Advate

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

15-01-2018

Toimeaine:
octocog alfa
Saadav alates:
Takeda Manufacturing Austria AG
ATC kood:
B02BD02
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
octocog alfa
Terapeutiline rühm:
Antihemorrhagics,
Terapeutiline ala:
Hemofiilia A.
Näidustused:
Verejooksu ravi ja profülaktika hemofiilia A patsientidel (kaasasündinud faktor VIII puudulikkus). Advate ei sisalda von Willebrand tegur farmakoloogilised tõhus kogused ja ei ole seega näidustatud von Willebrand haigus.
Toote kokkuvõte:
Revision: 27
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/000520
Loa andmise kuupäev:
2004-03-02
EMEA kood:
EMEA/H/C/000520

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - hispaania

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - hispaania

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - taani

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - taani

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - saksa

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - saksa

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - kreeka

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - kreeka

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - inglise

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - inglise

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - itaalia

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - itaalia

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - läti

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - läti

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - leedu

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - leedu

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - ungari

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - ungari

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - malta

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - malta

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - hollandi

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - hollandi

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - poola

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - poola

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - portugali

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - portugali

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - slovaki

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - slovaki

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - soome

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - soome

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - rootsi

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - rootsi

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

15-01-2018

Infovoldik Infovoldik - norra

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - norra

21-04-2020

Infovoldik Infovoldik - islandi

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - islandi

21-04-2020

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

21-04-2020

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

21-04-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - horvaadi

15-01-2018

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ADVATE 250 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 500 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 1000 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 1500 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 2000 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 3000 IU süstelahuse pulber ja lahusti

Oktokog alfa (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on ADVATE ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne ADVATE kasutamist

Kuidas ADVATE't kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas ADVATE't säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on ADVATE ja milleks seda kasutatakse

ADVATE sisaldab toimeainet oktokog alfat, inimese VIII hüübimisfaktorit, mis on toodetud

rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Faktor VIII aitab verel hüübida ja veritsust peatada.

A-hemofiilia patsientidel (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori vaegus) see puudub või ei toimi nagu

peaks.

ADVATE’t kasutatakse veritsuste ennetamiseks ja raviks A-hemofiilia (pärilik veritsemise häire, mida

põhjustab VIII hüübimisfaktori vaegus) kõigi vanuserühma patsientidel.

ADVATE on kogu tootmisprotsessi ulatuses valmistatud ilma inimeselt või loomalt pärineva valgu

lisamiseta.

2.

Mida on vaja teada enne ADVATE kasutamist

Ärge kasutage ADVATE't:

kui te olete allergiline oktokog alfa või ravimi mõne muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

kui olete allergiline hiire või hamstri valkude suhtes

Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ADVATE kasutamist pidage nõu oma arstiga. Rääkige oma arstile, kui teid on varem faktor VIII

preparaatidega ravitud, eriti juhul, kui teil on tekkinud inhibiitorid, kuna sel juhul võib olla suurem

risk nende taastekkeks. Inhibiitorid on faktor VIII vastased blokeerivad antikehad, mis vähendavad

ADVATE mõju veritsuse ennetamisel või kontrollimisel. Inhibiitorite teke on A-hemofiilia teadaolev

tüsistus. Kui ADVATE manustamisel teie veritsus ei peatu, pöörduge koheselt oma arsti poole.

On harvaesinev risk, et teil tekib anafülaktiline reaktsioon (äkki tekkiv tõsine allergiline reaktsioon)

ADVATE suhtes. Te peaksite olema tähelepanelik allergiliste reaktsioonide varajaste nähtude suhtes,

nagu nahalööve, nõgestõbi, kublad, üldine sügelus, huulte ja keele turse, hingamisraskus, vilisev

hingamine, pigistustunne rindkeres, üldine halb enesetunne ja pearinglus. Need sümptomid võivad olla

anafülaktilise šoki esmasteks nähtudeks, millele võivad järgneda tugev pearinglus, teadvuskadu ja

tugev hingamisraskus.

Kui ilmneb mõni nendest sümptomitest, katkestage otsekohe ravimi süstimine ja võtke ühendust oma

arstiga. Raskekujulised sümptomid, kaasa arvatud hingamisraskus ja (peaaegu) minestus, vajavad

kohest arstiabi.

VIII hüübimisfaktori vastaste inhibiitoritega patsiendid

Inhibiitorite (antikehade) teke on teadaolev tüsistus, mis võib tekkida kõigi VIII hüübimisfaktorit

sisaldavate ravimitega ravi ajal. Need inhibiitorid, eriti kui nende tase on kõrge, takistavad ravimi

õiget toimimist ja teid või teie last jälgitakse nende inhibiitorite tekke suhtes hoolikalt. Kui ADVATE

raviga ei ole teie või teie lapse veritsus kontrolli all, teavitage sellest kohe oma arsti.

Lapsed ja noorukid

Nimetatud erihoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad nii täiskasvanutele kui ka lastele (alates 0 kuni

18 eluaastat).

Muud ravimid ja ADVATE

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid

ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ADVATE ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

ADVATE sisaldab naatriumit

See ravim sisaldab 0,45 mmol (10 mg) naatriumi viaali kohta. Sellega peab arvestama patsientide

puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

3.

Kuidas ADVATE't kasutada

ADVATE ravi alustatakse A-hemofiilia ravis kogenud arsti poolt.

Teie arst arvutab teile ADVATE annuse (rahvusvahelistes ühikutes e RÜ), sõltuvalt teie seisundist ja

kehamassist ning kas seda kasutatakse veritsuse ennetamiseks või raviks. Manustamise sagedus sõltub

sellest, kui hästi ADVATE toimib. Tavaliselt on ADVATE asendusravi eluaaegne.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,

pidage nõu oma arstiga.

Veritsuse profülaktika

Tavaline annus on 20...40 RÜ oktokog alfat kehakaalu kilogrammi kohta, mis manustatakse

iga 2...3-päeva järel. Mõnel juhul (eriti noorematel patsientidel) võib siiski osutuda vajalikuks

sagedasem süstimine või suuremate annuste kasutamine.

Veritsuse ravi

Oktokog alfa annus arvutatakse sõltuvalt teie kehamassist ja soovitavast faktor VIII tasemest. Soovitav

faktor VIII tase sõltub veritsuse raskusest ja asukohast.

Annus (RÜ) = kehakaal (kg) x soovitav VIII hüübimisfaktori taseme tõus (% normiväärtusest) x 0,5

Kui teil on tunne, et ADVATE toime ei ole piisav, rääkige sellest arstile.

Arst teeb vajalikud laborianalüüsid veendumaks, et VIII hüübimisfaktori tase on piisav. See on eriti

oluline suure mahuga operatsiooni korral.

Kasutamine lastel ja noorukitel

(alates 0 kuni 18 eluaastat)

Veritsuse ravimisel ei erine laste puhul annustamine täiskasvanutest. Veritsuse ennetamiseks alla

6-aastastel lastel on soovitatav annus 20 kuni 50 RÜ kehakaalu kg kohta 3 kuni 4 korda nädalas.

ADVATE manustamine lastele (intravenoosselt) ei erine manustamisest täiskasvanutele. Keskne

veeniabivahend (CVAD) võib osutuda vajalikuks, et võimaldada sagedasi VIII hüübimisfaktori

infusioone.

Kuidas ADVATE’t manustatakse

ADVATE süstitakse tavaliselt veeni teie arsti või õe poolt. Ka teie ise või mõni teine isik võib

ADVATE’t manustada, kuid vaid pärast vastava väljaõppe saamist. Täpne juhend, kuidas ravimit ise

manustada on toodud infolehe lõpus.

Kui te kasutate ADVATE't rohkem kui ette nähtud

Kasutage ADVATE’t alati nii, nagu arst on määranud. Kui te pole endas kindel, rääkige arstiga.

Kui olete ADVATE't rohkem süstinud kui ette nähtud, teatage sellest võimalikult kiiresti arstile.

Kui te unustate ADVATE't kasutada

Ärge süstige kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral manustamata. Manustage järgmine

annus ja seejärel jätkake ravimi kasutamist nagu arsti on soovitanud.

Kui te lõpetate ADVATE kasutamise

Ärge lõpetage ADVATE kasutamist oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui tekivad

rasked

ootamatud allergilised

(anafülaktilised)

reaktsioonid

tuleb süstimine

koheselt

katkestada

Te

peate

koheselt arsti poole pöörduma

juhul, kui teil on mõni järgnevatest allergilise

reaktsiooni varastest sümptomitest:

lööve, nõgestõbi, kublad, üldine sügelus,

huulte ja keele turse,

hingamisraskused, vilistav hingamine, pigistustunne rinnas,

üldine halb enesetunne

pearinglus ja teadvuse kaotus.

Raskekujulised sümptomid, sh hingamisraskus ja (peaaegu) minestamine, vajavad kohest arstiabi.

Lastel, keda varem ei ole ravitud VIII hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega, võivad inhibeerivad

antikehad (vt lõik 2) tekkida väga sageli (enam kui 1-l kasutajal 10-st); samas kui patsientidel, keda on

varem ravitud VIII hüübimisfaktoriga (ravikuuri kestus kauem kui 150 päeva), võivad inhibiitorid

tekkida aeg-ajalt (vähem kui 1-l kasutajal 100-st). Sel juhtul ei pruugi teie või teie lapse ravimid enam

õigesti toimida ning teil või teie lapsel võib esineda püsiv veritsus. Sel juhtul peate viivitamatult

konsulteerima oma arstiga.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

(esineb enam kui 1-l kasutajal 10-st)

VIII hüübimisfaktori inhibiitorid (lastel, keda varem VIII hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega

ravitud ei ole)

Sageli esinevad kõrvaltoimed

(esineb kuni 1-l kasutajal 10-st)

Peavalu ja palavik

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(esineb kuni 1-l kasutajal 100-st)

VIII hüübimisfaktori inhibiitorid (patsientidel, keda on varem VIII hüübimisfaktoriga ravitud

(vähemalt 150 päeva jooksul)), pearinglus, gripp, minestus, ebatavalised südamelöögid, punased

sügelevad punnid nahal, ebamugavustunne rinnus, verevalum süstekohas, reaktsioon süstekohas,

sügelus, suurenenud higistamine, ebatavaline maitse suus, kuumad hood, migreen, mälu halvenemine,

külmavärinad, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, hingeldus, kurguvalu, lümfisoonte põletik, naha

kahvatus, silmapõletik, lööbed, ülemäärane higistamine, jalalabade ja säärte paistetus, punaste

vereliblede protsendi langus, teatud tüüpi valgete vereliblede (monotsüüdid) tõus ning ülakõhuvalu ja

valu rindkere alaosas.

Operatsiooniga seotud

kateetriga seotud põletik, punaste vereliblede arvu vähenemine, jäsemete ja liigeste turse, pikaajaline

veritsus pärast dreeni eemaldamist, VIII hüübimisfaktori taseme langus ja operatsioonijärgne

verevalum.

Keskse veeniabivahendiga seotud (CVAD)

kateetriga seotud põletik, süsteemne infektsioon, lokaalne verehüübimine kateetri asukohas.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed

(olemasolevate andmete alusel ei ole esinemissagedust võimalik

hinnata)

potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid (anafülaksia) ja teised allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus),

üldised häired (väsimus, energia puudumine).

Täiendavad kõrvaltoimed lastel

Peale inhibiitorite tekke varem mitteravitud lapspatsientidel ja kateetriga seotud tüsistuste ei täheldatud

kliinilistes uuringutes vanusepõhist erinevust kõrvaltoimetes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,

mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi,

mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kui ükskõik milline neist kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või süveneb või kui te märkate mõnda

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5.

Kuidas ADVATE't säilitada

Hoidkt seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2

C...8

Mitte hoida sügavkülmas.

Ravimi kõlblikkusaja kestel võib pulbriviaali ühe perioodi vältel, mis ei ületa 6 kuud, hoida

toatemperatuuril (kuni 25 °C). Sellisel juhul lõpeb ravimi kõlblikkusaeg 6-kuulise perioodi lõpus või

ravimi viaalile märgitud kõlblikkusajal, olenevalt sellest, kumb enne kätte jõuab. Toatemperatuuril

säilitamise 6-kuulise perioodi lõpukuupäev tuleb märkida pakendile. Pärast toatemperatuuril

säilitamist ei tohi preparaati külmkapis säilitada.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

See preparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus hävitage nõetekohaselt.

Manustage preparaat otsekohe pärast pulbri täielikku lahustumist.

Ärge hoidke valmistatud lahust külmkapis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ADVATE sisaldab

Toimeaine on oktokog alfa (rekombinantne inimese hüübimisfaktor VIII, mis on toodetud

rekombinantse DNA tehnoloogia abil). Igas pulbriviaalis on nominaalselt 250, 500, 1000, 1500,

2000 või 3000 RÜ oktokog alfat.

Abiained on mannitool, naatriumkloriid, histidiin, trehaloos, kaltsiumkloriid, trometamool,

polüsorbaat 80 ja glutatioon (redutseeritud).

Lahustiviaal:

5 ml steriilne süstevesi.

Kuidas ADVATE välja näeb ja pakendi sisu

ADVATE valge kuni tuhmvalge rabe pulber.

Pärast lahustamist on lahus läbipaistev ja värvitu ega sisalda võõrosakesi.

Igas pakendis sisaldub ka lahustamisvahend (BAXJECT II).

Müügiloa hoidja:

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viin

Tel: +800 66838470

e-post: medinfoEMEA@shire.com

Tootjad:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valmistamise ja manustamise juhend

Lahuse valmistamisel ja manustamisel tuleb järgida aseptikanõudeid

Kasutage ainult steriilset süstevett ning lahuse valmistamise vahendit, mis on igas ADVATE pakendis

kaasas. ADVATE't ei tohi segada teiste ravimite või lahustitega.

On rangelt soovitatav panna kirja ravimi nimi ja partii number ADVATE igal kasutuskorral,

Lahuse valmistamise juhend

Ärge kasutage pärast pakendile ja etiketile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Mitte kasutada, kui BAXJECT II süsteem, selle steriilne kate või selle pakend on kahjustatud

või on mingeid riknemise märke, agu näidatud sümbolil:

Pärast lahuse valmistamist ei tohi lahust hoida külmkapis.

Kui prepraati hoitakse külmkapis, tuleb nii ADVATE pulbri kui lahustiviaalid külmkapist välja

võtta ja ootama, kuni need saavutavad toatemperatuuri (vahemikus 15

C ja 25

Pesta käed hoolikalt seebi ja sooja veega.

Eemaldada pulbri- ja lahustiviaalilt korgid.

Desinfitseerida kummikorgid alkoholiga niisutatud tampoonidega. Viaalid asetada tasasele

puhtale pinnale.

Avada BAXJECT II süsteemi pakend, eemaldades sellelt paberkatte. Mitte puutuda pakendi

sisemust (joonis a). Mitte võtta vahendit pakendist välja. Mitte kasutada, kui BAXJECT II

süsteem, selle steriilne kate või selle pakend on kahjustatud või on mingeid riknemise märke.

Pöörata pakend ümber ja torgata läbipaistev plastteravik läbi lahustiviaali kummikorgi. Võtta

pakendi servadest kinni ja tõmmata see BAXJECT II pealt ära (joonis b). Mitte võtta

BAXJECT II pealt sinist katet.

Lahustamiseks kasutada ainult pakendis olevat steriilset süstevett ja süsteemi pulbri

lahustamiseks. Pöörata lahustiviaal ja selle külge kinnitatud BAXJECT II süsteem ümber,

nii et lahustiviaal jääb ülespoole. Torgata valge plastteravik läbi ADVATE pulbri viaali

kummikorgi. Vaakum tõmbab lahusti ADVATE pulbri viaali (joonis c).

Keerutada viaali ettevaatlikult, kuni kogu aine on lahustunud. Veenduda, et ADVATE pulber on

täielikult lahustunud, vastasel korral ei läbi kogu valmislahus süsteemi filtrit. Preparaat lahustub

kiiresti (tavaliselt vähem kui 1 minuti jooksul). Pärast lahustamist peab lahus olema läbipaistev

ja värvitu ega tohi sisaldada võõrosakesi.

Joonis a

Joonis b

Joonis c

Süstimise juhend

Manustamiseks peab kasutama luer-lock süstalt.

Tähtis märkus:

Ärge üritage ravimit ise manustada, kui te ei ole saanud oma arstilt või õelt vastavat väljaõpet.

Kontrollige valmistatud lahust enne manustamist võõrosakeste esinemise ja värvuse muutuste

suhtes (lahus peab olema selge, värvitu ja ei tohi sisaldada võõrosakesi.

Ärge kasutage ADVATE't, kui lahus ei ole täiesti selge või kui pulber ei ole täielikult

lahustunud.

Eemaldada BAXJECT II sinine kate.

Mitte tõmmata süstlasse õhku.

Ühendada süstal ja

BAXJECT II (joonis d).

Pöörata süsteem ümber (valmislahusega viaal jääb ülespoole). Tõmmata valmislahus kolbi

aeglaselt tagasi tõmmates süstlasse (joonis e).

Eemaldada süstal.

Kinnitage libliknõel süstla külge ja süstige valmislahus veeni. Lahust tuleb manustada aeglaselt,

vastavalt patsiendi enesetundele, mitte ületada 10 ml/min. (vt lõik 4 „Võimalikud

kõrvaltoimed“).

Kasutamata lahus hävitada nõetekohaselt.

Joonis d

Joonis e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev teave on ainult tervishoutöötajatele:

Ravimine nõudlusel

Järgnevate hemorraagiate puhul ei tohi VIII hüübimisfaktori aktiivsus langeda allapoole plasma

aktiivsuse toodud taset (% normiväärtusest või RÜ/dl) vastava perioodi jooksul. Järgnevat tabelit saab

kasutada annustamisjuhisena veritsuste ja kirurgiliste protseduuride korral.

Annust ja manustamise sagedust tuleb kohandada vastavalt individuaalsele ravivastusele. Teatud

tingimustel (nt madala-tiitriline inhibiitor) võib osutuda vajalikuks eeltoodud valemi põhjal

arvutatutest suuremate annuste manustamine.

Hemorraagia raskus/kirurgilise

protseduuri tüüp

VIII hüübimisfaktori

vajalik tase

(% või RÜ/dl)

Manustamisintervall

(tunnid)/ravi kestus (päevad)

Hemorraagia

Algav hemartroos, lihasesisene

veritsus või veritsus suuõõnes.

Laialdasem hemartroos,

lihasesisene veritsus või hematoom.

Eluohtlikud veritsused.

20...40

30...60

60...100

Korrata injektsioone

iga 12...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 8...24 tunni järel)

vähemalt 1 ööpäeva vältel,

kuni veritsusega kaasnev valu

on kadunud või on toimunud

paranemine.

Korrata injektsioone

iga 12...24 tunni järel

(alla kuueaastaste patsientide

puhul 8...24 tunni järel)

3...4 ööpäeva vältel või kauem,

kuni valu ja äge funktsioonihäire

on kadunud.

Korrata injektsioone

iga 8...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 6...12 tunni järel),

kuni oht on möödunud.

Kirurgiline operatsioon

Väike

Kaasa arvatud hamba ekstraktsioon.

Suur

30...60

80...100

(pre- ja postoperatiivne)

Iga 24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 12...24 tunni järel)

vähemalt 1 ööpäeva vältel

kuni paranemiseni.

Korrata injektsioone

iga 8...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 6...24 tunni järel) kuni

haava piisava paranemiseni,

seejärel jätkata ravi veel

vähemalt 7 päeva vältel,

et säilitada VIII hüübimisfaktori

aktiivsus 30...60% (RÜ/dl).

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ADVATE 250 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 500 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 1000 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 1500 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 2000 IU süstelahuse pulber ja lahusti

ADVATE 3000 IU süstelahuse pulber ja lahusti

Oktokog alfa (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on ADVATE ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne ADVATE kasutamist

Kuidas ADVATE't kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas ADVATE't säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on ADVATE ja milleks seda kasutatakse

ADVATE sisaldab toimeainet oktokog alfat, inimese VIII hüübimisfaktorit, mis on toodetud

rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Faktor VIII aitab verel hüübida ja veritsust peatada.

A-hemofiilia patsientidel (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori vaegus) see puudub või ei toimi nagu

peaks.

ADVATE’t kasutatakse veritsuste ennetamiseks ja raviks A-hemofiilia (pärilik veritsemise häire, mida

põhjustab VIII hüübimisfaktori vaegus) kõigi vanuserühma patsientidel.

ADVATE on kogu tootmisprotsessi ulatuses valmistatud ilma inimeselt või loomalt pärineva valgu

lisamiseta.

2.

Mida on vaja teada enne ADVATE kasutamist

Ärge kasutage ADVATE't:

kui te olete allergiline oktokog alfa või ravimi mõne muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

kui olete allergiline hiire või hamstri valkude suhtes

Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga.

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADVATE 250 IU süstelahuse pulber ja lahusti.

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Igas viaalis on 250 RÜ oktokog alfat, rekombinantset inimese VIII (rDNA) hüübimisfaktorit.

ADVATE sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 50 RÜ ml kohta inimese VIII (rDNA)

hüübimisfaktorit, oktokog alfat.

Tugevus (toimeühikud) määratakse Euroopa farmakopöa kromogeentesti abil. ADVATE spetsiifiline

aktiivsus on ligikaudu 4000...10 000 RÜ valgu mg kohta.

Oktokog alfa (inimese hüübimisfaktor VIII (rDNA)) on 2332 aminohappega puhastatud proteiin.

See on toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil hiina hamstri munasarjarakkudest (CHO).

Valmistatud ilma mistahes (eksogeense) inimeselt või loomalt pärineva valgu lisamiseta rakukultuuri

protsessi, puhastamisele või lõplikku ravimvormi.

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d):

0,45 mmol naatriumi (10 mg) viaalis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Pulber: valge kuni tuhmvalge rabe pulber.

Lahusti: selge ja värvitu lahus.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Veritsuste ravi ja profülaktika A-hemofiilia patsientidel (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori

puudulikkus). ADVATE on näidustatud kasutamiseks kõikidel vanuserühmadel.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi ADVATE'ga peab alustama arsti järelvalve all, kellel on hemofiilia ravis kogemusi ning

anafülaksia korral tuleb alustada taaselustamisega koheselt.

Annustamine

Annustamine ja asendusravi kestus sõltuvad VIII hüübimisfaktori puudulikkuse raskusest, veritsuse

asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

VIII hüübimisfaktori ühikute arv on toodud rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis põhinevad

VIII hüübimisfaktori preparaatidele esitatud MTO standardil. VIII hüübimisfaktori aktiivsus plasmas

on toodud kas protsendina (suhe normiväärtusesse inimese plasmas) või RÜ-des (vastavalt

VIII hüübimisfaktori rahvusvahelisele standardile).

VIII hüübimisfaktori aktiivsuse 1 rahvusvaheline ühik (RÜ) vastab VIII hüübimisfaktori

sisaldusele 1 ml normaalse inimese plasmas.

Ravi vajadusel

VIII hüübimisfaktori vajaliku annuse arvutamine baseerub empiirilisel leiul,

et VIII hüübimisfaktori 1 RÜ kehakaalu kg kohta suurendab plasma VIII hüübimisfaktori

aktiivsust 2 RÜ/dl võrra. Vajalik annus arvutatakse järgmise valemi järgi:

Vajalik ühikute (RÜ) arv = kehakaal (kg) x soovitav VIII hüübimisfaktori taseme tõus (%) x 0,5

Järgnevate hemorraagiate puhul ei tohi VIII hüübimisfaktori aktiivsus langeda allapoole plasma

aktiivsuse toodud taset (% normiväärtusest või RÜ/dl) vastava perioodi jooksul. Järgnevat

tabelit 1 saab kasutada annustamisjuhisena veritsuste ja kirurgiliste protseduuride korral:

Tabel 1

Annustamisjuhis veritsuste ja kirurgiliste protseduuride korral

Hemorraagia raskus/kirurgilise

protseduuri tüüp

VIII hüübimisfaktori

vajalik tase (% või

RÜ/dl)

Manustamisintervall

(tunnid)/ravi kestus (päevad)

Hemorraagia

Algav hemartroos, lihasesisene

veritsus või veritsus suuõõnes.

Laialdasem hemartroos, lihasesisene

veritsus või hematoom.

Eluohtlikud veritsused.

20...40

30...60

60...100

Korrata injektsioone

iga 12...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 8...24 tunni järel)

vähemalt 1 ööpäeva vältel, kuni

veritsusega kaasnev valu on

kadunud või on toimunud

paranemine.

Korrata injektsioone

iga 12...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 8...24 tunni järel)

3...4 ööpäeva vältel või kauem,

kuni valu ja äge funktsioonihäire

on kadunud.

Korrata injektsioone

iga 8...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 6...12 tunni järel), kuni

oht on möödunud.

Kirurgiline operatsioon

Väike

Kaasa arvatud hamba ekstraktsioon.

Suur

30...60

80...100

(pre- ja postoperatiivne)

Iga 24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 12...24 tunni järel)

vähemalt 1 ööpäeva vältel kuni

paranemiseni.

Korrata injektsioone

iga 8...24 tunni järel (alla

kuueaastaste patsientide

puhul 6...24 tunni järel) kuni

haava piisava paranemiseni,

seejärel jätkata ravi veel

vähemalt 7 päeva vältel,

et säilitada VIII hüübimisfaktori

aktiivsus 30...60% (RÜ/dl).

Annust ja manustamise sagedust tuleb kohandada vastavalt individuaalsele ravivastusele. Teatud

tingimustel (nt madala-tiitriline inhibiitor) võib osutuda vajalikuks eeltoodud valemi põhjal

arvutatutest suuremate annuste manustamine.

Ravikuuri käigus on korduvate injektsioonide annuse ja sageduse määramisel soovitatav lähtuda

VIII plasmafaktori sisaldusest. Eriti ulatuslike operatsioonide puhul on hädavajalik asendusravi täpne

jälgimine VIII plasmafaktori aktiivsuse määramise teel. Erinevatel patsientidel võib olla erinev vastus

VIII hüübimisfaktori manustamisele, mille tulemusena on erinevad VIII hüübimisfaktori sisalduse

suurenemine

in vivo

ja poolväärtusajad.

Profülaktika

Veritsuse pikaajaliseks profülaktikaks raskekujulise A-hemofiilia patsientidel on VIII hüübimisfaktori

tavaline annus 20...40 RÜ kehakaalu kg kohta 2...3-päevase manustamisintervalliga.

Lapsed

Manustamine ravi vajadusel laste puhul (0 kuni 18 eluaastat) ei erine täiskasvanud patsientidest. Alla

6-aastaste patsientide puhul on profülaktiliseks raviks soovituslik annus 20 kuni 50 RÜ faktor VIII

kehakaalu kg kohta 3 kuni 4 korda nädalas.

Manustamisviis

ADVATE’t tuleb manustada veenitee kaudu. Kui manustajaks ei ole tervishoiutöötaja, peab manustaja

saama asjakohase koolituse.

Manustamise kiirus peab olema patsiendile sobiv, maksimaalne kiirus 10 ml/min.

Pärast lahustamist on lahus selge, värvitu, võõrosakesteta ja pH-ga 6,7 kuni 7,3.

Instruktsioonid ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmiseks enne manustamist, vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud abiainete või hiire või hamstri valkude suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkus

Allergilist tüüpi ülitundlikkuse reaktsioonid, kaasa arvatud anafülaksia, on ADVATE puhul esinenud.

Preparaat sisaldab väikeses koguses hiire ja hamstri valke. Ülitundlikkuse sümptomite ilmnemise

korral tuleb patsiendil soovitada preparaadi manustamine koheselt lõpetada ning võtta ühendust

arstiga. Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkusreaktsioonide varajastest nähtudest, sealhulgas

nõgestõbi, generaliseerunud urtikaaria, pigistustunne rindkeres, vilisev hingamine, hüpotensioon ja

anafülaksia.

Šoki korral tuleb rakendada standardseid meditsiinilisi šoki ravivõtteid.

Inhibiitorid

VIII hüübimisfaktori vastaste neutraliseerivate antikehade (inhibiitorid) teke on A hemofiiliaga isikute

ravimisel teadaolev tüsistus. Need inhibiitorid on tavaliselt VIII hüübimisfaktori prokoaguleeriva

toime vastu suunatud IgG immuniglobuliinid, mille hulka väljendatakse Bethesda ühikutes (BÜ)

vereplasma ühe ml kohta, kasutades modifitseeritud testi. Inhibiitorite tekkerisk on vastavuses haiguse

raskusastme ja VIII hüübimisfaktori toimeajaga. Risk on suurim toime esimese 20 päeva jooksul.

Harva võivad inhibiitorid tekkida pärast esimest 100 ravipäeva.

Täheldatud on inhibiitorite taastekke juhtumeid (madalas tiitris) pärast ühelt VIII hüübimisfaktori

ravimilt üleminekul teisele eelnevalt rohkem kui 100 päeva ravitud patsientidel, kellel on varasemalt

tekkinud inhibiitorid. Seetõttu on soovitatav kõiki patsiente hoolikalt jälgida inhibiitorite tekke suhtes

iga kord kui ravimit vahetatakse.

Inhibiitorite tekke kliiniline tähtsus sõltub inhibiitori tiitrist. Madalas tiitris inhibiitoritega, mis on

veres lühiajaliselt või jäävad püsivalt madalale tiitrile, on ebapiisava kliinilise ravivastuse risk väiksem

kui kõrges tiitris inhibiitoritega.

Üldiselt tuleb kõiki VIII hüübimisfaktori preparaatidega ravitavaid patsiente hoolikalt jälgida

inhibiitorite tekke suhtes asjakohaste kliiniliste vaatluste ja laboratoorsete analüüside abil. Kui VIII

hüübimisfaktori soovitud aktiivsust vereplasmas ei saavutata või kui veritsust ei saa kontrolli alla

asjakohase annusega, tuleb teha uuring VIII hüübimisfaktori inhibiitori olemasolu kindlakstegemiseks.

Inhibiitori kõrge tasemega patsientidel võib VIII hüübimisfaktoriga ravi olla ebaefektiivne ja tuleb

kaaluda teisi ravivõimalusi. Selliste patsientide ravi peavad juhtima arstid, kellel on kogemusi

hemofiilia ja VIII hüübimisfaktori inhibiitoritega patsientide ravis.

Kateetriga seotud ravikomplikatsioonid

Kui keskne veeniabivahend (CVAD) on vajalik, siis tuleb võtta arvesse CVAD-ga seotud

komplikatsioone k.a. lokaalseid infektsioone, bakterieemiat ning kateetri asukoha tromboosi.

Abiainetega seotud asjaolud

Lahuse valmistamise järel sisaldab see ravim 0,45 mmol (10 mg) naatriumi viaali kohta. Sellega peab

arvestama patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Soovitame tungivalt panna kirja preparaadi nime ja partii numbri ADVATE igal kasutuskorral,

et säilitada seos patsiendi ja ravimpreparaadi partii vahel.

Lapsed

Loetletud erihoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad nii täiskasvanutele kui ka lastele.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ADVATE’ga ei ole uuritud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Loomadel ei ole VIII hüübimisfaktoriga reproduktsiooniuuringud läbi viidud. Kuna A-hemofiiliat

esineb naistel harva, puudub faktor VIII kasutamise kogemus raseduse ja imetamise ajal. Seetõttu

tohib VIII hüübimisfaktorit kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal ainult kindla näidustuse

olemasolul.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

ADVATE ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

ADVATE kliinilistes uuringutes osales 418 uuritavat, kellel esines vähemalt üks kõrvaltoime

ADVATE’le ning kokku 93 kõrvaltoimet. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid VIII hüübimisfaktori

vastaste neutraliseerivate antikehade teke (inhibiitorid), peavalu ja palavik.

Ülitundlikkus või allergilised reaktsioonid (mille hulka võivad kuuluda angioödeem, põletus- ja

torkimistunne infusioonikohas, külmavärinad, kuumalained, generaliseerinud urtikaaria, peavalu,

nõgestõbi, hüpotensioon, letargia, iiveldus, rahutus, tahhükardia, pigistustunne rinnus, torkimine,

oksendamine, vilisev hingamine) on harvaesinevad ja võivad mõnel juhul areneda tõsiseks

anafülaksiaks (sealhulgas šokk).

Täheldada võib antikehade teket hiire ja/või hamstri proteiini suhtes koos sellega seotud

ülitundlikkusreaktsioonidega.

A-hemofiiliaga patsientidel, keda ravitakse VIII hüübimisfaktoriga, sealhulgas ADVATE-ga, võivad

tekkida neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Selliste inhibiitorite tekkest annab üldseisund ise

märku ebapiisava kliinilise ravivastusega. Sellistel juhtudel on soovitatav võtta ühendust

spetsialiseerunud hematoloogia keskusega.

Vastureaktsioonide tabelkokkuvõte

Alljärgnevas tabelis 2 on toodud ravimi kõrvaltoimete esinemissagedus kliinilistes uuringutes ja

vabatahtlikes aruannetes. Tabel vastab MedDRA organsüsteemi klassifikatsioonile (OSK ja

soovituslik termin).

Esinemissagedust hinnati järgmisi kriteeriume kasutades: väga sage (≥ 1/10), sage

1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (

1/1000 kuni < 1/100), harv (

1/10 000 kuni < 1/1000) ja väga harv

(< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on

kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 2

Ravimi kõrvaltoimete esinemissagedus (ADR) kliinilistes uuringutes ja vabatahtlikes

aruannetes

MedDRA

organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Esinemissagedus

a

Infektsioonid ja

infestatsioonid

Gripp

Aeg-ajalt

Larüngiit

Aeg-ajalt

Vere ja lümfisüsteemi häired

VIII hüübimisfaktori inhibeerimine

Aeg-ajalt (PTP)

Väga sage (PUP)

Lümfangiit

Aeg-ajalt

Immuunsüsteemi häired

Anafülaktilised reaktsioonid

Teadmata

Ülitundlikkus

Teadmata

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Sage

Pearinglus

Aeg-ajalt

Mälu halvenemine

Aeg-ajalt

Värin

Aeg-ajalt

Minestus

Aeg-ajalt

Migreen

Aeg-ajalt

Maitsehäire

Aeg-ajalt

Silma kahjustused

Silmapõletik

Aeg-ajalt

Südame häired

Palpitatsioonid

Aeg-ajalt

Vaskulaarsed häired

Hematoom

Aeg-ajalt

Kuumad hood

Aeg-ajalt

Kahvatus

Aeg-ajalt

Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Düspnoe

Aeg-ajalt

Seedetrakti häired

Diarröa

Aeg-ajalt

Valu ülakõhus

Aeg-ajalt

Iiveldus

Aeg-ajalt

Oksendamine

Aeg-ajalt

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Sügelus

Aeg-ajalt

Lööve

Aeg-ajalt

Suurenenud higistamine

Aeg-ajalt

Urtikaaria

Aeg-ajalt

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

Palavik

Sage

Perifeersed tursed

Aeg-ajalt

Valu rinnus

Aeg-ajalt

Ebamugavustunne rinnus

Aeg-ajalt

Külmavärinad

Aeg-ajalt

Halb enesetunne

Aeg-ajalt

Hematoom veresoone punktsioonikohas

Aeg-ajalt

Arvutused põhinevad ADVATE’t saanud patsientide üldarvul (418).

VIII hüübimisfaktori taseme ootamatu langus ilmnes ühel patsiendil operatsioonijärgse

ADVATE püsiinfusiooni ajal (10...14. operatsioonijärgne päev). Hemostaas püsis kogu selle

perioodi vältel ning nii VIII plasmafaktori sisalduse kui kliirensi väärtuse tase taastusid 15ndaks

operatsioonijärgseks päevaks. VIII hüübimisfaktori vastaste inhibiitorite määramise testid, mis

tehti pärast püsiinfusiooni lõppu ja uuringu lõppedes, andsid negatiivse vastuse.

ADR on selgitatud allolevas osas.

Esinemissagedus põhineb kõigi VIII hüübimisfaktori ravimitega tehtud uuringutel, mis

hõlmasid raske A-hemofiiliaga patsiente. PTP = previously treated patients, varem ravitud

patsiendid, PUP = previously untreated patients, varem ravimata patsiendid

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Tootmisprotsessi jääkidele iseloomulikud ADR-d

229-st ravitud patsiendist, keda hinnati Hiina hamstri munasarja (CHO) rakuproteiini antikehade

suhtes, ilmnes kolmel tiitrite statistiliselt oluline tõusutendents ning neljal püsivad või ajutised

kõrgtasemed ja ühel patsiendil olid mõlemad, kuid puudusid kliinilised sümptomid. 229-st ravitud

patsiendist, keda hinnati hiire IgGa antikehade suhtes, ilmnes 10-l statistiliselt oluline tõusutendents ja

kahel püsivad või ajutised kõrgtasemed ning ühel patsiendil olid mõlemad. Neljal neist patsientidest

esines korduvatel kokkupuudetel uuringuravimiga üksikjuhtudel nõgestõbe, sügelust, löövet ja

eosinofiilide taseme vähest tõusu.

Ülitundlikkus

Allergilist tüüpi reaktsioonide alla kuulub anafülaksia; teateid on ka pearinglusest, paresteesiatest,

lööbest, punetusest, näopaistetusest, urtikaariast ja kihelusest.

Pediaatriline elanikkond

Kliinilistes uuringutes ei ole täheldatud ADR vanusespetsiifilisi eripärasid v.a. inhibiitorite

kujunemine varem ravimata pediaatrilistel patsientidel (PUP) ja kateetriga seotud komplikatsioonide

puhul.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.

See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada

kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Rekombinantse inimese VIII hüübimisfaktori üleannustamisnähtudest ei ole teatatud.

Väsimus

Teadmata

Reaktsioon süstekohas

Teadmata

Haiglane olek

Teadmata

Uuringud

Monotsüütide arvu tõus

Aeg-ajalt

VIII hüübimisfaktori taseme langus

Aeg-ajalt

Hematokriti langus

Aeg-ajalt

Laboratoorse uuringu ebanormaalne tulemus

Aeg-ajalt

Vigastus, mürgistus ja

protseduuri tüsistused

Protseduurijärgne tüsistus

Aeg-ajalt

Protseduurijärgne verejooks

Aeg-ajalt

Reaktsioon protseduurikohal

Aeg-ajalt

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antihemorraagilised ained, verehüübimisfaktor VIII.

ATC-kood: B02BD02.

VIII hüübimisfaktori/von Willebrandi faktori kompleks koosneb kahest molekulist (faktor VIII

ja von Willebrandi faktor), millel on erinev füsioloogiline funktsioon. ADVATE sisaldab

rekombinantset hüübimisfaktorit VIII (oktokog alfa), glükoproteiini, mis on bioloogiliselt

sarnane plasmast pärinevale faktor VIII glükoproteiinile.

Oktokog alfa on glükoproteiin, mis koosneb 2332 aminohappest ligikaudse molekulmassiga 280 kD.

Kui oktokog alfat manustatakse hemofiiliaga patsientidele, seondub faktor VIII patsiendi vereringes

endogeense von Willebrandi faktoriga. Aktiveeritud faktor VIII on aktiveeritud IX faktori kofaktor,

mis kiirendab X faktori muutumist aktiveeritud X faktoriks. Aktiveeritud faktor X muudab

protrombiini trombiiniks. Trombiin muudab seejärel fibrinogeeni fibriiniks ja võib moodustuda tromb.

A-hemofiilia on sooga seonduv pärilik verehüübimishäire, mis on tingitud VIII hüübimisfaktori

aktiivsuse vähenemisest ning põhjustab profuusset veritsust liigestesse, lihastesse või siseelunditesse,

kas spontaanselt või juhusliku/kirurgilise trauma tagajärjel. Asendusravi viib VIII hüübimisfaktori

taseme tõusuni plasmas, võimaldades seeläbi VIII hüübimisfaktori puudulikkust ja soodumust

veritsusele ajutiselt korrigeerida.

Kogutud on andmeid immunoloogilise tolerantsuse võimalikkusest (ITI) inhibiitoritega patsientidel.

PUP-uuringu alauuringus nr 060103 dokumenteeriti ITI-ravi 11-l PUP juhul. Koostati retrospektiivne

tabel-ülevaade 30 uuringus osalenud lapse ITI kohta (uuringus nr 060703). Mittesekkuvas

prospektiivses registriuuringus (PASS-INT-004) dokumenteeriti ITI 44 lapseeas ja täiskasvanud

uuringus osalejal, kellest 36 said ITI-ravi. Andmete kohaselt on immunoloogilist tolerantsust võimalik

saavutada.

Uuringus 60201 võrreldi kahte pikaajalist profülaktilist raviskeemi 53-l eelneva ravita patsiendil:

individualiseeritud farmakokineetilist reguleeritud annustamisrežiimi (20…80 RÜ

VIII hüübimisfaktorit kehakaalu kg kohta intervallidega 72 ± 6 tundi, n = 23) standardse profülaktilise

annustamisrežiimiga (20…40 RÜ/kg iga 48 ±6 tunni jooksul, n=30). Farmakokineetilist reguleeritud

annustamisrežiimi (spetsiifilise valemi järgi) kasutati eesmärgiga säilitada VIII hüübimisfaktorit

annustamisvahelise 72 tunnise perioodi jooksul tasemel ≥ 1%. Uuringu andmed näitavad, et need kaks

profülaktilist annustamisrežiimi on veritsemise vähendamise osas võrreldavad.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama ADVATE-ga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide

alarühmade kohta, kellel on A-hemofiilia (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori puudus), pediaatriliste

uuringute programmide „Immunoloogilise tolerantsi induktsioon (ITI) A-hemofiilia-ga patsientidel

(kaasasündinud VIII hüübimisfaktori puudus), kellel on tekkinud VIII hüübimisfaktori inhibiitorid”

ja „veritsuse ravi ja profülaktika A-hemofiilia-ga patsientidel (kaasasündinud VIII hüübimisfaktori

puudus)” alusel kinnitatud näidustuse korral (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2).

5.2

Farmakokineetilised omadused

Kõik ADVATE farmakokineetika uuringud on läbi viidud eelnevalt ravitud patsientidega, kellel esines

raske kuni mõõdukalt raske A-hemofiilia (VIII hüübimisfaktori algväärtus ≤ 2%). Plasmaproovide

analüüs teostati kesklaboris, kasutades üheastmelist hüübimistesti.

Kokku saadi 195lt raske A-hemofiiliaga patsientidelt (VIII hüübimisfaktori algväärtus ≤ 1%)

farmakokineetilised näitajad, mis kaasati protokollipõhistesse farmakokineetilistesse analüüsidesse.

Farmakokineetiliste näitajate kokkuvõtteks kasutati nende analüüside kategooriaid väikelapsed

(vanus 1 kuud… 2 aastat), lapsed (vanus 2… 5 aastat), vanemad lapsed (vanus 5...12 aastat), noorukid

(vanus 12…18 aastat) ja täiskasvanud (vanus üle18 aasta); vanus määrati patsiendi vanuse järgi

farmakokineetilise infusiooni ajal.

Tabel 3

ADVATE farmakokineetiliste näitajate kokkuvõte raske A-hemofiiliaga patsientidel

(VIII hüübimisfaktori algväärtus < 1%) vanusegruppide järgi

Näitaja

(keskmine ±

standardhälve)

Väikelapsed

(n=5)

Lapsed

(n=30)

Vanemad

lapsed

(n=18)

Noorukid

(n=33)

Täiskasvanud

(n=109)

Kogu AUC

(RÜ*·h/dl)

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,7

1506,6 ± 530,0

1317,1 ± 438,6

1538,5 ± 519,1

Kohandatud

taseme astmeline

tõus C

i juures

(RÜ/dl RÜ/kg

kohta)

2,2 ± 0,6

1,8 ± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

Poolväärtusaeg

9,0 ± 1,5

9,6 ± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimaalne

kontsentratsioon

plasmas pärast

infusiooni (RÜ/dl)

110,5 ± 30,2

90,8 ± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

Keskmine

toimimisaeg (h)

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

Jaotusruumala

püsiolekus (dl/kg)

0,4 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

Kliirens

(ml/kg*h)

3,9 ± 0,9

4,8 ± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

Arvutatud kui (Cmax – VIII hüübimisfaktori algväärtus) jagatud annusega RÜ/kg-s, kus Cmax on

infusioonijärgne VIII hüübimisfaktori maksimaalne näit.

ADVATE ohutus ja hemostaatiline efektiivsus on laste puhul sarnane täiskasvanutel tuvastatud

ohutuse ja efektiivsusega.

Kohandatud taseme tõus ja terminaalne poolväärtusaeg (t

½

) oli lastel

(alla 6-aastased) umbes 20% madalam kui täiskasvanutel, mis võib olla seotud nooremate patsientide

teadaolevalt suurema plasmamahuga kg kehakaalu kohta.

Hetkel puuduvad ADVATE farmakokineetilised andmed eelneva ravita patsientide kohta.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ägeda toksilisuse, kroonilise toksilisuse, lokaalse toksilisuse ja

genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Pulber:

mannitool

naatriumkloriid

histidiin

trehaloos

kaltsiumkloriid

trometamool

polüsorbaat 80

glutatioon (redutseeritud).

Lahusti:

steriilne süstevesi.

6.2

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimite või lahustitega segada.

6.3

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Lahuse valmistamise järel tuleks mikrobioloogilisest seisukohast lähtudes preparaat manustada kohe

pärast valmistamist. Siiski, keemilist ja füüsikalist stabiilsust kasutamisel on 25 °C juures

näidatud 3 tunni vältel.

Ravimi kõlblikkusaja kestel võib seda ühe perioodi vältel, mis ei ületa 6 kuud, hoida toatemperatuuril

(kuni 25 °C). 6-kuulise toatemperatuuril säilitamise lõppkuupäev tuleb märkida pakendile. Pärast

toatemperatuuril säilitamist ei tohi preparaati külmkapis säilitada.

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2

C...8

Mitte hoida sügavkülmas.

ADVATE koos seadmega BAXJECT II: hoida ravimi viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

ADVATE süsteemis BAXJECT III: hoida suletud blister välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Nii pulbri viaal kui ka 5 ml lahusti viaal on I tüüpi klaasist ja suletud klorobutüül-kummikorgiga.

Ravim on saadaval ühes järgmistest komplektidest:

ADVATE koos seadmega BAXJECT II: igas pakendis on pulbri viaal, 5 ml lahusti viaal ja

seade pulbri lahustamiseks (BAXJECT II).

ADVATE süsteemis BAXJECT III: igas pakendis on suletud blistris kasutusvalmis süsteem

BAXJECT III (pulbri viaal ja 5 ml lahusti viaal on lahustamiseks eelnevalt süsteemiga kokku

pandud).

6.6

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

ADVATE manustatakse veeni pärast pulbri lahustamist.

Lahustatud lahust tuleb visuaalselt kontrollida tahkete osakeste ja/või värvuse muutuse suhtes.

Pärast lahustamist peab lahus olema läbipaistev ja värvitu ega tohi sisaldada võõrosakesi.

Lahust ei tohi kasutada, kui see on hägune või selles on tahkeid osakesi.

Manustamiseks on vaja luer-lock süstalt.

Manustada kolme tunni jooksul pärast lahustamist.

Pärast lahustamist mitte hoida preparaati külmkapis.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Lahustamine seadmega BAXJECT II

Lahustamiseks kasutada ainult pakendis olevat steriilset süstevett ja seadet pulbri lahustamiseks.

Mitte kasutada BAXJECT II seadet, kui selle steriilne kate või selle pakend on kahjustatud või

on mingeid riknemise märke.

Tuleb järgida aseptikanõudeid:

Lugege kogu dokumenti

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653904/2017

EMEA/H/C/000520

Kokkuvõte üldsusele

Advate

alfaoktokog

See on ravimi Advate Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Advate kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Advate kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või

apteekri poole.

Mis on Advate ja milleks seda kasutatakse?

Advate on ravim, mida kasutatakse verejooksude raviks ja ennetamiseks igas vanuses patsientidel,

kellel on A-hemofiilia (VIII hüübimisfaktori vaegusest põhjustatud kaasasündinud veritsustõbi). See

sisaldab toimeainena alfaoktokogi (inimese VIII hüübimisfaktor).

Kuidas Advatet kasutatakse?

Advate on retseptiravim. Ravi sellega peab alustama hemofiiliaravi kogemusega arst tingimustes, kus

on olemas elustamisseadmed raske allergilise reaktsiooni (anafülaksia) raviks.

Advatet turustatakse veenisüstelahuse pulbri ja lahustina. Annus ja ravi kestus sõltuvad sellest, kas

Advatet kasutatakse verejooksude raviks või ennetamiseks või operatsiooni ajal, samuti patsiendi

VIII hüübimisfaktori sisaldusest, hemofiilia raskusastmest, verejooksu ulatusest ja asukohast ning

patsiendi seisundist ja kehakaalust. Advate on ette nähtud kas lühiajaliseks või pikaajaliseks

kasutamiseks.

Patsiendid või nende hooldajad võivad Advatet kodus ise manustada, kui nad on saanud asjakohase

väljaõppe. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Advate

EMA/653904/2017

Page 2/3

Kuidas Advate toimib?

Advate toimeaine alfaoktokog (inimese VIII hüübimisfaktor) on vere hüübimist soodustav aine. A-

hemofiiliaga patsientidel esineb VIII hüübimisfaktori vaegus, mis põhjustab vere hüübimisprobleeme,

nagu verejooksud liigestes, lihastes või siseelundites. Advatet kasutatakse VIII hüübimisfaktori

vaeguse korrigeerimiseks, asendades puuduva VIII hüübimisfaktori ja võimaldades sellega

veritsushäiret ajutiselt leevendada.

Alfaoktokogi valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda tekitavad rakud, millesse on lisatud

alfaoktokogi teket võimaldav geen (DNA).

Milles seisneb uuringute põhjal Advate kasulikkus?

Advate sarnaneb Euroopa Liidus heaks kiidetud ravimiga Recombinate, kuid Advatet valmistatakse

teisel viisil, nii et ravim ei sisalda inim- ega loomse päritoluga valke. Sel põhjusel võrreldi Advatet

Recombinatega põhiuuringus, mille eesmärk oli tõendada kahe ravimi ekvivalentsust. Uuringus osales

111 A-hemofiiliaga patsienti.

Uuringus loendati verejooksujuhud ja hinnati Advate efektiivsust verejooksude peatamisel (lähtudes

skaalast „toime puudub“ kuni „suurepärane toime“) 107 patsiendil, kes kõik kasutasid Advatet. 510

uuest verejooksujuhust 86% korral hinnati Advate efektiivsus suurepäraseks või heaks. Lisaks vajas

81% neist verejooksujuhtudest üksnes ühekordset ravi Advatega.

Kolmes lisauuringus jälgiti ravimi kasutamist raske või mõõdukalt raske A-hemofiiliaga patsientide

verejooksu ennetamisel ja operatsiooni ajal, neist ühes uuringus 53 alla 6-aastasel lapsel. Lisauuringud

kinnitasid Advate efektiivsust, sealhulgas alla 6-aastastel lastel.

Mõnel patsiendil võivad tekkida VIII hüübimisfaktori inhibiitorid: organismi immuunsüsteem tekitab

VIII hüübimisfaktori vastu antikehi (valke), mis võivad peatada ravimi toime, nii et see enam ei peata

veritsust. Uuriti ka Advate suurt annust, et teha kindlaks, kas see aitab eemaldada verest

VIII hüübimisfaktori vastased antikehad (immuuntaluvuse esilekutsumine), et ravi

VIII hüübimisfaktoriga püsiks efektiivne. Andmed, mis esitati immuuntaluvuse esilekutsumise kohta

inhibiitoritega patsientidel, ei olnud piisavad ravimi heakskiitmiseks sellel näidustusel.

Mis riskid Advatega kaasnevad?

Advate sagedad kõrvalnähud (esinevad 1–10 patsiendil 100st) on peavalu ja püreksia (palavik).

Teatatud on ülitundlikkuse (allergia) reaktsioonidest ja need võivad mõnel juhul muutuda raskeks.

Mõnel VIII hüübimisfaktorit sisaldavaid ravimeid võtval patsiendil võivad tekkida VIII hüübimisfaktori

vastased inhibiitorid (antikehad), mistõttu ravimi toime lakkab ning see ei peata enam veritsust.

Sellisel juhul tuleb pöörduda spetsialiseerunud hemofiiliakeskusesse.

Advate kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. Advatet ei tohi kasutada

patsiendid, kes on inimese VIII hüübimisfaktori, hiire- või hamstrivalkude või ravimi mis tahes muu

koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).

Miks Advate heaks kiideti?

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Advate kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas anda ravimi müügiloa. Amet järeldas, et Advate efektiivsus verejooksude ravis ja ennetamisel

A-hemofiiliaga patsientidel on tõendatud ning et selle ohutusprofiil on vastuvõetav.

Advate

EMA/653904/2017

Page 3/3

Mis meetmed võetakse, et tagada Advate ohutu ja efektiivne kasutamine?

Advate ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Advate kohta

Euroopa Komisjon andis Advate müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 2. märtsil 2004.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Advate kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Advatega toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2017.

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet