Clopidogrel ratiopharm GmbH

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused (SPC)

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

28-02-2013

Toimeaine:
klopidogreel
Saadav alates:
Archie Samiel s.r.o.
ATC kood:
B01AC04
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
clopidogrel
Terapeutiline rühm:
Antitrombootilised ained
Terapeutiline ala:
Perifeersete Veresoonte Haigused, Äge Koronaarsündroom, Müokardi Infarkt, Insult
Näidustused:
Clopidogrel on näidatud täiskasvanute ennetamise atherothrombotic sündmused:kannatavate patsientide müokardiinfarkti (paar päeva kuni vähem kui 35 päeva), ischaemic insult (7 päeva kuni vähem kui 6 kuud) või väljakujunenud perifeersete arterite haigus;patsiendid, kes põevad äge koronaarsündroom:mitte-ST-segmendi-elevatsiooniga äge koronaarsündroom (ebastabiilne stenokardia või mitte-Q-wave-müokardiinfarkt), k.a patsiendid toimumas stent paigutuse perkutaanse koronaarse interventsiooni, koos atsetüülsalitsüülhape (ASA);ST-segmendi-elevatsiooniga ägeda müokardiinfarkti korral kombinatsioonis ASA on meditsiiniliselt ravitud patsientide abikõlblikud trombolüütiline ravi.
Toote kokkuvõte:
Revision: 12
Volitamisolek:
Endassetõmbunud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/001165
Loa andmise kuupäev:
2009-07-28
EMEA kood:
EMEA/H/C/001165

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - hispaania

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - hispaania

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - taani

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - taani

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - saksa

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - saksa

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - kreeka

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - kreeka

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - inglise

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - inglise

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - itaalia

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - itaalia

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - läti

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - läti

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - leedu

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - leedu

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - ungari

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - ungari

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - malta

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - malta

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - hollandi

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - hollandi

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - poola

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - poola

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - portugali

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - portugali

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - slovaki

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - slovaki

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - soome

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - soome

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - rootsi

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - rootsi

02-10-2019

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

28-02-2013

Infovoldik Infovoldik - norra

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - norra

02-10-2019

Infovoldik Infovoldik - islandi

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - islandi

02-10-2019

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

02-10-2019

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

02-10-2019

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Klopidogreel

(clopidogrelum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla

neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Clopidogrel ratiopharm GmbH ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Clopidogrel ratiopharm GmbH võtmist

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Clopidogrel ratiopharm GmbH ja milleks seda kasutatakse

Clopidogrel ratiopharm GmbH toimeaine on klopidogreel, mis kuulub trombotsüütide agregatsiooni

pärssivate ravimite rühma. Vereliistakud (nn trombotsüüdid) on väga väikesed vormelemendid, mis

vere hüübimise käigus kokku kleepuvad. Vältides sellist kokkukleepumist, vähendavad antiagregandid

verehüüvete moodustumise võimalust (seda protsessi nimetatakse tromboosiks).

Clopidogrel ratiopharm GmbH võtavad täiskasvanud verehüüvete (trombide) vältimiseks, mis tekivad

kõvastunud veresoontes (arterites). Seda protsessi nimetatakse aterotromboosiks, mis võib viia

aterotrombootiliste kahjustusteni (nagu insult, südameatakk või surm).

Teile on määratud Clopidogrel ratiopharm GmbH, aitamaks ära hoida verehüübeid ja vähendamaks

selliste raskete kahjustuste tekkeriski, sest:

-

teil on arterite seinte jäigastumine (tuntud kui ateroskleroos) ja

-

teil on eelnevalt olnud südameatakk, insult või perifeersete arterite haigus (veresoonte sulgusest

tingitud verevooluhäire kätes või jalgades), või

-

olete

tundnud

tõsist

valu

rindkeres,

mida

nimetatakse

“ebastabiilne

stenokardia”

või

"südamelihase infarkt" (südameatakk). Sellise seisundi raviks võidakse paigaldada umbunud või

kitsenenud

arterisse

võrktoru

taastamaks

vajalik

verevool.

Arst

võib

teile

määrata

veel

atsetüülsalitsüülhapet

(seda

ravimit

kasutatakse

valuvaigisti,

palavikualandajana

ning

verehüüvete vältimiseks).

2.

Mida on vaja teada enne Clopidogrel ratiopharm GmbH kasutamist

Ärge võtke Clopidogrel ratiopharm GmbH

kui olete klopidogreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui teil esineb tervisehäire, millega võib kaasneda verejooks näiteks maohaavandist või

ajusiseselt;

kui te põete rasket maksahaigust.

Kui te arvate, et mõni nendest kehtib teie kohta või kui teil tekib mingeid kahtlusi, konsulteerige enne

Clopidogrel ratiopharm GmbH võtmist arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Clopidogrel ratiopharm GmbH kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil esineb verejooksu oht nagu

tervisehäire, millega kaasneb sisemise verejooksu oht (nagu näiteks maohaavand);

verehaigus, millega kaasneb kalduvus sisemistele verejooksudele (veritsus ükskõik

millistes teie keha kudedes, organites või liigestes);

hiljuti olnud raske vigastus;

hiljuti tehtud operatsioon (ka hambaoperatsioon);

plaaniline kirurgiline operatsioon (sh hambaoperatsioonile) lähema seitsme päeva

jooksul;

kui teil on olnud aju arteri tromb (isheemiline insult) viimase seitsme päeva jooksul;

te põete neeru- või maksahaigust

kui teil on varasemalt esinenud allergia või reaktsioon teie haiguse raviks kasutatud mis

tahes ravimi suhtes.

Clopidogrel ratiopharm GmbH võtmise ajal:

rääkige oma arstile kui teile on planeeritud kirurgiline operatsioon (sh hambaoperatsioon).

rääkige kohe oma arstile kui teil tekib seisund (tuntud kui trombootiline trombotsütopeeniline

purpura või TTP), millega kaasneb palavik ja nahaalused verevalumid, mis võivad avalduda

punaste täppidena, koos seletamatu äärmise väsimusega või ilma, segasus, silmade või naha

kollasus (kollatõbi) (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

kui te lõikate endale sisse või vigastate ennast, võib see veritseda tavalisest veidi kauem.

See on seotud teie ravimi toimega, kuna see takistab verehüüvete moodustumist. Väikeste

sisselõigete või vigastuste korral, nt sisselõige habeme ajamisel, ei ole tavaliselt

muretsemiseks põhjust. Vaatamata sellele, kui te muretsete oma veritsemise pärast,

rääkige kohe oma arstiga (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

teie arst võib teostada teile vereanalüüse.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele, kuna see ei toimi.

Muud ravimid ja Clopidogrel ratiopharm GmbH

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid.

Teised ravimid võivad mõjutada Clopidogrel ratiopharm GmbH’i kasutamist või vastupidi.

Eriti peate te rääkima oma arstile, kui kasutate

ravimeid, mis võivad suurendada veritsusohtu, nagu näiteks

suukaudseid antikoagulante; ravimeid, mida kasutatakse verehüübimise vähendamiseks,

mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, mida tavaliselt kasutatakse lihaste ja/või

liigeste valulike ja/või põletikuliste haiguste korral,

hepariini või teisi süstitavaid ravimeid, mis vähendavad vere hüübimist,

tiklopidiini, teist trombotsüütide agregatsiooni vastast ravimit,

selektiivset serotoniini tagasihaarde inhibiitorit (sh, kuid ei piirdu fluoksetiini ega

fluvoksamiiniga), ravimeid, mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks,

omeprasooli või esomeprasooli – ravimeid, millega ravitakse maoärritust,

flukonasooli või vorikonasooli, ravimeid, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks,

efaviirensit, ravimit, mida kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) infektsiooni

raviks,

retroviirusvastaseid ravimeid (HIV-infektsiooni ravimid),

karbamasepiini, ravimit, mida kasutatakse epilepsia teatud vormide raviks,

moklobemiidi, ravimit, mida kasutatakse depressiooni raviks,

repagliniidi, ravimit, mida kasutatakse suhkurtõve raviks,

paklitakseeli, ravimit, mida kasutatakse vähktõve raviks.

Kui teil on olnud tõsine valu rindkeres (ebastabiilne stenokardia või südameatakk), võib arst teile

määrata koos Clopidogrel ratiopharm GmbH ga atsetüülsalitsüülhapet, ainet, mida sisaldavad paljud

valu- ja palavikuvastased ravimid. Atsetüülsalitsüülhappe juhupärane kasutamine (vähem kui 1000 mg

mistahes 24-tunnise perioodi jooksul) ei tohiks üldiselt probleeme tekitada, kuid pikemaajaliseks

kasutamiseks teistel asjaoludel peab arstiga nõu pidama.

Clopidogrel ratiopharm GmbH koos toidu ja joogiga

Clopidogrel ratiopharm GmbH´it võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei ole soovitatav võtta raseduse ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui jääte rasedaks Clopidogrel ratiopharm GmbH kasutamise

ajal, konsulteerige viivitamatult arstiga, kuna klopidogreeli võtmine raseduse ajal ei ole soovitatav.

Te ei tohi imetada, kui te võtate seda ravimit.

Rääkige oma arstile enne ravimi võtmist, kui te imetate või plaanite imetada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Clopidogrel ratiopharm GmbH ei tohiks avaldada mõju teie autojuhtimise või masinate käsitsemise

võimele.

Clopidogrel ratiopharm GmbH sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli.

See võib tekitada maoärritusnähte ja kõhulahtisust.

3.

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Teie arst võib määrata teile ravi alustamiseks 300 mg Clopidogrel ratiopharm GmbH (neli 75 mg

tabletti) kui teil on olnud tugev valu rindkeres (ebastabiilne stenokardia või südamelihaseinfarkt).

Seejärel on soovitatav annus üks 75 mg Clopidogrel ratiopharm GmbH tablett päevas suukaudselt

koos toiduga või ilma ja iga päev samal kellaajal.

Clopidogrel ratiopharm GmbH tuleb võtta nii kaua, kui arst teile seda välja kirjutab.

Kui te võtate Clopidogrel ratiopharm GmbH rohkem kui ette nähtud

Teatage sellest kohe arstile või minge lähima haigla intensiivravi osakonda seoses kõrgenenud

verejooksu tekkimise riskiga.

Kui te unustate Clopidogrel ratiopharm GmbH võtta

Kui Te unustate Clopidogrel ratiopharm GmbH annuse võtmata, kuid see meenub teile lähema

12 tunni jooksul, võtke tablett kohe sisse ning järgmine annus võtke tavapärasel ajal. Kui unustate

tableti võtmata rohkem kui 12 tunni jooksul, võtke lihtsalt järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke

kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Clopidogrel ratiopharm GmbH võtmise

Ärge lõpetage ravi, kui arst ei ole seda öelnud

. Enne ravi lõpetamist pidage nõu oma arstiga või

apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib:

-

palavik, infektsioonhaiguse nähud või väljendunud väsimus. Need võivad olla

põhjustatud teatud vereliblede arvu vähenemisest.

-

maksahäirete nähud nagu naha ja/või silmade kollasus (kollatõbi) ilma või koos nahaaluse

veritsusega, mis ilmneb punaste täppidena nahal, ja/või segasus (vt lõik 2 „Hoiatused ja

ettevaatusabinõud”).

-

suulimaskesta turse või nahahäired nagu lööve ja sügelus, villid nahal. Need võivad olla

allergilise reaktsiooni nähud.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoime

klopidogreeli kasutamisel on verejooks. Sellised

v

erejooksud nagu mao- või sooleverejooks, nahaalune verevalum, hematoom (ebatavaline verejooks

või nahaalune verevalum), ninaverejooks, veri uriinis. Harva on täheldatud verejookse silmade,

koljusisestest, kopsude või liigeste veresoontest.

Kui märkate Clopidogrel ratiopharm GmbH võtmise ajal veritsusaja pikenemist.

Kui te endale

sisse lõikate või end vigastate, võib veritsuse peatumine võtta pisut rohkem aega kui tavaliselt. See on

seotud teie ravimi veretrombide teket ennetava toimega. Väiksemate haavade ja vigastuste korral,

näiteks sisselõikamisel habemeajamisel, ei ole tavaliselt põhjust muretsemiseks. Kui teil siiski on

küsimusi veritsemise kohta, võtke otsekohe ühendust oma arstiga (vt lõik 2 „Hoiatused ja

ettevaatusabinõud”).

Teised kõrvaltoimed:

-

sagedasti esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

Kõhulahtisus, kõhuvalu, seedehäired või kõrvetised.

-

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

Peavalu, maohaavand, oksendamine, iiveldus, kõhukinnisus, liigse gaasi teke maos või sooltes,

lööve, sügelus, uimasus, surisemistunne ja tuimus.

-

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

Peapööritus, rinnanäärmete suurenemine meestel.

-

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

Kollatõbi, tõsine kõhuvalu koos seljavaluga või ilma, palavik, hingamisraskused, vahel

kaasneva köhaga, generaliseerunud allergilised reaktsioonid (nt üldine kuumatunne ootamatu

üldise ebamugavustundega kuni minestamiseni), suulimaskesta turse, villid nahal, allergia

nahal, suulimaskesta valulikkus (stomatiit), vererõhu langus, segasus, hallutsinatsioonid,

liigesvalu, lihasvalu, toidumaitse muutused või maitsetundetus.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal):

ülitundlikkusreaktsioonid koos valuga rindkeres või kõhus, madala veresuhkru püsivad sümptomid.

Lisaks võib teie arst märgata muutusi teie vere- või uriinianalüüsi tulemustes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisteril pärast „EXP“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage Clopidogrel ratiopharm GmbH´t, kui märkate blistri või õhukese polümeerikattega

tablettide silmaga nähtavat mis tahes kahjustust.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida enam ei kasutata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Clopidogrel ratiopharm GmbH sisaldab

Toimeaine on klopidogreel. Iga tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli (besilaadina).

Teised abiained on (vt lõik 2 „Clopidogrel ratiopharm GmbH sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli“):

Tableti sisu:

Makrogool 6000,

tselluloos, miksrokristalne (E460),

krospovidoon, A-tüüpi;

riitsinusõli, hüdrogeenitud.

Õhuke polümeerikate:

Makrogool 6000,

etüültselluloos (E462),

titaandioksiid (E171).

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH välja näeb ja pakendi sisu

Clopidogrel ratiopharm GmbH õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad marmorjad

ümmargused ja kaksikkumerad. Tabletid on kartongkarbis, mis sisaldavad 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 ja

100 tabletti alumiiniumblistrites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Archie Samuel s.r.o.

Slunná 16

61700 Brno

Tšehhi

Tootja

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 1963 0330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007 0

España

ratiopharm España, S.A.

Tél: +34 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 1963 0330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli (besilaadina).

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 3,80 mg hüdrogeenitud riitsinusõli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Valged kuni valkjad marmorjad ümmargused ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Klopidogreel on näidustatud täiskasvanutel aterotrombootiliste nähtude sekundaarseks vältimiseks:

müokardiinfarkti (tekkinud mõni päev kuni 35 päeva tagasi), isheemilise insuldi

(tekkinud 7 päeva kuni 6 kuud tagasi) või perifeersete arterite kindlakstehtud haiguse korral

täiskasvanud patsientidel.

ägeda koronaarsündroomiga täiskasvanud patsientidel:

ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga patsientidel (ebastabiilne

stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt) kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega (ASH),

sealhulgas patsiendid, kellele paigaldatakse veresoonde võrktoru (koronaarstent) perkutaanse

koronaarse interventsiooni käigus.

ST segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral kombinatsioonis ASH-ga

farmakoteraapiat saavatel patsientidel, kellele on näidustatud trombolüütiline ravi

Lisainformatsiooni vt lõik 5.1.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad

Klopidogreeli tuleb manustada ühekordse ööpäevase annusena 75 mg.

Ägeda koronaarsündroomiga patsiendid:

ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga patsientidel (ebastabiilse stenokardia

või Q-sakita müokardiinfarkt): alustatakse ravi klopidogreeliga ühekordse löökannusega

300 mg, seejärel jätkatakse 75 mg-ga üks kord päevas (koos atsetüülsalitsüülhappega (ASH)

75...325 mg päevas). Kuna ASH suuremad annused suurendavad verejooksu riski, ei soovitata

suuremaid ASH annuseid kui 100 mg. Ravi optimaalne kestus ei ole teada. Kliiniliste uuringute

tulemuste põhjal võiks soovitada kuni 12 kuud kestvat ravi ja maksimaalset efekti täheldati

3. kuul (vt lõik 5.1).

ST segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral peab klopidogreeli manustama

75 mg üks kord päevas, alustades 300 mg küllastusannusega kombinatsioonis ASH-ga koos

trombolüütiliste ravimitega või ilma. Üle 75 aasta vanustel patsientidel peab alustama ravi

klopidogreeliga ilma küllastusannuseta. Kombinatsioonravi peab alustama nii ruttu kui võimalik

pärast sümptomite teket ning jätkama vähemalt 4 nädalat. Klopidogreeli ja ASH

kombinatsioonravist saadavat kasu üle neljanädalase kasutamise korral ei ole antud näidustusel

uuritud (vt lõik 5.1).

Kui annus jääb vahele:

ja tavapärasest plaanilisest manustamisajast on möödunud vähem kui 12 tundi, peab

patsient võtma annuse otsekohe ja järgmise annuse tavapärasel plaanilisel ajal;

ja möödunud on üle 12 tunni, peab patsient võtma järgmise annuse tavapärasel plaanilisel

ajal ja ei tohi annust kahekordistada.

Lapsed

Klopidogreeli ei soovitata kasutada lastel seoses efektiivsusega (vt lõik 5.1).

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel on kasutamise kogemus piiratud (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus

Mõõduka maksakahjustusega patsientidel, kellel võib olla verejooksu diatees (vt lõik 4.4),

on kasutamise kogemus piiratud.

Manustamisviis

Suukaudne.

Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 2 või 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Raske maksakahjustus.

Äge verejooks, nt peptilisest haavandist või koljusisene verejooks.

4.4

Erioiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Veritsemine ja hematoloogilised häired

Veritsusohu ja hematoloogiliste kõrvaltoimete riski tõttu tuleb vererakkude arvu määrata ja/või kõiki

muid vajalikke analüüse teha otsekohe, kui ravi ajal ilmnevad mingidki veritsusele viitavad kliinilised

sümptomid (vt lõik 4.8). Sarnaselt teiste trombotsüütide agregatsiooni pärssivate ainetega peab olema

ettevaatlik klopidogreeli kasutamisel patsientidel, kellel on suurenenud veritsusoht trauma,

operatsiooni või muude patoloogiliste seisundite tõttu ja patsientide puhul, keda ravitakse ASH,

hepariini, glükoproteiin IIb/IIIa inhibiitorite või mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA), k.a

Cox-2 inhibiitorid, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (SSRI) või teiste ravimitega,

millega seondub veritsusoht, nt pentoksüfülliin (vt lõik 4.5). Kõiki verejooksule viitavaid sümptomeid

patsientidel tuleb väga hoolikalt jälgida, kaasa arvatud varjatud verejooksud, eriti ravi esimeste

nädalate jooksul ja/või pärast invasiivset kardiaalset protseduuri või kirurgiat. Klopidogreeli

samaaegset kasutamist suukaudsete antikoagulantidega ei soovitata, kuna see võib suurendada

veritsuse intensiivsust (vt lõik 4.5).

Kui patsiendile kavatsetakse teha plaaniline operatsioon ja trombotsüütide agregatsiooni vastane toime

ei ole ajutiselt soovitud, tuleks klopidogreeli manustamine lõpetada 7 päeva enne operatsiooni.

Patsiendid peavad informeerima arste ja hambaarste klopidogreeli kasutamisest enne iga kirurgilist

protseduuri, samuti enne iga uue ravimi kasutamist. Klopidogreel pikendab veritsusaega, seda tuleb

kasutada ettevaatlikult patsientide puhul, kellel esinevad veritsusele kalduvad kahjustused (eriti

seedetrakti- ja silmasisesed).

Patsiente tuleb informeerida sellest, et klopidogreelravi ajal (kombinatsioonis ASH-ga või ilma) võib

verejooksu peatumine võtta kauem aega kui tavaliselt ning et nad peavad kõigist ebatavalistest

(lokalisatsioon või kestvus) veritsustest arstile teatama.

Trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP)

Väga harvadel juhtudel on klopidogreeli manustamise järgselt teatatud trombootilise

trombotsütopeenilise purpuri (TTP) esinemist, mõnikord isegi pärast lühiajalist kasutamist. Seda

iseloomustab trombotsütopeenia ja mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia koos neuroloogiliste

nähtude, neerufunktsiooni häirete või palavikuga. TTP on potentsiaalselt fataalne seisund, mis vajab

kohest ravi, k.a plasmaferees.

Omandatud hemofiilia

Klopidogreeli kasutamise järgselt on teatatud omandatud hemofiiliast. Aktiveeritud osalise

tromboplastiini aja (ingl

activated Partial Thromboplastin Time

– aPTT) tõendatud pikenemise

üksikjuhtudel kas koos veritsemisega või ilma tuleb kaaluda omandatud hemofiiliat. Omandatud

hemofiilia kinnitatud diagnoosiga patsientide ravi peavad korraldama ja neid ravima erialaspetsialistid

ning ravi klopidogreeliga tuleb lõpetada.

Hiljutine isheemiline insult

Kuna puuduvad vastavad andmed, ei soovitata klopidogreeli kasutamist ägeda isheemilise insuldi

esimese 7 päeva jooksul.

Tsütokroom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogeneetika: puuduliku CYP2C19 metaboliseerimisvõimega patsientidel moodustub

klopidogreeli soovitatava annuse korral vähem klopidogreeli aktiivset metaboliiti ning toime

trombotsüütidele on nõrgem. On olemas diagnostilised proovid patsiendi CYP2C19 genotüübi

määramiseks.

Klopidogreel metaboliseerub aktiivseks metaboliidiks osaliselt CYP2C19 vahendusel, mistõttu selle

ensüümi aktiivsust pärssivad ravimid vähendavad oodatavasti klopidogreeli aktiivse metaboliidi taset.

Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Ettevaatusabinõuna tuleb vältida CYP2C19 tugevalt või

mõõdukalt inhibeerivate ravimite samaaegset kasutamist (vt lõik 4.5 CYP2C19 inhibeerijate nimekiri,

vt ka lõik 5.2).

CYP2C8 substraadid

Patsientide samaaegsel ravil klopidogreeli ja CYP2C8 substraadiks olevate ravimitega peab olema

ettevaatlik (vt lõik 4.5).

Ristreaktiivne allergia

Patsientidel tuleb uurida varasemat ülitundlikkust tienopüridiinide (nt klopidogreel, tiklopidiin,

prasugreel) suhtes, kuna on teatatud tienopüridiinide ristreaktiivsest allergiast (vt lõik 4.8).

Tienopüridiinid võivad tekitada kergeid kuni raskeid allergilisi reaktsioone nagu lööve, angioödeem

või hematoloogilisi ristreaktsioone nagu trombotsütopeenia ja neutropeenia. Patsientidel, kellel on

varasemalt esinenud allergilisi reaktsioone ja/või hematoloogilisi reaktsioone ühe tienopüridiini

suhtes, võib olla suurenenud risk sama või muu reaktsiooni tekkeks teiste tienopüridiinide suhtes.

Patsiente, kellel on varasemalt esinenud ülitundlikkus tienopüridiinide suhtes, on soovitatav hoolikalt

jälgida ülitundlikkuse suhtes.

Neerukahjustus

Klopidogreeli kasutamise kogemus neerukahjustusega patsientidel on piiratud. Seetõttu tuleb taoliste

patsientide puhul klopidogreeli kasutada ettevaatlikult (vt lõik 4.2) .

Maksakahjustus

Kogemused on piiratud patsientidega, kellel esineb mõõdukas maksahaigus ja kellel võib esineda

veritsusdiatees. Sellistel juhtudel tuleb klopidogreeli kasutada väga ettevaatlikult (vt lõik 4.2).

Abiaine(d)

Kastoorõli

Clopidogrel ratiopharm GmbH sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli, mis võib tekitada maoärritusnähte

ja kõhulahtisust.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, millega seondub veritsusoht

: toimete võimaliku liitumise tõttu on veritsusoht suurem.

Manustades samaaegselt ravimeid, mis on seotud veritsusohuga, peab olema ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Suukaudsed antikoagulandid:

klopidogreeli samaaegset kasutamist suukaudsete antikoagulantidega ei

soovitata, kuna see võib suurendada veritsuse intensiivsust ( vt lõik 4.4). Ehkki klopidogreel,

manustatuna annuses 75 mg ööpäevas, ei mõjutanud S-varfariini farmakokineetikat või INR-i

international normalised ratio

) pikaajalist varfariinravi saavatel patsientidel, suurendab klopidogreeli

ja varfariini koosmanustamine veritsusohtu kummagi ravimi sõltumatu toime tõttu hemostaasile.

Glükoproteiin IIb/IIIa inhibiitorid

: klopidogreeli manustamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul,

keda samaaegselt ravitakse glükoproteiin IIb/IIIa inhibiitoritega (vt. lõik 4.4).

Atsetüülsalitsüülhape (ASH):

ASH ei muutnud klopidogreeli toimet pärssida ADP poolt esile kutsutud

trombotsüütide agregatsiooni, küll aga võimendas klopidogreel ASH toimet kollageeni poolt esile

kutsutud trombotsüütide agregatsioonile. Siiski, 500 mg ASH samaaegne manustamine kaks korda

päevas ühe päeva jooksul ei tugevdanud klopidogreeli poolt esile kutsutud veritsusaja pikenemist.

Klopidogreeli ja atsetüülsalitsüülhappe vaheline farmakodünaamiline interaktsioon, mis suurendab

verejooksu riski, on võimalik. Seetõttu tuleb nende samaaegsel kasutamisel olla ettevaatlik (vt

lõik 4.4). ASH ja klopidogreeli on siiski samaaegselt kasutatud kuni ühe aasta jooksul (vt lõik 5.1).

Hepariin:

tervetel vabatahtlikel läbi viidud kliinilises uuringus ei nõudnud klopidogreeli manustamine

hepariini annuse muutmist ega muutnud hepariini toimet koagulatsioonile. Hepariini samaaegne

manustamine ei avaldanud mõju klopidogreeli poolt esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni

pärssimisele. Võimalik on klopidogreeli ja hepariini vaheline farmakodünaamiline koostoime, mis

suurendab verejooksu riski. Seetõttu tuleb nende samaaegsel kasutamisel olla ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Trombolüütikumid:

klopidogreeli, fibriin-spetsiifiliste või mittespetsiifiliste trombolüütiliste ravimite

ja hepariinide samaaegse manustamise ohutust hinnati ägeda müokardiinfarktiga patsientidel.

Kliiniliselt oluliste veritsuste esinemissagedus oli sarnane sellele, mida täheldati trombolüütiliste

ravimite ja hepariini manustamisel koos ASH-ga (vt lõik 4.4).

MSPVA:

tervetel vabatahtlikel läbi viidud kliinilises uuringus suurendas klopidogreeli ja naprokseeni

samaaegne manustamine varjatud verekaotust seedetraktist. Kuid kuna puuduvad koostoime uuringud

teiste MSPVA-dega, on hetkel ebaselge, kas suurenenud seedetrakti verejooksu oht kaasneb kõigi

MSPVA-dega. Järelikult tuleb klopidogreeli koos MSPVA preparaatidega, sealhulgas Cox-2

inhibiitoritega, manustada ettevaatusega (vt lõik 4.4).

SSRI

: SSRI-d kahjustavad trombotsüütide aktiveerumist ja suurendavad verejooksu tekkeohtu,

mistõttu tuleb ettevaatusega samaaegselt manustada SSRI-sid ja klopidogreeli.

Muu kaasuv ravi:

Klopidogreel metaboliseerub aktiivseks metaboliidiks osaliselt CYP2C19 vahendusel, mistõttu selle

ensüümi aktiivsust pärssivad ravimid vähendavad oodatavasti klopidogreeli aktiivse metaboliidi taset.

Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Ettevaatusabinõuna tuleb vältida CYP2C19 tugevalt või

mõõdukalt inhibeerivate ravimite samaaegset kasutamist (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Ravimite hulka, mis on CYP2C19 tugevad või mõõdukad inhibiitorid,kuuluvad nt omeprasool ja

esomeprasool, fluvoksamiin, fluoksetiin, moklobemiid, vorikonasool, flukonasool, tiklopidiin,

karbamasepiin ja efaviirens.

HIV infektsiooniga patsientidel, kes saavad ritonaviiri või kobitsistaadiga võimendatud

retroviirusvastast ravi, on ilmnenud oluliselt väiksem klopidogreeli aktiivse metaboliidi ekspositsioon

ja väiksem trombotsüütide inhibeerimise määr. Ehkki nende tulemuste kliiniline olulisus ei ole teada,

on spontaanselt teatatud võimendatud retroviirusvastast ravi saanud HIV-infektsiooniga patsientidest,

kellel on pärast obstruktsiooni kõrvaldamist esinenud oklusiooni taasteke või on klopidogreeli

küllastusannust sisaldava raviskeemi ajal esinenud trombootilisi tüsistusi. Klopidrogreeli

ekspositsioon ja trombotsüütide inhibeerimise keskmine määr võib ritonaviiri samaaegsel kasutamisel

väheneda. Seepärast tuleb vältida klopidogreeli samaaegset kasutamist võimendatud retroviirusvastase

raviga.

Prootonpumba inhibiitorid (PPI):

Omeprasool, manustatuna annuses 80 mg üks kord ööpäevas klopidogreeliga samal ajal või 12-tunnise

vahega, vähendas aktiivse metaboliidi süsteemset saadavust 45% võrra (küllastusannuse korral) ja

40% võrra (säilitusraviannuse korral). Trombotsüütide agregatsiooni pärssimine langes sellega seoses

39% (küllastusannus) ja 21% (säilitusraviannus). Esomeprasoolil on eeldatavalt samasugune

koostoime klopidogreeliga.

Jälgimisuuringutes ja kliinilistes uuringutes on saadud vasturääkivaid andmeid selle

farmakokineetilise (FK)/farmakodünaamilise (FD) koostoime kliinilise tähtsuse kohta seoses

suuremate kardiovaskulaarsete juhtudega. Ettevaatusabinõuna tuleb vältida omeprasooli või

esomeprasooli samaaegset kasutamist (vt lõik 4.4).

Pantoprasooli ja lansoprasooliga on täheldatud väiksemat langust aktiivse metaboliidi süsteemses

saadavuses.

Samaaegse ravi korral pantoprasooliga annuses 80 mg ööpäevas oli aktiivse metaboliidi

kontsentratsioon vereplasmas 20% madalam (küllastusannus) ja 14% madalam (säilitusraviannus).

Sellega seoses vähenes trombotsüütide agregatsiooni pärssimine vastavalt 15% ja 11%. Need

tulemused näitavad, et klopidogreeli võib manustada koos pantoprasooliga.

Puuduvad tõendid teiste maohapet vähendavate ravimite, nt H2 blokaatorite või antatsiidide koostoime

kohta klopidogreeli trombotsüütide agregatsiooni vastase toimega.

Muud ravimid: Klopidogreeli ja teiste ravimitega on tehtud mitmeid kliinilisi uuringuid võimalike

farmakodünaamiliste ja farmakokineetiliste koostoimete avastamiseks. Ühtegi kliiniliselt olulist

farmakodünaamilist koostoimet ei täheldatud klopidogreeli samaaegsel manustamisel atenolooli,

nifedipiini või mõlema - atenolooli ja nifedipiiniga. Samaaegne fenobarbitaali või östrogeenide

manustamine ei mõjutanud märkimisväärselt klopidogreeli farmakodünaamilist aktiivsust.

Klopidogreeli samaaegne manustamine ei mõjutanud digoksiini ega teofülliini farmakokineetikat.

Antatsiidid ei mõjutanud klopidogreeli imendumise ulatust.

CAPRIE uuringu tulemused näitavad, et CYP2C19 vahendusel metaboliseeruvaid fenütoiini ja

tolbutamiidi võib klopidogreeliga ohutult koos manustada.

Ravimid, mis on CYP2C8 substraadiks: tervetel vabatahtlikel on tõendatud, et klopidogreel suurendab

repagliniidi süsteemset saadavust.

In vitro

uuringud on näidanud, et repagliniidi süsteemse saadavuse

suurenemine on tingitud CYP2C8 pärssimisest klopidogreeli glüluroniidmetaboliidi poolt.

Kontsentratsiooni tõusu ohu tõttu vereplasmas peab klopidogreeli ja peamiselt CYP2C8 vahendusel

metaboliseeruvate ravimite (nt repagliniid, paklitakseel) samaaegsel manustamisel olema ettevaatlik

(vt lõik 4.4).

Peale ülalkirjeldatud koostoimeuuringute ei ole klopidogreeli ja mõnede teiste, aterotrombootiliste

haigustega patsientidele tavapäraselt manustatavate ravimite kohta koostoimete alaseid uuringuid veel

teostatud. Siiski, kliinilistes uuringutes osalenud patsientidele manustati koos klopidogreeliga väga

paljusid erinevaid ravimeid, s.h diureetikumid, beeta-adrenoblokaatorid, AKE inhibiitorid,

kaltsiumikanali blokaatorid, kolesterooli taset langetavad ained, pärgartereid laiendavad ravimid,

antidiabeetilised ravimid (k.a insuliin), antiepileptilised ravimid ja GPIIb/IIIa antagonistid, mis ükski

ei põhjustanud kliiniliselt olulisi ebasoovitavaid koostoimeid.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kuna klopidogreeli kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad kliinilised andmed, ei soovitata

klopidogreeli ettevaatuse mõttes raseduse ajal kasutada.

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüonaalsele/loote arengule,

poegimisele ja postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas klopidogreel eritub inimese rinnapiima. Loomkatsed on näidanud, et klopidogreel

eritub rinnapiima. Ettevaatusabinõuna ei tohi klopidogreelravi ajal rinnaga toitmist jätkata.

Fertiilsus

Klopidogreel ei mõjutanud fertiilsust loomkatsetes.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Klopidogreelil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Klopidogreeli ohutust on uuritud enam kui 44 000 kliinilistes uuringutes osalenud patsiendil, kaasa

arvatud enam kui 9 000 patsienti, keda raviti 1 aasta või kauem. Kokkuvõtvalt oli CAPRIE uuringus

klopidogreel annuses 75 mg/ööpäevas võrreldav ASH annusega 325 mg/ööpäevas sõltumata vanusest,

soost ja rassist. CAPRIE, CURE, CLARITY ja COMMIT uuringutes täheldatud kliiniliselt olulisi

reaktsioone käsitletakse alljärgnevalt. Lisaks kogemusele kliinilistest uuringutest, on täheldatud

spontaanseid kõrvaltoimeid.

Veritsus on kõige sagedasem kõrvaltoime kliinilistes uuringutes, samuti turustamisjärgselt, enamasti

esimese kuu jooksul oli see kõige sagedamini täheldatud.

CAPRIE-uuringus oli veritsuse esinemissagedus nii klopidogreeli kui ka ASH-ga ravitud patsientidel

9,3 %. Tõsiste juhtude esinemissagedus oli klopidogreeli ja ASH-ga sarnane

CURE uuringus ei lisandunud suurte verejooksude arv 7 päeva jooksul pärast koronaaršunteerimist

klopidogreel pluss ASH rühma patsientidel, kes lõpetasid ravi viis päeva enne kirurgiat. Patsientidel,

kes jätkasid koronaarkirurgiani jäänud viie päeva jooksul ravi, esines verejookse klopidogreel pluss

ASH grupis 9,6%ja platseebo pluss ASH grupis 6,3%.

CLARITY uuringus suurenes veritsuste üldine esinemissagedus klopidogreel pluss ASH grupis,

võrreldes platseebo pluss ASH grupiga. Suurte verejooksude esinemissagedus oli mõlemas grupis

samaväärne. Lähteparameetrite ning fibrinolüütilise või hepariinravi alusel määratletud patsientide

alagruppides olid tulemused samalaadsed.

COMMIT uuringus oli mittetserebraalsete ja tserebraalsete suurte verejooksude üldine

esinemissagedus madal ning samaväärne mõlemas grupis.

Kõrvaltoimete tabel

Kliinilistes uuringutes või spontaanselt registreeritud teised kõrvaltoimed on loetletud alljärgnevas

tabelis. Nende esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: sage (>1/100, <1/10); aeg-ajalt (>1/1000,

<1/100); harv (>1/10 000, <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate

andmete alusel). Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv, teadmata*

Vere ja

lümfisüsteemi

häired

Trombotsütopeenia,le

ukopeenia,

eosinofiilia

Neutropeenia, sh

raske neutropeenia

Trombootiline

trombotsütopeeniline

purpur (TTP) (vt lõik

4.4),

aplastiline aneemia,

pantsütopeenia,

agranulotsütoos, raske

trombotsütopeenia,

omandatud hemofiilia A,

granulotsütopeenia,

aneemia

Südame häired

Kounise sündroom

(vasospastiline allergiline

stenokardia; allergiline

müokardiinfarkt) osana

ülitundlikkusreaktsioonist

klopidogreelile*

Immuunsüsteemi

häired

Seerumtõbi,

anafülaktoidsed

reaktsioonid, ravimi

ristreaktiivne

ülitundlikkus

tienopüridiinide vahel (nt

tiklopidiin, prasugreel) (vt

lõik 4.4)*, autoimmuunne

insuliinisündroom, mis

võib põhjustada rasket

hüpoglükeemiat, eriti

HLA DRA4 alamtüübiga

patsientidel (sagedasem

Jaapani populatsioonis)*

Psühhiaatrilised

häired

Hallutsinatsioonid,

segasus

Närvisüsteemi

häired

Koljusisene verejooks

(mõnel juhul lõppes

surmaga),peavalu,

paresteesia,

pearinglus

Maitsetundlikkuse häired,

maitsetundetus

Silma kahjustused

Tõsised veritsused

silmast

(konjunktivaalne,

silma, reetina)

Kõrva ja labürindi

kahjustused

Vertiigo

Vaskulaarsed

häired

Hematoom

Tõsine hemorraagia,

operatsioonihaava

veritsus, hematoom,

vaskuliit, hüpotensioon

Organsüsteemi

klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv, teadmata*

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

Epistaksis

Respiratoorse trakti

veritsus (hemoptüüs,

kopsuveritsus),

bronhospasm,

interstitsiaalne

pneumoniit, eosinofiilne

pneumoonia

Seedetrakti häired Seedetrakti

veritsus,

diarröa,

kõhuvalu,

düspepsia

Maohaavand ja

duodenaalhaavand,

gastriit, oksendamine,

iiveldus,

kõhukinnisus,

meteorism

Retroperitoneaalne

veritsus

Letaalse lõppega

seedetrakti ja

retroperitoneaalne

veritsus, pankreatiit, koliit

(sealhulgas haavandiline

või lümfotsütaarne koliit),

stomatiit

Maksa ja

sapiteede häired

Äge maksakahjustus,

hepatit, maksafunktsiooni

ebatavalised näitajad

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

Verevalum

Lööve, sügelemine,

naha veritsemine

(purpur)

Bulloosne dermatiit

(toksiline epidermise

nekrolüüs, Stevens

Johnson sündroom,

multiformne erüteem, äge

generaliseerunud

eksanteemne pustuloos),

angioödeem, ravimist

tingitud lööve koos

eosinofiilia ja süsteemsete

sümptomitega (ingl

DRESS), erütematoosne

või eksfoliatiivne lööve,

urtikaaria, ekseem, lame

lihhen

Reproduktiivse

süsteemi ja

rinnanäärme

häired

Günekomastia

Lihas-skeleti,

sidekoe ja luu

kahjustused

Lihas-skeleti veritsus

(hemartroos), artriit,

artralgia, müalgia

Neerude ja

kuseteede häired

Hematuuria

Glomerulonefriit,

kreatiniini tõus veres

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

Süstekoha

veritsus

Palavik

Uuringud

Veritsusaja

pikenemine,

neutrofiilide arvu

langus,

trombotsüütide arvu

langus

* Klopidogreeliga seotud teave, esinemissagedus „teadmata“.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas kaudu.

4.9

Üleannustamine

Üleannustamine klopidogreeli manustamisel võib viia veritsusaja pikenemisele ja järgnevatele

veritsustüsistustele. Veritsemise tekkimisel tuleb kaaluda vastavat ravi. Klopidogreeli

farmakoloogilise toime antidooti ei tunta. Kui on tarvilik kohene pikenenud veritsusaja

korrigeerimine, võib trombotsüütide infusioon avaldada klopidogreelile vastupidist toimet.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor, v.a hepariin;

ATC-kood: B01AC04.

Toimemehhanism

Klopidogreel on eelravim, üks selle metaboliitidest on trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor.

Klopidogreel peab metaboliseeruma CYP450 ensüümide vahendusel, et moodustuks aktiivne

metaboliit, mis inhibeerib trombotsüütide agregatsiooni. Klopidogreeli aktiivne metaboliit pärsib

valikuliselt adenosiindifosfaadi (ADP) seondumist trombotsüütide P2Y

retseptoriga ja järgnevat

ADP vahendatud glükoproteiin GPIIb/IIIa kompleksi aktiveerumist, pärssides seeläbi trombotsüütide

agregatsiooni. Seoses pöördumatu seondumisega on mõjutatud trombotsüüdid kahjustatud elutsükli

lõpuni (ligikaudu 7...10 päeva) ja trombotsüütide normaalne funktsioon taastub vastavuses

trombotsüütide taastekke kiirusega. Teiste, ADP-st erinevate agonistide poolt esile kutsutav

trombotsüütide agregatsioon on samuti pärsitud seoses blokeeritud trombotsüütide aktivatsiooni

võimendumisega vabanenud ADP poolt.

Kõikidel patsientidel ei saavutata trombotsüütide adekvaatset pärssimist, sest aktiivne metaboliit

moodustub CYP450 ensüümide vahendusel, millest osa on polümorfsed või pärsitakse muude ravimite

poolt.

Farmakodünaamilised toimed

Korduvad annused 75 mg päevas põhjustasid ADP vahendusel toimuva trombotsüütide agregatsiooni

pärssimise esimesest päevast alates; toime suurenes progresseeruvalt ja jõudis tasakaalufaasi 3 ja

7 päeva vahel. Tasakaalufaasis oli keskmine pärssimise ulatus päevase annusega 75 mg vahemikus

40 % ja 60 %. Trombotsüütide agregatsiooni ja veritsusaja normaalsed väärtused taastusid üldiselt

5 päeva jooksul peale ravi katkestamist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Klopidogreeli ohutust ja efektiivsust on hinnatud 4 topeltpimemeetodil teostatud uuringus, milles

osales üle 80 000 patsiendi: CAPRIE uuringus võrreldi klopidogreeli ASH-ga, CURE, CLARITY ja

COMMIT uuringutes võrreldi klopidogreeli platseeboga, mõlemat ravimit manustatuna koos ASH ja

muulaadse standardraviga.

Äsjane müokardi infarkt (MI), äsjane insult või väljakujunenud perifeersete arterite haigus

CAPRIE uuringusse kaasati 19 185 patsienti aterotromboosiga, mis oli väljendunud hiljutise

müokardiinfarktina (<35 päeva), hiljutise isheemilise insuldina (7 päeva kuni 6 kuud) või perifeersete

arterite haigusega (PAD). Patsiendid randomiseeriti kahte rühma, kes hakkasid saama klopidogreeli

75 mg/päevas või ASH-d 325 mg/päevas. Neid jälgiti 1...3 aastat. Müokardiinfarkti alarühmas raviti

enamikku patsiente infarktile järgnenud paari päeva jooksul ASH-ga.

Klopidogreel vähendas oluliselt uute isheemiliste ilmingute esinemist (kombineeritud tulemusnäitaja:

müokardiinfarkt, isheemiline insult ja surm vaskulaarsetel põhjustel) võrreldes ASH-ga.

Ravikavatsuse alusel tehtud analüüsis täheldati 939 juhtu klopidogreeli rühmas ja 1020 juhtu ASH

rühmas (suhtelise riski vähenemine (RRR) 8,7 %, [95 % CI: 0,2...16,4]; p=0,045), mis tähendab, et iga

1000 patsiendi kohta, keda raviti kaks aastat, välditi veel 10 - l (CI: 0…20) patsiendil uue isheemilise

tüsistuse teke. Kogusuremuse analüüsis, mis oli teisene tulemusnäitaja, ei täheldatud klopidogreeli ja

ASH rühmade vahel olulist erinevust (vastavalt 5,8 % ja 6,0 %).

Haigusgruppide alusel (müokardiinfarkt, isheemiline insult ja PAD) teostatud alarühmaanalüüsis

täheldati kõige suuremat efekti (statistiliselt olulist, p=0,003) patsientidel, kes kaasati uuringusse PAD

alusel (eriti neil, kellel anamneesis oli ka müokardi infarkt) (RRR=23,7 %; CI: 8,9...36,2), väiksemat

efekti (ei erinenud oluliselt ASH rühmast) täheldati insuldi patsientidel (RRR=7,3 %; CI: -5,7...18,7

[p=0,258]). Patsientidel, kes kaasati uuringusse ainult hiljutise müokardiinfarkti põhjal, andis

klopidogreel halvemaid tulemusi kui ASH, kuid erinevus ei olnud statistiliselt oluline (RRR=-4,0 %;

CI: -22,5...11,7 [p=0,639]). Lisaks viitas alarühmade analüüs vanuse järgi sellele, et klopidogreeli

efekt oli üle 75 aastastel patsientidel nõrgem kui patsientidel vanusega ≤75 aastat.

Kuna CAPRIE uuringul ei piisanud võimsust hindamaks efektiivsust alarühmades, ei ole selge, kas

suhtelise riski erinevused patsiendirühmade vahel on tõelised või tekkinud juhuse tõttu.

Äge koronaarsündroom

CURE-uuringusse kaasati 12 562 ST-segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga patsienti

(ebastabiilne stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt), kellel viimane valuhoog rindkeres või

isheemia sümptomaatika esines viimase 24 tunni jooksul. Nõutav oli, et patsientidel olid uuele

isheemiale viitavad EKG muutused või kardiaalsete ensüümide aktiivsuse tõus või troponiin I või T

väärtuse tõus vähemalt kaks korda üle normväärtuse. Patsiendid randomiseeriti kahte rühma, kes said

klopidogreeli (300 mg löökannusena, sellele järgnes 75 mg/päevas, N=6259) või platseebot (N=6303),

mõlemad grupid said ka ASH-d (75...325 mg üks kord päevas) ja muud standardravi. Patsiente raviti

kuni üks aasta. CURE-uuringus said 823 (6,6 %) patsienti samaaegselt raviks ka GPIIb/IIIa

retseptorite antagoniste. Hepariine manustati rohkem kui 90 %-le patsientidest. Samaaegne

hepariinravi ei mõjutanud märkimisväärselt veritsuste suhtelist taset klopidogreeli ja platseeborühma

vahel.

Primaarse tulemusnäitajaga patsientide arv [kardiovaskulaarne (CV) surm, müokardiinfarkt (MI) või

insult] oli klopidogreeli rühmas 582 (9,3 %) ja platseeborühmas 719 (11,4 %), 20 %-line suhtelise

riski langus (95 % CI 10...28 %; p=0,00009) klopidogreeli rühmas (17 %-line suhtelise riski langus

konservatiivset ravi saanud patsientidel, 29 % kui neil oli perkutaanne transluminaalne koronaaride

angioplastika (PTKA) ilma või koos stendiga ja 10 % kui neil teostati koronaararterite šunteerimine

(KAŠ). Uued kardiovaskulaarsed tüsistused (esmane tulemusnäitaja) hoiti ära 22 %-lise (CI:8,6, 33,4),

32 %-lise (CI: 12,8, 46,4), 4 %-lise (CI:-26,9, 26.7), 6 %-lise (CI:-35,5, 34,3) ja 14 %-lise (CI: -31,6,

44,2) suhtelise riski langusega vastavalt 0...1, 1...3, 3...6, 6...9 ja 9...12-kuul hinnatuna. Seega üle

3 kuu kestnud ravi korral klopidogreel + ASH grupis saavutatud kasu enam ei suurenenud, kuid

verejooksu risk säilis (vt lõik 4.4).

Klopidogreeli kasutamine CURE-uuringus seostus trombolüütilise ravi (RRR=43,3 %; CI:24,3 %,

57,5 %) ja GPIIb/IIIa inhibiitorite (RRR=18,2 %; CI: 6,5 %, 28,3 %) vajaduse vähenemisega.

Kombineeritud esmase tulemusnäitajaga (kardiovaskulaarne (CV) surm, MI, insult või refraktoorne

isheemia) patsientide arv oli klopidogreeli rühmas 1035 (16,5 %) ja platseeborühmas 1187 (18,8 %),

14 %-line suhtelise riski langus (95 % CI 6...21 %; p=0,0005) klopidogreeli rühmas. See kasu

väljendus peamiselt müokardiinfarkti esinemissageduse statistiliselt olulises vähenemises (287 (4,6 %)

klopidogreeli rühmas ja 363 (5,8 %) platseeborühmas). Puudus toime ebastabiilse stenokardiaga

patsientide rehospitaliseerimise sagedusele.

Erinevate näitajatega (nt ebastabiilne stenokardia, või Q-sakita müokardiinfarkt, madal või kõrge risk,

diabeet, revaskularisatsiooni vajadus, vanus, sugu jne) patsiendirühmade tulemused olid vastavuses

esmase analüüsi tulemustega. Eriti näitasid

post-hoc

analüüsi andmed 2172 patsiendi kohta (17 %

CURE kogupopulatsioonist), kellele paigaldati võrktoru (koronaarstent) (stent-CURE), et võrreldes

platseeboga näitas klopidogreel märkimisväärset suhtelise riski vähenemist (RRR) 26,2 % esmase

kombineeritud tulemusnäitaja osas (surm kardiovaskulaarsel põhjusel, MI, insult) ning 23,9 % teise

esmase kombineeritud tulemusnäitaja osas (surm kardiovaskulaarsel põhjusel, MI, insult või

refraktaarne isheemia). Veelgi enam, klopidogreeli ohutusprofiil selle alagrupi patsientidel ei toonud

esile ühtki erilist probleemi. Seega vastavad selle alarühma tulemused uuringu üldistele tulemustele.

Klopidogreeliga saavutatud kasu oli teistest akuutsetest ja pikaajalistest kardiovaskulaarsetest

raviviisidest (nt hepariin/LMWH, GPIIb/IIIa antagonistid, lipiidide taset vähendavad ravimid,

beetaadrenoblokaatorid, AKE-inhibiitorid) sõltumatu. Klopidogreeli efektiivsust täheldati ASH

annusest (75...325 mg üks kord päevas) sõltumatult.

ST segmendi elevatsiooniga ägeda MI-ga patsientidel uuriti klopidogreeli efektiivsust ja ohutust

2 randomiseeritud platseebo-kontrollitud topeltpimemeetodil teostatud uuringus: CLARITY ja

COMMIT.

CLARITY uuringus osales 3491 patsienti, kellel ST segmendi elevatsiooniga MI algusest oli

möödunud kuni 12 tundi ning planeeriti trombolüütilist ravi. Patsientidele manustati klopidogreeli

(300 mg küllastusannus, seejärel 75 mg/päevas, n=1752) või platseebot (n=1739), mõlemat

kombinatsioonis ASH-ga (küllastusannus 150…325 mg, seejärel 75…162 mg/päevas), fibrinolüütilise

ravimi ja vajadusel hepariiniga. Patsiente jälgiti 30 päeva. Esmane kombineeritud tulemusnäitaja oli

infarktiga seotud arterisulgus angiogrammis enne haiglast väljakirjutamist, surm või korduv MI enne

koronaarangiograafiat. Patsientidel, kellel ei teostatud koronaarangiograafiat, oli esmane

tulemusnäitaja surm või korduv müokardi infarkt 8 päeva jooksul või enne haiglast väljakirjutamist.

Patsiendipopulatsioonis oli ≥65-aastaseid naisi 19,7 % ja mehi 29,2 %. Kokku 99,7 % patsientidest sai

fibrinolüütikume (fibriinspetsiifilisi 68,7 % ja mittespetsiifilisi 31,1 %), 89,5 % hepariini, 78,7 %

beetablokaatoreid, 54,7 % AKE inhibiitoreid ja 63 % statiine.

Viisteist protsenti (15,0 %) patsientidest klopidogreeli rühmas ja 21,7 % platseeborühmas jõudis

esmase tulemusnäitajani, mis tähendab absoluutse riski vähenemist 6,7 % ja sündmuse tekke

tõenäosuse vähenemist 36 % klopidogreeli kasuks (95 % CI: 24, 47 %; p<0,001), peamiselt infarktiga

seotud arterisulguste arvu vähenemise tõttu. Kasu täheldati kõigis, sh ea, soo, infarkti lokalisatsiooni

ning fibrinolüütilise ravimi või hepariini tüübi alusel eelnevalt määratletud alagruppides.

2x2 faktorilise ülesehitusega COMMIT uuringus osales 45 852 patsienti, kellel MI kahtlusele viitavate

sümptomite algusest oli möödunud kuni 24 tundi ja EKG-s olid seda toetavad muutused (st ST

elevatsioon, ST depressioon või His’i kimbu vasaku sääre blokaad). Patsientidele manustati

klopidogreeli (75 mg/päevas, n=22 961) või platseebot (n=22 891), kombinatsioonis ASH-ga

(162 mg/päevas) 28 päeva jooksul või kuni haiglast väljakirjutamiseni. Esmased tulemusnäitajad olid

surm mistahes põhjusel ja kombinatsioonnäitaja esmasest kordusinfarktist, insuldist või surmast.

Patsiendipopulatsioonis oli naisi 27,8 %, ≥60-aastaseid 58,4 % (≥70-aastaseid 26 %) ja

fibrinolüütikume manustati 54,5 % patsientidest.

Klopidogreel vähendas märkimisväärselt mistahes põhjusel surma suhtelist riski 7 % (p=0,029) ja

reinfarktist, insuldist ja surmast koosneva kombineeritud tulemusnäitaja suhtelist riski 9 % (p=0,002),

mis tähendab absoluutse riski vähenemist vastavalt 0,5 % ja 0,9 %. Kasu täheldati juba 24 tunni

jooksul, sõltumata east, soost, fibrinolüütikumide manustamisest või mitte.

Üleminek nõrgema toimega P2Y

inhibiitorile ägeda koronaarsündroomi ravis (ravi de-eskaleerimine)

Üleminekut tugevamatoimeliselt P2Y

retseptori antagonistilt klopidogreelile koos aspiriiniga pärast

ägeda koronaarsündroomi akuutset faasi on uuritud kahes juhuslikustatud, uurija rahastatud, kliiniliste

tulemusnäitajatega uuringus TOPIC ja TROPICAL-ACS.

Tugevamatoimeliste P2Y

inhibiitorite, tikagreloori ja prasugreeli kliiniline kasu kesksetes uuringutes

on seotud korduvate isheemiajuhtude (k.a akuutne ja subakuutne stendi tromboos, müokardiinfarkt ja

erakorraline revaskularisatsioon) olulise vähenemisega. Ehkki kliiniline kasu isheemia vähenemisest

püsis ühtviisi kogu esimese aasta vältel, täheldati ägeda koronaarsündroomi järgse isheemia taastekke

suurimat vähenemist esimestel päevadel pärast ravi alustamist. Tagasivaatavad analüüsid näitasid

hoopis veritsusohu statistiliselt olulist suurenemist tugevamatoimeliste P2Y

inhibiitoritega pärast

ägeda koronaarsündroomi järgset esimest kuud. TOPIC ja TROPICAL-ACS olid kavandatud uurima,

kuidas vähendada veritsusjuhte, säilitades samal ajal efektiivsust.

TOPIC

Timing of Platelet Inhibition after acute Coronary syndrome

Sellesse juhuslikustatud avatud uuringusse kaasati ägeda koronaarsündroomiga patsiente, kes vajasid

perkutaanset koronaarinterventsiooni. Aspiriini ja tugevamatoimelise P2Y

inhibiitoriga ravitavad

patsiendid, kellel ühe kuu jooksul ei olnud kõrvaltoimeid, viidi üle kombinatsioonravile aspiriini ja

klopidogreeliga kindlates annustes (trombotsüütide agregatsiooni vastane de-eskaleeritud kaksikravi

(dual antiplatelet therapy, DAPT)) või nad jätkasid oma raviskeemi (muutumatu DAPT).

Kokku analüüsiti 645 patsienti 646-st, kellel oli STEMI või NSTEMI või ebastabiilne stenokardia;

neist 322 patsienti de-eskaleeritud DAPT rühmas ja 323 patsienti muutumatu DAPT rühmas.

Järelkontroll pärast ühe aasta möödumist tehti 316 patsiendile (98,1%) de-eskaleeritud DAPT rühmas

ja 318 patsiendile (98,5%) muutumatu DAPT rühmas. Mediaanne jälgimisperiood oli 359 päeva

mõlemas rühmas. Uuritava kohordi parameetrid mõlemas rühmas olid sarnased.

Esmane liittulemusnäitaja, mis hõlmas surma südame-veresoonkonnaga seotud põhjusel, insulti,

erakorralist revaskularisatsiooni ja ≥ 2 veritsust BARC (Bleeding Academic Research Consortium)

määratluse alusel ühe aasta jooksul pärast ägedat koronaarsündroomi, tekkis 43 patsiendil (13,4%) de-

eskaleeritud DAPT rühmas ja 85 patsiendil (26,3%) muutumatu DAPT rühmas (p < 0,01). See

statistiliselt oluline erinevus oli tingitud peamiselt veritsusjuhtude vähesusest, ilma olulise erinevuseta

isheemiat kajastavates tulemusnäitajates (p = 0,36). BARC ≥ 2 veritsusi tekkis de-eskaleeritud DAPT

rühmas harvem (4,0%) kui muutumatu DAPT rühmas (14,9%; p < 0,01). Kõikidele BARC

määratlustele vastavaid veritsusi tekkis 30 patsiendil (9,3%) de-eskaleeritud DAPT rühmas ja

76 patsiendil (23,5%) muutumatu DAPT rühmas (p < 0,01).

TROPICAL-ACS

Testing Responsiveness to Platelet Inhibition on Chronic Antiplatelet Treatment

for Acute Coronary Syndromes

Sellesse juhuslikustatud avatud uuringusse kaasati 2610 ägeda koronaarsündroomiga, biomarkerite

laboratoorse leiuga patsienti pärast edukat perkutaanset koronaarinterventsiooni. Patsiendid

juhuslikustati saama ravi prasugreeliga annuses 5 või 10 mg/ööpäev (päevad 0…14; n = 1309) või ravi

prasugreeliga annuses 5 või 10 mg/ööpäev (päevad 0…7), järgneva üleminekuga klopidogreelile

annuses 75 mg/ööpäev (päevad 8…14; n = 1309), kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega

(< 100 mg/ööpäev). 14. päeval tehti trombotsüütide funktsiooni uuring (PFT, platelet function testing).

Ainult prasugreeliga ravitavad patsiendid jätkasid ravi 11,5 kuud.

De-eskaleeritud ravi saavatele patsientidele tehti trombotsüütide kõrge reaktiivsuse uuring (HPR, high

platelet reactivity). Kui HPR ≥ 46 ühikut, viidi patsiendid uuesti üle ravile prasugreeliga annuses 5 või

10 mg/ööpäev 11,5 kuud; kui HPR < 46 ühikut, jätkasid patsiendid ravi klopidogreeliga annuses 75

mg/ööpäev 11,5 kuud. Seetõttu oli juhitud de-eskalatsiooni uuringuhaaras nii prasugreeliga ravitavaid

patsiente (40%) kui ka klopidogreeliga ravitavaid patsiente (60%). Kõik patsiendid jätkasid ravi

aspiriiniga ning patsiente jälgiti üks aasta.

Esmane liittulemusnäitaja (südame-veresoonkonnaga seotud surma, müokardiinfarkti, insuldi ja

BARC ≥ 2 veritsuse kombineeritud tekkesagedus 12 kuu vältel) saavutati ning see näitas

samaväärsust. Tulemusnäitajas sisalduv juht tekkis 95 patsiendil (7%) juhitud de-eskalatsiooni rühmas

ja 118 patsiendil (9%) kontrollrühmas (p = 0,0004 samaväärsuse suhtes). Juhitud de-eskalatsiooni

tulemusel isheemiajuhtude koondrisk ei suurenenud (2,5% de-eskalatsiooni rühmas

vs

3,2%

kontrollrühmas, p = 0,0115 samaväärsuse suhtes); samuti ei suurenenud olulise teisese tulemusnäitaja,

BARC ≥ 2 veritsusjuhtude risk (5% de-eskalatsiooni rühmas

vs

6% kontrollrühmas, p = 0,23). Kõikide

veritsusjuhtude (BARC klass 1…5) kumulatiivne tekkesagedus oli juhitud de-eskalatsiooni rühmas

9% (114 juhtu) ja kontrollrühmas 11% (137 juhtu; p = 0,14).

Lapsed

Suureneva annusega uuringus 86 vastsündinu või imikuga vanuses kuni 24 kuud, kellel esines

tromboosi tekkerisk (PICOLO), hinnati klopidogreeli annuses 0,01; 0,1 ja 0,2 mg/kg vastsündinutel ja

imikutel ning ainult vastsündinutel annuses 0,15 mg/kg. 0,2 mg/kg annuse puhul saadi keskmiseks

inhibeerimise protsendiks 49,3% (5 µMADP-indutseeritud trombotsüütide agregatsioon), mis oli

võrreldav Clopidogrel 75 mg/kg täiskasvanutel.

Randomiseeritud, topeltpimedas, paralleelrühmaga uuringus (CLARINET) osales 906 kaasasündinud

tsüanootilise südamerikkega last (vastsündinud ja imikud), kellel on palliatiivselt teostatud süsteemse

vereringe ja kopsuarteri vaheline šunt, ning kes said juhuvaliku alusel klopidogreeli 0,2 mg/kg

(n=467) või platseebot (n=439) koos kaasuva raviga kuni kirurgilise ravi teise staadiumini. Keskmine

aeg palliatiivse šunteerimise ja uuringuravimi esmase manustamise vahel oli 20 päeva. Ligikaudu 88%

patsientidest said samaaegselt ASH (vahemikus 1...23 mg/kg/päevas). 120 päeva enne

tromboosinähtude teket ei olnud (89 (19,1%) klopidogreeli rühmas ja 90 (20,5%) platseebo rühmas)

(vt lõik 4.2) märkimisväärset erinevust surma, tromboosist tingitud šunteerimise või südamega seotud

juhtumi esmases liittulemusnäitajas. Klopidogreeli ja platseebo rühmas oli kõige sagedamini

täheldatud kõrvaltoimeks veritsemine; märkimisväärset erinevust veritsemise sageduses ei olnud. Selle

uuringu ohutuse pikaajalisel jälgimisel täheldati, et 26 patsiendil, kes said klopidogreeli esimesest

eluaastast kuni 18 kuuni, oli šunt alles. Sellel pikaajalisel jälgimisperioodil ei täheldatud ohutusega

seotud uusi nähte.

CLARNET ja PICOLO uuringus kasutati klopidogreeli lahust. Suhtelise biosaadavuse uuringus oli

klopidogreeli lahuse imendumise määr täiskasvanutel sarnane ja peamise tsirkuleeriva (inaktiivne)

metaboliidi imendumine veidi kiirem võrreldes registreeritud tabletiga.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Klopidogreel imendub kiiresti pärast ühekordset ja korduvat manustamist suu kaudu annuses

75 mg/päevas. Muutumatu klopidogreeli keskmine kõrgeim kontsentratsioon vereplasmas (ligikaudu

2,2...2,5 ng/ml pärast 75 mg suukaudse annuse ühekordset manustamist) ilmnes ligikaudu 45 minutit

pärast manustamist. Imendumine on vähemalt 50%, lähtudes klopidogreeli metaboliitide eritumisest

uriiniga.

Jaotumine

Klopidogreel ja peamine ringluses olev (mitteaktiivne) metaboliit seonduvad

in vitro

pöörduvalt

inimese plasma proteiinidega (vastavalt 98% ja 94% ulatuses). Seondumine

in vitro

on küllastamatu

laias kontsentratsioonivahemikus.

Biotransformatsioon

Klopidogreel metaboliseerub ulatuslikult maksas.

In vitro

in vivo

metaboliseeritakse klopidogreel

põhiliselt kahes metaboolses rajas: üht vahendavad esteraasid ja see viib hüdrolüüsini inaktiivseks

karboksüülhappe derivaadiks (85% tsirkuleerivast metaboliidist), teine toimub mitmete P450

tsütokroomide vahendusel. Esmalt metaboliseeritakse klopidogreel vahemetaboliidiks – 2-okso-

klopidogreeliks. Vahemetaboliit 2-okso-klopidogreeli edasise metabolismi tulemusena tekib aktiivne

metaboliit – klopidogreeli tioolderivaat. Aktiivne metaboliit tekib peamiselt CYP2C19 vahendusel,

millele aitavad kaasa mitmed teised CYP-ensüümid, k.a CYP1A2, CYP2B6 ja CYP3A4. Aktiivne

tioolmetaboliit, mis on isoleeritud

in vitro

, seondub kiiresti ja pöördumatult trombotsüütide

retseptoritega, pärssides sellega trombotsüütide agregatsiooni.

Aktiivse metaboliidi C

on pärast 300 mg küllastusannuse ühekordset manustamist 2 korda kõrgem

kui pärast 75 mg säilitusannuse korduvat manustamist 4 päeva vältel. C

saavutatakse ligikaudu

30...60 minutit pärast manustamist.

Eritumine

Suukaudse klopidogreeli

C-ga märgistatud annuse manustamise järgselt inimesele eritus 120 tunni

jooksul umbes 50% uriiniga ja umbes 46% väljaheitega. Pärast 75 mg annuse ühekordset manustamist

suu kaudu on klopidogreeli poolväärtusaeg ligikaudu 6 tundi. Peamise ringluses oleva (inaktiivse)

metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusaeg oli pärast ühekordset annust ja korduvaid annuseid 8 tundi.

Farmakogeneetika

CYP2C19 osaleb nii aktiivse metaboliidi kui 2-okso-klopidogreeli vahemetaboliidi tekkes.

Klopidogreeli aktiivse metaboliidi farmakokineetika ja toime trombotsüütidele, mõõdetuna

ex vivo

trombotsüütide agregatsiooni proovides, erinevad vastavalt CYP2C19 genotüüpidele.

CYP2C19*1 alleel vastab täielikult toimivale metabolismile, kuid CYP2C19*2 ja CYP2C19*3

alleelid on mittefunktsionaalsed. Enamikul valgenahalistest (85%) ja asiaatidest (99%)on puudulik

metabolism seotud CYP2C19*2 ja CYP2C19*3 alleelidega. Vähenenud metabolismiga seotud muud

alleelid on CYP2C19*4, *5, *6, *7 ja *8. Puuduliku metabolismiga patsiendil on kaks eelnevalt

määratletud mittefunktsioneerivat alleeli. CYP2C19 puuduliku metaboliseerimisvõimega genotüüpide

publitseeritud esinemissagedused on 2% valgenahalistel, 4% mustanahalistel ja 14% asiaatidel. On

olemas diagnostilised proovid patsiendi CYP2C19 genotüübi määramiseks.

Ravimi ristvahetusega uuringus hinnati 40 tervel uuritaval (10 igast neljast CYP2C19

metabolismigrupist – ülikiire, ulatuslik, vahepealne ja puudulik) farmakokineetikat ja trombotsüütide

ravivastust pärast klopidogreeli manustamist annuses 300 mg ja seejärel 75 mg üks kord ööpäevas

ning 600 mg ja seejärel 150 mg ööpäevas, kumbki kokku 5 päeva kuni püsitasakaalu saavutamiseni.

Ülikiire, ulatusliku ja vahepealse metabolismi korral ei olnud aktiivse metaboliidi süsteemses

saadavuses ja keskmises trombotsüütide agregatsiooni pärssimises (IPA) olulisi erinevusi. Puuduliku

metabolismiga isikutel langes aktiivse metaboliidi süsteemne saadavus 63%...71%, võrreldes

ulatusliku metabolismiga isikutega. Pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg langes trombotsüütide

ravivastus puuduliku metabolismiga isikutel keskmise IPA (5 µm ADP) alusel 24% (24 tundi) ja 37%

(5. päev), võrreldes IPA-ga ulatusliku metabolismiga isikutel 39% (24 tundi) ja 58% (5. päev) ning

vahepealse metabolismiga isikutel 37% (24 tundi) ja 60% (5. päev). Pärast manustamist annuses

600 mg/150 mg oli puuduliku metabolismiga isikutel aktiivse metaboliidi süsteemne saadavus suurem

kui pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg. Lisaks oli IPA 32% (24 tundi) ja 61% (5. päev), mis

oli kõrgem kui pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg puuduliku metabolismiga isikutele ja

samaväärne teiste CYP2C19 metabolismitüüpidega pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg.

Asjakohane annustamisskeem selle patsiendipopulatsiooni jaoks ei ole kliinilise tulemusnäitajaga

uuringutes kindlaks tehtud.

Kooskõlas ülaltoodud tulemustega näitas 6 uuringu metaanalüüs 335 klopidogreeliga ravitud patsiendi

kohta, et püsitasakaalu korral oli aktiivse metaboliidi süsteemne saadavus vahepealse metabolismiga

isikutel 28% ja puuduliku metabolismiga isikutel 72% madalam ning trombotsüütide ageregatsiooni

pärssimine (5 µm ADP) langenud IPA väärtuste erinedes vastavalt 5,9% ja 21,4%, võrreldes ulatusliku

metabolismiga isikutega.

CYP2C19 genotüübi mõju kliinilistele tulemusnäitajatele ei ole hinnatud prospektiivsetes

randomiseeritud kontrollitud uuringutes. Teostatud on siiski mitmeid retrospektiivseid analüüse, et

hinnata selle mõju klopidogreeliga ravitavatele patsientidele, kelle kohta on olemas

genotüpiseerimisandmed (CURE: n=2721; CHARISMA: n=2428; CLARITY-TIMI 28: n=227;

TRITON-TIMI 38: n=1477; ACTIVE-A: n=601), ning avaldatud mitmeid kohordiuuringuid.

TRITON-TIMI 38 uuringus ja 3 kohordiuuringus (Collet, Sibbing, Giusti) oli kombineeritud

patsiendigrupis, mis koosnes vahepealse või puuduliku metabolismiga isikutest, kõrgem südame-

veresoonkonna haigusjuhtude (surm, müokardi infarkt, insult) ja stenditromboosi esinemissagedus kui

ulatusliku metabolismiga isikutel.

CHARISMA uuringus ja ühes kohordiuuringus (Simon) täheldati haigusjuhtude esinemissageduse

tõusu ainult puuduliku metabolismiga isikutel, võrreldes ulatusliku metabolismiga isikutega.

CURE, CLARITY, ACTIVE-A uuringuutes ja ühes kohordiuuringus (Trenk) ei täheldatud

haigusjuhtude esinemissageduse tõusu metabolismitüübi alusel.

Ükski nimetatud analüüsidest ei olnud piisavalt suur, et tuvastada olulist erinevust tulemusnäitajates

puuduliku metabolismi korral.

Eripopulatsioonid

Nendes eripopulatsioonides ei ole klopidogreeli aktiivse metaboliidi farmakokineetika teada.

Neerukahjustus

Klopidogreeli korduval manustamisel annuses 75 mg päevas tõsise neeruhaigusega isikutele

(kreatiniini kliirens 5...15 ml/min) oli ADP poolt esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni

pärssimine nõrgem (25%) kui tervetel uuritavatel täheldatu, kuid veritsusaja pikenemine sarnane

sellega, mida täheldati tervetel uuritavatel, kes said 75 mg klopidogreeli päevas. Lisaks oli kliiniline

talutavus hea kõigil patsientidel.

Maksakahjustus

Klopidogreeli korduval manustamisel 10 päeva vältel annuses 75 mg päevas raske maksakahjustusega

patsientidele oli ADP poolt esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni pärssimine sarnane tervetel

uuritavatel täheldatuga. Veritsusaja keskmine pikenemine oli samuti sarnane mõlemas rühmas.

Rass

CYP2C19 alleelide esinemissagedusest tulenev CYP2C19 keskmine ja puudulik

metabolisatsioonivõime erineb sõltuvalt rassist ja etnilisest päritolust (vt Farmakogeneetika).

Kirjandusest on olemas piiratud andmed Aasia populatsiooni kohta, hindamaks CYP genotüübi

kliinilist mõju kliinilistele tulemusnäitajatele.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel ja paavianidel tehtud mitte-kliinilistes uuringutes täheldati kõige sagedamini maksamuutusi.

Muutused ilmnesid selliste annuste kasutamisel, mis on vähemalt 25 korda suuremad kui inimestel

kasutatav kliiniline annus (75 mg päevas) ja tulenesid metabolismis osalevate maksaensüümide

mõjutamisest. Inimestel ei ole klopidogreeli raviannuse kasutamisel täheldatud mõju metabolismis

osalevatele maksaensüümide aktiivsusele.

Väga suurte annuste kasutamisel täheldati rotil ja paavianil seedetrakti häireid (gastriit, maoerosioonid

ja/või oksendamine).

Kantserogeenne toime ei ilmnenud klopidogreeli manustamisel hiirtele 78 nädala ja rottidele

104 nädala jooksul annustes kuni 77 mg/kg päevas (mis on vähemalt 25 korda suurem kui inimeste

kliiniline annus 75 mg päevas).

Klopidogreeli on uuritud paljudes

in vitro

in vivo

genotoksilisuse uuringutes, genotoksilist toimet ei

ole täheldatud.

Klopidogreelil puudus efekt isaste ja emaste rottide fertiilsusele, samuti ei avaldanud ta ei rottidel ega

küülikutel teratogeenset toimet. Imetavatele rottidele manustamisel põhjustas klopidogreel järglase

arengu kerge pidurdumise. Spetsiifilised farmakokineetilised uuringud radioaktiivselt märgistatud

klopidogreeliga on näidanud, et esialgne ühend või tema metaboliidid erituvad piima. Seetõttu ei saa

välistada otsest (kerge toksilisus) või kaudset (maitse halvenemine) toimet

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Makrogool 6000

Tselluloos, mikrokristalne (E460)

Krospovidoon, A-tüüpi

Riitsinusõli, hüdrogeenitud

Õhuke polümeerikate:

Makrogool 6000

Etüültselluloos (E462)

Titaandioksiid (E171)

6.2

Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3

Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30

Hoida originaal-blisterpakendis niiskuse eest kaitstult.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumist pakend/alumiiniumblistrid sisaldavad pappkarbis 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 või 100

õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

Archie Samuel s.r.o.

Slunná 16

61700 Brno

Tšehhi

8

MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/09/541/001 – 14 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/002– 28 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/003 – 30 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/004 – 50x1 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/005 – 84 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/006 – 90 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/007 – 100 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

EU/1/09/541/008 – 7 õhukese polümeerikattega tabletid alumiiniumblistris ja karbis

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28. juuli 2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22. mai 2014

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu

Lugege kogu dokumenti

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/670864/2012

EMEA/H/C/001165

Kokkuvõte üldsusele

Clopidogrel ratiopharm GmbH

klopidogreel

See on ravimi Clopidogrel ratiopharm GmbH Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles

selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti

esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Clopidogrel ratiopharm GmbH?

Clopidogrel ratiopharm GmbH on ravim, mis sisaldab toimeainena klopidogreeli. Seda turustatakse

tablettidena (75 mg).

Clopidogrel ratiopharm GmbH on geneeriline ravim. See tähendab, et Clopidogrel ratiopharm GmbH on

sarnane võrdlusravimiga Plavix, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste

ravimite kohta on teabedokumendis siin

Milleks Clopidogrel ratiopharm GmbH-d kasutatakse?

Clopidogrel ratiopharm GmbH-d kasutatakse aterotrombootiliste nähtude (trombide ehk soonesiseste

verehüüvete moodustumisest ja arterite lubjastumisest põhjustatud probleemide) ennetamiseks

täiskasvanutel. Clopidogrel ratiopharm GmbH-d tohib kasutada järgmistel patsiendirühmadel:

patsiendid, kellel on hiljuti olnud südameinfarkt. Clopidogrel ratiopharm GmbH manustamist tohib

alustada mõne kuni 35 päeva jooksul pärast infarkti;

patsiendid, kellel on hiljuti olnud isheemiline insult (aju teatud osa verevarustushäiretest tingitud

insult). Clopidogrel ratiopharm GmbH manustamist tohib alustada 7 päeva kuni 6 kuu jooksul

pärast insulti;

perifeersete arterite haigusega (arteriverevoolu probleemiga) patsiendid;

patsiendid, kellel on ägedaks koronaarsündroomiks nimetatav haigusseisund. Sel juhul tuleb

Clopidogrel ratiopharm GmbH-d manustada koos aspiriiniga (samuti antikoagulant). Ravimit tohib

anda ka patsientidele, kellele on paigaldatud stent (ahenenud arterit avardav väike toru).

Clopidogrel ratiopharm GmbH-d tohib manustada ka patsientidele, kellel on ST-segmendi

elevatsiooniga (elektrokardiogrammi ehk EKG teatud ebanormaalne näit) südameinfarkt, kui arst

arvab, et ravimil on patsiendile soodne toime. Samuti tohib ravimit kasutada patsientidel, kellel

seda ebanormaalset EKG-näitu ei ole, kui neil on ebastabiilne stenokardia (tugevad rindkerevalud)

või on olnud Q-sakita südameinfarkt.

Clopidogrel ratiopharm GmbH on retseptiravim.

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH-d kasutatakse?

Clopidogrel ratiopharm GmbH tavaannus on üks 75 mg tablett üks kord ööpäevas. Akuutse

koronaarsündroomi korral kasutatakse Clopidogrel ratiopharm GmbH-d koos aspiriiniga; ravi algab

üldiselt küllastusannusega, kus võetakse neli 75 mg tabletti. Seejärel jätkatakse tavalise 75 mg

annusega üks kord ööpäevas vähemalt 4 nädalat (ST-segmendi elevatsiooniga infarkti korral) või kuni

12 kuud (ST-segmendi elevatsiooni puudumise korral).

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH toimib?

Clopidogrel ratiopharm GmbH toimeaine klopidogreel on trombotsüütide agregatsiooni (vereliistakute

kokkukleepumise) inhibiitor, mis aitab ennetada trombide (soonesiseste verehüüvete) tekkimist. Veri

hüübib teatud vererakkude – trombotsüütide – agregatsiooni tõttu. Klopidogreel peatab

trombotsüütide agregatsiooni, blokeerides adenosiindifosfaadi seondumise teatud retseptoriga

trombotsüütide pinnal. Nii ei kleepu trombotsüüdid kokku ja väheneb trombide tekke risk, millega

ennetatakse järgmist infarkti või insulti.

Kuidas Clopidogrel ratiopharm GmbH-d uuriti?

Et Clopidogrel ratiopharm GmbH on geneeriline ravim, piirdusid patsiendiuuringud katsetega, milles

näidati Clopidogrel ratiopharm GmbH bioekvivalentsust võrdlusravimiga Plavix. Kaks ravimit on

bioekvivalentsed, kui mõlemad tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Clopidogrel ratiopharm GmbH kasulikkus ja mis riskid

ravimiga kaasnevad?

Et Clopidogrel ratiopharm GmbH on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse

tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Clopidogrel ratiopharm GmbH heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud Clopidogrel

ratiopharm GmbH võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Plavix. Seetõttu arvas

inimravimite komitee, et nagu ka Plavixi korral, ületab Clopidogrel ratiopharm GmbH kasulikkus sellega

kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Clopidogrel ratiopharm GmbH müügiloa.

Muu teave Clopidogrel ratiopharm GmbH kohta

Euroopa Komisjon andis Clopidogrel ratiopharm GmbH müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu

territooriumil, 28. juulil 2009

Clopidogrel ratiopharm GmbH

EMA/670864/2012

Lk 2/3

Clopidogrel ratiopharm GmbH

EMA/670864/2012

Lk 3/3

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Clopidogrel ratiopharm GmbH kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Kui vajate

Clopidogrel ratiopharm GmbH-ga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on

samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti

veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2012.

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet