoita

tällaisesta heti lääkärille.

Muiden sytotoksisten vaikuttavien aineiden tavoin voi bleomysiinikin

aiheuttaa tuumorilyysioireyhtymää

potilailla, joiden kasvaimet ovat nopeakasvuisia. Riittävä tukihoito sekä farmakologiset toimenpiteet voivat

estää tai lievittää tällaisia komplikaatioita.

Muut lääkevalmisteet ja Bleomycin Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat joutua

ottamaan muita lääkkeitä.

Yhteisvaikutukseksi kutsutaan sitä, kun yhdessä käytetyt lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa toistensa tehoon

ja/tai haittavaikutuksiin. Yhteisvaikutuksia voi esiintyä, kun bleomysiiniä

käytetään seuraavien lääkeaineiden

kanssa:

karmustiini, mitomysiini, syklofosfamidi,

gemsitabiini (tietyntyyppisten syöpien hoitoon käytettäviä

lääkkeitä) ja metotreksaatti (tietyntyyppisten syöpien, reuman ja vaikeiden ihosairauksien hoitoon

käytettävä lääke): haitallisten keuhkovaikutusten suurentunut riski

sisplatiini

(syöpälääke) ja muut munuaisvaurioita aiheuttavat lääkkeet: bleomysiinin

aiheuttamien

haittavaikutusten suurentunut riski (keuhkotoksisuuden voimistuminen)

vinka-alkaloidit

(tietyntyyppisten syöpien hoitoon käytettävä lääkeryhmä, esim. vinkristiini,

vinblastiini):

raajojen ääripäissä (sormissa, varpaissa, nenänpäässä) voi esiintyä verenkiertohäiriöitä;

hyvin vaikeissa tapauksissa raajojen ääripäät voivat mennä kuolioon (nekroosi)

asetyylidigoksiini

(sydänlääke): asetyylidigoksiinin

tehon heikentymisen riski

fenytoiini (epilepsialääke): fenytoiinin tehon heikentymisen riski

klotsapiini

(skitsofrenialääke): se voi pienentää voimakkaasti veren valkosolujen määrää, mikä voi lisätä

infektioriskiä

sädehoito: keuhkojen ja/tai limakalvojen haittavaikutusten suurentunut riski

happi: keuhkotoksisuuden riski on suurempi, jos saat happea nukutuksen aikana

gentamisiini,

amikasiini ja tikarsilliini

(bakteerien kasvua estäviä lääkkeitä): näiden aineiden teho voi

heikentyä

siklosporiini

ja takrolimuusi (immuunijärjestelmää heikentävät lääkkeet): imusolujen liiallisen

muodostumisen riski

granulosyyttiryhmiä

stimuloiva kasvutekijä: keuhkovaurio voi pahentua

elävät rokotteet: rokote voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia infektioita. Eläviä rokotteita ei saa

siksi antaa bleomysiiniä saaville potilaille.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että tämä lääke voi vahingoittaa sikiötä.

Bleomysiinin

käyttöä on vältettävä raskauden aikana, etenkin ensimmäisten 3 kuukauden aikana.

Jos bleomysiinihoito

on elintärkeä kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, lääkärin kanssa on

keskusteltava raskaudenkeskeytyksen mahdollisuudesta.

Sekä miesten että naisten on huolehdittava ehkäisystä bleomysiinin

käytön aikana ja 6 kuukauden ajan

hoidon päättymisen jälkeen. Jos raskaus alkaa bleomysiinihoidon

aikana, potilaalle suositellaan

perinnöllisyysneuvontaa.

Miesten, jotka haluavat siittää lapsia tulevaisuudessa, on pyydettävä neuvoa siemennesteen talteenotosta

ennen bleomysiinihoidon aloittamista, sillä hoito saattaa aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö bleomysiini tai sen aineenvaihdunnassa hajoavat materiaalit äidinmaitoon. Koska

kuitenkin on olemassa mahdollisuus, että bleomysiini on haitallista lapselle, älä imetä bleomysiinihoidon

aikana.

Hedelmällisyys

Bleomysiinihoito

voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääkevalmiste voi vaikuttaa reaktio- ja ajokykyyn.

Bleomysiinihoito

voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia ja oksentelua. Jos saat tällaisia

haittavaikutuksia, älä aja ja/tai käytä koneita, joiden käyttö edellyttää tarkkaavaisuutta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Bleomycin Accord sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti, eli se on olennaisesti natriumiton.

3.

Miten Bleomycin Accord -valmistetta käytetään

Lääkäri laskee tarvittavan annoksen jäljempänä kuvattujen annostusohjeiden perusteella.

Tavanomainen annos:

(Kokonais-)annos riippuu käyttöaiheesta, iästä, munuaistoiminnasta ja yhdistelmäkäytöstä muiden

syöpälääkkeiden kanssa. Lääkäri määrää bleomysiiniannoksen, hoidon keston ja hoitokertojen määrän. Nämä

voivat vaihdella potilaittain.

Etenkin lymfoomapotilailla on vakavan yliherkkyysreaktion riski, joka voi ilmetä heti annon jälkeen tai

jonkin ajan kuluttua siitä. Siksi lääkäri antaa sinulle testiannoksen ja tarkkailee sinua 4 tunnin ajan ennen

bleomysiinihoidon

antamista ensimmäisen kerran.

Antotapa

Lääkäri antaa bleomysiiniä

laskimoon tai valtimoon, ihon alle, lihakseen, suoraan kasvaimeen tai keuhkoja

ympäröivään tilaan (keuhkopussiin) joko pistoksena tai tiputuksena.

Käyttö lapsille ja nuorille

Ei ole riittävästi kokemusta bleomysiinin

annosta lapsille ja nuorille.

Ennen kuin lisätietoja on saatavilla, bleomysiiniä saa antaa lapsille ja nuorille vain erikoistilanteissa ja

erikoisyksiköissä.

Jos saat enemmän Bleomycin Accord -valmistetta kuin sinun pitäisi

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos saat liian paljon Bleomycin Accord -valmistetta: matala verenpaine, kuume,

nopeutunut sydämensyke ja sokki. Jos havaitset joitain edellä mainituista oireista, kerro lääkärille, joka

järjestää asianmukaisen hoidon. Lopeta heti lääkevalmisteen käyttö.

Tietoa lääkärille:

Tämän pakkausselosteen lopussa on tietoa yliannoksen hoidosta.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 [Suomessa, 112 Ruotsissa]*)

riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos et ole saanut Bleomycin Accord -valmistetta silloin kuin sinun pitäisi

Jos et ole saanut pistosta, keskustele hoitavan lääkärin kanssa, jos ja miten unohtunut annos korvataan.

Jos lopetat Bleomycin Accord -valmisteen oton

Jos lopetat Bleomycin Accord -valmisteen oton äkillisesti keskustelematta siitä lääkärin kanssa, alkuperäiset

oireet voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Bleomycin Accord voi aiheuttaa välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia. Pistospäivänä esiintyvä kuume on

varhaisin reaktio. Lisäksi voi esiintyä ruokahaluttomuutta, hiustenlähtöä, vilunväreitä, uupumusta,

keuhkotulehdusta (interstitiaalinen keuhkokuume), hengenahdistusta tai yskää, suun limakalvon tulehdusta ja

pahoinvointia. Pistoskohdan ja kasvainalueen kipua on myös havaittu satunnaisesti. Muita satunnaisia

haittavaikutuksia ovat verenpainen lasku ja paikallinen laskimotulehdus (tromboflebiitti)

laskimoon annon

jälkeen.

Iho- ja limakalvovauriot ovat yleisimpiä haittavaikutuksia. Niitä havaitaan jopa 50 %:lla hoidetuista

potilaista. Tällaisia oireita ovat punoitus, ihottuma, kutina, haavaumat, venytysjuovat ja rakkulat, voimakas

ihon värjääntyminen (pigmentaatio) sekä sormenpäisen arkuus ja turvotus.

Vakavat haittavaikutukset:

Kerro heti lääkärille, jos sinulle kehittyy seuraavia haittavaikutuksia:

yskä

hengästyminen

rahiseva hengitys.

Hoito pitää ehkä lopettaa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli yhdellä henkilöllä 10:stä)

interstitiaalinen keuhkokuume (keuhkojen tulehdukselliset muutokset)

keuhkofibroosi (keuhkokudoksen sairaus, joka johtuu lisääntyneestä sidekudoksen muodostumisesta

keuhkorakkuloiden väliin)

työläs hengitys

ruokahaluttomuus

laihtuminen

pahoinvointi

ja oksentelu

limakalvotulehdus

suutulehdus

tulehduksesta johtuva ihon punoitus

kutina

venytysjuovat

rakkulat

hyperpigmentaatio (lisääntynyt pigmentin muodostuminen)

sormenpäiden arkuus ja turvotus

hyperkeratoosi (ihon liiallinen paksuuntuminen)

hiustenlähtö

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

vaikeat yliherkkyysreaktiot. Nämä reaktiot voivat ilmetä välittömästi tai muutaman tunnin viiveellä

ensimmäisen tai toisen annoksen jälkeen. Kerro heti lääkärille, jos sinulla on äkillisesti hengityksen

vinkumista, hengitysvaikeuksia, silmäluomien,

kasvojen tai huulten turvotusta, ihottumaa tai kutinaa

(etenkin jos sitä esiintyy koko kehossa)

idiosynkraattinen reaktio (erityyppisiä yliherkkyysreaktioita)

päänsärky

akuutti keuhkojen vajaatoiminta (akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä – ARDS)

hengitysvajaus

keuhkoembolia

ihottuma, nokkosihottuma, eryteema

ihon kovettumat

turvotukset (johtuen nesteen kerääntymisestä kudoksiin)

tulehduksellinen

ihoreaktio

kuume (pyreksia), vilunväreet ja huonovointisuus

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä

100:sta)

myelosuppressio (luudinvaurio)

leukopenia (veren valkosolujen määrän väheneminen)

neutropenia (veren neutrofiilien väheneminen)

trombosytopenia (verihiutaleiden määrän väheneminen)

verenvuoto

heitehuimaus

sekavuus

matala verenpaine

suupielen tulehdus ja ripuli

kynsien epämuotoisuus ja värjäytyminen, vesirakkuloiden muodostuminen painekohtiin

lihas- ja nivelkipu

vähävirtsaisuus

virtsaamiskipu

runsasvirtsaisuus

virtsaumpi

kasvainalueen kipu

laskimotulehdus

laskimon seinämän paksuuntuminen (hypertrofia) ja laskimon ahtaus (anto laskimoon)

kovettumat (kudoksen kovettuminen lihakseen tai paikallisen annon jälkeen)

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta)

neutropeeninen kuume (veren valkosolujen vähenemisestä johtuva kuume)

sydänkohtaus, sydänpussin tulehdus ja rintakipu

aivoinfarkti, tromboottinen mikroangiopatia (hiussuonien ja pikkuvaltimoiden

sairaus), hemolyyttis-

ureeminen oireyhtymä (vakava vereen ja munuaisiin vaikuttava sairaus)

aivovaltimotulehdus (aivojen pienten ja keskikokoisten valtimoiden tulehdus)

Raynaud'n ilmiö (verisuonihäiriö), valtimotromboosi,

syvä laskimotromboosi

maksan vajaatoiminta

skleroderma (sidekudoksen kovettuminen)

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta)

tuumorilyysioireyhtymä (kasvaimen nopean hajoamisen seurauksena)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

musertava infektio (sepsis)

verisolujen määrän vaikea väheneminen (pansytopenia)

veren punasolujen väheneminen (anemia)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaala-apteekin henkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bleomycin Accord -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Vain kertakäyttöön. Hävitä jäljelle jäänyt liuos.

Käyttökuntoon saatettu / laimennettu valmiste on käytettävä välittömästi.

Älä käytä Bleomycin Accord -valmistetta, jos huomaat näkyviä huonontumisen merkkejä valmisteessa tai

injektiopullossa, kuten jauheen värjääntymistä tai vaurioita injektiopullossa ja sinetissä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bleomycin Accord sisältää

Vaikuttava aine on bleomysiini (bleomysiinisulfaattina).

Yksi injektiopullo

sisältää bleomysiinisulfaattia

määrän, joka vastaa 15 000 kansainvälistä yksikköä

(IU) bleomysiiniä.

Muut aineet ovat natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja kloorivetyhappo (pH:n säätöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai vaaleankellertävä kylmäkuivattu aine injektiopullossa (kirkasta tyypin I lasia), suljettu

bromobutyylikumitulpalla ja sinetöity irti napsautettavalla alumiinisinetillä.

Pakkauskoot: 1, 10 ja 100 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

Valmistaja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, Harrow

Middlesex HA1 4HF

Iso-Britannia

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest 1047,

Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.01.2019.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Annostus ja antotapa

Bleomycin Accord annetaan parenteraalisesti lihasinjektiona, laskimoinjektiona/-infuusiona,

valtimoinjektiona/-infuusiona,

injektiona ihon alle, injektiona kasvaimeen tai instillaationa keuhkopussiin.

Annostus:

Aikuiset

Levyepiteelisyöpä

10–15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alan mukaan) lihas- tai laskimoinjektiona kerran tai kahdesti viikossa

3–4 viikon välein kumulatiivisen kokonaisannoksen ollessa 400 x 10

IU. 10–15 x 10

IU/m

/vrk

laskimoinfuusiona 6–24 tunnin aikana 4–7 peräkkäisenä päivänä 3–4 viikon välein.

Hodgkinin tauti ja non-Hodgkinin

lymfooma

Yksinään käytettynä 5–15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alan mukaan) lihas- tai laskimoinjektiona kerran tai

kahdesti viikossa kumulatiivisen annoksen ollessa 225 x10

IU. Lymfoomapotilaille on annettava

kahdella ensimmäisellä käyttökerralla pienempi annos (esim. 2 x10

IU) anafylaktoidisten reaktioiden

mahdollisuuden takia. Jos akuutteja reaktioita ei esiinny 4 tunnin seurannan jälkeen, voidaan jatkaa

normaalilla annostuksella.

Kivessyövät

10–15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alan mukaan) lihas- tai laskimoinjektiona kerran tai kahdesti viikossa

3–4 viikon välein kumulatiivisen kokonaisannoksen ollessa 400 x 10

10–15 x 10

IU/m

/vrk (kehon pinta-alan mukaan) laskimoinfuusiona 6–24 tunnin aikana 5–6

peräkkäisenä päivänä 3–4 viikon välein.

Keuhkopussin pahanlaatuiset effuusiot

60 x 10

IU sekoitettuna 100 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta keuhkopussiin yhtenä annoksena,

joka voidaan toistaa 2–4 viikon kuluttua potilaan vasteen mukaan.

Koska noin 45 % bleomysiinistä absorboituu, tämä on otettava huomioon kumulatiivisessa

kokonaisannoksessa (kehon pinta-ala, munuaistoiminta ja keuhkojen toiminta).

Suutulehduksen kehittyminen on käyttökelpoisin osviitta määritettäessä yksittäisen potilaan sietokykyä

enimmäisannoksen suhteen. Kumulatiivinen kokonaisannos ei saa olla yli 400 x 10

IU (vastaa annosta

225 x 10

IU/m

kehon pinta-alan mukaan) alle 60-vuotiailla potilailla suurentuneen

keuhkotoksisuusriskin

takia. Tämä koskee kaikkia käyttöaiheita. Lymfoomapotilaiden

kokonaisannos

saa olla enintään 225 x10

Hodgkinin taudissa ja kivessyövissä paraneminen on nopeaa ja havaittavissa kahden viikon sisällä. Jos

paranemista ei havaita siihen mennessä, paraneminen on epätodennäköistä. Levyepiteelisyöpien

vaste

on hitaampi. Joissakin tapauksissa voi kestää jopa kolme viikkoa ennen kuin paranemista havaitaan.

Iäkkäät potilaat (vähintään 60-vuotiaat)

Bleomysiinin

kokonaisannosta on pienennettävä iäkkäille potilaille seuraavan taulukon mukaisesti:

Ikä vuosina

Kokonaisannos

Viikkoannos

80 ja yli

100 x 10

15 x 10

70–79

150–200 x 10

30 x 10

60–69

200–300 x 10

30–60 x 10

Alle 60

400 x 10

30–60 x 10

Lapset ja nuoret

Ei ole riittävästi kokemusta bleomysiinin

annosta pediatrisille potilaille. Ennen kuin lisätietoja on saatavilla,

bleomysiiniä saa antaa lapsille vain erikoistilanteissa ja erikoisyksiköissä. Jos valmiste annetaan osana

yhdistelmähoitoa, annostus lasketaan yleensä kehon pinta-alan mukaan ja sovitetaan yksittäisen potilaan

tarpeiden mukaisesti. Voimassa olevia erityisiä hoito-ohjeita ja hoitosuosituksia on tutkittava päätettäessä

asianmukaisesta hoito-ohjelmasta.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnassa, etenkin jos kreatiniinipuhdistuma on < 35 ml/min, bleomysiinin

eliminaatio

viivästyy. Näille potilaille ei ole erityisiä annoksen muuttamista koskevia ohjeita, mutta on suositeltavaa, että

keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (GFR 10–50 ml/min) sairastaville potilaille annetaan 75 %

tavanomaisesta annoksesta tavanomaisen annosaikataulun mukaan ja vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa

(GFR alle 10 ml/min) sairastaville potilaille annetaan 50 % tavanomaisesta annoksesta tavanomaisen

annosaikataulun mukaan. Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille,

joiden GFR on yli 50 ml/min.

Yhdistelmähoito

Annosta voidaan joutua muuttamaan, kun bleomysiiniä käytetään yhdistelmähoidossa.

Bleomysiiniannosta tulisi pienentää, kun sitä käytetään yhdessä sädehoidon kanssa limakalvovaurioiden

riskin suurenemisen takia. Annosta voidaan myös joutua muuttamaan, kun bleomysiiniä käytetään yhdessä

solunsalpaajien kanssa. Tiettyihin käyttöaiheisiin käytettävien hoito-ohjelmien

yksityiskohtaiset tiedot on

kuvattu voimassa olevassa kirjallisuudessa.

Antotapa ja injektioliuoksen valmistelu

Huomautus: Koko injektiopullon

sisältö (15 000 IU) on liuotettava sopivaan määrään liuotinta liuosta

valmistettaessa. Hoitoon tarvittavien yksiköiden määrä otetaan sitten tästä liuoksesta.

Yhteensopimattomuudet

Bleomysiiniä ei saa sekoittaa seuraavien liuosten kanssa: välttämättömät aminohapot, riboflaviini,

askorbiinihappo,

deksametasoni, aminofylliini,

bentsyylipenisilliini, karbenisilliini, kefalotiini,

kefatsoliini,

diatsepaami, furosemidi, glutationi,

vetyperoksidi, hydrokortisoninatriumsukkinaatti,

metotreksaatti,

mitomysiini, nafsilliini,

G-penisilliini, sulfhydryyliryhmiin kuuluvat aineet, terbutaliini tai tiolit. Koska

bleomysiini

muodostaa kelatoivia aineita bi- ja trivalenttien kationien kanssa, sitä ei saa sekoittaa tällaisia

ioneja (etenkin kuparia) sisältävien liuosten kanssa.

Lihasinjektio

Liuota injektiopullon

sisältö 1–5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Koska toistuvat lihasinjektiot

samaan kohtaan voivat aiheuttaa paikallista epämukavuutta, injektiokohdan paikkaa on suositeltava muuttaa

säännöllisesti. Jos injektio tuntuu hyvin epämukavalta, paikallispuudutetta voidaan lisätä injektioliuokseen,

esim. 1,5–2 ml 1-prosenttista lidokaiinihydrokloridia.

Laskimoinjektio

Liuota injektiopullon

sisältö 5–10 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta ja injisoi hitaasti 5–10 minuutin

aikana. Nopeita bolusinjektioita on vältettävä, koska ne aiheuttavat suuria plasman lääkeainepitoisuuksia

keuhkoissa, mikä suurentaa keuhkovaurioriskiä.

Laskimoinfuusio

Liuota injektiopullon

sisältö 200–1 000 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta.

Valtimoinjektio

Liuota bleomysiini-injektiopullon

sisältö 5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta ja injisoi 5–10 minuutin

aikana.

Valtimoinfuusio

Liuota bleomysiini

200–1 000 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Infuusion kesto voi olla muutamasta

tunnista muutamaan päivään. Liuokseen voidaan lisätä hepariinia injektiokohdan

tromboosin ehkäisemiseksi,

etenkin jos infuusio annetaan pidemmällä aikavälillä.

Injektion tai infuusion annolla kasvainta ruokkivaan valtimoon näyttää olevan suurempi teho kuin muilla

systeemisillä antoreiteillä. Toksiset vaikutukset ovat samoja kuin laskimoinjektiolla tai -infuusiolla.

Ihon alle annettava injektio

Liuota injektiopullon

sisältö enintään 5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Ihon alle annetun injektion

jälkeinen imeytyminen on hidasta ja saattaa muistuttaa hidasta laskimoinfuusiota; tätä antotapaa käytetään

harvoin. Ihonsisäistä injektiota on vältettävä.

Kasvaimeen annettu injektio

Bleomysiini liuotetaan fysiologiseen natriumkloridiliuokseen siten, että pitoisuus on 1–3 x 10

IU/ml; tämä

liuos insijoidaan sitten kasvaimeen ja ympäröivään kudokseen.

Instillaatio keuhkopussiin

Keuhkopussinontelon tyhjennyksen jälkeen bleomysiini

liuotetaan 100 ml:aan fysiologista

natriumkloridiliuosta ja instilloidaan punktiokanyylin

tai dreneerauskatetrin kautta. Sitten kanyyli tai katetri

poistetaan. Potilaan asentoa muutetaan 5 minuutin välein 20 minuutin aikana, jotta bleomysiini

jakautuu

tasaisesti kudosnestettä sisältävään onteloon. Bleomycin Accord -valmisteesta imeytyy noin 45 %; tämä on

otettava huomioon kokonaisannosta laskettaessa (kehon pinta-ala, munuaistoiminta,

keuhkojen toiminta).

Bleomysiinin

perivaskulaarinen anto ei yleensä edellytä mitään erityisiä toimia. Epävarmoissa tilanteissa

(pitoisuudeltaan voimakas liuos, skleroottinen kudos) voidaan suorittaa perfuusio fysiologisella

natriumkloridiliuoksella.

Käyttökuntoon saatettu / laimennettu valmiste on käytettävä välittömästi.

Vain kertakäyttöön. Käyttökuntoon saatettu liuos on kirkas, vaaleankeltainen liuos. Käyttämättä jäävä liuos

on hävitettävä.

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Yleisiä sytotoksisten lääkevalmisteiden käsittelyä koskevia turvallisuusohjeita on noudatettava.

Asianmukaisia varotoimia on noudatettava, jottei valmiste pääse kosketuksiin ihon, limakalvojen tai silmien

kanssa. Kontaminaation sattuessa saastuneet osat on pestävä huolellisesti vedellä.

72 tunnin sisällä bleomysiinin

annosta muodostunutta virtsaa on käsiteltävä suojavaatetuksin.

Tietoa yliannoksen hoidosta

Spesifistä vasta-ainetta ei ole. Bleomysiinin

poistaminen elimistöstä dialyysillä on käytännössä katsoen

mahdotonta.

Yliannoksen jälkeisen akuutin reaktion oireita ovat hypotensio, kuume, takykardia ja yleinen sokki. Hoito on

symptomaattista. Hengitysvaikeuksia hoidetaan kortikosteroideilla ja laajakirjoisilla antibiooteilla.

Yliannoksesta johtuva keuhkoreaktio (fibroosi) ei yleensä korjaudu, ellei sitä diagnosoida varhaisessa

vaiheessa.

Bipacksedel: Information till patienten

Bleomycin Accord 15000 IU pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

bleomycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bleomycin Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Bleomycin Accord

Hur du ges Bleomycin Accord

Eventuella biverkningar

Hur Bleomycin Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bleomycin Accord är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen bleomycinsulfat. Bleomycin Accord tillhör en grupp

läkemedel som kallas cytostatika. Dessa är cancerläkemedel som ibland kallas för kemoterapi. De angriper

cellerna och förhindrar dem från att delas.

Bleomycin Accord används för att behandla:

Vissa typer av cancer (skivepitelkarcinom) i huvud och hals, livmoderhalsen (cervix), yttre

könsorgan (genitalier)

Vissa typer av lymfkörtelcancer (t.ex. Hodgkins sjukdom och mellan- och högmalignt non-Hodgkins

lymfom)

Testikelcancer

Vätskeansamling i lungorna (som en följd av cancer)

Bleomycin Accord kan användas ensamt eller i kombination med andra cancerläkemedel och/eller i

kombination med strålbehandling.

Bleomycin som finns i Bleomycin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Bleomycin Accord

Du ges inte Bleomycin Accord:

om du är allergisk mot bleomycinsulfat eller liknande cancerläkemedel

om du har ataxia telangiektasia (en mycket sällsynt ärftlig sjukdom som leder till svårigheter att

koordinera rörelser och infektionsrisk)

om du har en akut lunginfektion eller gravt nedsatt lungfunktion

om du har haft lungskada (eventuellt) orsakad av Bleomycin Accord

om du ammar (se även avsnittet ”Graviditet och amning”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges Bleomycin Accord om:

du är över 60 år

njurar och lever inte fungerar på rätt sätt

du har eller haft en lungsjukdom

du har fått strålbehandling av lungorna före behandling med Bleomycin Accord, eller om du får

strålbehandling under behandling med Bleomycin Accord

du har vattkoppor

du får syrgasbehandling. Tala om för läkaren att du använder Bleomycin Accord.

Du måste också tala om för läkaren om du har en operation planerad eftersom det kan vara nödvändigt att

justera behandlingen med Bleomycin Accord.

De patientgrupper som anges ovan är mer känsliga mot Bleomycin Accords skadliga effekter på lungorna.

Läkaren kommer troligen att undersöka dig oftare och/eller röntga lungorna. Om du får behandling med

Bleomycin Accord ska lungfunktionstester utföras regelbundet för att kontrollera eventuella biverkningar av

Bleomycin Accord på lungorna.

Om du har hosta och/eller andnöd kan detta vara ett tecken på biverkningar av Bleomycin Accord på

lungorna. I detta fall ska du omedelbart informera läkare.

I likhet med andra cytotoxiska aktiva substanser kan Bleomycin Accord utlösa tumörlyssyndrom hos

patienter med snabbt växande tumörer. Lämplig understödjande behandling och farmakologiska åtgärder kan

förebygga eller lindra sådana komplikationer.

Andra läkemedel och Bleomycin Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller använder, nyligen har tagit eller använder eller kan

tänkas ta eller använda andra läkemedel.

En interaktion avser när ett läkemedel som används med andra läkemedel kan påverka varandras effekt

och/eller biverkningar. En interaktion kan uppstå när Bleomycin Accord används tillsammans med:

karmustin, mitomycin, cyklofosfamid, gemcitabin (läkemedel som används för vissa typer av cancer)

och metotrexat (ett läkemedel som används för vissa typer av cancer, reumatism och svåra

hudsjukdomar): det finns en ökad risk för skadliga effekter på lungorna

cisplatin (ett cancerläkemedel) och andra läkemedel som kan orsaka njurskada: det finns en ökad risk för

biverkningar av (ökad lungtoxicitet)

vinkaalkaloider (en grupp läkemedel som används för vissa typer av cancer, t.ex. vinkristin, vinblastin):

cirkulationsstörningar kan uppstå i extremiteter (fingrar, tår, nästippen). I mycket sällsynta fall kan

extremiteterna dö (nekros)

acetyldigoxin (ett läkemedel mot hjärtsjukdom): det finns en risk att effekten av acetyldigoxin minskar

fenytoin (ett läkemedel mot epilepsi): det finns en risk för effekten av fenytoin minskar

klozapin (ett läkemedel mot schizofreni): det kan leda till ännu svårare reduktion av antalet vita

blodkroppar som gör infektion mer trolig

strålbehandling: risken för biverkningar på lungorna och/eller slemhinnorna ökar

syrgas: du löper större risk för lungtoxicitet om du får syrgas under bedövning

gentamicin, amikacin and tikarcillin

(läkemedel som hämmar tillväxt av bakterier): effekten av dessa

läkemedel kan vara nedsatt

ciklosporin och takrolimus (läkemedel som hämmar immunsystemet): risk för kraftig bildning av

lymfocyter

granulocytkolonistimulerande faktor: lungskada kan förvärras

levande vacciner: det finns en risk för allvarliga eller livshotande infektioner till följd av vaccinet.

Vaccination med levande vaccin ska således inte ges till patienter som får Bleomycin Accord.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Djurstudier har visat att detta läkemedel kan skada fostret.

Använd inte Bleomycin Accord under graviditet, framför allt under de första tre månaderna.

Om behandling med Bleomycin Accord är viktig under de graviditetens första tre månader, är en

läkarkonsultation om abort viktig.

Både män och kvinnor måste vidta åtgärder för att förhindra graviditet under användning av Bleomycin

Accord och under 6 månader efter avslutad behandling. Om graviditet uppstår under behandling med

Bleomycin Accord ska man undersöka möjligheten till genetisk rådgivning.

Män som vill skaffa barn i framtiden ska söka råd om förvaring av sperma innan behandling med Bleomycin

Accord påbörjas eftersom det finns en risk att bli permanent steril av behandlingen.

Amning

Det är inte känt om Bleomycin Accord eller metaboliskt nedbrytbara material utsöndras i mjölken, men

eftersom det finns en risk att Bleomycin Accord är skadligt för barnet, får du inte amma under behandling

med Bleomycin Accord.

Fertilitet

Bleomycin Accord kan orsaka permanent infertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan påverka reaktions- och körförmågan.

Eventuella biverkningar av kemoterapi med Bleomycin Accord kan uppstå, t.ex. illamående och kräkningar.

Om du påverkas av dessa biverkningar, ska du inte köra bil och/eller använda maskiner som kräver att du är

uppmärksam.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bleomycin Accord innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du ges Bleomycin Accord

Läkaren räknar ut hur mycket du ska få, baserat på den dosinformation som anges nedan.

Vanlig dos:

(Total) dos beror på indikation, ålder, njurfunktion och kombination med andra cancerläkemedel. Läkaren

bestämmer dos av Bleomycin Accord, behandlingslängd och antal behandlingar. Dessa kan variera från

patient till patient.

Det finns en risk för allvarlig överkänslighetsreaktion, speciellt hos lymfompatienter, som kan uppstå direkt

eller viss tid efter administreringen. Därför kommer läkaren att ge dig en testdos och observera dig under

4 timmar innan du får behandling med Bleomycin Accord första gången.

Administreringssätt

Läkaren administrerar Bleomycin Accord i en ven eller en artär, under huden, i en muskel, direkt i tumören

eller i området runt lungorna (intrapleuralt), antingen som en injektion eller en infusion.

Användning till barn och ungdomar

Det saknas tillräcklig erfarenhet om administrering av Bleomycin Accord till barn och ungdomar.

Tills mer information blir tillgänglig

ska Bleomycin Accord bara administreras till barn och ungdomar under

särskilda omständigheter och på specialmottagningar.

Om du ges för stor mängd av Bleomycin Accord

Symtom som kan uppstå om du har fått för stor mängd av Bleomycin Accord inkluderar lågt blodtryck,

feber, ökad hjärtfrekvensen och chock. Om du noterar något av symtomen ovan, tala med läkare som ser till

att du får lämplig behandling. Användningen av läkemedlet måste upphöra omedelbart.

Information till läkaren:

Information om behandling av en överdosering finns i slutet av denna bipacksedel.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. [112 i Sverige,]* 09 471 977 [i Finland]*) för bedömning

av risken samt rådgivning.

Om du inte har fått Bleomycin Accord när du skulle

Om du har glömt en injektion, tala med behandlande läkare för att bestämma om och hur du ska få den

glömda dosen.

Om du slutar att ta Bleomycin Accord

Om du plötsligt slutar att ta Bleomycin Accord utan att tala med läkare kan de ursprungliga symtomen

återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Bleomycin Accord kan leda till omedelbara och fördröjda biverkningar. Feber på injektionsdagen är den

tidigaste reaktionen. Nedsatt aptit, håravfall, frossa, trötthet, lunginflammation

(interstitiell pneumoni) –

andnöd eller hosta, inflammation i slemhinnan i munnen och illamående kan också uppstå. Smärta vid

injektionsstället

och i tumörområdet har vid tillfällen också observerats. Andra sporadiska biverkningar

inkluderar blodtrycksfall och lokal tromboflebit (inflammation i en ven) efter administrering i en ven.

Hud- och slemhinneskador är de vanligaste biverkningarna och har observerats hos upp till 50 % av de

behandlade patienterna. De omfattar rodnad, utslag, klåda, sårbildning, hudbristningar och blåsbildning,

kraftig pigmentering och ömhet samt svullnad av fingertopparna.

Allvarliga biverkningar:

Om du drabbas av någon av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare:

hosta

andnöd

knack- eller knäppljud vid andning.

Behandlingen kan behöva avbrytas.

Biverkningar kan omfatta följande:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

interstitiell pneumonit (inflammatoriska förändringar i lungorna)

lungfibros (sjukdom i lungvävnaden orsakad av ökad bildning av bindväv mellan alveolerna)

ansträngd andning

nedsatt aptit

viktminskning

illamående och kräkningar

mukosit (inflammation i slemhinnorna)

stomatit (inflammation i slemhinnorna i munnen)

inflammatorisk rodnad av huden

klåda

hudbristningar (striae)

blåsbildning

hyperpigmentering (ökad pigmentbildning)

ömhet och svullnad av fingertopparna

hyperkeratos (kraftigt förtjockad hud)

håravfall.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

svåra överkänslighetsreaktioner. Dessa reaktioner kan uppkomma omedelbart eller efter en fördröjning

på några timmar efter den första eller andra dosen. Tala omedelbart om för läkaren om du plötsligt får

väsande andning, andningsbesvär, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda

(speciellt om de påverkar hela kroppen)

idiosynkratisk reaktion (olika typer av överkänslighetsreaktioner)

huvudvärk

akut andningssvikt (akut andnödssyndrom – ARDS)

andningssvikt

lungemboli

utslag, nässelutslag, hudrodnad

induration (förhårdnad av huden)

svullnad (på grund av vätsekansamling i vävnaderna)

inflammatorisk hudreaktion

feber (pyrexi), frossa och sjukdomskänsla.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

myelosuppression (benmärgsskada)

leukopenin (minskat antal vita blodkroppar)

neutropeni (minskat antal neutrofila granulocyter i blodet)

trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

blödning

yrsel

förvirring

lågt blodtryck

angulär cheilit (infektion i mungiporna) och diarré

deformation och missfärgning av naglarna, blåsbildning

vid tryckpunkter

muskel- och ledvärk

oliguri (minskad urinmängd)

smärta under urinering

polyuri (ökad urinmängd)

urinretention

smärta i tumörområdet

flebit (inflammation i en ven)

hypertrofi (förtjockning) av venväggen och konstriktion av veningång (med intravenös administrering)

induration (förhårdnad av vävnaden efter administrering i en muskel eller vid lokal administrering).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

febril neutropeni (feber orsakad av minskat antal vita blodkroppar)

hjärtinfarkt, perikardit (inflammation i den fibrösa säck som omger hjärtat) och bröstsmärta

hjärninfarkt, trombotisk mikroangiopati (sjukdom i kapillärer och arterioler), hemolytiskt uremiskt

syndrom (svår sjukdom som påverkar blodet och njurarna)

cerebral arterit (inflammation i de små och medelstora artärerna i hjärnan)

Raynauds fenomen (en kärlsjukdom), arteriell trombos, djup ventrombos

nedsatt leverfunktion

skleroderma (förhårdnad av bindväv).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

tumörlyssyndrom (tillstånd efter snabb nedbrytning av tumörer)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

allvarlig infektion (sepsis)

kraftig minskning av antalet blodkroppar (pancytopeni)

minskat antal röda blodkroppar (anemi).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Bleomycin Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat./EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C).

Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel ska kasseras.

Den beredda/spädda lösningen ska användas omedelbart.

Använd inte Bleomycin Accord om du noterar synliga tecken på försämring av produkten i injektionsflaskan,

t.ex. missfärgning av pulvret eller skada på injektionsflaskan och förseglingen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bleomycin (som bleomycinsulfat).

En injektionsflaska innehåll 15 000 internationella enheter (IU) bleomycin (som bleomycinsulfat).

Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid

(för pH-justering) och saltsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till ljusgul frystorkad substans i en injektionsflaska av klart typ I-glas med propp av bromobutylgummi

och förseglad med en flip-off-försegling av aluminium.

Förpackningar med 1, 10 och 100 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest 1047

Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast 07.01.2019.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administreringssätt

Bleomycin administreras parenteralt som en intramuskulär injektion, intravenös injektion/infusion,

intraarteriell injektion/infusion,

subkutan injektion, intratumoral injektion eller intrapleural instillation.

Dosering:

Vuxna

Skivepitelkarcinom

Intramuskulär eller intravenös injektion av 10-15 x 10

IU/m

kroppsyta, en eller två gånger i veckan,

med intervall på 3-4 veckor upp till en ackumulerad totaldos på 400 x 10

IU. Intravenös infusion av

10-15 x 10

IU/m

/dag under 6-24 timmar under 4 till 7 dagar i rad, med intervall på 3-4 veckor.

Hodgkins sjukdom och non-Hodgkins lymfom

Vid monoterapi, intramuskulär eller intravenös injektion av 5-15 x 10

IU/m

kroppsyta, en eller två

gånger i veckan upp till en ackumulerad totaldos på 225 x 10

IU. På grund av risken för anafylaktiska

reaktioner ska lymfompatienter behandlas med lägre doser (t.ex. 2 x 10

IU) under de första två

administreringarna. Om inga akuta reaktioner uppstår efter 4 timmars observation kan det normala

doseringsschemat följas.

Testikeltumörer

Intramuskulär eller intravenös injektion av 10-15 x 10

IU/m

kroppsyta en eller två gånger i veckan,

med intervall på 3-4 veckor upp till en ackumulerad totaldos på 400 x 10

Den intravenösa infusionen av dosen 10-15 x 10

IU/m

kroppsyta/dag administreras under 6-24 timmar

under 5-6 dagar i rad, med intervall på 3-4 veckor.

Maligna pleurautgjutningar

60 x 10

IU i 100 ml fysiologisk natriumkloridlösning

intrapleuralt, som en singeldos, som kan upprepas

efter 2-4 veckor beroende på svaret.

Eftersom cirka 45 % av bleomycin absorberas ska detta beaktas för den ackumulerade totaldosen

(kroppsyta, njur- och lungfunktion).

Utvecklingen av stomatit är den mest användbara riktlinjen för att fastställa individuell tolerans med

hänsyn till den maximala dosen. En ackumulerad totaldos på 400 x 10

IU (motsvarande

225 x 10

IU/m

kroppsyta) ska inte överskridas hos patienter under 60 år på grund av den ökade risken

för toxicitet för alla indikationer. Hos lymfompatienter ska den totala dosen inte överstiga 225 x 10

Vid Hodgkins sjukdom och testikeltumörer uppstår förbättring snabbt och kan observeras inom två

veckor. Om ingen förbättring har observerats vid den tidpunkten är en förbättring inte trolig.

Skivepitelkarcinom

svarar långsammare. I vissa fall kan det ta upp till tre veckor innan en förbättring

observeras.

Äldre (från 60 år).

Den totala dosen bleomycin till äldre patienter ska minskas enligt följande tabell:

Ålder i år:

Totaldos

Dos per vecka

80 och över

100 x 10

15 x 10

70-79

150-200 x 10

30 x 10

60-69

200-300 x 10

30-60 x 10

Under 60

400 x 10

30-60 x 10

Barn och ungdomar

Det saknas tillräcklig erfarenhet om administrering av bleomycin till pediatriska patienter. Tills mer

information blir tillgänglig

ska bleomycin bara administreras till barn under särskilda omständigheter och på

specialmottagningar. Om administrering är avsedd som en del av en kombinationsbehandling

ska dosen

vanligtvis beräknas individuellt

baserat på kroppsyta och justeras för att uppfylla de individuella kraven hos

varje patient. Aktuella specialprotokoll

och riktlinjer ska konsulteras för lämplig behandlingsregim.

Njurinsufficiens

Vid nedsatt njurfunktion,

särskilt om kreatininclearance är <35 ml/min är eliminering av bleomycin fördröjd.

Det finns inga särskilda riktlinjer för dosjustering till dessa patienter, men rekommendationen är att:

Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 10-50 ml/min) ska få 75 % av den vanliga dosen

administrerad vid det vanliga doseringsintervallet och patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR under

10 ml/minuter) ska få 50 % av den vanliga dosen, administrerad vid det vanliga doseringsintervallet. Ingen

dosjustering krävs till patienter med GFR över 50 ml/min.

Kombinationsbehandling

Dosen kan behöva justeras när bleomycin används i kombinationsbehandling.

Bleomycindosen ska minskas i kombination med strålbehandling eftersom risken för slemhinneskada är

förhöjd. Dosjustering kan också krävas när bleomycin användas i kombination med kemoterapi. Mer

information om behandlingsregimer som används vid vissa indikationer finns i den aktuella litteraturen.

Administreringssätt och preparation av injektions-/infusionsvätska, lösning:

Observera! Hela innehållet i en injektionsflaska (15 000 IU) ska spädas i lämplig mängd lösningsmedel för

preparation av lösningen. Den mängd enheter som krävs för behandlingen tas från denna lösning.

Inkompatibiliteter

Bleomycin ska inte blandas med lösningar av essentiella aminosyror, riboflavin, askorbinsyra, dexametason,

aminofyllin,

bensylpenicillin,

karbenicillin, cefalotin, cefazolin, diazepam, furosemid, glutation, väteperoxid,

hydrokortisonnatriumsuccinat, metotrexat, mitomycin, nafcillin,

penicillin

G, substanser som innehåller

sulfhydrylgrupper, terbutalin eller tioler. Eftersom bleomycin bildar kelatkomplex med bi- och trivalenta

katjoner ska det inte blandas med lösningar som innehåller sådana joner (särskilt koppar).

Intramuskulär injektion

Späd innehållet i en injektionsflaska i 1-5 ml fysiologisk natriumkloridlösning.

Eftersom upprepade

intramuskulära injektioner på samma ställe kan leda till lokalt obehag bör injektionsstället bytas regelbundet.

I händelse av kraftigt lokalt obehag kan ett lokalt bedövningsmedel tillsättas till injektionslösningen, t.ex.

1,5-2 ml likdokain HCl 1 %.

Intravenös injektion

Späd innehållet i en injektionsflaska i 5-10 ml fysiologisk natriumkloridlösning och injicera långsamt under

period om 5-10 minuter. Snabba bolusinjektioner ska undvikas eftersom de kan leda till höga

intrapulmonella

plasmakoncentrationer som ökar risken för lungskada.

Intravenös infusion

Späd innehållet i en injektionsflaska i 200-1 000 ml fysiologisk natriumkloridlösning.

Intraarteriell injektion

Späd innehållet i en injektionsflaska i minst 5 ml fysiologisk natriumkloridlösning

och injicera under en

period om 5-10 minuter.

Intraarteriell injektion

Späd bleomycin i 200-1 000 ml fysiologisk natriumkloridlösning. Infusionen kan administreras under några

timmar till dagar. Heparin kan tillsättas för att förhindra trombos vid injektionsstället,

speciellt om

infusionen administreras under en längre period.

Injektion eller infusion i en artär som försörjer tumören tenderar att uppvisa högre effekt än övriga

systemiska administreringsvägar. De toxiska effekterna är desamma som vid intravenös injektion eller

infusion.

Subkutan injektion

Späd innehållet i en injektionsflaska i maximalt 5 ml fysiologisk natriumkloridlösning.

Absorption efter

subkutan injektion är fördröjd och kan påminna om en långsam intravenös infusion. Denna typ av

administrering används sällan. Försiktighet måste iakttas för att förhindra intradermal injektion.

Intratumoral injektion

Bleomycin späds i fysiologisk natriumkloridlösning

vilket ger en koncentration på 1-3 x 10

IU/ml. Denna

lösning injiceras därefter i tumören och omkringliggande

vävnad.

Intrapleural instillation

Efter dränering av pleurarummet späds bleomycin i 100 ml fysiologisk natriumkloridlösning,

instilleras via

punktionskanylen eller dräneringskatetern. Därefter tas kanylen eller katetern bort. För att säkerställa

enhetlig distribution av bleomycin i den serösa kaviteten ska patientens position ändras var 5:e minut under

en period om 20 minuter. Cirka 45 % av bleomcyin absorberas: Detta måste beaktas för totaldos (kroppsyta,

njurfunktion,

lungfunktion).

Perivaskulär administrering av bleomycin kräver vanligtvis inga specifika åtgärder. Vid tveksamheter

(lösning med hög koncentration, sklerotisk vävnad etc.) kan perfusion utföras med en fysiologisk

natriumkloridlösning.

Den beredda/spädda lösningen ska användas omedelbart.

Endast för engångsbruk. Den beredda lösningen är en klar, ljusgul lösning. All oanvänd lösning ska kasseras.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

De allmänna riktlinjerna för säker och hantering av cytotoxiska läkemedel måste beaktas. Lämpliga

försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra kontakt med hud, slemhinnor och ögon. Vid kontaminering

ska drabbade delar tvättas noggrant med vatten.

Urin producerad under upp till 72 timmar efter administrering av bleomycin ska hanteras med skyddskläder.

Information om behandling av en överdosering

Det finns ingen specifik antidot. Det är i stort sett omöjligt att eliminera bleomycin från kroppen med dialys.

Den akuta reaktionen efter en överdosering består av hypotoni, feber, takykardi och generaliserad chock.

Behandlingen är uteslutande symtomatisk. Vid andningskomplikationer ska patienten behandlas med en

kortikosteroid och ett bredspektrumantibiotikum. Vanligtvis är lungreaktionen på en överdosering (fibros)

inte reversibel om den inte diagnostiseras på ett tidigt stadium.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bleomycin Accord 15 000 IU injektio-/infuusiokuiva-aine

liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo

sisältää bleomysiinisulfaattia

määrän, joka vastaa 15 000 kansainvälistä yksikköä (IU)

bleomysiiniä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi injektiopullo

sisältää < 1 mmol natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten.

Valkoinen tai vaaleankellertävä kylmäkuivattu aine.

pH: 4,5

6,0.

Osmolariteetti: 260

340 mOsm/l

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Bleomycin Accord -valmistetta voidaan käyttää seuraavien sairauksien hoidossa:

pään ja kaulan, kohdunkaulan ja ulkoisten sukupuolielinten levyepiteelisyöpä (SCC)

Hodgkinin lymfooma

aikuisten intermediaarisen ja korkean maligniteettiasteen non-Hodgkinin lymfooma

kivessyöpä (seminooma ja ei-seminooma)

keuhkopussin pahanlaatuisen effuusion keuhkopussinsisäinen hoito.

Bleomycin Accord -valmistetta voidaan käyttää yksinään, mutta yleensä sitä käytetään yhdessä muiden

sytostaattien ja/tai sädehoidon kanssa.

4.2

Annostus ja antotapa

Varoitus: Kaikkien käyttöaiheiden annostus annetaan kansainvälisinä yksikköinä (IU) eikä milligrammoina

(mg). Joissakin sairaaloiden hoito-ohjeissa saatetaan käyttää milligrammoja yksiköiden (U tai IU) sijaan.

Tämä mg-arvo viittaa aktiivisuuteen milligrammoina eikä kuiva-aineen määrään milligrammoina,

sillä nämä

kuvastavat eri arvoja.

Suosittelemme sivuuttamaan milligrammoina annetun annostuksen ja todella käyttämään kansainvälisinä

yksikköinä (IU) annettua annostusta kullekin käyttöaiheelle tämän valmisteyhteenvedon ohjeiden mukaan.

1 mg kuiva-ainetta vastaa vähintään 1 500 IU:ta. Emme kuitenkaan suosittele käyttämään tätä

muuntokaavaa, sillä se voi johtaa yliannostukseen milligrammoina esitetyn aktiivisuuden ja kuiva-aineen

painon erojen takia. Tätä valmistetta saa siksi määrätä vain kansainvälisinä yksikköinä (IU).

Bleomycin Accord -valmistetta saa käyttää vain syöpälääkkeiden käyttöön erikoistuneen lääkärin tarkassa

valvonnassa, mieluiten syöpähoitoihin

erikoistuneessa sairaalassa.

Bleomycin Accord voidaan antaa laskimoon, lihakseen, valtimoon, ihon alle tai instillaationa keuhkopussiin.

Paikallinen injektio suoraan kasvaimeen voi olla joskus aiheellista.

Annostus

Aikuiset

1)

Levyepiteelisyöpä

15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alan mukaan) lihas- tai laskimoinjektiona

kerran tai kahdesti viikossa 3

viikon välein elinaikaisen kumulatiivisen annoksen ollessa 360 x 10

10–15 x 10

IU/m

/vrk laskimoinfuusiona 6–24 tunnin aikana 4–7 peräkkäisenä päivänä 3–4 viikon

välein.

2)

Hodgkinin tauti ja non-Hodgkinin lymfooma

Yksinään käytettynä 5–15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alan mukaan) lihas- tai laskimoinjektiona kerran tai

kahdesti viikossa kumulatiivisen kokonaisannoksen ollessa 225 x10

IU. Lymfoomapotilaille on annettava

kahdella ensimmäisellä käyttökerralla pienempi annos (esim. 2 x10

IU) anafylaktoidisten reaktioiden

mahdollisuuden takia. Jos akuutteja reaktioita ei esiinny 4 tunnin seurannan jälkeen, voidaan jatkaa

normaalilla annostuksella.

3)

Kivessyövät

10–15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alan mukaan) lihas- tai laskimoinjektiona kerran tai kahdesti viikossa 3–4

viikon välein kumulatiivisen

kokonaisannoksen ollessa 400 x 10

10–15 x 10

IU/m

/vrk (kehon pinta-alan mukaan) laskimoinfuusiona 6–24 tunnin aikana 5–6 peräkkäisenä

päivänä 3–4 viikon välein.

4)

Keuhkopussin pahanlaatuiset effuusiot

60 x 10

IU sekoitettuna 100 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta keuhkopussiin yhtenä annoksena, joka

voidaan toistaa 2

4 viikon kuluttua potilaan vasteen mukaan.

Koska noin 45 % bleomysiinistä absorboituu, tämä on otettava huomioon elinaikaisessa kumulatiivisessa

annoksessa (kehon pinta-ala, munuaistoiminta ja keuhkojen toiminta).

Suutulehduksen kehittyminen on käyttökelpoisin osviitta määritettäessä yksittäisen potilaan sietokykyä

enimmäisannoksen suhteen. Kumulatiivinen kokonaisannos ei saa olla yli 400 x 10

IU (vastaa annosta 225 x

IU/m

kehon pinta-alan mukaan) alle 60-vuotiailla potilailla

suurentuneen keuhkotoksisuusriskin takia.

Tämä koskee kaikkia käyttöaiheita. Lymfoomapotilaiden

enimmäisannos saa olla enintään 225 x10

Hodgkinin taudissa ja kivessyövissä parantuminen on nopeaa ja havaittavissa kahden viikon sisällä. Jos

parantumista ei havaita siihen mennessä, paraneminen on epätodennäköistä. Levyepiteelisyöpien vaste on

hitaampi. Joissakin tapauksissa voi kestää jopa kolme viikkoa ennen kuin paranemista havaitaan.

Iäkkäät potilaat (vähintään 60-vuotiaat)

Bleomysiinin

kokonaisannosta on pienennettävä iäkkäille potilaille seuraavan taulukon mukaisesti:

Ikä vuosina

Kokonaisannos

Viikkoannos

80 ja yli

100 x 10

15 x 10

200 x 10

30 x 10

300 x 10

60 x 10

Alle 60

400 x 10

30-60 x 10

Pediatriset potilaat

Ei ole riittävästi kokemusta bleomysiinin

annosta pediatrisille potilaille. Ennen kuin lisätietoja on saatavilla,

bleomysiiniä saa antaa lapsille vain erikoistilanteissa ja erikoistuneissa hoitoyksiköissä. Jos valmiste

annetaan osana yhdistelmähoitoa, annostus lasketaan yleensä kehon pinta-alan mukaan ja sovitetaan

yksittäisen potilaan tarpeiden mukaisesti. Voimassa olevat erityiset hoito-ohjeet ja hoitosuositukset on

otettava huomioon päätettäessä asianmukaisesta hoito-ohjelmasta.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnassa, etenkin jos kreatiniinipuhdistuma on < 35 ml/min, bleomysiinin

eliminaatio

viivästyy. Näille potilaille ei ole erityisiä annoksen muuttamista koskevia ohjeita, mutta on suositeltavaa, että

keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (GFR 10

50 ml/min) sairastaville potilaille annetaan 75 %

tavanomaisesta annoksesta tavanomaisen annosaikataulun mukaan ja vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa

(GFR alle 10 ml/min) sairastaville potilaille annetaan 50 % tavanomaisesta annoksesta tavanomaisen

annosaikataulun mukaan. Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille,

joiden GFR on yli 50 ml/min.

Yhdistelmähoito

Annosta voidaan joutua muuttamaan, kun bleomysiiniä käytetään yhdistelmähoidossa.

Bleomysiiniannosta on pienennettävä, kun sitä käytetään yhdessä sädehoidon kanssa limakalvovaurioiden

riskin suurenemisen takia. Annosta voidaan myös joutua muuttamaan, kun bleomysiiniä käytetään yhdessä

solunsalpaajien kanssa.

Tiettyihin käyttöaiheisiin käytettävien hoito-ohjelmien yksityiskohtaiset tiedot on kuvattu voimassa olevassa

kirjallisuudessa.

Antotapa

Antotapa ja injektio-/infuusioliuoksen valmistelu (ks. myös kohta 6.6)

Huomautus: Koko injektiopullon

sisältö (15 000 IU) on liuotettava sopivaan määrään liuotinta liuosta

valmistettaessa. Hoitoon tarvittavien yksiköiden määrä otetaan sitten tästä liuoksesta.

Lihasinjektio

Liuota injektiopullon

sisältö 1

5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Koska toistuvat lihasinjektiot

samaan kohtaan voivat aiheuttaa paikallista epämukavuutta, injektiokohdan paikkaa on suositeltava muuttaa

säännöllisesti. Jos paikallinen epämukavuus on voimakasta, paikallispuudutetta voidaan lisätä

injektioliuokseen, esim. 1,5

2 ml 1-prosenttista lidokaiini-hydrokloridia.

Laskimoinjektio

Liuota injektiopullon

sisältö 5

10 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta ja injisoi hitaasti 5

10 minuutin

aikana. Nopeita bolusinjektioita on vältettävä, koska ne aiheuttavat suuria plasman lääkeainepitoisuuksia

keuhkoissa, mikä suurentaa keuhkovaurioriskiä.

Laskimoinfuusio

Liuota injektiopullon

sisältö 200

1 000 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta.

Valtimoinjektio

Liuota bleomysiini-injektiopullon

sisältö 5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta ja injisoi 5

10 minuutin

aikana.

Valtimoinfuusio

Liuota bleomysiini

1 000 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Infuusion kesto voi olla muutamasta

tunnista muutamaan päivään. Liuokseen voidaan lisätä hepariinia injektiokohdan

tromboosin ehkäisemiseksi,

etenkin jos infuusio annetaan pidemmällä aikavälillä.

Injektion tai infuusion annolla kasvainta ruokkivaan valtimoon näyttää olevan suurempi teho kuin muilla

systeemisillä antoreiteillä. Toksiset vaikutukset ovat samoja kuin laskimoinjektiolla tai -infuusiolla.

Ihon alle annettava injektio

Liuota injektiopullon

sisältö enintään 5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Ihon alle annetun injektion

jälkeinen imeytyminen on hidasta ja saattaa muistuttaa hidasta laskimoinfuusiota; tätä antotapaa käytetään

harvoin. Ihonsisäistä injektiota on vältettävä.

Kasvaimeen annettu injektio

Bleomysiini liuotetaan fysiologiseen natriumkloridiliuokseen siten, että pitoisuus on 1

3 x 10

IU/ml; tämä

liuos injisoidaan sitten kasvaimeen ja ympäröivään kudokseen.

Instillaatio keuhkopussiin

Keuhkopussinontelon tyhjennyksen jälkeen bleomysiini

liuotetaan 100 ml:aan fysiologista

natriumkloridiliuosta, joka instilloidaan punktiokanyylin tai dreneerauskatetrin kautta. Sitten kanyyli tai

katetri poistetaan. Potilaan asentoa muutetaan 5 minuutin välein 20 minuutin aikana, jotta bleomysiini

jakautuu tasaisesti kudosnestettä sisältävään onteloon. Bleomycin Accord -valmisteesta imeytyy noin 45 %;

tämä on otettava huomioon kokonaisannosta laskettaessa (kehon pinta-ala, munuaistoiminta, keuhkojen

toiminta).

Bleomysiinin

perivaskulaarinen anto ei yleensä edellytä mitään erityisiä toimia. Epävarmoissa tilanteissa

(pitoisuudeltaan voimakas liuos, skleroottinen kudos) voidaan suorittaa perfuusio fysiologisella

natriumkloridiliuoksella.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Ataksia-telangiektasia.

Keuhkoinfektio, vaikeasti heikentynyt keuhkojen toiminta tai aiempi bleomysiinin

aiheuttama

keuhkovaurio.

Imetys (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Bleomycin Accord -solunsalpaajahoitoa saavien potilaiden on oltava kokeneen syöpälääkärin tarkassa

seurannassa.

Keuhkojen tai välikarsinan sädehoidon jälkeen on tehtävä erittäin tarkka riskien ja hyötyjen arvio.

Bleomycin Accord -valmistetta saa ainoastaan käyttää varoen ja pienemmällä annoksella, jos potilaan

munuaistoiminta on heikentynyt. Koska bleomysiinillä voi olla mutageenisia vaikutuksia mies- ja

naispuolisiin

itusoluihin,

luotettavaa ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja vähintään 6 kuukauden ajan sen

lopettamisen jälkeen.

Keuhkoreaktiot

Potilaita on seurattava huolellisesti keuhkojen toimintahäiriöiden

merkkien varalta bleomysiinihoidon

aikana.

Keuhkoreaktiot ovat vakavimpia haittavaikutuksia; niitä esiintyy noin 10 %:lla hoitoa saaneista potilaista

hoitokuurin aikana tai sen päättymisen jälkeen. Yleisin reaktio on interstitiaalinen keuhkotulehdus. Jos tätä

sairaustilaa ei havaita ja hoideta viipymättä, se voi kehittyä keuhkofibroosiksi.

Noin 1 % hoidetuista

potilaista on menehtynyt keuhkofibroosin seurauksiin.

Bleomysiinihoitoa saaville potilaille on tehtävä keuhkojen röntgenkuvaus viikoittain. Keuhkojen

röntgenkuvauksia on jatkettava 4 viikon ajan hoitokuurin päättymisen jälkeen ja potilaita on pidettävä

kliinisessä seurannassa noin 2 kuukauden ajan. Samanaikaisessa rintakehän sädehoidossa thorax-kuvaus tai -

tutkimukset tulee mahdollisesti tehdä useammin.

Keuhkojen toimintakokeita ei tule tehdä 100-prosenttisella hapella bleomysiinihoitoa

saaville potilaille.

Tämän sijaan suositellaan käytettäväksi alle 21-prosenttista happea. Keuhkojen diffuusiokapasiteetin

hiilimonoksidiarvojen kuukausittainen määritys voidaan tehdä. Keuhkojen toiminnan tutkiminen, etenkin

hiilimonoksididiffuusion

ja vitaalikapasiteetin määrittäminen, mahdollistaa keuhkotoksisuuden varhaisen

diagnosoinnin.

Keuhkotoksisuus liittyy sekä annokseen että ikään; sitä esiintyy useammin yli 70-vuotiailla ja yli 400

yksikön kokonaisannoksen saaneilla potilailla. Sen mahdollisuus suurenee merkittävästi rintakehän

sädehoidon ja leikkausanestesian aikaisen runsashappisuuden myötä.

Keuhkotoksisuutta on havaittu myös nuorilla potilailla, jotka ovat saaneet pieniä annoksia.

Keuhkojen verisuonissa ilmenee muutoksia, jotka johtavat verisuonten seinämien elastisuuden osittaiseen

tuhoutumiseen. Bleomysiinin aiheuttaman keuhkovaurion varhaisin oire on dyspnea. Vähäinen rahina on

varhaisin merkki. Jos keuhkomuutoksia havaitaan, bleomysiinihoito on keskeytettävä, kunnes on selvitetty,

johtuvatko oireet lääkkeestä. Potilaita on hoidettava laajakirjoisilla antibiooteilla ja kortikosteroideilla.

Jos dyspnea, yskä, keuhkojen alaosan ritinä tai keuhkoinfiltraatit eivät selvästi johdu kasvaimesta tai

samanaikaisesta keuhkosairaudesta, bleomysiinin anto on lopetettava välittömästi ja potilasta on hoidettava

kortikosteroidilla ja laajakirjoisilla

antibiooteilla. Suuria happipitoisuuksia

on käytettävä varoen.

Bleomysiinistä johtuvan keuhkovaurion jälkeen bleomysiiniä ei saa enää antaa potilaalle (ks. kohta 4.3).

Vaikka bleomysiinin keuhkotoksisuus näyttää liittyvän yli 400 yksikön kokonaisannoksiin

(vastaa noin

225 yksikköä/m

kehon pinta-alaa kohden), sitä voidaan myös havaita pienemmillä annoksilla, etenkin

potilailla, jotka ovat iäkkäitä, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt, joilla on keuhkosairaus, jotka ovat

aiemmin saaneet samanaikaisesti rintakehän sädehoitoa ja jotka tarvitsevat lisähappea. Näitä potilaita on

seurattava tarkkaan ja bleomysiinin

annosta on pienennettävä tai annosväliä pidennettävä potilaan kliinisen

seurannan perusteella. Bleomysiinin

käytössä on oltava erittäin varovainen hoidettaessa

keuhkosyöpäpotilaita,

sillä näillä potilailla on esiintynyt enemmän keuhkotoksisuutta.

Koska kaksi kolmasosaa annetusta bleomysiiniannoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan,

munuaistoiminnalla on suuri vaikutus poistumisnopeuteen. Pitoisuudet plasmassa ovat merkittävästi

suurentuneita, kun tavanomaisia annoksia annetaan potilaille, joilla on munuaisten toimintahäiriöitä.

Muita varovaisuutta edellyttäviä sairaustiloja ovat mm. vaikea sydänsairaus tai maksan toimintahäiriö,

sillä

toksisuus voi olla voimakkaampaa, ja vesirokko, joka voi johtaa fataaleihin systeemisiin toimintahäiriöihin.

Idiosynkraattiset reaktiot / yliherkkyys

Idiosynkraattisia reaktioita, joiden kliiniset oireet muistuttavat anafylaksiaa, on raportoitu esiintyneen noin

1 %:lla bleomysiinihoitoa saaneista lymfoomapotilaista. Reaktio voi ilmetä välittömästi tai useiden tuntien

kuluttua, usein ensimmäisen tai toisen annoksen jälkeen. Oireita ovat hypotensio, sekavuus, kuume,

vilunväreet ja hengityksen vinkuminen. Hoito on oireenmukaista sisältäen keuhkoja avaavaa ja verenpainetta

nostavaa lääkitystä, antihistamiinia ja kortikosteroideja.

Anafylaktoidisen reaktion mahdollisuuden

takia (kirjallisuuden mukaan 1 %:lla lymfoomapotilaista)

potilaille tulisi antaa aluksi 1–2 yksikön testiannos. Jos mitään akuuttia reaktiota ei ilmene, voidaan antaa

koko annos.

Muut

Vaskulaarista toksisuutta on raportoitu bleomysiinin

käytön jälkeen, etenkin jos sitä on käytetty yhdessä

muiden syöpälääkkeiden kanssa. Tapaukset ovat kliinisesti heterogeenisia sisältäen sydäninfarkteja,

aivohalvauksia, tromboottista mikroangiopatiaa kuten hemolyyttis-ureemista oireyhtymää sekä

aivovaltimotulehdusta.

Fertiileillä aikuisilla tai nuorilla on otettava huomioon sukupuolirauhasiin

kohdistuvat vaikutukset.

Muiden sytotoksisten vaikuttavien aineiden tavoin voi bleomysiinikin

aiheuttaa tuumorilyysioireyhtymää

potilailla, joiden kasvaimet ovat nopeakasvuisia. Riittävä tukihoito sekä farmakologiset toimenpiteet voivat

estää tai lievittää tällaisia komplikaatioita.

Potilaita, joiden kreatiniinipuhdistuma on alle 50 ml/min, on hoidettava varoen, ja heidän munuaistoimintaa

on seurattava huolellisesti bleomysiinihoidon

aikana. Tällaisille potilaille

voi olla tarpeen antaa pienempiä

annoksia kuin potilaille,

joilla on normaali munuaistoiminta (ks. kohta 4.2).

Anto laskimoon

Mahdollisen verisuonikivun

takia on tärkeä kiinnittää huomio injektion pitoisuuteen ja antonopeuteen.

Injektio annetaan laskimoon mahdollisimman hitaasti.

Anto lihakseen

Toistuvia injektioita samaan kohtaan ja hermotusalueille on vältettävä, etenkin annettaessa valmistetta

lapsille. Jos injektioneulan

pistäminen tuottaa voimakasta kipua tai jos veri virtaa takaisin ruiskuun, neula on

vedettävä välittömästi pois ja on injisoitava toiseen kohtaan.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti, eli se on olennaisesti natriumiton.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhdistelmäsolunsalpaajahoito

Jos bleomysiiniä käytetään yhdistelmäsolunsalpaajahoidon

osana, sen toksisuus on otettava huomioon

valittaessa muita lääkeaineita, joiden toksisuuskirjo on samankaltainen, ja määritettäessä niiden annostusta.

Keuhkotoksisuuden lisääntymistä on raportoitu muiden keuhkotoksisten lääkeaineiden samanaikaisen annon

yhteydessä. Tällaisia lääkeaineita ovat mm. karmustiini, mitomysiini, syklofosfamidi,

metotreksaatti ja

gemsitabiini. Etenkin yhdistelmähoito sisplatiinin kanssa voimistaa bleomysiinin keuhkotoksisuutta.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava käytettäessä tätä yhdistelmää. Kirjallisuudesta saadut tiedot viittaavat

siihen, että sisplatiinia pitää antaa vasta bleomysiinin jälkeen.

Joillekin potilaille,

jotka ovat saaneet kivessyövän hoitoon bleomysiinin

ja vinka-alkaloidien yhdistelmää, on

kehittynyt Raynaud'n ilmiön tyyppinen oireyhtymä ja akraalinen iskemia, joka johtaa kehon ääreisosien

nekroosiin (sormet, varpaat, nenänpää).

Potilailla, joita on hoidettu sisplatiinin,

vinblastiinin

ja bleomysiinin

yhdistelmähoidolla, on todettu

positiivinen

korrelaatio glomerulaarisen suodattumisnopeuden (GFR) ja keuhkotoksisuuden välillä.

Bleomysiiniä tulee siksi käyttää varoen potilailla,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Erään

tutkimuksen mukaan suuri sisplatiiniannos voi alentaa kreatiniinipuhdistumaa ja siten bleomysiinin

eliminaatiota.

Sädehoito

Aiempi tai samanaikainen sädehoito vaikuttaa merkittävästi keuhkotoksisuuden esiintyvyyden

suurenemiseen ja vaikeusasteen pahenemiseen.

Aiempi tai samanaikainen sädehoito pään tai niskan alueella on suutulehduksen lisääntymiseen vaikuttava

tekijä, ja se saattaa pahentaa suupielen tulehdusta. Se voi harvoin aiheuttaa nielun ja kurkunpään

limakalvojen tulehdusta ja sen johdosta äänen käheyttä.

Happipitoisuus

Koska bleomysiinillä on mahdollinen keuhkokudosta herkistävä vaikutus, suurenee keuhkotoksisuus

potilailla, jotka saavat bleomysiiniä leikkaustoimenpiteissä happihoidon kanssa. Siksi sisäänhengityksen

happipitoisuutta on pienennettävä leikkauksen aikana ja sen jälkeen.

Granulosyyttiryhmiä stimuloiva kasvutekijä (G-CSF)

Neutrofiilisten granulosyyttien määrän lisääntyminen ja niiden kyky tuottaa vapaita happiradikaaleja

granulosyyttiryhmiä

stimuloivan kasvutekijän (G-CSF) antamisen jälkeen voivat pahentaa keuhkovaurioita.

Digoksiini

Digoksiinin

tehon on raportoitu heikentyneen suun kautta otetun valmisteen biologisen hyötyosuuden

pienenemisen takia, kun sitä on annettu yhdessä bleomysiinin

kanssa.

Fenytoiini ja fosfofenytoiini

Fenytoiinipitoisuuksien on raportoitu pienentyneen, kun sitä on annettu yhdessä bleomysiinin

kanssa.

Kouristusten pahenemisen riski, joka johtuu siitä, että fenytoiinin imeytyminen ruoansulatuskanavassa

heikkenee sytotoksisen lääkevalmisteen vaikutuksesta, tai toksisuuden voimistumisen riski tai sytotoksisen

lääkevalmisteen tehon häviäminen, mikä johtuu fenytoiinin aiheuttamasta lisääntyneestä metaboloitumisesta

maksassa. Samanaikaista käyttöä ei suositella.

Klotsapiini

Bleomysiinin

ja klotsapiinin

samanaikaista käyttöä ei suositella agranulosytoosin suurentuneen riskin takia.

Antibiootit

Gentamisiinin, amikasiinin

ja tikarsilliinin bakteriostaattinen vaikutus voi heiketä.

Siklosporiini, takrolimuusi

On olemassa liiallisen immunosuppression ja lymfoproliferaation

riski.

Elävät rokotteet

Elävien rokotteiden anto potilaille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt solunsalpaajien, kuten

bleomysiinin,

käytön takia, voi johtaa vakaviin tai hengenvaarallisiin infektioihin. Elävien rokotteiden antoa

bleomysiiniä saaville potilaille on vältettävä. Käytä inaktivoitua rokotetta, jos sellainen on olemassa

(poliomyeliitti). Keltakuumerokote on aiheuttanut vaikeita ja fataaleja infektioita, kun sitä on käytetty

yhdessä immunosuppressiivisten solunsalpaajien kanssa. Riski on suurempi potilailla,

joilla on jo

heikentynyt immuunivaste perussairauden takia. Tällaista yhdistelmää ei saa käyttää.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bleomysiinin

käytöstä raskaana oleville naisille on riittämättömästi tietoja. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Eläinkokeiden tulosten ja valmisteen farmakologisen tehon perusteella

alkion ja sikiön poikkeavuuksien riski on mahdollinen. Bleomysiini läpäisee istukan.

Perinnöllisyysneuvonnan mahdollisuutta on harkittava.

Bleomysiiniä ei saa siksi antaa raskauden aikana, ellei se ole ehdottoman tärkeää, etenkin ensimmäisen

raskauskolmanneksen aikana.

Jos potilas tulee raskaaksi hoidon aikana, potilaalle on kerrottava syntymättömään lapseen kohdistuvista

riskeistä ja häntä on seurattava huolellisesti.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / miesten ja naisten ehkäisy

Sekä miesten että naisten on huolehdittava riittävästä ehkäisystä ainakin kuuden kuukauden ajan hoidon

lopettamisen jälkeen.

Perinnöllisyysneuvontaa suositellaan myös potilaille,

jotka haluavat hankkia lapsia hoidon jälkeen.

Siemennesteen talteenotosta on myös keskusteltava ennen hoitoa, sillä bleomysiinihoito

voi aiheuttaa

pysyvää hedelmättömyyttä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö bleomysiini

äidinmaitoon. Mahdollisten imeväiseen kohdistuvien erittäin haitallisten

vaikutusten takia imetys bleomysiinihoidon

aikana on vasta-aiheista.

Hedelmällisyys

Bleomysiinihoito

voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkin bleomysiinisolunsalpaajahoidon haittavaikutukset, kuten pahoinvointi

ja oksentelu, voivat vaikuttaa

välillisesti

kykyyn ajaa autoa ja käyttää koneita.

4.8

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Muiden sytotoksisten aineiden tavoin bleomysiinikin

voi aiheuttaa välittömiä tai myöhempiä toksisia

vaikutuksia. Injektiopäivänä esiintyvä kuume on varhaisin reaktio. Yleisimmin esiintyneet haittavaikutukset,

joita havaittiin 1 613:lla bleomysiiniä saaneella potilaalla, olivat keuhko-oireita, kuten interstitiaalinen

keuhkokuume tai keuhkofibroosi (10,2 %), ihon kovettuminen, pigmentaatio (40,6 %), kuume ja

vilunväristykset (39,8 %), alopesia (29,5 %), ruokahaluttomuus ja laihtuminen (28,7 %), yleinen

huonovointisuus

(16,0 %), pahoinvointi ja oksentelu (14,6 %), suutulehdus (13,3 %) ja kynsimuutokset

(11,2 %). Injektiokohdan ja kasvainalueen kipua on myös havaittu satunnaisesti. Muita satunnaisia

haittavaikutuksia ovat hypotensio ja paikallinen tromboflebiitti laskimoon annetun injektion jälkeen.

Myös Raynaud'n ilmiötä on raportoitu, kun bleomysiiniä on käytetty yksinään ja yhdistelmähoitona.

b. Haittavaikutustaulukko

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä bleomysiinihoidon

aikana:

Esiintymistiheydet

määritellään seuraavasti:

hyvin yleinen (

1/10), yleinen (

1/100, < 1/10), melko harvinainen (

1/ 1 000, < 1/100), harvinainen

1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

arviointiin).

Ensisijainen

elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

1/10

Yleinen

1/100,

< 1/10

Melko

harvinainen

1/1 000,

< 1/100

Harvinainen

1/10 000,

< 1/1 000

Hyvin

harvinainen

< 1/10 000

Tuntematon

Infektiot

Sepsis

Hyvän- ja

pahanlaatuiset

kasvaimet (mukaan

lukien kystat ja

polyypit)

Kipu kasvaimessa

Veri ja imukudos

Myelosuppressio,

leukopenia,

neutropenia,

trombosytopenia,

verenvuoto

Kuumeinen

neutropenia

Pansytopenia,

anemia

Immuunijärjestelmä

Anafylaktine

yliherkkyys,

idiosynkraatti

lääkereaktiot

Hermosto

Päänsärky

Heitehuimaus,

sekavuus

Sydän

Sydäninfarkti

perikardiitti,

rintakipu

Verisuonisto

Hypotensio

Aivoinfarkti,

tromboottiset

mikroangiop

atiat,

hemolyyttis-

ureeminen

oireyhtymä,

aivovaltimot

ulehdus,

Raynaud'n

ilmiö,

valtimotromb

oosi,

Perifeerinen

iskemia

syvä

laskimotrom

boosi

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Interstitiaaline

keuhkotulehdu

keuhkofibroosi

dyspnea

Akuutti

hengitysvaike

usoireyhtymä

(ARDS),

keuhkojen

vajaatoiminta

keuhkoembol

Ruoansulatuselimist

Ruokahalun

heik-

keneminen,

laihtuminen,

pahoinvointi,

oksentelu,

limakalvotuleh

dus,

suutulehdus

Suupielen

tulehdus,

ripuli

Maksa ja sappi

Maksan

vajaatoiminta

Iho ja ihonalainen

kudos

Eryteema,

pruritus,

venytysjuovat,

rakkulat,

hyperpigmenta

atio,

sormenpäiden

arkuus ja

turvotus,

hyperkeratoosi

hiustenlähtö

Eksanteema,

urtikaria,

ihon punoitus

kovettumat,

turvotus,

siimainen

dermatiitti

Kynsien

epämuotoisuus ja

värjäytyminen,

vesirakkuloita

painekohdissa

Skleroderma

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Lihas- ja

nivelkipu

Munuaiset ja

virtsatiet

Oliguria,

dysuria,

polyuria,

virtsaumpi

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Pyreksia,

vilunväreet,

huonovointis

Kasvainalueen

kipu,

flebiitti,

laskimoseinän

hypertrofia ja

laskimon ahtaus

(anto laskimoon),

kovettumat (anto

lihakseen tai

paikallisesti)

Tuumorilyys

ioireyhtymä

c. Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Kuume ja vilunväreet voivat kehittyä 45 tunnin viiveellä tai myöhemminkin

tämän lääkkeen annon jälkeen.

Koska kuumeen ja tiettynä ajankohtana annetun annoksen välillä on annos

vaste-suhde, kuumeen ollessa

vaikea on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin,

kuten annettava pienempiä annoksia lyhyemmillä annosväleillä

tai annettava antihistamiinia ja kuumelääkettä ennen lääkkeen antoa ja/tai sen jälkeen.

Jos AIDS-potilaalla esiintyy ihoreaktioita, hoito on keskeytettävä eikä sitä saa aloittaa uudestaan. Iho- ja

limakalvoleesiot

ovat yleisimpiä haittavaikutuksia. Niitä havaitaan jopa 50 %:lla hoidetuista potilaista. Näitä

ovat kovettumat, turvotus, eryteema, kutina, ihottumat, venytysjuovat, ulseraatio, vesirakkulat,

hyperpigmentaatio, sormenpäiden arkuus ja turvotus, hyperkeratoosi, kynsimuutokset, vesirakkulat

painekohdissa, kuten kyynärpäissä, sekä hiustenlähtö ja suutulehdus.

Bleomysiinin

ja sädehoidon tai muun limakalvoille toksisen lääkityksen yhdistelmä näyttää pahentavan

limakalvohaavaumia. Ihotoksisuus esiintyy suhteellisen myöhäisessä vaiheessa, ja se korreloi

kokonaisannokseen; ihotoksisuus kehittyy yleensä toisen tai kolmannen hoitoviikon aikana

bleomysiiniannoksen ollessa 150–200 yksikköä.

Ruoansulatuselimistön haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia

ja oksentelua, voi esiintyä, mutta ne ovat

yleisempiä käytettäessä suurempia annoksia. Pahoinvointilääkkeistä voi olla apua. Ruokahaluttomuus ja

laihtuminen ovat yleisiä haittavaikutuksia ja voivat jatkua pitkään hoidon päättymisen jälkeen.

Luuydin

Bleomysiinillä ei vaikuta olevan merkittäviä luuydintä lamaavia vaikutuksia. Bleomysiinihoidon yhteydessä

ilmenevä trombosytopenia ei liity trombosyyttien tuotannon vähenemiseen vaan pikemminkin

lisääntyneeseen trombosyyttien tuhoutumiseen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä aittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Spesifistä vasta-ainetta ei ole. Bleomysiinin

poistaminen elimistöstä dialyysillä on käytännössä katsoen

mahdotonta.

Yliannoksen jälkeisen akuutin reaktion oireita ovat hypotensio, kuume, takykardia ja yleinen sokki. Hoito on

symptomaattista. Hengitysvaikeuksia hoidetaan kortikosteroideilla ja laajakirjoisilla antibiooteilla.

Yliannoksesta johtuva keuhkoreaktio (fibroosi) ei ole yleensä korjaudu, ellei sitä diagnosoida varhaisessa

vaiheessa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: sytotoksiset antibiootit ja vastaavat aineet

ATC-koodi: L01DC01

Bleomysiini on sekoitus emäksisiä, vesiliukoisia

glykopeptidiantibiootteja, joilla on sytotoksisia vaikutuksia.

Bleomysiini toimii vaikuttamalla sekä yksi- että kaksijuosteiseen DNA:han (deoksiribonukleiinihappoon),

mikä johtaa DNA:n molempien juosteiden katkeamiseen. Tämä puolestaan estää solujen jakautumista,

kasvua ja DNA-synteesiä. Bleomysiini voi myös vaikuttaa vähäisessä määrin RNA (ribonukleiinihappo)-

valkuaisainesynteesiin.

Bleomycin Accord -valmisteen kudosselektiivisyyden tärkein tekijä on solunsisäisen inaktivaation erot.

Okasolut, joilla on pieni bleomysiinihydrolaasipitoisuus, ovat erittäin herkkiä Bleomycin Accord -

valmisteelle. Kromosomipoikkeamia,

kuten fragmentaatiota, kromatidikatkoksia ja translokaatioita, ilmenee

herkissä kudoksissa, sekä terveessä kudoksessa että syöpäkudoksessa.

Bleomycin Accord voi olla pyrogeeninen. Se aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan luuydintoksisuutta eikä

yhtään immunosuppressiota.

Bleomycin Accord -valmistetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä sädehoidon tai muiden sytotoksisten

aineiden kanssa.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Bleomysiiniä imeytyy suun kautta vain hyvin vähän. Laskimoon annetun bolusinjektion 15 x 10

IU/m

(kehon pinta-alaa kohden) jälkeen huippupitoisuudet plasmassa (1–10 IU) saavutetaan noin 10 minuutin

kuluttua. Lihakseen annetun bolusinjektion

15 x 10

IU jälkeen enimmäispitoisuudet

plasmassa (noin 1 IU)

saavutetaan 30 minuutin kuluttua. Bleomysiinin 4–5 päivän aikana annetun jatkuvan infuusion 30 x 10

aikaansaama keskimääräinen vakaan tilan pitoisuus plasmassa on 1–3 IU/ml.

Keuhkopussiin tai vatsaonteloon annettu bleomysiini

imeytyy systeemisesti. Keuhkopussiin annetusta

annoksesta noin 45 % imeytyy verenkiertoon.

Jakautuminen

Bleomysiini jakautuu nopeasti kudokseen; suurimmat pitoisuudet keräytyvät ihoon, keuhkoihin,

vatsakalvoon ja imusolmukkeisiin. Pienimmät pitoisuudet ovat luuytimessä. Bleomysiiniä ei ole havaittavia

määriä aivo-selkäydinnesteessä laskimoinjektion

jälkeen. Bleomysiini

läpäisee istukkaesteen. Näennäisen

jakautumistilavuuden

oletetaan olevan noin 0,27 +/- 0,09 l/kg. Bleomysiini

sitoutuu plasman

proteiineihin

vain vähäisessä määrin.

Biotransformaatio

Hydrolaasit saavat aikaan inaktivaation. Niitä on havaittu plasmassa, maksassa, pernassa, suolistossa ja

luuytimessä. Hydrolaasien entsyymivaikutus on sitä vastoin pientä ihossa ja keuhkoissa.

Eliminaatio

Eliminaation puoliintumisaika (t

½ ß

) on noin 3 tuntia laskimoon annetun bolusinjektion

jälkeen. Eliminaatio

tapahtuu kahdessa vaiheessa: aluksi lyhyt vaihe (t

1/2α

; 24 min) ja sen jälkeen pidempi terminaalinen vaihe

1/2β

; 2–4 tuntia). Jatkuvan laskimoinfuusion

jälkeen eliminaation puoliintumisaika voi nousta 9 tuntiin.

Systeeminen puhdistuma plasmassa (Cls) on noin 1,1 ml/min/kg. Noin 2/3 annetusta annoksesta erittyy

muuttumattomana virtsaan, todennäköisesti glomerulussuodatuksen kautta.

Laskimo- tai lihasinjektion

jälkeen noin 50 % vaikuttavasta aineesta kulkeutuu muuttumattomana virtsaan.

Puoliintumisaika on huomattavasti pitempi potilailla, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta, jopa siinä

määrin, että annosta on pienennettävä. Kreatiniinipuhdistuman

ollessa 35 ml/min munuaiseritys pienenee alle

20 %:iin, mihin liittyy suurentuneiden lääkeainepitoisuuksien

riski plasmassa. Aiempien havaintojen mukaan

bleomysiiniä on vaikea dialysoida.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että bleomysiinillä on teratogeenisia, mutageenisia ja karsinogeenisia

ominaisuuksia. Mutageenisia vaikutuksia on odotettavissa kliinisesti

merkityksellisillä altistustasoilla.

Hiirillä ja rotilla havaittiin erilaisia lisääntymistoksisuuteen liittyviä vaikutuksia. Kaniineilla ei havaittu

teratogeenisuutta. Hiirillä naispuoliset lisääntymissolut olivat herkempiä bleomysiinin sytotoksisille

mutageenisille vaikutuksille kuin miespuoliset lisääntymissolut.

Ihmisen luuydinsoluissa havaittiin kromosomipoikkeavuuksia. Tämän merkitystä alkion/sikiön

kehitykseen

ihmisillä ei tunneta.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Kloorivetyhappo (pH:n säätöön)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Bleomysiiniä ei saa sekoittaa seuraavien liuosten kanssa: välttämättömät aminohapot, riboflaviini,

askorbiinihappo,

deksametasoni, aminofylliini,

bentsyylipenisilliini, karbenisilliini, kefalotiini,

kefatsoliini,

diatsepaami, furosemidi, glutationi,

vetyperoksidi, hydrokortisoninatriumsukkinaatti,

metotreksaatti,

mitomysiini, nafsilliini,

G-penisilliini

sekä sulfhydryyliryhmiä,

terbutaliinia tai tioleja sisältävät aineet.

Koska bleomysiini

muodostaa kelatoivia aineita bi- ja trivalenttien kationien kanssa, sitä ei saa sekoittaa

tällaisia ioneja (etenkin kuparia) sisältävien liuosten kanssa.

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan

kohdassa 6.6 (

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

Käyttökuntoon saatettu / laimennettu valmiste on käytettävä välittömästi.

6.4

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C

8 °C).

Käyttökuntoon saatetun / laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

6 ml:n injektiopullo kirkasta tyypin I lasia, suljettu bromobutyylikumitulpalla ja sinetöity irti napsautettavalla

alumiinisinetillä.

Saatavana 1, 10 ja 100 injektiopullon

pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Vain kertakäyttöön. Käyttökuntoon saatettu liuos on kirkas, vaaleankeltainen liuos. Käyttämättä jäänyt liuos

on hävitettävä.

Turvallinen käsittely:

Yleisiä sytotoksisten lääkevalmisteiden käsittelyä koskevia turvallisuusohjeita on noudatettava.

Asianmukaisia varotoimia on noudatettava, jottei valmiste pääse kosketuksiin ihon, limakalvojen tai silmien

kanssa. Kontaminaation sattuessa saastuneet osat on pestävä huolellisesti vedellä.

72 tunnin sisällä bleomysiinin

annosta muodostunutta virtsaa on käsiteltävä suojavaatetuksin.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Injektio-/infuusioliuoksen valmisteluohjeet:

Koko injektiopullon sisältö (15 x 10

IU) on liuotettava sopivaan määrään liuotinta liuosta valmistettaessa.

Hoitoon tarvittavien yksiköiden (IU) määrä otetaan sitten tästä liuoksesta.

Lihasinjektio

Liuota injektiopullon

sisältö 1–5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Jos injektio tuntuu hyvin

epämukavalta, paikallispuudutetta voidaan lisätä injektioliuokseen, esim. 1,5–2 ml 1-prosenttista lidokaiini-

hydrokloridia.

Laskimoinjektio

Liuota injektiopullon

sisältö 5–10 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta.

Laskimoinfuusio

Liuota injektiopullon

sisältö 200–1 000 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta.

Valtimoinjektio

Liuota bleomysiini-injektiopullon

sisältö vähintään 5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta.

Valtimoinfuusio

Liuota bleomysiini

200–1 000 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Liuokseen voidaan lisätä hepariinia

injektiokohdan

tromboosin ehkäisemiseksi, etenkin jos infuusio annetaan pidemmällä aikavälillä.

Ihon alle annettava injektio

Liuota injektiopullon

sisältö enintään 5 ml:aan fysiologista natriumkloridiliuosta. Ihon alle annetun injektion

jälkeinen imeytyminen on hidasta ja saattaa muistuttaa hidasta laskimoinfuusiota; tätä antotapaa käytetään

harvoin. Ihonsisäistä injektiota on vältettävä.

Instillaatio keuhkopussiin

Keuhkopussinontelon tyhjennyksen jälkeen bleomysiini

liuotetaan 100 ml:aan fysiologista

natriumkloridiliuosta, joka instilloidaan punktiokanyylin tai dreneerauskatetrin kautta. Sitten kanyyli tai

katetri poistetaan. Potilaan asentoa muutetaan 5 minuutin välein 20 minuutin ajan, jotta bleomysiini

jakautuu

tasaisesti kudosnestettä sisältävään onteloon.

Kasvaimeen annettava injektio

Bleomysiini liuotetaan fysiologiseen natriumkloridiliuokseen siten, että pitoisuus on 1

3 x 10

IU/ml.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

MT nr: 33412

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

14.09.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

19.02.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot