Constella

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

30-11-2012

Toimeaine:
linaklotiid
Saadav alates:
Allergan Pharmaceuticals International Limited
ATC kood:
A06AX04
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
linaclotide
Terapeutiline rühm:
Uimastid kõhukinnisuse jaoks
Terapeutiline ala:
Ärritunud soole sündroom
Näidustused:
Constella on näidustatud mõõduka kuni raske ärritatud soole sündroomi sümptomid (IBS-C) täiskasvanutel sümptomaatiliseks raviks.
Toote kokkuvõte:
Revision: 20
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/002490
Loa andmise kuupäev:
2012-11-26
EMEA kood:
EMEA/H/C/002490

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - hispaania

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - hispaania

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - taani

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - taani

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - saksa

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - saksa

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - kreeka

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - kreeka

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - inglise

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - inglise

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - itaalia

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - itaalia

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - läti

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - läti

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - leedu

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - leedu

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - ungari

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - ungari

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - malta

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - malta

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - hollandi

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - hollandi

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - poola

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - poola

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - portugali

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - portugali

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - slovaki

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - slovaki

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - soome

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - soome

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - rootsi

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - rootsi

20-10-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

30-11-2012

Infovoldik Infovoldik - norra

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - norra

20-10-2020

Infovoldik Infovoldik - islandi

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - islandi

20-10-2020

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

20-10-2020

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

20-10-2020

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Constella 290 mikrogrammi kõvakapslid

linaklotiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Constella ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Constella võtmist

Kuidas Constellat võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Constellat säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Constella ja milleks seda kasutatakse

Milleks Constellat kasutatakse

Constella sisaldab toimeainet linaklotiidi. Seda kasutatakse kõhukinnisusega kulgeva mõõduka kuni

raske soole ärritussündroomi sümptomite raviks täiskasvanud patsientidel.

Soole ärritussündroom on sage seedetrakti haigus. Kõhukinnisusega kulgeva soole ärritussündroomi

peamised sümptomid on:

mao- või kõhuvalu;

puhitustunne;

harvad kõvad väikesed või pabulataolised väljaheited (

faeces

Need sümptomid võivad inimestel erineda.

Kuidas Constella toimib

Constella toimib lokaalselt teie seedetraktis, aidates vähendada valu ja alandada puhitust ning taastada

soolestiku normaalset funktsiooni. See ei imendu organismi, vaid kinnitub seedetrakti pinnal oleva

retseptori külge. Seda retseptorit nimetatakse guanülaattsüklaas-C-ks. Ravim blokeerib sellele

retseptorile kinnitumisega valuaistingu ja võimaldab vedelikul organismist seedetrakti siseneda,

soodustades seeläbi rooja väljutamist ning aktiveerides soolestiku funktsiooni.

2.

Mida on vaja teada enne Constella võtmist

Ärge võtke Constellat:

kui olete linaklotiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui teie või teie arst teab, et teie maos või soolestikus esineb sulgus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teie arst on teile selle ravimi määranud pärast teiste haiguste, eriti seedetrakti häirete välistamist ning

veendumist selles, et kannatate kõhukinnisusega soole ärritussündroomi all. Kuna teistel haigustel

võivad olla samasugused sümptomid kui soole ärritussündroomil, on oluline, et teavitaksite arsti

viivitamatult mis tahes muudatustest sümptomites või nende ebaregulaarsusest.

Kui teil esineb raske või pikaajaline kõhulahtisus (sagedased vesised väljaheited 7 päeva jooksul või

kauem), lõpetage palun Constella võtmine ja võtke ühendust oma arstiga (vt lõik 4). Kõhulahtisusest

tuleneva vedeliku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) kao kompenseerimiseks jooge palju vedelikku.

Rääkige oma arstiga, kui teil esineb veritsust seedetraktist või pärasoolest.

Kui olete üle 65-aastane, olge eriti ettevaatlik, sest kõhulahtisuse tekkimise oht on suurem.

Olge eriti ettevaatlik ka siis, kui teil on raske või pikaajaline kõhulahtisus ja te kannatate veel mõne

haiguse (näiteks kõrge vererõhu) all, teil on varem olnud südame või veresoontega seotud haigus

(näiteks varasem südameinfarkt) või teil on diabeet.

Rääkige oma arstiga, kui teil on põletikuline soolehaigus (näiteks Crohni tõbi või haavandiline koliit),

sest Constella ei ole neile patsientidele soovitatav.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, kuna Constella ohutus ja efektiivsus

selles vanusegrupis pole tõestatud.

Muud ravimid ja Constella

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid.

Raskekujuline või pikaajaline kõhulahtisus võib mõjutada mõne allpool loetletud ravimi toimimist:

Suukaudsed rasestumisvastased vahendid. Kui teil on raskekujuline kõhulahtisus, ei pruugi

rasestumisvastane tablett efektiivselt toimida ning soovituslik on rasestumisvastase lisameetodi

kasutamine. Vaadake rasestumisvastase tableti pakendi infolehel toodud instruktsioone.

Ravimid, mis vajavad hoolikat ja täpset doseerimist, näiteks levotüroksiin (hormoon, millega

ravitakse kilpnäärme alatalitlust).

Mõni ravim võib koos Constellaga võtmisel suurendada kõhulahtisuse ohtu, nt:

- ravimid, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks ja mida kasutatakse maohaavandite või

liigse maohappe ravis.

- valu ja põletiku ravis kasutatavad mittesteroidsed põletikuvastased ravimid.

- lahtistid.

Constella koos toiduga

Toiduga võtmisel põhjustab Constella sagedasemaid defekatsioone ja kõhulahtisust (vedelamaid

väljaheiteid) võrreldes manustamisega tühjale kõhule (vt lõik 3).

Rasedus ja imetamine

Teave Constella toime kohta rasedatele ja imetavatele naistele on piiratud.

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, välja arvatud

juhul, kui teie arst seda soovitab.

Ainult piimaga läbi viidud imetamise uuringu käigus seitsmel imetaval naisel, kes juba võtsid

ravieesmärgil linaklotiidi, ei tuvastatud piimas linaklotiidi ega selle aktiivset metaboliiti. Seega ei

põhjusta rinnaga toitmine eeldatavasti imiku kokkupuudet linaklotiidiga ja Constella’t võib kasutada

ka imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Constellal puudub toime teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3.

Kuidas Constellat võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks kapsel (st 290 mikrogrammi linaklotiidi) suu kaudu üks kord ööpäevas.

Kapsel tuleb võtta vähemalt 30 minutit enne sööki.

Kui sümptomid ei ole

pärast nelja ravinädalat

leevendunud, konsulteerige arstiga.

Kui te võtate Constellat rohkem kui ette nähtud

Constella ettenähtust suurema annuse võtmise kõige tõenäolisem toime on kõhulahtisus. Kui olete

võtnud seda ravimit liiga palju, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Constellat võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus

ettenähtud ajal ja jätkake tavapärase skeemi järgi.

Kui te lõpetate Constella võtmise

Enne ravi lõpetamist on soovitatav seda oma arstiga arutada. Siiski võib ravi Constellaga mis tahes ajal

ohutult lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

Kõhulahtisus

Kõhulahtisus on tavaliselt lühiajaline; kui teil aga tekib raske või pikaajaline kõhulahtisus (sagedased

või vesised väljaheited 7 päeva jooksul või kauem) ja tunnete peapööritust, uimasust või minestate,

lõpetage Constella võtmine ja võtke ühendust oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Mao- või kõhuvalu

Puhitustunne

Kõhugaasid

Kõhugripp (viraalne gastroenteriit)

Peapööritustunne

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Kontrollimatu ja spontaanne rooja väljutamine (roojapidamatus)

Roojapakitsus

Pearinglus pärast püstitõusmist

Vedelikupuudus

Madal kaaliumitase veres

Söögiisu vähenemine

Veritsus pärakust

Verejooks seedetraktist või pärasoolest, k.a hemorroidide veritsus

Iiveldus

Oksendamine

Lööve (urtikaaria)

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Bikarbonaadi taseme vähenemine veres

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete

alusel)

Lööve

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Constellat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „Kõlblik

kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli avamist tuleb kapslid ära kasutada 18 nädala jooksul.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Hoiatus.

Pudel sisaldab üht või enamat niiskust imavat silikageeli sisaldavat suletud pakendit, et hoida

kapsleid kuivana. Hoidke niiskust imavaid pakendeid pudelis. Ärge neid alla neelake.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate pudelil kahjustust või mis tahes muutust kapslite välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Constella sisaldab

Toimeaine on linaklotiid. Iga kapsel sisaldab 290 mikrogrammi linaklotiidi.

Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, kaltsiumkloriiddihüdraat ja leutsiin.

Kapsli kest: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172) ja želatiin.

Trükitint: šellak, propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus, kaaliumhüdroksiid,

titaandioksiid (E171) ja must raudoksiid (E172).

Kuidas Constella välja näeb ja pakendi sisu

Kapslid on valged, kollakasvalged kuni oranžid läbipaistmatud kõvakapslid, millele on halli tindiga

märgistus „290”.

Need on pakitud valgesse suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudelisse, millel on pitseeritud

lapsekindel keeratav kork, koos ühe või enama silikageeli sisaldava niiskust imava pakendiga.

Constella on saadaval pakendites, mis sisaldavad 10, 28või 90 kapslit, ning multipakkides, milles on

neli 28 kapsliga pudelit ehk kokku 112 kapslit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park

Dublin 17, D17 E400

Iirimaa

Tootja

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park

Dublin 17, D17 E400

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Allergan n.v

Tél/Tel: + 32 (0)2 351 2424

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LT); + 37 052 072

777 (LV); + 37 2634 6109 (ET)

България

Алерган България ЕООД

Тел.: + 359 (0) 800 20 280

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: + 36 80 100 101

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: + 420 800 188 818

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International

Limited

Tel: + 1800 931 787 (IE); + 356 27780331

(MT)

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK); + 47 80 01 04

97 (NO); + 358 800 115 003 (FI); + 46 8 594 100

00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 43 1 99460 6355

Deutschland

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 256 37 00

Ελλάδα/Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 74 73 300

Portugal

Profarin Lda.

Tel: + 351 21 425 3242

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

România

Allergan S.R.L.

Tel: + 40 21 301 53 02

France

Allergan France SAS

Tél: + 33 (0)1 49 07 83 00

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 385 1 6646 563

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: + 421 2 593 961 00

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: + 354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Constella 290 mikrogrammi kõvakapslid.

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kapsel sisaldab 290 mikrogrammi linaklotiidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Kõvakapsel

Valge, kollakasvalge kuni oranž läbipaistmatu kapsel (18 mm x 6,35 mm), millele on halli tindiga

märgistus „290”.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Constella on näidustatud kõhukinnisusega esineva mõõduka kuni raske soole ärritussündroomi

sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on üks kapsel (290 mikrogrammi) üks kord päevas.

Arstid peavad ravi jätkamise vajadust perioodiliselt hindama. Linaklotiidi efektiivsus vähemalt 6 kuu

vältel on tõestatud topeltpimedates platseebokontrolliga uuringutes. Kui patsientidel ei ole sümptomid

pärast 4-nädalast ravi paranenud, tuleb patsient uuesti läbi vaadata ning hinnata ravi jätkamise eeliseid

ja riske.

Patsientide erirühmad

Maksa- või neerukahjustusega patsiendid

Annuse reguleerimine pole maksa- või neerukahjustusega patsientide puhul vajalik (vt lõik 5.2).

Eakad patsiendid

Kuigi eakate patsientide korral ei ole annuse kohandamine vajalik, tuleb ravi hoolikalt jälgida ning

perioodiliselt uuesti hinnata (vt lõik 4.4).

Lapsed

Constella

ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat

ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks. Kapsel tuleb võtta vähemalt 30 minutit enne söögikorda (vt lõik 4.5).

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Teadaoleva või kahtlustatava seedetrakti mehaanilise obstruktsiooniga patsiendid.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Constellat tuleb kasutada pärast orgaaniliste haiguste välistamist ja mõõduka kuni raske soole

ärritussündroomi (vt lõik 5.1) diagnoosi kinnitamist.

Patsiendid peavad olema teadlikud, et ravi ajal võib esineda kõhulahtisust ja seedetrakti alumise osa

verejooks. Neid tuleb juhendada teavitama oma arsti raske või pikaajalise kõhulahtisuse esinemisest

või seedetrakti alumise osa verejooksust (vt lõik 4.8).

Pikaajalise (st üle 1 nädala kestva) või raske kõhulahtisuse esinemisel tuleks kaaluda kuni

kõhulahtisuse lakkamiseni linaklotiidi manustamise ajutist lõpetamist. Täiendav ettevaatus on vajalik

patsientide puhul, kellel on soodumus vee või elektrolüütide tasakaalu häirumisele (nt eakad,

kardiovaskulaarhaiguste (CV), diabeedi või hüpertensiooniga patsiendid) ja kaaluda tuleb

elektrolüütide taseme jälgimist.

Linaklotiidi kasutamist kroonilise põletikulise soolehaiguse nagu Crohni tõve või haavandilise

koliidiga patsientidel ei ole uuritud; seetõttu pole Constella kasutamine neil patsientidel soovitatav.

Eakad patsiendid

Andmed eakate patsientide kohta on piiratud (vt lõik 5.1). Seoses kliinilistes uuringutes täheldatud

diarröa suurema riskiga (vt lõik 4.8) tuleb pöörata nendele patsientidele suuremat tähelepanu ning

tähelepanelikult ja perioodiliselt tuleb hinnata ravist saadava kasu ja riski suhet.

Lapsed

Constellat ei tohi lastel ja noorukitel kasutada, kuna seda ei ole selles populatsioonis uuritud. Kuna

esimestel eluaastatel esineb teadaolevalt guanülaattsüklaas-C (GC-C) retseptorite ülemäärane

aktiivsus, võivad alla 2-aastased lapsed olla linaklotiidi toimete suhtes eriti tundlikud.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud. Linaklotiid on pärast soovitatavate kliiniliste annuste manustamist plasmas

harva tuvastatav ja

in vitro

uuringud on näidanud, et linaklotiid ei ole tsütokroom P450

ensüümsüsteemi substraat ega ka inhibiitor/indutseerija ning et see ei reageeri mitmete tavaliste

väljavoolu- ja sissevoolutransporteritega (vt lõik 5.2).

Toidu koostoime kliiniline uuring tervetel patsientidel näitas, et linaklotiid raviannustes ei olnud

plasmas tuvastatav ei pärast sööki ega pärast paastumist. Constella võtmine pärast sööki põhjustas

sagedasemaid ja vedelamaid väljaheiteid ning rohkem gastrointestinaalseid kõrvalnähte kui võtmine

pärast paastumist (vt lõik 5.1). Kapsel tuleb võtta 30 minutit enne sööki (vt lõik 4.2).

Samaaegne ravi prootonpumba inhibiitorite, lahtistite või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega

võib kõhulahtisuse ohtu suurendada. Constella ning nende ravimite koosmanustamisel tuleb olla

ettevaatlik.

Raske või pikaajaline kõhulahtisus võib mõjutada teiste suukaudsete ravimite imendumist.

Suukaudsete rasestumisvastaste vahendite mõju võib väheneda, mistõttu on soovitatav kasutada

täiendavaid rasestumisvastaseid meetodeid, et tagada suukaudse rasestumisvastase vahendi toimimine

(vt suukaudse rasestumisvastase vahendi teavet). Ettevaatlik tuleb olla seedetraktis imenduvate kitsa

terapeutilise vahemikuga ravimite (nagu levotüroksiin)

määramisel, sest nende mõju võib väheneda.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Andmed linaklotiidi kasutamise kohta rasedatel on piiratud. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset

kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on parem vältida Constella

kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Constella imendub pärast suukaudset manustamist minimaalselt. Ainult piimaga läbi viidud imetamise

uuringu käigus seitsmel imetaval naisel, kes juba võtsid ravieesmärgil linaklotiidi, ei tuvastatud piimas

linaklotiidi ega selle aktiivset metaboliiti. Seega ei põhjusta rinnaga toitmine eeldatavasti imiku

kokkupuudet linaklotiidiga ja Constella’t võib kasutada ka imetamise ajal.

Linaklotiidi või selle metaboliidi mõju piima produktsioonile imetavatel naistel ei ole uuritud.

Fertiilsus

Loomkatsed ei näita mingit toimet ei isas- ega emasloomade fertiilsusele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Constella ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kontrolliga kliinilistes uuringutes manustati linaklotiidi suukaudselt 1166 soole ärritussündroomiga

patsiendile. Neist patsientidest sai 892 isikut linaklotiidi soovitatavas annuses 290 mikrogrammi

ööpäevas. Summaarne ravimiga kokkupuude kliinilises programmis ületas 1500 patsientaastat. Kõige

sagedasem Constella raviga seostatav kõrvaltoime oli kõhulahtisus, mis oli peamiselt kerge kuni

mõõduka raskusega ja esines alla 20% patsientidest. Harvadel ja rasketel juhtudel võib kõhulahtisuse

tagajärjel tekkida dehüdratsioon, hüpokaleemia, bikarbonaadi taseme vähenemine veres, pearinglus ja

ortostaatiline hüpotensioon.

Teised sagedased kõrvaltoimed (> 1%) olid kõhuvalu, kõhu paisumine ja kõhupuhitus.

Kõrvaltoimete tabel

Kontrolliga kliiniliste uuringute käigus soovitatava annusega, 290 mikrogrammi ööpäevas, teatati

järgmistest kõrvaltoimetest, mille sagedused on: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-

ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa

hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA

organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Infektsioonid ja

infestatsioonid

Viraalne

gastroenteriit

Ainevahetus- ja

toitumishäired

Hüpokaleemia

Dehüdratsioon

Söögiisu

vähenemine

Närvisüsteemi häired

Pearinglus

Vaskulaarsed häired

Ortostaatiline

hüpotensioon

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus

Kõhuvalu

Kõhupuhitus

Kõhu paisumine

Roojapidamatus

Roojamispakitsus

Seedetrakti

alumise osa

veritsus, s.h

hemorroidide

veritsus ja

veritsus

pärasoolest

Iiveldus

Oksendamine

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Urtikaaria

Lööve

Uuringud

Bikarbonaadi

taseme

vähenemine

veres

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Kõhulahtisus on sagedaseim kõrvaltoime ja see vastab toimeaine farmakoloogilisele toimele. Ravi

saanud patsientidest 2% koges rasket kõhulahtisust ning 5% patsientidest katkestas ravi kliinilistes

uuringutes kõhulahtisuse tõttu.

Enamik teatatud kõhulahtisuse juhtudest olid kerged (43%) kuni mõõdukad (47%); 2%-l ravitud

patsientidel esines raske kõhulahtisus. Ligikaudu pooled kõhulahtisuse episoodidest algas esimese

ravinädala jooksul.

Ligikaudu kolmandikul patsientidest möödus kõhulahtisus seitsme päeva jooksul, kuid 80 patsiendil

(50%) kestis kõhulahtisus rohkem kui 28 päeva (need moodustasid 9,9% kõigist linaklotiidiga ravitud

patsientidest).

Viis protsenti patsientidest katkestas kliinilistes uuringutes ravi kõhulahtisuse tõttu. Kõhulahtisusest

tingitult ravi katkestanud patsientidel taandus kõhulahtisus paari päeva jooksul pärast ravi

katkestamist.

Võrreldes kliinilistesse uuringutesse kaasatud soole ärritussündroomi kogupopulatsiooniga, teatasid

kõhulahtisust sagedamini eakad (> 65 aastat vanad), hüpertensiooniga ja diabeediga patsiendid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Üleannustamine võib põhjustada ravimi teadaolevate farmakodünaamiliste toimete võimendumisest

tingitud sümptomeid, peamiselt kõhulahtisust. Tervetel vabatahtlikel läbiviidud uuringus, mille käigus

manustati üksikannus 2897-mikrogramm (kuni 10 korda suurem soovitatavast raviannusest), oli

patsientide ohutusprofiil kooskõlas üldpopulatsiooniga, sealjuures oli kõhulahtisus sagedaseim

teatatud kõrvaltoime.

Üleannustamisel peaks patsienti ravima sümptomaatiliselt ja vajadusel rakendama toetavaid meetmeid.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kõhukinnisuse vastased ained, teised kõhukinnisuse vastased ained, ATC-

kood: A06AX04

Toimemehhanism

Linaklotiid on guanülaattsüklaas-C (GC-C) retseptori agonistide klassi esindaja, millel on

siseelunditele analgeetiline toime ja ka sekretoorne toime.

Linaklotiid on 14 aminohappest koosnev sünteetiline peptiid, mis on struktuurilt seotud endogeense

guanüliinpeptiidide perekonnaga. Nii linaklotiid kui ka selle aktiivne metaboliit

seonduvad GC-C

retseptoriga seedetrakti epiteeli valendikupoolsel pinnal. On täheldatud, et oma mõju tõttu GC-C-le

vähendab linaklotiid siseelundite valu ja suurendab seedetrakti läbitavust loommudelitel ning

jämesoole läbitavust inimestel. GC-C aktiveerumise tulemus on tsüklilise guanosiinmonofosfaadi

(cGMP) kontsentratsioonide suurenemine nii rakuväliselt kui ka -siseselt. Rakuväline cGMP vähendab

valu juhtivate närvikiudude aktiivsust, leevendades tulemusena siseelundite valu loommudelitel.

Aktiveerides tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatori (CFTR), põhjustab rakusisene

cGMP kloriidi ja bikarbonaadi eritumise seedetrakti valendikku, mille tulemusel suureneb soolesisene

vedeliku hulk ja kiireneb läbitavus.

Farmakodünaamilised toimed

Ristuva disainiga toidu koostoimeuuringus manustati 18 tervele uuringus osalejale 290 mikrogrammi

Constellat 7 päeva jooksul kas tühja või täis kõhuga. Constella võtmine vahetult pärast kõrge

rasvasisaldusega hommikusööki andis paastunud olekus võtmisega võrreldes tulemuseks sagedasemad

ja vedelamad väljaheited ning põhjustas rohkem gastrointestinaalseid kõrvalnähte.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Linaklotiidi efektiivsust tõestati kahes randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga 3. faasi

kliinilises uuringus soole ärritussündroomiga patsientidel. Ühes kliinilises uuringus (uuring 1) raviti

802 patsienti 290 mikrogrammi Constella või platseeboga üks kord ööpäevas 26 nädala jooksul. Teises

kliinilises uuringus (uuring 2) raviti 800 patsienti 12 nädalat ja seejärel randomiseeriti uuesti

täiendavaks 4-nädalaseks raviperioodiks. 2-nädalase ravieelse algperioodi jooksul oli patsientide

kõhuvalu keskmine skoor 5,6 (skaalal 0...10), kõhuvaluta päevi oli 2,2%, keskmine kõhupuhituse

skoor oli 6,6 (skaalal 0...10) ja nädala keskmine spontaansete defekatsioonide (ing k

spontaneous

bowel movements

, SBM) arv oli 1,8.

3. faasi kliinilistesse uuringutesse kaasatud patsientide lähteandmed olid järgmised: keskmine vanus

oli 43,9 aastat [vahemikus 18...87 aastat; 5,3% oli ≥ 65 aastased] ja 90,1% patsiente oli naissoost.

Kõik patsiendid vastasid soole ärritussündroomi Rooma II kriteeriumidele ja olid kohustatud teatama,

kui neil esines 2-nädalase algperioodi jooksul kõhuvalu, mis ületas numbrilisel 0...10-punktisel skaalal

skoori ≥ 3 (kriteerium on vastavuses mõõdukast kuni raske soole ärritussündroomi populatsiooniga),

ja kui neil esines < 3 täielikku spontaanset defekatsiooni ja ≤ 5 SBM-i nädalas.

Mõlema kliinilise uuringu esmased kombineeritud tulemusnäitajad olid soole ärritussündroomi

leevendusastme ravivastuse määr ning kõhuvalu/ebamugavustunde ravivastuse määr 12 nädalal. Soole

ärritussündroomi leevenduse ravivastus saavutati, kui patsiendil leevenesid sümptomid oluliselt või

täielikult vähemalt 50% raviperioodi ulatuses; kõhuvalu/ebamugavustunde ravivastusega patsient oli

patsient, kelle sümptomid paranesid vähemalt 30% võrra vähemalt 50% raviperioodi ulatuses.

12 nädala andmete puhul näitab 1. uuring, et soole ärritussündroomi leevendusastme ravivastust sai

täheldada 39%-l linaklotiidiga ravitud patsientidest võrreldes 17%-ga patsientidest, kes said platseebot

(p < 0,0001), ning kõhuvalu/ebamugavustunde ravivastuse saavutas 54% linaklotiidiga ravitud

patsientidest võrreldes 39%-ga patsientidest, kes said platseebot (p < 0,0001). 2. uuring näitab, et soole

ärritussündroomi leevendusastme ravivastust sai täheldada 37%-l linaklotiidiga ravitud patsientidest

võrreldes 19%-ga patsientidest, kes said platseebot (p < 0,0001), ning kõhuvalu/ebamugavustunde

ravivastuse saavutas 55% linaklotiidiga ravitud patsientidest võrreldes 42%-ga patsientidest, kes said

platseebot (p = 0,0002).

26 nädala andmete puhul näitab 1. uuring, et soole ärritussündroomi (p < 0,0001) ja

kõhuvalu/ebamugavustunde leevendusastme ravivastust (p < 0,0001) sai täheldada vastavalt 37%-l ja

54%-l linaklotiidiga ravitud patsientidest võrreldes 17% ja 36%-ga patsientidest, kes said platseebot.

Mõlemas uuringus täheldati neid tulemusi 1. nädalal ja need kestsid kogu raviperioodi vältel (joonised

1 ja 2). Kui ravi lõpetati pärast 3-kuulist pidevat ravi, täheldati, et linaklotiid ei põhjusta

tagasilöögiefekti.

Fig. 1 IBS Degree of Relief Responder

Fig 2. Abdominal Pain/Discomfort Responder

0

10

20

30

40

50

60

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

290 µg

Placebo

Trial Week

Responders (%)

Pooled Phase III Efficacy clinical studies (Study 1 and 2)

OC Approach (ITT Population)

* p value < 0.0001

0

10

20

30

40

50

60

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

290 µg

Placebo

Trial Week

Responders (%)

* p value < 0.0001

Pooled Phase III Efficacy clinical studies (Study 1 and 2)

OC Approach (ITT Population)

Soole ärritussündroomi teised tunnused ja sümptomid, sealhulgas puhitus, täieliku spontaanse

defekatsiooni (ing k

complete

SBM, CSBM) sagedus, pingutamine ja väljaheite konsistents, paranesid

linaklotiidiga ravitud patsientidel võrreldes platseebot saanud patsientidega (p < 0,0001) nagu on

näidatud järgmises tabelis. Need toimed saavutati 1. nädalal ja kestsid kogu raviperioodi vältel.

Joonis 2. Kõhuvalu/ebamugavustunde ravivastus

* p-väärtus < 0,0001

* p-väärtus < 0,0001

Ravivastusega patsiendid (%)

Joonis 1. Soole ärritussündroomi (IBS) leevenduse ravivastus

Uuringu nädal

Uuringu nädal

III faasi kliiniliste uuringute koondandmed (uuring nr 1 ja nr 2)

(ravikavatsuslik populatsioon)

III faasi kliiniliste uuringute koondandmed (uuring nr 1 ja nr 2)

(ravikavatsuslik populatsioon)

290 µg

platseebo

290 µg

platseebo

Ravivastusega patsiendid (%)

Linaklotiidi

mõju

soole

ärritussündroomi

sümptomitele

ravi

esimese

12

nädala

jooksul

ühendatud 3. faasi kliinilistes uuringutes (uuringud 1 ja 2).

Peamised

teisesed

tulemusnäitajad

Platseebo

(N = 797)

Linaklotiid

(N = 805)

Alg-

väärtus

Keskmine

12

nädalat

Keskmine

Muutus

alg-

väärtuse

suhtes

Keskmine

Alg-

väärtus

Keskmine

12 nädalat

Keskmine

Muutus

alg-

väärtuse

suhtes

Keskmine

LS-i

keskmine

erinevus

platseebost

Puhitus (NRS-il

11 punkti)

-1,0

–1,9

–0,9*

CSBM-i/nädalas

1,6*

Väljaheite

konsistents

(BSFS-i skoor)

1,4*

Pingutus (5-

punktine

järjestikskaala)

–0,6

–1,3

–0,6*

*p < 0,0001, linaklotiid

vs

. platseebo. LS: vähimruut

CSBM: täielik spontaanne defekatsioon

Ravi linaklotiidiga andis tulemuseks ka valideeritud ja haigusspetsiifilise elukvaliteedi määra olulise

paranemise (IBS-QoL; p < 0,0001), ja EuroQoL (p = 0,001). Kliiniliselt olulise vastuse üldise IBS-

QoL-i puhul (erinevus > 14 punkti) saavutas 54% linaklotiidiga ravitud patsientidest võrreldes 39%

platseeboga ravitud patsientidega.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Constellaga läbi viidud kliiniliste uuringute

tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta kroonilise idiopaatilise kõhukinnisuse korral (teave

lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2).

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Üldjuhul on linaklotiid pärast suukaudsete raviannuste manustamist vereplasmas minimaalselt

tuvastatav, mistõttu ei saa arvutada standardseid farmakokineetika parameetreid.

Pärast linaklotiidi kuni 966-mikrogrammiste üksikannuste ja kuni 290-mikrogrammiste mitmekordsete

annuste manustamist ei olnud lähteaine ega aktiivse metaboliidi (destürosiin) tase plasmas tuvastatav.

2897 mikrogrammi linaklotiidi manustamisel 8. päeval, pärast 7-päevast ravikuuri

290 mikrogrammiga ööpäevas, oli linaklotiid tuvastatav vaid 2 patsiendil 18-st, kusjuures

kontsentratsioonid olid veidi üle määramise alampiiri 0,2 ng/ml (kontsentratsioonide vahemik oli

0,212...0,735 ng/ml). Kahes 3. faasi uuringus, milles patsientidele manustati 290 mikrogrammi

linaklotiidi üks kord ööpäevas, tuvastati linaklotiidi vaid 2 patsiendil 162-st pärast ligikaudu 2 tunni

möödumist linaklotiidi esimese annuse manustamisest (kontsentratsioonid olid 0,241 ng/ml kuni

0,239 ng/ml) ja mitte ühelgi 162 patsiendist pärast 4-nädalast ravi. Aktiivset metaboliiti ei tuvastatud

ühelgi ajaperioodil ühelgi patsiendil 162-st.

Jaotumine

Kuna linaklotiid on raviannuste manustamise järgselt plasmas harva tuvastatav, ei ole standardseid

jaotuvuse uuringuid läbi viidud. Eeldatavasti jaotub linaklotiid süsteemselt ebaolulisel hulgal või üldse

mitte.

Biotransformatsioon

Linaklotiid metaboliseeritakse seedetraktis lokaalselt peamiseks aktiivseks metaboliidiks des-

türosiiniks. Nii linaklotiid kui ka aktiivne metaboliit destürosiin redutseeritakse ja proteolüüsitakse

seedetraktis ensümaatiliselt väiksemateks peptiidideks ja looduslikeks aminohapeteks.

Linaklotiidi ja selle peamise aktiivse metaboliidi MM-419447 potentsiaalset inhibeerivat toimet

inimese väljavoolutransporteritele BCRP, MRP2, MRP3 ja MRP4 ning sissevoolutransporteritele

OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, PEPT1 ja OCTN1 uuriti

in vitro

. Selle uuringu tulemused näitasid,

et kumbki peptiid ei ole kliiniliselt oluliste kontsentratsioonide kasutamisel uuritud transporterite

inhibiitor.

Linaklotiidi ja selle metaboliitide toimet tavapäraste seedetraktiensüümide (CYP2C9 ja CYP3A4) ning

maksaensüümide (CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4) inhibeerimisel või

maksaensüümide (CYP1A2, 2B6 ja 3A4/5) indutseerimisel uuriti

in vitro

. Nende uuringute tulemused

näitasid, et linaklotiid ja tema metaboliit destürosiin ei ole tsütokroom P450 ensüümsüsteemi

inhibiitorid ega indutseerijad.

Eritumine

Pärast linaklotiidi ühekordse suukaudse annuse 2897 mikrogrammi manustamist 8. päeval pärast 7-

päevast ravi annusega 290 mikrogrammi/päevas 18 tervel vabatahtlikul, tuvastati väljaheites ligikaudu

3...5% annusest, millest praktiliselt kõik oli aktiivse metaboliidi destürosiinina.

Vanus ja sugu

Kliinilisi uuringuid vanuse ja soo mõju hindamise kohta linaklotiidi kliinilisele farmakokineetikale ei

ole läbi viidud, kuna see on plasmas harva tuvastatav. Sugu ei oma eeldatavasti annustamisele mingit

mõju. Vanust puudutava teabe saamiseks vt lõike 4.2, 4.4 ja 4.8.

Neerukahjustus

Constella kasutamist neerukahjustusega patsientidel ei ole uuritud. Linaklotiid on plasmas harva

tuvastatav, mistõttu ei mõjuta neerukahjustus eeldatavalt lähteaine ega metaboliidi kliirensit.

Maksakahjustus

Constella kasutamist maksakahjustusega patsientidel ei ole uuritud. Linaklotiid on plasmas harva

tuvastatav

ja seda ei metaboliseeri maksa tsütokroomi P450 ensüümid, mistõttu ei mõjuta

maksakahjustus eeldatavalt ravimi ega metaboliidi metabolismi ega kliirensit.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja

arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Kapsli sisu

Mikrokristalliline tselluloos

Hüpromelloos 4–6 mPaꞏs – asendustüüp 2910

Kaltsiumkloriiddihüdraat

Leutsiin

Kapsli kest

Titaandioksiid (E171)

Želatiin

Punane raudoksiid (E172)

Kollane raudoksiid (E172)

Kapsli tint

Šellak

Propüleenglükool

Kontsentreeritud ammoniaagilahus

Kaaliumhüdroksiid

Titaandioksiid (E171)

Must raudoksiid (E172)

6.2

Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3

Kõlblikkusaeg

Avamata pudel, milles on 28 või 90 kapslit, ja multipakk, milles on 112 kapslit (neli 28 kapsliga

pakendit): 3 aastat.

Avamata pudel, milles on 10 kapslit: 2 aastat.

Pärast esmast avamist: 18 nädalat.

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Pudel sisaldab üht või enamat niiskust imavat silikageeli sisaldavat suletud pakendit, et hoida kapsleid

kuivana. Hoidke niiskust imavaid pakendeid pudelis.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Valge suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) pudel pitseeritud, lapsekindla korgiga koos ühe või

enama silikageeli sisaldava niiskust imava pakendiga.

Pakendi suurused: 10, 28, või 90 kapslit ning mitmikpakendid, milles on 112 kapslit (neli 28 kapsliga

pudelit). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park

Dublin 17, D17 E400

Iirimaa

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/801/001

EU/1/12/801/002

EU/1/12/801/004

EU/1/12/801/005

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Lugege kogu dokumenti

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 748 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 816

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002490

Kokkuvõte üldsusele

Constella

Linaklotiid

See on ravimi Constella Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee

soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Constella?

Constella on ravim, mis sisaldab toimeainena linaklotiidi. Seda turustatakse kapslitena (290 µg).

Milleks Constellat kasutatakse?

Constellat kasutatakse täiskasvanute raviks, kellel esinevad mõõduka kuni raske ärritatud soole

sündroomi sümptomid koos kõhukinnisusega. Ärritatud soole sündroom on pikaajaline soolehaigus,

mida iseloomustavad valu või ebamugavustunne kõhus koos sooletegevuse muutustega.

Constella on retseptiravim.

Kuidas Constellat kasutatakse?

Constella soovitatav annus on üks kapsel üks kord ööpäevas, mis tuleb võtta vähemalt 30 minutit enne

sööki.

Arst peab perioodiliselt hindama jätkuva Constellaga ravimise vajadust. Kui patsiendi sümptomid ei ole

pärast neljanädalast ravi leevenenud, siis tuleb ravi jätkamisest saadavat kasu ja riske uuesti kaaluda.

Kuidas Constella toimib?

Constella toimeaine linaklotiid seondub sooles retseptoritega, mida nimetatakse guanülaattsüklaas-C

retseptoriteks. Nende retseptoritega seondudes vähendab linaklotiid valu ja suurendab vedeliku

sekretsiooni soolde, mis pehmendab väljaheite konsistentsi ja intensiivistab soolemotoorikat.

Kuidas Constellat uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Constella toimet muude katsetega.

Constellat uuriti kahes põhiuuringus, milles osales kokku 1608 ärritatud soole sündroomi ja

kõhukinnisusega patsienti ning mille käigus võrreldi Constellat platseeboga (näiv ravim). Uuringutes oli

efektiivsuse põhinäitaja patsientide arv, kellel täheldati valu ja ebamugavustunde vähemalt 30%

vähenemist, samuti patsientide arv, kellel leevenesid oluliselt või kadusid täielikult kõik ärritatud soole

sündroomi sümptomid vähemalt 6 nädalal 12 ravinädalast. Ühes uuringus hinnati Constella toimet ka

26nädalase ravi jooksul.

Milles seisneb uuringute põhjal Constella kasulikkus?

Constella oli ärritatud soole sündroomi sümptomite leevendamisel tõhusam kui platseebo. Esimeses

uuringus täheldati 55%-l Constellat saanud patsientidest vähemalt 6 nädalal 12 ravinädalast 30% või

suuremat valu ja ebamugavustunde vähenemist võrreldes 42%-ga platseebot saanud patsientidest.

Peale selle vähenesid 37%-l Constellat saanud patsientidest vähemalt 6 nädalal 12 ravinädalast

sümptomid oluliselt või kadusid täielikult võrreldes 19%-ga platseebot saanud patsientidest.

Sarnaseid tulemusi täheldati ka teises uuringus, milles 54%-l Constellat saanud patsientidest täheldati

valu ja ebamugavustunde vähenemist ning 39%-l patsientidest vähenesid sümptomid oluliselt või

kadusid täiesti vähemalt 6 nädalal 12 ravinädalast võrreldes vastavalt 39%-ga ja 17%-ga

platseeborühma patsientidest.

26nädalase ravi järel täheldati valu vähenemist (vähemalt 13 nädalal 26 ravinädalast) 54%-l

Constellat võtnud patsientidest võrreldes 36%-ga platseebot võtnud patsientidest ning sümptomite

leevenemist vähemalt 13 nädalal 26 ravinädalast 37%-l Constellat võtnud patsientidest võrreldes

17%-ga platseeborühma patsientidest.

Mis riskid Constellaga kaasnevad?

Constella kõige sagedam kõrvalnäht on kõhulahtisus, mis enamasti on kerge kuni mõõdukas ja esineb

10–20 patsiendil 100st. Harvadel ja raskematel juhtudel võib kõhulahtisus põhjustada dehüdratsiooni,

hüpokaleemiat (vere väike kaaliumisisaldus), vere bikarbonaatide sisalduse vähenemist, uimasust ja

ortostaatilist hüpotensiooni (madal vererõhk lamavast asendist püsti tõustes).

Constellat ei tohi kasutada patsiendid, kes on linaklotiidi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine

suhtes ülitundlikud (allergilised). Samuti ei tohi seda kasutada patsiendid, kellel on mao või soole

obstruktsioon või kellel seda kahtlustatakse.

Miks Constella heaks kiideti?

Inimravimite komitee märkis, et Constella puhul on ärritatud soole sündroomiga patsientidel

täheldatud pikaajalist (kestusega kuni 6 kuud) kliiniliselt olulist kasulikku toimet. Samuti on tuvastatud

soodne mõju patsientide elukvaliteedile. Siiski märkis inimravimite komitee, et umbes pooled

patsientidest ei saanud ravist piisavat kasu, ja soovitas seetõttu, et ravi jätkamise vajadust tuleb

taashinnata pärast neljanädalast ravi. Ohutuse osas järeldas inimravimite komitee, et Constella

kõrvalnähte, eelkõige kõhulahtisust, saab hoida kontrolli all. Seetõttu otsustas inimravimite komitee, et

Constella kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Constella

Lk 2/3

Constella

Lk 3/3

Muu teave Constella kohta

Euroopa Komisjon andis Constella müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

26. novembril 2012.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Constella kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Constellaga toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: november 2012

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet