SKINMAN SOFT

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
110666E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Lugege kogu dokumenti

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

1 / 12

OSA 1. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

SKINMAN SOFT

Toote kood

110666E

Aine/ segu kasutamine

Käte desinfitseerija

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

Lahjendamise kohta puuduvad andmed

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Naha antiseptik

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, Läti LV-1058

+371 67063770 (Läti)

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number

+371 67063770 (Läti)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

30.10.2014

Variant

OSA 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Tuleohtlikud vedelikud , Kategooria 2

H225

Silmade ärritus , Kategooria 2

H319

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude ,

Kategooria 3, Kesknärvisüsteem

H336

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ)

Xi; Ärritav

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

2 / 12

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P210

Hoida eemal

soojusallikast/sädemetest/leekidest/

kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada.

P280

Kanda kaitseprille/ kaitsemaski.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

propan-2-ol

2.3 Muud ohud

Ei ole teada.

OSA 3. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

Klassifikatsio

(67/548/EMÜ)

Klassifikatsioon

(MÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008)

Kontsentratsioon

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

F-Xi; R11-

R36-R67

Tuleohtlikud

vedelikudKategooria 2; H225

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

Mürgisus sihtelundi suhtes -

ühekordne

kokkupuudeKategooria 3;

H336

>= 50 - <= 100

Myristyl Alcohol

112-72-1

204-000-3

01-2119485910-33

Xi; R36

Vesikeskkonda kahjustav

krooniline

mürgisusKategooria 4; H413

Rasket silmade

kahjustust/ärritust

põhjustavKategooria 2; H319

>= 1 - < 2.5

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

3 / 12

Bensalkoonium

kloriid

68424-85-1

270-325-2

Xn-C-N; R22-

R34-R50

Akuutne toksilisusKategooria

4; H302

NahasöövitusKategooria 1B;

H314

Raske

silmakahjustusKategooria 1;

H318

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisusKategooria 1; H400

>= 0.1 - < 0.25

orgaanilised happed

112-38-9

203-965-8

01-2119493102-46

Xi-N; R36/38-

R51/53

Silmade ärritusKategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav

krooniline

mürgisusKategooria 2; H411

>= 0.1 - < 0.25

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

OSA 4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel

Loputada veega.

Kokkupuutel nahaga

Loputada veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

OSA 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Kõrgsurvega vee juga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Süttimisoht

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.

Sädemed võivad lenduda suure kauguse taha.

Hoiduda aurude kogunemisest plahvatusohtliku

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

4 / 12

kontsentratsioonini. Aurud kogunevad madalale.

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Pihustatud vett võib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse korral

mitte hingata sisse suitsu.

OSA 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Eemaldada kõik süttimisallikad. Korraldage puhastus- ja

koristustööde läbiviimine vastava väljaõppega töötajate poolt.

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid

Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha

ohutult.Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Koguda

loksunud aine mittesüttivasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

vermikuliit) ja panna ohtlike ainete kogumiseks nõusse, (vt

13.osa).Jäägid pesta ära veega.Suuremate lekete korral kasutage

kemikaali laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OSA 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Hoida eemal tulest, sädemetest ja kuumdest pindadest. Järgida

ettevaatusabinõusid staatilise elektri tekkimise vältimiseks (võib

põhjustada orgaaniliste aurude süttimist).

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

5 / 12

Hügieenimeetmed

Ei ole kehtestatud erinõudeid.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Säilitada külmas,

hästiventileeritavas kohas. Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

0 °C kuni 25 °C

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Naha antiseptik

OSA 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

CAS-Nr.

Komponendid,

osad

väärtuse liik

(Kokkupuute

vorm)

Kontrolliparameetr

ajakohastama

Alused

67-63-0

propan-2-ol

Piirnorm

150 ppm

350 mg/m3

2001-09-18

EE OEL

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

250 ppm

600 mg/m3

2001-09-18

EE OEL

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Ei ole kehtestatud erinõudeid.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

6 / 12

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

OSA 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

: vedel

Värv, värvus

: tumesinine

Lõhn

: Alkoholi lõhnaga

5.0, 100 %

Leekpunkt

22 °C kinnine anum

Lõhnalävi

Andmed ei ole kättesaadavad

Sulamis-/külmumispunkt

Andmed ei ole kättesaadavad

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Andmed ei ole kättesaadavad

Aurustumiskiirus

Andmed ei ole kättesaadavad

Süttivus (tahke, gaasiline)

Andmed ei ole kättesaadavad

Ülemine plahvatuspiir

Andmed ei ole kättesaadavad

Alumine plahvatuspiir

Andmed ei ole kättesaadavad

Aururõhk

Andmed ei ole kättesaadavad

Õhu suhteline tihedus

Andmed ei ole kättesaadavad

Suhteline tihedus

0.88

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

Andmed ei ole kättesaadavad

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Andmed ei ole kättesaadavad

Isesüttimistemperatuur

Andmed ei ole kättesaadavad

Termiline lagunemine

Andmed ei ole kättesaadavad

Viskoossus, kinemaatiline

Andmed ei ole kättesaadavad

Plahvatusohtlikkus

Andmed ei ole kättesaadavad

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

9.2 Muu teave

Andmed ei ole kättesaadavad

OSA 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

7 / 12

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumus, leegid ja sädemed.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

OSA 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toksilisus

Äge suukaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

8 / 12

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: propan-2-ol

LD50 Rott: 4,710 mg/kg

Bensalkoonium kloriid

LD50 Rott: 344 mg/kg

orgaanilised happed

LD50 Rott: > 2,000 mg/kg

Komponendid, osad

Äge mürgisus

sissehingamisel

: propan-2-ol

4 h LC50 Rott: 30 mg/l

Komponendid, osad

Äge nahakaudne mürgisus

: propan-2-ol

LD50 Küülik: 12,870 mg/kg

Myristyl Alcohol

LD50 Küülik: > 8,000 mg/kg

Bensalkoonium kloriid

LD50 Küülik: 3,340 mg/kg

orgaanilised happed

LD50 Rott: > 2,000 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Silmad

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Sissehingamine võib põhjustada kesknärvisüsteemi kahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Silma sattumisel

Puna, Valu, Ärritus

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Peapööritus, Unisus

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

9 / 12

OSA 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: propan-2-ol

96 h LC50 Kala : 9,640 mg/l

Myristyl Alcohol

96 h LC50 Kala : > 1 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Bensalkoonium kloriid

48 h EC50: 0.0059 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Andmed ei ole kättesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

OSA 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

10 / 12

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

: Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog

: 200113* - lahustid

OSA 14. VEONÕUDED

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

1219

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

ISOPROPANOOL

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

1219

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Isopropanol

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

1219

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

ISOPROPANOL

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Mitte kasutatav

OSA 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud õigusaktid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

11 / 12

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

OSA 16. MUU TEAVE

R-lausete täistekst

Väga tuleohtlik.

Kahjulik allaneelamisel.

Põhjustab söövitust.

Ärritab silmi.

R36/38

Ärritab silmi ja nahka.

Väga mürgine veeorganismidele.

R51/53

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda

kahjustavat toimet.

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

H-lausete täistekst

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

H411

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H413

Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Teiste lühendite täistekst

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1 000 000 = 1 miljon ja

1000 = 1 tuhat. 0,1 = 1 kümnendik ja 0,001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

SKINMAN SOFT

110666E

12 / 12

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Naha antiseptik

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Lõppkasutusala valdkonnad

:

Protsessi kategooriad

:

Keskkonnaheitekategooriad

:

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet