ADEROLIO 1 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

29-11-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

29-11-2019

Aktiivinen ainesosa:
Everolimuusi
Saatavilla:
Sandoz A/S Sandoz A/S
ATC-koodi:
L04AA18
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Everolimus
Annos:
1 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
everolimuusi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoito tulee aloittaa ja toteuttaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta elinsiirron jälkeisestä immunosuppressiivisesta hoidosta ja joka voi seurata everolimuusin pitoisuuksia kokoveressä.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35563
Valtuutus päivämäärä:
2019-03-08

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Aderolio 0,25 mg tabletit

Aderolio 0,5 mg tabletit

Aderolio 0,75 mg tabletit

Aderolio 1 mg tabletit

everolimuusi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Aderolio on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aderolio-valmistetta

Miten Aderolio-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Aderolio-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Aderolio on ja mihin sitä käytetään

Aderolio-valmisteen vaikuttava aine on everolimuusi.

Everolimuusi kuuluu immunosuppressanteiksi kutsuttuun lääkeaineryhmään. Sitä käytetään aikuisilla

estämään elimistön immuunijärjestelmää hylkimästä munuais-, sydän- tai maksasiirrännäistä.

Aderolio-valmistetta käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, kuten siklosporiinin

kanssa munuaisen-

ja sydämensiirron yhteydessä, takrolimuusin kanssa maksansiirron yhteydessä ja kortikosteroidien kanssa.

Everolimuusia, jota Aderolio sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa

mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta

terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aderolio-valmistetta

Älä käytä Aderolio-valmistetta

jos olet allerginen everolimuusille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos olet allerginen sirolimuusille.

Jos jokin yllä mainituista koskee sinua, kerro siitä lääkärillesi äläkä käytä Aderolio-valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Aderolio-valmistetta:

Immuunijärjestelmää estävät lääkkeet, kuten Aderolio, heikentävät elimistön kykyä vastustaa

infektioita. Jos sinulle ilmenee kuumetta, yleistä sairaudentunnetta tai vaikeita tai useiden päivien

ajan jatkuvia paikallisia oireita, kuten yskää tai kirvelyä virtsatessa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä

lääkäriin tai elinsiirtoyksikköön. Ota heti yhteys lääkäriin tai elinsiirtoyksikköön, jos sinulla on

sellaisia oireita kuin sekavuutta, puhekyvyn heikentymistä, muistin menetystä, päänsärkyä,

näkökyvyn heikentymistä tai kouristuskohtauksia, sillä nämä voivat olla harvinaisen mutta erittäin

vakavan reaktion oireita (ns. etenevä multifokaalinen leukoenkefalopatia; PML).

Jos sinulle on äskettäin tehty suuri leikkaus tai jos sinulla on haava, joka ei ole parantunut

leikkauksen jälkeen, Aderolio voi lisätä haavan paranemiseen liittyvien

ongelmien riskiä.

Immuunijärjestelmää estävät lääkkeet, kuten Aderolio, suurentavat syövän kehittymisen riskiä,

erityisesti iho- ja imukudossyöpien riskiä. Siksi sinun tulisi rajoittaa altistumista auringonvalolle ja

UV-valolle käyttämällä suojaavaa vaatetusta ja lisäämällä usein aurinkosuojavoidetta, jossa on korkea

suojakerroin.

Lääkärisi seuraa huolellisesti munuaistoimintaasi, veressäsi olevan rasvan (lipidien) ja sokerin määrää

samoin kuin proteiinien määrää virtsassasi.

Jos sinulla on maksaongelmia tai jos sinulla on ollut mahdollisesti maksaa vahingoittanut sairaus,

kerro siitä lääkärillesi. Lääkärisi saattaa joutua muuttamaan Aderolio-annostasi.

Jos sinulla ilmenee hengitystieoireita (esim. yskää, hengitysvaikeuksia ja hengityksen vinkumista),

kerro siitä lääkärillesi. Lääkärisi päättää, jos ja kuinka sinun pitää jatkaa Aderolio-valmisteen käyttöä

ja/tai tarvitsetko muita lääkkeitä, jotta tilasi parantuisi.

Aderolio voi vähentää siemennesteen tuotantoa miehillä ja siten heikentää kykyä siittää lapsi.

Vaikutus on yleensä korjautuva. Lapsia haluavien miespotilaiden pitää keskustella hoidostaan

lääkärin kanssa.

Iäkkäät (65-vuotiaat ja vanhemmat)

Kokemukset Aderolio-valmisteen käytöstä iäkkäillä ihmisillä ovat rajallisia.

Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat)

Aderolio-valmisteen käyttöä ei suositella munuaissiirteen saaneille lapsille eikä nuorille johtuen

riittämättömästä käyttökokemuksesta tässä ikäryhmässä. Aderolio-valmistetta ei pidä käyttää maksasiirteen

saaneille lapsille eikä nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Aderolio

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jotkut lääkkeet saattavat vaikuttaa Aderolio-valmisteen tehoon elimistössäsi. On hyvin tärkeää, että kerrot

lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

muut immunosuppressiiviset lääkkeet kuin siklosporiini,

takrolimuusi tai kortikosteroidit.

antibiootit,

esim. rifampisiini,

rifabutiini,

klaritromysiini,

erytromysiini tai telitromysiini.

HIV-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini,

nelfinaviiri,

indinaviiri

tai amprenaviiri.

sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. vorikonatsoli,

flukonatsoli, ketokonatsoli tai

itrakonatsoli.

epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. fenytoiini, fenobarbitaali tai karbamatsepiini.

korkean verenpaineen tai sydänongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. verapamiili,

nikardipiini

tai diltiatseemi.

dronedaroni, jota käytetään sydämen rytmin säätelyyn.

veren kolesterolin laskemiseen käytettävät lääkkeet, esim. atorvastatiini, pravastatiini tai fibraatit.

lääkkeet, joita käytetään akuuttien kouristuskohtausten hoitoon tai rauhoittavana lääkkeenä ennen

leikkausta tai muita lääketieteellisiä toimenpiteitä tai niiden aikana, kuten midatsolaami.

oktreotidi, jota käytetään akromegalian hoidossa (harvinainen hormonaalinen häiriö, jota yleensä

esiintyy keski-ikäisillä aikuisilla).

imatinibi, joka on epänormaalien solujen kasvua estävä lääke.

mäkikuisma (Hypericum perforatum); eräs luontaislääke masennuksen hoitoon.

jos tarvitset rokotusta, kysy ensin neuvoa lääkäriltäsi.

Aderolio ruuan ja juoman kanssa

Ruoka voi vaikuttaa Aderolio-valmisteen imeytymiseen. Jotta Aderolio-pitoisuus kehossasi pysyisi

tasaisena, ota Aderolio johdonmukaisesti aina samalla tavalla. Sinun tulisi aina ottaa Aderolio-lääkkeesi

joko ruuan kanssa tai aina tyhjään mahaan.

Älä nauti Aderolio-valmisteen kanssa greippimehua tai greippiä. Ne vaikuttavat siihen, kuinka Aderolio

toimii elimistössäsi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, älä ota Aderolio-valmistetta, ellei se ole lääkärin mielestä aivan välttämätöntä. Jos olet

nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun tulee käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää Aderolio-hoidon

aikana ja

8 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos epäilet olevasi raskaana, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä imetä, jos käytät Aderolio-valmistetta. Ei tiedetä, erittyykö Aderolio rintamaitoon.

Aderolio saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aderolio-valmisteen vaikutuksista ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty erityisiä tutkimuksia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Aderolio sisältää laktoosia

Aderolio-tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi,

keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Aderolio-valmistetta käytetään

Lääkärisi päättää, millainen Aderolio-annos sinun tulee ottaa ja miten usein.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet

lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Aderolio-valmistetta otetaan

Tavallinen aloitusannos on 1,5 mg vuorokaudessa munuaisen- ja sydämensiirron yhteydessä ja

2,0 mg vuorokaudessa maksansiirron yhteydessä.

Tämä jaetaan tavallisesti kahteen annokseen, yksi aamulla ja yksi illalla.

Kuinka Aderolio otetaan

Aderolio otetaan vain suun kautta.

Älä murskaa tabletteja.

Niele tabletit kokonaisena vesilasillisen kera.

Sinun tulisi ottaa ensimmäinen annos tätä lääkettä mahdollisimman pian munuaisen- ja sydämensiirron

jälkeen ja noin neljän viikon kuluttua maksansiirron jälkeen.

Ota tabletit yhdessä siklosporiinimikroemulsion kanssa munuaisen- ja sydämensiirron yhteydessä ja

takrolimuusin kanssa maksansiirron yhteydessä.

Älä siirry Aderolio-tableista dispergoituviin

everolimuusitabletteihin

kertomatta ensin lääkärillesi.

Seuranta Aderolio-hoidon aikana

Lääkärisi voi muuttaa annostasi sen mukaan, kuinka suuri Aderolio-valmisteen pitoisuus veressäsi on ja

kuinka hyvä hoitovasteesi on. Everolimuusi- ja siklosporiinipitoisuuksien määrittämiseksi lääkärisi määrää

sinulle säännöllisesti verikokeita. Lääkäri seuraa huolellisesti myös munuaistesi toimintaa, veren rasva-

arvoja, verensokeriarvojasi samoin kuin proteiinien määrää virtsassasi.

Jos otat enemmän Aderolio-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, puh.112

Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Aderolio-valmistetta

Jos unohdat ottaa Aderolio-valmistetta, ota lääke niin pian kuin muistat ja ota seuraava annos

tavanomaiseen aikaan. Kysy neuvoa lääkäriltäsi. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi

tabletin.

Jos lopetat Aderolio-valmisteen oton

Älä lopeta tablettien ottamista, ellei lääkärisi käske sinua tekemään niin. Hoitoa jatketaan niin kauan kuin

tarvitset immunosuppressiivista hoitoa siirretyn munuaisen, sydämen tai maksan hylkimisen estämiseksi.

Aderolio-hoidon lopettaminen suurentaa siirretyn elimen hylkimisriskiä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Koska Aderolio-valmistetta otetaan yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, haittavaikutusten ei aina voida

sanoa johtuvan varmuudella nimenomaan Aderolio-valmisteesta tai jostakin muusta lääkkeestä.

Seuraavat haittavaikutukset vaativat välitöntä lääkärinhoitoa:

infektiot

keuhkotulehdus

allergiset reaktiot

kuume ja ihonalaiset mustelmat, jotka voivat näkyä punaisina pilkkuina ja joihin saattaa liittyä

selittämätön väsymys, sekavuus, ihon ja silmien keltaisuus tai vähentynyt virtsaneritys

(tromboottinen mikroangiopatia, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä).

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista:

jatkuvat tai pahenevat keuhko-/hengitysoireet, kuten yskä, hengitysvaikeudet tai vinkuva hengitysääni

kuume, yleinen sairaudentunne, rinta- tai vatsakivut, vilunväreet, polttava tunne virtsatessa

kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen

nielemisvaikeudet

ilman selvää syytä ilmaantuvat mustelmat tai verenvuodot

ihottuma

leikkauskohdan kipu, poikkeava lämmön tunne, turvotus tai erite.

lopeta Aderolio-valmisteen käyttö ja kerro lääkärillesi välittömästi.

Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

infektiot (virus-, bakteeri- ja sieni-infektiot)

alempien hengitysteiden infektiot, kuten keuhkoinfektiot (keuhkokuume mukaan lukien)

ylähengitystieinfektiot, kuten nielutulehdus, ja flunssa

virtsatieinfektiot

anemia (tavallista alhaisempi veren punasolujen määrä)

alhaiset veren valkosolujen määrät, mikä johtaa infektioriskin

suurenemiseen; tavallista alhaisempi

verihiutaleiden määrä, mikä voi johtaa ihonalaisiin

verenvuotoihin ja/tai mustelmiin

veren korkeat rasva-arvot (lipidit,

kolesteroli ja triglyseridit)

diabeteksen (eli sokeritaudin) puhkeaminen (kohonneet verensokeriarvot)

tavallista alhaisempi kaliumpitoisuus veressä

ahdistuneisuus

nukahtamisvaikeudet (unettomuus)

päänsärky

nesteen kertyminen sydänpussiin, joka voi, jos on vaikea, heikentää sydämen kykyä pumpata verta

korkea verenpaine

laskimotromboosi

(eli verihyytymän aiheuttama tulppa isossa laskimossa)

nesteen kertyminen keuhkoihin/rintaonteloon,

joka voi, jos on vaikea, aiheuttaa hengästymistä

yskä

hengästyneisyys

ripuli

pahoinvointi

oksentelu

vatsakipu

yleistynyt kipu

kuume

nesteen kerääntyminen kudoksiin

poikkeavuudet haavojen paranemisessa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

verenmyrkytys

haavainfektio

syöpä- ja hyvänlaatuiset kasvaimet

ihosyöpä

munuaisvauriot, joihin liittyvät alhaiset verihiutaleiden ja veren punasolujen määrät ja joiden

yhteydessä saattaa esiintyä ihottumaa (trombosytopeeninen purppura / hemolyyttis-ureeminen

oireyhtymä)

punasolujen hajoaminen

matala punasolujen ja verihiutaleiden määrä

nopea sydämen syke

nenäverenvuodot

tavallista alhaisemmat verisolujen määrät (jonka oireita voivat olla heikotus, mustelmat ja toistuvat

infektiot)

verihyytymät munuaisten verisuonissa, jotka voivat johtaa siirrännäisen menetykseen useimmiten

ensimmäisten 30 vuorokauden kuluessa siirtoleikkauksesta

verenvuotohäiriöt

imunestettä sisältävät kystat

suu- tai nielukivut

haimatulehdus

haavaumat suussa

akne

nokkosihottuma (urtikaria) ja muut allergiset oireet, kuten kasvojen tai nielun turvotus (angioedeema)

ihottumat

nivelkivut

lihaskivut

proteiineja (valkuaisaineita) virtsassa

munuaisiin liittyvät häiriöt

impotenssi

leikkaushaavan arpityrä

poikkeavuudet maksan toimintakokeissa

kuukautishäiriöt (mukaan luettuina kuukautisten puuttuminen tai runsaat kuukautiset).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

imukudossyöpä (lymfoomat / lymfoproliferatiiviset häiriöt elinsiirron jälkeen)

matala testosteronitaso

keuhkotulehdus

maksatulehdus

keltaisuus

munasarjakystat.

Muut haittavaikutukset

Seuraavia muita haittavaikutuksia on ilmennyt pienellä määrällä potilaita, mutta tarkkaa esiintyvyyttä ei

tunneta:

poikkeava

proteiinin

kertyminen

keuhkoihin

(oireita

voivat

olla

jatkuva

kuiva

yskä,

väsymys

hengitysvaikeudet)

verisuonitulehdus

vaikeat ihottumat, joihin liittyy turvotus,

turvotus, painon tai kireyden tunne, kipu, kehon osien rajallinen liikkuvuus

(tämä voi esiintyä missä

tahansa kohtaa kehossa, ja se on mahdollinen merkki pehmytkudoksen poikkeavasta nestekertymästä

johtuen tukoksesta imukudosjärjestelmässä, tila tunnetaan myös nimellä lymfedeema).

Jos olet huolissasi mistä tahansa edellä mainituista haittavaikutuksista,

käänny lääkärin puoleen.

Lisäksi voi esiintyä huomaamattomia haittavaikutuksia kuten poikkeavuuksia laboratoriokokeissa, mukaan

lukien munuaisten toimintakoe. Siksi lääkärisi määrää sinut Aderolio-hoidon aikana verikokeisiin

mahdollisten munuaisissasi tapahtuvien muutosten havaitsemiseksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Aderolio-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä läpipainopakkaukset alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että pakkaus on vahingoittunut tai sitä on peukaloitu.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aderolio sisältää

Vaikuttava aine on everolimuusi.

Aderolio 0,25 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 0,25 mg everolimuusia.

Aderolio 0,5 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 0,50 mg everolimuusia.

Aderolio 0,75 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 0,75 mg everolimuusia.

Aderolio 1 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 1,0 mg everolimuusia.

Muut aineet ovat butyylihydroksitolueeni

(E321), magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti,

hypromelloosi,

krospovidoni (tyyppi A) ja vedetön laktoosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Aderolio 0,25 mg tabletit ovat valkoisia tai kellertäviä, marmorikuvioisia,

pyöreitä, litteitä ja

viistoreunaisia ja halkaisijaltaan 6 mm, ja niiden toisella puolella on merkintä ”C” ja toisella ”NVR”.

Aderolio 0,5 mg tabletit ovat valkoisia tai kellertäviä, marmorikuvioisia,

pyöreitä, litteitä ja

viistoreunaisia ja halkaisijaltaan 7 mm, ja niiden toisella puolella on merkintä ”CH” ja toisella

”NVR”.

Aderolio 0,75 mg tabletit ovat valkoisia tai kellertäviä, marmorikuvioisia,

pyöreitä, litteitä ja

viistoreunaisia ja halkaisijaltaan 8,5 mm, ja niiden toisella puolella on merkintä ”CL” ja toisella

”NVR”.

Aderolio 1 mg tabletit ovat valkoisia tai kellertäviä, marmorikuvioisia,

pyöreitä, litteitä ja

viistoreunaisia ja halkaisijaltaan 9 mm, ja niiden toisella puolella on merkintä ”CU” ja toisella

”NVR”.

Aderolio-tabletteja on saatavilla 50, 60, 100 ja 250 tabletin pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

Barleben 39179, Saksa

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

Nürnberg 90429, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.11.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Aderolio 0,25 mg tabletter

Aderolio 0,5 mg tabletter

Aderolio 0,75 mg tabletter

Aderolio 1 mg tabletter

everolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Aderolio är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Aderolio

Hur du använder Aderolio

Eventuella biverkningar

Hur Aderolio ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Aderolio är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Aderolio heter everolimus.

Everolimus tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva läkemedel. Det används hos vuxna

för att förhindra att kroppens immunsystem stöter bort en transplanterad njure, lever eller ett

transplanterat hjärta. Aderolio används tillsammans med läkemedel som innehåller ciklosporin vid njur-

eller hjärttransplantation, takrolimus vid levertransplantation samt kortikosteroider.

Everolimus som finns i Aderolio kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2.

Vad du behöver veta innan du använder

Aderolio Ta inte Aderolio:

om du är allergisk (överkänslig) mot everolimus eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du är allergisk (överkänslig) mot sirolimus.

Om något av ovanstående stämmer på dig, tala om detta för läkaren och ta inte Aderolio.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Aderolio:

Läkemedel som hämmar immunsystemet, som Aderolio, kan minska kroppens förmåga att

bekämpa infektioner. Du bör därför rådgöra med din läkare eller transplantationscentrum om du

får feber, allmän sjukdomskänsla, hosta eller svår sveda när du kissar, som håller i sig under

flera

dagar. Tala omgående med din läkare eller ditt transplantationcenter om du känner dig

förvirrad, får försämrat tal, minnesförlust, huvudvärk, synstörningar eller kramper, eftersom

detta kan vara tecken på ett sällsynt men mycket allvarligt tillstånd som kallas progressiv

mulifokal leukoencefalopati (PML).

Om du nyligen har genomgått en större operation eller om du fortfarande har oläkta

operationssår, eftersom Aderolio kan öka risken för sårläkningsproblem.

Läkemedel som hämmar immunsystemet, som Aderolio, kan öka risken för att utveckla cancer,

särskilt i huden och i det lymfoida systemet. Därför ska du begränsa din exponering för solljus

och UV (ultraviolett)-ljus

genom att bära skyddande kläder och ofta använda solskyddsmedel

med hög solskyddsfaktor.

Din läkare kommer att noga kontrollera njurfunktionen,

fett- och blodsockernivåerna i

blodet liksom mängden protein i urinen.

Om du har leverproblem eller tidigare haft någon sjukdom som kan ha påverkat levern ska du

tala om detta för läkaren, eftersom det kan vara nödvändigt att anpassa Aderoliodosen efter detta.

Om du upplever andningssymptom (t ex hosta, andningssvårigheter och väsande ljud), var

vänlig tala om detta för din läkare. Läkaren kan besluta om och hur du behöver fortsätta med

Aderolio, och/eller om du behöver behandlas med andra läkemedel för att detta tillstånd ska

förbättras.

Aderolio kan minska spermieproduktionen och därmed påverka förmågan hos män att få barn.

Denna påverkan försvinner i allmänhet efter avslutad behandling. Manliga patienter som vill

få barn bör diskutera behandlingen med sin läkare.

Äldre (65 år och äldre)

Erfarenheten av Aderolio hos äldre är begränsad.

Barn och ungdomar (under 18 år)

Aderolio rekommenderas inte hos barn och ungdomar vid njurtransplantation, eftersom det inte

finns tillräckligt

med erfarenhet av Aderolio i denna åldersgrupp.

Aderolio ska inte användas hos barn och ungdomar vid levertransplantation.

Andra läkemedel och Aderolio

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Aderolio. Det är mycket viktigt att du informerar din läkare

om du tar något av följande läkemedel:

andra immunsuppressiva läkemedel utöver ciklosporin, takrolimus och kortikosteroider

antibiotika, t ex rifampicin, rifabutin, klaritromycin, erytromycin eller telitromycin

läkemedel mot HIV, t ex ritonavir, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, indinavir eller amprenavir

läkemedel som används mot svampinfektioner, t ex vorikonazol, flukonazol, ketokonazol

eller itrakonazol

läkemedel som används för att behandla epilepsi, t ex fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin

läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller problem med hjärtat, t ex

verapamil, nicardipin eller diltiazem

dronedaron, ett läkemedel som reglerar hjärtrytmen

läkemedel som används för att sänka kolesterolhalten i blodet, t ex atorvastatin, pravastatin

eller fibrater

läkemedel som används för att behandla akuta kramper eller som lugnande medel före eller

under operation eller andra medicinska ingrepp, t ex midazolam

oktreotid, ett läkemedel för behandling av akromegali, en ovanlig hormonell sjukdom som

oftast förekommer hos medelålders vuxna

imatinib, ett läkemedel som hämmar tillväxten av tumörceller

Johannesört (Hypericum perforatum), ett naturläkemedel för behandling av nedstämdhet

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aderolio 0,25 mg tabletit

Aderolio 0,5 mg tabletit

Aderolio 0,75 mg tabletit

Aderolio 1 mg tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Aderolio 0,25 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 0,25 mg everolimuusia.

Aderolio 0,5 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 0,5 mg everolimuusia.

Aderolio 0,75 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 0,75 mg everolimuusia.

Aderolio 1 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 1,0 mg everolimuusia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Aderolio 0,25 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 53 mg laktoosia.

Aderolio 0,5 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 79 mg laktoosia.

Aderolio 0,75 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 118 mg laktoosia.

Aderolio 1 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 157 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti

Tabletit ovat valkoisia tai kellertäviä, marmorikuvioisia,

pyöreitä, litteitä ja viistoreunaisia.

Aderolio 0,25 mg tabletit (halkaisija 6 mm): toisella puolella merkintä “C” ja toisella “NVR”

Aderolio 0,5 mg tabletit (halkaisija 7 mm): toisella puolella merkintä “CH” ja toisella “NVR”

Aderolio 0,75 mg tabletit (halkaisija 8,5 mm): toisella puolella merkintä “CL” ja toisella “NVR”

Aderolio 1 mg tabletit (halkaisija 9 mm): toisella puolella merkintä “CU” ja toisella “NVR”

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Munuaisen- ja sydämensiirto

Aderolio on tarkoitettu hylkimisen ehkäisyyn allogeenisen munuais- tai sydänsiirteen saaneilla

aikuispotilailla,

joilla on lievä tai kohtalainen immunologinen

riski. Munuaisen- ja sydämensiirron

jälkeen Aderolio-valmistetta tulee käyttää yhdessä siklosporiinimikroemulsion ja kortikosteroidien

kanssa.

Maksansiirto

Aderolio on tarkoitettu hylkimisen ehkäisyyn maksasiirteen saaneilla aikuisilla potilailla.

Maksansiirron jälkeen Aderolio-valmistetta tulee käyttää yhdessä takrolimuusin ja kortikosteroidien

kanssa.

4.2

Annostus ja antotapa

Aderolio-hoito tulee aloittaa ja toteuttaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta elinsiirron

jälkeisestä immunosuppressiivisesta hoidosta ja joka voi seurata everolimuusin pitoisuuksia

kokoveressä.

Annostus

Aikuiset

Tavallisille

munuais- ja sydänsiirtopotilaille suositettu aloitusannos on 0,75 mg kahdesti

vuorokaudessa yhdistettynä siklosporiiniin

annettuna mahdollisimman

pian elinsiirron jälkeen.

Maksansiirtopotilaille suositettu annos on 1,0 mg kahdesti vuorokaudessa yhdistettynä takrolimuusiin

ja lääkitys aloitetaan noin 4 viikon kuluttua elinsiirrosta.

Aderolio-hoitoa saavien potilaiden annosta voidaan joutua muuttamaan veren lääkeainepitoisuuksien,

siedettävyyden, yksilöllisen

vasteen, samanaikaisesti käytettyjen lääkkeiden muuttumisen ja kliinisen

tilanteen perusteella. Annosta voidaan muuttaa 4–5 päivän välein (ks. Terapeuttisen

lääkeainepitoisuuden seuranta).

Erityispotilasryhmät

Mustaihoiset potilaat

Koepalasta todettujen akuuttien hylkimistapausten ilmaantuvuuss oli mustaihoisilla

munuaisensiirtopotilailla

merkitsevästi suurempi kuin ei-mustaihoisilla potilailla. Rajalliset tiedot

viittaavat siihen, että Aderolio-annoksen on ehkä oltava mustaihoisilla potilailla suurempi, jotta teho

olisi sama kuin ei-mustaihoisilla potilailla (ks. kohta 5.2). Tällä hetkellä tehokkuus- ja

turvallisuustiedot

ovat liian rajalliset, jotta mustaihoisille potilaille

voitaisiin antaa omia suosituksia

everolimuusin käytöstä.

Pediatriset potilaat

Riittämättömien tietojen vuoksi Aderolio-valmistetta ei voida suositella munuaissiirteen saaneille

lapsille eikä nuorille (ks. kohta 5.1 ja 5.2), eikä annostuksesta voida antaa suositusta. Aderolio-

valmistetta ei pidä käyttää maksasiirteen saaneille pediatrisille potilaille (ks. kohta 5.1).

Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat)

Yli 65-vuotiaista potilaista on rajallisesti kliinistä kokemusta. Tietojen rajallisuudesta huolimatta

everolimuusin farmakokinetiikassa ei ole ilmeisiä eroja ≥ 65–70-vuotiailla potilailla

(ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Everolimuusin jäännöspitoisuuksia (trough concentrations) veressä tulee seurata tarkasti potilailla,

joilla on maksan vajaatoiminta. Annos tulee pienentää suunnilleen kahteen kolmasosaan

normaaliannoksesta potilailla,

joilla on lievä maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka A),

suunnilleen puoleen normaaliannoksesta potilailla,

joilla on keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child–

Pugh-luokka B), ja suunnilleen kolmasosaan normaaliannoksesta potilailla, joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C). Seuraavien annosmuutosten tulee perustua terapeuttisen

lääkepitoisuuden seurantaan (ks. kohta 5.2). Lähimpään tablettivahvuuteen pyöristetyt pienennetyt

annokset on esitetty alla olevassa taulukossa:

Taulukko 1

Aderolio-annoksen pienentäminen potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta

Normaali

maksan

toiminta

Lievä maksan

vajaatoiminta

(Child–Pugh A)

Keskivaikea

maksan

vajaatoiminta

(Child–Pugh B)

Vaikea maksan

vajaatoiminta

(Child–Pugh C)

Munuaisen- ja

sydämensiirto

0,75 mg kahdesti

vuorokaudessa

0,5 mg kahdesti

vuorokaudessa

0,5 mg kahdesti

vuorokaudessa

0,25 mg kahdesti

vuorokaudessa

Maksansiirto

1 mg kahdesti

vuorokaudessa

0,75 mg kahdesti

vuorokaudessa

0,5 mg kahdesti

vuorokaudessa

0,5 mg kahdesti

vuorokaudessa

Terapeuttisen lääkeainepitoisuuden seuranta

Riittävän suorituskyvyn omaavia lääkkeenmääritysmenetelmiä suositellaan käytettäviksi, kun

tähdätään alhaisiin siklosporiinin

ja takrolimuusin pitoisuuksiin.

Aderolio-valmisteella

on kapea terapeuttinen indeksi, jonka takia annostusta voidaan joutua

muuttamaan hoitovasteen säilyttämiseksi. Everolimuusin terapeuttisen pitoisuuden rutiiniseurantaa

suositetaan. Altistus-teho- ja altistus-turvallisuusanalyyseissä on havaittu, että munuais-, sydän- ja

maksasiirrepotilailla,

joilla everolimuusin jäännöspitoisuus veressä on 3,0 ng/ml, koepalasta

todettujen akuuttien hylkimistapausten esiintyvyys on pienempi kuin potilailla, joilla everolimuusin

jäännöspitoisuus veressä on alle 3,0 ng/ml. Suositeltu terapeuttisen alueen yläraja on 8 ng/ml.

Yli 12 ng/ml:n altistusta ei ole tutkittu. Nämä everolimuusin suositetut vaihteluvälit perustuvat

kromatografisiin menetelmiin.

Everolimuusin pitoisuuksien seuranta veressä on erityisen tärkeää maksan vajaatoimintapotilailla,

samanaikaisesti käytetään voimakasta CYP3A4-indusoria tai -estäjää, jos lääkemuotoa muutetaan,

ja/tai jos siklosporiiniannosta pienennetään huomattavasti (ks. kohta 4.5). Everolimuusipitoisuudet

saattavat olla hieman pienemmät dispergoituvan tabletin annon jälkeen.

Ihannetilanteessa Aderolio-annoksen muuttamisen tulee perustua jäännöspitoisuuksiin,

jotka on

mitattu > 4–5 vuorokautta edellisen annosmuutoksen jälkeen. Siklosporiinin ja everolimuusin välillä

on yhteisvaikutus, jonka takia everolimuusipitoisuudet saattavat pienentyä, jos siklosporiinialtistus

pienenee huomattavasti (eli jäännöspitoisuus < 50 ng/ml).

Potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta, jäännöspitoisuuksien

pitää mielellään olla altistusvälillä 3–

8 ng/ml, lähempänä välin ylärajaa.

Hoidon aloittamisen tai annoksen muuttamisen jälkeen tilannetta on seurattava 4–5 päivän välein,

kunnes kaksi peräkkäistä jäännöspitoisuusmittausta ovat osoittaneet vakaat everolimuusipitoisuudet,

sillä maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla puoliintumisajat ovat pidentyneet, mikä puolestaan

pidentää aikaa, joka kuluu vakaan tilan saavuttamiseen (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Annosmuutosten pitää

perustua everolimuusin vakaisiin jäännöspitoisuuksiin.

Siklosporiinin

annossuositus munuaisensiirron yhteydessä

Aderolio-valmistetta ei tule käyttää pitkäaikaisesti yhdessä täysien siklosporiiniannosten kanssa.

Siklosporiinialtistuksen pieneneminen parantaa munuaisten toimintaa munuaissiirteen saaneilla

potilailla, joita hoidetaan Aderolio-valmisteella. Tutkimuksen A2309 perusteella siklosporiiniannosta

tulee pienentää välittömästi elinsiirron jälkeen seuraavien suosituksien mukaisten kokoveren

jäännöspitoisuusikkunoiden

mukaan:

Taulukko 2

Munuaisensiirto: siklosporiinin suositellut veren jäännöspitoisuusikkunoiden

tavoitetasot

Siklosporiinin

tavoitetaso C

0

(ng/ml)

Kuukausi 1

Kuukausi 2–3

Kuukausi 4–5

Kuukausi 6–12

Aderolio-ryhmät

100–200

75–150

50–100

25–50

(Mitatut C

- ja C2-arvot löytyvät kohdasta 5.1.)

Ennen kuin siklosporiinin annosta pienennetään, tulee varmistua siitä, että everolimuusin

jäännöspitoisuudet kokoveressä vakaassa tilassa ovat vähintään 3 ng/ml.

Tiedot Aderolio-valmisteen käytöstä samanaikaisesti siklosporiinin

kanssa, kun siklosporiinin

jäännöspitoisuudet ovat olleet alle 50 ng/ml tai kun ylläpitovaiheessa C2-pitoisuudet ovat olleet alle

350 ng/ml, ovat rajalliset. Jos potilas ei siedä siklosporiiniannoksen pienentämistä, everolimuusin

käytön jatkamista tulee harkita uudelleen.

Siklosporiinin

annossuositus sydämensiirron yhteydessä

Ylläpitovaiheessa sydänsiirtopotilaiden

siklosporiiniannosta

tulee pienentää sietokyvyn mukaan

munuaisten toiminnan parantamiseksi. Jos munuaisten toiminnan heikkeneminen on progressiivinen

tai jos laskennallinen kreatiniinipuhdistuma on < 60 ml/min, hoitolinjoja tulisi arvioida uudelleen.

Sydänsiirteen saaneilla potilailla siklosporiinin

annos voi perustua siklosporiinin

jäännöspitoisuuksiin

(trough levels) veressä. Ks. kohdasta 5.1 kokemukset alemmista veren siklosporiinipitoisuuksista.

Tiedot everolimuusin annostelusta sydänsiirteen saaneilla potilailla silloin,

kun siklosporiinin

jäännöspitoisuudet ovat 50–100 ng/ml 12 kuukauden jälkeen, ovat kuitenkin rajalliset.

Ennen siklosporiiniannoksen

pienentämistä on syytä varmistaa, että everolimuusin vakaan tilan

jäännöspitoisuus veressä on vähintään 3 ng/ml.

Suositeltu takrolimuusiannos maksansiirron yhteydessä

Maksansiirtopotilaiden

takrolimuusialtistusta on pienennettävä kalsineuriiniin

liittyvän

munuaistoksisuuden minimoimiseksi. Takrolimuusiannoksen

pienentäminen on aloitettava

noin 3 viikon kuluttua sen jälkeen, kun Aderolio on lisätty potilaan hoitoon. Pienentämisen tulee

perustua tavoitteena oleviin takrolimuusin jäännöspitoisuuksiin (C

) veressä, joiden tulisi olla välillä

3–5 ng/ml. Kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa takrolimuusihoidon

täydelliseen lopettamiseen

on liittynyt akuuttien hylkimisreaktioiden

suurentunut riski.

Aderolio-valmistetta ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa suurimmalla

takrolimuusiannoksella.

Antotapa

Aderolio on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan suun kautta.

Aderolio-valmisteen vuorokausiannos tulee antaa suun kautta aina kahtena osa-annoksena ja

johdonmukaisesti joko ruuan kanssa tai ilman (ks. kohta 5.2) samanaikaisesti

siklosporiinimikroemulsion

tai takrolimuusin kanssa (ks. Terapeuttisen lääkepitoisuuden seuranta).

Aderolio-tabletit on nieltävä kokonaisina vesilasillisen kera, eikä niitä saa murskata ennen käyttöä.

Potilaat, jotka eivät voi niellä kokonaisia tabletteja, voivat käyttää Aderolio dispergoituvia tabletteja

(ks. Aderolio dispergoituvien tablettien valmisteyhteenveto).

4.3

Vasta-aiheet

Aderolio on vasta-aiheinen potilailla,

joiden tiedetään olevan yliherkkiä everolimuusille,

sirolimuusille

tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Immunosuppression hoito

Kliinisissä tutkimuksissa Aderolio-valmistetta on annettu samanaikaisesti siklosporiinimikroemulsion,

basiliksimabin tai takrolimuusin ja kortikosteroidien kanssa. Aderolio-valmisteen käyttöä yhdessä

muiden immunosuppressiivisten aineiden kanssa ei ole tutkittu riittävästi.

Aderolio-valmistetta ei ole tutkittu riittävästi potilailla,

joilla on suuri immunologinen riski.

Yhdistelmä tymoglobuliini-induktion kanssa

Erityisen suureen varovaisuuteen on syytä, jos tymoglobuliini-induktiota (kanista peräisin olevaa

antitymosyyttiglobuliinia) käytetään yhdessä Aderolio-/siklosporiini-/steroidihoidon

kanssa.

Sydämensiirtopotilailla

suoritetussa kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus A2310, ks. kohta 5.1)

vakavien infektioiden, mukaan lukien kuolemaan johtaneet infektiot, ilmaantuvuus oli suurempi

elinsiirtoa seuraavien kolmen kuukauden aikana sellaisten potilaiden alaryhmässä, jotka olivat saaneet

kanista peräisin olevaa antitymosyyttiglobuliinia induktiohoitonaan.

Vakavat ja opportunistiset infektiot

Potilailla, joita hoidetaan immunosuppressanteilla,

Aderolio mukaan lukien, on lisääntynyt

opportunististen infektioiden riski (bakteeri-, sieni-, virus- ja alkueläimen aiheuttama infektio). Näitä

tiloja ovat muun muassa BK-viruksen yhteydessä esiintyvä nefropatia ja JC-viruksen yhteydessä

esiintyvä progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML). Nämä infektiot liittyvät usein

suureen immunosuppressiiviseen kokonaiskuormaan, ja ne voivat johtaa vakaviin tai kuolemaan

johtaviin tiloihin,

jotka lääkärin tulee huomioida immunosuppressiivisten potilaiden

erotusdiagnostiikassa, kun heidän munuaistoimintansa heikkenee tai heillä on neurologisia oireita.

Kuolemaan johtaneita infektioita ja sepsistä on raportoitu Aderolio-hoitoa saaneilla potilailla

(ks. kohta 4.8).

Aderolio-valmisteella

tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa Pneumocystis jiroveci

(carinii) -keuhkokuumetta ja sytomegalovirusta (CMV) vastaan suositeltiin mikrobilääkeprofylaksia

siirtoleikkauksen jälkeen, etenkin potilailla,

joilla oli suurentunut riski saada opportunistisia

infektioita.

Maksan vajaatoiminta

Everolimuusin jäännöspitoisuuksien

) huolellista seurantaa kokoveressä ja everolimuusin annoksen

muuttamista suositetaan potilailla,

joilla on maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.2).

Koska everolimuusin puoliintumisajat ovat pidemmät potilailla,

joilla on maksan vajaatoiminta

(ks. kohta 5.2), vaaditaan hoitoseurantaa hoidon aloittamisen tai annoksen muuttamisen jälkeen,

kunnes saavutetaan vakaat pitoisuudet.

Yhteisvaikutus suun kautta otettavien CYP3A4-substraattien kanssa

Lääkkeiden mahdollisten yhteisvaikutusten vuoksi on noudatettava varovaisuutta, kun Aderolio-

valmistetta otetaan yhdistelmänä suun kautta otettavien CYP3A4-substraattien kanssa, joilla on kapea

terapeuttinen indeksi. Jos Aderolio-valmistetta otetaan suun kautta otettavien CYP3A4-substraattien

kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi (esim. pimotsidin,

terfenadiinin, astemitsolin, sisapridin,

kinidiinin

tai ergotalkaloidijohdannaisten

kanssa), potilasta on seurattava suun kautta otettavan

CYP3A4-substraatin valmistetiedoissa kuvattujen haittavaikutusten varalta (ks. kohta 4.5).

Yhteisvaikutus voimakkaiden CYP3A4-estäjien tai -induktoreiden kanssa

Samanaikaista käyttöä voimakkaiden CYP3A4-estäjien (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli,

vorikonatsoli,

klaritromysiini, telitromysiini,

ritonaviiri) ja -induktoreiden (esim. rifampisiini,

rifabutiini,

karbamatsepiini, fenytoiini) kanssa ei suositeta, ellei hoidosta saatava hyöty ole sen

aiheuttamaa riskiä suurempi. Everolimuusin jäännöspitoisuuksien

seurantaa verestä suositetaan aina

käytettäessä samanaikaisesti CYP3A4-indusoreja tai -estäjiä ja kun niiden käyttö lopetetaan

(ks. kohta 4.5).

Lymfoomat ja muut maligniteetit

Potilailla, jotka saavat immunosuppressiivista hoitoa, mukaan lukien Aderolio, on suurentunut

lymfoomien ja muiden (erityisesti ihon) maligniteettien riski (ks. kohta 4.8). Absoluuttinen riski

näyttää liittyvän immunosuppression kestoon ja voimakkuuteen eikä minkään tietyn lääkevalmisteen

käyttöön. Potilaita tulee seurata säännöllisesti ihokasvainten varalta ja neuvoa minimoimaan altistus

UV-säteille ja auringonvalolle sekä käyttämään asianmukaista aurinkosuojaa.

Hyperlipidemia

Elinsiirtopotilailla Aderolio-valmisteen ja siklosporiinimikroemulsion

tai takrolimuusin

samanaikaiseen käyttöön on liittynyt kohonneita seerumin kolesteroli- ja triglyseridiarvoja,

jotka

saattavat vaatia hoitoa. Aderolio-hoitoa saavia potilaita tulee seurata hyperlipidemian varalta ja

tarvittaessa hoitaa lipidiarvoja

alentavilla lääkevalmisteilla ja asianmukaisilla ruokavalion muutoksilla

(ks. kohta 4.5). Potilailla, joilla on todettu hyperlipidemia, tulee riski-hyötysuhde arvioida ennen

immunosuppressiivisen lääkityksen (mukaan lukien Aderolio) aloittamista. Vastaavasti jatkuvan

Aderolio-hoidon riski-hyötysuhde tulee arvioida uudelleen potilailla,

joilla on hoitoon huonosti

reagoiva vaikea hyperlipidemia. Potilaita, joille annetaan HMG-CoA-reduktaasin estäjää ja/tai

fibraattia, tulee seurata mahdollisen rabdomyolyysin ja muiden haittavaikutusten kehittymisen varalta

kyseisten lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedoissa kuvatulla tavalla (ks. kohta 4.5.)

Angioedeema

Aderolio-valmisteen käyttöön on liittynyt angioedeemaa. Useimpien ilmoitettujen

tapausten kohdalla

potilaat saivat samanaikaisesti ACE-estäjiä.

Everolimuusin ja kalsineuriinin

estäjän aiheuttama munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten toimintahäiriön

riski kasvaa, kun Aderolio-valmistetta käytetään samanaikaisesti

suurimman siklosporiiniannoksen kanssa munuaisen- ja sydämensiirron jälkeen. Siklosporiinin

annosta on pienennettävä, kun sitä käytetään samanaikaisesti Aderolio-valmisteen kanssa, jotta

vältytään munuaisten toimintahäiriöltä. Asianmukaisia muutoksia immunosuppressiiviseen hoitoon,

erityisesti siklosporiiniannoksen pienentämistä, tulee harkita potilailla,

joiden seerumin

kreatiniinipitoisuudet ovat koholla.

Maksansiirtotutkimuksen perusteella pienennetty takrolimuusialtistus

yhdistettynä Aderolio-

valmisteen käyttöön ei heikennä munuaisten toimintaa verrattuna tavanomaiseen

takrolimuusialtistukseen ilman Aderolio-valmistetta. Munuaisten toiminnan säännöllistä seurantaa

suositellaan kaikille potilaille. Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa samanaikaisesti muita

lääkkeitä, joiden tiedetään vaikuttavan negatiivisesti munuaistoimintaan.

Proteinuria

Aderolio-valmisteen ja kalsineuriinin

estäjien samanaikaiseen käyttöön siirteen saaneilla potilailla on

liittynyt lisääntynyttä proteinuriaa. Riski kasvaa suuremmilla veren everolimuusipitoisuuksilla.

Munuaisensiirtopotilailla,

joilla kalsineuriinin

estäjiä (CNI) sisältävän, immunosuppressanteilla

toteutettavan ylläpitohoidon

yhteydessä on esiintynyt lievää proteinuriaa, on todettu proteinurian

pahenemista, kun kalsineuriinin

estäjä on korvattu Aderolio-valmisteella. Tilanteen on todettu

korjaantuvan, kun Aderolio-hoito on lopetettu ja kalsineuriinin estäjän anto aloitettu uudelleen.

Kalsineuriinin

estäjästä Aderolio-valmisteen käyttöön siirtymisen turvallisuutta ja tehoa tällaisilla

potilailla ei ole osoitettu. Aderolio-valmistetta saavia potilaita on tarkkailtava proteinurian varalta.

Munuaissiirteen tromboosit

Lisääntynyttä munuaisvaltimo- ja laskimotromboosien riskiä, joka voi johtaa munuaissiirteen

menettämiseen, on raportoitu useimmiten 30 vuorokauden kuluessa munuaisensiirron jälkeen.

Haavan paranemisen komplikaatiot

Kuten muutkin mTOR-estäjät, Aderolio voi heikentää paranemista ja siten lisätä siirtoleikkauksen

jälkeisiä komplikaatioita,

kuten haavan avautumista, nesteen kertymistä ja haavatulehduksia, jotka

voivat vaatia kirurgisia lisätoimenpiteitä. Lymfoseele on yleisimmin

raportoitu tällainen tapahtuma

munuaissiirteen saajilla, ja se vaikuttaa olevan yleisempi potilailla,

joiden painoindeksi on suurempi.

Sydän- ja keuhkopussin nestekertymän esiintyvyys on lisääntynyt sydänsiirtopotilailla ja arpityrien

esiintyvyys on lisääntynyt maksansiirtopotilailla.

Tromboottinen mikroangiopatia / tromboottinen trombosytopeeninen purppura / hemolyyttis-

ureeminen oireyhtymä

Aderolio-valmisteen ja kalsineuriinin

estäjän samanaikainen anto voi lisätä kalsineuriinin

estäjän

aiheuttaman hemolyyttis-ureemisen oireyhtymän / tromboottisen trombosytopeenisen

purppuran / tromboottisen mikroangiopatian riskiä.

Rokotukset

Immunosuppressantit saattavat vaikuttaa rokotusvasteeseen. Immunosuppressanttihoidon,

everolimuusihoito mukaan lukien, aikana annetut rokotteet saattavat olla normaalia tehottomampia.

Elävien rokotteiden käyttöä tulee välttää.

Interstitiaalinen keuhkosairaus / ei-infektioperäinen keuhkokuume

Interstitiaalisen keuhkosairauden (interstitial lung disease, ILD) mahdollisuus tulee arvioida potilailla,

joilla on tulehduksellisen keuhkokuumeen oireita, mutta joille ei saada vastetta antibiooteilla ja joiden

kohdalta tulehdukselliset,

neoplastiset ja ei-lääkkeestä johtuvat syyt on suljettu pois asianmukaisin

tutkimuksin. Aderolio-valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu interstitiaalisia

keuhkosairaustapauksia, jotka yleensä paranivat lääkityksen lopettamisen jälkeen

kortikosteroidihoidolla tai ilman. Myös kuolemantapauksia on kuitenkin esiintynyt (ks. kohta 4.8).

Uuden diabetes mellituksen puhkeaminen

Aderolio-valmisteen on todettu lisäävän uuden diabetes mellituksen puhkeamisen riskiä elinsiirron

jälkeen. Aderolio-hoitoa saavien potilaiden verensokeriarvoja on seurattava huolellisesti.

Miehen hedelmättömyys

Kirjallisuudessa on raportoitu korjautuvaa atsoospermiaa ja oligospermiaa potilailla, joita on hoidettu

mTOR-estäjillä. Koska prekliiniset toksikologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että everolimuusi voi

heikentää spermatogeneesiä, miehen hedelmättömyys on otettava huomioon pohdittaessa

pitkäkestoisen Aderolio-hoidon mahdollisia riskejä.

Mahdollinen apuaineintoleranssi

Aderolio-tabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-

intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä

lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Everolimuusi metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta maksassa ja jonkin verran suoliston

limakalvoilla. Se on useita eri lääkeaineita elimistöstä poistavana pumppuna toimivan P-

glykoproteiinin

(PgP:n) substraatti. Siksi CYP3A4:ään ja/tai P-glykoproteiiniin

vaikuttavat

lääkevalmisteet voivat vaikuttaa imeytymiseen ja systeemisesti imeytyneen everolimuusin

eliminaatioon. Voimakkaiden 3A4-estäjien ja -indusorien samanaikaista käyttöä ei suositeta. P-

glykoproteiinin

estäjät saattavat vähentää everolimuusin ulosvirtausta suoliston soluista ja suurentaa

everolimuusin pitoisuutta veressä. In vitro everolimuusi oli CYP3A4:n kilpaileva estäjä sekä

CYP2D6:n sekamuotoinen estäjä. Kaikki in vivo -yhteisvaikutustutkimukset tehtiin ilman

siklosporiinin samanaikaista antoa.

Taulukko 3

Muiden vaikuttavien aineiden vaikutukset everolimuusiin

Vaikuttavat aineet

yhteisvaikutuskohtaisesti

Yhteisvaikutus –

everolimuusin AUC-/C

max

-

arvojen muutos

Geometrinen keskiarvo

(havaittu alue)

Suositukset yhteiskäytölle

Voimakkaat CYP3A4:n/PgP:n estäjät

Ketokonatsoli

AUC ↑15,3-kertaisesti

(vaihteluväli:

11,2–22,5)

↑4,1-kertaisesti

(vaihteluväli:

2,6–7,0)

Samanaikaista käyttöä

voimakkaiden

CYP3A4:n/PgP:n estäjien

kanssa ei suositella, elleivät

yhteiskäytöstä saatavissa olevat

edut ylitä siihen liittyviä

riskejä.

Itrakonatsoli, posakonatsoli,

vorikonatsoli

Ei tutkittu.

Everolimuusipitoisuuden suuri

nousu on odotettavissa.

Telitromysiini,

klaritromysiini

Nefatsodoni

Ritonaviiri, atatsanaviiri,

sakinaviiri, darunaviiri,

indinaviiri, nelfinaviiri

Kohtalaiset CYP3A4:n/PgP:n estäjät

Erytromysiini

AUC ↑4,4-kertaisesti

(vaihteluväli:

2,0–12,6)

↑2,0-kertaisesti

(vaihteluväli:

0,9–3,5)

Everolimuusin

jäännöspitoisuuksia verestä on

seurattava aina kun CYP3A4:n

tai PgP:n estäjiä käytetään

samanaikaisesti everolimuusin

kanssa, sekä tällaisten

lääkkeiden käytön lopettamisen

jälkeen.

Yhteiskäytössä on noudatettava

varovaisuutta, jos kohtalaisten

CYP3A4:n tai PgP:n estäjien

samanaikaista käyttöä ei voida

välttää.

Imatinibi

AUC ↑3,7-kertaisesti

↑2.2-kertaisesti

Verapamiili

AUC ↑3,5-kertaisesti

(vaihteluväli:

2,2–6,3)

↑2,3-kertaisesti

(vaihteluväli:

1,3–3,8)

Suun kautta otettava

siklosporiini

AUC ↑2,7-kertaisesti

(vaihteluväli:

1,5–4,7)

↑1,8-kertaisesti

(vaihteluväli:

1,3–2,6)

Flukonatsoli

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Diltiatseemi, nikardipiini

Dronedaroni

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Amprenaviiri,

fosamprenaviiri

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Greippimehu tai muut

ruoka-aineet, jotka

vaikuttavat

CYP3A4:ään/PgP:hen

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa (teho vaihtelee

laajasti).

Kyseistä yhdistelmää on

vältettävä.

Voimakkaat ja kohtalaiset CYP3A4:n induktorit

Rifampisiini

AUC ↓63 %

(vaihteluväli:

0–80 %)

↓58 %

(vaihteluväli:

10–70 %)

Samanaikaista käyttöä

voimakkaiden CYP3A4:n

induktorien kanssa ei

suositella, elleivät

yhteiskäytöstä saatavissa olevat

Rifabutiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

edut ylitä siihen liittyviä

riskejä.

Karbamatsepiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Fenytoiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Fenobarbitaali

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Everolimuusin

jäännöspitoisuuksia verestä on

seurattava aina kun CYP3A4:n

induktoreita käytetään

samanaikaisesti everolimuusin

kanssa, sekä tällaisten

lääkkeiden käytön lopettamisen

jälkeen.

Efavirentsi, nevirapiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Mäkikuisma (Hypericum

perforatum)

Ei tutkittu. Merkittävästi

matalampi altistus

odotettavissa.

Mäkikuismaa sisältäviä

valmisteita ei saa käyttää

everolimuusihoidon

aikana.

Lääkeaineet, joiden pitoisuudet plasmassa saattavat muuttua everolimuusin vaikutuksesta

Oktreotidi

Everolimuusin (10 mg/vrk) samanaikainen käyttö pitkävaikutteisen oktreotidin kanssa suurensi

oktreotidin C

-arvoa 1,47-kertaiseksi (geometrinen keskiarvo; everolimuusi/lumelääke).

Siklosporiini

Aderolio-valmisteella

oli vähäinen kliininen vaikutus siklosporiinin

farmakokinetiikkaan munuais- ja

sydänsiirtopotilailla,

jotka saivat siklosporiinimikroemulsiota.

Atorvastatiini (CYP3A4-substraatti) ja pravastatiini (PgP-substraatti)

Kerta-annos Aderolio-valmistetta annettuna samanaikaisesti joko atorvastatiinin tai pravastatiinin

kanssa ei terveillä vapaaehtoisilla vaikuttanut kliinisesti

merkitsevästi atorvastatiinin, pravastatiinin tai

everolimuusin farmakokinetiikkaan eikä HMG-CoA-reduktaasin kokonaisbioreaktiivisuuteen

plasmassa. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää muihin HMG-CoA-reduktaasin estäjiin.

Potilaita tulee seurata rabdomyolyysin ja muiden HMG-CoA-reduktaasin estäjien

valmisteyhteenvedoissa kuvattujen haittavaikutusten kehittymisen varalta.

Suun kautta otettavat CYP3A4-substraatit

In vitro -tulosten perusteella päivittäin suun kautta otettavin 10 mg:n annoksin saavutettavat

systeemiset pitoisuudet eivät todennäköisesti estä PgP:tä, CYP3A4:ää tai CYP2D6:ta. CYP3A4:n ja

PgP:n toiminnan estymistä suolistossa ei kuitenkaan voida poissulkea. Terveillä vapaaehtoisilla tehty

yhteisvaikutustutkimus

osoitti, että kun everolimuusin kanssa annettiin samanaikaisesti suun kautta

annos midatsolaamia, herkkää CYP3A4-substraatin tunnistinta, midatsolaamin C

suureni 25 % ja

midatsolaamin AUC suureni 30 %. Vaikutus johtuu todennäköisesti siitä, että everolimuusi estää

suoliston CYP3A4:ää. Näin ollen everolimuusi voi vaikuttaa suun kautta samanaikaisesti annettujen

CYP3A4-substraattien biologiseen hyötyosuuteen. Kliinisesti merkittävä vaikutus systeemisesti

annettujen CYP3A4-substraattien altistukseen ei kuitenkaan ole todennäköinen. Jos everolimuusia

otetaan suun kautta otettavien CYP3A4-substraattien kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi

(esim. pimotsidin,

terfenadiinin, astemitsolin, sisapridin, kinidiinin

tai ergotalkaloidijohdannaisten

kanssa), potilasta on seurattava suun kautta otettavan CYP3A4-substraatin valmistetiedoissa

kuvattujen haittavaikutusten varalta.

Rokotukset

Immunosuppressantit saattavat vaikuttaa rokotusvasteeseen, ja Aderolio-hoidon aikana annetut

rokotteet saattavat olla normaalia tehottomampia. Elävien rokotteiden käyttöä tulee välttää.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Aderolio-valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta,

mukaan lukien alkio/sikiötoksisuus (ks. kohta 5.3). Ihmisille aiheutuvaa

mahdollista riskiä ei tunneta. Aderolio-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei odotettavissa

oleva hyöty ole sikiölle mahdollisesti aiheutuvaa riskiä suurempi. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi,

on käytettävä tehokasta ehkäisyä Aderolio-hoidon

aikana ja 8 viikkoa hoidon päättymisen jälkeen.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö everolimuusi ihmisen rintamaitoon. Eläintutkimuksissa everolimuusi ja/tai sen

metaboliitit erittyivät voimakkaasti maitoon imettävillä rotilla. Siksi Aderolio-valmistetta käyttävien

naisten ei tule imettää.

Hedelmällisyys

Kirjallisuudessa on raportoitu tapauksia, joissa korjautuvaa atsoospermiaa ja oligospermiaa on

ilmennyt potilailla, joita on hoidettu mTOR-estäjillä (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.3). Ei tiedetä, missä

määrin everolimuusi voi aiheuttaa hedelmättömyyttä mies- ja naispotilailla,

mutta miesten

hedelmättömyyttä ja sekundaarista amenorreaa on kuitenkin havaittu.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

4.8

Haittavaikutukset

a) Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Seuraavassa luettelossa esitettyjen haittavaikutusten esiintymistiheydet on saatu analyysistä, johon

sisältyivät 12 kuukauden ajanjaksolta ilmaantuvuudet tapahtumille, jotka oli ilmoitettu

satunnaistetuissa, kontrolloiduissa monikeskustutkimuksissa, joissa tutkittiin

Aderolio-valmistetta

yhdistelmänä kalsineuriinin estäjien (CNI) ja kortikosteroidien kanssa siirteen saaneilla aikuisilla

potilailla. Kahta tutkimusta lukuun ottamatta (munuaisensiirteen jälkeen) kaikissa tutkimuksissa oli

mukana tavanomaisia kalsineuriinin

estäjiin perustuvia hoitohaaroja, joissa ei käytetty Aderolio-

valmistetta. Aderolio-valmistetta tutkittiin yhdessä siklosporiinin

kanssa munuaisensiirtopotilailla

viidessä tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 2 497 potilasta (mukaan lukien kaksi tutkimusta,

joissa ei ollut kontrolliryhmää,

jonka potilaat eivät saaneet Aderolio-valmistetta), ja

sydämensiirtopotilailla kolmessa tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 1 531 potilasta (ITT-ryhmät,

ks. kohta 5.1).

Aderolio-valmisteen ja takrolimuusin yhdistelmää tutkittiin

yhdessä tutkimuksessa, johon osallistui

719 maksansiirtopotilasta (ITT-ryhmä, ks. kohta 5.1).

Kaikista yleisimmät haittatapahtumat ovat olleet infektiot, anemia, hyperlipidemia,

diabetes

mellituksen puhkeaminen, unettomuus, päänsärky, hypertensio, yskä, ummetus, pahoinvointi,

perifeerinen ödeema, heikentynyt paraneminen (mukaan lukien nestekertymät keuhkoissa ja

sydänpussissa).

Haittavaikutusten esiintyminen saattaa riippua immunosuppressiivisesta hoidosta (sen asteesta ja

kestosta). Tutkimuksissa, joissa Aderolio oli annosteltu yhdessä siklosporiinin

kanssa, seerumin

kreatiniiniarvon kohoamista havaittiin verrokkeja useammin potilailla,

jotka saivat Aderolio-

valmistetta yhdessä maksimaalisten siklosporiinimikroemulsioannosten kanssa. Haittavaikutusten

kokonaisesiintyvyys

oli pienempi, kun siklosporiinimikroemulsion annosta pienennettiin

(ks. kohta 5.1).

Pienennetyn siklosporiiniannoksen

kanssa annetun Aderolio-valmisteen turvallisuusprofiili

samanlainen kuin kolmessa avaintutkimuksessa (pivotal study), jossa siklosporiinia

annettiin täysi

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot