P3-ULTRASIL 132 (116434E)

Tšehhi - tšehhi - Ecolab

Osta kohe

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)
27-04-2022
Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
116434E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart
bulgaaria 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
hispaania 24-11-2017
Ohutuskaart Ohutuskaart
taani 25-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
saksa 24-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
eesti 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
kreeka 26-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
inglise 26-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
prantsuse 26-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
itaalia 26-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
läti 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
leedu 26-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
ungari 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
hollandi 26-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
poola 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
portugali 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
rumeenia 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
slovaki 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
sloveeni 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
soome 25-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
rootsi 25-01-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
vene 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
ukraina 30-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
horvaadi 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
serbia 29-04-2022

Lugege kogu dokumenti

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 132

116434E

1 / 13

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 132

3K2W-K5G6-610R-9JV9

Kód výrobku

116434E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.08.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 132

116434E

2 / 13

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid draselný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

hydroxid draselný

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1A

5 - 100 %

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1B

2 - < 5 %

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2

0.5 - < 2 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1

2 - 100 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

>= 25 - < 30

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 132

116434E

3 / 13

Kategorie 2A

0.5 - < 2 %

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte. Před novým

použitím obuv pečlivě očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Je-li postižený přivědomí,

podejte mu 2 sklenice vody. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

...

Lugege kogu dokumenti

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet