AGOMELATIN SANDOZ 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
05-06-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
09-07-2020
Aktiivinen ainesosa:
Agomelatini ureum
Saatavilla:
Sandoz A/S Sandoz A/S
ATC-koodi:
N06AX22
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Agomelatini ureum
Annos:
25 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
agomelatiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
35030
Valtuutus päivämäärä:
2018-06-29

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Agomelatin Sandoz 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

agomelatiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Agomelatin Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Agomelatin Sandoz -valmistetta

Miten Agomelatin Sandoz -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Agomelatin Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Agomelatin Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Agomelatin Sandoz sisältää vaikuttavana aineena agomelatiinia. Se kuuluu masennuslääkeryhmään,

ja sinulle on määrätty Agomelatin Sandoz -valmistetta masennuksen hoitoon.

Agomelatin Sandoz -valmistetta käytetään aikuisten hoitoon.

Masennus on jatkuva mielialahäiriö, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Masennuksen oireet ovat

eri henkilöillä

erilaisia, mutta usein esiintyy syvää surun tunnetta, arvottomuuden tunteita,

mielenkiinnon katoamista tavanomaisiin kiinnostuksen kohteisiin, unihäiriöitä,

hitauden tunnetta,

ahdistuneisuutta ja painon vaihtelua.

Agomelatin Sandoz -hoidon avulla masennuksen odotetaan lievenevän ja oireiden poistuvan

vähitellen.

Agomelatiinia, jota Agomelatin Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Agomelatin Sandoz -valmistetta

Älä ota Agomelatin Sandoz -valmistetta

jos olet allerginen agomelatiinille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos maksasi toiminta on heikentynyt (maksan vajaatoiminta)

jos käytät fluvoksamiinia (toinen masennuksen hoitoon käytettävä lääke) tai siprofloksasiinia

(antibiootti).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Agomelatin

Sandoz -valmistetta.

Jotkin seikat saattavat vaikuttaa siihen, että Agomelatin Sandoz ei sovi sinulle:

jos käytät lääkettä, jonka tiedetään vaikuttavan maksaan. Kysy lääkäriltä, mitä tällaiset lääkkeet

ovat

jos olet liikalihava tai ylipainoinen,

käänny lääkärin puoleen

jos sairastat diabetesta, käänny lääkärin puoleen

jos maksaentsyymiarvosi ovat koholla ennen hoitoa, lääkäri päättää, sopiiko

Agomelatin Sandoz -hoito sinulle

jos sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö tai sinulla on aiemmin esiintynyt maanisia oireita

(epätavallisen voimakasta ärtyvyyttä ja voimakkaita tunteita) tai sinulle kehittyy sellaisia,

keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä tai ennen sen käytön jatkamista

(ks. myös kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”)

jos sairastat dementiaa, lääkäri arvioi tilasi yksilöllisesti

selvittääkseen, sopiiko

Agomelatin Sandoz -hoito sinulle.

Agomelatin Sandoz -hoidon aikana:

Miten mahdolliset vakavat maksan haittavaikutukset pyritään välttämään

Lääkärin on pitänyt tarkistaa maksasi toiminta ennen hoidon aloittamista. Joillakin potilailla

veren maksa-arvot saattavat nousta Agomelatin Sandoz -hoidon aikana. Tämän vuoksi on

tehtävä seurantakokeita seuraavina ajankohtina:

Ennen hoidon

aloittamista tai

annoksen

suurentamisen

yhteydessä

Noin 3 viikon

kuluttua

Noin 6 viikon

kuluttua

Noin

12 viikon

kuluttua

Noin

24 viikon

kuluttua

Verikokeet

Lääkäri päättää näiden kokeiden tulosten perusteella, sopiiko Agomelatin Sandoz -hoito sinulle

tai voitko jatkaa Agomelatin Sandoz -hoitoa (ks. myös kohta 3 ”Miten Agomelatin

Sandoz -valmistetta otetaan”).

Tarkkaile maksan toimintahäiriöön viittaavia oireita ja löydöksiä

Jos havaitset seuraavia maksan toimintahäiriöiden

oireita tai löydöksiä: epätavallisen tumma

virtsa, vaaleat ulosteet, ihon tai silmien keltaisuus, ylävatsan oikean puolen kipu,

epätavallinen väsymys (etenkin edellä mainittujen oireiden yhteydessä), hakeudu

kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Agomelatin

Sandoz -hoidon.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen paheneminen

Jos olet masentunut, sinulla saattaa joskus olla itsetuhoisia ajatuksia tai itsemurha-ajatuksia.

Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden

vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi

tällaisille ajatuksille:

jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi

jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että nuorilla alle 25-vuotiailla

psykiatrisilla aikuispotilailla,

jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius

itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on milloin

tahansa ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti

yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta,

ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään

masennuksesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Iäkkäät

Agomelatiinin vaikutuksia vähintään 75-vuotiaiden potilaiden hoidossa ei ole dokumentoitu.

Agomelatin Sandoz -valmistetta ei siksi saa käyttää tämän potilasryhmän hoitoon.

Lapset ja nuoret

Agomelatin Sandoz ei ole tarkoitettu lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Agomelatin Sandoz

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Et saa ottaa Agomelatin Sandoz -valmistetta samanaikaisesti tiettyjen lääkkeiden kanssa (ks. myös

Älä ota Agomelatin Sandoz -valmistetta kohdassa 2): fluvoksamiini

(toinen masennuksen hoitoon

käytettävä lääke) tai siprofloksasiini

(antibiootti) voi muuttaa aiottua agomelatiiniannosta veressäsi.

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä: propranololia (korkean verenpaineen

hoitoon käytettävä beetasalpaaja), enoksasiinia (antibiootti) tai rifampisiinia (antibiootti) ja jos

tupakoit enemmän kuin 15 savuketta päivässä.

Agomelatin Sandoz alkoholin kanssa

Alkoholin käyttöä suositellaan välttämään Agomelatin Sandoz -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää, koska imettäminen on lopetettava, jos saat

Agomelatin Sandoz -hoitoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinulla saattaa esiintyä huimausta tai uneliaisuutta, mikä saattaa vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi

käyttää koneita. Varmista, että reaktiosi ovat normaalit ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Agomelatin Sandoz sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

Agomelatin Sandoz sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Agomelatin Sandoz -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu Agomelatin Sandoz -annos on yksi tabletti (25 mg) nukkumaanmenoaikaan. Lääkäri voi

joissakin tapauksissa määrätä suuremman annoksen (50 mg), jolloin

otetaan kaksi tablettia yhtenä

annoksena nukkumaanmenon yhteydessä.

Agomelatin Sandoz -valmisteen vaikutus masennusoireisiin ilmaantuu useimmilla masentuneilla

kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Lääkäri voi jatkaa Agomelatin Sandoz -hoitoasi, vaikka

voisitkin jo paremmin, jotta masennuksesi uusiutuminen voitaisiin

estää.

Miten masennuslääkehoidosta (SSRI/SNRI-lääkkeistä) siirrytään Agomelatin Sandoz -hoitoon?

Jos lääkäri vaihtaa masennuksen hoitoon aiemmin käyttämäsi SSRI- tai SNRI-lääkkeen Agomelatin

Sandoz -hoitoon, hän neuvoo, miten aiempi lääkehoito pitää lopettaa, kun Agomelatin Sandoz -hoito

aloitetaan.

Sinulla saattaa esiintyä muutaman viikon ajan aiemman lääkehoidon lopettamiseen liittyviä oireita,

vaikka aiempi masennuslääkehoito lopetettaisiinkin annosta vähitellen pienentämällä.

Lääkehoidon lopettamiseen liittyviä oireita ovat huimaus, tunnottomuus, unihäiriöt, kiihtyneisyys

tai ahdistuneisuus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu ja vapina. Tällaiset vaikutukset ovat tavallisesti

lieviä tai keskivaikeita ja häviävät muutaman päivän kuluessa itsestään.

Jos Agomelatin Sandoz -hoito aloitetaan samaan aikaan, kun aiemman lääkehoidon annosta

pienennetään, mahdollisia hoidon lopettamiseen liittyviä oireita ei pidä Agomelatin Sandoz -hoidon

alkuvaiheessa sekoittaa hoidon tehon puuttumiseen.

Keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä on paras tapa lopettaa aiemmin käyttämäsi masennuslääkehoito,

kun aloitat Agomelatin Sandoz -hoidon.

Maksan toiminnan seuranta (ks. myös kohta 2):

Lääkärisi ottaa laboratoriokokeita varmistaakseen, että maksasi toimii asianmukaisesti. Kokeita

otetaan ennen hoidon aloittamista ja sen jälkeen määräajoin, tavallisesti 3 viikon, 6 viikon, 12 viikon

ja 24 viikon kuluttua.

Jos lääkäri suurentaa annoksen 50 mg:aan, laboratoriokokeet on tehtävä tämän annoksen käytön alussa

ja sen jälkeen määräajoin hoidon aikana, tavallisesti 3 viikon, 6 viikon, 12 viikon ja 24 viikon

kuluttua. Tämän jälkeen kokeita otetaan, jos lääkäri katsoo ne tarpeellisiksi.

ÄLÄ ota Agomelatin Sandoz -valmistetta, jos maksasi ei toimi asianmukaisesti.

Jos sinulla on munuaisten toimintahäiriöitä,

lääkäri arvioi tilasi yksilöllisesti

selvittääkseen, onko

Agomelatin Sandoz -hoito sinulle turvallinen.

Antotapa

Agomelatin Sandoz otetaan suun kautta. Tabletti niellään kokonaisena vesilasillisen kanssa.

Agomelatin Sandoz voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai erikseen.

Hoidon kesto

Masennusta on hoidettava riittävän pitkään, vähintään 6 kuukauden ajan, jotta oireiden pysyminen

poissa voidaan varmistaa.

Jos otat enemmän Agomelatin Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien

arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Agomelatiinin yliannostuksesta on kokemusta vain rajoitetusti, mutta esimerkiksi ylävatsan kipua,

uneliaisuutta, väsymystä, kiihtyneisyyttä, ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä, huimausta, ihon ja

limakalvojen sinerrystä tai huonovointisuutta on ilmoitettu.

Jos unohdat ottaa Agomelatin Sandoz -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jatka hoitoa ottamalla seuraava

annos tavanomaiseen aikaan.

Jos tablettien läpipainopakkaukseen on painettu kalenteri, sen on tarkoitus auttaa sinua muistamaan,

milloin

olet viimeksi ottanut Agomelatin Sandoz -tabletin.

Jos lopetat Agomelatin Sandoz -valmisteen käytön

ÄLÄ lopeta lääkitystäsi, ellei lääkärisi ole niin kehottanut, vaikka tuntisitkin vointisi paremmaksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita. Ne ilmaantuvat tavallisesti kahden

ensimmäisen hoitoviikon

aikana ja ovat yleensä ohimeneviä.

Tällaisia haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

päänsärky

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

huimaus

unisuus (uneliaisuus)

nukkumisvaikeudet (unettomuus)

pahoinvointi

ripuli

ummetus

vatsakivut

selkäkipu

väsymys

ahdistuneisuus

poikkeavat unet

veren maksaentsyymiarvojen suureneminen

oksentelu

painon nousu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

migreeni

sormien ja varpaiden pistely (parestesiat)

näön sumeneminen

levottomat jalat -oireyhtymä (tila, jolle on tyypillistä hallitsematon tarve liikutella jalkoja)

korvien soiminen

liikahikoilu (hyperhidroosi)

ihottuma

kutina

urtikaria (nokkosihottuma)

agitaatio

ärtyisyys

levottomuus

aggressiivinen käytös

painajaiset

mania/hypomania (ks. myös ”Varoitukset ja varotoimet” kohdassa 2)

itsemurha-ajatukset tai -käyttäytyminen

sekavuus

painon lasku.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

vakavat ihottumat (punoittava ihottuma)

kasvojen turvotus

angioedeema (kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys-

tai nielemisvaikeuksia)

maksatulehdus (hepatiitti)

ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus)

maksan toimintahäiriö (potilaan on joissain harvinaisissa tapauksissa raportoitu kuolleen tai

saaneen maksansiirron)

aistiharhat

kyvyttömyys olla paikoillaan (fyysisen ja henkisen levottomuuden vuoksi)

kyvyttömyys rakon täydelliseen tyhjentämiseen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55

00034 FIMEA

5.

Agomelatin Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Agomelatin Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on agomelatiini.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia (agomelatiiniureana).

Muut apuaineet ovat:

tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti,

natriumtärkkelysglykolaatti

(tyyppi A), vedetön kolloidinen piidioksidi,

magnesiumstearaatti.

tabletin päällyste: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, keltainen rautaoksidi (E172),

makrogoli 4000 ja titaanidioksidi

(E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Agomelatin Sandoz 25 mg kalvopäällysteinen tabletti on tummankeltainen, soikea, kaksoiskupera,

kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä ”25”. Koko noin 8,5 mm x 4,5 mm.

Agomelatin Sandoz on saatavilla kalenterilla varustetuissa läpipainopakkauksissa.

Pakkaukset sisältävät 7, 14, 28, 42, 56, 84, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja

Pliva Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Kroatia

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

05.06.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Agomelatin Sandoz 25 mg filmdragerade tabletter

agomelatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Agomelatin Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Agomelatin Sandoz

Hur du tar Agomelatin Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Agomelatin Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Agomelatin Sandoz är och vad det används för

Agomelatin Sandoz innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel

som kallas antidepressiva läkemedel och du har fått Agomelatin Sandoz för att behandla din

depression.

Agomelatin Sandoz används till vuxna.

Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symptomen på

depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av

värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla,

viktförändring.

De förväntade fördelarna med Agomelatin Sandoz är att minska och så småningom ta bort symtom

som hänger ihop med din depression.

Agomelatin som finns i Agomelatin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Agomelatin Sandoz

Ta inte Agomelatin Sandoz

om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion).

om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett

antibiotikum).

Varningar och försiktighet

Tal med läkare eller apotekspersonal innan du tar Agomelatin Sandoz.

Det kan finnas orsaker till att Agomelatin Sandoz inte är lämplig för dig:

om du tar läkemedel som man vet påverkar levern. Fråga din läkare om råd vilka läkemedel det

kan gälla.

om du har fetma eller är överviktig, fråga din läkare om råd.

om du har diabetes, fråga din läkare om råd.

om du har förhöjda nivåer av leverenzymer före behandling kommer din läkare att avgöra om

Agomelatin Sandoz är en lämplig behandling för dig.

om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med

onormal hög retbarhet och känslosamhet) tala med din läkare innan du tar det här läkemedlet eller

innan du fortsätter med det här läkemedlet (se även ”Eventuella biverkningar” i avsnitt 4).

om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell

bedömning om det är lämpligt

för dig att ta Agomelatin Sandoz.

Under behandling med Agomelatin Sandoz:

För att undvika eventuella allvarliga leverproblem:

Din läkare skall ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt före behandlingen påbörjas.

Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med

Agomelatin Sandoz. Uppföljningsprover skall därför tas vid följande tidpunkter:

Före start eller

dosökning

Efter ca 3

veckor

Efter ca 6

veckor

Efter ca 12

veckor

Efter ca 24

veckor

Blodprover

Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska börja använda eller

fortsätta använda Agomelatin Sandoz (se också Hur du tar Agomelatin Sandoz i avsnitt 3).

Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

Om du observerar några av dessa tecken och symtom på leverproblem: ovanligt mörk urin, ljus

avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet (speciellt

i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare som kan

uppmana dig att sluta ta Agomelatin Sandoz.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom

kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel

av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord

om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom

som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på

att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv

eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa

igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må

sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Äldre

Effekten av agomelatin har inte dokumenterats hos patienter i åldern 75 år och äldre. Agomelatin

Sandoz skall därför inte användas till dessa patienter.

Barn och ungdomar

Agomelatin Sandoz är inte avsett för användning till barn och ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Agomelatin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Du ska INTE ta Agomelatin Sandoz samtidigt med vissa läkemedel (se även ”Ta inte Agomelatin

Sandoz” i avsnitt 2): fluvoxamin (ett annat läkemedel som används för behandling av depression),

ciprofloxacin (ett antibiotikum)

kan ändra den förväntade dosen av agomelatin i ditt blod.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: propranolol (en betablockerare som

används för behandling av högt blodtryck), enoxacin (antibiotikum) och om du röker mer än 15

cigaretter per dag.

Agomelatin Sandoz med alkohol

Intag av alkohol under behandling med Agomelatin Sandoz rekommenderas inte.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning

Tala med din läkare om du ammar eller tänker amma. Amning bör avbrytas om du tar Agomelatin

Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel eller sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda

maskiner. Förvissa dig om att dina reaktioner är normala innan du kör eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Agomelatin Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan du tar Agomelatin Sandoz.

Agomelatin Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Agomelatin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Agomelatin Sandoz är en tablett (25 mg) före sänggåendet. I vissa fall kan din

läkare förskriva en högre dos (50 mg), d.v.s. två tabletter som tas tillsammans före sänggåendet.

Hos de flesta deprimerade personer börjar Agomelatin Sandoz verka på depressionssymptom inom två

veckor från behandlingens början. Din läkare kan fortsätta att ge dig Agomelatin Sandoz även om du

känner dig bättre för att förhindra att din depression kommer tillbaka.

Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Agomelatin Sandoz?

Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till

Agomelatin Sandoz kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när

behandling med Agomelatin Sandoz påbörjas.

Du kan under några veckor uppleva utsättningssymtom som är förknippade med utsättning av ditt

tidigare läkemedel, även om dosen av ditt tidigare antidepressiva läkemedel minskas gradvis.

Utsättningssymtomen innefattar: yrsel, domning, sömnstörningar, oro eller ångest, huvudvärk,

illamående, kräkningar och skakningar. Symtomen är vanligen milda eller måttliga och försvinner av

sig själv inom några dagar.

Om behandling med Agomelatin Sandoz påbörjas medan dosen av det tidigare läkemedlet trappas ned

ska eventuella utsättningssymtom inte förväxlas med avsaknad av den tidiga effekten för Agomelatin

Sandoz. Diskutera alltid med din läkare om hur du ska sätta ut ditt tidigare antidepressiva läkemedel

på bästa sätt när du påbörjar behandling med Agomelatin Sandoz.

Övervakning av leverfunktionen (se även avsnitt 2):

Din läkare kommer att ta laboratorieprover för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt innan

behandlingen påbörjas och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12

veckor och 24 veckor.

Om din läkare ökar dosen till 50 mg, ska laboratorietester göras i början av denna behandling och

sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor.

Prover kommer sedan att tas om läkaren bedömer det nödvändigt.

Du SKA INTE ta Agomelatin Sandoz om inte din lever fungerar ordentligt.

Om du har problem med njurarna kommer din läkare att göra en individuell

bedömning om det är

säkert för dig att ta Agomelatin Sandoz.

Administreringssätt

Agomelatin Sandoz är för oral användning. Tabletten ska sväljas med vatten. Agomelatin Sandoz kan

tas med eller utan mat.

Varighet av behandling

Din depression bör behandlas under en tillräckligt

lång period på minst 6 månader för att säkerställa

att du är fri från symptom.

Om du har tagit för stor mängd av Agomelatin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

umedelbart kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för

bedömning av risken samt rådgivning.

Erfarenhet av överdosering med Agomelatin Sandoz är begränsad men rapporterade symtom

inkluderar smärta i övre delen av magen, sömnighet, trötthet, hyperaktivitet, oro, spänning, yrsel,

nedsatt syresättning av blodet och diffust obehag.

Om du har glömt att ta Agomelatin Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med nästa dos vid vanlig tid. Kalendern

tryckt på blisterkartan med tabletterna hjälper dig att komma ihåg när du senast tog en Agomelatin

Sandoztablett.

Om du slutar att ta Agomelatin Sandoz

Du ska INTE sluta att ta din medicin utan att rådfråga läkare även om du känner dig bättre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De flesta biverkningar är milda eller måttliga. De uppträder vanligen under de två första

behandlingsveckorna och är oftast övergående.

Dessa biverkningar omfattar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel

sömnighet

sömnlöshet

illamående

diarré

förstoppning

smärta i buken

ryggvärk

trötthet

ångest

onormala drömmar

ökade nivåer av leverenzymer i ditt blod

kräkningar

viktökning.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

migrän

stickande känsla i fingrar och tår

dimsyn

restless legs-syndrom (en störning som kännetecknas av ett okontrollerbart behov att röra på

benen)

öronringning

överdriven svettning

eksem

klåda

urtikaria (nässelutslag)

hyperaktivitet

retbarhet

rastlöshet

aggressivt beteende

mardrömmar

mani/hypomani (se även ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2)

självmordstankar eller självmordsbeteende

förvirring

viktminskning.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

allvarliga hudutslag (kliande hudrodnad)

ansiktsödem (svullnad)

angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan orsaka svårigheter att andas

eller svälja)

leverinflammation

gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot)

leversvikt (ett fåtal fall som resulterat i levertransplantation eller dödsfall har rapporterats)

hallucinationer

oförmåga att vara stilla (på grund av fysisk och psykisk oro)

oförmåga att tömma urinblåsan helt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, 00034

FIMEA. Webbplats: www.fimea.fi.

5.

Hur Agomelatin Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration

Agomelatin Sandoz innehåller

Den aktiva substansen är agomelatin.

En filmdragerad tablett innehåller 25 mg agomelatin (som agomelatinurea).

Övriga innehållsämnen är:,

kärna: laktosmonohydrat, calciumhydrogenfosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat typ A,

kolloidal

vattenfri kiseldioxid,

magnesiumstearat.

dragering: laktosmonohydrat, hypromellos, gul järnoxid (E172), macrogol 4000, titandioxid

(E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Agomelatin Sandoz 25 mg filmdragerade tabletter är mörk-gul, oval, bikonveks filmdragerede

tabletter, märkta med 25 på den ena sidan. Mått: cirka 8,5 mm x 4,5 mm.

Agomelatin Sandoz 25 mg filmdragerade tabletter är tillgängliga i kalenderförpackningar (blister) med

7, 14, 28, 42, 56, 84, 98 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Pliva Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Kroatien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

05.06.2019

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Agomelatin Sandoz 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia (agomelatiiniureana).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 55 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti (tabletti).

Tummankeltainen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella

merkintä ”25”. Koko: noin 8,5 mm x 4,5 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Agomelatin Sandoz on tarkoitettu aikuisille

vakavien masennustilojen hoitoon.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltu annos on 25 mg kerran vuorokaudessa suun kautta nukkumaanmenon yhteydessä.

Jos kahden viikon hoidon jälkeen ei ole havaittavissa potilaan tilan kohenemista, annos voidaan

suurentaa 50 mg:aan kerran vuorokaudessa eli kahteen 25 mg:n tablettiin yhtenä annoksena

nukkumaanmenon yhteydessä.

Annosta nostettaessa on huomioitava kohonneiden transaminaasiarvojen riskin suureneminen.

Annoksen suurentamisen 50 mg:aan on aina perustuttava yksittäisen potilaan hyötyjen ja riskien

arviointiin, ja maksan toimintaa on seurattava huolellisesti.

Kaikille potilaille pitää tehdä ennen hoidon aloittamista maksan toimintakokeet. Hoitoa ei saa aloittaa,

jos transaminaasipitoisuus on yli kolminkertainen normaalien viitearvojen ylärajaan nähden (ks.

kohdat 4.3 ja 4.4).

Transaminaasipitoisuuksia pitää seurata hoidon aikana määräajoin, noin 3 viikon kuluttua, 6 viikon

kuluttua (akuuttivaiheen päätyttyä), 12 viikon kuluttua ja 24 viikon kuluttua (ylläpitovaiheen

päätyttyä) ja tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan (ks. myös kohta 4.4). Hoito pitää lopettaa, jos

transaminaasipitoisuus suurenee yli kolminkertaiseksi normaalien viitearvojen ylärajaan nähden (ks.

kohdat 4.3 ja 4.4).

Maksan toimintakokeet on tehtävä annoksen suurentamisen yhteydessä jälleen yhtä usein kuin hoitoa

aloitettaessa.

Hoidon kesto

Masennusta sairastavaa potilasta on hoidettava riittävän pitkään, vähintään 6 kuukautta, jotta oireiden

voidaan varmistaa hävinneen täysin.

Vaihto SSRI/SNRI-masennuslääkkeestä agomelatiinihoitoon

Potilailla saattaa esiintyä serotoniinin/noradrenaliinin

takaisinoton estäjien eli SSRI/SNRI-

masennuslääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen lääkehoidon lopettamiseen liittyviä oireita. Ohjeet

hoidon lopettamiseen on tarkistettava käytetyn SSRI/SNRI-lääkkeen valmisteyhteenvedosta tällaisten

oireiden välttämiseksi. Agomelatiinihoito

voidaan aloittaa jo SSRI/SNRI-hoidon annosta

pienennettäessä (ks. kohta 5.1).

Hoidon lopettaminen

Hoitoa lopetettaessa annosta ei tarvitse pienentää vähitellen.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät

Agomelatiinin (25–50 mg/vrk) turvallisuus ja teho iäkkäiden masennuspotilaiden (< 75-vuotiaiden)

hoidossa on varmistettu. Tehoa ≥ 75-vuotiaiden potilaiden hoidossa ei ole dokumentoitu. Tähän

ikäryhmään kuuluvat potilaat eivät siksi saa käyttää agomelatiinia (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). Annosta ei

tarvitse iän perusteella muuttaa (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kohdalla agomelatiiniin

liittyvissä

farmakokineettisissä muuttujissa ei ole havaittu merkityksellisiä muutoksia. Agomelatiinihoidosta

vaikeaa tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla,

joilla on vaikea

masennustila, on kuitenkin vain vähän kliinistä tietoa. Agomelatiinin määräämisessä tälle

potilasryhmälle on siksi oltava varovainen.

Maksan vajaatoiminta

Agomelatiini on vasta-aiheinen maksan vajaatoimintaa sairastavilla (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Agomelatiinin turvallisuutta ja tehoa vähintään 2 vuoden ikäisten lasten vakavien masennustilojen

hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla (ks. kohta 4.4). Ei ole asianmukaista käyttää

agomelatiinia vastasyntyneiden – 2 vuoden ikäisten lasten vakavien masennustilojen hoidossa.

Antotapa

Suun kautta.

Agomelatin Sandoz kalvopäällysteiset tabletit voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Maksan vajaatoiminta (eli kirroosi tai aktiivinen maksasairaus) tai transaminaasiarvot yli

kolminkertaiset normaalien viitearvojen ylärajaan nähden (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Voimakkaiden CYP1A2-estäjien (esim. fluvoksamiinin, siprofloksasiinin)

samanaikainen käyttö (ks.

kohta 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Maksan toiminnan seuraaminen

Agomelatiinihoitoa saaneilla potilailla

on havaittu valmisteen markkinoille tulon jälkeen

maksavauriotapauksia, mukaan lukien maksan vajaatoimintaa (muutamissa poikkeuksellisissa

tapauksissa, joissa potilailla oli maksaan liittyviä

riskitekijöitä,

potilaan raportoitiin kuolleen tai

saaneen maksansiirron), maksaentsyymiarvojen kohoamista yli kymmenkertaiseksi normaalien

viitearvojen ylärajaan nähden, hepatiittia ja ikterusta (ks. kohta 4.8). Suurin osa näistä tapauksista

ilmaantui ensimmäisten hoitokuukausien aikana. Maksavaurio on pääasiassa hepatosellulaarista ja

siihen liittyy suurentuneita seerumin transaminaasiarvoja, jotka palautuvat tavallisesti normaaleiksi

agomelatiinihoidon

lopettamisen jälkeen.

Hoitoa aloitettaessa pitää aina noudattaa varovaisuutta ja kaikkia potilaita pitää seurata tarkoin

koko hoidon ajan, etenkin jos potilaalla on maksavaurion riskitekijöitä tai potilas käyttää

samanaikaisesti lääkevalmisteita, joihin liittyy maksavaurion vaara.

Ennen hoidon aloittamista

Agomelatiinia määrättäessä pitää arvioida tarkoin hoidon hyödyt ja riskit, jos potilaalla on

maksavaurion riskitekijöitä, esim.

liikalihavuutta/ylipainoa/alkoholiin

liittymätön rasvamaksa, diabetes

alkoholin käyttöhäiriö ja/tai runsasta alkoholin käyttöä

tai potilas käyttää samanaikaisesti lääkevalmisteita, joihin liittyy maksavaurion vaara.

Kaikille potilaille pitää tehdä ennen hoidon aloittamista maksan toimintakokeet, eikä hoitoa saa

aloittaa, jos potilaan ALAT- ja/tai ASAT-arvot ennen hoitoa ovat yli kolminkertaiset normaalien

viitearvojen ylärajaan nähden (ks. kohta 4.3). Agomelatiinihoidossa pitää olla varovainen, jos potilaan

transaminaasipitoisuudet ovat ennen hoitoa koholla (> normaalien viitearvojen ylärajan ja

≤ kolminkertaiset normaalien viitearvojen ylärajaan nähden).

Maksan toimintakokeet tehdään

ennen hoidon aloittamista

minkä jälkeen

noin 3 viikon kuluttua

noin 6 viikon kuluttua (akuuttivaiheen päätyttyä)

noin 12 ja 24 viikon kuluttua (ylläpitovaiheen päätyttyä)

ja tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan.

Kun annosta suurennetaan, maksan toimintakokeet pitää tehdä jälleen yhtä usein kuin hoitoa

aloitettaessa.

Jos potilaan seerumin transaminaasipitoisuudet kohoavat, hänelle on tehtävä uusi maksan toimintakoe

48 tunnin kuluessa.

Hoitojakson aikana

Agomelatiinihoito pitää lopettaa heti

jos potilaalle kehittyy mahdollisen maksavaurion oireita tai löydöksiä (kuten tummaa virtsaa,

vaaleita ulosteita, ihon tai silmien keltaisuutta, ylävatsan oikean puolen kipua, pitkäkestoista,

uudentyyppistä ja selittämätöntä väsymystä)

jos seerumin transaminaasipitoisuus suurenee yli kolminkertaiseksi normaalien viitearvojen

ylärajaan nähden.

Maksan toimintakokeita pitää tehdä agomelatiinihoidon lopettamisen jälkeen niin kauan, kunnes

seerumin transaminaasipitoisuus palautuu normaaliksi.

Pediatriset potilaat

Agomelatiinia ei suositella käytettäväksi masennuksen hoitoon alle 18-vuotiailla, koska agomelatiinin

tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä. Suisidaalista käyttäytymistä

(itsemurhayrityksiä ja itsemurha-ajatuksia) sekä vihamielisyyttä (pääasiassa aggressiota, vastustavaa

käyttäytymistä ja vihaa) havaittiin kliinisissä tutkimuksissa useammin muita masennuslääkkeitä

saaneilla lapsilla ja nuorilla kuin lumelääkettä saaneilla lapsilla ja nuorilla (ks. kohta 4.2).

Iäkkäät potilaat

Agomelatiinin tehoa ≥ 75-vuotiaiden potilaiden hoidossa ei ole dokumentoitu, joten agomelatiinia ei

saa käyttää tähän ikäryhmään kuuluvien potilaiden hoitoon (ks. myös kohdat 4.2 ja 5.1).

Käyttö iäkkäillä dementiaa sairastavilla potilailla

Agomelatiinia ei tule käyttää dementiaa sairastavien iäkkäiden potilaiden vakavien masennustilojen

hoitoon, koska agomelatiinin turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu tällä potilasryhmällä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö/mania/hypomania

Agomelatiinia on annettava varoen potilaille,

joilla on aiemmin esiintynyt kaksisuuntainen

mielialahäiriö,

maniaa tai hypomaniaa, ja manian oireiden kehittyessä potilaan lääkitys on

keskeytettävä (ks. kohta 4.8).

Itsemurha/itsemurha-ajatukset

Masennukseen liittyy lisääntynyt alttius itsemurha-ajatuksiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhiin

(itsemurhaan liittyvät tapahtumat). Tämä alttius säilyy, kunnes itse taudissa tapahtuu merkittävää

paranemista. Koska paranemista ei ehkä tapahdu ensimmäisten viikkojen aikana tai tätä pidemmän

ajan kuluessa hoidon aloituksesta, tulee potilaita seurata tarkoin siihen saakka, että paranemista

tapahtuu. Kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, että itsemurha-alttius voi kasvaa taudin

paranemisen alkuvaiheessa.

Potilaat, joilla on aiemmin ollut itsemurhaan liittyviä

tapahtumia tai joilla on merkittävässä määrin

itsemurhaan liittyviä ajatuksia ennen hoidon aloitusta, ovat alttiimpia itsemurha-ajatuksille ja

-yrityksille,

ja heitä tulee tarkkailla huolellisesti

hoidon aikana. Meta-analyysi psykiatrisilla

aikuispotilailla tehdyistä kliinisistä lumekontrolloiduista masennuslääketutkimuksista osoitti, että alle

25-vuotiailla

potilailla alttius itsemurhakäyttäytymiseen lisääntyi masennuslääkettä saaneilla

verrattuna lumelääkettä saaneisiin.

Potilaita (ja etenkin riskialttiita potilaita) tulee seurata tarkkaan etenkin hoidon alkuvaiheessa ja kun

tehdään muutoksia annostukseen. Potilaiden (ja heidän hoitajiensa) tulee kiinnittää huomiota

mahdolliseen masennuksen kliiniseen pahenemiseen, itsemurhakäyttäytymisen tai -ajatuksiin tai

epätavallisiin käyttäytymisen muutoksiin. Jos tällaista esiintyy, tulee välittömästi hakeutua lääkärin

hoitoon.

Samanaikainen käyttö CYP1A2-entsyymin estäjien kanssa (ks. kohdat 4.3 ja 4.5)

Varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä agomelatiinia samanaikaisesti kohtalaisten CYP1A2-

entsyymin estäjien (esim. propranololi,

enoksasiini) kanssa, mikä voi johtaa suurentuneeseen

agomelatiinialtistukseen.

Laktoosi-intoleranssi

Agomelatin Sandoz sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-

intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä

lääkettä.

Agomelatin Sandoz sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Agomelatiiniin

vaikuttavat mahdolliset yhteisvaikutukset

Agomelatiini metaboloituu pääasiassa sytokromi P4501A2 (CYP1A2) -entsyymin (90 %) ja

CYP2C9/19-entsyymin (10 %) välityksellä. Lääkeaineet, joilla esiintyy yhteisvaikutuksia näiden

isoentsyymien kanssa, voivat pienentää tai suurentaa agomelatiinin

biologista hyötyosuutta.

Fluvoksamiinin

(voimakas CYP1A2-entsyymin ja kohtalainen CYP2C9-entsyymin estäjä) on osoitettu

estävän merkittävästi agomelatiinin metaboliaa, mikä johtaa 60-kertaisesti (vaihtelualue 12–412)

suurentuneeseen agomelatiinialtistukseen. Agomelatiinin samanaikainen käyttö voimakkaiden

CYP1A2-entsyymin estäjien (esim. fluvoksamiinin ja siprofloksasiinin) kanssa on siksi vasta-aiheista.

Agomelatiinin ja estrogeenien (kohtalaisia CYP1A2-entsyymin estäjiä) samanaikainen käyttö johti

moninkertaisesti suurentuneeseen agomelatiinialtistukseen. Vaikka erityisiä turvallisuuteen liittyviä

signaaleja ei todettu hoidettaessa 800:aa samanaikaisesti estrogeenejä käyttävää potilasta,

varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä agomelatiinia samanaikaisesti muiden kohtalaisten

CYP1A2-entsyymin estäjien (esim. propranololi,

enoksasiini) kanssa, kunnes kokemusta kertyy lisää

(ks. kohta 4.4).

Rifampisiini,

joka on kaikkien kolmen agomelatiinin metaboliaan osallistuvan sytokromin indusoija,

saattaa vähentää agomelatiinin hyötyosuutta.

Tupakointi indusoi CYP1A2-entsyymiä, ja sen on osoitettu vähentävän agomelatiinin hyötyosuutta,

etenkin runsaasti tupakoivilla (> 15 savuketta/vrk) (ks. kohta 5.2).

Agomelatiinin mahdollinen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

Agomelatiini ei indusoi CYP450-isoentsyymejä in vivo. Agomelatiini ei estä CYP1A2-entsyymiä in

vivo eikä muita CYP450-isoentsyymejä in vitro. Agomelatiini ei siksi muuta altistusta CYP450-

isoentsyymien välityksellä metaboloituville

lääkevalmisteille.

Muut lääkevalmisteet

Agomelatiinilla ei havaittu farmakokineettisiä eikä farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia sen kanssa

samanaikaisesti mahdollisesti määrättävien lääkevalmisteiden (bentsodiatsepiinit, litium,

paroksetiini,

flukonatsoli ja teofylliini) välillä, kun sitä tutkittiin kohdeväestössä vaiheen I kliinisissä tutkimuksissa.

Alkoholi

Agomelatiinin ja alkoholin yhteiskäyttöä ei suositella.

ECT (sähköhoito)

Agomelatiinin ja sähköhoidon samanaikaisesta käytöstä ei ole kokemusta. Eläinkokeissa ei ole

havaittu kouristusherkkyyttä lisääviä ominaisuuksia (ks. kohta 5.3). Siksi sähköhoidon ja

agomelatiinin samanaikaisesta käytöstä aiheutuvien kliinisten

seurausten katsotaan olevan

epätodennäköisiä.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja (alle 300 raskauden lopputulos) agomelatiinin käytöstä

raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria vaikutuksia raskauteen,

alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Agomelatiinin

käyttöä suositellaan varotoimenpiteenä välttämään raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö agomelatiini/metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat

farmakokineettiset/toksikologiset tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet agomelatiinin/metaboliittien

erittyvän rintamaitoon (ks. kohta 5.3). Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida

poissulkea. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko agomelatiinihoito ottaen

huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Rotilla ja kaniineilla tehdyissä lisääntymistutkimuksissa agomelatiinin ei todettu vaikuttavan

hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Aglomelatiinilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Kun otetaan huomioon, että huimaus ja uneliaisuus ovat yleisiä tähän valmisteeseen liittyviä

haittavaikutuksia, potilaita on varoitettava ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn kohdistuvista

vaikutuksista.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Haittavaikutukset olivat tavallisesti lieviä tai keskivaikeita, ja ne esiintyivät kahden ensimmäisen

hoitoviikon aikana.

Yleisimmät haittavaikutukset olivat päänsärky, pahoinvointi

ja huimaus.

Nämä haittavaikutukset olivat tavallisesti ohimeneviä eivätkä yleensä johtaneet hoidon

keskeyttämiseen.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään lumekontrolloiduissa ja aktiivisella aineella kontrolloiduissa

kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset.

Haittavaikutukset on esitetty seuraavan esitystavan mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥

1/100, <1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, <1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, <1/1 000), hyvin

harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Esiintymistiheyksiä ei ole korjattu lumelääkkeen suhteen.

Elinjärjestelmä

Esiintyvyys

Preferred Term -termi

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Ahdistuneisuus

Poikkeavat unet*

Melko harvinainen

Itsemurha-ajatukset tai -käyttäytyminen

(ks. kohta 4.4)

Agitaatio ja siihen liittyvät oireet*

(kuten ärtyisyys ja levottomuus)

Aggressiivisuus*

Painajaiset*

Mania/hypomania*

Nämä oireet saattavat johtua myös

perussairaudesta (ks. kohta 4.4).

Sekavuustila*

Harvinainen

Aistiharhat*

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Huimaus

Uneliaisuus

Unettomuus

Melko harvinainen

Migreeni

Parestesiat

Levottomat jalat -oireyhtymä*

Harvinainen

Akatisia*

Silmät

Melko harvinainen

Näön hämärtyminen

Kuulo ja tasapainoelin

Melko harvinainen

Tinnitus*

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Pahoinvointi

Ripuli

Ummetus

Vatsakivut

Oksentelu*

Maksa ja sappi

Yleinen

ALAT- ja/tai ASAT-arvojen suureneminen

(kliinisissä tutkimuksissa ALAT- ja ASAT-

arvojen suurenemista yli kolminkertaisiksi

normaalien viitearvojen ylärajaan nähden

esiintyi 1,2 %:lla agomelatiinia 25 mg/vrk ja

2,6 %:lla agomelatiinia 50 mg/vrk saaneista

potilaista vs. 0,5 %:lla plaseboa saaneista

potilaista).

Melko harvinainen

Gammaglutamyylitransferaasiarvojen (GGT-

arvojen) suureneminen* (yli

kolminkertaisiksi

normaalien viitearvojen

ylärajaan nähden)

Harvinainen

Hepatiitti

Alkalisen fosfataasin arvojen suureneminen*

(yli kolminkertaiseksi normaalien

viitearvojen ylärajaan nähden)

Maksan vajaatoiminta* (1)

Ikterus*

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Liikahikoilu

Ihottuma

Kutina*

Urtikaria*

Harvinainen

Erytematoottinen ihottuma

Kasvojen edeema ja angioedeema*

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Yleinen

Selkäkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Harvinainen

Virtsaumpi*

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Yleinen

Uupumus

Tutkimukset

Yleinen

Painon nousu*

Melko harvinainen

Painon lasku*

*Spontaaniraportoinnissa todettujen haittatapahtumien esiintyvyys arvioitu kliinisten tutkimusten

perusteella.

(1) Muutamissa poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa potilailla oli maksaan liittyviä riskitekijöitä,

potilaan raportoitiin kuolleen tai saaneen maksansiirron.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Oireet

Agomelatiinin yliannostuksesta on vähän kokemusta. Yliannostuksesta saatu kokemus on osoittanut,

että keskiylävatsakipua, uneliaisuutta, väsymystä, agitaatiota, ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä,

huimausta, syanoosia tai huonovointisuutta on raportoitu.

Yksi potilas oli nielaissut 2 450 mg agomelatiinia, ja hän oli toipunut spontaanisti ilman

kardiovaskulaarisia ja biologisia

poikkeavuuksia.

Hoito

Agomelatiinin spesifistä vastavaikuttajaa ei tunneta. Yliannostuksen hoitoon tulee kuulua kliinisten

oireiden hoito ja rutiiniluonteinen seuranta. Lääkärin valvontaa asianmukaisessa hoitoympäristössä

suositellaan.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Masennuslääkkeet, muut masennuslääkkeet, ATC-koodi: N06AX22

Vaikutusmekanismi

Agomelatiini on melatoniinireseptorien (MT

- ja MT

-reseptorien) agonisti ja 5-HT

-antagonisti.

Sitoutumistutkimukset osoittavat, että agomelatiini ei vaikuta monoamiinien soluunottoon eikä sillä

ole affiniteettia α-adrenergisiin, β-adrenergisiin, histaminergisiin,

kolinergisiin,

dopaminergisiin

eikä

bentsodiatsepiinireseptoreihin.

Agomelatiini synkronoi eläinmalleissa vuorokausirytmin uudelleen sen häiriintymisen

jälkeen.

Agomelatiini lisää noradrenaliinin ja dopamiinin

vapautumista erityisesti frontaalisesta aivokuoresta

eikä vaikuta solunulkoiseen serotoniinipitoisuuteen.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Agomelatiinilla on osoitettu masennuslääkkeiden kaltainen vaikutus masennuksen eläinmalleissa

(opitun avuttomuuden testissä, epätoivoa mittaavassa testissä ja lievää kroonista stressiä mittaavassa

testissä) ja vuorokausirytmin desynkronointimallissa sekä stressiin ja ahdistuneisuuteen liittyvissä

malleissa.

Agomelatiinilla on ihmisellä positiivinen

vuorokausirytmin vaihetta siirtävä vaikutus: se aikaistaa

unen, ruumiinlämmön

alenemisen ja melatoniinin

vaikutuksen alkamisen vaihetta.

Kliininen teho ja turvallisuus

Agomelatiinin tehoa ja turvallisuutta vakavien masennustilojen hoidossa on tutkittu kliinisessä

tutkimusohjelmassa 7 900:lla agomelatiinihoitoa saaneella potilaalla.

Agomelatiinin lyhytkestoista tehoa aikuisten vakavien masennustilojen hoidossa on selvitetty

kymmenessä lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, joissa käytettiin vakioannoksia ja/tai annosta

titrattiin suuremmaksi. Hoidon päättymisen jälkeen (hoidon kesto 6 tai 8 viikkoa) agomelatiinin 25–

50 mg:n annosten merkitsevä teho oli osoitettu kuudessa kymmenestä lyhytkestoisesta

kaksoissokkoutetusta lumelääkekontrolloidusta tutkimuksesta. Ensisijainen päätetapahtuma oli

HAMD-17-pisteiden muutos lähtötilanteesta. Kahdessa tutkimuksessa agomelatiinilla ei havaittu eroa

lumelääkkeeseen nähden. Näissä vaikuttava vertailuvalmiste paroksetiini tai fluoksetiini osoitti

määrityksen herkkyyden. Agomelatiinia ei verrattu suoraan paroksetiiniin

ja fluoksetiiniin,

koska

nämä vertailuvalmisteet lisättiin hoitoon tutkimuksessa tehtävien määritysten herkkyyden

varmistamiseksi. Kahdessa muussa tutkimuksessa ei ollut mahdollista tehdä johtopäätöksiä, koska

vaikuttavat vertailuvalmisteet, paroksetiini tai fluoksetiini,

eivät osoittaneet eroa lumelääkkeeseen

nähden. Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ollut sallittua suurentaa agomelatiinin,

paroksetiinin eikä

fluoksetiinin

aloitusannosta, vaikka vaste ei ollut riittävä.

Teho havaittiin myös vaikeampaa masennustilaa sairastaneilla (lähtötilanteessa HAM-D ≥ 25) kaikissa

positiivisissa lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa.

Agomelatiinihoitoa saaneet saivat vasteen tilastollisesti merkitsevästi useammin lumelääkehoitoa

saaneisiin verrattuna. Paremmuus (2 tutkimuksessa) tai samanveroisuus (4 tutkimuksessa)

SSRI/SNRI-valmisteisiin verrattuna (sertraliini, essitalopraami, fluoksetiini,

venlafaksiini tai

duloksetiini)

on osoitettu kuudessa seitsemästä tehoa selvittäneestä tutkimuksesta, joihin osallistui

heterogeeninen potilasjoukko

masennusta sairastavia aikuispotilaita. Masennusta vähentävä vaikutus

arvioitiin HAMD-17-pisteitä käyttäen joko ensisijaisena tai toissijaisena päätetapahtumana.

Antidepressiivisen vaikutuksen säilyminen osoitettiin relapsien ehkäisytutkimuksessa. Potilaat, jotka

saivat avoimessa tutkimuksessa vasteen 8/10 viikon akuutin hoidon jälkeen agomelatiiniannoksin 25–

50 mg kerran vuorokaudessa, satunnaistettiin saamaan joko agomelatiiniannos 25–50 mg kerran

vuorokaudessa tai lumelääkettä seuraavien kuuden kuukauden ajan. Agomelatiinitablettihoidolla

annostuksella 25–50 mg kerran vuorokaudessa osoitettiin olevan tilastollisesti merkitsevästi parempi

teho lumelääkkeeseen verrattuna (p = 0,0001) ensisijaisen päätemuuttujan osalta eli masennuksen

uusiutumisen estossa mitattuna ajalla masennuksen uusiutumiseen. Masennuksen todettiin uusiutuneen

kuuden kuukauden mittaisen kaksoissokkoutetun seurantajakson aikana 22 %:lla agomelatiinihoitoa

saaneista ja 47 %:lla lumelääkettä saaneista.

Agomelatiini ei heikennä terveiden vapaaehtoisten koehenkilöiden päiväaikaista vireyttä eikä muistia.

Masennusta sairastavilla potilailla agomelatiini 25 mg tablettimuodossa lisäsi hidasaaltounta

vaikuttamatta REM-unen määrään tai REM-latenssiin. Agomelatiini 25 mg aikaisti nukahtamisaikaa ja

sydämen vähimmäissykkeen vaihetta. Ensimmäisestä hoitoviikosta lähtien potilaat arvioivat

nukahtamisen ja unen laadun parantuneen merkitsevästi ilman päivällä esiintyvää kömpelyyttä.

Remission saavuttaneilla masennusta sairastavilla potilailla

tehdyssä erityisesti seksuaalisia

toimintahäiriöitä vertailevassa tutkimuksessa agomelatiinilla todettiin lukumääräisesti ja

trendinomaisesti (ei tilastollisesti

merkitsevästi) vähemmän uusia seksuaalisia toimintahäiriöitä

venlafaksiiniin

verrattuna SEXFX-asteikon (Sex Effects Scale) kiihottumista tai orgasmia mittaavilla

pisteillä mitattuna. Tutkimusten yhteisanalyysi ASEX-asteikon avulla (Arizona Sexual Experience

Scale) osoitti, että agomelatiinin

käyttöön ei liittynyt seksuaalisia toimintahäiriöitä. Terveillä

vapaaehtoisilla koehenkilöillä seksuaalinen toiminta säilyi agomelatiinihoidon

yhteydessä paremmin

kuin paroksetiinin yhteydessä.

Agomelatiini ei vaikuttanut kliinisissä tutkimuksissa sydämensykkeeseen eikä verenpaineeseen.

Tutkimuksessa, joka oli suunniteltu arvioimaan lääkityksen lopettamiseen liittyviä oireita DESS-

kyselyn avulla (Discontinuation Emergent Signs and Symptoms) potilailla,

joiden masennus oli saatu

remissioon, agomelatiini ei aiheuttanut lääkkeen lopettamiseen liittyviä oireita lääkityksen äkillisen

lopettamisen jälkeen.

Agomelatiinilla ei ole väärinkäyttöpotentiaalia terveillä vapaaehtoisilla tehdyn tutkimuksen

perusteella, jossa käytettiin erityistä visuaalista analogiasteikkoa (Visual Analogue Scale) tai 49-

kohtaista ARCI-kyselyä (Addiction Research Center Inventory). Lumekontrolloidussa 8 viikkoa

kestäneessä tutkimuksessa, jossa iäkkäät ≥ 65-vuotiaat masennuspotilaat saivat agomelatiinia 25–

50 mg/vrk (N = 222, joista 151 sai agomelatiinia), osoitettiin ensisijaisessa päätetapahtumassa, HAM-

D-kokonaispisteissä, 2,67 pisteen tilastollisesti

merkitsevä ero. Agomelatiini osoittautui paremmaksi

vasteprosenttianalyysissä. Hyvin iäkkäiden (≥ 75-vuotiaita, N = 69, joista 48 sai agomelatiinia) tilassa

ei havaittu kohenemista. Iäkkäät potilaat sietivät agomelatiinin

yhtä hyvin kuin nuoremmat aikuiset.

Kontrolloituun

3 viikon kestoiseen tutkimukseen osallistui vakavaa masennustilaa sairastavia potilaita,

jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta paroksetiinilla (SSRI) tai venlafaksiinilla (SNRI). Kyseiset

aiemmat lääkitykset vaihdettiin agomelatiiniin. Sekä äkillisesti että vähitellen lopetetun SSRI- tai

SNRI-hoidon jälkeen ilmeni lääkehoidon lopettamisoireita. Nämä hoidon lopettamiseen liittyvät oireet

saatetaan sekoittaa hyödyn puuttumiseen agomelatiinihoidon alkuvaiheessa.

Niiden potilaiden osuus, joilla esiintyi viikon kuluttua SSRI/SNRI-hoidon lopettamisesta vähintään

yksi lopettamiseen liittyvä oire, oli pienempi siinä ryhmässä, jonka hoito lopetettiin hitaasti (56,1 %,

aiempi SSRI/SNRI-hoito lopetettiin 2 viikon kuluessa), verrattuna hoidon nopeasti lopettaneeseen

(62,6 %, aiempi SSRI/SNRI-hoito lopetettiin 1 viikon kuluessa) tai uuteen hoitoon heti vaihtaneeseen

ryhmään (79,8 %, hoidon äkillinen lopetus).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset agomelatiinin

käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien vakavien masennustilojen hoidossa (ks. kohta 4.2 ohjeet

käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen ja biologinen

hyötyosuus

Agomelatiini imeytyy nopeasti ja tehokkaasti (≥ 80 %) suun kautta tapahtuvan annon jälkeen.

Absoluuttinen hyötyosuus on pieni (alle 5 % suun kautta annetuilla terapeuttisilla annoksilla), ja

yksilöiden välinen vaihtelu on huomattavaa. Hyötyosuus on naisilla suurempi kuin miehillä.

Hyötyosuus suurenee ehkäisytablettien käytön yhteydessä ja pienenee tupakoinnin

yhteydessä.

Plasmassa huippupitoisuus saavutetaan noin 1–2 tunnin kuluttua.

Agomelatiinin systeeminen altistus lisääntyy terapeuttisella annosalueella suhteessa annokseen.

Suuremmilla annoksilla ilmenee ensikierron vaikutuksen saturaatiota.

Ruokailu (tavanomainen ateria tai hyvin rasvainen ateria) ei muuta hyötyosuutta eikä

imeytymisnopeutta. Vaihtelu suurenee hyvin rasvapitoisen ruoan yhteydessä.

Jakautuminen

Vakaan tilan jakautumistilavuus

on noin 35 l. Plasman proteiineihin

sitoutuu 95 % pitoisuudesta

riippumatta, eivätkä ikä ja potilaan munuaisten toiminta vaikuta siihen. Vapaa osuus kuitenkin

kaksinkertaistuu, jos potilaalla on maksan vajaatoimintaa.

Biotransformaatio

Kun valmistetta otetaan suun kautta, agomelatiini metaboloituu nopeasti pääasiassa maksan CYP1A2-

isoentsyymin välityksellä, mutta myös CYP2C9- ja CYP2C19-isoentsyymit osallistuvat siihen

vähäisessä määrin.

Pääasialliset metaboliitit, hydroksyloitunut

ja demetyloitunut agomelatiini,

eivät ole aktiivisia, ja ne

konjugoituvat ja eliminoituvat nopeasti virtsan kautta.

Eliminaatio

Eliminaatio on nopeaa, keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa on 1–2 tuntia ja puhdistuma on

suuri (noin 1 100 ml/min) ja tapahtuu pääasiassa metaboloitumalla.

Erittyminen tapahtuu pääasiassa (80 %) virtsaan metaboliittien muodossa, kun taas muuttumattomana

yhdisteenä virtsaan erittyy vain hyvin pieni määrä.

Kinetiikka ei muutu toistuvan annon jälkeen.

Munuaisten vajaatoiminta

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kohdalla farmakokineettisissä

ominaisuuksissa ei ole havaittu merkityksellisiä muutoksia (n = 8, 25 mg kerta-annos), mutta potilaan

hoidossa on noudatettava varovaisuutta, jos hän sairastaa vaikeaa tai keskivaikeaa munuaisten

vajaatoimintaa, koska tästä potilasryhmästä on vain vähän kliinistä tietoa (ks. kohta 4.2).

Maksan vajaatoiminta

Erityisessä tutkimuksessa, johon osallistui kroonista lievää (Child–Pugh-aste A) tai keskivaikeaa

(Child–Pugh-aste B) maksan vajaatoimintaa sairastavia kirroosipotilaita,

altistus suureni 25 mg:n

agomelatiiniannosten annon jälkeen huomattavasti (70-kertaiseksi lievän maksan vajaatoiminnan ja

140-kertaiseksi keskivaikean maksan vajaatoiminnan yhteydessä) verrattuna kaltaistettuihin

vapaaehtoisiin (ikä, paino ja tupakointitottumukset), joilla ei esiintynyt maksan vajaatoimintaa (ks.

kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4).

Iäkkäät

Iäkkäillä (≥ 65-vuotiailla) potilailla tehdyssä farmakokineettisessä tutkimuksessa osoitettiin, että

25 mg:n annos suurensi ≥ 75-vuotiaiden potilaiden keskimääräisen AUC-arvon noin nelinkertaiseksi ja

keskimääräisen C

-arvon noin 13-kertaiseksi < 75-vuotiaisiin

potilaisiin verrattuna. 50 mg:n

annoksia saaneiden potilaiden kokonaislukumäärä oli liian pieni, jotta johtopäätöksiä voitaisiin tehdä.

Iäkkäiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot