Clopidogrel HCS

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused (SPC)

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

04-08-2015

Toimeaine:
clopidogrel (as hydrochloride)
Saadav alates:
HCS bvba 
ATC kood:
B01AC04
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
clopidogrel
Terapeutiline rühm:
Antitrombootilised ained
Terapeutiline ala:
Perifeersete Veresoonte Haigused, Äge Koronaarsündroom, Müokardi Infarkt, Insult
Näidustused:
Sekundaarseks ennetamiseks atherothrombotic eventsClopidogrel on näidustatud:Täiskasvanud patsientidel, kes põevad müokardiinfarkt (paar päeva kuni vähem kui 35 päeva), ischaemic insult (7 päeva kuni vähem kui 6 kuud) või väljakujunenud perifeersete arterite haigus. Täiskasvanud patsientidel, kes põevad äge koronaarsündroom:Non-ST segmendi elevatsiooniga äge koronaarsündroom (ebastabiilne stenokardia või mitte-Q-wave müokardiinfarkt), k.a patsiendid toimumas stent paigutuse perkutaanse koronaarse interventsiooni, koos atsetüülsalitsüülhape (ASA). ST segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral kombinatsioonis ASA on meditsiiniliselt ravitud patsientide abikõlblikud trombolüütiline ravi. Ennetamine atherothrombotic ja trombembooliliste sündmuste kodade fibrillationIn täiskasvanud patsientidel, kellel on kodade virvendus, kes on vähemalt üks riskifaktor veresoonkonna sündmused, ei sobi ravi K-Vitamiini antagonistidega (VKA) ja kellel on väiksem verejooksu risk, mis on clopidogrel on näidustatud kombin
Toote kokkuvõte:
Revision: 8
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/002255
Loa andmise kuupäev:
2010-10-28
EMEA kood:
EMEA/H/C/002255

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - hispaania

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - hispaania

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - taani

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - taani

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - saksa

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - saksa

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - kreeka

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - kreeka

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - inglise

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - inglise

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - itaalia

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - itaalia

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - läti

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - läti

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - leedu

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - leedu

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - ungari

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - ungari

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - malta

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - malta

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - hollandi

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - hollandi

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - poola

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - poola

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - portugali

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - portugali

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - slovaki

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - slovaki

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - soome

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - soome

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - rootsi

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - rootsi

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

04-08-2015

Infovoldik Infovoldik - norra

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - norra

01-08-2018

Infovoldik Infovoldik - islandi

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - islandi

01-08-2018

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

01-08-2018

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

01-08-2018

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - horvaadi

04-08-2015

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Clopidogrel HCS 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Klopidogreel

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe

sisukord

Mis ravim on Clopidogrel HCS ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Clopidogrel HCS’i võtmist

Kuidas Clopidogrel HCS’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Clopidogrel HCS’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Clopidogrel HCS ja milleks seda kasutatakse

Clopidogrel HCS sisaldab klopidogreeli ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse trombotsüütide

agregatsiooni vastasteks ravimiteks. Trombotsüüdid on väga väikesed vere vormelemendid, mis vere

hüübimise käigus kokku kleepuvad. Vältides sellist kokkukleepumist, vähendavad agregatsiooni

vastased ravimid verehüüvete moodustumise võimalust (seda protsessi nimetatakse tromboosiks).

Clopidogrel HCS’i võtavad täiskasvanud verehüüvete (trombide) vältimiseks, mis tekivad kõvastunud

veresoontes (arterites); seda protsessi nimetatakse aterotromboosiks, mis võib viia aterotrombootiliste

tüsistusteni (nagu insult, südameatakk või surm).

Teile on määratud Clopidogrel HCS aitamaks ära hoida verehüübeid ja vähendamaks riski selliste

raskete tüsistuste tekkeks, sest:

teil on arterite seinte jäigastumine (tuntud ka kui ateroskleroos) ja

teil on eelnevalt olnud südameatakk, insult või perifeersete arterite haigus, või

te olete tundnud tõsist valu rindkeres, mida nimetatakse “ebastabiilne stenokardia” või

"südamelihase infarkt" (südameatakk). Sellise seisundi raviks võidakse paigaldada umbunud

või kitsenenud arterisse võrktoru taastamaks vajalik verevool. Arst võib teile määrata veel

atsetüülsalitsüülhapet (seda ravimit kasutatakse valuvaigisti, palavikualandajana ning

verehüüvete vältimiseks).

teie südamerütm on ebaregulaarne – seisund, mida nimetatakse südamekodade virvenduseks, –

ja te ei saa võtta ravimeid, mida nimetatakse suukaudseteks antikoagulantideks (K-vitamiini

antagonistid) – need hoiavad ära uute verehüüvete tekke ja takistavad olemasolevate hüüvete

suurenemist. Teile peab olema öeldud, et selle seisundi korral on suukaudsed antikoagulandid

tõhusamad kui atsetüülsalitsüülhape või kombineeritud ravi atsetüülsalitsüülhappe ja

Clopidogrel HCS’iga. Teie arst peab olema teile määranud Clopidogrel HCS’i koos

atseüülsalitsüülhappega, kui te ei saa võtta suukaudseid antikoagulante ning teil ei ole suure

verejooksu ohtu.

2.

Mida on vaja teada enne Clopidogrel HCS’i võtmist

Ärge võtke Clopidogrel HCS’i

kui olete klopidogreeli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui teil esineb haigusseisund, mis praegu põhjustab verejooksu, näiteks maohaavandist või

ajuverejooksu;

kui te põete rasket maksahaigust.

Kui te arvate, et mõni nendest kehtib teie kohta või kui teil tekib mingeid kahtlusi, konsulteerige

arstiga enne Clopidogrel HCS’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil esineb mõni allpool nimetatud seisund, peate sellest arstile rääkima enne kui võtate

Clopidogrel HCS’i:

teil esineb risk verejooksu tekkeks, nt

haigusseisund, millega kaasneb risk sisemise verejooksu tekkeks (nagu maohaavand);

verehaigus, millega kaasneb kalduvus sisemistele verejooksudele (verejooks ükskõik

millistes teie keha kudedes, organites või liigestes);

hiljutine raske vigastus;

hiljutine operatsioon (ka hambaoperatsioon);

plaaniline kirurgiline operatsioon (sh hambaoperatsioon) eesoleva seitsme päeva jooksul;

kui teil on olnud aju arteri tromb (isheemiline insult) viimase seitsme päeva jooksul;

kui teil on neeru- või maksahaigus.

kui teil on varasemalt esinenud allergia või reaktsioon teie haiguse raviks kasutatud mis tahes

ravimi suhtes.

Clopidogrel HCS’i võtmise ajal:

te peate rääkime oma arstile, kui teile on planeeritud kirurgiline operatsioon (sh

hambaoperatsioon);

samuti peate te otsekohe rääkima oma arstile, kui teil tekib haigusseisund (tuntud ka kui

trombootiline trombotsütopeeniline purpura või TTP), millega kaasnevad palavik ja nahaalused

verevalumid, mis võivad avalduda punaste täppidena, koos seletamatu äärmise väsimusega või

ilma; segasus, silmade või naha kollasus (kollatõbi) (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed ”);

kui te lõikate endale sisse või vigastate ennast, võib verejooks kesta tavalisest kauem. See on

seotud teie ravimi toimega, sest see takistab verehüüvete moodustumist. Väikeste sisselõigete

või vigastuste korral, nt sisselõige habeme ajamisel, ei ole tavaliselt muretsemiseks põhjust.

Vaatamata sellele, kui verejooks teeb teile muret, peate te otsekohe pöörduma oma arsti poole

(vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”);

teie arst võib teile määrata vereanalüüse.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele (alla 12-aastastele), kuna see ei toimi.

Muud ravimid ja Clopidogrel HCS

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned teised ravimid võivad mõjutada Clopidogrel HCS’i toimet ja vastupidi.

Eriti peate te rääkima oma arstile, kui te võtate

ravimeid, mis võivad suurendada veritsusohtu, nagu näiteks

suukaudseid antikoagulante, ravimeid, mida kasutatakse vere hüübimise vähendamiseks;

mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, mida tavaliselt kasutatakse lihaste ja/või

liigeste valulike ja/või põletikuliste haiguste korral;

hepariini või teisi süstitavaid ravimeid, mida kasutatakse vere hüübimise vähendamiseks;

tiklopidiini, teist ravimit, mis toimib vereliistakutele;

tavaliselt depressiooni raviks kasutatavaid ravimeid: selektiivse toimega serotoniini

tagasihaarde inhibiitoreid (k.a fluoksetiin või fluvoksamiin jt);

omeprasooli või esomeprasooli – ravimeid, millega ravitakse maoärritust;

flukonasooli või vorikonasooli, ravimeid, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks;

efaviirensit, ravimit, mida kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) infektsiooni

raviks;

karbamasepiini, ravimit, mida kasutatakse epilepsia teatud vormide raviks;

moklobemiidi, ravimit, mida kasutatakse depressiooni raviks;

repagliniidi suhkurtõve raviks,

kasvajavastast ravimit paklitakseeli.

Kui teil on olnud tugev valu rindkeres (ebastabiilne stenokardia või südameatakk), võib arst teile

klopidogreeli välja kirjutada kombineerituna atsetüülsalitsüülhappega, ainega, mida sisaldavad paljud

valu ja palaviku vähendamiseks kasutatavad ravimid. Atsetüülsalitsüülhappe juhuslik kasutamine

(vähem kui 1000 mg mistahes 24-tunnise perioodi jooksul) ei tohiks üldiselt probleeme tekitada, kuid

pikemaajaliseks kasutamiseks teistel asjaoludel peab arstiga nõu pidama.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit on parem mitte võtta raseduse ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te jääte rasedaks sel ajal, kui võtate Clopidogrel HCS’i,

konsulteerige otsekohe oma arstiga, kuna raseduse ajal ei ole soovitatav klopidogreeli võtta.

Te ei tohi imetada, kui te võtate seda ravimit.

Rääkige oma arstile enne ravimi võtmist, kui te imetate või plaanite imetada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Clopidogrel HCS ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Clopidogrel HCS sisaldab hüdrogeenitud kastoorõli

See võib tekitada maoärritusnähte või kõhulahtisust.

3.

Kuidas Clopidogrel HCS’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Soovitatav annus, sh patsientidele, kellel on seisund, mida nimetatakse kodade virvenduseks

(ebaregulaarsed südamelöögid), on üks Clopidogrel HCS’i 75 mg tablett ööpäevas suukaudselt koos

toiduga või ilma ja iga päev samal kellaajal.

Kui teil on olnud tugev valu rindkeres (ebastabiilne stenokardia või südamelihaseinfarkt), võib teie

arst määrata teile ravi alustamiseks ühekordselt 300 mg Clopidogrel HCS’i (neli 75 mg tabletti).

Seejärel on soovitatav annus üks 75 mg Clopidogrel HCS tablett ööpäevas vastavalt ülevalpool

kirjeldatule.

Te peate võtma Clopidogrel HCS’i nii kaua, kui arst teile seda välja kirjutab.

Kui te võtate Clopidogrel HCS’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kuna

teil on suurenenud risk verejooksu tekkeks.

Kui te unustate Clopidogrel HCS’i võtta

Kui te unustate Clopidogrel HCS’i annuse võtmata, kuid see meenub teile lähema 12 tunni jooksul,

võtke tablett otsekohe sisse ning järgmine annus võtke tavapärasel ajal.

Kui unustate tableti võtmata rohkem kui 12 tunni jooksul, võtke lihtsalt järgmine annus tavapärasel

ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Pakendiga suuruses 28x1 tabletti saate te kontrollida Clopidogrel HCS tableti viimase võtmise päeva,

kasutades blistrile trükitud kalendrit.

Kui te lõpetate Clopidogrel HCS’i võtmise

Ärge lõpetage ravi, kui arst ei ole seda öelnud. Enne ravi lõpetamist pöörduge oma arsti või apteekri

poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib:

palavik, infektsiooni nähud või äärmine väsimus. Need võivad olla põhjustatud teatud

vereliblede arvu vähenemisest.

maksaprobleemide nähud nagu naha ja/või silmade kollasus (kollatõbi) koos nahaaluse

verejooksuga või ilma, mis ilmneb punaste täppidena nahal, ja/või segasus (vt lõik 2 „Hoiatused

ja ettevaatusabinõud”).

turse suus või nahahäired nagu lööve ja sügelus, villid nahal. Need võivad olla allergilise

reaktsiooni nähud.

Kõige sagedasem kõrvaltoime, millest on teatatud Clopidogrel HCS’i kasutamisel, on verejooks

Verejooks võib esineda mao- või sooleverejooksu, nahaaluse verevalumi, hematoomi (ebatavaline

nahaalune verejooks või verevalum), ninaverejooksuna, verena uriinis. Vähestel juhtudel on teatatud

ka silmade, koljusisesest, kopsude või liigeste verejooksust.

Kui Clopidogrel HCS’i võtmise ajal pikeneb veritsusaeg

Kui te lõikate endale sisse või vigastate ennast, võib verejooksu peatumine võtta pisut rohkem aega

kui tavaliselt. See on seotud viisiga, kuidas teie ravim toimib, hoides ära veretrombide teket.

Väiksemate haavade ja vigastuste korral, näiteks sisselõikamisel habemeajamisel, ei ole tavaliselt

põhjust muretsemiseks. Kui verejooks teeb teile siiski muret, peate te otsekohe pöörduma oma arsti

poole (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Teised kõrvaltoimed

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

: kõhulahtisus, kõhuvalu, seedehäired või kõrvetised.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): peavalu, maohaavand,

oksendamine, iiveldus, kõhukinnisus, liigne gaasi teke maos või sooltes, lööve, sügelus, uimasus,

surisemistunne ja tuimus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): peapööritus, rinnanäärmete

suurenemine meestel.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st): kollatõbi; tugev

kõhuvalu koos seljavaluga või ilma; palavik, hingamisraskused, vahel kaasneva köhaga;

generaliseerunud allergilised reaktsioonid (nt üldine kuumatunne ootamatu üldise ebamugavustundega

kuni minestamiseni); turse suus; villid nahal; allergia nahal; suu limaskesta valulikkus (stomatiit);

vererõhu langus; segasus; hallutsinatsioonid; liigesevalu; lihasvalu; toidumaitse muutused või

maitsetundetus.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal):

ülitundlikkusreaktsioonid koos valuga rindkeres või kõhus.

Lisaks võib teie arst leida muutusi teie vere- või uriinianalüüsi tulemustes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Clopidogrel HCS’i säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik

kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Clopidogrel HCS sisaldab

Toimeaine on klopidogreel. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli

(vesinikkloriidina).

Teised abiained on (vt lõik 2 „Clopidogrel HCS sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli“):

tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, krospovidoon

(tüüp A), makrogool 6000 ja hüdrogeenitud kastoorõli

tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), kollane

raudoksiid (E172), talk ja makrogool 3000.

Kuidas Clopidogrel HCS välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid on roosad, ümmargused ja kergelt kumerad.

Saadaval on karbid, milles on 28, 30, 50, 56, 84, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti

blistrites ning karbid, milles on 28x1, 28x1 (kalenderpakend), 30x1, 50x1, 56x1, 84x1, 90x1 või

100x1 õhukese polümeerikattega tabletti perforeeritud üksikannustega blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

HCS bvba, H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem, Belgia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: (+49) 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: 47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43/1/97007-0

España

TEVA PHARMA, S.L.U.

Tel: +(34) 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel:+ 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0)51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44(0) 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud <kuu AAAA>

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Clopidogrel HCS 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli (vesinikkloriidina).

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 13 mg hüdrogeenitud riitsinusõli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Roosad ümmargused ja veidi kumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Aterotrombootiliste haigusjuhtude sekundaarne preventsioon

Klopidogreel on näidustatud:

müokardiinfarkti (tekkinud mõni päev kuni 35 päeva tagasi), isheemilise insuldi (tekkinud

7 päeva kuni 6 kuud tagasi) või perifeersete arterite kindlakstehtud haigusega täiskasvanud

patsientidel.

ägeda koronaarsündroomiga täiskasvanud patsientidel:

ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga patsientidel (ebastabiilne

stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt) kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega

(ASH), sealhulgas patsiendid, kellele paigaldatakse veresoonde võrktoru (koronaarstent)

perkutaanse koronaarse interventsiooni käigus.

ST segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkti korral kombinatsioonis ASH-ga

farmakoteraapiat saavatel patsientidel, kellele on näidustatud trombolüütiline ravi.

Aterotrombootiliste ja trombemboolsete haigusjuhtude ärahoidmine südamekodade virvenduse korral

Klopidogreel on näidustatud kombinatsioonis ASH-ga aterotrombootiliste ja trombemboolsete

haigusjuhtude, k.a insuldi ärahoidmiseks südamekodade virvendusega täiskasvanud patsientidel,

kellel on vähemalt üks vaskulaarsete haigusjuhtude riskifaktor, ravi K-vitamiini antagonistidega

(VKA) ei ole sobiv ja veritsusoht on madal.

Lisainformatsiooni palun vt lõik 5.1.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad (üle 65-aastased)

Klopidogreeli tuleb manustada ühekordse ööpäevase 75 mg annusena.

Ägeda koronaarsündroomiga patsiendid:

ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga patsientidel (ebastabiilne

stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt): ravi klopidogreeliga alustatakse ühekordse

löökannusega 300 mg, seejärel jätkatakse 75 mg-ga üks kord ööpäevas (koos

atsetüülsalitsüülhappega (ASH) 75...325 mg ööpäevas ). Kuna ASH suuremad annused

suurendavad verejooksu riski, ei soovitata suuremaid ASH annuseid kui 100 mg. Ravi

optimaalne kestus ei ole teada. Kliiniliste uuringute tulemuste põhjal võiks soovitada

kuni 12 kuud kestvat ravi, maksimaalset toimet täheldati 3. kuul (vt lõik 5.1).

ST segmendi elevatsiooniga ägeda müokardi infarkt: klopidogreeli tuleb manustada

ühekordse ööpäevas annusena 75 mg, alustades 300 mg küllastusannusega

kombinatsioonis ASH-ga koos trombolüütiliste ravimitega või ilma. Üle 75 aasta

vanustel patsientidel peab alustama ravi klopidogreeliga ilma küllastusannuseta.

Kombinatsioonravi peab alustama nii ruttu kui võimalik pärast sümptomite teket ning

jätkama vähemalt 4 nädalat. Klopidogreeli ja ASH kombinatsioonravist saadavat kasu üle

neljanädalase kasutamise korral ei ole antud tingimustel uuritud (vt lõik 5.1).

Südamekodade virvendusega patsientidele tuleb klopidogreeli manustada ühekordse päevase

annusena 75 mg. Peab alustama ASH manustamist (75...100 mg ööpäevas) ja jätkama seda

kombinatsioonis klopidogreeliga (vt lõik 5.1).

Kui annus jääb vahele:

ja tavapärasest plaanilisest manustamisajast on möödunud vähem kui 12 tundi, peab

patsient võtma annuse otsekohe ja järgmise annuse tavapärasel plaanilisel ajal;

ja möödunud on üle 12 tunni, peab patsient võtma järgmise annuse tavapärasel plaanilisel

ajal ja ei tohi annust kahekordistada.

Lapsed

Klopidogreeli ei soovitata kasutada lastel seoses efektiivsusega (vt lõik 5.1).

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel on ravikogemus piiratud (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus

Mõõduka maksakahjustusega patsientidel, kellel võib olla verejooksu diatees (vt lõik 4.4), on

ravikogemus piiratud.

Manustamisviis

Suukaudne.

Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 2 või 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Raske maksakahjustus.

Äge patoloogiline verejooks, nt peptilisest haavandist või koljusisene verejooks.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Verejooks ja hematoloogilised häired

Riski tõttu verejooksude ja hematoloogiliste kõrvaltoimete tekkeks tuleb määrata vererakkude arv

ja/või teha kõik muud vajalikud analüüsid otsekohe, kui ravi ajal ilmnevad mingidki verejooksule

viitavad kliinilised sümptomid (vt lõik 4.8). Sarnaselt teiste trombotsüütide agregatsiooni pärssivate

ainetega peab olema ettevaatlik, ravides klopidogreeliga patsiente, kellel on on suurenenud veritsusoht

trauma, operatsiooni või muude patoloogiliste seisundite tõttu ja patsientide puhul, keda ravitakse

ASH, hepariini, glükoproteiin IIb/IIIa inhibiitorite või mittesteroidsete põletikuvastaste ainete

(MSPVA), k.a Cox-2 inhibiitorid, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (SSRI) või

teiste ravimitega, millega seondub veritsusoht, nt pentoksüfülliin (vt lõik 4.5). Kõiki verejooksule

viitavaid sümptomeid patsientidel tuleb väga hoolikalt jälgida, kaasa arvatud varjatud verejooksud,

eriti ravi esimeste nädalate jooksul ja/või pärast invasiivseid kardiaalseid protseduure või kirurgiat.

Klopidogreeli samaaegne kasutamine suukaudsete antikoagulantidega ei ole soovitatav, kuna see võib

suurendada verejooksu intensiivsust (vt lõik 4.5).

Kui patsiendile kavatsetakse teha plaaniline operatsioon ja trombotsüütide agregatsiooni vastane

toime ei ole ajutiselt soovitud, tuleks klopidogreeli manustamine lõpetada 7 päeva enne operatsiooni.

Eenne iga kirurgilist protseduuri, samuti enne iga uue ravimi kasutamist peavad patsiendid

informeerima arste ja hambaarste, et nada kasutavad klopidogreeli. Klopidogreel pikendab

veritsusaega, seda tuleb kasutada ettevaatlikult patsientide puhul, kellel esinevad verejooksule

kalduvad kahjustused (eriti seedetrakti- ja silmasisesed).

Patsiente tuleb informeerida sellest, et klopidogreelravi ajal (monoteraapiana või kombinatsioonis

ASH-ga) võib verejooksu peatumine võtta kauem aega kui tavaliselt ning et nad peavad kõigist

ebatavalistest verejooksudest (lokalisatsioon või kestvus) arstile teatama.

Trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP)

Väga harvadel juhtudel on klopidogreeli manustamise järgselt teatatud trombootilise

trombotsütopeenilise purpuri (TTP) esinemisest, mõnikord isegi pärast lühiajalist kasutamist. Seda

iseloomustab trombotsütopeenia ja mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia koos neuroloogiliste

nähtude, neerufunktsiooni häirete või palavikuga. TTP on potentsiaalselt fataalne seisund, mis vajab

kohest ravi, k.a plasmafereesi.

Omandatud hemofiilia

Klopidogreeli kasutamise järgselt on teatatud omandatud hemofiiliast. Aktiiveeritud osalise

tromboplastiini aja (ingl

activated Partial Thromboplastin Time

- aPTT) tõendatud pikenemise

üksikjuhtudel kas koos veritsemisega või ilma tuleb kaaluda omandatud hemofiiliat. Omandatud

hemofiilia kinnitatud diagnoosiga patsientide ravi peavad korraldama ja neid ravima erialaspetsialistid

ning ravi klopidogreeliga tuleb lõpetada.

Hiljutine isheemiline insult

Kuna puuduvad vastavad andmed, ei ole klopidogreeli soovitatav kasutada esimese 7 päeva jooksul

pärast ägedat isheemilist insulti.

Tsütokroom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogeneetika: puuduliku CYP2C19 metaboliseerimisvõimega patsientidel moodustub

klopidogreeli soovitatava annuse korral vähem klopidogreeli aktiivset metaboliiti ning toime

trombotsüütidele on nõrgem. On olemas diagnostilised proovid patsiendi CYP2C19 genotüübi

määramiseks.

Klopidogreel metaboliseerub aktiivseks metaboliidiks osaliselt CYP2C19 vahendusel, mistõttu selle

ensüümi aktiivsust pärssivad ravimid vähendavad eeldatavasti klopidogreeli aktiivse metaboliidi taset.

Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Ettevaatusabinõuna tuleb vältida CYP2C19 tugevalt või

mõõdukalt inhibeerivate ravimite samaaegset kasutamist (vt lõik 4.5 CYP2C19 inhibeerijate nimekiri,

vt ka lõik 5.2).

CYP2C8 substraadid

Patsientide samaaegsel ravil klopidogreeli ja CYP2C8 substraadiks olevate ravimitega peab olema

ettevaatlik (vt lõik 4.5).

Ristreaktiivne allergia

Patsientidel tuleb uurida varasemat ülitundlikkust tienopüridiinide (nt klopidogreel, tiklopidiin,

prasugreel) suhtes, kuna on teatatud tienopüridiinide ristreaktiivsest allergiast (vt lõik 4.8).

Tienopüridiinid võivad tekitada kergeid kuni raskeid allergilisi reaktsioone nagu lööve, angioödeem

või hematoloogilisi ristreaktsioone nagu trombotsütopeenia ja neutropeenia. Patsientidel, kellel on

varasemalt esinenud allergilisi reaktsioone ja/või hematoloogilisi reaktsioone ühe tienopüridiini

suhtes, võib olla suurenenud risk sama või muu reaktsiooni tekkeks teiste tienopüridiinide suhtes.

Patsiente, kellel on varasemalt esinenud ülitundlikkus tienopüridiinide suhtes, on soovitatav hoolikalt

jälgida ülitundlikkuse suhtes.

Neerukahjustus

Klopidogreeli kasutamise kogemus neerukahjustusega patsientidel on piiratud. Seetõttu tuleb taoliste

patsientide puhul klopidogreeli kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus

Kogemused on piiratud patsientidega, kellel esineb mõõdukas maksahaigus ja kellel võib esineda

veritsusdiatees. Sellistel juhtudel tuleb klopidogreeli kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab hüdrogeenitud kastoorõli, mis võib tekitada maoärritust ja kõhulahtisust.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, millega seondub veritsusoht

Toimete võimaliku liitumise tõttu on veritsusoht suurem. Manustades samaaegselt ravimeid, mis on

seotud veritsusohuga, peab olema ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Suukaudsed antikoagulandid

Klopidogreeli ja suukaudsete antikoagulantide samaaegne kasutamine ei ole soovitatav, kuna see võib

suurendada verejooksude tugevust (vt lõik 4.4). Ehkki klopidogreel, manustatuna annuses 75 mg

ööpäevas, ei mõjutanud S-varfariini farmakokineetikat või INR-i (

international normalised ratio

pikaajalist varfariinravi saavatel patsientidel, suurendab klopidogreeli ja varfariini koosmanustamine

veritsusohtu kummagi ravimi sõltumatu toime tõttu hemostaasile.

Glükoproteiin IIb/IIIa inihibiitorid

Klopidogreeli tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes saavad samaaegselt glükoproteiin IIb/IIIa

inhibiitoreid (vt. lõik 4.4).

Atsetüülsalitsüülhape (ASH)

ASH ei muutnud klopidogreeli toimet pärssida ADP poolt esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni

, küll aga võimendas klopidogreel ASH toimet kollageeni poolt esile kutsutud trombotsüütide

agregatsioonile. Siiski, 500 mg ASH samaaegne manustamine kaks korda ööpäevas ühe päeva jooksul

ei tugevdanud klopidogreeli poolt esile kutsutud veritsusaja pikenemist. Võimalik on klopidogreeli ja

atsetüülsalitsüülhappe vaheline farmakodünaamiline interaktsioon, mis suurendab riski verejooksu

tekkeks. Seetõttu tuleb nende samaaegsel kasutamisel olla ettevaatlik (vt lõik 4.4). ASH ja

klopidogreeli on siiski samaaegselt kasutatud kuni ühe aasta jooksul (vt lõik 5.1).

Hepariin

Tervetel vabatahtlikel läbi viidud kliinilises uuringus ei muutnud klopidogreel hepariini toimet

koagulatsioonile ning klopidogreeli manustamisel ei olnud hepariini annust vaja muuta. Hepariini

samaaegne manustamine ei avaldanud mõju klopidogreeli poolt esile kutsutud trombotsüütide

agregatsiooni pärssimisele. Võimalik on klopidogreeli ja hepariini vaheline farmakodünaamiline

koostoime, mis suurendab riski verejooksu tekkeks. Seetõttu tuleb nende samaaegsel kasutamisel olla

ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Trombolüütikumid

Ägeda müokardiinfarktiga patsientidel hinnati klopidogreeli, fibriinspetsiifiliste või mitte-

fibriinspetsiifiliste trombolüütiliste ravimite ja hepariinide samaaegse manustamise ohutust.

Kliiniliselt oluliste verejooksude esinemissagedus oli sarnane sellele, mida täheldati trombolüütiliste

ravimite ja hepariini manustamisel koos ASH-ga (vt lõik 4.8).

MSPVA-d

Tervetel vabatahtlikel läbi viidud kliinilises uuringus suurendas klopidogreeli ja naprokseeni

samaaegne manustamine varjatud verekaotust seedetraktist. Kuid kuna puuduvad koostoime uuringud

teiste MSVPA-dega, on hetkel ebaselge, kas suurenenud risk seedetrakti verejooksu tekkeks kaasneb

kõigi MSVPA-dega. Järelikult tuleb klopidogreeli koos MSVPA-dega, sh Cox-2 inhibiitoritega

manustada ettevaatusega (vt lõik

4.4).

SSRI

SSRI-d kahjustavad trombotsüütide aktiveerumist ja suurendavad verejooksu tekkeohtu, mistõttu

tuleb ettevaatusega samaaegselt manustada SSRI-sid ja klopidogreeli.

Muu kaasuv ravi

Klopidogreel metaboliseerub aktiivseks metaboliidiks osaliselt CYP2C19 vahendusel, mistõttu selle

ensüümi aktiivsust pärssivad ravimid vähendavad eeldatavasti klopidogreeli aktiivse metaboliidi taset.

Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Ettevaatusabinõuna tuleb vältida CYP2C19 tugevalt või

mõõdukalt inhibeerivate ravimite samaaegset kasutamist (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Ravimite hulka, mis on CYP2C19 tugevad või mõõdukad inhibiitorid, kuuluvad nt omeprasool ja

esomeprasool, fluvoksamiin, fluoksetiin, moklobemiid, vorikonasool, flukonasool, tiklopidiin,

karbamasepiin ja efavirens.

Prootonpumba inhibiitorid (PPI):

Omeprasool, manustatuna annuses 80 mg üks kord ööpäevas klopidogreeliga samal ajal või 12-tunnise

vahega, vähendas aktiivse metaboliidi süsteemset saadavust 45% võrra (küllastusannuse korral) ja

40% võrra (säilitusraviannuse korral). Trombotsüütide agregatsiooni pärssimine langes sellega seoses

39% (küllastusannus) ja 21% (säilitusraviannus). Esomeprasoolil on eeldatavalt samasugune

koostoime klopidogreeliga.

Nii jälgimis- kui ka kliinilistes uuringutes on saadud vasturääkivaid andmeid selle farmakokineetilise

(FK)/farmakodünaamilise (FD) kliinilise mõju kohta seoses suuremate kardiovaskulaarsete juhtudega.

Ettevaatusabinõuna tuleb vältida omeprasooli või esomeprasooli samaaegset kasutamist (vt lõik 4.4).

Pantoprasooli ja lansoprasooliga on täheldatud väiksemat langust aktiivse metaboliidi süsteemses

saadavuses.

Samaaegse ravi korral pantoprasooliga annuses 80 mg ööpäevas oli aktiivse metaboliidi

kontsentratsioon vereplasmas 20% madalam (küllastusannus) ja 14% madalam (säilitusraviannus).

Sellega seoses vähenes trombotsüütide agregatsiooni pärssimine vastavalt 15% ja 11%. Need

tulemused näitavad, et klopidogreeli võib manustada koos pantoprasooliga.

Puuduvad tõendid teiste maohapet vähendavate ravimite, nt H2 blokaatorite või antatsiidide

koostoime kohta klopidogreeli trombotsüütide agregatsiooni vastase toimega.

Muud ravimid:

Klopidogreeli ja teiste ravimitega on tehtud mitmeid kliinilisi uuringuid võimalike

farmakodünaamiliste ja farmakokineetiliste koostoimete avastamiseks. Ühtegi kliiniliselt olulist

farmakodünaamilist koostoimet ei täheldatud klopidogreeli samaaegsel manustamisel atenolooli,

nifedipiini või mõlema - atenolooli ja nifedipiiniga. Samaaegne fenobarbitaali või östrogeeni

manustamine ei mõjutanud eriti klopidogreeli farmakodünaamilist aktiivsust.

Klopidogreeli samaaegne manustamine ei mõjutanud digoksiini ega teofülliini farmakokineetikat.

Antatsiidid ei mõjutanud klopidogreeli imendumise ulatust.

CAPRIE uuringu tulemused näitavad, et CYP2C19 vahendusel metaboliseeruvaid fenütoiini ja

tolbutamiidi võib ohutult manustada koos klopidogreeliga.

Ravimid, mis on CYP2C8 substraadiks: tervetel vabatahtlikel on tõendatud, et klopidogreel suurendab

repagliniidi süsteemset saadavust.

In vitro

uuringud on näidanud, et repagliniidi süsteemse saadavuse

suurenemine on tingitud CYP2C8 pärssimisest klopidogreeli glüluroniidmetaboliidi poolt.

Kontsentratsiooni tõusu ohu tõttu vereplasmas peab samaaegsel ravil klopidogreeli ja CYP2C8

substraadiks olevate ravimitega (nt repagliniid, paklitakseel) olema ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Peale ülalkirjeldatud spetsiaalsete koostoimeuuringute ei ole klopidogreeli ja mõnede teiste,

aterotrombootiliste haigustega patsientidele tavapäraselt manustatavate ravimite kohta koostoimete

alaseid uuringuid veel teostatud. Siiski, kliinilistes uuringutes osalenud patsientidele manustati koos

klopidogreeliga väga paljusid erinevaid ravimeid, s.h diureetikumid, beetablokaatorid, AKE

inhibiitorid, kaltsiumikanali blokaatorid, kolesterooli taset langetavad ained, pärgartereid laiendavad

ravimid, antidiabeetilised ravimid (k.a insuliin), antiepileptilised ravimid ja GPIIb/IIIa antagonistid,

mis ükski ei põhjustanud kliiniliselt olulisi ebasoovitavaid koostoimeid.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kuna klopidogreeli kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad kliinilised andmed, on klopidogreeli

ettevaatuse mõttes parem raseduse ajal mitte kasutada.

Loomuuringutes ei ilmnenud klopidogreeli kasutamisel tõendeid kahjustava toime kohta rasedusele,

embrüonaalsele/loote arengule, poegimisele ja postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Imetamine

On teadmata, kas klopidogreel eritub inimese rinnapiima. Loomkatsed on näidanud, et klopidogreel

eritub rinnapiima. Ettevaatusabinõuna ei tohi Clopidogrel HCS-ravi ajal rinnaga toitmist jätkata.

Fertiilsus

Klopidogreel ei mõjutanud fertiilsust loomkatsetes.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Klopidogreel ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele või on see toime

ebaoluline.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Klopidogreeli ohutust on uuritud enam kui 44 000 patsiendil, kes osalesid kliinilistes uuringutes,

kaasa arvatud enam kui 12 000 patsienti, keda raviti 1 aasta või kauem. Kokkuvõtvalt oli CAPRIE

uuringus klopidogreel annuses 75 mg/ööpäevas võrreldav ASH annusega 325 mg/ööpäevas sõltumata

vanusest, soost ja rassist. Alljärgnevalt käsitletakse kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid, mida täheldati

CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT ja ACTIVE-A-nimelistes uuringutes. Lisaks kogemusele

kliinilistest uuringutest on teatatud spontaansetest kõrvaltoimetest.

Kliinilistes uuringutes, samuti turustamisjärgselt on kõige sagedasem kõrvaltoime verejooks, millest

teatati enamasti esimese ravikuu jooksul.

CAPRIE-uuringus oli mistahes verejooksu üldine esinemissagedus nii klopidogreeli kui ka ASH-ga

ravitud patsientidel 9,3%. Tõsiste juhtude esinemissagedus oli klopidogreeli ja ASH-ga sarnane.

CURE uuringus ei lisandunud suurte verejooksude arv 7 päeva jooksul pärast koronaaršunteerimist

klopidogreel pluss ASH rühma patsientidel, kes lõpetasid ravi viis päeva enne kirurgiat. Patsientidel,

kes jätkasid koronaarkirurgiani jäänud viie päeva jooksul ravi, esines verejookse klopidogreel pluss

ASH grupis 9,6%ja platseebo pluss ASH grupis 6,3%.

CLARITY uuringus suurenes verejooksude üldine esinemissagedus klopidogreel pluss ASH grupis

võrreldes platseebo pluss ASH grupiga. Suurte verejooksude esinemissagedus oli mõlemas grupis

samaväärne. Lähteparameetrite ning fibrinolüütilise või hepariinravi alusel määratletud patsientide

alagruppides olid tulemused samalaadsed.

COMMIT uuringus oli mittetserebraalsete ja tserebraalsete suurte verejooksude üldine

esinemissagedus madal ning samaväärne mõlemas grupis.

ACTIVE-A uuringus oli suurte verejooksude esinemissagedus klopidogreel + ASH grupis kõrgem kui

platseebo + ASH grupis (6,7%

versus

4,3%). Suured verejooksud olid mõlemas grupis enamasti

ekstrakraniaalsed (5,3% klopidogreel + ASH grupis; 3,5% platseebo + ASH grupis), peamiselt

seedetraktis (3,5%

vs

1,85%). Intrakraniaalseid verejookse oli klopidogreel + ASH grupis rohkem kui

platseebo + ASH grupis (vastavalt 1,4%

versus

0,8%). Rühmadevaheline fataalsete verejooksude

esinemissagedus ei erinenud statistiliselt olulisel määral (1,1% klopidogreel + ASH grupis ja 0,7%

platseebo + ASH grupis), samuti hemorraagilise insuldi esinemissagedus (vastavalt 0,8% ja 0,6%).

Kõrvaltoimete tabel

Kliinilistes uuringutes või spontaanselt registreeritud teised kõrvaltoimed on loetletud alljärgnevas

tabelis. Nende esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000) , teadmata (ei saa

hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv, teadmata

Vere ja

lümfisüsteemi

häired

Trombotsütopeenia,

leukopeenia, eosinofiilia

Neutropeenia, sh raske

neutropeenia

Trombootiline

trombotsütopeeniline

purpur (TTP) (vt lõik

4.4), aplastiline aneemia,

pantsütopeenia,

agranulotsütoos, raske

trombotsütopeenia,

omandatud A hemofiilia,

granulotsütopeenia,

aneemia

Südame häired

Kounise sündroom

(vasospastiline allergiline

stenokardia; allergiline

müokardiinfarkt) osana

ülitundlikkusreaktsioonist

klopidogreelile*

Immuunsüsteemi

häired

Seerumtõbi,

anafülaktoidsed

reaktsioonid

ravimi

ristreaktiivne

ülitundlikkus

tienopüridiinide vahel (nt

tiklopidiin, prasugreel) (vt

lõik 4.4)*

Psühhiaatrilised

häired

Hallutsinatsioonid,

segasus

Närvisüsteemi

häired

Koljusisene verejooks

(mõnikord on teatatud

surmaga lõppenud

juhtudest), peavalu,

paresteesia, pearinglus

Maitsetundlikkuse häired,

maitsetundetus

Silma

kahjustused

Verejooks silmast

(konjunktivaalne, silma,

reetina)

Kõrva ja

labürindi

Vertiigo

Organsüsteemi

klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv, teadmata

kahjustused

Vaskulaarsed

häired

Hematoom

Tõsine hemorraagia,

operatsioonihaava

verejooks, vaskuliit,

hüpotensioon

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

Nina-

verejooks

Hingamisteede verejooks

(hemoptüüs,

kopsuverejooks),

bronhospasm,

interstitsiaalne

pneumoniit,

eosinofiilne

pneumoonia

Seedetrakti

häired

Seedetrakti

verejooks,

kõhu-

lahtisus,

kõhuvalu,

düspepsia

Maohaavand ja

duodenaalhaavand,

gastriit, oksendamine,

iiveldus, kõhukinnisus,

meteorism

Retroperitoneaalne

verejooks

Letaalse lõppega

seedetrakti ja

retroperitoneaalne

verejooks, pankreatiit,

koliit (sealhulgas

haavandiline või

lümfotsütaarne koliit),

stomatiit

Maksa ja

sapiteede häired

Äge maksakahjustus,

hepatiit, kõrvalekalded

maksafunktsiooni

analüüsides

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

Vere-

valumite

teke

Lööve, kihelus, naha

veritsemine (purpur)

Bulloosne dermatiit

(toksiline epidermaalne

nekrolüüs, Stevens-

Johnsoni sündroom,

multiformne erüteem, äge

generaliseerunud

eksanteemne pustuloos),

angioödeem,

ravimist

tingitud

ülitundlikkussündroom,

ravimist tingitud lööve

koos eosinofiilia ja

süsteemsete

sümptomitega (ingl

DRESS), erütematoosne

või eksfoliatiivne lööve,

urtikaaria, ekseem, lame

lihhen

Reproduktiivse

süsteemi ja

rinnanäärme

häired

Günekomastia

Lihas-skeleti,

sidekoe ja luu

kahjustused

Lihas-skeleti verejooks

(hemartroos), artriit,

artralgia, müalgia

Neerude ja

kuseteede häired

Hematuuria

Glomerulonefriit,

kreatiniini tõus veres

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

Süstekoha

verejooks

Palavik

Uuringud

Veritsusaja pikenemine,

neutrofiilide arvu langus,

trombotsüütide arvu

langus

* Klopidogreeliga seotud teave, esinemissagedus „teadmata“.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Üleannustamine klopidogreeli manustamisel võib viia veritsusaja pikenemisele ja järgnevatele

veritsustüsistustele. Verejooksude tekkimisel tuleb kaaluda vastavat ravi. Klopidogreeli

farmakoloogilise toime antidooti ei tunta. Kui on vajalik koheselt pikenenud veritsusaega

korrigeerida, võib klopidogreeli toimet pöörata trombotsüütide infusiooni abil.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor, v.a hepariin; ATC-kood:

B01AC04.

Toimemehhanism

Klopidogreel on eelravim, üks selle metaboliitidest on trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor.

Klopidogreel peab metaboliseeruma CYP450 ensüümide vahendusel, et moodustuks aktiivne

metaboliit, mis inhibeerib trombotsüütide agregatsiooni. Klopidogreeli aktiivne metaboliit pärsib

valikuliselt adenosiindifosfaadi (ADP) seondumist trombotsüütide P2Y

retseptoriga ja järgnevat

ADP vahendatud glükoproteiin GPIIb/IIIa kompleksi aktiveerumist, pärssides seeläbi trombotsüütide

agregatsiooni. Seoses pöördumatu seondumisega on mõjutatud trombotsüüdid kahjustatud elutsükli

lõpuni (ligikaudu 7...10 päeva) ja trombotsüütide normaalne funktsioon taastub vastavuses

trombotsüütide taastekke kiirusega. Teiste, ADP-st erinevate agonistide poolt esile kutsutav

trombotsüütide agregatsioon on samuti pärsitud seoses blokeeritud trombotsüütide aktivatsiooni

võimendumisega vabanenud ADP poolt.

Kõikidel patsientidel ei saavutata trombotsüütide adekvaatset pärssimist, sest aktiivne metaboliit

moodustub CYP450 ensüümide vahendusel, millest osa on polümorfsed või pärsitakse muude

ravimite poolt.

Farmakodünaamilised toimed

Korduvad annused 75 mg ööpäevas põhjustasid ADP vahendusel toimuva trombotsüütide

agregatsiooni pärssimise esimesest ööpäevas t alates; toime suurenes progresseeruvalt ja jõudis

tasakaalufaasi 3 ja 7 päeva vahel. Tasakaalufaasis oli keskmine pärssimise ulatus ööpäevas e

annusega 75 mg vahemikus 40% ja 60%. Trombotsüütide agregatsiooni ja veritsusaja normaalsed

väärtused taastusid üldiselt 5 päeva jooksul peale ravi katkestamist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Klopidogreeli ohutust ja efektiivsust on hinnatud 5 topeltpimemeetodil teostatud uuringus, milles

osales üle 88 000 patsiendi: CAPRIE uuringus võrreldi klopidogreeli ASH-ga, CURE, CLARITY,

COMMIT ja ACTIVE-A uuringutes võrreldi klopidogreeli platseeboga, mõlemat ravimit manustatuna

koos ASH ja muulaadse standardraviga.

Hiljutine müokardi infarkt (MI), hiljutine insult või väljakujunenud perifeersete arterite haigus

CAPRIE uuringusse kaasati 19 185 patsienti, kellel aterotromboos oli väljendunud hiljutise

müokardiinfarktina (<35 päeva), hiljutise isheemilise insuldina (7 päeva kuni 6 kuud) või perifeersete

arterite haigusega (PAD). Patsiendid randomiseeriti saama klopidogreeli 75 mg ööpäevas või ASH-d

325 mg ööpäevas. Neid jälgiti 1...3 aastat. Müokardiinfarkti alarühmas raviti enamikku patsiente

infarktile järgnenud paari päeva jooksul ASH-ga.

Võrreldes ASH-ga vähendas klopidogreel oluliselt uute isheemiliste tüsistuste esinemist

(kombineeritud tulemusnäitaja: müokardiinfarkt, isheemiline insult ja surm vaskulaarsetel põhjustel).

Ravikavatsuse alusel tehtud analüüsis täheldati 939 juhtu klopidogreeli rühmas ja 1020 juhtu ASH

rühmas (suhtelise riski vähenemine (RRR) 8,7%,

95% CI: 0,2...16,4

; p=0,045), mis tähendab, et iga

1000 patsiendi kohta, keda raviti kaks aastat, välditi veel 10-l (CI: 0…20) patsiendil uue isheemilise

tüsistuse teke. Kogusuremuse analüüsis, mis oli teisene tulemusnäitaja, ei täheldatud klopidogreeli ja

ASH rühmade vahel olulist erinevust (vastavalt 5,8% ja 6,0%).

Haigusgruppide alusel (müokardiinfarkt, isheemiline insult ja PAD) teostatud alarühmaanalüüsis

täheldati kõige suuremat efekti (statistiliselt olulist, p=0,003) patsientidel, kes kaasati uuringusse PAD

alusel (eriti neil, kellel anamneesis oli ka müokardi infarkt) (RRR=23,7%; CI: 8,9...36,2), väiksemat

efekti (ei erinenud oluliselt ASH rühmast) täheldati insuldi patsientidel (RRR=7,3%; CI: - 5,7...18,7

p=0,258

). Patsientidel, kes kaasati uuringusse ainult hiljutise müokardiinfarkti põhjal, andis

klopidogreel halvemaid tulemusi kui ASH, kuid erinevus ei olnud statistiliselt oluline (RRR=-4,0%;

CI: -22,5...11,7

p=0.639

). Lisaks viitas alarühmade analüüs vanuse järgi sellele, et klopidogreeli

efekt oli üle 75 aastastel patsientidel nõrgem kui patsientidel vanusega

75 aastat.

Kuna CAPRIE uuringul ei piisanud võimsust hindamaks efektiivsust alarühmades, ei ole selge, kas

suhtelise riski erinevused patsiendirühmade vahel on tõelised või tekkinud juhuse tõttu.

Äge koronaarsündroom

CURE-uuringusse kaasati 12 562 ST-segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga patsienti

(ebastabiilne stenokardia või Q-sakita müokardiinfarkt), kellel viimane valuhoog rindkeres või

isheemia sümptomaatika esines viimase 24 tunni jooksul. Nõutav oli, et patsientidel olid uuele

isheemiale viitavad EKG muutused või kardiaalsete ensüümide aktiivsuse tõus või troponiin I või

T väärtuse tõus vähemalt kaks korda üle normväärtuse. Patsiendid randomiseeriti kahte rühma, kes

said klopidogreeli (300 mg löökannusena, sellele järgnes 75 mg ööpäevas, N=6259) või platseebot

(N=6303), mõlemad grupid said ka ASH-d (75...325 mg üks kord ööpäevas ) ja muud standardravi.

Patsiente raviti kuni üks aasta. CURE-uuringus said 823 (6,6%) patsienti samaaegselt raviks ka

GPIIb/IIIa retseptorite antagoniste. Hepariine manustati rohkem kui 90%-le patsientidest. Samaaegne

hepariinravi ei mõjutanud märkimisväärselt verejooksude suhtelist taset klopidogreeli ja

platseeborühma vahel.

Primaarse tulemusnäitajaga patsientide arv

kardiovaskulaarne (CV) surm, müokardiinfarkt (MI) või

insult

oli klopidogreeli rühmas 582 (9,3%) ja platseeborühmas 719 (11,4%), 20%-line suhtelise riski

langus (95% CI 10...28%; p=0,00009) klopidogreeli rühmas (17%-line suhtelise riski langus

konservatiivset ravi saanud patsientidel, 29% kui neil oli perkutaanne transluminaalne koronaaride

angioplastika (PTKA) ilma või koos stendiga ja 10% kui neil teostati koronaararterite šunteerimine

(KAŠ)). Uued kardiovaskulaarsed tüsistused (esmane tulemusnäitaja) hoiti ära, 22%-lise (CI:8,6 ,

33,4), 32%-lise (CI: 12,8 , 46,4), 4%-lise (CI:-26,9 , 26.7), 6%-lise (CI:-35,5 , 34,3) ja 14%-lise (CI: -

31,6 , 44,2) suhtelise riski langusega vastavalt 0...1, 1...3, 3...6, 6...9 ja 9...12-kuul hinnatuna. Seega

üle 3 kuu kestnud ravi korral klopidogreel + ASH grupis saavutatud kasu enam ei suurenenud, kuid

verejooksu risk säilis (vt lõik 4.4).

Klopidogreeli kasutamine CURE-uuringus seostus trombolüütilise ravi (RRR=43,3%; CI:24,3%,

57,5%) ja GPIIb/IIIa inhibiitorite (RRR=18,2%; CI: 6,5%, 28,3%) vajaduse vähenemisega.

Kombineeritud esmase tulemusnäitajaga (kardiovaskulaarne (CV) surm, MI, insult või refraktoorne

isheemia) patsientide arv oli klopidogreeli rühmas 1035 (16,5%) ja platseeborühmas 1187 (18,8%),

14%-line suhtelise riski langus (95% CI 6...21%; p=0,0005) klopidogreeli rühmas. See kasu väljendus

peamiselt müokardiinfarkti esinemissageduse statistiliselt olulises vähenemises (287 (4,6%)

klopidogreeli rühmas ja 363 (5,8%) platseeborühmas). Puudus toime ebastabiilse stenokardiaga

patsientide rehospitaliseerimise sagedusele.

Erinevate näitajatega (nt ebastabiilne stenokardia, või Q-sakita müokardiinfarkt, madal või kõrge risk,

diabeet, revaskularisatsiooni vajadus, vanus, sugu jne) patsiendirühmade tulemused olid vastavuses

esmase analüüsi tulemustega. Eriti näitasid

post-hoc

analüüsi andmed 2172 patsiendi kohta (17%

CURE kogupopulatsioonist), kellele paigaldati võrktoru (koronaarstent) (stent-CURE), et võrreldes

platseeboga näitas klopidogreel märkimisväärset suhtelise riski vähenemist (RRR) 26,2% esmase

kombineeritud tulemusnäitaja osas (surm kardiovaskulaarsel põhjusel, MI, insult) ning 23,9% teise

esmase kombineeritud tulemusnäitaja osas (surm kardiovaskulaarsel põhjusel, MI, insult või

refraktaarne isheemia). Veelgi enam, klopidogreeli ohutusprofiil selle alagrupi patsientidel ei toonud

esile ühtki erilist probleemi. Seega vastavad selle alarühma tulemused uuringu üldistele tulemustele.

Klopidogreeliga saavutatud kasu oli teistest akuutsetest ja pikaajalistest kardiovaskulaarsetest

raviviisidest (nt hepariin/LMWH, GPIIb/IIIa antagonistid, lipiidide taset vähendavad ravimid, beeta-

adrenoblokaatorid, AKE-inhibiitorid) sõltumatu. Klopidogreeli efektiivsust täheldati ASH annusest

(75...325 mg üks kord ööpäevas ) sõltumatult.

ST segmendi elevatsiooniga ägeda MI-ga patsientidel uuriti klopidogreeli efektiivsust ja ohutust

2 randomiseeritud platseebo-kontrollitud topeltpimemeetodil teostatud uuringus: CLARITY ja

COMMIT.

CLARITY uuringus osales 3491 patsienti, kellel ST segmendi elevatsiooniga MI algusest oli

möödunud kuni 12 tundi ning planeeriti trombolüütilist ravi. Patsientidele manustati klopidogreeli

(300 mg küllastusannus, seejärel 75 mg ööpäevas, n=1752) või platseebot (n=1739), mõlemat

kombinatsioonis ASH-ga (küllastusannus 150…325 mg, seejärel 75…162 mg ööpäevas),

fibrinolüütilise ravimi ja vajadusel hepariiniga. Patsiente jälgiti 30 päeva. Esmane kombineeritud

tulemusnäitaja oli infarktiga seotud arterisulgus angiogrammis enne haiglast väljakirjutamist, surm

või korduv MI enne koronaarangiograafiat. Patsientidel, kellel ei teostatud koronaarangiograafiat, oli

esmane tulemusnäitaja surm või korduv müokardi infarkt 8 päeva jooksul või enne haiglast

väljakirjutamist. Patsiendipopulatsioonis oli ≥65-aastaseid naisi 19,7% ja mehi 29,2%. Kokku 99,7%

patsientidest sai fibrinolüütikume (fibriinspetsiifilisi 68,7% ja mittespetsiifilisi 31,1%), 89,5%

hepariini, 78,7% beetablokaatoreid, 54,7% AKE inhibiitoreid ja 63% statiine.

Viisteist protsenti (15,0%) patsientidest klopidogreeli rühmas ja 21,7% platseeborühmas jõudis

esmase tulemusnäitajani, mis tähendab absoluutse riski vähenemist 6,7% ja sündmuse tekke

tõenäosuse vähenemist 36% klopidogreeli kasuks (95% CI: 24,.47%; p<0,001), peamiselt infarktiga

seotud arterisulguste arvu vähenemise tõttu. Kasu täheldati kõigis, sh ea, soo, infarkti lokalisatsiooni

ning fibrinolüütilise ravimi või hepariini tüübi alusel eelnevalt määratletud alagruppides.

2x2 faktorilise ülesehitusega COMMIT uuringus osales 45852 patsienti, kellel MI kahtlusele viitavate

sümptomite algusest oli möödunud kuni 24 tundi ja EKG-s olid seda toetavad muutused (st ST

elevatsioon, ST depressioon või His’i kimbu vasaku sääre blokaad). Patsientidele manustati

klopidogreeli (75 mg ööpäevas, n=22961) või platseebot (n=22891), kombinatsioonis ASH-ga

(162 mg ööpäevas) 28 päeva jooksul või kuni haiglast väljakirjutamiseni. Esmased tulemusnäitajad

olid surm mistahes põhjusel ja kombinatsioonnäitaja esmasest kordusinfarktist, insuldist või surmast.

Patsiendipopulatsioonis oli naisi 27,8%, ≥60-aastaseid 58,4% (≥70-aastaseid 26%) ja

fibrinolüütikume manustati 54,5% patsientidest.

Klopidogreel vähendas märkimisväärselt mistahes põhjusel surma suhtelist riski 7% (p=0,029) ja

reinfarktist, insuldist ja surmast koosneva kombineeritud tulemusnäitaja suhtelist riski 9% (p=0,002),

mis tähendab absoluutse riski vähenemist vastavalt 0,5% ja 0,9%. Kasu täheldati juba 24 tunni

jooksul, sõltumata east, soost, fibrinolüütikumide manustamisest või mitte.

Südamekodade virvendus

ACTIVE uuringuprogrammi eraldi uuringutesse ACTIVE-W ja ACTIVE-A kaasati südamekodade

virvendusega (AF) patsiente, kellel oli vähemalt üks vaskulaarsete haigusjuhtude riskifaktor.

Kaasamiskriteeriumite põhjal kaasasid arstid patsiente ACTIVE-W uuringusse, kui patsientidele oli

näidustatud ravi K-vitamiini antagonistiga (VKA, nt varfariin). ACTIVE-A uuringusse kaasati

patsiente, kes ei olnud võimelised saama ravi VKA-dega või ei soovinud seda.

ACTIVE-W uuring näitas, et hüübimisvastane ravi K-vitamiini antagonistidega oli efektiivsem kui

ravi klopidogreeli ja ASH-ga.

ACTIVE-A uuring (N=7554) oli mitmekeskuseline, randomiseeritud, topeltpime, platseebokontrolliga

uuring, milles võrreldi klopidogreeli 75 mg ööpäevas + ASH (N=3772) ja platseebot + ASH

(N=3782). ASH soovitatav annus oli 75...100 mg ööpäevas. Patsiente raviti kuni 5 aastat.

ACTIVE programmi randomiseeriti patsiendid, kellel oli dokumenteeritud AF, st kas püsiv AF või

vähemalt 2 vahelduvat AF episoodi viimase 6 kuu jooksul, ja vähemalt üks järgnevatest

riskifaktoritest: vanus ≥75 a või vanus 55...74 a ja kaasuv diabeet, mis vajab medikamentoosset ravi

või dokumenteeritud varasem MI või dokumenteeritud varasem südame isheemiatõbi; ravitav

hüpertooniatõbi; eelnev insult, transitoorne ajuisheemiahoog (TIA) või embol suures vereringes

väljaspool kesknärvisüsteemi; vasaku vatsakese düsfunktsioon koos vasaku vatsakese

väljutusfraktsiooniga <45%; või dokumenteeritud perifeersete arterite ateroskleroos. Keskmine

CHADS

skoor oli 2,0 (vahemik 0...6).

Peamised välistamiskriteeriumid olid dokumenteeritud haavandtõbi eelneva 6 kuu jooksul; eelnev

intratserebraalne hemorraagia; oluline trombotsütopeenia (trombotsüüte <50 x 10

/l); klopidogreeli

või suukaudsete antikoagulantide vajadus; või talumatus ükskõik kumma toimeaine suhtes.

Seitsmekümne kolmel protsendil (73%) ACTIVE-A uuringusse kaasatud patsientidest ei olnud ravi

VKA-dega uuringuarsti hinnangul võimalik INR-monitooringu järgimise võimatuse, kukkumise ja

ajutrauma eelsoodumuse või spetsiifilise verejooksuohu tõttu; 26% patsientidest põhines arsti otsus

patsiendi soovimatusel VKA-d võtta.

41,8% patsiendipopulatsioonist olid naised. Keskmine vanus oli 71 aastat; 41,6% patsientidest oli

vanuses ≥75 aastat. Kokku 23,0% patsientidest sai raviks antiarütmikume, 52,1% beetablokaatoreid,

54,6% AKE-inhibiitoreid ja 25,4% statiine.

Esmase tulemusnäitajani (esmakordne insult, MI, kesknärvisüsteemiväline embol suures vereringes

või surm veresoonkonnaga seotud põhjustel) jõudis 832 patsienti (22,1%) klopidogreel + ASH rühmas

ja 924 patsienti (2,4%) platseebo + ASH rühmas, suhtelise riski vähenemine 11,1% (95% CI: 2,4%

kuni 19,1%; p=0,013), peamiselt insultide esinemissageduse suure languse tõttu. Insult tekkis 296

patsiendil (7,8%) klopidogreel + ASH rühmas ja 408 patsiendil (10,8%) platseebo + ASH rühmas

(suhtelise riski vähenemine 28,4%; 95% CI: 16,8% kuni 38,3%; p=0,00001).

Lapsed

Suureneva annusega uuringus 86 vastsündinu või imikuga vanuses kuni 24 kuud, kellel esines

tromboosi tekkerisk (PICOLO), hinnati klopidogreeli annuses 0,01; 0,1 ja 0,2 mg/kg vastsündinutel ja

imikutel ning ainult vastsündinutel annuses 0,15 mg/kg. 0,2 mg/kg annuse puhul saadi keskmiseks

inhibeerimise protsendiks 49,3% (5 µMADP-indutseeritud trombotsüütide agregatsioon), mis oli

võrreldav klopidogreel 75 mg/kg täiskasvanutel.

Randomiseeritud, topeltpimedas, paralleelrühmaga uuringus (CLARINET) osales 906 kaasasündinud

tsüanootilise südamerikkega last (vastsündinud ja imikud), kellel on palliatiivselt teostatud süsteemse

vereringe ja kopsuarteri vaheline šunt, ning kes said juhuvaliku alusel klopidogreeli 0,2 mg/kg

(n=467) või platseebot (n=439) koos kaasuva raviga kuni kirurgilise ravi teise staadiumini. Keskmine

aeg palliatiivse šunteerimise ja uuringuravimi esmase manustamise vahel oli 20 päeva. Ligikaudu

88% patsientidest said samaaegselt ASH (vahemikus 1...23 mg/kg/päevas). 120 päeva enne

tromboosinähtude teket ei olnud (89 (19,1%) klopidogreeli rühmas ja 90 (20,5%) platseebo rühmas)

(vt lõik 4.2) märkimisväärset erinevust surma, tromboosist tingitud šunteerimise või südamega seotud

juhtumi esmases liittulemusnäitajas. Klopidogreeli ja platseebo rühmas oli kõige sagedamini

täheldatud kõrvaltoimeks veritsemine; märkimisväärset erinevust veritsemise sageduses ei olnud.

Selle uuringu ohutuse pikaajalisel jälgimisel täheldati, et 26 patsiendil, kes said klopidogreeli

esimesest eluaastast kuni 18 kuuni, oli šunt alles. Sellel pikaajalisel jälgimisperioodil ei täheldatud

ohutusega seotud uusi nähte.

CLARNET ja PICOLO uuringus kasutati klopidogreeli lahust. Suhtelise biosaadavuse uuringus oli

klopidogreeli lahuse imendumise määr täiskasvanutel sarnane ja peamise tsirkuleeriva (inaktiivne)

metaboliidi imendumine veidi kiirem võrreldes registreeritud tabletiga.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Klopidogreel imendub kiiresti pärast ühekordset ja korduvat suukaudset manustamist annuses 75 mg

ööpäevas. Muutumatu klopidogreeli keskmine maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas (ligikaudu

2,2...2,5 ng/ml pärast 75 mg suukaudse annuse ühekordset manustamist) ilmnes ligikaudu 45 minutit

pärast manustamist. Imendumine on vähemalt 50%, lähtudes klopidogreeli metaboliitide eritumisest

uriiniga.

Jaotumine

Klopidogreel ja peamine ringluses olev (mitteaktiivne) metaboliit seonduvad

in vitro

pöörduvalt

inimese plasma proteiinidega (vastavalt 98% ja 94% ulatuses). Seondumine

in vitro

on küllastamatu

laias kontsentratsioonivahemikus.

Biotransformatsioon

Klopidogreel metaboliseerub ulatuslikult maksas.

In vitro

in vivo

metaboliseeritakse klopidogreel

põhiliselt kahes metaboolses rajas: üht vahendavad esteraasid ja see viib hüdrolüüsini inaktiivseks

karboksüülhappe derivaadiks (85% tsirkuleerivast metaboliidist), teine toimub mitmete P450

tsütokroomide vahendusel. Esmalt metaboliseeritakse klopidogreel vahemetaboliidiks – 2-okso-

klopidogreeliks. Vahemetaboliit 2-okso-klopidogreeli edasise metabolismi tulemusena tekib aktiivne

metaboliit – klopidogreeli tioolderivaat. Aktiivne metaboliit tekib peamiselt CYP2C19 vahendusel,

millele aitavad kaasa mitmed teised CYP-ensüümid, k.a CYP1A2, CYP2B6 ja CYP3A4. Aktiivne

tioolmetaboliit, mis on isoleeritud

in vitro

, seondub kiiresti ja pöördumatult trombotsüütide

retseptoritega, pärssides sellega trombotsüütide agregatsiooni.

Aktiivse metaboliidi C

on pärast 300 mg küllastusannuse ühekordset manustamist 2 korda kõrgem

kui pärast 75 mg säilitusannuse korduvat manustamist 4 päeva vältel. C

saavutatakse ligikaudu

30...60 minutit pärast manustamist.

Eritumine

Suukaudse klopidogreeli

C-ga märgistatud annuse manustamise järgselt inimesele eritus 120 tunni

jooksul umbes 50% uriiniga ja umbes 46% väljaheitega. Pärast 75 mg annuse ühekordset manustamist

suu kaudu on klopidogreeli poolväärtusaeg ligikaudu 6 tundi. Peamise ringluses oleva (inaktiivse)

metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusaeg oli pärast ühekordset annust ja korduvaid annuseid 8 tundi.

Farmakogeneetika

Klopidogreeli aktiveerivad mitmed polümorfsed CYP450 ensüümid. CYP2C19 osaleb nii aktiivse

metaboliidi kui 2-okso-klopidogreeli vahemetaboliidi tekkes. Klopidogreeli aktiivse metaboliidi

farmakokineetika ja toime trombotsüütidele, mõõdetuna

ex vivo

trombotsüütide agregatsiooni

proovides, erinevad vastavalt CYP2C19 genotüüpidele.

CYP2C19*1 alleel vastab täielikult toimivale metabolismile, kuid CYP2C19*2 ja CYP2C19*3

alleelid on mittefunktsionaalsed. Enamikul valgenahalistest (85%) ja asiaatidest (99%) on puudulik

metabolism seotud CYP2C19*2 ja CYP2C19*3 alleelidega. Vähenenud metabolismiga seotud muud

alleelid on CYP2C19*4, *5, *6, *7 ja *8. Puuduliku metabolismiga patsiendil on kaks eelnevalt

määratletud mittefunktsioneerivat alleeli. CYP2C19 puuduliku metaboliseerimisvõimega genotüüpide

publitseeritud esinemissagedused on 2% valgenahalistel, 4% mustanahalistel ja 14% asiaatidel. On

olemas diagnostilised proovid patsiendi CYP2C19 genotüübi määramiseks.

Ravimi ristvahetusega uuringus hinnati 40 tervel uuritaval (10 igast neljast CYP2C19

metabolismigrupist – ülikiire, ulatuslik, vahepealne ja puudulik) farmakokineetikat ja trombotsüütide

ravivastust pärast klopidogreeli manustamist annuses 300 mg ja seejärel 75 mg üks kord ööpäevas

ning 600 mg ja seejärel 150 mg ööpäevas, kumbki kokku 5 päeva kuni püsitasakaalu saavutamiseni.

Ülikiire, ulatusliku ja vahepealse metabolismi korral ei olnud aktiivse metaboliidi süsteemses

saadavuses ja keskmises trombotsüütide agregatsiooni pärssimises (IPA) olulisi erinevusi. Puuduliku

metabolismiga isikutel langes aktiivse metaboliidi süsteemne saadavus 63%...71%, võrreldes

ulatusliku metabolismiga isikutega. Pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg langes trombotsüütide

ravivastus puuduliku metabolismiga isikutel keskmise IPA (5 µm ADP) alusel 24% (24 tundi) ja 37%

(5. Päev), võrreldes IPA-ga ulatusliku metabolismiga isikutel 39% (24 tundi) ja 58% (5.Päev) ning

vahepealse metabolismiga isikutel 37% (24 tundi) ja 60% (5.Päev). Pärast manustamist annuses

600 mg/150 mg oli puuduliku metabolismiga isikutel aktiivse metaboliidi süsteemne saadavus suurem

kui pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg. Lisaks oli IPA 32% (24 tundi) ja 61% (5. Päev), mis

oli kõrgem kui pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg puuduliku metabolismiga isikutele ja

samaväärne teiste CYP2C19 metabolismitüüpidega pärast manustamist annuses 300 mg/75 mg.

Asjakohane annustamisskeem selle patsiendipopulatsiooni jaoks ei ole kliinilise tulemusnäitajaga

uuringutes kindlaks tehtud.

Kooskõlas ülaltoodud tulemustega näitas 6 uuringu metaanalüüs 335 klopidogreeliga ravitud patsiendi

kohta, et püsitasakaalu korral oli aktiivse metaboliidi süsteemne saadavus vahepealse metabolismiga

isikutel 28% ja puuduliku metabolismiga isikutel 72% madalam ning trombotsüütide agregatsiooni

pärssimine (5 µm ADP) langenud IPA väärtuste erinedes vastavalt 5,9% ja 21,4%, võrreldes

ulatusliku metabolismiga isikutega.

CYP2C19 genotüübi mõju kliinilistele tulemusnäitajatele ei ole hinnatud prospektiivsetes

randomiseeritud kontrollitud uuringutes. Teostatud on siiski mitmeid retrospektiivseid analüüse, et

hinnata selle mõju klopidogreeliga ravitavatele patsientidele, kelle kohta on olemas

genotüpiseerimisandmed (CURE: n=2721; CHARISMA: n=2428; CLARITY-TIMI 28: n=227;

TRITON-TIMI 38: n=1477; ACTIVE-A: n=601), ning avaldatud mitmeid kohordiuuringuid.

TRITON-TIMI 38 uuringus ja 3 kohordiuuringus (Collet, Sibbing, Giusti) oli kombineeritud

patsiendigrupis, mis koosnes vahepealse või puuduliku metabolismiga isikutest, kõrgem südame-

veresoonkonna haigusjuhtude (surm, müokardi infarkt, insult) ja stenditromboosi esinemissagedus kui

ulatusliku metabolismiga isikutel.

CHARISMA uuringus ja ühes kohordiuuringus (Simon) täheldati haigusjuhtude esinemissageduse

tõusu ainult puuduliku metabolismiga isikutel, võrreldes ulatusliku metabolismiga isikutega.

CURE, CLARITY, ACTIVE-A uuringutes ja ühes kohordiuuringus (Trenk) ei täheldatud

haigusjuhtude esinemissageduse tõusu metabolismitüübi alusel.

Ükski nimetatud analüüsidest ei olnud piisavalt suur, et tuvastada olulist erinevust tulemusnäitajates

puuduliku metabolismi korral.

Patsientide erirühmad

Nendes eripopulatsioonides ei ole klopidogreeli aktiivse metaboliidi farmakokineetika teada.

Neerukahjustus

Klopidogreeli korduval manustamisel annuses 75 mg ööpäevas tõsise neeruhaigusega isikutele

(kreatiniini kliirens 5...15 ml/min) oli ADP poolt esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni

pärssimine nõrgem (25%) kui tervetel uuritavatel täheldatu, kuid veritsusaja pikenemine sarnane

sellega, mida täheldati tervetel uuritavatel, kes said 75 mg klopidogreeli ööpäevas . Lisaks oli

kliiniline talutavus hea kõigil patsientidel.

Maksakahjustus

Klopidogreeli korduval manustamisel 10 päeva vältel annuses 75 mg ööpäevas raske

maksakahjustusega patsientidele oli ADP poolt esile kutsutud trombotsüütide agregatsiooni

pärssimine sarnane tervetel uuritavatel täheldatuga. Veritsusaja keskmine pikenemine oli samuti

sarnane mõlemas rühmas.

Rass

CYP2C19 alleelide esinemissagedusest tulenev CYP2C19 keskmine ja puudulik

metabolisatsioonivõime erineb sõltuvalt rassist ja etnilisest päritolust (vt Farmakogeneetika).

Kirjandusest on olemas piiratud andmed Aasia populatsiooni kohta, hindamaks CYP genotüübi

kliinilist mõju kliinilistele tulemusnäitajatele.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel ja paavianidel tehtud mittekliinilistes uuringutes täheldati kõige sagedamini maksamuutusi.

Muutused ilmnesid selliste annuste kasutamisel, mis on vähemalt 25 korda suuremad kui inimestel

kasutatav kliiniline annus (75 mg ööpäevas ) ja tulenesid metabolismis osalevate maksaensüümide

mõjutamisest. Inimestel ei ole klopidogreeli raviannuse kasutamisel täheldatud mõju metabolismis

osalevatele maksaensüümide aktiivsusele.

Väga suurte annuste korral teatati rotil ja paavianil seedetrakti häiretest (gastriit, maoerosioonid ja/või

oksendamine).

Klopidogreeli manustamisel hiirtele 78 nädala ja rottidele 104 nädala jooksul annustes kuni 77 mg/kg

ööpäevas (mis on vähemalt 25 korda suurem kui inimeste kliiniline annus 75 mg ööpäevas ) ei

ilmnenud kantserogeenset toimet.

Klopidogreeli on uuritud paljudes

in vitro

in vivo

genotoksilisuse uuringutes, genotoksilist toimet ei

ole täheldatud.

Klopidogreelil puudus toime isaste ja emaste rottide fertiilsusele, samuti ei avaldanud ta ei rottidel

ega küülikutel teratogeenset toimet. Imetavatele rottidele manustamisel põhjustas klopidogreel

järglaste arengu kerge pidurdumise. Spetsiifilised farmakokineetilised uuringud radioaktiivselt

märgistatud klopidogreeliga on näidanud, et esialgne ühend või selle metaboliidid erituvad

rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada otsest (kerge toksilisus) või kaudset (maitse halvenemine) toimet.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Mikrokristalne tselluloos

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Krospovidoon (tüüp A)

Makrogool 6000

Hüdrogeenitud riitsinusõli

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol

Titaandioksiid (E171)

Punane raudoksiid (E172)

Kollane raudoksiid (E172)

Talk

Makrogool 3000

6.2

Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

OPA/alumiinium/PVC-alumiinium blistrid karbis, mis sisaldavad 28, 30, 50, 56, 84, 90 ja 100

õhukese polümeerikattega tabletti või perforeeritud üksikannustega blistrid (OPA/Al/PVC-Al) karbis,

mis sisaldavad 28x1, 28x1 (kalenderpakend), 30x1, 50x1, 56x1, 84x1, 90x1 ja 100x1 õhukese

polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

HCS bvba

H. Kennisstraat 53

B 2650 Edegem

Belgia

8.

MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/10/651/001

Karbid 28 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/002

Karbid 30 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/003

Karbid 50 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/004

Karbid 56 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/005

Karbid 84 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/006

Karbid 90 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/007

Karbid 100 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al blistrites

EU/1/10/651/008

Karbid 28x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

EU/1/10/651/009

Karbid 28x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites (kalenderpakend)

EU/1/10/651/010

Karbid 30x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

EU/1/10/651/011

Karbid 50x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

EU/1/10/651/012

Karbid 56x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

EU/1/10/651/013

Karbid 84x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

EU/1/10/651/014

Karbid 90x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

EU/1/10/651/015

Karbid 100x1 õhukese polümeerikattega tabletiga OPA/Al/PVC - Al

perforeeritud üksikannustega blistrites

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.oktoober 2010.

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16. juuni 2015

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne

teave

selle

ravimpreparaadi

kohta

Euroopa

Ravimiameti

kodulehel

http://www.ema.europa.eu/

Lugege kogu dokumenti

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/357235/2015

EMEA/H/C/002255

Kokkuvõte üldsusele

Clopidogrel HCS

klopidogreel

See on ravimi Clopidogrel HCS Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse,

kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse

komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Clopidogrel HCS?

Clopidogrel HCS on ravim, mis sisaldab toimeainena klopidogreeli. Seda turustatakse tablettidena

(75 mg).

Clopidogrel HCS on geneeriline ravim. See tähendab, et Clopidogrel HCS on sarnane võrdlusravimiga

Plavix, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on

teabedokumendis siin

Milleks ravimit Clopidogrel HCS kasutatakse?

Ravimit Clopidogrel HCS kasutatakse trombidest (soonesisestest verehüüvetest) põhjustatud

probleemide ennetamiseks täiskasvanutel. Ravimit Clopidogrel HCS tohib kasutada järgmiste

patsiendirühmade ravimiseks.

Patsiendid, kellel on hiljuti olnud südameinfarkt. Ravimi Clopidogrel HCS manustamist tohib

alustada mõne kuni 35 päeva jooksul pärast infarkti.

Patsiendid, kellel on hiljuti olnud isheemiline insult (teatud ajuosa verevarustushäiretest tingitud

insult). Ravimi Clopidogrel HCS manustamist tohib alustada 7 päeva kuni 6 kuu jooksul pärast

insulti.

Perifeersete arterite haigusega (arteriaalsete verevarustushäiretega) patsiendid.

Patsiendid, kellel on äge koronaarsündroom (südame teatud verevarustushäire). Sel juhul tuleb

ravimit Clopidogrel HCS kasutada koos aspiriiniga (samuti antikoagulant), ka patsientidele, kellele

on paigaldatud stent (ahenenud arterit avardav väike toru). Ravimit Clopidogrel HCS tohivad võtta

Clopidogrel HCS

EMA/357235/2015

Lk 2/3

ka patsiendid, kellel on ST-segmendi elevatsiooniga (elektrokardiogrammi ehk EKG teatud

ebanormaalne näit) südameinfarkt, kui arst arvab, et ravim on patsiendile kasulik. Samuti tohib

ravimit kasutada patsientidel, kellel seda ebanormaalset EKG-näitu ei ole, kui neil on ebastabiilne

stenokardia (tugevad rindkerevalud) või on olnud Q-sakita südameinfarkt.

Patsiendid, kellel on kodade virvendus (südamekodade korrapäratu kiire kokkutõmbumine), mille

korral tuleb ravimit kasutada koos aspiriiniga. Ravimit kasutatakse patsientidel, kellel on vähemalt

üks vaskulaarhäirete, näiteks südameinfarkti või insuldi riskitegur, kes ei saa võtta K-vitamiini

antagoniste (samuti vere hüübimist takistavad ravimid) ja kellel on väike verejooksurisk.

Clopidogrel HCS on retseptiravim.

Kuidas ravimit Clopidogrel HCS kasutatakse?

Ravimi Clopidogrel HCS standardannus on üks 75 mg tablett üks kord ööpäevas. Ägeda

koronaarsündroomi korral algab ravi üldiselt küllastusannusega 4 tabletti. Seejärel jätkatakse

standardannusega 75 mg ööpäevas vähemalt 4 nädalat (ST-segmendi elevatsiooniga infarkti korral) või

kuni 12 kuud (ebastabiilse stenokardia või Q-sakita südameinfarkti korral). Ägeda koronaarsündroomi ja

kodade virvenduse korral võetakse ravimit Clopidogrel HCS koos aspiriiniga, mille annus ei tohi ületada

100 mg.

Kuidas Clopidogrel HCS toimib?

Clopidogrel HCSi toimeaine klopidogreel on trombotsüütide agregatsiooni (vereliistakute

kokkukleepumise) inhibiitor, mis aitab ennetada trombide (soonesiseste verehüüvete) tekkimist. Veri

hüübib teatud vererakkude – trombotsüütide (vereliistakute) – agregatsiooni (kokkukleepumise) tõttu.

Klopidogreel peatab trombotsüütide agregatsiooni, blokeerides adenosiindifosfaadi seondumise teatud

retseptoriga trombotsüütide pinnal. Nii ei kleepu trombotsüüdid kokku ja väheneb trombide tekke risk,

millega ennetatakse järgmist infarkti või insulti.

Kuidas ravimit Clopidogrel HCS uuriti?

Et Clopidogrel HCS on geneeriline ravim, piirdusid patsiendiuuringud katsetega, milles näidati ravimi

Clopidogrel HCS bioekvivalentsust võrdlusravimiga Plavix. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui

mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb ravimi Clopidogrel HCS kasulikkus ja mis riskid ravimiga

kaasnevad?

Et Clopidogrel HCS on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust

ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Clopidogrel HCS heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Clopidogrel

HCS võrreldav kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Plavix. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et

nagu ka Plavixi korral, ületab ravimi Clopidogrel HCS kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee

soovitas anda ravimi Clopidogrel HCS müügiloa.

Clopidogrel HCS

EMA/357235/2015

Lk 3/3

Muu teave ravimi Clopidogrel HCS kohta

Euroopa Komisjon andis ravimi Clopidogrel HCS müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu

territooriumil, 28. oktoobril 2010.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ravimi Clopidogrel HCS kohta on ameti veebilehel:

website/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate ravimiga

Clopidogrel HCS toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa

avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti

veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2015.

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet