P3-OXY 10

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
113541E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - inglise

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

27-11-2017

Lugege kogu dokumenti

P3-oxy 10

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aine/valmistise nimetus

P3-oxy 10

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II (453/2010) - Euroopa

:

1.1 Tootetähis

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Määratud kasutusalad

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Toote kood

:

Vastunäidustatud kasutusalad

1.4 Hädaabitelefoni number

Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistuskeskus

Desinfektsioonivahend. Pool-automaatne protsess

Pole teada.

Ecolab SIA

K. Ulmaņa gatve 119

Mārupe

Mārupes novads

Latvia

LV 2167

telephone: +371 67063770

email: ainis.strazds@ecolab.com

:

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

Mürgistusteabekeskus 16662

113541E

Aine/valmistise kasutusala

:

Biotsiid

Toode on ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

+37167063770 (Tööaeg 8.30 kuni 17.30)

Versioon

: 1

Klassifikatsioon

O; R7

Xn; R20/22

C; R35

:

Füüsikalised/keemilised

ohud

:

Võib põhjustada tulekahju.

:

Inimese terviseohud

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. Põhjustab tugevat söövitust.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlemine

:

Segu

Ülalmainitud R- või H-lausete täisteksti vt 16. jagu.

Klassifitseerimine vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ [DPD]

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

2.2 Märgistuselemendid

Ohu sümbol või sümbolid

:

Oksüdeeriv, Söövitav

Ohu tunnus

:

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

1/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

:

Teised ohud, mis ei kajastu

klassifikatsioonis

Ohulaused

S2- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

S7- Hoida pakend tihedalt suletuna.

S17- Hoida eemal süttivatest ainetest.

S26- Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

S36/37/39- Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

S45- Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse

korral näidata talle etiketti).

S50- Do not mix with orgaanili(ne)/(sed) materjal(id), mitte leeliseli(ne)/(sed)

R7- Võib põhjustada tulekahju.

R20/22- Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

R35- Põhjustab tugevat söövitust.

Riskilaused

Sisaldab

:

:

:

vesinik peroksiid

äädikahpe

Peräädikhape

2.3 Muud ohud

Mitterakendatav.

Puuduvad sellised koostisosad või lisandid, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates

kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis

käsitlemist.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Tüüp

Identifitseerijad

67/548/EMÜ

Toote/koostisosa

nimi

Vaata punkti 16, kus

eespool nimetud R-

lausete täielik tekst

on ära toodud.

%

Tüüp

Määrus (EÜ) nr

1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

Ülalmainitud H-lausete

täisteksti vt 16. jagu.

vesinik peroksiid

REACH #: 01-

2119485845-22

EÜ: 231-765-0

CAS: 7722-84-1

Indeks: 008-003-00-9

8-35

O; R8

Xn; R20/22

C; R35

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

STOT SE 3, H335

[1] [2]

äädikahpe

REACH #: 01-

2119475328-30

EÜ: 200-580-7

CAS: 64-19-7

Indeks: 607-002-00-6

10-25

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Peräädikhape

EÜ: 201-186-8

CAS: 79-21-0

Indeks: 607-094-00-8

5-10

O; R7

Xn; R20/21/22

C; R35

N; R50

Flam. Liq. 3, H226

Org. Perox. D, H242

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1A, H314

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Segud

3.2

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

2/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud punktis 8.

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

Viivitamatult kutsuda arstiabi. Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad

kunsthambad. Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse

puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Mitte esile kutsuda oksendamist

välja arvatud medtöötaja nõudel. Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse

ei satuks kopsudesse. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst.

Teadvuseta isikule ei või kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada

puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti.

Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips, vöörihm või värvel.

Naha kokkupuude

Viivitamatult kutsuda arstiabi. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides

samal ajal mõlemat silmalaugu lahti. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need

eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab

viivitamatult ravima arst.

Uhtuda saastatud nahka rohke veega. Eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid.

Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Jätkata loputamist vähemalt 15

minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst. Põhjalikult puhasta

jalanõud enne korduvkasutamist. Viivitamatult kutsuda arstiabi.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Viivitamatult kutsuda arstiabi. Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada

mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Kui arvatakse

kohapeal veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või

suruõhuhingamisaparaati. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne

või tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist

väljaõppinud isikute poolt. Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi

osutavale isikule. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult

arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu

krae, lips, vöörihm või värvel.

Allaneelamine

Sissehingamine

Kokkupuude silmadega

:

:

:

:

Esmaabitöötajate kaitse

:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Kahjulik sissehingamisel. Võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on

hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv.

Kahjulik allaneelamisel. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Söövitab tugevalt nahka. Põhjustab tugevat söövitust.

Tugevalt sööbiv silmadele. Põhjustab tugevat söövitust.

:

Kokkupuude silmadega

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma

vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine

võib olla ohtlik abi osutavale isikule. Saastatud riietus uhutakse põhjalikult veega

puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse seljastvõtmiseks

kaitsekindaid.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

3/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Juhised arstidele

Ravida haigustunnuste järgi. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud või sisse hingatud.

:

Eritoimingud

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ei vaja eriravi.

:

Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära

kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva

väljaõppeta. Täispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast välja viia, kui seda on võimalik

teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda

veega.

Ohtlikud põlemisproduktid

Aine või segu ohud

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

süsinikdioksiid

süsinikmonooksiid

Võib põhjustada tulekahju. Materjal suurendab tuleriski ja võib soodustada põlemist.

Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja konteiner võib lõhkeda.

Tuletõrjujad peavad kandma head kaitsevarustust.

Erikaitsevahendeid

tuletõrjujatele

Tulekahju korral kasutada vee pihustamist (udu), vahtu, pulbertulekustutit või CO

5.1 Tulekustutusvahendid

:

:

:

Pole teada.

Sobiv kustutusvahend

:

Sobimatu kustutusvahend

:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Erilised ettevaatusabinõud

tuletõrjujatele

:

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonalile

:

Päästetöötajatele

:

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Evakueerida ümbritsev piirkond. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste

sisenemine. Mitte puutuda või läbi kõndida mahavoolanud materjalist. Kustutada

kõik süttimisallikad. Ei lõket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Mitte sisse

hingata auru või udu. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni

korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne

kaitsevarustus.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate

materjalide kohta. Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

4/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.2 Keskkonnakaitse

meetmed

Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse.

Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld,

vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele

eeskirjadele (vaata punkt 13). Mahavoolanud materjali võib neutraliseerida

naatriumkarbonaadi, naatriumvesinikkarbonaadi või naatriumhüdroksüüdiga. Mitte

absorbeerida saepurusse või teistesse põlevatesse materjalidesse. Kasutada

sädemeid mittetekitavaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,

kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või

õhu reostuse).

Suur mahavool

:

Lahjendada rohke veega. Absorbeerida inertse materjaliga ja panna vastavasse

jäätmete kõrvaldamise konteinerisse. Mitte absorbeerida saepurusse või teistesse

põlevatesse materjalidesse. Kasutada sädemeid mittetekitavaid tööriistu ja

plahvatuskindlaid seadmeid.

Väike mahavool

:

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

:

:

Hoida järgmises temperatuurivahemikus: -20 kuni 30°C (-4 kuni 86°F). Hoida

vastavuses kohalike eeskirjadega. Hoida originaalpakendis, kaitstuna

päikesekiirguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal

mittekokkusobivatest materjalidest (vaata p 10), toiduainetest ja joogist. Hoida

leelistest eraldi. Hoida redutseerivatest ainetest ja põlevast materjalist eraldi. Hoida

pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud

pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis.

Mitte panna märgistamata konteinerite sisse. Keskkonnasaaste vältimiseks

kasutada sobivat pakendit.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

:

Nõuanne üldise

töökeskkonna hügieeni

kohta

:

7.2 Ohutu ladustamise

tingimused, sealhulgas

sobimatud

ladustamistingimused

7.3 Erikasutus

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Mitte lasta silmadesse

ega nahale ega riietusele. Mitte sisse hingata auru või udu. Mitte allaneelata.

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda

sobivat respiraatormaski. Hoida originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast

materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna.

Vältida kokkupuudet leelistega. Hoida eemal süttivatest ainetest. Tühjades

konteinerites on tootejääke, mis võivad olla ohtlikud. Mahutit korduvalt mitte

kasutada.

Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, hoitakse ja töödeldakse, on söömine,

joomine ja suitsetamine keelatud. Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi

enne söömist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja

kaitsevarustus enne söömisalasse sisenemist. Täiendavat teavet

hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

:

Soovitused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

5/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Tööstusesektorile

eriomased lahendused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Käte kaitse

(EN 374)

Normaalsetes ja määratud tingimustes pole produkti kasutamisel respiraator vajalik.

1-4 tundi : butüülkummi , nitriilkummi .

Kaitseprillid, näomask või muu terve näo kaitse

Silmade/näo kaitse

(EN 166)

Hingamisteede kaitse

(EN 143, 14387)

:

:

:

Naha kaitse

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui

hakatakse toodet käitlema.

:

Vastavad tehnilised ohjed

:

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kui kasutaja tegevus tekitab tolmu,

suitsu, gaasi, auru või udu, tuleb kasutada kinnist protsessi, kohtväljatõmmet või

teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus olevate saasteainetega

allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning

enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul. Potentsiaalselt

saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid. Saastunud

riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja

hädaabidušid on töökoha läheduses.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Hügieenimeetmed

:

DNEL ei ole segule kättesaadav.

Arvutuslikud toimivad sisaldused

PNEC ei ole segule kättesaadav.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tuletatud toimivad tasemed

Isikukaitsemeetmed

Keha kaitse

(EN 14605)

:

Muu nahakaitse

Termilised ohud

:

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne

selle toote käitlemist heaks kiitma.

Mitterakendatav.

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirväärtused

Töökeskkonna piirnormid

vesinik peroksiid

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

PIIRNORM: 1.4 mg/m³ 8 tund(tundi).

PIIRNORM: 1 ppm 8 tund(tundi).

CEIL: 3 mg/m³

CEIL: 2 ppm

äädikahpe

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 25 mg/m³ 15 minut(minutit).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 10 ppm 15 minut(minutit).

PIIRNORM: 25 mg/m³ 8 tund(tundi).

PIIRNORM: 10 ppm 8 tund(tundi).

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

6/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Kokkupuudete ohjamine

keskkonnas

:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutuda

vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste

sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsikaline olek

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Aururõhk

Suhteline tihedus

Auru tihedus

Lahustuvus(ed)

Vedelik.

1.09 kuni 1.1

Kergesti lahustuv järgmistes materjalides: külmas vees ja kuumas vees.

Äädikhape.

Lõhn

pH

Värvitu.

Värvus

Aurustumiskiirus

Isesüttimispunkt

Leekpunkt

93 °C (Suletud tiigli)

0.8 kuni 1.2 [Konts. (% mass / massi kohta): 100%]

Lõhna künnis

Oktanool/vesi jaotuskoefitsent

Lõhkeomadused

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Jah.

Oksüdeerivad omadused

:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

9.2 Muu teave

Põlemisaeg

Põlemiskiirus

:

:

Lagunemistemperatuur

:

Lisateave puudub.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Mitterakendatav.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus

:

Ülemised/alumised süttivus-

või plahvatuspiirid

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Tuleohtlikkus (tahkis, gaas)

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Toode on püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus

:

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

:

Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kättesaadavad.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

7/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.6 Ohtlikud lagusaadused

10.4 Tingimused, mida tuleb

vältida

Kuivamisel kas riietusel või teistel süttivatel materjalidel võib põhjustada tulekahju.

Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

:

:

10.5 Kokkusobimatud

materjalid

:

10.3 Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus

:

Ohtlikud reaktsioonid ja ebastabiilsus võivad ilmneda teatud hoiu- ja

kasutamistingimustes.

Tingimused võivad olla järgmised:

kokkupuude kergesti süttivate materjalidega

Reaktsioonid võivad olla järgmised:

tulekahju põhjustamise või intensiivistamise risk

Äärmiselt reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: metallid ja leelised.

Äge mürgisus

vesinik peroksiid

LD50 Nahaline

Küülik

>2000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

486 mg/kg

äädikahpe

LC50 Sissehingamine Aur

Rott

>40 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

1060 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

3310 mg/kg

Peräädikhape

LD50 Nahaline

Rott

>12000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

263 kuni 1026

mg/kg

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Liik

Annus

Kokkupuude

Kantserogeensus

Mutageensus

Reproduktiivne mürgisus

Ärritus/söövitus

äädikahpe

Silmad - Nõrk ärritaja

Küülik

0.5 minutid 5

milligrams

Nahk - Nõrk ärritaja

Inimese

24 tundi 50

milligrams

Nahk - Nõrk ärritaja

Küülik

24 tundi 50

milligrams

Nahk - Tugev ärritaja

Küülik

milligrams

Peräädikhape

Silmad - Tugev ärritaja

Küülik

1 milligrams

Nahk - Tugev ärritaja

Küülik

milligrams

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Tulemus

Kokkupuude

Vaatlus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Sensibilisaator

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Liik

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

8/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Kahjulik sissehingamisel. Võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on

hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv.

Kahjulik allaneelamisel. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Söövitab tugevalt nahka. Põhjustab tugevat söövitust.

Tugevalt sööbiv silmadele. Põhjustab tugevat söövitust.

:

Kokkupuude silmadega

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Üldine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kantserogeensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Mutageensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teratogeensus

:

Teratogeensus

Arenguhäired

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toime viljakusele

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

Viivitusega või kohene ja samuti krooniline toime lühi- või pikaajalisel kokkupuutel

Lühiajaline kokkupuude

Pikaajaline kokkupuude

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teave tõenäoliste

kokkupuute teede kohta

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Muu teave

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

9/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

12. JAGU: Ökoloogiline teave

LogP

ow

BCF

Võimalik

12.3 Bioakumulatsioon

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toote/koostisosa nimi

äädikahpe

-0.17

madal

12.1 Toksilisus

vesinik peroksiid

Akuutne(äge) EC50 1.38 mg/l

Veetaimed

72 tundi

äädikahpe

Akuutne(äge) LC50 75 mg/l

Kala

96 tundi

Peräädikhape

Akuutne(äge) LC50 3.3 mg/L

Kala

96 tundi

Toote/koostisosa nimi

Liik

Tulemus

Kokkupuude

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus

:

Aine lagunduvuse testides jääb aines esinevate orgaaniliste ühendite vabanemise

koguhulk BOD/COD või CO2 puhul alla 60% ning alla 70% DOC reduktsiooni puhul.

Kiiresti lagunevate ainete lävendit (nt. OECD meetod 301) ei saavutata.

PBT

:

Mitterakendatav.

vPvB

:

Mitterakendatav.

12.4 Liikuvus pinnases

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

:

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Pinnas/Vesi

jaotuskoefitsient (K

OC

)

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Liikuvus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

Jah.

Ohtlikud jäätmed

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Kemikaal

ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Suurt kogust jäätmejääke ei tohi

kõrvaldada kanalisatsiooni kaudu, vaid töödelda sobivas heitvee töötluskeskuses.

Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja

kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide kõrvaldamine peab alati

vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile

kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja

äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

:

Kõrvaldusmeetodid

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Pakkimine

Jäätmekood

Jäätmete tähistus

20 01 14*

happed

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

10/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Kõrvaldusmeetodid

:

Erilised ettevaatusabinõud

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda

tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse

konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Vältida

mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

ORGAANILINE

PEROKSIID, TÜÜP F,

VEDELIK (Peracetic

acid)

5.2 (8)

ORGANIC PEROXIDE

TYPE F, LIQUID

(Peracetic acid)

5.2 (8)

Organic peroxide type

F, liquid (Peracetic

acid)

UN3109

5.2 (8)

5.2 (8)

ORGAANILINE

PEROKSIID, TÜÜP F,

VEDELIK (Peracetic

acid)

UN3109

UN3109

UN3109

14. JAGU: Veonõuded

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 ÜRO number

(UN number)

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

14.3 Transpordi

ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

ADN/ADNR

14.5

Keskkonnaohud

14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

:

Mitterakendatav.

Ei ühtki.

Ei ühtki.

None.

None.

Muud EL õigusaktid

Mitterakendatav.

XVII lisa - Teatud ohtlike

ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

:

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

15.2 Kemikaaliohutuse

hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

Väga ohtlikud ained

:

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

11/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

Lühendatud R-lausete

täistekst

:

R7- Võib põhjustada tulekahju.

R8- Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

R5- Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

R10- Tuleohtlik.

R20/22- Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

R20/21/22- Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

R35- Põhjustab tugevat söövitust.

R50- Väga mürgine veeorganismidele.

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

16. JAGU: Muu teave

Lühendatud H-lausete

täistekst

:

Lühendid ja akronüümid

:

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr

1272/2008]

Tuletatud mittetoimiv tase

DPD = Ohtlike valmististe direktiiv [1999/45/EC]

EC = Euroopa Komisjon

EUH-lause = CLP eriohulause

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks

laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise

määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

REACH # = REACH registreerimisnumber

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Klassifikatsioonide

[CLP/GHS] täistekst

:

H226

Tuleohtlik vedelik ja aur.

H242

Kuumenemisel võib süttida.

H271

Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev

oksüdeerija.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H312

Nahale sattumisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H332

Sissehingamisel kahjulik.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Acute Tox. 4, H302

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 4. kategooria

Acute Tox. 4, H312

ÄGE MÜRGISUS: NAHK - 4. kategooria

Acute Tox. 4, H332

ÄGE MÜRGISUS: INHALATSIOON - 4. kategooria

Aquatic Acute 1, H400

ÄGE MÜRGISUS - 1. kategooria

Eye Irrit. 2, H319

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2.

kategooria

Flam. Liq. 3, H226

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria

Org. Perox. D, H242

ORGAANILISED PEROKSIIDID - Tüüp D

Org. Perox. F, H242

ORGAANILISED PEROKSIIDID - Tüüp F

Ox. Liq. 1, H271

OKSÜDEERIVAD VEDELIKUD - 1. kategooria

Skin Corr. 1A, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.A kategooria

STOT SE 3, H335

MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES – ÜHEKORDNE

KOKKUPUUDE [Hingamisteede ärritus] - 3. kategooria

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

12/13

21 Juuni 2012

P3-oxy 10

16. JAGU: Muu teave

21 Juuni 2012

Trükkimiskuupäev

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

Versioon

Eelpool toodud teavet peetakse õigeks lähtuvalt valemist, mida on toote valmistamiseks kasutanud toote

päritoluriik. Kuna andmed, standardid ja regulatsioonid võivad muutuda ning kasutamistingimused ja

käsitsemine on väljaspool meie kontrolli, siis PUUDUB GARANTII, OTSENE JA KAUDNE, MIS PUUDUTAB

SELLE INFORMATSIOONI TÄIELIKKUST VÕI JÄTKUVAT TÄPSUST.

Märkus lugejale

Eelmise väljaande kuupäev

:

:

:

:

O - Oksüdeeriv

C - Söövitav

Xn - Kahjulik

N - Keskkonnaohtlik

:

Klassifikatsioonide

[DSD/DPD] täistekst

21 Juuni 2012

Varasem kinnitus puudub

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

13/13

21 Juuni 2012

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet