Caprelsa

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

09-02-2017

Toimeaine:
Vandetanib
Saadav alates:
Genzyme Europe BV
ATC kood:
L01XE
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
vandetanib
Terapeutiline rühm:
Antineoplastilised ja immunomoduleerivad ained
Terapeutiline ala:
Kilpnäärme kasvajad
Näidustused:
Caprelsa on näidustatud agressiivse ja sümptomaatilise medullaarse kilpnäärmevähi (MTC) mitteresetseeritava või metastaatilise haigusega patsientidel. Caprelsa on näidustatud täiskasvanutel, lastel ja noorukitel vanuses 5 aastat ja vanemad. Patsientide puhul, kellele re-arranged-ajal-transfection(RET) mutatsiooni, ei ole teada või on negatiivne, võimalik madalam kasuks tuleks arvesse võtta enne individuaalse kohtlemise otsus.
Toote kokkuvõte:
Revision: 18
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/002315
Loa andmise kuupäev:
2012-02-16
EMEA kood:
EMEA/H/C/002315

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - hispaania

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - hispaania

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - taani

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - taani

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - saksa

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - saksa

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - kreeka

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - kreeka

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - inglise

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - inglise

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - itaalia

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - itaalia

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - läti

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - läti

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - leedu

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - leedu

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - ungari

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - ungari

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - malta

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - malta

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - hollandi

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - hollandi

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - poola

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - poola

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - portugali

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - portugali

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - slovaki

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - slovaki

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - soome

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - soome

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - rootsi

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - rootsi

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

09-02-2017

Infovoldik Infovoldik - norra

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - norra

07-12-2020

Infovoldik Infovoldik - islandi

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - islandi

07-12-2020

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

07-12-2020

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

07-12-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - horvaadi

09-02-2017

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Caprelsa 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Caprelsa 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vandetaniib (

vandetanibum

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.

Lisaks käesolevale pakendi infolehele antakse teile Patsiendi hoiatuskaart; see sisaldab tähtsat

ohutusalast teavet, mida te peaksite teadma enne ravi ja ravi ajal Caprelsa’ga.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht ja Patsiendi hoiatuskaart alles, et neid vajadusel uuesti lugeda.

On oluline, et te hoiate Patsiendi hoiatuskaarti endale käepärast ravi ajal.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Caprelsa ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Caprelsa kasutamist

Kuidas Caprelsa’t kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Caprelsa’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Caprelsa ja milleks seda kasutatakse

Caprelsa on ravim täiskasvanutele ja lastele alates vanusest 5 aastat, kellel on medullaarne

kilpnäärmevähk, mida ei saa kirurgiliselt eemaldada või see on levinud organismi teistesse osadesse.

Caprelsa toimeks on uute veresoonte kasvu aeglustamine (vähk)kasvajas. See sulgeb kasvaja toidu- ja

hapnikuvarustuse. Caprelsa võib toimida ka otseselt vähirakkudesse, neid tappes ja nende kasvu

aeglustades.

2.

Mida on vaja teada enne Caprelsa kasutamist

Caprelsa’t ei tohi kasutada

kui olete vandetaniibi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui teil esineb kaasasündinud südamehäireid, mida nimetatakse “kaasasündinud pika QT

sündroomiks”. Seda näitab elektrokardiogramm (EKG);

kui te toidate last rinnapiimaga;

kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest: arseeniühendid, tsisapriid (kasutatakse kõrvetiste

ravis), intravenoosne erütromütsiin ja moksifloksatsiin (kasutatakse nakkushaiguste ravis),

toremifeen (kasutatakse rinnavähi ravis), misolastiin (kasutatakse allergia ravis), IA ja III klassi

arütmiavastased ravimid ehk antiarütmikumid (kasutatakse südamerütmi normaliseerimisel).

Ärge võtke Caprelsa’t, kui mõni ülal nimetatud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole milleski

kindel, siis pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Caprelsa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga,

kui te olete tundlik päikese suhtes;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on või on olnud aneurüsm (veresoone laienemine ja nõrgenemine) või veresooneseina

rebend.

Mõned Caprelsa’t kasutavad inimesed muutuvad päikese suhtes tundlikumaks. See võib põhjustada

päikesepõletust. Caprelsa kasutamise ajal kaitske ennast välja minnes alati, kasutades

päikesekaitsekreemi ning kandes riideid, mis kaitsevad päikesekiirguse eest.

Teie vere ja südame uuringud

Teie arst või medõde peavad teostama testid, kontrollimaks kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi ja

kilpnääret stimuleeriva hormooni (TSH) kogust teie veres ning ka südame elektrilist aktiivsust

uuringuga, mida nimetatakse elektrokardiogrammiks (EKG). Teil tuleb need uuringud läbi viia:

enne ravi alustamist Caprelsa’ga;

regulaarselt ravi ajal Caprelsa’ga:

1, 3 ja 6 nädalat pärast ravi algust Caprelsa’ga;

12 nädalat pärast ravi algust Caprelsa’ga;

seejärel üle iga 3 kuu;

kui arst või apteeker muudab teil vandetaniibi annust;

kui alustate selliste ravimite kasutamist, mis mõjustavad südant;

vastavalt teie arsti või apteekri õpetusele.

Lapsed

Caprelsa’ga ei tohi ravida lapsi, kes on nooremad kui 5 aastat.

Muud ravimid ja Caprelsa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ja taimseid ravimeid. See on vajalik

seetõttu, et Caprelsa võib mõjustada mõnede teiste ravimite toimimisviisi ja mõned ravimid võivad

avaldada toimet Caprelsa’le.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

itrakonasool, ketokonasool, ritonaviir, klaritromütsiin, rifampitsiin ja moksifloksatsiin

(kasutatakse nakkushaiguste ravis);

karbamasepiin ja fenobarbitaal (kasutatakse krampide ravis);

ondansetroon (kasutatakse iivelduse ja oksendamise ravis);

tsisapriid (kasutatakse kõrvetiste ravis), pimosiid (kasutatakse keha tahtmatute liigutuste ja

verbaalsete sööstude ravis) ja halofantriin (kasutatakse malaaria ravis);

metadoon (kasutatakse sõltuvuse ravis), haloperidool, kloorpromasiin, sulpiriid, amisulpiriid ja

tsüklopentiksool (kasutatakse vaimuhaiguse ravis);

pentamidiin (kasutatakse nakkushaiguse ravis);

K-vitamiini antagonistid ja dabigatraan, mida sageli nimetatakse verevedeldajateks;

tsüklosporiin ja takroliimus (kasutatakse siirdatud elundite äratõukereaktsiooni vastu), digoksiin

(kasutatakse südame rütmihäirete ravis) ja metformiin (kasutatakse veresuhkru kontrollimiseks);

prootonpumbainhibiitorid (kasutatakse kõrvetiste ravis).

Te leiate ohutusalast teavet ka Patsiendi hoiatuskaardilt, mille on teile andnud arst. On tähtis, et te

Patsiendi hoiatuskaardi alles hoiate ja näitate seda oma lähedastele või hooldajatele.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga. See on vajalik seetõttu, et Caprelsa võib kahjustada veel sündimata last.

Teie arst arutab teiega Caprelsa’ga seotud ohtusid ja ravist saadavat kasu.

Kui te olete rasestumisvõimeline, peate kasutama efektiivset rasestumisvastast vahendit ravi ajal

Caprelsa’ga ja vähemalt kolm kuud pärast viimast Caprelsa annust.

Ravi ajal Caprelsa’ga ei tohi te lapse ohutuse eesmärgil last imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olge ettevaatlik autojuhtimisel või masinatega töötamisel. Pidage meeles, et Caprelsa võib teil

põhjustada väsimust, nõrkust või nägemise hägustumist.

3.

Kuidas Caprelsa’t kasutada

Kasutamine täiskasvanutel

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 300 mg üks kord ööpäevas.

Võtke Caprelsa’t iga päev ligikaudu samal kellaajal.

Caprelsa’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Kasutamine lastel

Arst ütleb teile, mitu tabletti Caprelsa’t laps peab võtma. Caprelsa annus sõltub lapse kehakaalust ja

pikkusest. Ööpäevane koguannus lastel ei tohi olla suurem kui 300 milligrammi. Ravimit

manustatakse lapsele kas üks kord ööpäevas, igal teisel päeval või 7-päevase korduva

annustamisskeemi põhjal, mille arst teile annab. On tähtis, et hoiate selle annustamisskeemi alles ning

näitate seda lapse eest hoolitsevale meditsiinitöötajale.

Kui teil on raskusi tableti neelamisega

Kui teil on raskusi tableti neelamisega, võite seda veega segada, nagu järgnevalt kirjeldatud:

Võtke pool klaasitäit harilikku (karboniseerimata) vett. Kasutage ainult vett – ärge kasutage

muid vedelikke.

Asetage tablett vette.

Segage tabletti, kuni see on vees lahustunud. See võib aega võtta ligikaudu 10 minutit.

Jooge see koheselt ära.

Veenduge selles, et ravimit ei ole klaasi alles jäänud. Täitke klaas uuesti poolenisti veega ning jooge

see ära.

Kui teil tekivad kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete tekkimisel rääkige sellest alati oma arstile. Arst võib soovitada teil Caprelsa’t kasutada

väiksemas annuses (nt kaks 100 mg tabletti või üks 100 mg tablett). Arst võib teile määrata ka teisi

ravimeid, mis aitavad teil kõrvaltoimetest jagu saada. Caprelsa kõrvaltoimed on loetletud lõigus 4.

Kui te võtate Caprelsa’t rohkem kui teile ette nähtud

Kui te olete võtnud Caprelsa’t rohkem kui ettenähtud, siis rääkige sellest otsekohe arstile või minge

haiglasse.

Kui te unustate Caprelsa’t võtta

Mida teha juhul, kui olete unustanud tabletti võtta, oleneb sellest, kui kaua on jäänud aega teie

järgmise annuseni.

Kui teie järgmise annuseni on jäänud 12 tundi või rohkem:

Võtke oma vahelejäänud annus,

niipea kui see teile meenub. Edaspidi võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui teie järgmise annuseni on jäänud vähem kui 12 tundi:

Jätke vahelejäänud annus

võtmata. Edaspidi võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaht annust samaaegselt), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil

tekivad kõrvaltoimed, võib arst määrata teile Caprelsa’t väiksemas annuses. Arst võib määrata teile ka

teisi ravimeid, mis aitavad teil kõrvaltoimetest jagu saada.

Rääkige sellest otsekohe arstile, kui märkate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest – te võite

vajada erakorralist meditsiinilist ravi:

minestamine, pearinglus või südamerütmi muutus. Need võivad olla teie südame elektrilise

aktiivsuse muutuse sümptomid. Neid on täheldatud 8% patsientidest, kes kasutavad Caprelsa’t

medullaarse kilpnäärmevähi raviks. Arst võib soovitada teil Caprelsa’t kasutada väiksemas

annuses või lõpetada selle ravimi võtmine. Aeg-ajalt on Caprelsa’ga kaasnenud südamerütmi

eluohtlikud muutused;

rasked nahareaktsioonid suurtel kehapiirkondadel. Sümptomiteks võivad olla naha punetus, valu,

haavandid, villid ja mahakoorumine. Samuti võivad kahjustuda huuled, nina, silmad ja

genitaalid. Need võivad esineda sageli (esineda vähem kui 1 inimesel 10-st) või aeg-ajalt

(esineda vähem kui 1 inimesel 100-st), olenevalt nahareaktsiooni tüübist;

raskekujuline kõhulahtisus;

raskekujuline õhupuudus või õhupuuduse järsk süvenemine, millega võib kaasneda köha või

kehatemperatuuri tõus (palavik). See võib tähendada, et teil esineb kopsupõletik, mida

nimetatakse “interstitsiaalseks kopsupõletikuks”. Võib esineda aeg-ajalt (vähem kui 1 inimesel

100-st), kuid võib olla eluohtlik;

krambid, peavalu, segasus või kontsentreerumisraskused. Need võivad olla sellise seisundi

sümptomid, mida nimetatakse RPLS (reversiibelse posterioorse leukoentsefalopaatia sündroom).

Need sümptomid tavaliselt taanduvad pärast ravi lõpetamist Caprelsa’ga. PRES esineb aeg-ajalt

(vähem kui 1 inimesel 100-st).

Rääkige sellest otsekohe oma arstile, kui täheldate endal mõnda ülalnimetatud kõrvaltoimetest.

Teisteks kõrvaltoimeteks võivad olla:

Väga sage (esineb rohkem kui 1 inimesel 10-st):

kõhulahtisus. Arst võib teile selle raviks ravimi välja kirjutada. Kui see muutub raskekujuliseks,

siis rääkige otsekohe arstile;

kõhuvalu;

nahalööve või akne;

depressioon;

väsimus;

iiveldus;

seedehäired;

küünte kahjustused;

oksendamine;

isutus (anoreksia);

jõuetus (asteenia);

kõrge vererõhk. Selle raviks võib arst teile ravimi välja kirjutada;

peavalu;

kurnatus;

unehäire (unetus);

ninakäikude põletik;

kopsutorude põletik ehk bronhiit;

ülemiste hingamisteede infektsioonid;

kuseteede infektsioonid;

tuimus või torkiv tunne nahas;

naha muutunud tundlikkus;

pearinglus;

valu;

liigsest vedelikust põhjustatud turse;

kivid või kaltsiumi ladestused kuseteedes;

nägemise ähmastumine, k.a. kerged muutused silmas, mis võivad põhjustada nägemise

ähmastumist (sarvkesta hägunemine);

naha päikesetundlikkus. Caprelsa kasutamise ajal kaitske ennast välja minnes alati

päikesekaitsekreemiga ning kandke päikese eest kaitsvaid rõivaid.

Sage (esineb vähem kui 1 inimesel 10-st)

organismi vedelikuvaegus;

väga kõrge vererõhk;

kehakaalu langus;

insult või muud seisundid, kus peaaju ei saa piisavalt verd;

lööbe tüüp, mis kahjustab käelabasid ja jalalabasid (käte-jalgade sündroom);

suupõletik (stomatiit);

suukuivus;

kopsupõletik;

toksiinide sisaldus veres (infektsiooni tüsistusena);

gripp;

kusepõiepõletik;

ninakõrvalkoobaste põletik;

kõripõletik;

karvanääpsupõletik;

furunkul ehk mädane karvanääpsupõletik;

seennakkus;

neeruhaigus;

veetustumine (dehüdratsioon);

ängistus;

värin ehk treemor;

unisus;

minestus;

tasakaaluhäired;

silma siserõhu tõus (rohekae ehk glaukoom);

veriköha;

kopsukoepõletik ehk pneumoniit;

neelamishäired;

kõhukinnisus;

gastriit ehk maolimaskestapõletik;

mao-sooleverejooks;

sapikivid;

valulik urineerimine;

neerupuudulikkus;

sagekusesus;

kusepakitsus;

palavik;

ninaverejooks;

silmade kuivus;

silmade ärritus (konjunktiviit);

nägemiskahjustus;

halo nägemine;

valgussähvatuste nägemine (fotopsia);

silma sarvkesta kahjustus (keratopaatia);

teatud tüüpi kõhulahtisus (koliit);

juuste või karvade väljalangemine (alopeetsia);

toidu maitse muutumine.

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1 inimesel 100-st)

südamepuudulikkus;

pimesoolepõletik;

bakteriaalne infektsioon;

divertiikulite põletik (soolesopistised, mis võivad tekkida seedekulglas);

bakteriaalne nahainfektsioon;

kõhuseina abstsess;

väärtoitlus;

tahtmatud lihastõmblused (krambid);

kiirelt vahelduvad lihaskokkutõmbed ja lõdvestused (kloonus);

ajuturse;

silmaläätse hägustumine;

südame löögisageduse ja rütmihäired;

südametöö seiskus;

hingamispuudulikkus;

võõrkeha sattumisel kopsu tekkiv kopsupõletik;

sooleummistus;

soolemulgustumine;

uriini ebanormaalne värvus;

kusepeetus;

paranemise aeglustumine;

kõhunäärmepõletik (pankreatiit);

villide teke nahal (bulloosne dermatiit).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

veresooneseina laienemine ja nõrgenemine või rebend (aneurüsmid ja arteridissektsioonid).

Uuringud, mida saab läbi viia teie arst, võivad näidata järgmisi kõrvaltoimeid:

valk või veri uriinis (näitab uriinianalüüs);

südamerütmi muutused (näitab EKG). Arst võib soovitada teil lõpetada Caprelsa kasutamise või

võtta Caprelsa’t väiksemas annuses;

maksa või kõhunäärme häired (näitab vereanalüüs). Tavaliselt ei kutsu need esile mingeid

sümptomeid, kuid teie arst võib pidada vajalikuks nende jälgimist;

kaltsiumisisalduse vähenemine veres. Arst võib pidada vajalikuks teile välja kirjutada või muuta

teie ravi kilpnäärme hormooniga;

kaaliumisisalduse vähenemine veres;

kaltsiumisisalduse suurenemine veres;

glükoosisisalduse vähenemine veres;

naatriumisisalduse vähenemine veres;

kilpnäärme funktsiooni alanemine;

punaste vereliblede hulga tõus teie veres.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest

otsekohe

oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Caprelsa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Caprelsa sisaldab

Toimeaine on vandetaniib. Üks tablett sisaldab 100 mg või 300 mg vandetaniibi.

Abiained on kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon (tüüp

A), povidoon (K29-32), magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Caprelsa välja näeb ja pakendi sisu

Caprelsa 100 mg on valged ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on

pressitud “Z100”.

Caprelsa 300 mg on valged ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on

pressitud “Z300”.

Caprelsa on müügil blisterpakenditena, igas 30 tabletti.

Müügiloa hoidja

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

Tootja

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, SK 10 2NA, Ühendkuningriik

või

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8PU, Ühendkuningriik

või

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 (0)2 710 54 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

България

Sanofi Bulgaria EOOD

Tел: +359 2 9705300

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 2755224

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel:

+351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel. +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536 389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0)845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu.

See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral

ajakohastatakse seda infolehte.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Caprelsa 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Caprelsa 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Caprelsa 100 mg tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg vandetaniibi.

Caprelsa 300 mg tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg vandetaniibi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Caprelsa 100 mg tabletid

Caprelsa 100 mg tabletid on ümmargused kaksikkumerad valged õhukese polümeerikattega tabletid,

mille ühele küljele on pressitud „Z100”.

Caprelsa 300 mg tabletid

Caprelsa 300 mg tabletid on ovaalsed kaksikkumerad valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille

ühele küljele on pressitud „Z300”.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Caprelsa on näidustatud agressiivse ja sümptomaatilise medullaarse kilpnäärmevähi raviks mitte-

eemaldatava lokaalselt levinud või metastaseerunud haigusega patsientidele.

Caprelsa on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja lastele alates 5 aasta vanusest.

RET (

rearranged during transfection

)-mutatsioonita või teadmata RET-staatusega patsientidel võib

ravist saadav kasu olla väiksem ja seda tuleb individuaalse raviotsuse tegemisel arvesse võtta (vt

oluline teave lõikudes 4.4 ja 5.1).

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja jälgima medullaarse kilpnäärmevähi ravis, vähivastaste ravimite kasutamises ja

elektrokardiogrammi (EKG) hindamises kogenud arst.

Retseptile võib välja kirjutada ainult ühe ravikuuri. Ravi jätkamiseks on vajalik uus väljakirjutus.

Kui annus jääb vahele, tuleb see sisse võtta niipea, kui see patsiendile meenub. Kui järgmise

manustamiskorrani on vähem kui 12 tundi, ei tohi patsient vahelejäänud annust võtta. Patsiendid ei

tohi võtta topeltannust (kaks annust ühekorraga) vahelejäänud annuse kompenseerimiseks.

Caprelsa’ga ravitavatele patsientidele tuleb anda patsiendi hoiatuskaart ning neid peab teavitama

Caprelsa’ga seonduvatest ohtudest (vt pakendi infoleht).

Annustamine medullaarse kilpnäärmevähi ravis täiskasvanud patsientidel

Soovitatav annus on 300 mg üks kord ööpäevas, manustades koos toiduga või ilma, iga päev ligikaudu

samal ajal.

Annuse kohandamised medullaarse kilpnäärmevähiga täiskasvanud patsientidel

Enne ravi alustamist tuleb QTc-intervalli hoolikalt hinnata. 3. astme CTCAE (

Common Terminology

Criteria for Adverse Events

) või raskema toksilisuse ilmnemisel või EKG-s QTc-intervalli

pikenemisel tuleb vandetaniibi annustamine vähemalt ajutiselt katkestada ning taasalustada

vähendatud annusega, kui toksilisus on taandunud või paranenud CTCAE 1. astmeni (vt lõik 4.4).

300 mg ööpäevane annus tuleb vähendada kuni 200 mg-ni (kaks 100 mg tabletti) ning seejärel

vajadusel 100 mg-ni. Patsienti tuleb asjakohaselt jälgida. Ravimi poolväärtusaeg on 19 päeva, mistõttu

ei pruugi kõrvaltoimed, sealhulgas QTc-intervalli pikenemine, kiiresti taanduda (vt lõik 4.4).

Annustamine medullaarse kilpnäärmevähiga lastel

Annustamine lastel peab põhinema kehapindalal (mg/m

). Caprelsa’ga ravitavatele lastele ja nende

hooldajatele tuleb anda annustamisjuhis ning neid peab teavitama õigest annusest ravimi esmasel

väljakirjutamisel ning järgnevatest annuse muutustest. Soovituslik annustamisskeem ja annuse

kohandamised on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Annustamise nomogramm medullaarse kilpnäärmevähiga lastel

Kehapindala (m

Alustusannus (mg)

Annuse suurendamine

(mg)

hea talutavuse

korral 8 nädala jooksul

pärast esimest annust

Annuse vähendamine

(mg)

0,7…<0,9

100 igal teisel päeval

100 iga päev

0,9…<1,2

100 iga päev

7-päevane raviskeem:

100-200-100-200-100-

200-100

100 igal teisel päeval

1,2…<1,6

7-päevane raviskeem:

100-200-100-200-100-

200-100

200 iga päev

100 iga päev

≥1,6

200 iga päev

300 iga päev

7-päevane raviskeem:

100-200-100-200-100-

200-100

Alustusannus on see, millega ravi alustatakse

Kliinilistes uuringutes ei ole lastele manustatud annuseid, mis on suuremad kui 150 mg/m

Patsiendid, kes vajavad annuse vähendamist kõrvaltoimete tõttu, peavad katkestama vandetaniibi manustamise vähemalt

nädalaks. Manustamist võib taasalustada väiksemas annuses pärast kõrvaltoime täielikku möödumist.

Annuse kohandamine medullaarse kilpnäärmevähiga lastel

Kõrvalnähtude üldterminoloogia (CTCAE) alusel 3. või kõrgema raskusastmega toksilisuse või

QTc-intervalli pikenemise korral EKG-s tuleb vandetaniibi manustamine vähemalt ajutiselt

peatada ning seda võib taasalustada väiksemas annuses pärast toksilisuse taandumist või

leevenemist 1. raskusastmeni.

Patsiendid, kes said ravi alustusannusega (

tabelis 1), peavad taasalustama ravi vähendatud

annusega (

tabelis 1).

Patsiendid, kes said ravi suurendatud annusega (

tabelis 1), peavad taasalustama ravi

alustusannusega (

tabelis 1). CTCAE alusel 3. või kõrgema raskusastmega toksilisuse või QTc-

intervalli pikenemise korral EKG-s tuleb vandetaniibi manustamine vähemalt ajutiselt peatada

ning seda võib taasalustada väiksemas annuses (

tabelis 1) pärast toksilisuse taandumist või

leevenemist 1. raskusastmeni.

Kui tekib uuesti CTCAE 3. või kõrgema raskusastmega toksilisus või QTc-intervalli

pikenemine EKG-s, tuleb vandetaniibi manustamine püsivalt lõpetada.

Patsiente peab asjakohaselt jälgima. Ravimi poolväärtusaeg on 19 päeva, mistõttu ei pruugi

kõrvaltoimed, sealhulgas QTc-intervalli pikenemine, kiiresti taanduda (vt lõik 4.4).

Ravi kestus

Vandetaniibi võib manustada kuni haiguse progresseerumiseni või kuni ravist saadav kasu ei ületa

enam raviga seotud ohte, arvestades kõrvaltoimete raskusastet (vt lõik 4.8) võrdluses kasvaja seisundi

kliinilise stabiliseerumisega.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Puudub medullaarse kilpnäärmevähi ravikogemus lastel, kes on nooremad kui 9 aastat (vt lõik 5.1).

Annustamisel patsientidele vanuses 5…18 aastat tuleb juhinduda nomogrammist tabelis 1. Kliinilistes

uuringutes lastega ei ole kasutatud suuremaid vandetaniibi annuseid kui 150 mg/m

Eakad

Eakatel patsientidel ei ole vaja algannust kohandada. Kliinilised andmed vandetaniibi kohta üle 75-

aastastel medullaarse kilpnäärmevähiga patsientidel on piiratud.

Neerukahjustus medullaarse kilpnäärmevähiga täiskasvanud patsientidel

Kerge, keskmise raskusega ja raske neerukahjustusega vabatahtlikel läbiviidud farmakokineetilises

uuringus ilmnes, et pärast üksikannuse manustamist tõusis vandetaniibi sisaldus vereplasmas kerge,

keskmise raskusega (kreatiniini kliirens ≥30 kuni <50 ml/min) ja raske (kliirens alla 30 ml/min)

neerukahjustusega patsientidel algväärtusega võrreldes vastavalt kuni 1,5-, 1,6- ja 2-kordseks (vt lõik

5.2). Olemasolevate kliiniliste andmete alusel võib öelda, et kerge neerukahjustusega patsientide

lähteannus on sama mis tervetel. 300 mg annuse kasutamise kohta keskmise raskusega

neerukahjustusega patsientidel on piiratud hulgal andmeid: annust tuli langetada 200 mg-le viiel

patsiendil kuuest. Keskmise raskusega neerukahjustuse korral võib lähteannust vähendada annuseni

200 mg; ohutust ja efektiivsust ei ole 200 mg annuse puhul tõestatud (vt lõik 4.4). Vandetaniibi ei

soovitata kasutada raske neerukahjustusega patsientide ravis, sest ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud.

Neerukahjustus medullaarse kilpnäärmevähiga lastel

Puudub kogemus neerukahjustusega laste ravist vandetaniibiga.

Arvestades andmeid neerukahjustusega täiskasvanud patsientide kohta,

ei ole kerge neerukahjustusega lastel alustusannust vaja muuta,

mõõduka neerukahjustusega lastel võib kasutada tabelis 1 määratletud vähendatud annust; ravi

peab olema individualiseeritud, eriti väikese kehapindalaga lastel,

raske neerukahjustusega lastele vandetaniibi ei soovitata.

Maksakahjustus

Vandetaniibi ei soovitata kasutada maksakahjustusega lastel ja täiskasvanud patsientidel (bilirubiin

seerumis normi ülempiirist 1,5 korda kõrgem (see kriteerium ei kohaldu Gilberti haigusega patsientide

puhul), alaniini aminotransferaas (ALAT), aspartaadi aminotransferaas (ASAT) või alkaalne fosfataas

(ALP) normi ülempiirist 2,5 korda kõrgemad või 5,0 korda kõrgemad, kui see on raviarsti hinnangul

tingitud metastaasidest maksas), sest maksakahjustusega patsientidega on kogemus piiratud ning

ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud (vt lõik 4.4).

Vabatahtlikel saadud farmakokineetilised andmed näitavad, et kerge, keskmise astme või raske

maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja algannust muuta (vt lõik 5.2).

Manustamisviis

Neelamisraskusega patsientide puhul võib vandetaniibi tabletid lahustada pooles klaasitäies

mittekarboniseeritud joogivees. Teisi vedelikke ei tohi kasutada. Tablett tuleb panna vette ning ilma

purustamata segada, kuni see lahustub (ligikaudu 10 minutit), ning juua saadud dispersioon koheselt.

Igasugune jääk klaasis tuleb segada poole klaasitäie veega ning alla neelata. Vedelikku võib

manustada ka nasogastraalsondi või gastrostoomi toru kaudu.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Kaasasündinud pika QTc-sündroom.

QTc-intervall pikkusega üle 480 msek.

Vandetaniibi samaaegne kasutamine koos järgmiste teadaolevalt QTc-intervalli pikendavate ja

(või) pöörduvate tippude tahhükardiat indutseerivate ravimitega: arseeniühendid, tsisapriid,

intravenoosne erütromütsiin, toremifeen, misolastiin, moksifloksatsiin, IA ja III klassi

antiarütmikumid (vt lõik 4.5).

Imetamine (vt lõik 4.6).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seoses kaasnevate riskidega on oluline ravida vandetaniibiga neid patsiente, kes seda tõeliselt vajavad,

st. kel on sümptomaatilis-agressiivne haiguse kulg. Ainult sümptomaatiline või ainult progresseeruv

haigus ei ole piisav alus ravi alustamiseks vandetaniibiga. Biomarkerite, nagu kaltsitoniini ja (või)

kartsinoembrüonaalse antigeeni (CEA) taseme muutuse ulatus, nagu ka kasvajamahu muutuse ulatus

jälgimisperioodi ajal aitab kindlaks teha mitte ainult ravivajavaid patsiente, vaid ka sobivaimat hetke

ravi alustamiseks vandetaniibiga.

QTc pikenemine ja pöörduvate tippude tahhükardia (torsade de pointes)

300 mg vandetaniibi annus võib olla seotud oluliste ja kontsentratsioonist sõltuva QTc pikenemisega

(keskmine 28 msek, mediaan 35 msek). Esimene QTc pikenemine tekkis kõige sagedamini esimese

kolme ravikuu jooksul, kuid nende esmane teke jätkus ka edaspidi. Vandetaniibi poolväärtusaeg (19

päeva) muudab QTc-intervalli pikenemise eriti probleemseks (vt lõik 4.8). III faasi uuringus täheldati

300 mg annuse korral ööpäevas 11% medullaarse kilpnäärmevähiga patsientidest EKG-s tuvastatud

QTc pikenemine üle 500 msek. QTc pikenemine EKG-s näib olevat annusest sõltuv.

300 mg vandetaniibi saavatel patsientidel on aeg-ajalt teatatud pöörduvate tippude tahhükardia ja

ventrikulaarse tahhükardia esinemisest. Pöörduvate tippude tahhükardia risk võib tõusta elektrolüütide

tasakaaluhäirega patsientidel (vt lõik 4.8).

Ravi vandetaniibiga ei tohi alustada patsientidel, kelle QTc-intervall EKG-s on üle 480 msek.

Vandetaniibi ei tohi manustada patsientidele, kel on anamneesis pöörduvate tippude tahhükardia

.

Vandetaniibi ei ole uuritud ventrikulaarse arütmiaga ega hiljutise müokardiinfarktiga patsientidel.

EKG tuleb teha ning seerumi kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi tasemed ja kilpnääret stimuleeriva

hormooni (TSH) sisaldus määrata enne ravi algust, 1, 3, 6 ja 12 nädalat pärast ravi algust ning iga 3

kuu jooksul vähemalt ühe aasta kestel. Sama graafikut tuleb järgida pärast QTc pikenemise tõttu

toimunud annuse langetamist ning ravi katkestust enam kui kaheks nädalaks. Kui kliiniliselt

näidustatud, tuleb sel perioodil ja hiljem teha ka EKG-d ning vere testid. Sagedane EKG

registreerimine QTc-intervalli jälgimiseks peab jätkuma.

Kaalium, magneesium ja kaltsium seerumis tuleb hoida normi piires, et vähendada QTc pikenemist

EKG-s. QTc, elektrolüütide ja neerufunktsiooni sagedasem jälgimine on vajalik eriti kõhulahtisuse,

ägeneva kõhulahtisuse/dehüdratsiooni, eletrolüütide tasakaaluhäire ja (või) neerufunktsiooni

kahjustumise korral. Kui QTc pikeneb oluliselt, kuid jääb alla 500 msek, tuleb pöörduda kardioloogi

poole.

Vandetaniibi manustamine koos teadaolevalt EKG-s QTc-intervalli pikendavate ravimitega on

vastunäidustatud või mittesoovitav (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Vandetaniibi samaaegne kasutamine ondansetrooniga ei ole soovitav (vt lõik 4.5).

Patsiendid, kel QTc-intervall pikeneb ühekordselt vähemalt 500 msek-ni, peavad katkestama

ravi vandetaniibiga. Ravi võib taasalustada vähendatud annusega, kui on taastunud QTc-

intervalli ravieelne pikkus ning elektrolüütide võimalik tasakaaluhäire on korrigeeritud.

Posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom ehk PRES (reversiibelse posterioorse

leukoentsefalopaatia sündroom ehk RPLS)

Posterioorse reversiibelse leukoentsefalopaatia sündroomi ehk subkortikaalse vasogeense turse

sündroomi, mida diagnoositakse peaaju MRT abil, on harva täheldatud vandetaniibi kombineerimisel

tsütotoksilise keemiaraviga. PRES-i on täheldatud ka vandetaniibi monoteraapiana saavatel

patsientidel. Selle sündroomi olemasolu tuleb kaalutleda igal patsiendil, kel esinevad krambid,

peavalu, nägemishäired, segasus või vaimse funktsiooni muutus. MRT-uuring peaajust tuleb teostada

igal patsiendil, kellel ilmnevad krambid, segasus või vaimse seisundi muutus.

RET-pro-onkogeen (

Rearranged during transfection

RET-mutatsioonita patsientidel võib ravist vandetaniibiga saadav kasu olla väiksem ning selle rühma

patsientide kasu/riski tasakaal erinev RET-mutatsiooniga patsientide omast. RET-mutatsioonita

patsientidel tuleb enne raviotsust arvesse võtta, et ravist saadav kasu võib olla väiksem; vandetaniibi

kasutamist tuleb sellisel juhul hoolikalt kaaluda raviga seotud riskide tõttu. Seetõttu on soovitav uurida

patsiente RET-mutatsiooni suhtes. RET-mutatsiooni määramisel tuleb vajalikud proovitükid

võimalusel võtta pigem ravi alustamise, kui diagnoosimise ajal (vt lõigud 4.1 ja 5.1).

Nahareaktsioonid

Vandetaniibiga ravitud patsientidel on täheldatud löövet ja teisi nahareaktsioone, sh fotosensitiivsust ja

palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroomi. Kergekujulisi ja keskmise raskusega nahareaktsioone

võib ravida sümptomaatiliselt, annuse vähendamise või ravi katkestamisega. Raskemate

nahareaktsioonide (nt Stevensi-Johnsoni sündroom) korral on patsiendil soovitatav pöörduda koheselt

arsti poole.

Päikese käes olemisega tuleb olla ettevaatlik, kandes kaitsvaid riideid ja (või) kasutades päikesekaitse

kreemi, sest vandetaniibiga kaasneb fototoksiliste reaktsioonide risk.

Kõhulahtisus

Kõhulahtisuse teke on haigusega seotud, samuti on see teadaolev vandetaniibi kõrvaltoime.

Kõhulahtisuse raviks soovitatakse rutiinseid kõhulahtisusevastaseid ravimeid. Sagedamini tuleb

jälgida QTc ja elektrolüüte seerumis. Raskekujulise kõhulahtisuse (CTCAE 3.–4. aste) kujunemisel

tuleb ravi vandetaniibiga katkestada kuni kõhulahtisuse paranemiseni. Pärast paranemist tuleb ravi

taasalustada vähendatud annustega (vt lõigud 4.2 ja 4.8).

Verejooks

Ajumetastaasidega patsientidele vandetaniibi manustades tuleb olla ettevaatlik, sest on teatatud

intrakraniaalsest verejooksust.

Südamepuudulikkus

Vandetaniibiga ravitavatel patsientidel on täheldatud südamepuudulikkust. Südamepuudulikkusega

patsientidel võib vajalikuks osutuda ajutine või püsiv ravi lõpetamine. Südamepuudulikkus võib olla

pärast vandetaniibi ärajätmist pöördumatu. Mõned juhud on lõppenud surmaga.

Hüpertensioon

Vandetaniibiga ravitavatel patsientidel on täheldatud hüpertensiooni, sh hüpertensiivset kriisi.

Patsiente tuleb hüpertensiooni osas jälgida ning vererõhku vajadusel ravida. Kui kõrge vererõhk ei

allumedikamentoossele ravile, ei tohi taasalustada ravi vandetaniibiga enne, kui vererõhk on

ravimitega ohjatud. Vajalikuks võib osutuda annuse vähendamine (vt lõik 4.8).

Aneurüsmid ja arteridissektsioonid

VEGF-raja inhibiitorite kasutamine hüpertensiooniga või hüpertensioonita patsientidel võib

soodustada aneurüsmide ja arteridissektsioonide teket. Enne ravi alustamist vandetaniibiga tuleb

riskiteguritega patsientidel (nt hüpertensioon või anamneesis aneurüsm) seda riski hoolikalt hinnata.

Neerukahjustus

Vandetaniibi ei soovitata kasutada keskmise raskusega ja raske neerukahjustusega lastel ja

täiskasvanud patsientidel, sest raske neerukahjustusega patsientidega on kogemus piiratud ning

ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud (vt lõigud 4.2, 5.1 ja 5.2).

Maksakahjustus

Vandetaniibi ei soovitata kasutada maksakahjustusega patsientidel (bilirubiin seerumis enam kui

1,5-kordne normi ülemine piir), sest maksakahjustusega patsientidega on kogemus piiratud ning

ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud. Farmakokineetika andmed vabatahtlikelt näitavad, et kerge,

keskmise astme või raske maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja algannust muuta (vt lõigud 4.2 ja

5.2).

Alaniinaminotransferaasi (ALAT) aktiivsuse tõus

Vandetaniibiga ravitavatel patsientidel on ALAT aktiivsus sageli tõusnud. Enamikel juhtudel ALAT

aktiivsus normaliseerub ravi jätkudes, ülejäänud juhud taanduvad tavaliselt 1…2 nädala jooksul pärast

ravi katkestamist. Alaniinaminotransferaasi taset soovitatakse regulaarselt kontrollida.

Interstitsiaalne kopsupõletik

Vandetaniibiga ravitavatel patsientidel on täheldatud interstitsiaalset kopsupõletikku ning mõned

juhud on lõppenud surmaga. Kui patsiendil esinevad respiratoorsed sümptomid nagu düspnoe, köha ja

palavik, tuleb ravi vandetaniibiga lõpetada ning teostada kiiresti vastavad uuringud. Kui

interstitsiaalne kopsupõletik on diagnoositud, tuleb ravi vandetaniibiga püsivalt lõpetada ning patsienti

asjakohaselt ravida.

CYP3A4 indutseerijad

Vandetaniibi samaaegset kasutamist tugevate CYP3A4 indutseerijatega (nagu rifampitsiin, naistepuna,

karbamasepiin, fenobarbitaal) tuleb vältida (vt lõik 4.5).

Kaltsitoniin alla 500 pg/ml

Patsientidel, kelle kaltsitoniini väärtus on alla 500 pg/ml, ei ole vandetaniibist saadavat kasu määratud,

seetõttu tuleb vandetaniibi kasutamist selles patsiendirühmas hoolikalt kaaluda vandetaniibiga seotud

riskide tõttu.

Patsiendi hoiatuskaart

Caprelsa väljakirjutusõigusega arstid peavad olema tutvunud teabega arstidele ja

tegevusjuhisega. Meditsiinitöötajad peavad patsiendiga arutama Caprelsa raviga seotud riske.

Patsientidele tuleb anda patsiendi hoiatuskaart ravimi igakordsel väljakirjutamisel.

Lapsed

Igal kontrollvisiidil mõõdetud kehapikkuse põhjal kasvasid kõik laste uuringus vandetaniibiga ravitud

lapsed ja noorukid normaalselt. Pikaajalise kasutamise ohutusandmed lastel siiski puuduvad.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakokineetilised koostoimed

Vandetaniibi toime teistele ravimitele

Tervetel vabatahtlikel ei suurenenud midasolaami (CYP3A4 substraat) sisaldus plasmas, kui seda

manustati koos 800 mg vandetaniibi üksikannusega.

Vandetaniib on orgaanilise katiooni transporter 2(OCT2) inhibiitor. Mittestandardset tüüpi OCT2-ga

tervetel isikutel suurenesid metformiini AUC

(0-t)

ja C

vastavalt 74% ja 50% ning metformiini CL

vähenes 52%, kui metformiini manustati koos vandetaniibiga. Patsiente, kes saavad samaaegselt

metformiini ja vandetaniibi, tuleb hoolikalt kliiniliselt ja (või) laboratoorselt jälgida; sellised

patsiendid võivad vajada metformiini väiksemas annnuses.

Tervetel isikutel suurenesid digoksiini (P-gp substraat) AUC

(0-t)

ja C

vastavalt 23% ja 29%, kui

digoksiini manustati koos vandetaniibiga. See on tingitud vandetaniibi P-gp inhibeerivast toimest.

Lisaks võib digoksiini bradükardiat esilekutsuv toime süvendada vandetaniibi riski QTc intervalli

pikenemisele ja pöörduvate tippude tahhükardia tekkele. Seetõttu patsiente, kes saavad samaaegselt

digoksiini ja vandetaniibi, tuleb asjakohaselt kliiniliselt (nt EKG) ja (või) laboratoorselt jälgida ning

sellised patsiendid võivad vajada digoksiini väiksemas annnuses. (Vandetaniibi jälgimise kohta vt lõik

4.2 Annustamine ja manustamisviis ning lõik 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel).

Teiste P-gp substraatide, nagu dabigatraani, manustamisel koos vandetaniibiga on soovitav patsiente

kliiniliselt jälgida.

Teiste ravimite toime vandetaniibile

Tervetel isikutel ei ilmnenud kliiniliselt olulisi koostoimeid vandetaniibi (300 mg üksikannus) ja

tugeva CYP3A4 inhibiitori itrakonasooli (200 mg üks kord ööpäevas korduvalt manustatuna)

koosmanustamisel. Tervetel vabatahtlikel meestel vähenes vandetaniibi sisaldus 40% võrra, kui seda

manustati koos tugeva CYP3A4 indutseerija rifampitsiiniga. Vandetaniibi manustamist koos tugevate

CYP3A4 indutseerijatega tuleb vältida.

Tervetel isikutel vähenes vandetaniibi ja omeprasooli koosmanustamisel vandetaniibi C

15% võrra,

kuid AUC

(0-t)

ei muutunud. Vandetaniibi C

ega AUC

(0-t)

ei muutunud koosmanustamisel

ranitidiiniga. Seetõttu ei ole vaja muuta vandetaniibi annust selle koosmanustamisel omeprasooli või

ranitidiiniga.

Farmakodünaamilised koostoimed

Vandetaniibi üks eritumisteedest on eritumine sapiga muutumatul kujul. Vandetaniib ei ole MRP2

multidrug resistance protein 2

), P-gp (P-glükoproteiin) ega BCRP (

breast cancer resistance protein

substraat.

Teadaolevalt QTc-intervalli pikendavad ravimid

On tõestatud, et vandetaniib pikendab EKG-s QTc-intervalli; aeg-ajalt on teatatud pöörduvate tippude

tahhükardia tekkest. Seetõttu on vandetaniibi kasutamine samaaegselt ravimitega, mis teadaolevalt

samuti pikendavad QTc-intervalli ja (või) indutseerivad pöörduvate tippude tahhükardiat,

vastunäidustatud või mittesoovitav, sõltuvalt olemasolevast alternatiivsest ravist.

Vastunäidustatud kombinatsioonid (vt lõik 4.3): tsisapriid, intravenoosne (i/v) erütromütsiin,

toremifeen, misolastiin, moksifloksatsiin, arseeniühendid, IA ja III klassi antiarütmikumid;

Mittesoovitavad kombinatsioonid: metadoon, haloperidool, amisulpiriid, kloorpromasiin,

sulpiriid, tsüklopentiksool, halofrantiin, pentamidiin ja lumefrantiin.

Sobiva alternatiivse ravi puudumisel võib mittesoovitavaid kombinatsioone vandetaniibiga kasutada,

kui jälgitakse täiendavalt QTc-intervalli EKG-s, elektrolüüte ning suudetakse kõhulahtisus hoida

kontrolli all.

Farmakodünaamilise ja farmakokineetilise koostoime uuringu tulemused näitasid, et ondansetrooni

samaaegne manustamine tervetele inimestele näis avaldavat vähest toimet vandetaniibi

farmakokineetikale, kuid omas väikest summeeruvat toimet QTc-intervalli pikenemisele – ligikaudu

10 msek. Kui ondansetrooni manustatakse koos vandetaniibiga, tuleb ondansetrooni kasutamise ajal

elektrolüüte seerumis ja EKG-d hoolikamalt jälgida ning nõutav on kõrvalekallete adekvaatne ravi.

K-vitamiini antagonistid

Suurenenud trombiohu tõttu kasvajaga patsientidel on antikoagulantravi sagedane. Arvestades suuri

erinevusi antikoagulatsioonravi efektis ning K-vitamiini antagonistide ja kemoteraapia vahelise

koostoime võimalust, soovitatakse K-vitamiini antagonistide kasutamisel INR-i (

International

Normalised Ratio

) sagedamini jälgida.

4.6

Rasedus ja imetamine

Rasestumisvõimelised naised

Rasestumisvõimelised naised peavad kasutama ravi ajal ning vähemalt neli kuud pärast viimast annust

efektiivset kontratseptsiooni.

Rasedus

Vandetaniibi kasutamise kohta raseduse ajal on andmeid vähe. Nagu võis oodata ravimi

farmakoloogilistest toimetest, on vandetaniib näidanud märkimisväärseid toimeid emasrottide

reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Kui vandetaniibi kasutatakse raseduse ajal või patsient rasestub ravi ajal vandetaniibiga, tuleb patsienti

teavitada potentsiaalselt tekkida võivatest loote arenguhäiretest või raseduse katkemise riskist. Ravi

tuleb jätkata rasedal ainult sel juhul, kui potentsiaalne kasu emale ületab riski lootele.

Imetamine

Puuduvad andmed vandetaniibi kasutamise kohta imetavatel emadel. Pärast manustamist imetavatele

rottidele eritub vandetaniib ja (või) selle metaboliidid piima ning on määratavad järglaste vereplasmas

(vt lõik 5.3).

Vandetaniibiga ravi ajal on imetamine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Rottidel ei avaldanud vandetaniib mingit toimet isasloomade fertiilsusele, kuid kahjustas emaste

fertiilsust (vt lõik 5.3).

Toime reproduktiivsusele vandetaniibiga ravitud lastel ei ole teada.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Vandetaniibi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Siiski on täheldatud väsimust ja hägust nägemist, ning patsiendid, kel esinevad need sümptomid,

peavad olema autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel ettevaatlikud.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini registreeritud kõrvaltoimed on olnud kõhulahtisus, lööve, iiveldus, hüpertensioon ja

peavalu.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Järgmised kõrvaltoimed on kindlaks tehtud kliinilistes uuringutes patsientidel, kes said vandetaniibi

medullaarse kilpnäärmevähi raviks. Nende esinemissagedus on esitatud tabelis 2, kõrvaltoimed

vastavalt CIOMS III (

Council for International Organisations of Medical Sciences

), loetletud

MedDRA organsüsteemi klasside ja eelistatud terminite alusel. Kõrvaltoimete esinemissagedused on

määratletud järgnevalt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1 000 kuni <

1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1 000); väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa olemasolevate

andmete põhjal hinnata). See lõik hõlmab ainult andmeid, mis on saadud lõpule viidud uuringutest,

kus on teada patsientide ravi.

Tabel 2. Kõrvaltoimed ja organsüsteemi klass

Organsüsteemi

klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

Infektsioonid ja

infestatsioonid

Nasofarüngiit,

bronhiit, ülemiste

hingamisteede

infektsioonid,

kuseteede

infektsioonid

Kopsupõletik,

sepsis, gripp,

põiepõletik,

sinusiit, larüngiit,

follikuliit, furunkel,

seeninfektsioon,

püelonefriit

Pimesoolepõletik,

stafülokokk-

infektsioon,

divertikuliit,

tselluliit, kõhuseina

abstsess

Endokriinsüsteemi

häired

Hüpotüreoos

Ainevahetus- ja

toitumishäired

Söögiisu langus,

hüpokaltseemia

Hüpokaleemia,

hüperkaltseemia,

hüperglükeemia,

dehüdratsioon,

hüponatreemia

Alatoitumus

Psühhiaatrilised

häired

Unetus,

depressioon

Ärevus

Närvisüsteemi

häired

Peavalu,

paresteesia,

düsesteesia,

pearinglus

Treemor, letargia,

teadvusekadu,

tasakaaluhäired,

maitse häired

Krambid, kloonus,

ajuturse

Silma kahjustused

Nägemise

hägustumine,

sarvkesta

struktuursed

muutused (k.a.

sarvkesta

ladestused ja

sarvkesta

hägusus)

Nägemiskahjustus,

halo nägemine,

fotopsia, glaukoom,

konjunktiviit,

silmade kuivus,

keratopaatia

Kae,

fokuseerimishäire

Südame häired

EKG-s QTc-

intervalli

pikenemine(*)

(**)

Südamepuudulikkus,

äge

südamepuudulikkus,

südame

löögisageduse ja

rütmihäired, südame

ülejuhtehäired,

ventrikulaarne

arütmia ja

südameseiskus

Vaskulaarsed

häired

Hüpertensioon

Hüpertensiivne

kriis,

ajuveresoonkonna

isheemilised

seisundid

Aneurüsmid ja

arteri-

dissektsioonid

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

Ninaverejooks,

veriköha,

pneumoniit

Hingamis-

puudulikkus,

aspiratsiooni-

pneumoonia

Seedetrakti häired

Kõhuvalu,

kõhulahtisus,

iiveldus,

oksendamine,

seedehäired

Koliit, suukuivus,

stomatiit,

neelamishäired,

kõhukinnisus,

gastriit, mao-

sooleverejooks

Pankreatiit,

kõhukelmepõletik,

iileus, soole

perforatsioon, rooja

pidamatus

Lugege kogu dokumenti

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/797340/2016

EMEA/H/C/002315

Kokkuvõte üldsusele

Caprelsa

vandetaniib

See on ravimi Caprelsa Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Caprelsa kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Caprelsa kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Caprelsa ja milleks seda kasutatakse?

Caprelsa on vähiravim, mida kasutatakse täiskasvanutel ja üle 5-aastastel lastel medullaarse

kilpnäärmevähi ravimiseks. See on vähiliik, mis algab hormooni kaltsitoniini tekitavatest

kilpnäärmerakkudest. Caprelsat kasutatakse, kui haigus levib kiiresti ja tekitab sümptomeid ning kui

vähkkasvajat ei saa kirurgiliselt eemaldada või kasvaja on siiretega (levinud organismis mujale).

Caprelsa sisaldab toimeainena vandetaniibi.

Kuidas Caprelsat kasutatakse?

Caprelsa on retseptiravim. Caprelsaga toimuvat ravi peab alustama ja jälgima arst, kes on kogenud

medullaarse kilpnäärmevähi ravis, vähiravimite kasutamises ja elektrokardiogrammide (EKG)

hindamises. EKG on südame elektrilise talitluse teatud uuring. Patsientidele tuleb anda patsiendi

hoiatuskaart, kus on oluline ohutusteave. Arst peab patsientidele selgitama Caprelsa riske.

Caprelsat turustatakse tablettidena (100 mg ja 300 mg). Soovitatav annus täiskasvanutele on 300 mg

üks kord ööpäevas, võetuna iga päev ligikaudu samal kellaajal. Vähemalt 5-aastaste laste annus

arvutatakse kehamassi ja pikkuse järgi. Patsiendid, kes ei saa neelata tablette, võivad segada tableti

tavalisse (gaseerimata) vette.

Arst võib Caprelsaga toimuva ravi ajutiselt katkestada ja annust vähendada, kui patsiendil tekivad

ebanormaalsed EKG-nähud või rasked kõrvalnähud. Ravi jätkatakse seni, kuni sellest on patsiendile

kasu.

Caprelsa

EMA/797340/2016

Lk 2/3

Caprelsa toime võib olla väiksem patsientidel, kellel ei ole teatud geenimutatsiooni (geeni muutust),

nimelt RET-geeni mutatsiooni. On soovitatav, et arst kontrolliks Caprelsaga toimuva ravi alguses, kas

patsiendil on RET-geeni mutatsioon.

Kuidas Caprelsa toimib?

Caprelsa toimeaine vandetaniib on proteiintürosiinkinaasiinhibiitor, mis blokeerib türosiinkinaasideks

nimetatavate ensüümide toime. Neid ensüüme vajavad kasvajarakkude teatud retseptorid (nt VEGF-,

EGF- ja RET-retseptorid), kus nad aktiveerivad mitut protsessi, sh rakkude jagunemist ja uute

veresoonte kasvu. VEGF-retseptorite aktiivsuse blokeerimise kaudu vähendab ravim kasvajarakkude

verevarustust, aeglustades vähi kasvu. Kui EGF-retseptorite aktiivsus on blokeeritud, ei saa

kasvajarakud enam vastu võtta kasvamiseks ja jagunemiseks vajalikke signaale. Vandetaniib blokeerib

ka RET-retseptorite aktiivsuse; need retseptorid osalevad medullaarse kilpnäärmevähi kasvajarakkude

kasvamises.

Milles seisneb uuringute põhjal Caprelsa kasulikkus?

Ühes põhiuuringus, milles osalesid täiskasvanud, kelle medullaarset kilpnäärmevähki ei saanud

kirurgiliselt eemaldada või mis oli siiretega, oli Caprelsa efektiivsem kui platseebo (näiv ravim).

Uuringus osales 331 patsienti. Efektiivsuse põhinäitaja oli progresseerumiseta elumus (kui kaua

patsiendid elasid haiguse süvenemiseta). Progresseerumiseta elumus oli Caprelsat võtnud patsientidel

keskmiselt 30,5 kuud ja platseeborühmas 19,3 kuud.

Teises põhiuuringus jälgiti Caprelsa toimet 9–17-aastastel lastel, kellel oli pärilik medullaarne

kilpnäärmevähk. Efektiivsuse põhinäitaja oli üldine ravivastuse määr, millega hinnatakse haiguse mitut

näitajat. Caprelsaga ravitud 16 lapsest oli 7 lapsel (44%) üldise ravivastuse määra skaalal osaline

vastus, mis on võrreldav ravivastuse määraga täiskasvanutel. Progresseerumiseta elumus Caprelsat

võtnud lastel oli 46 kuud.

Mis riskid Caprelsaga kaasnevad?

Caprelsa kõige sagedamad kõrvalnähud on kõhulahtisus, lööve, iiveldus, kõrge vererõhk ja peavalu.

Caprelsa kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Caprelsa võib mõjutada südame elektrilist talitlust, näiteks QTc-intervalli. Caprelsat ei tohi kasutada

patsiendid, kellel on kaasasündinud pikenenud QTc-intervalli sündroom või kellel on QTc-intervall

pikem kui 480 millisekundit. Caprelsat ei tohi kasutada koos muude ravimitega, mis võivad pikendada

QTc-intervalli. Samuti ei tohi Caprelsat kasutada imetamise ajal. Piirangute täielik loetelu on pakendi

infolehel.

Miks Caprelsa heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et Caprelsa efektiivsus medullaarse kilpnäärmevähiga vähemalt 5-

aastaste patsientide ravis on tõendatud. Samas ei ole kindel, kui efektiivne on Caprelsa patsientidel,

kellel RET-geeni teatud mutatsioon puudub või kellel ei ole teada, kas RET-geen on muteerunud.

Komitee juhtis tähelepanu võimalikule QTc-intervalli pikenemise riskile ning võeti selle riski

minimeerimise meetmed. Komitee järeldas, et Caprelsa kasulikkus on suurem kui riskid patsientidel,

kelle haigus levib kiiresti ja tekitab sümptomeid, sest nad vajavad kiiresti ravi. Sel põhjusel soovitas

komitee anda Caprelsa müügiloa.

Caprelsa

EMA/797340/2016

Lk 3/3

Caprelsa on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel. See tähendab, et ravimi kohta oodatakse

veel andmeid, eelkõige selle kohta, kui suur on kasulikkus patsientidel, kellel puudub RET-geeni

mutatsioon. Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi kogu uue teabe ja vajaduse korral uuendab

käesolevat kokkuvõtet.

Mis teavet Caprelsa kohta veel oodatakse?

Caprelsa turustaja teeb medullaarse kilpnäärmevähiga patsientide uuringu, milles võrreldakse Caprelsa

toimet patsientidel, kellel RET-geeni mutatsioon on olemas või puudub.

Mis meetmed võetakse, et tagada Caprelsa ohutu ja efektiivne kasutamine?

Caprelsa turustaja varustab kõik Caprelsat määravad arstid teabepakmega, mis sisaldab ravimi olulist

ohutusteavet, sealhulgas QTc-intervalli pikenemise riski ja muude võimalike kõrvalnähtude kohta,

samuti patsiendi hoiatuskaardiga ning laste või nende hooldajate teabematerjaliga.

Caprelsa ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Caprelsa kohta

Euroopa Komisjon andis Caprelsa müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 17. veebruaril 2012.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Caprelsa kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Caprelsaga toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2016.

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet