AMBRISENTAN AOP 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

10-12-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

10-12-2020

Aktiivinen ainesosa:
Ambrisentanum
Saatavilla:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
ATC-koodi:
C02KX02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Ambrisentanum
Annos:
10 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
ambrisentaani
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoidon saa aloittaa vain pulmonaalihypertension hoitoon perehtynyt lääkäri.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36985
Valtuutus päivämäärä:
2021-02-12

Lue koko asiakirja

PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Ambrisentan AOP 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ambrisentan AOP 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

ambrisentaani

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Ambrisentan AOP on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ambrisentan AOP -valmistetta

Miten Ambrisentan AOP -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Ambrisentan AOP -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Ambrisentan AOP on ja mihin sitä käytetään

Ambrisentan AOP -tablettien vaikuttava aine on ambrisentaani. Se kuuluu verenpainelääkkeiden

lääkeryhmään (käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon).

Sitä käytetään kohonneen keuhkovaltimoiden verenpaineen hoitoon aikuisilla. Tässä taudissa verta

sydämestä keuhkoihin kuljettavien verisuonten, keuhkovaltimoiden, verenpaine on kohonnut.

Kohonnutta keuhkovaltimopainetta sairastavilla ihmisillä nämä verisuonet ovat kaventuneet ja sydän

joutuu tekemään enemmän työtä, jotta veri kulkisi suonten läpi. Tämä aiheuttaa väsymystä, huimausta

ja hengenahdistusta.

Ambrisentan AOP laajentaa keuhkovaltimoita, jolloin sydämen on helpompi pumpata verta suonten

läpi. Tämä alentaa verenpainetta ja lievittää oireita.

Ambrisentan AOP -valmistetta voidaan käyttää myös yhdessä muiden kohonneen keuhkovaltimoiden

verenpaineen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa.

Ambrisentaania, jota Ambrisentan AOB sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ambrisentan AOP -valmistetta

Älä ota Ambrisentan AOP -valmistetta:

jos olet allerginen ambrisentaanille, soijalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6)

jos olet raskaana, jos suunnittelet raskautta tai jos voit tulla raskaaksi, koska et käytä

luotettavaa ehkäisymenetelmää. Lue lisää kohdasta ”Raskaus”.

jos imetät. Lue lisää kohdasta ”Imetys”.

jos sinulla on maksasairaus. Keskustele lääkärisi kanssa, joka päättää, onko tämä lääke sinulle

sopiva.

jos sinulla on tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkojen arpeutuminen (idiopaattinen

keuhkofibroosi).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Ambrisentan AOP -tabletteja, jos sinulla on

maksaongelmia

anemia (alentunut punasolujen määrä veressä)

nesteen kerääntymisestä aiheutunutta turvotusta käsissä, nilkoissa tai jaloissa (perifeerinen

edeema)

keuhkosairaus, jossa keuhkojen laskimot ovat ahtautuneet (keuhkolaskimoahtauma).

Lääkäri päättää, onko Ambrisentan AOP sinulle sopiva lääke.

Tarvitset säännöllisesti verikokeita

Ennen kuin ryhdyt ottamaan Ambrisentan AOP -tabletteja, ja säännöllisin väliajoin myös hoidon

aikana lääkäri otattaa verikokeita tarkastaakseen

onko sinulla anemia

toimiiko maksasi kunnolla.

→ On tärkeää, että käyt säännöllisesti näissä verikokeissa niin kauan kun käytät

Ambrisentan AOP -valmistetta.

Merkkejä maksan toiminnan häiriöistä ovat mm.

ruokahaluttomuus

pahoinvointi

oksentelu

kuume

vatsakipu

ihon tai silmien keltaisuus

tumma virtsa

ihon kutina.

Jos havaitset joitain näistä muutoksista:

Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi.

Lapset ja nuoret

Ambrisentan AOP -valmistetta ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille, sillä valmisteen

turvallisuudesta ja tehosta ei ole tietoa tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Ambrisentan AOP

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Lääkäri voi muuttaa Ambrisentan AOP -annostasi, jos aloitat siklosporiini A:n käytön (lääkeaine, jota

käytetään elinsiirron jälkeen tai psoriaasin hoitoon).

Jos käytät rifampisiinia (vaikeiden infektioiden hoitoon tarkoitettu antibiootti), lääkäri seuraa vointiasi

kun aloitat Ambrisentan AOP -tablettien käytön.

Jos käytät muuta keuhkoverenpaineen hoitoon tarkoitettua lääkevalmistetta (esim. iloprostia,

epoprostenolia, sildenafiilia), lääkäri saattaa seurata vointiasi.

Kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain näistä lääkeistä.

Raskaus

Ambrisentan AOP saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta, jos hedelmöitys tapahtuu ennen hoitoa,

hoidon aikana tai pian hoidon jälkeen.

Jos on mahdollista, että voisit tulla raskaaksi, käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää

käyttäessäsi Ambrisentan AOP -valmistetta. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Älä ota Ambrisentan AOP -valmistetta, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana Ambrisentan AOP-hoidon aikana, ota yhteys

lääkäriin välittömästi.

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, lääkäri pyytää tekemään raskaustestin ennen kuin

ryhdyt käyttämään tätä lääkettä ja säännöllisesti lääkkeen käytön aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Ambrisentan AOP rintamaitoon.

Älä imetä, jos käytät Ambrisentan AOP -valmistetta. Keskustele tästä lääkärin kanssa.

Hedelmällisyys

Jos olet Ambrisentan AOP -valmistetta käyttävä mies, on mahdollista, että Ambrisentan AOP saattaa

vähentää siittiöiden lukumäärää siemennesteessäsi. Keskustele asiasta lääkärin kanssa, jos sinulla on

kysymyksiä ja tunnet huolta tästä asiasta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ambrisentan AOP voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten verenpaineen laskua, huimausta, väsymystä

(ks. kohta 4), jotka voivat vaikuttaa ajo- tai koneidenkäyttökykyysi. Myös sairauteesi liittyvät oireet

voivat heikentää ajokykyäsi tai kykyäsi käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Älä aja tai käytä koneita, jos et voi hyvin.

Ambrisentan AOP sisältää laktoosia, lesitiiniä (soija), alluranpunaista AC alumiinilakkaa

(E129) ja natriumia

Ambrisentan AOP -tabletit sisältävät pienen määrän sokeria, laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että

sinulla on jokin sokeri-intoleranssi:

→ Ota yhteys lääkäriin

ennen kuin otat Ambrisentan AOP -valmistetta.

Ambrisentan AOP -tabletit sisältävät soijasta saatua lesitiiniä. Jos olet allerginen soijalle, älä käytä tätä

lääkettä (ks. kohta 2 ”Älä ota Ambrisentan AOP -valmistetta”).

Ambrisentan AOP -tabletit sisältävät väriainetta alluranpunaista AC alumiinilakkaa (E129), joka

saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (ks. kohta 4).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Ambrisentan AOP -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Ambrisentan AOP -valmistetta otetaan

Tavanomainen Ambrisentan AOP -annos on yksi 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Lääkäri

saattaa nostaa annoksen 10 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Jos käytät siklosporiini A:ta, ota vain yksi 5 mg:n Ambrisentan AOP -tabletti kerran vuorokaudessa.

Miten Ambrisentan AOP -valmistetta käytetään

On parasta ottaa tabletti joka päivä aina samaan aikaan. Niele tabletti kokonaisena vesilasillisen

kanssa. Älä jaa, murskaa tai pureskele tablettia. Voit ottaa Ambrisentan AOP -tabletin joko ruoan

kanssa tai ilman sitä.

Jos otat enemmän Ambrisentan AOP -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta tablettia, voit saada todennäköisemmin haittavaikutuksia, kuten päänsärkyä,

ohimenevää kasvojen ja kaulan punoitusta, huimausta, pahoinvointia (huono olo) tai verenpaineen

laskua, jotka voivat aiheuttaa huimauksen tai heikotuksen tunnetta:

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, jos olet ottanut enemmän tabletteja kuin on määrätty.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ambrisentan AOP -valmistetta

Jos unohdat ottaa Ambrisentan AOP -annoksen, ota tabletti heti kun muistat. Jatka sitten tablettien

ottamista samaan tapaan kuin aikaisemmin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Ambrisentan AOP -lääkitystä ilman lääkärin ohjeita

Ambrisentan AOP on hoito, jota sinun on käytettävä jatkuvasti kohonneen keuhkovaltimopaineen

hallitsemiseksi.

Älä lopeta Ambrisentan AOP -valmisteen ottamista ilman lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tilat, joita sinun ja lääkärin on seurattava:

Allergiset reaktiot

Tämä on yleinen haittavaikutus. Enintään yksi kymmenestä voi saada sen. Voit saada ihottumaa tai

kutinaa ja turvotusta (tavallisesti kasvojen, huulten, kielen ja nielun), joka saattaa vaikeuttaa hengitystä

tai nielemistä.

Turvotus (edeema), erityisesti nilkkojen ja jalkojen

Tämä on hyvin yleinen haittavaikutus. Useampi kuin yksi kymmenestä voi saada sen.

Sydämen vajaatoiminta

Tämä johtuu siitä, että sydän ei jaksa riittävästi pumpata verta, mikä aiheuttaa hengenahdistusta,

voimakasta väsymystä sekä nilkkojen ja säärten turvotusta. Tämä on yleinen haittavaikutus ja

enintään yksi kymmenestä voi saada sen.

Anemia (alentunut punasolujen määrä veressä)

Tämä on veren häiriö, joka voi aiheuttaa väsymystä, heikkoutta, hengenahdistusta ja yleistä

huonovointisuutta. Joskus saatetaan tarvita verensiirto. Tämä on hyvin yleinen haittavaikutus, ja

useampi kuin yksi kymmenestä voi saada sen.

Hypotensio (liian matala verenpaine)

Tämä voi aiheuttaa huimauksen tai heikotuksen tunnetta. Tämä on yleinen haittavaikutus, ja enintään

yksi kymmenestä voi saada sen.

Kerro lääkärille heti, jos saat näitä haittoja tai jos ne tulevat yhtäkkiä

Ambrisentan AOP -valmisteen ottamisen jälkeen.

Säännölliset verikokeet ovat tärkeitä anemian ja maksan toiminnan arvioimiseksi. Muista lukea

tämän pakkausselosteen kohdasta 2 kappaleet ”Tarvitset säännöllisesti verikokeita” ja ”Merkkejä

maksan toiminnan häiriöistä”.

Muita haittavaikutuksia ovat

Hyvin yleiset haittavaikutukset:

päänsärky

huimaus

sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen syke)

hengenahdistuksen paheneminen pian Ambrisentan AOP -hoidon aloittamisen jälkeen

nuha tai nenän tukkoisuus, nenän sivuonteloiden tukkoisuus tai kipu

pahoinvointi

ripuli

väsymys.

Yhdessä tadalafiilin kanssa (tadalafiili on toinen kohonneen keuhkovaltimoiden verenpaineen

hoitoon käytettävä lääke)

Edellä mainittujen lisäksi:

punastuminen

oksentelu

rintakipu / epämiellyttävä tuntemus rinnassa.

Yleiset haittavaikutukset:

näön hämärtyminen tai muut näkömuutokset

pyörtyminen

poikkeavat maksa-arvot verikokeissa

nuha

ummetus

mahakipu (vatsakivut)

rintakipu tai epämiellyttävä tuntemus rinnassa

punastelu (ihon punoitus)

oksentelu

heikkouden tunne

nenäverenvuoto

ihottuma.

Yhdessä tadalafiilin kanssa

Edellä mainittujen lisäksi, poikkeavia veren maksa-arvoja lukuun ottamatta:

korvien soiminen (tinnitus) vain yhdistelmähoitoa käytettäessä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

maksavaurio

elimistön oman puolustusmekanismin aiheuttama tulehdus maksassa (autoimmuunihepatiitti).

Yhdessä tadalafiilin kanssa

äkillinen kuulon heikkeneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kautta

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Ambrisentan AOP -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Valkoinen PVC-PVDC/alumiiniläpipainopakkaus: Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä

säilytysolosuhteita. Pidä tabletit alkuperäisessä läpipainopakkauksessa. Herkkä valolle.

Läpinäkyvä PVC-PE-PVDC/alumiiniläpipainopakkaus: Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen

erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ambrisentan AOP sisältää

Vaikuttava aine on ambrisentaani.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa (E460), kroskarmelloosinatrium

(E468), magnesiumstearaatti (E470b), polyvinyylialkoholi, talkki (E553b), titaanidioksidi (E171),

makrogoli, (soija)lesitiini (E322) ja alluranpunainen AC alumiinilakka (E129).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Ambrisentan AOP 5 mg kalvopäällysteinen tabletti on hennon vaaleanpunainen, neliönmuotoinen,

kupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella on merkintä ”5” ja toisella puolella ei ole

merkintöjä. Tabletin pituus/leveys on noin 5,9 mm.

Ambrisentan AOP 10 mg kalvopäällysteinen tabletti on vaaleanpunainen, pitkänomainen,

kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella on merkintä ”10” ja toisella puolella

ei ole merkintöjä. Tabletin pituus on noin 11,1 mm ja leveys on noin 5,6 mm.

Ambrisentan AOP 5 mg:n ja 10 mg:n kalvopäällysteiset tabletit toimitetaan 30 x 1 tabletin

yksittäispakatussa läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Wien

Itävalta

Valmistaja:

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

15351 Pallini Attiki

Kreikka

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.

17 Athinon str.

Ergates Industrial Area

2643 Ergates

Lefkosia, Kypros

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa

seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg filmomhulde tabletten

Itävalta

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg Filmtabletten

Kroatia

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg filmom obložene tablete

Latvia

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg apvalkotās tabletes

Liettua

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg plėvele dengtos tabletės

Norj

Ambrisentan AOP

Puola

Ambrisentan AOP

Romania

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg comprimate filmate

Ruotsi

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg filmdragerade tablette

Saksa

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg Filmtabletten

Slovakia

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg filmom obalené tablety

Slovenia

Ambrisentan AOP Orphan 5 mg & 10 mg filmsko obložene tablete

Suomi

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Tanska

Ambrisentan AOP

Tshekin tasavalta

Ambrisentan AOP

Unkari

Ambrisentan AOP 5 mg & 10 mg filmtabletta

Viro

Ambrisentan AOP

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2020.

Bipacksedel: Information till användaren

Ambrisentan AOP 5 mg filmdragerade tabletter

Ambrisentan AOP 10 mg filmdragerade tabletter

ambrisentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ambrisentan AOP är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ambrisentan AOP

Hur du tar Ambrisentan AOP

Eventuella biverkningar

Hur Ambrisentan AOP ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ambrisentan AOP är och vad det används för

Ambrisentan AOP innehåller den aktiva substansen ambrisentan. Det hör till en grupp läkemedel som

kallas övriga antihypertensiva medel (används för att behandla högt blodtryck).

Det används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos vuxna. PAH är högt

blodtryck i de blodkärl (lungartärerna) som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Hos personer

med PAH blir dessa artärer trängre så att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom dem.

Detta gör att man känner sig trött, yr och andfådd.

Ambrisentan AOP vidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem.

Detta sänker blodtrycket och lindrar symtomen.

Ambrisentan AOP kan även användas i kombination med andra läkemedel som används för att

behandla PAH.

Ambrisentan som finns i Ambrisentan AOP kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ambrisentan AOP

Ta inte Ambrisentan AOP

om du är allergisk mot ambrisentan, soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du är gravid, om du planerar att bli gravid eller om du kan bli gravid eftersom du inte

använder ett tillförlitligt preventivmedel. Läs informationen under ”Graviditet”.

om du ammar. Läs informationen under ”Amning”.

om du har leversjukdom. Tala med din läkare som bestämmer om detta läkemedel är lämpligt

för dig.

om du har ärrbildning på lungorna, av okänd orsak (idiopatisk lungfibros).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ambrisentan AOP om du har:

leverproblem

anemi (minskat antal röda blodkroppar)

svullna händer, anklar eller fötter orsakat av vätskeansamling (perifert ödem)

lungsjukdom som innebär att venerna i lungorna är blockerade (pulmonell veno-ocklusiv

sjukdom).

→ Din läkare bestämmer

om Ambrisentan AOP är lämpligt för dig.

Du behöver ta blodprov regelbundet

Innan du börjar ta Ambrisentan AOP och regelbundet under tiden du tar det, kommer läkaren att ta

blodprov för att kontrollera:

om du har anemi

om din lever fungerar som den ska.

Det är viktigt att du lämnar dessa regelbundna blodprover så länge du tar Ambrisentan AOP.

Tecken på att din lever kanske inte fungerar som den ska är till exempel:

aptitförlust

illamående

kräkningar

feber

magont

gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot)

mörkfärgad urin

klåda i huden.

Om du upptäcker något av dessa tecken:

→ Tala om det för din läkare omedelbart.

Barn och ungdomar

Ambrisentan AOP rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom säkerhet

och effekt inte är känd för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Ambrisentan AOP

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Din läkare kan behöva justera din dos Ambrisentan AOP om du börjar ta ciklosporin A (ett läkemedel

som används efter transplantation eller för att behandla psoriasis).

Om du tar rifampicin (ett antibiotikum som används för att behandla allvarliga infektioner) kommer

din läkare att kontrollera dig tätare när du börjar ta Ambrisentan AOP.

Om du tar andra läkemedel som används för att behandla PAH (t.ex. iloprost, epoprostenol, sildenafil)

kan din läkare behöva kontrollera dig tätare.

→ Tala om för din läkare eller apotekspersonal

om du tar något av dessa läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ambrisentan AOP 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ambrisentan AOP 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Ambrisentan AOP 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg ambrisentaania.

Ambrisentan AOP 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg ambrisentaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Ambrisentan AOP 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää noin 47,5 mg laktoosia (monohydraattina), noin 0,14 mg (soija)lesitiiniä (E322)

ja noin 0,02 mg alluranpunaista AC alumiinilakkaa (E129).

Ambrisentan AOP 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää noin 95 mg laktoosia (monohydraattina), noin 0,21 mg (soija)lesitiiniä (E322) ja

noin 0,41 mg alluranpunaista AC alumiinilakkaa (E129).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Ambrisentan AOP 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Hennon vaaleanpunainen, neliönmuotoinen, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella

on merkintä ”5” ja toisella puolella ei ole merkintöjä. Tabletin pituus/leveys on noin 5,9 mm.

Ambrisentan AOP 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleanpunainen, pitkänomainen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella on

merkintä ”10” ja toisella puolella ei ole merkintöjä. Tabletin pituus on noin 11,1 mm ja nimellinen

leveys on noin 5,6 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Ambrisentan AOP on tarkoitettu WHO:n toimintakykyluokkiin II ja III kuuluvien aikuispotilaiden

pulmonaalihypertension hoitoon, mukaan lukien käyttö yhdistelmähoitona (ks. kohta 5.1). Teho on

osoitettu idiopaattisessa ja sidekudossairauteen liittyvässä pulmonaalihypertensiossa.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon saa aloittaa vain pulmonaalihypertension hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus

Ambrisentaanimonoterapia

Ambrisentan AOP otetaan suun kautta. Aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan

suurentaa 10 mg:aan vuorokaudessa kliinisestä vasteesta ja siedettävyydestä riippuen.

Ambrisentaani yhdessä tadalafiilin kanssa

Kun Ambrisentan AOP -valmistetta käytetään yhdessä tadalafiilin kanssa, Ambrisentan AOP -annos

nostetaan 10 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Kliinisessä tutkimuksessa potilaat saivat 5 mg ambrisentaania vuorokaudessa ensimmäisten

8 hoitoviikon ajan, minkä jälkeen annos suurennettiin 10 mg:aan siedettävyydestä riippuen (ks.

kohta 5.1). Kun lääkettä käytettiin yhdessä tadalafiilin kanssa, aloitusannos oli 5 mg ambrisentaania ja

20 mg tadalafiilia. Siedettävyydestä riippuen tadalafiiliannos suurennettiin 40 mg:aan 4 viikon

kuluttua ja ambrisentaaniannos suurennettiin 10 mg:aan 8 viikon kuluttua. Tämä toteutui yli 90 %:lla

potilaista. Annoksia voitiin myös pienentää siedettävyydestä riippuen.

Käytettävissä olevat suppeat tiedot viittaavat siihen, että ambrisentaanihoidon äkilliseen

keskeyttämiseen ei liity pulmonaalihypertension pahenemista.

Ambrisentaaniannos on rajoitettava määrään 5 mg kerran vuorokaudessa, kun sitä annetaan

samanaikaisesti siklosporiini A:n kanssa. Potilaan tilaa on seurattava huolellisesti (ks. kohdat 4.5

ja 5.2).

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Yli 65-vuotiaiden potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoimintaa

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Kokemukset ambrisentaanin käytöstä potilaille, joilla on vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa

(kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min), ovat vähäiset. Hoito on aloitettava varovasti näille potilaille, ja

hoidossa on oltava erityisen varovainen, jos ambrisentaaniannos suurennetaan määrään 10 mg.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoimintaa

Ambrisentaania ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (joilla on maksakirroosi

tai ei ole sitä). Maksan vajaatoiminnan voidaan olettaa suurentavan ambrisentaanialtistusta (C

AUC) johtuen siitä, että amibrisentaanin päämetaboliareitit ovat glukuronidaatio ja oksidaatio sekä

näitä seuraava eliminaatio sappinesteen mukana. Siksi ambrisentaanihoitoa ei saa aloittaa potilaille,

joilla on vaikeaa maksan vajaatoimintaa tai kliinisesti merkittävästi kohonneet maksan

aminotransferaasiarvot (yli kolminkertaiset viitearvojen ylärajaan [upper normal limit, ULN]

verrattuna, ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Pediatriset potilaat

Ambrisentaanin turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18 vuoden ikäisten nuorten hoidossa ei ole

varmistettu. Kliinisiä tietoja ei ole saatavilla (ks. kohdasta 5.3 saatavilla olevat tiedot nuorista

eläimistä).

Antotapa

Tabletin nielemistä kokonaisena suositellaan, ja se voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

On suositeltavaa, että tablettia ei jaeta, murskata eikä pureskella.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, soijalle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Raskaus (ks. kohta 4.6).

Käyttö naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää (ks.

kohdat 4.4 ja 4.6).

Imetys (ks. kohta 4.6).

Vaikea maksan vajaatoiminta (maksakirroosiin liittyen tai ilman sitä) (ks. kohta 4.2).

Maksan aminotransferaasien lähtöarvot (aspartaattiaminotransferaasi ASAT ja/tai

alaniininaminotransferaasi ALAT) > 3 x ULN (viitearvojen ylärajan, ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF), johon voi liittyä sekundaarinen pulmonaalihypertensio (ks.

kohta 5.1).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ambrisentaania ei ole tutkittu riittävästi hyöty-haittasuhteen arvioimiseksi WHO:n

toimintakykyluokkaan I kuuluvien pulmonaalihypertensiota sairastavien potilaiden osalta.

Ambrisentaanin tehoa ainoana lääkkeenä ei ole varmistettu WHO:n toimintakykyluokkaan IV

kuuluvien pulmonaalihypertensiota sairastavien potilaitten osalta. Hoitoa, jota suositellaan taudin

vaikeassa vaiheessa (esim. epoprostenolia), on harkittava, jos potilaan kliininen tila huononee.

Maksan toiminta

Pulmonaalihypertensiopotilailla on esiintynyt maksan toiminnan poikkeavuuksia.

Autoimmuunihepatiittiin liittyvät tapaukset, kuten perussairautena sairastetun autoimmuunihepatiitin

mahdollinen paheneminen, maksavaurio ja mahdollisesti hoitoon liittyvää maksaentsyymiarvojen

nousua, on havaittu ambrisentaania käytettäessä (ks. kohdat 4.8 ja 5.1). Siksi maksan

aminotransferaasipitoisuudet (ALAT ja ASAT) on mitattava ennen ambrisentaanihoidon aloittamista,

ja hoitoa ei saa aloittaa potilaille, joilla ALAT- ja/tai ASAT-lähtöarvot ovat > 3 x ULN (viitearvojen

ylärajan, ks. kohta 4.3).

Maksavaurion merkkejä on seurattava potilailta, ja ALAT- ja ASAT-arvojen kuukausittaista seurantaa

suositellaan. Jos potilaalla ilmenee pysyvä selittämätön kliinisesti merkitsevä ALAT- ja/tai ASAT-

arvojen nousu tai jos ALAT- ja/tai ASAT-arvojen nousuun liittyy maksavaurion merkkejä tai oireita

(esim. keltaisuus), ambrisentaanihoito on keskeytettävä.

Potilailla, joilla ei ilmene maksavaurion kliinisiä oireita tai keltaisuutta, ambrisentaanin aloittamista

uudelleen voidaan harkita maksaentsyymiarvojen palauduttua normaalille tasolle. On suositeltavaa

kääntyä maksasairauksien hoitoon perehtyneen erikoislääkärin puoleen.

Hemoglobiinipitoisuus

Endoteliinireseptoriantagonistihoitoon (ERA), myös ambrisentaanin käyttöön, on liittynyt

hemoglobiinipitoisuuden ja hematokriitin pienenemistä. Suurin osa pienentymisistä havaittiin

ensimmäisten neljän hoitoviikon aikana. Tämän jälkeen hemoglobiinipitoisuus yleensä vakiintui.

Hemoglobiinipitoisuuden keskimääräinen lasku lähtötasoon verrattuna (vaihteluväli 9–12 g/l

[0,9-1,2 g/dl]) kesti pisimmillään neljänteen vuoteen asti alkuperäisvalmisteella tehdyssä avoimessa

pitkäaikaisessa faasi III kliinisessä pivotaalitutkimuksessa. Alkuperäisvalmisteen kliinisen käytön

aikana on raportoitu verisolujen siirtoa vaatineita anemiatapauksia (ks. kohta 4.8).

Ambrisentaanihoidon aloittamista ei suositella potilaille, joilla on kliinisesti merkitsevä anemia.

Hemoglobiini- ja/tai hematokriittiarvojen mittaamista suositellaan ambrisentaanihoidon aikana

esimerkiksi kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta, kolmen kuukauden kuluttua ja sen jälkeen

määräajoin vallitsevan kliinisen käytännön mukaan. Jos hemoglobiini- tai hematokriittiarvoissa

havaitaan kliinisesti merkitsevää pienenemistä, ja muut syyt on suljettu pois, annoksen pienentämistä

tai hoidon keskeyttämistä tulee harkita. Anemian ilmaantuvuus lisääntyi, kun ambrisentaania annettiin

yhdessä tadalafiilin kanssa (haittatapahtumia esiintyi 15 %:lla). Ambrisentaanimonoterapian

yhteydessä anemian ilmaantuvuus oli 7 % ja tadalafiilimonoterapian yhteydessä 11 %.

Nesteen kerääntyminen elimistöön

Endoteliinireseptoriantagonistien, kuten ambrisentaanin, on havaittu aiheuttaneen perifeeristä

turvotusta. Kliinisissä ambrisentaanitutkimuksissa havaittu perifeerinen turvotus oli useimmissa

tapauksissa luonteeltaan lievää tai kohtalaista. Sitä saattaa esiintyä enemmän ja vakavampana

65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla. Lyhytkestoisissa kliinisissä tutkimuksissa perifeeristä

turvotusta raportoitiin useammin 10 mg:n ambrisentaaniannokseen liittyen (ks. kohta 4.8).

Alkuperäisvalmisteen markkinoille tulon jälkeen on saatu raportteja nesteen kerääntymisestä viikkojen

kuluessa ambrisentaanihoidon aloittamisesta. Joissakin tapauksissa on tarvittu hoitoa diureetilla tai

sairaalahoitoa nestetasapainon saamiseksi hallintaan tai dekompensoituneen sydämen vajaatoiminnan

hoitoon. Jos potilaalla on aikaisempi nesteylimäärä, se on hoidettava vakiintuneen hoitokäytännön

mukaisesti ennen ambrisentaanihoidon aloittamista.

Jos nestettä kertyy kliinisesti merkitsevästi ambrisentaanihoidon aikana riippumatta siitä, liittyykö

siihen painonnousua vai ei, lisäarviointi syyn (kuten ambrisentaani tai taustalla oleva sydämen

vajaatoiminta) selvittämiseksi on aloitettava. Mahdollinen erityishoidon tarve tai ambrisentaanihoidon

keskeyttämisen tarve tulee arvioida. Perifeerisen turvotuksen ilmaantuvuus lisääntyi, kun

ambrisentaania annettiin yhdessä tadalafiilin kanssa (haittatapahtumia esiintyi 45 %:lla).

Ambrisentaanimonoterapian yhteydessä perifeerisen turvotuksen ilmaantuvuus oli 38 % ja

tadalafiilimonoterapian yhteydessä 28 %. Perifeeristä turvotusta esiintyi tavallisimmin ensimmäisen

hoitokuukauden aikana.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Ambrisentan AOP -hoitoa ei saa aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, ellei hoitoa edeltäneen

raskaustestin tulos ole negatiivinen ja käytössä ole luotettavaa ehkäisyä. On harkittava kääntymistä

naistentautien hoitoon perehtyneen erikoislääkärin puoleen, jos on epävarmuutta siitä, millaista

ehkäisyneuvontaa yksittäiselle potilaalle tulisi antaa. Ambrisentaanihoidon aikana suositellaan

raskaustestiä kuukausittain (ks. kohdat 4.3 ja 4.6).

Keuhkolaskimoahtauma

Keuhkoedeemaa on raportoitu keuhkolaskimoahtaumaa sairastavilla potilailla vasodilatoivien

lääkevalmisteiden, esim. endoteelireseptorin antagonistien, käytön yhteydessä. Siksi mahdollista

keuhkolaskimoahtaumaa on epäiltävä, jos pulmonaalihypertensiopotilaille kehittyy akuutti

keuhkoedeema ambrisentaanihoidon aikana.

Samanaikainen käyttö muiden lääkkeiden kanssa

Ambrisentaanihoitoa saavia potilaita on seurattava huolellisesti, kun rifampisiinihoito aloitetaan (ks.

kohdat 4.5 ja 5.2).

Apuaineet

Ambrisentan AOP -tabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä

käyttää tätä lääkettä.

Ambrisentan AOP -tabletit sisältävät atsoväriainetta alluranpunaista AC alumiinilakkaa (E129), joka

saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Ambrisentan AOP -tabletit sisältävät soijasta saatua lesitiiniä. Potilaan, joka on allerginen soijalle, ei

pidä käyttää ambrisentaania (ks. kohta 4.3).

Ambrisentan AOP -tabletti sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ambrisentaani ei inhiboi eikä indusoi I tai II vaiheen lääkeaineita metaboloivia entsyymejä kliinisesti

merkityksellisillä pitoisuuksilla prekliinisissä in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa. Siksi ambrisentaanin

uskotaan muuttavan näiden reittien kautta metaboloituvien lääkevalmisteiden kinetiikkaa vain vähän.

Ambrisentaanin mahdollista kykyä indusoida CYP3A4:n aktiivisuutta tutkittiin terveillä

vapaaehtoisilla. Tulokset viittasivat siihen, ettei ambrisentaani indusoi CYP3A4-isoentsyymiä.

Siklosporiini A

Kun ambrisentaanin annossa terveille vapaaehtoisille saavutettiin vakaa tila ja sitä annettiin

samanaikaisesti siklosporiini A:n kanssa, tämä johti kaksinkertaiseen altistumiseen ambrisentaanille.

Tämä voi johtua siitä, että siklosporiini A estää ambrisentaanin farmakokinetiikkaan osallistuvia

transporttereita ja metaboloivia entsyymejä. Siksi ambrisentaaniannos on rajoitettava 5 mg:aan kerran

vuorokaudessa, kun sitä annetaan samanaikaisesti siklosporiini A:n kanssa (ks. kohta 4.2). Toistuvilla

ambrisentaaniannoksilla ei ollut vaikutusta altistumiseen siklosporiini A:lle, ja siklosporiini A:n

annosta ei ole aiheellista muuttaa.

Rifampisiini

Rifampisiinin (orgaanisten anionien kuljettajaproteiinin [OATP:n] estäjä, voimakas CYP3A- ja 2C19-

entsyymien indusoija, P-gp:n ja uridiinidifosfoglukuronosyylitransferaasien [UGT:en] indusoija)

samanaikaiseen antoon liittyi ohimenevä (noin kaksinkertainen) ambrisentaanin altistuksen kasvu, kun

terveille vapaaehtoisille annettiin aloitusannokset. Kahdeksanteen päivään mennessä rifampisiinin

annolla vakaassa tilassa ei kuitenkaan ollut kliinisesti merkitsevää vaikutusta ambrisentaanin

altistukseen. Ambrisentaanihoitoa saavia potilaita on seurattava huolellisesti, kun rifampisiinihoito

aloitetaan (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Fosfodiesteraasin estäjät

Ambrisentaanin samanaikainen käyttö fosfodiesteraasin estäjän, joko sildenafiilin tai tadalafiilin,

kanssa (molemmat ovat CYP3A4:n substraatteja) terveillä vapaaehtoisilla ei vaikuttanut

fosfodiesteraasin estäjän tai ambrisentaanin farmakokinetiikkaan merkitsevästi (ks. kohta 5.2).

Muut kohdennetut pulmonaalihypertensiohoidot

Ambrisentaanin tehoa ja turvallisuutta yhdessä muiden pulmonaalihypertension hoitoon käytettävien

lääkkeiden (esim. prostanoidien ja liukoisen guanylaattisyklaasin stimulaattorien) kanssa ei ole

erikseen tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa pulmonaalihypertensiopotilailla (ks.

kohta 5.1). Tiedossa olevien biotransformaatiotietojen perusteella valmisteella ei ole odotettavissa

erityisiä yhteisvaikutuksia liukoisen guanylaattisyklaasin stimulaattorien eikä prostanoidien kanssa

(ks. kohta 5.2). Valmisteen käytöstä näiden lääkkeiden kanssa ei kuitenkaan ole tehty erityisiä

yhteisvaikutustutkimuksia. Samanaikaisessa käytössä suositellaan varovaisuutta.

Oraaliset ehkäisyvalmisteet

Kun ambrisentaania annettiin 10 mg kerran vuorokaudessa kliinisessä tutkimuksessa terveille

vapaaehtoisille, joilla vakaa tila oli saavutettu, sillä ei ollut kliinisesti merkityksellistä vaikutusta kerta-

annoksena annetun oraalisen ehkäisyvalmisteen (yhdistelmävalmisteena etinyyliestradiolia ja

noretisteronia) farmakokinetiikkaan (ks. kohta 5.2). Tämän farmakokineettisen tutkimuksen

perusteella ambrisentaanin ei odoteta merkitsevästi vaikuttavan altistumiseen estrogeenia tai

progestogeenia sisältäville ehkäisyvalmisteille.

Varfariini

Ambrisentaani ei vaikuttanut varfariinin vakaan tilan farmakokinetiikkaan tai varfariinin

antikoagulaatioaktiivisuuteen terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä tutkimuksessa (ks. kohta 5.2).

Myöskään varfariinilla ei ollut kliinisesti merkitsevää vaikutusta ambrisentaanin farmakokinetiikkaan.

Lisäksi ambrisentaanilla ei ollut kokonaisvaikutusta varfariinityyppisen antikoagulantin

viikkoannokseen, protrombiiniaikaan (PT) ja INR-arvoon (international normalized ratio) potilailla.

Ketokonatsoli

Kun ketokonatsolia (voimakas CYP3A4:n inhibiittori) annettiin ja vakaa tila oli saavutettu, se ei

johtanut kliinisesti merkitsevään altistumisen lisääntymiseen ambrisentaanille (ks. kohta 5.2).

Ambrisentaanin vaikutus ksenobioottien transporttereihin

Kliinisesti merkityksellisillä pitoisuuksilla annettuna ambrisentaani ei vaikuta inhiboivasti ihmisen

transporttereihin kuten P-glykoproteiiniin (P-gp), rintasyöpäresistenssiproteiiniin (BCRP),

monilääkeresistenssiproteiinin isoentsyymi-2:een (MRP2), sappisuolojen kuljettajaan (BSEP),

orgaanisten anionien kuljettaproteiineihin (OATP1B1 ja OATP1B3) tai natriumriippuvaiseen

taurokolaatti kotransportteriin (NTCP) in vitro.

Ambrisentaani on P-gp-välitteisen effluksin substraatti.

In vitro -tutkimukset rotan maksasoluilla osoittivat myös, että ambrisentaani ei indusoinut P-gp-,

BSEP-tai MRP2-proteiinien ekspressiota.

Kun ambrisentaania annettiin terveille vapaaehtoisille vakaassa tilassa, sillä ei ollut kliinisesti

merkityksellisiä vaikutuksia kerta-annoksena annetun digoksiinin (P-gp:n substraatti)

farmakokinetiikkaan (ks. kohta 5.2).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Ambrisentaanihoitoa ei saa aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, ellei raskaustestin tulos ole

negatiivinen ja käytössä ole luotettavaa ehkäisyä. Ambrisentaanihoidon aikana suositellaan

raskaustestiä kuukausittain.

Raskaus

Ambrisentaani on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Eläinkokeet ovat osoittaneet

ambrisentaanin olevan teratogeenista. Ihmisistä ei ole kokemusta.

Ambrisentaania käyttäville naisille on kerrottava sikiövaurion riskistä. Vaihtoehtoinen hoito on

aloitettava, jos raskaus todetaan (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.3).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö ambrisentaani ihmisen rintamaitoon. Ambrisentaanin erittymistä maitoon ei ole

tutkittu eläimillä. Siksi imetys on vasta-aiheista ambrisentaania saaville naisille (ks. kohta 4.3).

Miesten hedelmällisyys

Pitkäkestoiseen endoteliinireseptoriantagonistihoitoon, myös ambrisentaaniin, on yhdistetty

tubulaarisen atrofian kehittyminen kiveksiin urospuolisille eläimille (ks. kohta 5.3). Vaikka kliinisessä

tutkimuksessa ei saatu selvää näyttöä ambrisentaanin haitallisesta vaikutuksesta siemennesteen

määrään pitkäkestoisessa altistuksessa, jatkuvaan ambrisentaanin antoon liittyi muutoksia

spermatogeneesin merkkiaineissa. Plasman inhibiini B -pitoisuuden pienenemistä ja plasman FSH-

pitoisuuden suurenemista havaittiin. Vaikutusta miehen hedelmällisyyteen ei tunneta, mutta

spermatogeneesin heikkenemistä ei voida poissulkea. Kliinisissä tutkimuksissa pitkäkestoiseen

ambrisentaanin antoon ei liittynyt muutosta plasman testosteronipitoisuudessa.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Ambrisentaanilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Potilaan

kliininen tila ja ambrisentaanin haittavaikutukset (kuten verenpaineen lasku, huimaus, heikotus,

uupumus) on pidettävä mielessä, kun arvioidaan potilaan suoriutumista tehtävissä, jotka vaativat

arviointikykyä, motorisia tai kognitiivisia taitoja (ks. kohta 4.8). Potilaiden on tiedostettava, kuinka

ambrisentaani vaikuttaa heihin ennen autolla ajamista tai koneiden käyttöä.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuudesta

Monoterapiana ja/tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa käytetyn ambrisentaanin turvallisuutta on

arvioitu kliinisissä tutkimuksissa yli 1 200:lla pulmonaalihypertensiota sairastavalla potilaalla (ks.

kohta 5.1). 12 viikkoa kestäneessä lumelääkekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa esiintyneet

haittavaikutukset on esitetty alla elinryhmittäin haittavaikutuksen yleisyyden mukaan. Alla esitetään

myös tiedot pidempikestoisista ei-lumekontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista. Pitkäaikaisessa

käytössä tai ambrisentaanin ja tadalafiilin yhteiskäytössä ei havaittu aiemmin toteamattomia

haittavaikutuksia. Pidemmissä kontrolloimattomissa tutkimuksissa (keskimääräinen havaintoaika

79 viikkoa) turvallisuusprofiili oli samanlainen kuin lyhytaikaisissa tutkimuksissa.

Alkuperäisvalmisteen tavanomaisesta lääketurvatoiminnasta saadut tiedot on esitetty taulukossa.

Perifeerinen turvotus, nesteen kerääntyminen ja päänsärky (kuten sinuspäänsärky, migreeni) olivat

yleisimmät ambrisentaanin käytön aikana havaituista haittavaikutuksista. Suuremmalla 10 mg:n

annoksella näitä haittoja ilmeni useammin, ja perifeerinen turvotus oli lyhytkestoisissa kliinisissä

tutkimuksissa vaikeampaa 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla (ks. kohta 4.4).

Taulukointi haittavaikutuksista

Ilmaantuvuus on määritelty: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 − < 1/10), melko harvinainen

(≥ 1/1 000 − < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000 − < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja

tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Annosriippuvaisissa

haittavaikutuksissa ilmaantuvuusluokka on suuremman ambrisentaaniannoksen mukainen.

Esiintymistiheys ei ota huomioon muiden tekijöiden osuutta, kuten vaihtelua tutkimusten kestoissa,

potilaan terveydentilaa ja potilaan ominaispiirteitä lähtötasolla. Kliinisiin tutkimuksiin perustuvat

haittavaikutusten ilmaantuvuudet eivät välttämättä kuvasta haittojen ilmaantuvuutta normaalin

kliinisen hoidon aikana. Kussakin ilmaantuvuusryhmässä haittavaikutukset on esitetty alenevassa

järjestyksessä vakavuuden perusteella.

Ambrisentaani

(faasin III

pivotaalitutkimusten

ja markkinoilletulon

jälkeen tehtyjen

tutkimusten

yhdistetty analyysi)

Ambrisentaani

(yhdistetty ja

jatkotutkimus)

Yhdessä

tadalafiilin

kanssa

Veri ja imukudos

Anemia (pienentynyt

hemoglobiiniarvo, pienentynyt

hematokriittiarvo)

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot (kuten

angioedeema, ihottuma, kutina)

Melko harvinainen

Yleinen

Yleinen

Hermosto

Päänsärky (kuten

sinuspäänsärky, migreeni)

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Huimaus

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Silmät

Näön hämärtyminen, näön

heikkeneminen

Tuntematon

Yleinen

Yleinen

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Yleinen

Äkillinen kuulon

heikkeneminen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Melko

harvinainen

Sydän

Sydämen vajaatoiminta

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Sydämentykytys

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Verisuonisto

Hypotensio

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Punastuminen

Yleinen

Yleinen

Hyvin yleinen

Synkopee

Melko harvinainen

Yleinen

Yleinen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nenäverenvuoto

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Hengenahdistus

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Ylähengitysteiden (esim. nenä,

sinus) tukkoisuus, sinuiitti,

nenänielun tulehdus, nuha

Yleinen

Nenänielun tulehdus

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Sinuiitti, nuha

Yleinen

Yleinen

Nenän tukkoisuus

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Yleinen

Pahoinvointi

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Oksentelu

Yleinen

Hyvin yleinen

Ripuli

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Vatsakipu

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Ummetus

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Maksa ja sappi

Maksavaurio (ks. kohta 4.4)

Melko harvinainen

3, 8

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Autoimmuunihepatiitti (ks.

kohta 4.4)

Melko harvinainen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Kohonneet maksan

transaminaasiarvot

Yleinen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Ei ilmoitettu

Yleinen

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Perifeerinen turvotus, nesteen

kerääntyminen elimistöön

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Rintakipu / epämiellyttävä

tuntemus rinnassa

Yleinen

Yleinen

Hyvin yleinen

Voimattomuus

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Uupumus

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Katso kohta ”Kuvaus valituista haittavaikutuksista”.

Päänsärkyä esiintyi useammin, kun ambrisentaania annettiin 10 mg.

Tiedot perustuvat tavanomaiseen lääketurvallisuuden seurantaan ja yleisyys perustuu saatuun

kokemukseen lumekontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista.

Tiedot perustuvat tavanomaiseen lääketurvallisuuden seurantaan.

Suurimpaan osaan raportoiduista sydämen vajaatoimintatapauksista liittyi nesteretentiota.

Tiedot perustuvat tavanomaiseen lääketurvallisuuden seurantaan, yleisyys perustuu tilastolliseen

mallintamiseen lumekontrolloiduista kliinisistä lääketutkimuksista.

Tapauksia hengenahdistuksen pahenemisesta, joiden etiologia on epäselvä, on raportoitu pian

ambrisentaanihoidon aloittamisen jälkeen.

Nenän tukkoisuuden ilmaantuvuus riippui ambrisentaaniannoksesta hoidon aikana.

Ambrisentaanihoidon aikana on raportoitu autoimmuunihepatiittitapauksia, mukaan lukien tapauksia

autoimmuunihepatiitin pahenemisesta sekä maksavaurioita.

Termi ihottuma kattaa punoittavan ihottuman, yleistyneen ihottuman, papulaarisen ihottuman ja

kutisevan ihottuman.

Kuvaus valituista haittavaikutuksista

Pienentynyt hemoglobiiniarvo

Alkuperäisvalmisteen kliinisen käytön aikana on raportoitu verisolujen siirtoa vaatineita

anemiatapauksia (ks. kohta 4.4). Hemoglobiiniarvon pienenemistä (anemiaa) ilmeni useammin

10 mg:n ambrisentaaniannoksella. 12 viikkoa kestäneiden III vaiheen kliinisten tutkimusten aikana

hemoglobiinin keskiarvot pienenivät ambrisentaaniryhmien potilailla. Tämä havaittiin jo neljännellä

viikolla -8,3 g/l (0,83 g/dl). Keskimääräiset muutokset lähtötasolta näyttivät tasoittuvan seuraavien

kahdeksan viikon aikana. Kokonaisuudessaan 17 potilaalla (6,5 %) ambrisentaanihoitoryhmässä

hemoglobiiniarvo laski ≥ 15 % lähtötasolta ja alle normaalin arvon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kautta

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Kokemusta pulmonaalihypertensiota sairastavista potilaista, jotka olisivat saaneet ambrisentaania yli

10 mg:n vuorokausiannoksina, ei ole. Terveillä vapaaehtoisilla 50 mg:n tai 100 mg:n kerta-annokseen

(5–10-kertainen suositusten mukaiseen maksimiannokseen verrattuna) liittyi päänsärkyä,

punastumista, huimausta, pahoinvointia ja nenän tukkoisuutta.

Vaikutusmekanismista johtuen ambrisentaanin yliannostus voisi mahdollisesti aiheuttaa hypotensiota

(ks. kohta 5.3). Mahdollinen voimakas hypotensio voi vaatia aktiivista kardiovaskulaarista tukihoitoa.

Spesifistä antidoottia ei ole saatavilla.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: verenpainelääkkeet, muut verenpainelääkkeet, ATC-koodi: C02KX02

Vaikutusmekanismi

Ambrisentaani on suun kautta otettuna aktiivinen, propionihappoluokkaan kuuluva endoteliini A

) -selektiivinen endoteliinireseptoriantagonisti. Endoteliinillä on merkittävä osa

pulmonaalihypertension patofysiologiassa.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot