Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg Depottablett

Rootsi - rootsi - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

27-08-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

21-08-2019

Toimeaine:
naloxonhydrokloriddihydrat; oxikodonhydroklorid
Saadav alates:
G.L. Pharma GmbH,
ATC kood:
N02AA55
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
naloxone hydrochloride dihydrate; oxycodone hydrochloride
Annus:
40 mg/20 mg
Ravimvorm:
Depottablett
Koostis:
oxikodonhydroklorid 40 mg Aktiv substans; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; naloxonhydrokloriddihydrat 21,98 mg Aktiv substans
Retsepti tüüp:
Receptbelagt
Toote kokkuvõte:
Förpacknings: Blister, 7 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter
Volitamisolek:
Godkänd
Müügiloa number:
54276
Loa andmise kuupäev:
2018-03-13

Lugege kogu dokumenti

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg depottabletter

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Oxycodone/Naloxone G.L. är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone/Naloxone G.L.

Hur du tar Oxycodone/Naloxone G.L.

Eventuella biverkningar

Hur Oxycodone/Naloxone G.L. ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Oxycodone/Naloxone G.L. är och vad det används för

Smärtlindring

Du har blivit ordinerad Oxycodone/Naloxone G.L. för behandling av svår smärta som endast kan

hanteras tillräckligt med smärtstillande opioider.

Hur Oxycodone/Naloxone G.L. verkar som smärtlindring

Oxycodone/Naloxone G.L. innehåller de aktiva substanserna oxikodonhydroklorid och

naloxonhydroklorid. Oxikodon ger den smärtstillande effekten av Oxycodone/Naloxone G.L. Det är

ett starkt analgetikum (”smärtstillande”) som tillhör en grupp läkemedel som heter opioider.

Naloxon är avsett att minska förstoppning. Förstoppning är en vanlig biverkning vid behandling med

opioida smärtstillande läkemedel.

Oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid som finns i Oxycodone/Naloxone G.L. kan också vara

godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,

apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone/Naloxone G.L.

Ta inte Oxycodone/Naloxone G.L.

om du är allergisk mot oxikodon, naloxon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har andningsbesvär, såsom långsammare eller svagare andning än förväntat

(andningsdepression).

om du lider av en svår lungsjukdom som hör samman med trånga luftvägar (kroniskt obstruktiv

lungsjukdom eller KOL).

om du lider av ett tillstånd som kallas cor pulmonale. Vid detta tillstånd blir den högra delen av

hjärtat förstorad på grund av ökat tryck inuti blodkärlen i lungan osv. (t.ex. som ett resultat av

KOL – se ovan).

om du lider av svår bronkialastma.

om du har en typ av hinder i tarmarna (paralytisk ileus) som inte orsakas av opioider.

om du har måttlig till allvarligt nedsatt leverfunktion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycodone/Naloxone G.L.

om du är äldre eller försvagad

om du har en typ av hinder i tarmarna (paralytisk ileus) som orsakas av opioider

om du lider av njurbesvär

om du lider av lindriga leverbesvär

om du lider av svåra besvär med lungorna (dvs. nedsatt andningskapacitet)

om du lider av ett tillstånd som karakteriseras av täta andningsstopp under natten som kan göra

att du känner dig väldigt trött på dagtid (sömnapné)

om du har myxödem (ett tillstånd i sköldkörteln som ger torr, kall och svullen hud

[”uppblåsthet”] i ansikte, armar och ben)

om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med hormoner (underaktiv sköldkörtel eller

hypotyreos)

om du har dålig binjurefunktion (dvs binjurarna fungerar inte ordentligt), till exempel Addisons

sjukdom.

om du har en psykisk sjukdom som åtföljs av en (delvis) verklighetsförlust (psykos) orsakad av

alkohol eller berusning med andra substanser (substansinducerad psykos)

om du har gallstensbesvär

om din prostatakörtel är onormalt förstorad (prostatahypertrofi)

om du är eller någon gång har varit beroende av alkohol eller droger, eller om du tidigare har

drabbats av symtom på abstinens såsom oro, ångest, skakningar eller svettningar när du slutat

dricka alkohol eller ta droger

om du har en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

om du har lågt blodtryck (hypotoni)

om du har högt blodtryck (hypertoni)

om du lider av hjärtbesvär

om du har en skallskada (på grund av risken för förhöjt tryck i hjärnan)

om du lider av epilepsi eller har benägenhet för kramper

om du samtidigt tar en typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare (används för behandling av

depression eller Parkinsons sjukdom), t.ex. läkemedel som innehåller tranylcypromin, fenelzin,

isocarboxazid och moklobemid

om trötthet eller episoder av plötsligt insomnande förekommer.

Tala med läkare om något av ovanstående tidigare drabbat dig. Tala även med läkare om du drabbas

av något av ovanstående medan du tar Oxycodone/Naloxone G.L.

Oxycodone/Naloxone G.L. rekommenderas inte för behandling av patienter med avancerad cancer i

magtarmkanalen eller bäckenet där tarmhinder kan vara ett problem.

Om du drabbas av svår diarré i början av behandlingen (inom de första 3 till 5 dagarna) kan detta bero

på effekten av naloxon. Det kan vara ett tecken på att dina tarmrörelser återgår till det normala.

Kontakta läkare om diarrén kvarstår efter 3 till 5 dagar, eller är oroande.

Om du har använt höga doser av en annan opioid kan du till en början drabbas av abstinensbesvär

(såsom rastlöshet, svettningar och muskelsmärta) när du byter till Oxycodone/Naloxone G.L. Om du

drabbas av abstinensbesvär kan du behöva särskild uppföljning av läkare.

Tala om för läkaren att du tar Oxycodone/Naloxone G.L. om du behöver genomgå en operation.

Om du har tagit Oxycodone/Naloxone G.L. under en längre tid kan du bli tolerant. Det innebär att du

kan behöva en högre dos för att uppnå önskad effekt. Långvarig användning av detta läkemedel kan

även leda till fysiskt beroende. Läkemedel som innehåller oxikodon ska undvikas hos patienter med

nuvarande eller tidigare missbruk av alkohol, droger eller läkemedel. Abstinensbesvär kan uppstå om

behandlingen avbryts för plötsligt. Om du inte längre har behov av behandlingen ska du minska din

dagliga dos gradvis i samråd med läkare.

Det finns en risk för utveckling av psykologiskt beroende av oxikodon.

Rester av depottabletten kan förekomma i avföringen. Detta är inget att oroa sig över, eftersom de

aktiva substanserna redan har frisatts i magen och tarmarna och tagits upp i kroppen.

Felaktig användning av Oxycodone/Naloxone G.L.

Oxycodone/Naloxone G.L. får aldrig missbrukas, särskilt inte om du har ett drogberoende. Om du är

beroende av droger såsom heroin, morfin eller metadon kommer du sannolikt att drabbas av svåra

abstinensbesvär om du missbrukar Oxycodone/Naloxone G.L., eftersom det innehåller den aktiva

substansen naloxon. Redan förekommande abstinensbesvär kan förvärras.

Oxycodone/Naloxone G.L. depottabletter får aldrig missbrukas genom att lösas upp och injiceras (t.ex.

i ett blodkärl) eller inandas. Tabletterna innehåller talk som kan förstöra lokal vävnad (nekros) och ge

förändringar i lungvävnaden (lunggranulom). Felaktig användning kan även ge andra allvarliga

konsekvenser som kan vara livshotande.

Depottabletterna måste sväljas hela för att inte påverka den långsamma frisättningen av oxikodon från

tabletterna. Tabletterna får inte delas, brytas sönder, tuggas eller krossas. Om tabletterna delas, bryts

sönder, tuggas eller krossas kan detta leda till att kroppen tar upp en potentiellt livshotande dos

oxikodon (se avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone G.L.”).

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år då säkerhet och effekt inte har

påvisats.

Andra läkemedel och Oxycodone/Naloxone G.L.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Risken för biverkningar ökar om du tar Oxycodone/Naloxone G.L. samtidigt som läkemedel som

påverkar hjärnans funktion. Du kan till exempel känna dig mycket trött och andningsbesvär (långsam

och ytlig andning) kan förvärras.

Exempel på läkemedel som påverkar hjärnans funktion:

andra starka smärtstillande (opioider)

sömnmedel och lugnande (sedativa, hypnotika)

antidepressiva läkemedel (som paroxetin eller fluoxetin)

läkemedel som används för behandling av allergier, åksjuka eller illamående (antihistaminer

eller antiemetika)

andra läkemedel som påverkar nervsystemet (fenotiaziner, neuroleptika)

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin,

escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka

eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska

muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga

svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur

över 38°C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Samtidig användning av Oxycodone/Naloxone G.L. och lugnande läkemedel eller läkemedel mot

sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet,

andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska

samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren

förskriver Oxycodone/Naloxone G.L. samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och

behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens

dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara

uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever

något av dessa symtom.

Tala med läkare om du tar:

läkemedel som minskar blodets koagulationsförmåga (kumarinderivat), koagulationstiden kan

bli snabbare eller långsammare

antibiotika av typen makrolider (t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin)

läkemedel mot svamp av typen azoler (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

posakonazol)

ritonavir eller andra proteashämmare (används för behandling av HIV, t.ex. indinavir,

nelfinavir, sakvinavir)

cimetidin (används för behandling av magsår, magbesvär eller or halsbränna).

rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

karbamazepin (används för behandling av kramper och vissa smärttillstånd)

fenytoin (används för behandling av kramper)

johannesört (även känd som Hypericum perforatum).

kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm).

Oxycodone/Naloxone G.L. med dryck och alkohol

Alkoholintag under behandling med Oxycodone/Naloxone G.L. kan göra dig tröttare eller öka risken

för allvarliga biverkningar såsom ytlig andning med risk för andningsstopp och medvetandeförlust.

Alkoholintag ska undvikas under behandling med Oxycodone/Naloxone G.L.

Intag av grapefruktjuice ska undvikas under behandling med Oxycodone/Naloxone G.L.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Användning av Oxycodone/Naloxone G.L. ska så långt det är möjligt undvikas under graviditet.

Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan leda till abstinensbesvär hos nyfödda

spädbarn. Behandling med oxikodon under förlossningen kan orsaka andningsdepression (långsam

och ytlig andning) hos det nyfödda barnet.

Amning

Amning måste avbrytas under behandling med Oxycodone/Naloxone G.L. Oxikodon passerar över till

bröstmjölk. Det är inte känt om även naloxon passerar över till bröstmjölk. Därför kan risken för det

ammade barnet inte uteslutas, särskilt efter intag av flera doser Oxycodone/Naloxone G.L.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner eftersom det kan

göra dig trött eller yr. Detta är mest sannolikt vid behandlingens start, efter dosökning eller efter byte

från ett annat läkemedel. Dessa biverkningar bör försvinna när du står på en stabil dos.

Detta läkemedel har associerats med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande. Om du upplever

dessa biverkningar får du inte köra bil eller använda maskiner. Tala med läkare om detta inträffar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna

bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om det är säkert att framföra fordon under

behandling med detta läkemedel.

Oxycodone/Naloxone G.L. 5mg/2,5mg och 10mg/5mg innehåller laktos

Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkare innan du

använder detta läkemedel.

3.

Hur du tar Oxycodone/Naloxone G.L.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

För doser som inte är realiserbara/praktiska med denna styrka finns andra styrkor av detta läkemedel.

Om inte din läkare ordinerat något annat är rekommenderad dos:

För behandling av smärta

Vuxna

Vanlig startdos är 10 mg oxikodonhydroklorid/5 mg naloxonhydroklorid var 12:e timme.

Din läkare kommer att besluta hur mycket du ska ta varje dag och hur du ska fördela din totala dagliga

dos morgon och kväll. Din läkare kommer även att besluta om eventuella nödvändiga dosjusteringar

under behandlingen, beroende på din nivå av smärta och individuella känslighet. Du bör få den lägsta

dos som krävs för smärtlindring. Om du redan har behandlats med opioider kan din behandling med

Oxycodone/Naloxone G.L. startas med en högre dos.

Högsta dagliga dos är 160 mg oxikodonhydroklorid och 80 mg naloxonhydroklorid. Om du behöver

en högre dos kan din läkare ge dig ytterligare oxikodon utan naloxon. Den högsta dagliga dosen

oxikodonhydroklorid ska dock inte överstiga 400 mg. Den fördelaktiga effekten av naloxon på

tarmrörelser kan påverkas om ytterligare oxikodon ges utan ytterligare naloxon.

Om du upplever smärta mellan doserna kan du behöva ta ytterligare snabbverkande smärtstillande.

Oxycodone/Naloxone G.L. är inte lämpligt för detta. Tala med din läkare.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du upplever att Oxycodone/Naloxone G.L. är för starkt eller

för svagt.

Äldre patienter

I allmänhet är ingen dosjustering nödvändig för äldre patienter med normal njur- och/eller

leverfunktion.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Om du har njurbesvär eller lindriga leverbesvär kommer din läkare att ordinera Oxycodone/Naloxone

G.L. med särskild försiktighet. Du ska inte ta Oxycodone/Naloxone G.L. om du har måttliga eller

svåra leverbesvär (se även avsnitt 2. ”Ta inte Oxycodone/Naloxone G.L.” och ”Varningar och

försiktighet”).

Barn och ungdomar under 18 år

Inga studier har utförts för att påvisa att Oxycodone/Naloxone G.L. verkar på rätt sätt hos barn och

ungdomar eller att det är säkert för dem att ta. Det rekommenderas därför inte till patienter under 18

år.

Administreringssätt

Ska sväljas.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda. Ta dem var 12:e

timme enligt ett fast tidsschema. Till exempel, om du tar en tablett klockan 8 på morgonen ska du ta

nästa tablett klockan 20 på kvällen. Depottabletterna får inte delas, brytas, tuggas eller krossas.

Instruktioner för öppnande av blisterförpackningen:

Detta läkemedel har en barnskyddande förpackning. Depottabletterna måste tryckas ut ur

blisterförpackningen med fast hand.

Behandlingens längd

Du ska inte ta Oxycodone/Naloxone G.L. längre tid än du behöver. Om du har tagit

Oxycodone/Naloxone G.L. under en längre tid ska din läkare kontrollera regelbundet att du fortfarande

behöver det.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone/Naloxone G.L.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har tagit mer än den ordinerade dosen

måste du omedelbart informera din läkare

Överdosering kan leda till:

förminskade pupiller i ögat

långsammare eller svagare andning än förväntat (andningsdepression)

dåsighet eller medvetandeförlust

låg muskelspänning (hypotoni)

minskad puls

blodtrycksfall.

I svåra fall kan medvetandeförlust (koma), vätska i lungorna och cirkulationskollaps förekomma,

vilket kan vara livshotande.

Undvik situationer som kräver uppmärksamhet, t.ex. att framföra fordon.

Om du har glömt att ta Oxycodone/Naloxone G.L.

Om har glömt att ta Oxycodone/Naloxone G.L. eller om du tar en lägre dos än ordinerad dos kanske

du inte upplever någon effekt.

Om du har glömt att ta din dos ska du följa nedanstående instruktioner:

Om det är 8 timmar eller mer kvar till nästa vanliga dos: Ta den glömda dosen omedelbart och

fortsätt sedan med ditt vanliga doseringsschema.

Om det är mindre än 8 timmar till nästa vanliga dos: Ta den glömda dosen och vänta sedan i 8

timmar innan du tar nästa dos. Försök att återgå till ditt vanliga doseringsschema (t.ex. klockan

8 på morgonen och klockan 20 på kvällen).

Ta inte mer än en dos inom varje åttatimmarsperiod.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Oxycodone/Naloxone G.L.

Sluta inte att ta Oxycodone/Naloxone G.L. utan att först tala med din läkare.

Om du inte behöver fortsatt behandling kommer din läkare att informera dig om hur du gradvis ska

minska den dagliga dosen. På detta sätt kan abstinensbesvär såsom rastlöshet, svettningar och

muskelsmärta undvikas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Viktiga biverkningar eller tecken att vara uppmärksam på och vad du ska göra om du drabbas:

Sluta att ta Oxycodone/Naloxone G.L., kontakta läkare eller uppsök närmaste akutmottagning

omedelbart om du drabbas av något av följande symtom:

Långsammare eller ytligare andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste

biverkningen med Oxycodone/Naloxone G.L. och förekommer oftast hos äldre och försvagade

patienter.

Opioider kan även orsaka ett kraftigt blodtrycksfall hos känsliga patienter.

Svullnad i ansikte, tunga eller hals, sväljsvårigheter, nässelutslag, andningssvårigheter och

blodtrycksfall (anafylaktisk reaktion).

Följande biverkningar har setts hos patienter som behandlats för smärta

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.)

buksmärta, matsmältningsbesvär, förstoppning, diarré, gaser

muntorrhet

kräkningar, illamående

minskad aptit, aptitförlust

känsla av yrsel eller ”snurrande”

huvudvärk

värmevallningar, svettningar

allmän svaghet, trötthet eller utmattning

klåda i huden, hudreaktioner/utslag

sömnsvårigheter, dåsighet

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

uppblåst mage

onormala tankar

ångest, förvirring, depression, nervositet, koncentrationssvårigheter

trånghetskänsla i bröstet, särskilt om du redan har en kransartärsjukdom, bröstsmärta

blodtrycksfall, förhöjt blodtryck

abstinensbesvär såsom upprördhet

svimning

hjärtklappning

gallkolik

allmän sjukdomskänsla

smärta

svullna händer, fotleder eller fötter

försämrat tal

skakningar

andningssvårigheter

rastlöshet

frossa

förhöjda leverenzymer

rinnande näsa

hosta

överkänslighet/allergiska reaktioner

viktminskning

skador från olyckor

ökat behov av att kissa

muskelkramper, muskelryckningar, muskelsmärta

försämrad syn

epileptiska anfall (särskilt hos personer med epilepsi eller med benägenhet för kramper)

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

ökad puls

förändringar i tänder

viktökning

gäspningar

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

eufori

allvarlig dåsighet

erektionsstörning

mardrömmar

hallucinationer

ytlig andning

svårigheter med vattenkastning

stickningar i händer eller fötter

rapningar

Den aktiva substansen oxikodon, när den inte kombineras med naloxon, är känd för följande

skiljande biverkningar:

Andningsbesvär såsom långsammare eller svagare andning än förväntat (andningsdepression),

förminskade pupiller i ögat, muskelkramper och nedsatt hostreflex.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.)

humörförändringar och personlighetsförändringar (t.ex. depression, extrem lyckokänsla)

minskad aktivitet, ökad aktivitet

svårighet att kissa

hicka

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

försämrad koncentration, upprördhet

migrän

onormal smak

ökad muskelspänning, ofrivilliga muskelkontraktioner

läkemedelsberoende, läkemedelstolerans

tarmhinder (ileus)

torr hud, hudrodnad

minskad känslighet för smärta eller beröring

onormal koordination

röstförändringar (dysfoni)

vätskeansamling

hörselbesvär

munsår, ömma tandkött

sväljsvårigheter

perceptionsstörningar (t.ex. hallucinationer, overklighetskänsla)

minskad sexualdrift

uttorkning, törst

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

utslag med klåda (nässelutslag)

herpes simplex (som kan orsaka blåsor runt munnen eller genitala områden)

ökad aptit

svart (tjäraktig) avföring

blödande tandkött

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

akut allmän allergisk reaktion (anafylaktiska reaktioner)

utebliven menstruation

problem med gallflödet

långvarig användning av Oxycodone/Naloxone G.L. under graviditet kan orsaka livshotande

abstinenssymptom hos nyfödda. Symtom som ska uppmärksammas är lättretlighet,

hyperaktivitet och onormalt sömnmönster, gäll gråt, skakningar, illamående, diarré och

utebliven viktuppgång.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Oxycodone/Naloxone G.L. ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter Utg.dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är oxikodonhydroklorid och naloxonhydroklorid.

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg:

En depottablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid

motsvarande 4,5 mg oxikodon och 2,5 mg naloxonhydroklorid som 2,75 mg

naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 2,25 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg:

En depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid

motsvarande 9 mg oxikodon och 5 mg naloxonhydroklorid som 5,5 mg

naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 4,5 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg

: En depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid

motsvarande 18 mg oxikodon och 10 mg naloxonhydroklorid som 10,99 mg

naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 9 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg:

En depottablett innehåller 30 mg oxikodonhydroklorid

motsvarande 26,9 mg oxikodon och 15 mg naloxonhydroklorid som 16,485 mg

naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 13,5 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg

: En depottablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid

motsvarande 36 mg oxikodon och 20 mg naloxonhydroklorid som 21,98 mg

naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 18 mg naloxon.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna

: Poly(vinylacetat), Povidon K 30, natriumlaurilsulfat, kiseldioxid, mikrokristallin

cellulosa, laktosmonohydrat

(Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg och 10 mg/5 mg)

, kolloidal,

vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat

Filmdragering

: polyvinylalkohol partiellt hydrolyserad, makrogol 3350, titandioxid (E 171), talk,

briljantblått FCF aluminiumlack (E 133) (

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg),

röd järnoxid

(E

172) (Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg, Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg),

gul järnoxid

(E 172)

(Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg, Läkemedlets namn> 40 mg/20 mg),

svart järnoxid

(E 172)

(Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxycodone/Naloxone G.L. är en depottablett, vilket innebär att de aktiva substanserna frisätts under

en längre tid. Deras verkan varar i 12 timmar.

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg depottabletter är ljusblå, runda och bikonvexa depottabletter

med en filmdragering med ”5” präglat på en sida.

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg depottabletter är vita till benvita, runda och bikonvexa

depottabletter med en filmdragering med ”10” präglat på en sida.

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg depottabletter är ljusrosa, runda och bikonvexa depottabletter

med en filmdragering med ”20” präglat på en sida.

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg depottabletter är bruna, runda och bikonvexa depottabletter

med en filmdragering med ”30” präglat på en sida.

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg depottabletter är gula, runda och bikonvexa depottabletter

med en filmdragering med ”40” präglat på en sida.

Blisterförpackningar med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 och 100 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

G.L. Pharma GmbH,

Schlossplatz 1,

AT-8502 Lannach,

Österrike

Lokal företrädare

G.L. Pharma Nordic Aktiebolag

Övägen 1

SE-216 47 Limhamn

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Oxylanox 5 mg/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg-

Retardtabletten

Bulgarien: Geroxynal 5/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg

prolonged-release tablets

Tjeckien: Oxycomp

Estland: Geroxynal

Tyskland: Oxycodon/Naloxon Aristo 5/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40

mg/20 mg Retardtabletten

Litauen: Geroxynal 5/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg pailginto

atpalaidavimo tabletės

Lettland: Geroxynal 5/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg

Polen: Oxylaxon

Slovakien: Oxycomp 5 mg/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40 mg/20 mg

tablety s predĺženým uvoľň ovaním

Sverige: Oxycodone/Naloxone G.L. 5/2,5 mg // 10 mg/5 mg // 20 mg/10 mg // 30 mg/15 mg // 40

mg/20 mg depottabletter

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-27

Lugege kogu dokumenti

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg depottabletter

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg

En depottablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 4,5 mg oxikodon och 2,5 mg

naloxonhydroklorid som 2,75 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 2,25 mg naloxon.

Hjälpämne med känd effekt: En depottablett innehåller 39,4 mg laktos (som monohydrat).

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg

En depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 9 mg oxikodon och 5 mg

naloxonhydroklorid som 5,5 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 4,5 mg naloxon.

Hjälpämne med känd effekt: En depottablett innehåller 50,2 mg laktos (som monohydrat).

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg

En depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 18 mg oxikodon och 10 mg

naloxonhydroklorid som 10,99 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 9 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg

En depottablett innehåller 30 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 26,9 mg oxikodon och 15 mg

naloxonhydroklorid som 16,485 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 13,5 mg naloxon.

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg

En depottablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 36 mg oxikodon och 20 mg

naloxonhydroklorid som 21,98 mg naloxonhydrokloriddihydrat motsvarande 18 mg naloxon.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg depottabletter

Ljusblå, runda och bikonvexa filmdragerade depottabletter med ”5” präglat på en sida.

Diameter: 7,5 mm

Tjocklek: 3,6 mm

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg depottabletter

Vita till benvita, runda och bikonvexa filmdragerade depottabletter med ”10” präglat på en sida.

Diameter: 7,5 mm

Tjocklek: 3,6 mm

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg depottabletter

Ljusrosa, runda och bikonvexa filmdragerade depottabletter med ”20” präglat på en sida.

Diameter: 6,0 mm

Tjocklek: 2,9 mm

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg depottabletter

Bruna, runda och bikonvexa filmdragerade depottabletter med ”30” präglat på en sida.

Diameter: 7,0 mm

Tjocklek: 3,1 mm

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg depottabletter

Gula, runda och bikonvexa filmdragerade depottabletter med ”40” präglat på en sida.

Diameter: 7,5 mm

Tjocklek: 3,7 mm

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Svår smärta som endast kan hanteras tillräckligt med opioidanalgetika.

Opioidantagonisten naloxon har tillsatts för att motverka opioidinducerad förstoppning genom att

blockera oxikodons verkan vid opioidreceptorer lokalt i tarmen.

Oxycodone/Naloxone G.L. är avsett för vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

För doser som inte är realiserbara/praktiska med denna styrka finns andra styrkor av läkemedlet.

Smärtlindring

Den analgetiska effekten av Oxycodone/Naloxone G.L. motsvarar depotberedningar av

oxikodonhydroklorid.

Dosen bör justeras efter smärtans intensitet och den enskilda patientens känslighet.

Vuxna

Vanlig startdos för en opioidnaiv patient är 10 mg/5 mg oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid

med 12 timmars intervall.

Hos patienter som redan behandlas med opioider kan högre doser av Oxycodone/Naloxone G.L. sättas

in, beroende på patientens tidigare erfarenhet av opioider.

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg är avsedd för dostitrering vid insättande av opioidbehandling

samt individuell dosjustering.

Högsta dagliga dos Oxycodone/Naloxone G.L. är 160 mg oxikodonhydroklorid och 80 mg

naloxonhydroklorid. Den högsta dagliga dosen är reserverad för patienter som tidigare fått

underhållsbehandling med en stabil daglig dos Oxycodone/Naloxone G.L. och som behöver en ökad

dos.

För patienter som kräver högre doser av Oxycodone/Naloxone G.L. bör administrering av

kompletterande oxikodonhydroklorid i depotform vid samma tidsintervall övervägas, med hänsyn till

den högsta dagliga dosen på 400 mg oxikodonhydroklorid i depotform. Vid kompletterande doser med

oxikodonhydroklorid kan den fördelaktiga effekten av naloxonhydroklorid på tarmfunktionen

försämras.

Vissa patienter som tar Oxycodone/Naloxone G.L. enligt ett regelbundet tidsschema kräver analgetika

med omedelbar frisättning som ”akutläkemedel” för genombrottssmärta. Oxycodone/Naloxone G.L. är

en depotberedning och är således inte avsett som behandling för genombrottssmärta. För behandling

av genombrottssmärta ska en enskild dos ”akutläkemedel” motsvara ungefär en sjättedel av

motsvarande daglig dos av oxikodonhydroklorid. Behov av fler än två ”akutinsatser” per dag är

vanligtvis en indikation på att dosen av Oxycodone/Naloxone G.L. behöver justeras uppåt. Denna

justering bör göras varje till varannan dag i steg om 5 mg/2,5 mg två gånger dagligen eller vid behov

10 mg/5 mg oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid tills en stabil dos uppnåtts. Målet är att

fastställa en patientspecifik dos två gånger dagligen som upprätthåller adekvat smärtlindring och att

använda så lite ”akutläkemedel” som möjligt under den tid smärtbehandling är nödvändig.

Oxycodone/Naloxone G.L. tas med fastställd dos två gånger dagligen enligt ett fast tidsschema.

Medan symmetrisk administrering (samma dos morgon och kväll) enligt ett fast tidsschema (var 12:e

timme) är lämplig för de flesta patienter kan vissa patienter, beroende på den individuella situationen

med smärta, dra nytta av en asymmetrisk dosering anpassad till deras smärtmönster. I allmänhet ska

den lägsta effektiva analgetiska dosen väljas.

Vid behandling av icke-malign smärta är dagliga doser på upp till 40 mg/20 mg

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid i allmänhet tillräckligt, dock kan högre doser vara

nödvändiga.

Behandlingstid

Oxycodone/Naloxone G.L. ska inte administreras under längre tid än absolut nödvändigt. Om

långtidsbehandling är nödvändig med tanke på sjukdomens karaktär och svårighetsgrad, krävs

noggrann och regelbunden uppföljning för att fastställa om och i vilken grad vidare behandling är

nödvändig.

När patienten inte längre har behov av opioidbehandlingen rekommenderas gradvis minskning av

dosen (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre patienter

Liksom hos yngre vuxna bör dosen justeras efter smärtans intensitet och den enskilda patientens

känslighet.

Nedsatt leverfunktion

En klinisk studie har visat att plasmakoncentrationerna av både oxikodon och naloxon är förhöjda hos

patienter med nedsatt leverfunktion. Koncentrationerna av naloxon påverkades i högre grad än

oxikodon (se avsnitt 5.2). Den kliniska betydelsen av en relativt hög exponering för naloxon hos

patienter med nedsatt leverfunktion är ännu inte känd.

Försiktighet måste iakttas vid administrering av Oxycodone/Naloxone G.L. till patienter med lindrigt

nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4). Likaledes krävs särskild uppmärksamhet för patienter med

lindrigt nedsatt leverfunktion vid övervägande av dosökning.

Oxycodone/Naloxone G.L. är kontraindicerat till patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion

(se avsnitt 4.3).

Nedsatt njurfunktion

En klinisk studie har visat att plasmakoncentrationerna av både oxikodon och naloxon är förhöjda hos

patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2). Koncentrationerna av naloxon påverkades i högre

grad än oxikodon. Den kliniska betydelsen av en relativt hög exponering för naloxon hos patienter

med nedsatt njurfunktion är ännu inte känd. Försiktighet bör iakttas vid administrering av

Oxycodone/Naloxone G.L. till patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4) och i synnerhet vid

övervägande av dosökning.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Oxycodone/Naloxone G.L. för barn och ungdomar under 18 år har inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

För oral användning.

Oxycodone/Naloxone G.L. tas med fastställd dos två gånger dagligen enligt ett fast tidsschema.

Depottabletterna kan tas med eller utan föda tillsammans med tillräckligt med vätska.

Oxycodone/Naloxone G.L. måste sväljas hela och får inte delas, brytas, tuggas eller krossas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Allvarlig andningsdepression med hypoxi och/eller hyperkapni

Allvarlig kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Cor pulmonale

Allvarlig bronkialastma

Icke-opioidinducerad paralytisk ileus

Måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Andningsdepression

Den största risken med för stora mängder opioider är andningsdepression.

Försiktighet måste iakttas vid administrering av Oxycodone/Naloxone G.L. till äldre eller försvagade

patienter, patienter med opioidinducerad paralytisk ileus, patienter med gravt nedsatt lungfunktion,

patienter med sömnapné, myxödem, hypotyreos, Addisons sjukdom (binjurebarksvikt), toxisk psykos,

kolelitiasis, prostatahypertrofi, alkoholism, delirium tremens, pankreatit, hypotoni, hypertoni,

preexisterande hjärt-kärlsjukdomar, skallskada (på grund av risken för förhöjt intrakraniellt tryck),

epilepsisjukdom eller krampbenägenhet, eller patienter som behandlas med MAO-hämmare.

Risker med samtidig användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel:

Samtidig användning av Oxycodone/Naloxone G.L. och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner

eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa

risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel till patienter för vilka andra

behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Oxycodone/Naloxone G.L. samtidigt

med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som

möjligt.

Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta

avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare om att vara

uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt 4.5).

Opioider som oxikodonhydroklorid kan påverka hypotalamus-hypofys-binjure- eller gonad-axeln.

Märkbara förändringar inkluderar ökning av serumprolaktin och minskning av plasmakortisol och

testosteron. Kliniska symtom kan uppstå till följd av dessa hormonella förändringar.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Försiktighet måste även iakttas vid administrering av Oxycodone/Naloxone G.L. till patienter med

lindrigt nedsatt lever- eller njurfunktion. Noggrann medicinsk uppföljning är särskilt nödvändigt för

patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Diarré

Diarré kan anses vara en möjlig effekt av naloxon.

Långtidsbehandling

Hos patienter som står på långtidsbehandling med höga doser opioider kan byte till

Oxycodone/Naloxone G.L. initialt framkalla utsättningssymtom. Sådana patienter kan kräva särskild

uppmärksamhet.

Oxycodone/Naloxone G.L. är inte lämpligt för behandling av utsättningssymtom.

Under långvarig administrering kan patienten utveckla tolerans mot läkemedlet och kräva högre doser

för att bibehålla den önskade effekten. Kronisk administrering av Oxycodone/Naloxone G.L. kan leda

till fysiskt beroende. Utsättningssymtom kan uppstå vid plötsligt utsättande av behandlingen. Om

behandling med Oxycodone/Naloxone G.L. inte längre är nödvändig, rekommenderas gradvis

minskning av den dagliga dosen för att förhindra framkallande av utsättningssyndrom (se avsnitt 4.2).

Psykologiskt beroende (missbruk)

Det finns en risk för utveckling av psykologiskt beroende (missbruk) av opioidanalgetika, inklusive

Oxycodone/Naloxone G.L.. Oxycodone/Naloxone G.L. ska användas med särskild försiktighet hos

patienter med alkohol- och drogmissbruk i anamnesen. Oxikodon enbart har en missbruksprofil som

liknar den hos andra starka opioidagonister.

Patienter som drabbats av somnolens och/eller episoder av plötsligt insomnande måste avstå från

framförande av fordon eller användning av maskiner. Dessutom kan en dosminskning eller utsättande

av behandling övervägas. På grund av risken för additiva effekter rekommenderas försiktighet då

patienter behandlas med andra sederande läkemedel i kombination med Oxycodone/Naloxone G.L. (se

avsnitt 4.5 och 4.7).

Alkohol

Samtidigt bruk av alkohol och Oxycodone/Naloxone G.L. kan öka oönskade effekter av

Oxycodone/Naloxone G.L. och ska därför undvikas.

Cancer

Inga kliniska data finns tillgängliga för cancerpatienter med peritoneal karcinomatos eller begynnande

tarmobstruktion vid avancerade stadier av cancer i magtarmkanalen eller pelvis. Således

rekommenderas inte användning av Oxycodone/Naloxone G.L. till denna population.

Kirurgi

Oxycodone/Naloxone G.L. rekommenderas inte för preoperativt bruk eller inom de första 12 till 24

timmarna postoperativt. Beroende på typ och omfattning av kirurgi, vald anestesiprocedur, annan

samtidig behandling och patientens individuella tillstånd, är exakt tidpunkt för insättande av

postoperativ behandling med Oxycodone/Naloxone G.L. beroende av en noggrann bedömning av

nytta-risk för varje enskild patient.

Försiktighetsåtgärder för korrekt användning

För att inte försämra tabletternas depotegenskaper måste de tas hela och får inte delas, brytas, tuggas

eller krossas. Om depottabletterna delas, bryts, tuggas eller krossas för intag leder detta till en

snabbare frisättning av de aktiva substanserna och absorption av en möjlig livshotande dos av

oxikodon (se avsnitt 4.9).

Missbruk

Drogmissbrukare avråds bestämt från att missbruka Oxycodone/Naloxone G.L.Vid parenteralt,

intranasalt eller oralt missbruk av personer som är beroende av opioidagonister, såsom heroin, morfin

eller metadon, förväntas Oxycodone/Naloxone G.L. ge markanta utsättningssymtom – på grund av

naloxons egenskaper som opioidreceptorantagonist – eller förstärka existerande utsättningssymtom (se

avsnitt 4.9).

Oxycodone/Naloxone G.L. består av en tvåpolymermatris och är endast avsett för oral användning.

Missbruk med parenterala injektioner av depottablettens beståndsdelar (särskilt talk) kan förväntas

resultera i lokal vävnadsnekros och lunggranulom eller leda till andra allvarliga, potentiellt livshotande

oönskade effekter.

Depottablettens tomma matris kan synas i avföringen.

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg och 10 mg/5 mg

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av de sällsynta ärftliga tillstånden

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption ska inte ta

Oxycodone/Naloxone G.L.

Pediatrisk population

Inga studier har utförts gällande säkerhet och effekt för oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid för

barn och ungdomar under 18 år. Därför rekommenderas inte användning av Oxycodone/Naloxone

G.L. till barn och ungdomar under 18 år.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Substanser med CNS-depressiv effekt (t.ex. andra opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiva,

fentiaziner, neuroleptika, antihistaminer och antiemetika) kan förstärka den CNS-depressiva effekten

(t.ex. andningsdepression) hos Oxycodone/Naloxone G.L.

Sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel:

Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS

depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas (se avsnitt 4.4).

Alkohol kan förstärka de farmakodynamiska effekterna av Oxycodone/Naloxone G.L. och samtidig

användning ska undvikas.

Samtidig administrering av oxikodon och serotonerga medel, såsom selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI),

kan orsaka serotonintoxicitet. Symtom på serotonintoxicitet kan innefatta förändrat mentalt tillstånd

(t.ex. agitation, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, labilt blodtryck,

hypertermi), neuromuskulära rubbningar (t.ex. hyperreflexi, inkoordination, stelhet) och/eller

gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Oxikodon ska användas med

försiktighet och dossänkning kan behövas hos patienter som använder dessa läkemedel.

Kliniskt relevanta förändringar i International Normalized Ratio (INR eller Quick-värde) i båda

riktningar har observerats hos individer vid samtidig användning av oxikodon och

kumarinantikoagulantia.

Oxikodon metaboliseras främst via CYP3A4 och delvis via CYP2D6 (se avsnitt 5.2). Dessa

metaboliska banors aktivitet kan hämmas eller induceras av olika samtidigt administrerade läkemedel

eller kosttillskott. Doserna av Oxycodone/Naloxone G.L. kan behöva justeras i enlighet därmed.

CYP3A4-hämmare såsom makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin),

azoleantimykotika (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol), proteashämmare (t.ex.

ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir), cimetidin och grapefruktjuice kan orsaka minskad

oxikodonclearance som kan leda till en ökning i plasmakoncentrationerna av oxikodon. Det kan vara

nödvändigt med en dosminskning av Oxycodone/Naloxone G.L. och efterföljande återtitrering.

CYP3A4-inducerare såsom rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört kan inducera

metabolismen av oxikodon och orsaka ökad clearance av läkemedlet, vilket resulterar i en minskning i

plasmakoncentrationerna av oxikodon. Försiktighet rekommenderas och ytterligare titrering kan vara

nödvändig för att uppnå en adekvat nivå av symtomkontroll.

Teoretiskt sett kan läkemedel som hämmar CYP2D6-aktivitet, såsom paroxetin, fluoxetin och kinidin,

orsaka minskad oxikodonclearance som kan leda till en ökning i plasmakoncentrationerna av

oxikodon. Samtidig administrering med CYP2D6-hämmare hade en obetydlig effekt på elimineringen

av oxikodon och hade ingen effekt på oxikodons farmakodynamiska effekter.

Studier på metabolism

in vitro

tyder på att inga kliniskt relevanta interaktioner mellan oxikodon och

naloxon är att förvänta.

Sannolikheten för kliniskt relevanta interaktioner mellan paracetamol, acetylsalicylsyra eller naltrexon

och kombinationen oxikodon och naloxon i terapeutiska koncentrationer är minimal.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga data finns tillgängliga gällande användning av oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid hos

gravida kvinnor och under förlossning. Begränsade data gällande användning av oxikodon under

graviditet hos människa visar inte någon evidens för en ökad risk för medfödda missbildningar. Det

finns inte tillräckliga kliniska data om exponering för naloxon under graviditet. Den systemiska

exponeringen av naloxon för kvinnor efter användning av Oxycodone/Naloxone G.L. är dock relativt

låg (se avsnitt 5.2). Både oxikodon och naloxon passerar över till placenta. Inga djurstudier har utförts

med oxikodon och naloxon i kombination (se avsnitt 5.3). Djurstudier med oxikodon eller naloxon

administrerat som enskilt läkemedel har inte visat på några teratogena eller embryotoxiska effekter.

Långvarig administrering av oxikodon under graviditet kan leda till utsättningssymtom hos det

nyfödda barnet. Vid administrering under förlossning kan oxikodon framkalla andningsdepression hos

det nyfödda barnet.

Oxycodone/Naloxone G.L. ska endast användas under graviditet om nyttan överväger möjliga risker

för det ofödda eller nyfödda barnet.

Amning

Oxikodon passerar över till bröstmjölk. Ett förhållande för mjölk-plasmakoncentration på 3,4:1

uppmättes och effekter av oxikodon hos det ammade barnet är därför möjlig. Det är inte känt om även

naloxon passerar över till bröstmjölk. Efter användning av Oxycodone/Naloxone G.L. är dock de

systemiska nivåerna av naloxon mycket låga (se avsnitt 5.2).

En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas, särskilt efter att den ammande modern intagit flera

doser av Oxycodone/Naloxone G.L..

Amning ska avbrytas under behandling med Oxycodone/Naloxone G.L.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga gällande fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Oxycodone/Naloxone G.L. har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Detta är särskilt sannolikt i början av behandlingen med Oxycodone/Naloxone G.L., efter dosökning

eller byte av läkemedel samt om Oxycodone/Naloxone G.L. kombineras med andra CNS-depressiva

läkemedel. Patienter som stabiliserats på en specifik dos begränsas nödvändigtvis inte. Därför bör

patienten rådfråga läkare om tillstånd att framföra fordon eller använda maskiner.

Patienter som behandlas med Oxycodone/Naloxone G.L. och som uppvisar somnolens och/eller

episoder av plötsligt insomnande måste informeras om att avstå från framförande av fordon eller

deltagande i aktiviteter där nedsatt uppmärksamhet kan utsätta dem själva eller andra för risken att

drabbas av allvarlig skada eller dödsfall (t.ex. använda maskiner) tills dess sådana återkommande

episoder samt somnolens har upphört (se även avsnitt 4.4 och 4.5).

4.8

Biverkningar

Bedömningen av biverkningar baseras på följande frekvenser:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningar i ordning efter fallande svårighetsgrad.

Biverkningar vid behandling av smärta

Klassificering av

organsystem

(MedDRA)

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Metabolism och

nutrition

Minskad

aptit,

aptitförlust

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Onormala tankar

Ångest

Förvirring

Depression

Nervositet

Rastlöshet

Eufori

Hallucinationer

Mardrömmar

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Somnolens

Kramper

Uppmärksamhetss

törningar

Talstörningar

Synkopé

Tremor

Parestesi

Sedering

Ögon

Synskada

Öron och balansorgan

Yrsel

Hjärtat

Angina pectoris

Hjärtklappning

Takykardi

Blodkärl

Blod-

vallningar

Sänkt blodtryck

Förhöjt blodtryck

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Rinorré

Hosta

Gäsp-ningar

Andnings-

depression

Magtarmkanalen

Buksmärta

Förstoppning

Diarré

Muntorrhet

Dyspepsi

Kräkningar

Illamående

Gasbildning

Utspänd buk

Tand-besvär

Rapning

Klassificering av

organsystem

(MedDRA)

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Lever och gallvägar

Förhöjda

leverenzymer

Gallkolik

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Hud-

reaktioner

Hyperhidros

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskelkramper

Muskelryckningar

Myalgi

Njurar och urinvägar

Urinträngningar

Urinretention

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Erektil dysfunktion

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Fatigue

Bröstsmärta

Frossa

Abstinenssyndro

m Olustkänsla

Smärta

Perifert ödem

Undersökningar

Viktminskning

Viktökning

Skador och

förgiftningar och

behandlingskomplikatio

ner

Skador från

olyckor

särskilt hos patienter med epilepsisjukdom eller krampbenägenhet

särskilt hos patienter som tidigare lidit av kranskärlssjukdom

För den aktiva substansen oxikodonhydroklorid är följande ytterligare biverkningar kända:

På grund av dess farmakologiska egenskaper kan oxikodonhydroklorid orsaka andningsdepression,

mios, bronkospasm och kramper i glatt muskulatur samt försämrad hostreflex.

Klassificering av

organsystem

MedDRA

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Herpes

simplex

Immunsystemet

Anafylaktiska

reaktioner

Metabolism och

nutrition

Dehydrering

Ökad aptit

Psykiska störningar

Humörförändringar

och personlighets-

förändringar

Minskad aktivitet

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Upprördhet

Perceptionsstörn

ingar (t.ex.

derealisering)

Minskad libido

Läkemedels-

beroende

Centrala och perifera

nervsystemet

Försämrad

koncentration

Migrän

Klassificering av

organsystem

MedDRA

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Dysgeusi

Hypertoni

Ofrivilliga

muskel-

kontraktioner

Hypoestesi

Onormal

koordination

Öron och

balansorgan

Nedsatt hörsel

Blodkärl

Vasodilatation

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dysfoni

Magtarmkanalen

Hicka

Dysfagi

Ileus

Munsår

Stomatit

Melena

Blödande

tandkött

Lever och gallvägar

Kolestas

Hud och subkutan

vävnad

Torr hud

Urtikaria

Njurar och urinvägar

Dysuri

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Amenorré

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsställe

t

Ödem

Törst

Läkemedels-

tolerans

Neonatalt

abstinenssyndrom

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket,

Box 26,

751 03 Uppsala,

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom på intoxikation

Beroende på patientens anamnes kan en överdosering av Oxycodone/Naloxone G.L. manifesteras som

symtom som antingen utlöses av oxikodon (opioidreceptoragonist) eller naloxon

(opioidreceptorantagonist).

Symtom på överdosering med oxikodon innefattar mios, andningsdepression, somnolens som

utvecklas till stupor, slapp skelettmuskulatur, bradykardi samt hypotoni. I svårare fall kan koma, icke-

kardiogent lungödem samt cirkulationssvikt förekomma, vilket kan vara livshotande.

Symtom på överdosering med enbart naloxon är osannolikt.

Behandling av intoxikation

Utsättningssymtom på grund av en överdosering med naloxon ska behandlas symtomatiskt i en

noggrant övervakad miljö.

Kliniska symtom som tyder på en överdosering med oxikodon kan behandlas genom administrering av

opioidantagonister (t.ex. naloxonhydroklorid 0,4 till 2 mg intravenöst). Administreringen upprepas

med 2 till 3 minuters intervall efter kliniskt behov. Det är även möjligt att ge en infusion med 2 mg

naloxonhydroklorid i 500 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glukos 50 mg/ml (5 %)

(0,004 mg/ml naloxon). Infusionen ska ges med en hastighet anpassad till tidigare administrerade

bolusdoser och patientens svar.

Ventrikelsköljning kan övervägas.

Stödåtgärder (konstgjord andning, syrgas, vasopressorer och vätskeinfusioner) bör användas efter

behov för att hantera den cirkulationschock som åtföljer en överdosering. Hjärtstillestånd och arytmier

kan kräva hjärtmassage eller defibrillering. Konstgjord andning ska användas om nödvändigt. Vätske-

och elektrolytmetabolismen ska upprätthållas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: analgetika, opioider, naturliga opiumalkaloider, opiater

ATC-kod: N02AA55

Verkningsmekanism

Oxikodon och naloxon har en affinitet för opiatreceptorerna kappa, mu och delta i hjärnan,

ryggmärgen och perifera organ (t.ex. tarmen). Oxikodon verkar som en opioidreceptoragonist vid

dessa receptorer och binder till endogena opioidreceptorer i CNS. Naloxon är till motsats en ren

antagonist som verkar på alla typer av opioidreceptorer.

Farmakodynamisk effekt

På grund av den uttalade första-passage-metabolismen är naloxons biotillgänglighet efter oral

administrering < 3 % och en kliniskt relevant systemisk effekt är därför osannolik. På grund av den

lokala kompetitiva antagonismen hos den opioidreceptormedierade oxikodoneffekten av naloxon i

tarmen, minskar naloxon rubbningar i tarmfunktionen som är typiska för opioidbehandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Opioider kan påverka hypotalamus-hypofys-binjureaxeln eller gonadalaxeln. Bland de förändringar

som observerats är en ökning av prolaktin i serum och en minskad nivå av kortisol och testosteron i

plasma. Kliniska symtom kan förekomma på grund av dessa hormonförändringar.

Prekliniska studier visar olika effekter av naturliga opioider på delar av immunsystemet. Den kliniska

signifikansen av dessa fynd är inte känd. Det är inte känt om oxikodon, en semisyntetisk opioid, har

liknande effekter på immunsystemet som naturliga opioider.

Smärtlingdring

I en 12 veckor lång dubbelblind parallellgruppsstudie med 322 patienter med

opioidinducerad förstoppning, hade patienter som behandlades med

oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid i genomsnitt en extra fullständigt spontan (utan laxermedel)

tarmtömning under behandlingens sista vecka, jämfört med patienter som fortsatte använda jämförbara

doser oxikodonhydroklorid depottabletter (p < 0,0001). Användningen av laxermedel under de första

fyra veckorna var signifikant lägre i oxikodon-naloxongruppen jämfört med gruppen som fick

oxikodon som monoterapi (31 % respektive 55 %, p < 0,0001). Liknande resultat påvisades i en studie

med 265 patienter som inte hade cancer där dagliga doser oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid

från 60 mg/30 mg upp till 80 mg/40 mg jämfördes med oxikodonhydroklorid som monoterapi i samma

dosintervall.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Oxikodonhydroklorid

Absorption

Oxikodon har en hög absolut biotillgänglighet på upp till 87 % efter oral administrering.

Distribution

Efter absorption distribueras oxikodon i hela kroppen. Cirka 45 % binds till plasmaprotein. Oxikodon

passerar placentan och finns i bröstmjölk.

Metabolism

Oxikodon metaboliseras i tarmen och levern till noroxikodon och oximorfon samt till olika

glukuronidkonjugat. Noroxikodon, oximorfon och noroximorfon bildas via cytokrom P450-systemet.

Kinidin minskar produktionen av oximorfon hos människa utan någon avsevärd påverkan på

oxikodons farmakodynamik. Metaboliternas bidrag till den allmänna farmakodynamiska effekten är

obetydlig.

Eliminering

Oxikodon och dess metaboliter utsöndras i både urin och faeces.

Naloxonhydroklorid

Absorption

Efter oral administrering har naloxon en mycket låg systemisk tillgänglighet på < 3%.

Distribution

Naloxon passerar över till placenta. Det är inte känt om naloxon även utsöndras i bröstmjölk.

Metabolism och eliminering

Efter parenteral administrering är plasmahalveringstiden cirka en timme. Verkningstiden beror på

dosen och administreringsväg, där intramuskulär injektion ger en mer långvarig effekt än intravenösa

doser. Det metaboliseras i levern och utsöndras i urinen. De huvudsakliga metaboliterna är

naloxonglukuronid, 6β-Naloxol och dess glukuronid.

Oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid i kombination

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Oxikodons farmakokinetiska egenskaper från oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid depottabletter

motsvarar dem hos oxikodonhydroklorid depottabletter som administreras tillsammans med

naloxonhydroklorid depottabletter.

Alla dosstyrkor av Oxycodone/Naloxone G.L. är utbytbara.

Efter oral administrering av oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid i maximala doser till friska

försökspersoner är plasmakoncentrationerna av naloxon så låga att det inte är möjligt att utföra en

farmakokinetisk analys. För att genomföra en farmakokinetisk analys används naloxon-3-glukuronid

som surrogatmarkör, eftersom dess plasmakoncentration är tillräckligt hög för att mäta.

Efter intag av frukost med högt fettinnehåll ökade i allmänhet oxikodons biotillgänglighet och

maximala plasmakoncentration (C

) i genomsnitt med 16 % respektive 30 % jämfört med

administrering vid fasta. Detta bedömdes inte som kliniskt relevant och därför kan

Oxycodone/Naloxone G.L. depottabletter tas med eller utan föda (se avsnitt 4.2).

Studier på läkemedelsmetabolism

in vitro

tyder på att förekomsten av kliniskt relevanta interaktioner

innefattande oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid är osannolik.

Äldre

Oxikodon

För oxikodons AUCτ sågs i genomsnitt en ökning till 118 % (90 % KI: 103, 135) äldre patienter

jämfört med yngre frivilliga. För oxikodons C

sågs i genomsnitt en ökning till 114 % (90 % KI:

102, 127). För oxikodons C

sågs i genomsnitt en ökning till 128 % (90 % KI: 107, 152).

Naloxon

För naloxons AUCτ sågs i genomsnitt en ökning till 182 % (90 % KI: 123, 270) för äldre patienter

jämfört med yngre frivilliga. För naloxons C

sågs i genomsnitt en ökning till 173 % (90 % KI: 107,

280). För naloxons C

sågs i genomsnitt en ökning till 317 % (90 % KI: 142, 708).

Naloxon-3-glukuronid

För naloxon-3-glukuronids AUCτ sågs i genomsnitt en ökning till 128 % (90 % KI: 113, 147) för äldre

patienter jämfört med yngre frivilliga. För naloxon-3-glukuronids C

sågs i genomsnitt en ökning till

127 % (90 % KI: 112, 144). För naloxon-3-glukuronids C

sågs i genomsnitt en ökning till 125 %

(90 % KI: 105, 148).

Nedsatt leverfunktion

Oxikodon

För oxikodons AUC

sågs i genomsnitt en ökning till 143 % (90 % KI: 111, 184), 319 % (90 % KI:

248, 411) respektive 310 % (90 % KI: 241, 398) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive

gravt nedsatt leverfunktion jämfört med friska frivilliga. För oxikodons C

sågs i genomsnitt en

ökning till 120 % (90 % KI: 99, 144), 201 % (90 % KI: 166, 242) respektive 191 % (90 % KI: 158,

231) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt nedsatt leverfunktion jämfört med

friska frivilliga. För oxikodons t

1/2Z

sågs i genomsnitt en ökning till 108 % (90 % KI: 70, 146), 176 %

(90 % KI: 138, 215) respektive 183 % (90 % KI: 145, 221) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt

respektive gravt nedsatt leverfunktion jämfört med friska frivilliga.

Naloxon

För naloxons AUCτ sågs i genomsnitt en ökning till 411 % (90 % KI: 152, 1 112), 11 518 % (90 %

KI: 4 259, 31 149) respektive 10 666 % (90 % KI: 3 944, 28 847) för studiedeltagare med lindrigt,

måttligt respektive gravt nedsatt leverfunktion jämfört med friska frivilliga. För naloxons C

sågs i

genomsnitt en ökning till 193 % (90 % KI: 115, 324), 5 292 % (90 % KI: 3 148, 8 896) respektive

5 252 % (90 % KI: 3 124, 8 830) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt nedsatt

leverfunktion jämfört med friska frivilliga. På grund av otillräcklig mängd tillgängliga data beräknades

inte naloxons t

1/2Z

och motsvarande AUC

. Jämförelser av biotillgänglighet för naloxon baserades

därför på AUCτ-värden.

Naloxon-3-glukuronid

För naloxon-3-glukuronids AUC

sågs i genomsnitt en ökning till 157 % (90 % KI: 89, 279), 128 %

(90 % KI: 72, 227) respektive 125 % (90 % KI: 71, 222) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt

respektive gravt nedsatt leverfunktion jämfört med friska frivilliga. För naloxon-3-glukuronids C

sågs i genomsnitt en ökning till 141 % (90 % KI: 100, 197), 118 % (90 % KI: 84, 166) och en

minskning till 98 % (90 % KI: 70, 137) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt

nedsatt leverfunktion jämfört med friska frivilliga. För naloxon-3-glukuronids t

1/2Z

sågs i genomsnitt

en ökning till 117 % (90 % KI: 72, 161), en minskning till 77 % (90 % KI: 32, 121) respektive en

minskning till 94 % (90 % KI: 49, 139) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt

nedsatt leverfunktion jämfört med friska frivilliga.

Nedsatt njurfunktion

Oxikodon

För oxikodons AUC

sågs i genomsnitt en ökning till 153 % (90 % KI: 130, 182), 166 % (90 % KI:

140, 196) respektive 224 % (90 % KI: 190, 266) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive

gravt nedsatt njurfunktion jämfört med friska frivilliga. För oxikodons C

sågs i genomsnitt en

ökning till 110 % (90 % KI: 94, 129), 135 % (90 % KI: 115, 159) respektive 167 % (90 % KI: 142,

196) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt nedsatt njurfunktion jämfört med friska

frivilliga. För oxikodons t

1/2Z

sågs i genomsnitt en ökning till 149 %, 123 % respektive 142 % för

studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt nedsatt njurfunktion jämfört med friska

frivilliga.

Naloxon

För naloxons AUCτ sågs i genomsnitt en ökning till 2 850 % (90 % KI: 369, 22 042), 3 910 %

(90 % KI: 506, 30 243) respektive 7 612 % (90 % KI: 984, 58 871) för studiedeltagare med lindrigt,

måttligt respektive gravt nedsatt njurfunktion jämfört med friska frivilliga. För naloxons C

sågs i

genomsnitt en ökning till 1 076 % (90 % KI: 154, 7 502), 858 % (90 % KI: 123, 5 981) respektive

1 675 % (90 % KI: 240, 11 676) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt nedsatt

njurfunktion jämfört med friska frivilliga. På grund av otillräcklig mängd tillgängliga data beräknades

inte naloxons t

1/2Z

och motsvarande AUC

. Jämförelser av biotillgänglighet för naloxon baserades

därför på AUCτ-värden. Förhållandena kan ha påverkats av oförmågan att helt karakterisera naloxons

plasmaprofiler för de friska frivilliga.

Naloxon-3-glukuronid

För naloxon-3-glukuronids AUC

sågs i genomsnitt en ökning till 220 % (90 % KI: 148, 327), 370 %

(90 % KI: 249, 550) respektive 525 % (90 % KI: 354, 781) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt

respektive gravt nedsatt njurfunktion jämfört med friska frivilliga. För naloxon-3-glukuronids C

sågs i genomsnitt en ökning till 148 % (90 % KI: 110, 197), 202 % (90 % KI: 151, 271) respektive

239 % (90 % KI: 179, 320) för studiedeltagare med lindrigt, måttligt respektive gravt nedsatt

njurfunktion jämfört med friska frivilliga. För naloxon-3-glukuronids t

1/2Z

sågs i genomsnitt ingen

signifikant förändring mellan studiedeltagare med nedsatt njurfunktion och friska frivilliga.

Missbruk

För att undvika förlust av tabletternas depotegenskaper får Oxycodone/Naloxone G.L. inte delas,

krossas eller tuggas, eftersom detta leder till en snabb frisättning av de aktiva substanserna. Dessutom

har naloxon en långsammare elimineringshastighet vid intranasal administrering. Båda egenskaperna

innebär att missbruk av Oxycodone/Naloxone G.L. inte har avsedd effekt. Hos oxikodonberoende råtta

resulterade intravenös administrering av oxikodonhydroklorid/naloxonhydroklorid i förhållandet 2:1 i

utsättningssymtom.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga data finns tillgängliga från studier på reproduktionstoxicitet för kombinationen oxikodon och

naloxon.

Studier med de enskilda komponenterna visade att oxikodon inte hade någon effekt på fertilitet och

tidig fosterutveckling hos han- och honråtta vid doser på upp till 8 mg/kg kroppsvikt och orsakade

inga missbildningar hos råtta vid doser på upp till 8 mg/kg eller kanin vid doser på 125 mg/kg

kroppsvikt. Hos kanin observerades dock en dosrelaterad ökning i utvecklingsavvikelser då enskilda

foster användes vid statistisk utvärdering (ökade incidenser av 27 presakral kota, extra par revben).

Vid statistisk utvärdering av dessa parametrar med hjälp av ungar, ökade endast incidensen av 27

presakral kota och enbart i gruppen med 125 mg/kg, en dosnivå som gav svåra farmakotoxiska

effekter hos dräktiga djur. I en studie på pre- och postnatal utveckling hos råtta var F1 kroppsvikter

lägre vid 6 mg/kg/dag jämfört med kroppsvikter i kontrollgruppen vid doser som minskade moderns

vikt och födointag (NOAEL 2 mg/kg kroppsvikt). Inga effekter sågs på parametrar för fysisk,

reflexologisk eller sensorisk utveckling och inte heller på beteende- och reproduktionsindex.

Standardstudier på reproduktionstoxicitet med oralt naloxon visade ingen teratogenicitet och/eller

embryo-/fostertoxicitet vid höga doser naloxon, och inte heller någon påverkan på perinatal/postnatal

utveckling. Vid mycket höga doser (800 mg/kg/dag) gav naloxon ett ökat antal dödsfall hos avkomma

i den omedelbara perioden postpartum vid doser som gav signifikant toxicitet hos modern hos råtta

(t.ex. minskad kroppsvikt, kramper). Hos överlevande avkommor observerades dock inga effekter på

utveckling eller beteende.

Inga långtidsstudier på karcinogenicitet har utförts med oxikodon/naloxon i kombination eller

oxikodon som enskild komponent. För naloxon har en 24 månader lång studie på karcinogenicitet

utförts på råtta med orala naloxondoser på upp till 100 mg/kg/dag. Resultaten tyder på att naloxon inte

är karcinogent under dessa förhållanden.

Oxikodon och naloxon som enskilda komponenter uppvisar klastogen potential i

in vitro

-analyser.

Inga liknande effekter observerades dock under förhållanden

in vivo

, även vid toxiska doser.

Resultaten tyder på att den mutagena risken hos Oxycodone/Naloxone G.L. för människa vid

terapeutiska koncentrationer kan uteslutas med tillräcklig säkerhet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Polyvinylacetat

Povidon K 30

Natriumlaurilsulfat

Kiseldioxid

Mikrokristallin cellulosa

Laktosmonohydrat (

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg och 10 mg/5 mg)

Kolloidal, vattenfri kiseldioxid

Magnesiumstearat

Filmdragering

Polyvinylalkohol,partiellt hydrolyserad

Makrogol 3350

Titandioxid (E171)

Talk

Briljantblått FCF aluminiumlack (E 133) (

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg)

Röd järnoxid (E 172) (

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg, Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15

mg)

Gul järnoxid (E 172)

(Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg, Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20

mg)

Svart järnoxid (E 172)

(Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Barnskyddande blisterförpackning av PVC/PVdC/Al

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 depottabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

AT-8502 Lannach

Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Oxycodone/Naloxone G.L. 5 mg/2,5 mg depottabletter: 54272

Oxycodone/Naloxone G.L. 10 mg/5 mg depottabletter: 54273

Oxycodone/Naloxone G.L. 20 mg/10 mg depottabletter: 54274

Oxycodone/Naloxone G.L. 30 mg/15 mg depottabletter: 54275

Oxycodone/Naloxone G.L. 40 mg/20 mg depottabletter: 54276

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-03-13

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-08-21

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet