DERMASIL PLUS (EURO-RANGE)

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
102102E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hispaania

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - taani

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - inglise

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hollandi

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - portugali

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - soome

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rootsi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - norra

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

27-11-2017

Lugege kogu dokumenti

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

1 / 18

1. JAGU. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

Dermasil plus

Toote kood

102102E

Aine/ segu kasutamine

Võimendi

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

Lahjendamise kohta puuduvad andmed

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Pesu käsitsemist hõlbustav (gaase mittetekitav) vahend.

Automaatprotsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

ECOLAB SIA

Bauskas iela 58a-8

Riga, Läti LV-1004

+371 67063770 (Läti)

1.4 Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefoninumber

+371 67063770 (Läti)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

05.04.2017

Variant

2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Akuutne toksilisus, Kategooria 4

H302

Nahaärritus, Kategooria 2

H315

Silmade ärritus, Kategooria 2

H319

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus, Kategooria 1

H400

Toote klassifikatsioon põhineb toksikoloogilisel hinnangul.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

2 / 18

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P273

Vältida sattumist keskkonda.

P280

Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

Alkoholid, C13-15, hargnevad ja lineaarsed, etoksülaaditud

alkoholid, C10-16, etoksüleeritud

2.3 Muud ohud

Ei ole teada.

3. JAGU. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

KlassifikatsioonMÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008

Kontsentratsioo

n [%]

Alkoholid, C13-15,

hargnevad ja lineaarsed,

etoksülaaditud

157627-86-6

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302

Nahaärritus Kategooria 2; H315

Raske silmakahjustus Kategooria 1;

H318

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus

Kategooria 1; H400

>= 50 - <= 100

alkoholid, C10-16,

etoksüleeritud

68002-97-1

500-182-6

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302

Nahaärritus Kategooria 2; H315

Raske silmakahjustus Kategooria 1;

H318

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus

Kategooria 1; H400

>= 25 - < 30

2-[2-(2-

butoksüetoksü)etoksü]eta

nool

143-22-6

205-592-6

01-2119475107-38

Raske silmakahjustus Kategooria 1;

H318

>= 5 - < 10

Amfoteersed pind-

aktiivsed ained

68604-71-7

271-704-5

Rasket silmade kahjustust/ärritust

põhjustav Kategooria 2;

>= 3 - < 5

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

3 / 18

Silmade ärritus Kategooria 2; H319

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Tuleohtlikud vedelikud Kategooria 2;

H225

Silmade ärritus Kategooria 2; H319

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne

kokkupuude Kategooria 3; H336

>= 2.5 - < 3

metanool

67-56-1

200-659-6

01-2119433307-44

** Tuleohtlikud vedelikud Kategooria 2;

H225

Akuutne toksilisus Kategooria 3; H301

Akuutne toksilisus Kategooria 3; H331

Akuutne toksilisus Kategooria 3; H311

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne

kokkupuude Kategooria 1; H370

>= 0.5 - < 1

Ained, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid :

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

203-961-6

Silmade ärritus Kategooria 2; H319

>= 0.1 - < 0.25

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

01-2119457857-21

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv

kokkupuude Kategooria 2; H372

>= 0.1 - < 0.25

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

4. JAGU. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Olla meditsiinipersonali valve all.

Kokkupuutel nahaga

Pesta kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Võimaluse

korral kasutada pehmet seepi. Kui ärritus süveneb või kestab, viia

arsti järelevalve alla.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

4 / 18

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Süttimisoht

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.

Sädemed võivad lenduda suure kauguse taha.

Hoiduda aurude kogunemisest plahvatusohtliku

kontsentratsioonini. Aurud kogunevad madalale.

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta

kanalisatsiooni. Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida

vastavalt kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse

korral mitte hingata sisse suitsu.

6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Eemaldada kõik süttimisallikad. Korraldage puhastus- ja

koristustööde läbiviimine vastava väljaõppega töötajate poolt.

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid

Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha

ohutult.Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

Mahaloksunud aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv,

pinnas, kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse

kooskõlas kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu).Jäägid

pesta ära veega. Suuremate lekete korral kasutage kemikaali

laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

5 / 18

7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Mitte alla neelata. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Kasutada ainult piisava ventilatsiooni korral. Hoida eemal tulest,

sädemetest ja kuumdest pindadest. Järgida ettevaatusabinõusid

staatilise elektri tekkimise vältimiseks (võib põhjustada

orgaaniliste aurude süttimist). Pärast käitlemist pesta hoolega

käsi.

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Hoida eraldi

oksüdeerivatest ainetest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates etiketiga

varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

10 °C kuni 40 °C

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Pesu käsitsemist hõlbustav (gaase mittetekitav) vahend.

Automaatprotsess

8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

Komponendid, osad

CAS-Nr.

väärtuse liik

(Kokkupuute vorm)

Kontrolliparameetrid

Alused

propan-2-ol

67-63-0

Piirnorm

150 ppm

350 mg/m3

EE OEL

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

250 ppm

600 mg/m3

EE OEL

metanool

67-56-1

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

250 ppm

350 mg/m3

EE OEL

Lisateave

Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

Piirnorm

200 ppm

250 mg/m3

EE OEL

Lisateave

Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

2-(2-

butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

Piirnorm

10 ppm

67.5 mg/m3

EE OEL

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

Piirnorm

10 ppm

45 mg/m3

EE OEL

Lisateave

Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

20 ppm

90 mg/m3

EE OEL

Lisateave

Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

6 / 18

DNEL

propan-2-ol

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 888 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 500 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 319 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 89 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Allaneelamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 26 ppm

methanol

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

Väärtus: 40 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

Väärtus: 260 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge kohalik toime

Väärtus: 260 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 40 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 260 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime

Väärtus: 260 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

7 / 18

Väärtus: 8 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

Väärtus: 50 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Allaneelamine

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

Väärtus: 8 ppm

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge kohalik toime

Väärtus: 50 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 8 mg/cm2

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 50 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Allaneelamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 8 ppm

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime

Väärtus: 50 mg/m3

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Short-term - local

Väärtus: 101.2 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 20 mg/kg

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 67.5 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Short-term - local

Väärtus: 67.5 mg/m3

PNEC

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

8 / 18

propan-2-ol

Värske vesi

Väärtus: 140.9 mg/l

Merevesi

Väärtus: 140.9 mg/l

Perioodiline kasutamine/ eraldumine

Väärtus: 140.9 mg/l

Värske vesi

Väärtus: 552 mg/kg

Meresetted

Väärtus: 552 mg/kg

Pinnad

Väärtus: 28 mg/kg

Heitveepuhastusjaam

Väärtus: 2251 mg/l

Oraalne

Väärtus: 160 mg/kg

methanol

Värske vesi

Väärtus: 154 mg/l

Merevesi

Väärtus: 15.4 mg/l

Perioodiline kasutamine/ eraldumine

Väärtus: 1540 mg/l

Setted

Väärtus: 570.4 mg/kg

Pinnad

Väärtus: 23.5 mg/kg

Heitveepuhastusjaam

Väärtus: 100 mg/l

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Värske vesi

Väärtus: 1 mg/l

Merevesi

Väärtus: 0.1 mg/l

Perioodiline kasutamine/ eraldumine

Väärtus: 3.9 mg/l

Heitveepuhastusjaam

Väärtus: 200 mg/l

Setted

Väärtus: 4 mg/kg

Pinnad

Väärtus: 0.4 mg/kg

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

9 / 18

Oraalne

Väärtus: 56 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Tõhus väljatõmbeventilatsioonisüsteem. Kemikaali sisaldust õhus

tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Näokaitse koos kaitseprillidega

Käte kaitsmine (EN 374)

Soovitav on kaitsta naha pinda

Kindad

Nitriilkummi

butüülkummi

Läbimisaeg: 1 – 4 tundi

Miinimumpaksus butüülkummile 0.3 mm, nitriilkummile 0.2 mm

või samaväärne (palun pöörduge kinnaste tootja/ levitaja poole

nõuannete saamiseks).

Kindad tuleb kõrvaldada ja asendada juhul, kui seal on näha

esimesi purunemise või kemikaalikahjustuse tunnuseid.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

: vedel

Värv, värvus

: helekollane

Lõhn

: Alkoholi lõhnaga

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

10 / 18

9.2 - 9.8, 100 %

Leekpunkt

58 °C kinnine anum, Ei säilita põlemist.

Lõhnalävi

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Sulamis-/külmumispunkt

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Alumine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aururõhk

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Õhu suhteline tihedus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Suhteline tihedus

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Termiline lagunemine

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus, kinemaatiline

49.088 mm2/s (40 °C)

Plahvatusohtlikkus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

9.2 Muu teave

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumus, leegid ja sädemed.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

11 / 18

Ei ole teada.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toode

Äge suukaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : 1,397 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: 4 h Eeldatav äge toksilisus : > 20 mg/l

Äge nahakaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : > 2,000 mg/kg

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Silmi ärritav toime

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: Alkoholid, C13-15, hargnevad ja lineaarsed, etoksülaaditud

LD50 Rott: 1,250 mg/kg

alkoholid, C10-16, etoksüleeritud

LD50 Rott: 1,000 mg/kg

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

12 / 18

propan-2-ol

LD50 Rott: 5,840 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Rott: 3,306 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Inimesed: 1,120 mg/kg

Komponendid, osad

Äge mürgisus

sissehingamisel

: alkoholid, C10-16, etoksüleeritud

4 h LC50 Rott: 50 mg/l

propan-2-ol

4 h LC50 Rott: 30 mg/l

Komponendid, osad

Äge nahakaudne mürgisus

: Alkoholid, C13-15, hargnevad ja lineaarsed, etoksülaaditud

LD50 Rott: > 2,000 mg/kg

propan-2-ol

LD50 Küülik: 12,870 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Küülik: 2,764 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Küülik: 13,300 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Silmad

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Nahk

Põhjustab silmade ärritust.

Seedimine

Allaneelamisel kahjulik.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Silma sattumisel

Puna, Valu, Ärritus

Sattumine nahale

Puna, Ärritus

Allaneelamine

Informatsioon ei ole kättesaadav.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Ökotoksilisus

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

13 / 18

Toime keskkonnale

Väga mürgine veeorganismidele.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: propan-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim): 9,640 mg/l

metanool

96 h LC50: 15,400 mg/l

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

96 h LC50 Kala: 1,300 mg/l

2,2'-oxybisethanol

96 h LC50 Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim): 75,200

mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Alkoholid, C13-15, hargnevad ja lineaarsed, etoksülaaditud

48 h EC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)): 0.317 mg/l

alkoholid, C10-16, etoksüleeritud

48 h EC50: > 0.1 mg/l

Amfoteersed pind-aktiivsed ained

48 h EC50 Daphnia (Vesikirp (suur kiivrik)): > 100 mg/l

propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)): > 10,000 mg/l

metanool

48 h EC50: > 10,000 mg/l

2,2'-oxybisethanol

24 h EC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)): > 10,000 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime vetikatele

: metanool

72 h EC50: 22,000 mg/l

2,2'-oxybisethanol

96 h EC50: 9,362 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode

Biodegradatsioon

: Tootes sisalduvad koostisosad on vastavalt puhastusvahendite

regulatsiooni 648/2004/EC nõudmistele biolagunduvad.

Komponendid, osad

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

14 / 18

Biodegradatsioon

Alkoholid, C13-15, hargnevad ja lineaarsed, etoksülaaditud

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

alkoholid, C10-16, etoksüleeritud

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

2-[2-(2-butoksüetoksü)etoksü]etanool

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

Amfoteersed pind-aktiivsed ained

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

propan-2-ol

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

metanool

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

2,2'-oxybisethanol

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0.1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

: Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kus on

võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

15 / 18

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt

kohaliku seadusandluse nõuetele

Juhend jäätmekoodi valikuks

: Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed. Kui seda toodet

kasutatakse edasistes protsessides, peab lõppkasutaja määrama

kindlaks kõige sobivama Euroopa jäätmekataloogi koodi.

Jäätmetekitaja kohustus on kindlaks teha materjali toksilisus ja

füüsikalised omadused, et määrata nõuetekohane jäätme

identifitseerimise ja kõrvaldamise meetod, mis vastab

kohalduvatele Euroopa (EL direktiiv 2008/98/EÜ) ja kohalikele

õigusaktidele.

14. JAGU. VEONÕUDED

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

3082

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S.

(alkoholi etoksülaat)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

3082

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(alkoholi etoksülaat)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

3082

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(alkoholi etoksülaat)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

Mitte kasutatav

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

16 / 18

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

15. JAGU. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

vastavalt detergentide

määrusele EK 648/2004

30 % ja rohkem: Mitteioonsed pindaktiivsed ained

alla 5 %: Amfoteersed pindaktiivsed ained

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

16. JAGU. MUU TEAVE

Protseduur, mida kasutati klassifitseerimiseks vastavalt

MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon

Põhjendus

Akuutne toksilisus 4, H302

Arvutusmeetod

Nahaärritus 2, H315

Arvutusmeetod

Silmade ärritus 2, H319

Toote andmetel või hinnangul põhinev

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus 1,

H400

Arvutusmeetod

H-lausete täistekst

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H301

Allaneelamisel mürgine.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H311

Nahale sattumisel mürgine.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H331

Sissehingamisel mürgine.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H370

Kahjustab elundeid.

H372

Pikaajalisel või korduval kokkupuutel allaneelamise kaudu kahjustab

elundeid.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Teiste lühendite täistekst

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike

kaupade

rahvusvahelise

autoveo

Euroopa

kokkulepe;

AICS

Austraalia

keemiliste

ainete

nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR -

Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

17 / 18

standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-

Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx -

Laadimisnorm,

põhjustab

muutuse;

Hädaolukorra

tegevuskava;

ENCS

Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx

- Kontsentratsioon, mis põhjustab

kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava;

IARC

Rahvusvaheline

Vähiuuringute

Amet;

IATA

Rahvusvaheline

Lennutranspordi

Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva

ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;

ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline

Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav

kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele

testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade

põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat

(kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav

tase;

NOELR

Täheldatavat

toimet

mitteavaldav

laadimisnorm;

NZIoC

Uus-Meremaa

kemikaalide

nimekiri;

OECD

Majanduskoostöö

Arengu

Organisatsioon;

OPPTS

Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine;

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse

kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis

käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade

rahvusvahelise

raudteeveo

eeskirjad;

SADT

Isekiireneva

lagunemise

temperatuur;

Ohutuskaart; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete

käsitsemisel;

TSCA

Mürgiste

ainete

kontrolli

seadus

(USA);

Ühinenud

Rahvaste

Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1,000<(>,<)>000 = 1

miljon ja 1<(>,<)>000 = 1 tuhat. 0.1 = 1 kümnendik ja 0.001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

Alkoholid, C13-15, hargnevad ja

lineaarsed, etoksülaaditud

157627-86-6

Sissehingamine

metanool

67-56-1

200-659-6

Naha-

Alkoholid, C13-15, hargnevad ja

lineaarsed, etoksülaaditud

157627-86-6

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Dermasil plus

102102E

18 / 18

Silmad

Alkoholid, C13-15, hargnevad ja

lineaarsed, etoksülaaditud

157627-86-6

veekeskkond

Alkoholid, C13-15, hargnevad ja

lineaarsed, etoksülaaditud

157627-86-6

DPD+ainete koosmõju

aine

Aururõhk

Lahustuvus vees

Pow

Molaarmass

metanool

16,927 Pa

32.05 g/mol

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Pesu käsitsemist hõlbustav (gaase mittetekitav) vahend.

Automaatprotsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine kas

ainetena või valmististe koostises

Lõppkasutusala valdkonnad

SU3: Tööstuslik kasutamine: ainete tööstusobjektides kasutamine

kas ainetena või valmististe koostises

Protsessi kategooriad

PROC2: Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb

juhuslikku kontrollitud kokkupuudet

PROC8b: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

eriotstarbelistes rajatistes

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC4: Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainete

kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet