P3-PREVAFOAM DUO (CLP)

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
116110E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hispaania

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - taani

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hollandi

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - soome

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

27-11-2017

Lugege kogu dokumenti

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

1 / 15

OSA 1. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

P3-prevafoam DUO

Toote kood

116110E

Aine/ segu kasutamine

Vahuärasti

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

Lahjendamise kohta puuduvad andmed

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Vahutamisvastane toode. Automaatne protsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, Läti LV-1058

+371 67063770 (Läti)

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number

+371 67063770 (Läti)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

03.12.2015

Variant

OSA 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Tuleohtlikud vedelikud, Kategooria 3

H226

Raske silmakahjustus, Kategooria 1

H318

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ)

Xi; Ärritav

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

2 / 15

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H226

Tuleohtlik vedelik ja aur.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P210

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest

pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest

süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P280

Kanda kaitseprille/ kaitsemaski.

Vastutus:

P305 + P351 + P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada

mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Loputada veel kord.

P310

Võtta viivitamata ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

mitte-ioonsed pindaktiivsed ained

2.3 Muud ohud

Ei ole teada.

OSA 3. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

Klassifikatsioo

(67/548/EMÜ)

Klassifikatsioon

(MÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008)

Kontsentratsioon

mitte-ioonsed

pindaktiivsed ained

52609-19-5

500-116-6

Xi; R41

Raske silmakahjustus

Kategooria 1; H318

>= 50 - <= 100

rasvalkoholi

etoksülaadid > 5eo

146340-16-1

R38-R50

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisus Kategooria 1; H400

>= 5 - < 10

2-(2-

butoxyethoxy)ethano

112-34-5

203-961-6

Xi; R36

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 3 - < 5

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

3 / 15

lahustid/lisaained

9004-77-7

01-2119475115-41

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

Kategooria 2; H319

>= 1 - < 2.5

Ained, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid :

ethanol

64-17-5

200-578-6

01-2119457610-43

F; R11

Tuleohtlikud vedelikud

Kategooria 2; H225

>= 10 - < 20

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

F-Xi; R11-R36-

Tuleohtlikud vedelikud

Kategooria 2; H225

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

Mürgisus sihtelundi suhtes -

ühekordne kokkupuude

Kategooria 3; H336

>= 0.5 - < 1

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

OSA 4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kiiresti kutsuda arst.

Kokkupuutel nahaga

Loputada rohke veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Minna värskesse õhku. Sümptomaatiline ravi. Sümtomite kestmise

korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

OSA 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

4 / 15

Sobimatud kustutusvahendid

Kõrgsurvega vee juga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Süttimisoht

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.

Sädemed võivad lenduda suure kauguse taha.

Hoiduda aurude kogunemisest plahvatusohtliku

kontsentratsioonini. Aurud kogunevad madalale.

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Pihustatud vett võib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse korral

mitte hingata sisse suitsu.

OSA 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldada kõik süttimisallikad. Viia

inimesed eemale lekkekohast olenevalt tuule suunast ja lekkest

ning pritsmetest. Vältida sissehingamist, allaneelamist ja

kokkupuudet naha ja silmadega. Kui aine kontsentratsioonid

töökeskkonnas ületavad piirnorme, tuleb töötajate kaitseks

kasutada vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Korraldage

puhastus- ja koristustööde läbiviimine vastava väljaõppega

töötajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid

Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha

ohutult.Leke peatada, kui seda on võimalik teha

ohutult.Mahaloksunud aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt

liiv, pinnas, kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse

kooskõlas kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu).Suuremate

lekete korral kasutage kemikaali laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

5 / 15

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OSA 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Tolmu/ suitsu/ gaasi/

udu/ auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kasutada ainult

piisava ventilatsiooni korral. Hoida eemal tulest, sädemetest ja

kuumdest pindadest. Järgida ettevaatusabinõusid staatilise elektri

tekkimise vältimiseks (võib põhjustada orgaaniliste aurude

süttimist). Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Anum võib olla

rõhu all, avada ettevaatlikult.

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.Tagage sobivad

vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks või uhtmiseks

kokkupuute või pritsimisohu korral.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Säilitada külmas,

hästiventileeritavas kohas. Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

5 °C kuni 40 °C

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Vahutamisvastane toode. Automaatne protsess

OSA 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

Komponendid, osad

CAS-Nr.

väärtuse liik

(Kokkupuute vorm)

Kontrolliparameetrid

Alused

ethanol

64-17-5

Piirnorm

500 ppm

1,000 mg/m3

EE OEL

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

1,000 ppm

1,900 mg/m3

EE OEL

2-(2-

butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

Piirnorm

10 ppm

67.5 mg/m3

EE OEL

propan-2-ol

67-63-0

Piirnorm

150 ppm

350 mg/m3

EE OEL

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

250 ppm

600 mg/m3

EE OEL

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

6 / 15

DNEL

propan-2-ol

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 888 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 500 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 319 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 89 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Allaneelamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 26 ppm

PNEC

propan-2-ol

Värske vesi

Väärtus: 140.9 mg/l

Merevesi

Väärtus: 140.9 mg/l

Perioodiline kasutamine/ eraldumine

Väärtus: 140.9 mg/l

Värske vesi

Väärtus: 552 mg/kg

Meresetted

Väärtus: 552 mg/kg

Pinnad

Väärtus: 28 mg/kg

Heitveepuhastusjaam

Väärtus: 2251 mg/l

Oraalne

Väärtus: 160 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Tõhus väljatõmbeventilatsioonisüsteem. Kemikaali sisaldust õhus

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

7 / 15

tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.Tagage sobivad

vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks või uhtmiseks

kokkupuute või pritsimisohu korral.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Kaitseprillid

Näokaitse

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

OSA 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

: vedel

Värv, värvus

: helekollane

Lõhn

: Alkoholi lõhnaga

5.5, 100 %

Leekpunkt

32 °C kinnine anum, Ei säilita põlemist.

Lõhnalävi

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Sulamis-/külmumispunkt

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Alumine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aururõhk

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Õhu suhteline tihedus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Suhteline tihedus

Lahustuvus vees

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Lahustuvus teistes

lahustites

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

8 / 15

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Termiline lagunemine

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus, kinemaatiline

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Plahvatusohtlikkus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

9.2 Muu teave

LOÜ

0.66 %LOÜ sisaldus ilma veeta

0.66 %LOÜ sisaldus kehtib pinnakattematerjalide ja

puidukattematerjalide korral

OSA 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumus, leegid ja sädemed.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

OSA 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toksilisus

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

9 / 15

Äge suukaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: mitte-ioonsed pindaktiivsed ained

LD50 Rott: > 2,000 mg/kg

rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

LD50 Rott: > 2,000 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Rott: 3,306 mg/kg

ethanol

LD50 Rott: 10,470 mg/kg

propan-2-ol

LD50 Rott: 5,840 mg/kg

Komponendid, osad

Äge mürgisus

sissehingamisel

: ethanol

4 h LC50 Rott: 117 mg/l

propan-2-ol

4 h LC50 Rott: > 30 mg/l

Komponendid, osad

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

10 / 15

Äge nahakaudne mürgisus

: mitte-ioonsed pindaktiivsed ained

LD50 Küülik: 2,150 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Küülik: 2,764 mg/kg

ethanol

LD50 Küülik: > 15,800 mg/kg

propan-2-ol

LD50 Küülik: 12,870 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Silmad

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Silma sattumisel

Puna, Valu, Söövitus

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

OSA 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: mitte-ioonsed pindaktiivsed ained

96 h LC50: 5.5 mg/l

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

96 h LC50 Kala: 1,300 mg/l

ethanol

96 h LC50 Kala: 11,000 mg/l

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

11 / 15

propan-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim): 9,640 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)): > 10,000 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode

Biodegradatsioon

: Tootes sisalduvad koostisosad on vastavalt puhastusvahendite

regulatsiooni 648/2004/EC nõudmistele biolagunduvad.

Komponendid, osad

Biodegradatsioon

mitte-ioonsed pindaktiivsed ained

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

lahustid/lisaained

Tulemus: Halvasti biolagunevad

ethanol

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

propan-2-ol

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0.1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

OSA 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

12 / 15

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

: Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt

kohaliku seadusandluse nõuetele

Euroopa Jäätmekataloog

: 200129* - ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

OSA 14. VEONÕUDED

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

1170

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

ETANOOLI LAHUS

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

1170

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ethanol solution

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

1170

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

ETHANOL SOLUTION

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Mitte kasutatav

OSA 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

vastavalt detergentide

30 % ja rohkem: Mitteioonsed pindaktiivsed ained

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

13 / 15

määrusele EK 648/2004

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

OSA 16. MUU TEAVE

R-lausete täistekst

Väga tuleohtlik.

Ärritab silmi.

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Väga mürgine veeorganismidele.

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

H-lausete täistekst

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Teiste lühendite täistekst

(Q)SAR

Struktuuri-aktiivsuse

kvalitatiivne

seos;

Ohtlike

kaupade

rahvusvahelise

siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa

kokkulepe; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; DIN - Saksa

Standardimise Instituudi standard; ECHA

- Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa

Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis

põhjustab

muutuse;

Hädaolukorra

tegevuskava;

ErCx

Kontsentratsioon,

põhjustab

kasvukiiruses

muutuse;

Globaalne

harmoneeritud

süsteem;

IARC

Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon;

IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete

kohta;

IC50

Keskmine

inhibeeriv

kontsentratsioon;

ICAO

Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO -

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; LC50 -

Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele

isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon

laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC -

Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet

mitteavaldav

tase;

NOELR

Täheldatavat

toimet

mitteavaldav

laadimisnorm;

OECD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise

amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja

piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT

- Isekiireneva

lagunemise

temperatuur;

Ohutuskaart;

TRGS

Tehnilised

reeglid

ohtlike

ainete

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

14 / 15

käsitsemisel; UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga

bioakumuleeruv aine; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); KECI - Korea olemasolevate

keemiliste ainete nimekiri; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); AICS - Austraalia

keemiliste ainete nimekiri; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; ENCS -

Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ISHL

- Tööstustöötajate töötervishoiu ja

tööohutuse seadus (Jaapan); PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; NZIoC

Uus-Meremaa

kemikaalide

nimekiri;

TCSI

Taiwani

keemiliste

ainete

nimekiri;

Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; GLP - Hea laboritava

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1 000 000 = 1 miljon ja

1000 = 1 tuhat. 0,1 = 1 kümnendik ja 0,001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

Kõrvalise tähtsusega ained

Sissehingamine

Kõrvalise tähtsusega ained

Naha-

rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

146340-16-1

Silmad

mitte-ioonsed pindaktiivsed ained

52609-19-5

500-116-6

veekeskkond

rasvalkoholi etoksülaadid > 5eo

146340-16-1

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Vahutamisvastane toode. Automaatne protsess

Kasutusjuhend

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

P3-prevafoam DUO

116110E

15 / 15

Kasutajate põhirühmad

Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine kas

ainetena või valmististe koostises

Lõppkasutusala valdkonnad

SU3: Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine

kas ainetena või valmististe koostises

Protsessi kategooriad

PROC1: Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on

ebatõenäoline

PROC8b: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

eriotstarbelistes rajatistes

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC4: Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainete

kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet