QUETIAPIN TEVA 50 MG RETARD, POR TBL PRO 50X50MG

República Checa - checo - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Cómpralo ahora

Ficha técnica Ficha técnica (SPC)
29-11-2022
Ingredientes activos:
KVETIAPIN-FUMARÁT (QUETIAPINI FUMARAS)
Disponible desde:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
Código ATC:
N05AH04
Dosis:
50MG
formulario farmacéutico:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Vía de administración:
Perorální podání
Unidades en paquete:
50, Blistr
tipo de receta:
Léčiva na lékařský předpis
Estado de Autorización:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Número de autorización:
68/ 050/12-C
Fecha de autorización:
0000-00-00

Leer el documento completo

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls249097/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quetiapin Teva 50 mgRetard

Quetiapin Teva 200 mgRetard

Quetiapin Teva 300 mgRetard

Quetiapin Teva 400 mgRetard

quetiapinum

Přečtěte sipozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékolidalší otázky, zeptejte sesvého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravekbyl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravekQuetiapin Tevaa kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekQuetiapin Tevaužívat

Jak se přípravekQuetiapin Tevaužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekQuetiapin Tevauchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKQUETIAPIN TEVAA KČEMU SE POUŽÍVÁ

QuetiapinTevaobsahujeléčivoulátkukvetiapin.Kvetiapinpatřídoskupinyléčivýchlátek

nazývaných antipsychotika. Quetiapin Teva se užívá k léčbě některých onemocnění jako je:

Schizofrenie:kdymůžete slyšet nebo pociťovat věci, které nejsou skutečné, věřit věcemkteré

nejsoupravdanebosecítitnezvyklepodezřívavý/á,úzkostný/á,zmatený/á,mítpocitviny,

napětí nebo depresi

Mánie:kdymůžetecítitvelkévzrušení,mítpovznesenounáladu,býtrozrušený/á,mítpocit

nadšenínebopřekypovataktivitounebomítšpatnýodhadzahrnujícíiagresivnínebo

zkratkovité chování.

Bipolárnídepreseadepresivníepizodyvrámcidepresivnínemoci:kdypociťujetesmutek.

Můžetemítpocit,žejstedeprimován/a,můžetemítpocitviny,pocitztrátyenergie,ztrátu

chuti nebo nemůžete spát.

Pokudje Quetiapin Teva užíván k léčbě depresivníchepizodvrámcidepresivnínemoci, bude užíván

spolu s dalšími přípravky k léčbě tohoto onemocnění.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapin Teva, i když se již cítíte lépe.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

QUETIAPIN TEVAUŽÍVAT

Neužívejte přípravekQuetiapin Teva jestliže:

jstepřecitlivělý/á(alergický/á)naléčivoulátkukvetiapinnebonakteroukolidalšísložku

přípravkuQuetiapin Teva.

užíváteněkteré znásledujících léků:

léky na léčbu HIV (AIDS)

azolovéprotiplísňové léky

erythromycin nebo klarithromycin (na léčbu infekcí)

nefadozon (k léčbě deprese).

PokudseVásněkterýzvýšeuvedenýchbodůtýká,neužívejtepřípravekQuetiapinTeva.Pokudsi

nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem ještě před započetím léčby.

Zvláštní opatrnostipři použití přípravkuQuetiapin Tevajezapotřebí

Dříve než začnete užívat Quetiapin Teva, informujte lékaře pokud:

VyneboněkdojinýzVašírodinymátenebojsteměl/ajakékolivproblémysesrdcem,například

nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte nějaké léky, které ovlivňují činnost srdce.

mátenízký krevní tlak.

jste měl/acévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršípacient/ka.

máteonemocnění jater.

jsteněkdyměl/a křeče.

mátediabetesmellitus(cukrovku)nebozvýšenérizikovznikucukrovky.Lékařmůževprůběhu

léčbyQuetiapinem TevakontrolovatVašihladinu krevního cukru.

mátenízkouhladinubílýchkrvineknebojsteměl/anízkouhladinubílýchkrvinekvminulosti

(která mohla, ale nemusela být způsobena užíváním jiných léků).

jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud tomu tak je, neměl/a byste přípravek

užívat,protožeQuetiapinTevamůžeustaršíchlidísdemencízvýšitrizikocévnímozkové

příhodynebo v některých případech i riziko úmrtí.

pokudseuVásnebouněkohozVašírodinyjižněkdyvyskytlypotížeskrevnímisraženinami

(ucpánícév,embolie).Užívánípodobnýchpřípravkůjakojetento,jetotižspojovánostvorbou

krevních sraženin v cévách.

V průběhu léčbyihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

horečka,těžkáztuhlostsvalů,poceníanižšíúroveňvědomí(onemocněnínazývanémaligní

neuroleptický syndrom). Je nutná okamžitá lékařská péče.

nekontrolovatelnépohyby, zvláště tváře a jazyka.

závratěnebopocitvelkéospalosti.Můžedojítkezvýšenírizikanáhodnéhoporanění(pádů)u

starších pacientů.

epileptické záchvaty (křeče).

dlouhotrvající bolestivá erekce (priapismus).

Tyto problémy mohou být vyvolány tímto typem přípravku.

Sebevražednémyšlenky a zhoršeníVašídeprese

Jestližetrpítedepresí,mohouseuVásvyskytnoutmyšlenkynasebepoškozeníčisebevraždu.Tyto

myšlenkymohoubýtčastější,kdyžpoprvézačneteužívatantidepresiva,neboťutěchtolékůnějakou

dobu trvá, než začnou působit, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky mohu zesílit i tehdy,

když přestanete náhle lék užívat.

Pravděpodobněsebudetečastějitaktocítit,jste-limladýdospělý.Údajezklinickýchstudiíukázaly,

že zvýšené rizikomyšlenekna sebevraždu nebo sebevražedného chování je udospělých lidímladších

25 let trpících depresí.

PokudseuVáskdykoliobjevímyšlenkynasebepoškozenínebosebevraždu,kontaktujtesvého

lékaře,nebojdětepřímodonemocnice.Užitečnémůžebýt,kdyžsvýmblízkýmnebokamarádům

řeknete,žetrpítedepresíapožádáteje,abysipřečetlitutopříbalovouinformaci.Můžetejepožádat,

abyVámřekli,kdyžsibudoumyslet,žeseVašedepresezhoršuje,nebopokudsivšimnouzměnve

Vašem chování.

Upacientů užívajících přípravekQuetiapin Tevabyl pozorován přírůstektělesnéhmotnosti.VyiVáš

lékař byste měli pravidelně kontrolovat Vaši hmotnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře ovšech lécích, které užívátenebojste užíval(a)vnedávnédobě, a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a o rostlinných přípravcích.

Neužívejte přípravekQuetiapin Teva, pokud užíváte

lékynaléčbu HIV(AIDS)infekce.

azolové protiplísňové léky.

erythromycinová nebo klarithromycinová antibiotika.

nefazodonnaléčbu deprese.

Informujtesvého lékaře, pokud již užíváte

léky kléčbě epilepsie (jakofenytoin nebo karbamazepin).

léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).

thioridazin (jiný antipsychotický lék).

léky, které ovlivňují činnost srdce, například léky, ježzpůsobujínerovnováhuelektrolytů (snížení

hladindraslíkunebohořčíku),diuretika(lékynaodvodnění)nebourčitá antibiotika(lékykléčbě

infekcí).

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdřív Vašeho lékaře.

Užívání přípravkuQuetiapin Tevasjídlem a pitím

ÚčinekpřípravkuQuetiapinTevamůžebýtovlivněnpotravou,aprotojetřebaužívattablety

alespoň jednu hodinu před jídlem nebo před ulehnutím.

Dávejtepozornato,kolikalkoholuvypijete.AlkoholvkombinacispřípravkemQuetiapinTeva

totiž může vyvolávat ospalost.

Během léčby přípravkemQuetiapin Tevanepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může

ovlivnit účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná,snažíteseotěhotnětnebokojíte, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete

užívatQuetiapinTeva.NemělabysteběhemtěhotenstvíužívatQuetiapinTevabezporadysVaším

lékařem. Quetiapin Teva se nemá užívat během kojení.

Unovorozencůjejichžmatkyužívalykvetiapinvposlednímtrimestru(poslednítřiměsíce

těhotenství) semohouvyskytnout tytopříznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémysdýchánímapotížespřijmempotravy. Pokudseuvašehodítěteobjevíjakýkolivztěchto

příznaků,prosím, kontaktujte dětskéholékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekQuetiapinTevamůževyvolatospalost.Neřiďtedopravníprostředkyneboneobsluhuje

stroje, dokud nebudete přesně znát Vaši reakci na podávané léčivo.

Účinek na screening drog vmoči

Pokudužívátekvetiapinapodstoupil/ajstemočovýscreeningovýtestnadrogy,mohouněkteré

testovacímetodydávatpozitivnívýsledkynapřítomnostmetadonuatricyklickýchantidepresiv(léků

proléčbudeprese),přestožejstetytolékyneužíval(a).Pokudktomudojde,budepotřebaprovést

citlivější test.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKQUETIAPIN TEVAUŽÍVÁ

VždyužívejteQuetiapinTevapřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejist(a),poraďtese

svýmlékařemnebolékárníkem.Váš lékař rozhodneopočátečnídávce.Udržovací (denní)dávka sev

závislosti na druhu onemocnění a Vašich potřebách pohybuje mezi 150 mg a 800 mg.

Tablety budete užívat jednou denně.

Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tabletyužívejtemimojídlo(alespoňjednuhodinupředjídlem,nebopředtímnežjdetespát–

lékař Vám řekne, kdy).

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváteQuetiapin Teva. Může to ovlivnit účinek přípravku.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že jeVámlépe, dokud se neporadíte slékařem.

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Starší pacienti

Pokud jste starší, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Děti adospívajícíve věku do 18 let:

Quetiapin Tevaneníurčenpro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a)

Pokudjste užil(a) více tablet přípravkunežVámpředepsal lékař, můžete se cítitospalý/á, mít závratě

anepravidelnýsrdečnírytmus.Kontaktujteokamžitěsvéholékařenebovyhledejtenejbližší

nemocnici. Vezměte si s sebousvé balení přípravkuQuetiapinuTeva.

Jestliže jste zapomněl(a) užítQuetiapin Teva

Vezmětesizapomenutoudávku,jakmilesitouvědomíte.Pokudsevšakjižblížídobaprodalší

dávku,vyčkejtedotétodobyaužijtedalšídávkuvobvykloudennídobu.Nezdvojujtenásledující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívatQuetiapin Teva

Vpřípadě,ženáhlepřestaneteužívatQuetiapinTeva, můžesedostavitnespavost,pocitnazvracení,

bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost.

Váš lékař vždy určí,jakýmzpůsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekQuetiapinTevanežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutukaždého.Jestližejakýkoliuvedenýnežádoucíúčinekbudezávažnýnebopokud

zaznamenátenežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosím

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté(objevující se u více než1z10 léčených pacientů):

závratě(mohou vést kpádu), bolesthlavya sucho vústech

pocit ospalosti (může vymizet při pokračování léčby Quetiapinem Teva)(může vést kpádu)

příznakyzvysazení(mohouseobjevit,ukončíte-liužíváníkvetiapinu)včetněneschopnosti

spát(insomnie),nevolnosti(pocitnazvracení),bolestihlavy,průjmu,zvracení,závratía

podrážděnosti.Doporučuje se postupné snižování po dobu 1 až 2 týdnů.

přírůstektělesnéhmotnosti.

Časté(objevující se u 1 až 10 pacientůze100léčenýchpacientů):

zrychlená tepová frekvence.

pocit bušenísrdce, zrychlené nebo nepravidelné srdeční frekvence.

ucpaný nos.

zácpa, žaludeční nevolnost (trávicí obtíže).

pocit slabosti, mdloby(vedoucí až kpádu).

otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak přivzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu).

zvýšená hladina krevního cukru.

rozmazanévidění.

neobvyklé pohyby svalů, včetně obtíží při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu nebo

svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.

neobvyklé sny a noční můry.

zvýšená chuť k jídlu.

podrážděnost.

poruchy řeči a jazyka.

myšlenky na sebevraždu a zhoršení Vaší deprese.

dušnost.

zvracení (především u starších pacientů).

horečka.

Méně časté(objevující se u 1 až 10 pacientů z1000 léčených pacientů):

křeče či epileptické záchvaty

alergická reakce, která může zahrnovat vyvýšenépodlitiny, otoky kůže a vokolí úst.

nepříjemné pocity v nohou (takzvaný syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.

sexuální dysfunkce (porucha).

zhoršení již existující cukrovky (diabetes mellitus).

změny elektrické aktivity srdce viditelné na EKG (prodloužení intervalu QT).

Vzácné(objevující se u 1 až 10 pacientů z10000 léčených pacientů):

kombinacevysokéteploty(horečky),pocení,svalovéztuhlostiasilnéospalostinebomdlob

(onemocnění nazývané „maligní neuroleptícký syndrom“).

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).

zánět jater (hepatitida).

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

poruchy menstruace

krevnísraženinyvcévách,předevšímvnohou(spříznakyzahrnujícímiotok,bolesta

zčervenání nohou), které se mohou krevními cévami dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a

obtížnédýchání.PokudseuVásobjevíjakýkolivztěchtopříznaků,ihnedvyhledejte

lékařskou pomoc.

chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity během spánku.

snížení tělesné teploty (hypotermie).

zánět slinivky břišní (pankreatitida).

Velmi vzácné nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

těžká vyrážka, puchýře na kůži nebo červené skvrny na kůži.

těžkáalergickáreakce(anafylaktickáreakce),kteráseprojevujeobtížnýmdýcháníma

rozvojem šoku.

rychle vznikající otokkůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

nepřiměřená sekrece hormonu, který kontrolujeobjem moči.

rozklad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza).

Není známo(na základě dostupných údajůnelze určit)

kožní vyrážka snepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme).

závažnénáhlékožníalergickéreakcespříznakyjakojehorečkaapuchýřenakůži

sodlupováním kůže (toxická epidermální nekrolýza).

Skupinaléků,kampatřítakéQuetiapinTeva,můževyvolatporuchysrdečníhorytmu,kterémohou

být závažné a někdy i smrtelné.

Některénežádoucíúčinkymohoubýtzjištěnyažpřilaboratornímrozborukrevníchvzorků.Zahrnují

změnyvhladináchurčitýchtuků(triglyceridůacelkovéhocholesterolu)nebocukruvkrvi,změny

vmnožstvíhormonůštítnéžlázyvkrvi,zvýšeníjaterníchenzymů,poklespočtuurčitéhotypu

krevníchbuněk,sníženémnožstvíčervenýchkrvinek,zvýšenémnožstvíkrevníkreatinfosfokinázy

(látkaobsaženávesvalech),sníženímnožstvísodíkuvkrvi,azvýšenímnožstvíhormonuprolaktinu

vkrvi.

Zvýšení hormonu prolaktinu v krvi může vzácně vést k:

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka.

nepřítomnosti menstruace nebonepravidelné menstruaci u žen.

Lékař Vás proto může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky,jako se mohou objevit u dospělých.

Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté(vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vzestup krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté(výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vzestupmnožstvíhormonunazývanéhoprolaktinvkrvi.Vzestuphormonuprolaktinumůže

vzácně vyvolat:

-zvětšení prsů u chlapců i děvčat a neočekávanou tvorbu mléka.

nepřítomnost menstruace nebo nepravidelnou menstruaci u děvčat.

zvýšenou chuť k jídlu.

neobvyklépohybysvalů.Mohouzahrnovatobtížepřizahájenísvalovéhopohybu,třes,pocit

neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5. JAK PŘÍPRAVEKQUETIAPIN TEVAUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnostise

vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekQuetiapin Tevaobsahuje

Léčivoulátkoujequetiapinum(kvetiapin).Jednatabletaobsahujequetiapinum50,200,300

nebo400mg(ve formě quetiapini fumaras).

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádro tablety: hypromelóza,mikrokrystalická celulóza,natrium-citrát, magnesium-stearát.

Potah tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelóza, makrogol/PEG 400, polysorbát 80.

Tablety 50mg, 200mg a 300mgobsahujížlutýoxidželezitý (E172) a červenýoxidželezitý (E172).

Tablety 50 mg a 300 mg obsahují také černý oxid železitý (E172).

Jak přípravekQuetiapin Tevavypadá a co obsahuje toto balení

Všechny síly přípravku Quetiapin TevaRetardjsoupodlouhlépotahované tablety.

50 mg tablety jsou hnědé svyraženým nápisem „Q 50“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

200 mg tablety jsou žluté svyraženým nápisem „Q 200“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

300mgtabletyjsousvětležlutésvyraženýmnápisem„Q300“najednéstraněahladkénastraně

druhé.

400 mg tablety jsou bílé svyraženým nápisem „Q 400“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

PropřípravekQuetiapinTevaRetardjsouvevšechsiláchregistroványnásledujícívelikostibalení:

10, 20, 30, 50, 50x1 (nemocniční balení), 56 (kalendářníbalení), 60, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registracia výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Debrecen, Maďarsko

TEVA UK Ltd, East Sussex, Velká Británie

Pharmachemie B.V, Haarlem, Nizozemsko

Teva Czech Industries s.r.o., Opava–Komárov, Česká republika

TEVA OPERATIONS POLAND Sp. Z.o.o.,Krakow, Polsko

TEVA PHARMA S.L.U., Zaragoza, Španělsko

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

CT Arzneimittel GmbH, Ulm, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg, Tabletten met verlengde afgifte

Bulharsko TEVAQUELXR

Dánsko Quetiapine Teva

Estonsko Quetiapine Teva

Finsko Quetiapin ratiopharm

Irsko Tevaquel XL

Itálie Quetiapina Teva Italia

Litva Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg Pailginto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko Quetiapine Teva 50/200/300/400 mg Ilgstošās darbības tabletes

Lucembursko Quetiapin-ratiopharm 50, 200, 300, 400 mg Retardtabletten

Maďarsko Quetiapin XR Teva

Německo Quetiapin ratiopharm 50/200/300/400 mg Retardtabletten

Nizozemsko Quetiapine Retard 50/200/300/400 mg Teva

Norsko Quetiapin ratiopharm

Polsko Kwetax XR

Portugalsko Quetiapina Teva

Rakousko Quetiapin ratiopharm

Rumunsko Quetiapină Teva 50/200/300/400 mg comprimate cu eliberare prelungită

Řecko QUETAIPINE/TEVA XR

Slovenská republika Quetiapin Teva 50/200/300 mg

Slovinsko Loquen SR50/200/300/400 mg tablete spodaljšanim sproščanjem

Španělsko Quetiapina Teva EFG

Velká Británie SONDATE XL

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:22.1.2013

Leer el documento completo

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls218417/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Quetiapin Teva50mgRetard

Quetiapin Teva200 mgRetard

Quetiapin Teva300 mgRetard

Quetiapin Teva 400 mgRetard

tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahujequetiapinum50mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 400 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tabletys prodlouženým uvolňováním

50mg:hnědépodlouhlépotahovanétabletyorozměrechpřibližně6,5mmx16,3mm,svyraženým

„Q 50“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

200mg:žlutépodlouhlépotahovanétabletyorozměrechpřibližně6,8mmx16,5mm,svyraženým

„Q 200“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

300mg:světležlutépodlouhlépotahovanétabletyorozměrechpřibližně6,8mmx17,1mm,

svyraženým „Q 300“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

400 mg: bílépodlouhlépotahované tablety o rozměrech přibližně 7,6 mm x 19,0 mm, svyraženým „Q

400“ na jedné straně ahladkéna straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Kvetiapin je indikován:

K léčbě schizofrenie včetně

oprevencerelapsuustabilizovanýchpacientůseschizofrenií,kteříjsounaudržovací

léčbě kvetiapinem

K léčběbipolární poruchyzahrnující

ostředně závažnéaž závažnémanickéepizodyu bipolární puchy

odepresivníepizodyu bipolární poruchy

oprevencirekurence u pacientů sbipolární poruchou,u nichžmanickánebo depresivní

epizoda odpovídala naléčbu kvetiapinem.

Přídatná léčba depresivníchepizod u pacientů s depresivnínemocí(MDD–Major Depressive

Disorder), u nichž nebyla odpověď namonoterapii antidepresivyoptimální(viz bod 5.1). Před

zahájením léčbymusí lékařizhodnotit bezpečnostní profil kvetiapinu (viz bod 4.4).

4.2 Dávkování a způsob podání

Prokaždouindikaciexistujírůznádávkovacíschémata.Jeprototřebazajistit,abypacientidostali

jasnou informaci osprávném dávkování pro svou indikaci.

Kvetiapinsemápodávatjednoudenněmezijídly. Tabletysepolykajíceléanesmějísepůlit,žvýkat

ani drtit.

Dospělí:

Léčba schizofreniea středně závažných až závažnýchmanických epizod u bipolární poruchy

Kvetiapinse podáváalespoň1hodinu před jídlem.První den léčby se podádávka300 mg, druhý den

léčby600mg.Doporučenádennídávkaje600mg,avšakvklinickyodůvodněnýchpřípadechmůže

být denní dávka zvýšena na800 mg. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta je třeba

dávkuupravitnadávkuúčinnouvrozmezí400-800mgdenně.Prodlouhodobouudržovacíléčbu

schizofrenie není třeba upravovat dávku.

Léčba depresivních epizod u bipolární poruchy

Kvetiapinmábýtpodávánpředspaním.Celkovádennídávkaproprvníčtyřidnyléčbyje50mg(1.

den),100mg(2.den),200mg(3.den)a300mg(4.den).Doporučenádennídávkaje300mg.

Vklinických studiích nebyl při srovnání skupiny užívající 600 mg a300 mg pozorován žádný přídatný

účinek (viz bod 5.1).Jednotliví pacienti mohou mít prospěch z léčbydávkou600 mg. Dávky vyšší než

300mgbymělybýtnasazoványlékaři,kteřímajízkušenostisléčboubipolárníporuchy.U

jednotlivých pacientůlzevpřípadě špatné snášenlivosti podlevýsledkůklinických studií uvažovatio

podáváníminimálnídávky 200 mg.

Prevence rekurence bipolární poruchy

Při prevenci manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali

naléčbukvetiapinemvakutníléčběbipolárníporuchy,mělipokračovatvléčběsestejnoudávkou

podávanounanoc.Dávkabymělabýtupravenapodleklinickéodezvya snášenlivostiujednotlivých

pacientůvdávkovémrozmezí300mgaž800mgdenně.Přiudržovacíléčběbymělabýtužívána

nejnižší účinná dávka.

Přídatná léčba depresivních epizod u MDD

Kvetiapinsepodává na noc. První a druhý den léčby se podává 50 mg, třetí a čtvrtý den se podává 150

mg.Antidepresivníúčinekbylpozorovánudenníchdávek150mga300mgvkrátkodobých

klinickýchstudiích,kdebylpoužitkvetiapinjakopřídatnáterapie(samitriptylinem,bupropionem,

citalopramem,duloxetinem,escitalopramem,fluoxetinem,paroxetinem,sertralinema venlafaxinem–

vizbod5.1)audennídávky50mgvkrátkodobýchmonoterapeutickýchstudiích.Přivyšším

dávkováníjezvýšenérizikoprojevůnežádoucíchúčinků.Lékařbymělzajistit,abybylakléčbě

používána nejnižší účinná dávka, začínající na 50 mg denně. Zvýšení dávky ze 150 mg na 300 mg/den

musí být založeno na individuálním hodnocení stavu pacienta.

Přechod ztablet kvetiapinu sokamžitým uvolňováním:

Kdosaženívhodnějšíhodávkovacíhorežimuupacientů,kteříužívajítabletykvetiapinusokamžitým

uvolňovánímvrozdělenédennídávce,lzetytopacientypřevéstnaQuetiapinTevaRetardtablety

sprodlouženým uvolňováním podávanéjednou denně.Můžebýt nezbytnédávku individuálně titrovat.

Starší pacienti:

Stejnějakoujinýchantipsychotikaantidepresiv,jeipřipodáváníkvetiapinustaršímlidemtřeba

zvýšenéopatrnosti,zejménapřiúvodnímstanovenídávky.Dávkukvetiapinujetřebazvyšovat

pomalejiadenníterapeutickádávkabymělabýtnižšínežumladšíchosob.Středníhodnota

plazmatickéclearancekvetiapinujeustaršíchlidívporovnánísmladšímio30–50%nižší.Léčbaby

ustaršíchpacientůmělabýtzahajovánadávkou50mg/den.Dávkabymělabýtzvyšovánapo

přírůstcích50mgdenněažnadávkuúčinnou,vzávislostinaklinickéodpovědiasnášenlivosti

jednotlivého pacienta.

UstaršíchpacientůsdepresivníepizodouvrámciMDDsepočátečnídávka50mg/denpodávaná

prvníažtřetíden,zvyšuje4.denna100mg/dena8.denna150mg/den.Mábýtpodávánanejnižší

účinnádávkazačínajícína50mgdenně.Pokudjenutnédávkuzvýšitna300mg/den, pakbyktomu

mělo dojít po individuálním zhodnocení stavu pacienta, ne však dříve než 22. den léčby.

Bezpečnosta účinnostnebylahodnocenaupacientůstarších65letsdepresivnímiepizodamivrámci

bipolární poruchy.

Děti a dospívající:

Vzhledemknedostatkuúdajů,kterébypodporovalypodáváníkvetiapinudětemadospívajícím

mladším18let,nenípodáváníkvetiapinuvtétověkovéskupinědoporučeno.Dostupnéúdaje

zplacebem kontrolovaných klinických studií jsouuvedenyvbodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Porucha funkce ledvin:

Úprava dávkování není u pacientů spoškozením funkce ledvin nutná.

Poruchafunkce jater:

Kvetiapinseintenzivněmetabolizujevjátrech.Protojetřebavěnovatzvýšenoupozornostpodávání

kvetiapinupacientůmsporuchoufunkcíjater,zejménapřiúvodnímstanovenídávky.Pacienti

sporuchoufunkcejaterbymělizačínatsdávkou50mgdenně.Dávkujemožnézvyšovato50mg

denně,aždodosaženíúčinnédávkyvzávislostinaklinickéodpovědiasnášenlivostijednotlivého

pacienta.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na jakoukoliv pomocnou látkutohotopřípravku.

SoučasnépodáváníinhibitorůP4503A4,jakojsouinhibitoryHIV-proteáz,azolováantimykotika,

erythromycin, klarithromycin a nefazodon, je kontraindikované(viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledemktomu,žejekvetiapinindikovánkléčběschizofrenie,bipolárníporuchyapřídatnéléčbě

depresivníchepizodu pacientůsMDD,mělbybýtjehobezpečnostníprofilposuzovánsohledemna

diagnózu jednotlivého pacienta a podávanou dávku.

DlouhodobábezpečnostaúčinnostpřídatnéléčbynebylaupacientůsMDDposuzována,bylavšak

hodnocena dlouhodobá bezpečnost a účinnost monoterapie u dospělých pacientů(viz bod 5.1).

Děti adospívající(10 až 17 let):

Vzhledemknedostatkuúdajů,kterébypodporovalypodáváníkvetiapinudětemadospívajícím

mladším18let,nenípodáváníkvetiapinuvtétověkovéskupinědoporučeno.Klinickéstudie

prokázaly, ževedle známého bezpečnostního profilu přípravku identifikovaného udospělých (viz bod

4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí adospívajícíchnež u

dospělých(zvýšenáchuťkjídlu,zvýšenésérovékoncentraceprolaktinuaextrapyramidové

symptomy)ajedennežádoucíúčinek,kterýnebyldříveidentifikovánudospělých(zvýšenýkrevní

tlak). U dětí adospívajícíchbyly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Navícnebyladélenež26týdnůstudovánabezpečnostdlouhodobéhopodáváníkvetiapinunarůsta

vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podáváníkvetiapinudětemadospívajícímseschizofreniíabipolárníporuchouvplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchbylovesrovnánísplacebemspojenosvyššímvýskytem

extrapyramidových symptomů (EPS) (viz bod 4.8).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky a klinické zhoršení:

Depresejespojenasezvýšenýmrizikemsebevražednýchmyšlenek,sebepoškozeníasebevraždy

(příhodysouvisejícísesebevraždou).Totorizikopřetrváváaždodosaženísignifikantníremise.

Vzhledemktomu,žezlepšenínemusínastatvprvníchněkolikatýdnechléčby,majíbýtpacienti

pečlivěsledování,dokudtakovézlepšenínenastane.Podleobecnýchklinickýchzkušenostíseriziko

sebevraždy můžev raných stádiích uzdravovánízvýšit.

Jetřeba,abylékařizvážilimožnérizikosebevražednýchpříhodponáhlémpřerušeníléčby

kvetiapinem,vzhledemkeznámýmrizikovýmfaktorůmléčenéhoonemocnění.Takédalší

psychiatrickéstavy,nakterésekvetiapinpředepisuje,mohoubýtdoprovázenyzvýšenýmrizikem

příhodspojenýchsesebevraždami.Tytostavymohoukromětohobýtkomorbidnísdepresivní

poruchou.Přiléčběpacientůsdalšímipsychiatrickýmiporuchamiseprotomusídodržovatstejná

opatření jako při léčbě pacientů s depresivní poruchou.

Upacientů,kteřímajívanamnézepředzahájenímléčbypříhodyspojenésesebevraždami,čikteří

majívýznamnýsklonksebevražednýmpředstavám,existujevyššírizikomyšleneknasebevraždua

pokusů o sebevraždu, a proto musí být tito pacienti během léčby pečlivě sledováni.

Metaanalýzaplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíprováděnýchnadospělýchtrpících

psychiatrickýmiporuchamiprokázalavyššírizikosebevražednéhochováníumladýchdospělýchdo

25 let léčených antidepresivy ve srovnání s placebem.

Pacienti, zvláště ti se zvýšeným rizikem,by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na

začátkuléčbyavdobě,kdyseměnídávky.Pacienti(ajejichpečovatelé)bymělibýtupozorněnina

to,žejenutnésledovánízaměřenénajakékolivzhoršeníjejichstavu,vzniksebevražednéhochování

nebomyšlenekaneobvyklýchzměnchováníanato,žepokudsetakovésymptomyobjeví,musí

okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchupacientůsdepresivnímiepizodamiv

rámcibipolárníporuchybylovyššírizikopříhodsouvisejícíchsesebevraždoupozorovánoumladých

dospělých(mladších25let)léčenýchkvetiapinem(3,0%)vesrovnáníspacientyužívajícímiplacebo

(0,0%).Vklinickýchstudiíchupacientůsdepresivnínemocí(MDD)bylypříhodysouvisejícíse

sebevraždouumladýchdospělých(mladších25let)pozoroványsincidencí2,1%(3/144)u

kvetiapinu a 1,3 % (1/75) u placeba.

Extrapyramidové symptomy:

Vplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchudospělýchpacientů,bylkvetiapinupacientů

léčenýchzdůvoduvážnýchdepresivníchepizodubipolárníporuchyspojensezvýšenýmvýskytem

extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz body4.8a 5.1).

Užíváníkvetiapinubylospojenosrozvojemakatiziecharakterizovanésubjektivněnepříjemnýmnebo

stresujícímneklidemapotřeboupohybučastodoprovázenouneschopnostívklidusedětnebostát.

Nejčastěji k tomu dochází během prvních několika týdnů léčby. U pacientů, u kterých se rozvinou tyto

symptomy, může být zvyšování dávky škodlivé.

Tardivní dyskineze:

Pokud se objeví známky nebo příznaky tardivní dyskineze, je třeba dávku kvetiapinu snížit nebo léčbu

přerušit.Příznakytardivnídyskinezesemohouzhoršitnebodokonceobjevitažpopřerušeníléčby

(viz bod 4.8).

Ospalosta závratě:

Léčbakvetiapinembylaspojenasospalostíapodobnýmipříznaky,např.sedace(vizbod4.8).

Vklinickýchstudiíchupacientůsbipolárnídepresíadepresivnínemocíbylytytopříznakyobvykle

pozorovány první 3 dnyléčby a bylyvětšinoumírnéaž středníintenzity. Pacienti s bipolárnídepresí a

pacientisdepresivnímiepizodamivrámciMDDsvýznamnýmiprojevyospalostivyžadujíčastější

kontaktalespoňpodobu2týdnůodnástupuospalosti,neboaždozlepšeníprojevů.Lzeuvažovatio

ukončení léčby.

Léčbakvetiapinemjespojenasprojevyortostatickéhypotenzeastímspojenýmizávratěmi(vizbod

4.8)kterése,podobnějakoospalost,vyskytujípředevšímpřiúvodnítitracidávky.Tytookolnosti

mohou zvýšit výskyt náhodných poranění v důsledku pádu, zvláště u starší populace. Z tohoto důvodu

bymělibýtpacientipoučeni,abybyliopatrní,dokudnebudoupřesněznátpotenciálnívlivléčbyna

svůj organismus.

Kardiovaskulární onemocnění:

Zvýšenéopatrnostijetřebapřipodáváníkvetiapinupacientůmseznámýmikardiovaskulárnímia

cerebrovaskulárnímichorobami,nebojinýmistavyvedoucímikhypotenzi.Kvetiapinmůževyvolat

ortostatickouhypotenzi,zejménapřiúvodnítitracidávky.Jestližektomudojde,jetřebapomaleji

titrovatdávkunebodávkusnížit.Upacientůskardiovaskulárnímonemocněnímjemožnézvážit

pomalejší titrační režim.

Epileptické záchvaty:

Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchnebylzjištěnrozdílvincidencizáchvatůmezipacienty

léčenýmikvetiapinemaplacebem.Nejsoudostupnéúdajeovýskytukřečíupacientůsanamnézou

křečí.Stejnějakoujinýchantipsychotiksedoporučujevěnovatzvýšenoupozornostléčběpacientů,

kteří udávají výskyt křečí v anamnéze (viz bod 4.8).

Maligní neuroleptický syndrom:

Maligníneuroleptickýsyndromjedávándosouvislostisantipsychotickouléčbou,včetněkvetiapinu

(vizbod4.8).Keklinickýmpříznakůmpatříhypertermie,alteracepsychiky,svalováztuhlost,

nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech

je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Závažná neutropenie:

Závažnáneutropenie(<0,5x10 9 /l)bylavprůběhuklinickýchstudiískvetiapinemhlášenaméně

často.Většinapřípadůzávažnéneutropeniesevyskytlavprůběhuněkolikaměsícůodzahájeníléčby

kvetiapinem.Souvislostsdávkouléčivanebylapotvrzena.Vporegistračnímobdobíbylozjištěno,že

popřerušeníléčbykvetiapinemdošlokúpravěleukopeniea/neboneutropenie. Možnýmirizikovými

faktoryprovznikneutropeniejsou:existujícínízkýpočetbílýchkrvineka neutropenievyvolanáléky

v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů < 1,0 x 10 9 /l. U těchto

pacientůjetřebasledovatpříznakyinfekceapravidelněkontrolovatpočetneutrofilů,dokud

nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 10 9 /l (viz bod 5.1).

Interakce:

(Viz též bod 4.5)

Současnéužíváníkvetiapinuasilnýchinduktorůjaterníchenzymů,jakojekarbamazepinnebo

fenytoin,můževýznamněsnížitplazmatickékoncentracekvetiapinua ovlivnitúčinnostléčby.Pokud

pacientužíváinduktoryjaterníchenzymů,jetřebapředzapočetímléčbyzvážitpředpokládaný

prospěchléčbykvetiapinemamožnárizikavysazeníléčbyinduktoryjaterníchenzymů.Jakákoliv

změnaléčbyinduktoryjaterníchenzymůmusíbýtpostupná,apokudjetopotřebné,jemožnéji

nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný).

Hmotnost:

Upacientů léčených kvetiapinem bylhlášen přírůstekhmotnosti, který je třebamonitorovat a klinicky

řešit vsouladu suplatňovanými pokyny pro antipsychotika(viz body 4.8 a 5.1).

Hyperglykémie:

Vzácněbylahlášenahyperglykémiea/neborozvojneboexacerbacediabetupříležitostněspojené

sketoacidózou nebo kómatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). Vněkterých případech

bylhlášenpředchozípřírůstekhmotnosti,kterýmůžebýtpredisponujícímfaktorem.Jedoporučeno

patřičnéklinickémonitorovánívsouladusuplatňovanýmipokynyproantipsychotika.Pacientiléčení

antipsychotikyvčetněkvetiapinu,bymělibýtsledovanísohledemnaznámkyapříznaky

hyperglykémie (jakojepolydipsie, polyurie a slabost)a pacienti sdiabetemnebo srizikovými faktory

prorozvojdiabetubymělibýtpravidelněmonitorovanísohledemnazhoršeníkontrolyglykémie.

Hmotnost by měla být pravidelně monitorována.

Lipidy:

Vklinickýchstudiíchskvetiapinembylopozorovánozvýšeníhladintriglyceridů,LDLcholesterolua

celkového cholesterolu asnížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na

základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře.

Metabolické riziko:

Vzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických

studiíchmůžeupacientů(včetněpacientůsnormálnímivýchozímihodnotami)dojítkezhoršení

profilumetabolického rizika, kteréjetřeba léčitna základěklinického stavu pacienta a zváženílékaře

(viz též bod 4.8).

Prodloužení QT intervalu:

Přisledovánípřípravkuvklinickýchstudiíchapřiužívánívsouladusesouhrnemúdajůopřípravku

nebylopozorovánoperzistentnízvýšeníabsolutníhoQTintervalu.Vporegistračnímobdobíbylo

hlášenoprodlouženíQTintervalupřiužitíterapeutickýchdávek(vizbod4.8)apřipředávkování(viz

bod4.9).Jakoujinýchantipsychotik,kvetiapinbymělbýtpoužívánsopatrnostíupacientů

skardiovaskulárním onemocněním či u pacientů sprodloužením QT intervalu vrodinné anamnéze.

Opatrnostijetakézapotřebí,je-likvetiapinpředepisovánjaksoučasněsléky,onichžjeznámo,že

prodlužujíintervalQT,taksneuroleptiky,atozvláštěustaršíchpacientů,upacientůsvrozeným

syndromemprodlouženéhoQTintervalu,adáleupacientůsměstnavýmsrdečnímselháním,se

srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnezemií (viz bod 4.5).

Vysazení léčby:

Ponáhlémukončenípodáváníantipsychotikvčetněkvetiapinubylypopsányakutnípříznakyz

vysazeníjakojenespavost,nauzea,bolesthlavy,průjem,zvracení,závratěapodrážděnost.Je

doporučovánopostupnévysazovánípřípravkuběhemobdobíalespoňjednohočidvoutýdnů(vizbod

4.8).

Použití u starších pacientů spsychózou související sdemencí:

Kvetiapin není schválen pro léčbu pacientů s psychózou související s demencí.

Výsledkyrandomizovaných,placebemkontrolovanýchklinickýchstudiíudementníchpacientů,kde

bylapoužitaněkteráatypickáantipsychotika,ukázalypřibližnětrojnásobnézvýšenírizika

cerebrovaskulárníchnežádoucíchúčinků.Mechanismustohotozvýšenéhorizikaneníznámý.Zvýšení

rizikanemůžebýtvyloučenoprojináantipsychotikaadalšískupinypacientů.Kvetiapinmábýt

užíván s opatrností u pacientů s rizikovými faktory pro cévní mozkovou příhodu.

Metaanalýzouatypickýchantipsychotikbylozjištěno,žestaršípacientisdemencísouvisející

spsychózoumajízvýšenérizikoúmrtívesrovnáníspacienty,kterýmbylopodávánoplacebo.Ve

dvoudesetitýdenníchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchskvetiapinemasestejnou

populacípacientů(n=710,průměrnývěk:83let,rozsah:56–99let)bylaincidencemortalityve

skupiněléčenékvetiapinem 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích však

umíralizrůznýchdůvodů,ježbylyvsouladusočekávánímutétopopulace.Podletěchtoúdajůnelze

usuzovat na kauzální vztah mezi léčbou kvetiapinem aúmrtímstarších pacientů s demencí.

Dysfagie:

Ukvetiapinubylahlášenadysfagie(vizbod4.8Nežádoucíúčinky).Kvetiapinmusíbýtužíván

sopatrností u pacientů srizikem aspirační pneumonie.

Žilní tromboembolismus (VTE):

Vsouvislostisužívánímantipsychotiksevyskytlypřípadyžilníhotromboembolismu(VTE).

Vzhledemktomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory

pro VTE, měly by být před i během léčbykvetiapinemtyto rizikové faktory rozpoznány a následně by

měla být uplatněna preventivní opatření.

Pankreatitida:

Vklinickýchstudiíchavporegistračnímobdobíbylyhlášenypřípadypankreatitidy.Vpřípadě

poregistračníchhlášení,ačkolinevšechnypřípadybylykomplikoványrizikovýmifaktory,bylo

mnohopacientů,kteřímělirizikovéfaktory,kteréjsouspojoványspankreatitidou,např.zvýšené

triglyceridy (viz bod 4.4), žlučníkové kameny nebo konzumovali alkohol.

Další informace:

Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci sdivalproexem či lithiem

přiléčenístřednězávažnýchazávažnýchmanickýchepizod;kombinačníterapievšakbyladobře

snášena (viz bod 4.8 a 5.1). Údaje svědčí oaditivnímefektu v 3. týdnu léčby.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledemkprimárnímuúčinkukvetiapinunacentrálnínervovýsystémjetřebavěnovatzvýšenou

pozornost jeho podávání v kombinaci s jinými centrálně působícími lékyaalkoholem.

NametabolismukvetiapinuseprimárněpodílícytochromP450(CYP)3A4.Vinterakčnístudiise

zdravýmidobrovolníkyzpůsobilosoučasnépodáváníkvetiapinu(dávka25mg)sketokonazolem

(inhibitorCYP3A4)5 až 8násobnézvýšeníAUCkvetiapinu.Ztohotodůvodujesouběžnépodávání

kvetiapinu ainhibitorůCYP 3A4kontraindikované.

Dále seběhem léčby kvetiapinemnedoporučujepítgrapefruitovou šťávu.

Vklinickéfarmakokinetickéstudiisopakovanýmidávkamikvetiapinu,kterýbylpodávanýpředav

průběhuléčbykarbamazepinem(známýinduktorjaterníchenzymů),současnépodávání

karbamazepinu signifikantně zvýšilo clearance kvetiapinu. Toto zvýšení clearance snižuje systémovou

dostupnostkvetiapinu(měřenoujakoplochapodkřivkou–AUC)průměrněažna13%systémové

dostupnostikvetiapinupodávanéhosamostatně,uněkterýchpacientůbylodokoncepozorovánovětší

snížení.Vdůsledkutétointerakcesemůžouobjevitnižšíplazmatickékoncentracekvetiapinua

účinnostléčbymůžebýtovlivněna.Současnépodáváníkvetiapinuafenytoinu(dalšíinduktor

mikrozomálníchenzymů)zvyšujeclearancekvetiapinupřibližněo450%.Pokudpacientužívá

induktoryjaterníchenzymů,jetřebapředzapočetímléčbyzvážitpředpokládanýprospěchléčby

kvetiapinem smožnými riziky vysazení induktorů jaterníchenzymů. Je třeba jevysazovat postupně,a

je-li třeba,nahraditjeléčivem, které jaterní enzymy neindukuje (např.valproát sodný) (viz bod 4.4).

Farmakokinetikakvetiapinusesignifikantněnezměnilapřisoučasnémpodávánísantidepresivy

imipraminem(známýinhibitorCYP2D6)nebosfluoxetinem(známýinhibitorCYP3A4aCYP

2D6).

Farmakokinetikakvetiapinusesignifikantněnezměnilapřisoučasnémpodávánísantipsychotiky

risperidonemahaloperidolem.Přisoučasnémužíváníkvetiapinuathioridazinusezvýšilaclearance

kvetiapinupřibližněo70%.Farmakokinetikakvetiapinusenezměnilapřisoučasnémpodávánís

cimetidinem.

Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedochází ke změnám ve farmakokinetice lithia.

Přisouběžnémpodávánívalproátusodnéhoakvetiapinunebylaklinickyvýznamněovlivněna

farmakokinetikaanijednohoznich.Retrospektivnístudieudětía dospívajících,kterýmbylpodáván

valproát, kvetiapinnebo oběléčiva, odhalila, že se zvýšilvýskytleukopenie aneutropenieve skupině

s kombinační léčbou ve srovnání s léčbou v monoterapii.

Nebyly prováděny interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky.

Opatrnostjetřebapřipodáváníkvetiapinuspřípravky,kteréprodlužujíQTintervalčispřípravky

vyvolávající elektrolytovou dysbalanci.

Upacientůužívajícíchkvetiapinbylyhlášenyfalešněpozitivnívýsledkyenzymatickéimunoesejepro

stanovenímetadonuatricyklickýchantidepresiv.Jedoporučenopotvrzenídiskutabilníchvýsledků

imunoeseje vhodnou chromatografickou technikou.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnostaúčinnostkvetiapinunebylautěhotnýchženstanovena.Studienazvířatechdosud

neodhalilyžádnánebezpečí,avšaknebyldosudsledovánvlivnazrakplodu.Kvetiapinlzeproto

podávatvtěhotenstvípouzetehdy,pokudočekávanýefektléčbypřevážínadjejímimožnýmiriziky.

Pokud byl kvetiapin podáván vtěhotenství, byly u novorozence pozorovány příznaky zvysazení.

Existujípublikovanézprávyovylučováníkvetiapinudomateřskéhomlékaulidí,ovšemstupeň

exkrecenebylkonzistentní.Kojícímženám,kteréužívajíkvetiapin,mábýtdoporučeno,abyv

průběhu léčby nekojily.

Unovorozenců,kteříbyliběhemtřetíhotrimestrutěhotenstvívystavenivlivuantipsychotik(včetně

kvetiapinu),existujerizikonežádoucíchúčinkůvčetněextrapyramidovýchpříznakůa/nebopříznaků

zvysazení.Tytopříznakysemohoulišitvdélcetrváníivzávažnosti.Bylyhlášenypřípady

agitovanosti,hypertonie,hypotonie,tremoru,somnolence,respiračnítísněneboporuchpříjmu

potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledemkesvémuprimárnímuúčinkunacentrálnínervovýsystémmůžekvetiapinovlivňovat

činnostivyžadujícízvýšenoupozornost.Pacientůmjetřebaprotodoporučit,abyneřídili,ani

neobsluhovali stroje do doby, než bude známa jejich individuální vnímavost.

4.8 Nežádoucí účinky

Mezinejčastějihlášenénežádoucíúčinkypřipodáváníkvetiapinupatříospalost,závratě,sucho

vústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Podobnějakoujinýchantipsychotiksouviselyspodávánímkvetiapinu:přírůstektělesnéhmotnosti,

synkopa, maligní neuroleptický syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní otok.

Výskytnežádoucíchúčinkůsouvisejícíchsléčboukvetiapinemjeuvedenvtabulcenížepodle

doporučení Council for International OrganizationsofMedical Sciences (CIOMS III Working Group;

1995).

Četnostinežádoucíchúčinkůjsouuváděnytakto:Velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100,<1/10);méně

časté(≥1/1000,<1/100);vzácné(≥1/10000,<1/1000);velmivzácné(<1/10000)aneníznámo

(zdostupných údajůnelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: Snížený hemoglobin 23

Časté: Leukopenie 1, 29 , snížený počet neutrofilů,zvýšený počet eozinofilů 28

Méně časté: Trombocytopenie, anemie, snížení počtu trombocytů 14

Vzácné Agranulocytóza 27

Není známo: Neutropenie 1

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Hypersenzitivita(včetně alergických kožních reakcí)

Velmi vzácné: Anafylaktická reakce 6

Endokrinní poruchy

Časté: Hyperprolaktinémie 16 ,sníženícelkovéhoT

,sníženívolnéhoT

,snížení

celkového T

, zvýšení TSH 25

Méně časté: Snížení volného T

,hypotyreóza 22

Velmi vzácné: Inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Zvýšenísérovýchtriglyceridů 11,31 ,zvýšenícelkovéhocholesterolu(především

LDLcholesterolu) 12,31 ,sníženíHDLcholesterolu 18,31 ,zvýšenítělesné

hmotnosti 9, 31

Časté: Zvýšená chuť kjídlu, zvýšení glukózy vkrvi na úroveň hyperglykémie 7,31

Méně časté: Hyponatrémie 20 , diabetes mellitus 1, 5, 6

Vzácné: Metabolický syndrom 30

Psychiatrické poruchy

Časté: Abnormálnísnyanočnímůry,sebevražednémyšlenkyasebevražedné

chování 21

Vzácné: Somnambulizmusajinépodobnéreakce,např.např.mluvenízespánkua

poruchy příjmu potravy spojené se spánkem

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Závratě 4, 17 , somnolence 2, 17 , bolest hlavy

Časté: Synkopa 4, 17 ,extrapyramidové příznaky 1,22 , dysartrie

Méně časté: Epileptický záchvat 1 ,syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze 1, 6

Srdeční poruchy

Časté: Tachykardie 4 , palpitace 24

Méně časté: ProdlouženíQTintervalu 1, 13, 19

Poruchy oka

Časté: Rozmazané vidění

Cévní poruchy

Časté: Ortostatická hypotenze 4, 17

Vzácné Venózní tromboembolismus 1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Časté: Rinitida, dušnost 24

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Sucho v ústech

Časté: Zácpa, dyspepsie, zvracení 26

Méně časté: Dysfagie 8

Vzácné: Pankreatitida 1

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: Zvýšení sérových transamináz (ALT, AST) 3 , zvýšení hladin

gamaglutamyltransferázy 3

Vzácné: Žloutenka 6 , hepatitida

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Velmi vzácné: Angioedém 6 , Stevens-Johnsonův syndrom 6

Není známo: Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné: Rabdomyolýza

Stavy spojené stěhotenstvím, šestinedělímaperinatálnímobdobím

Není známo: Syndrom zvysazení léku u novorozenců 32

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté: Sexuální dysfunkce

Vzácné: Priapismus, galaktorea, otok prsou, porucha menstruace

Celkové poruchy a reakcev místě aplikace

Velmi časté: Příznaky zvysazení 1, 10

Časté: Mírná astenie, periferní otok, podrážděnost, horečka

Vzácné: Maligní neuroleptický syndrom 1 , hypotermie

Vyšetření

Vzácné: Zvýšení kreatinfosfokinázy vkrvi 15

1.Viz bod 4.4.

2.Můžetakédojítksomnolenci,zejménaběhemprvníchdvoutýdnůléčby,kteráobvyklepři

dalším užívání kvetiapinu vymizí.

3.Uněkterýchpacientůléčenýchkvetiapinemdocházelokasymptomatickémuzvýšení(změnaz

normálníchhodnotnahodnoty>3násobekhorníhranicenormynaměřenékdykoliv)sérových

transamináz(ALT,AST)nebogama-glutamyltransferázy.Zvýšenéhodnotyseobvyklepři

pokračování v léčbě vrátily k normě.

4.Kvetiapinmůže,stejnějakodalšíantipsychotika,kterápůsobíblokádualfa

adrenergních

receptorů,vyvolatortostatickouhypotenzisezávratěmia tachykardií,a u některýchpacientůse

synkopami.Uvedenénežádoucíúčinkyseobjevujízejménapřiúvodnítitracidávky(vizbod

4.4).

5.Vevelmi vzácných případechbylahlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

6.Výpočetfrekvence těchto nežádoucích účinků bylzaloženpouzenapostmarketingovýchúdajích

získaných při podávání kvetiapinu sokamžitým uvolňováním.

7.Alespoň vjednom případě hladina glukózy nalačno≥ 126 mg/dl ( ≥ 7,0mmol/l) nebopo jídle≥

200 mg/dl ( ≥ 11,1 mmol/l).

8.Zvýšený výskyt dysfágie u kvetiapinu v porovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických

studiích bipolární deprese.

9.Nazákladě>7%zvýšenítělesnéhmotnostiprotipočátku.Vyskytujeseudospělýchzejménav

prvních týdnech léčby.

10.V placebemkontrolovaných klinických studiích hodnotících příznaky z vysazení, kde byl

kvetiapin podáván v monoterapii, se nejčastěji projevily následující příznaky z vysazení:

nespavost,nauzea,bolesthlavy,průjem,zvracení,závratěapodrážděnost.Výskyttěchto

nežádoucích účinkůvýznamně klesá po 1 týdnu po vysazení.

11.Triglyceridy≥200mg/dl (≥2,258 mmol/l) (pacienti≥18 let) nebo≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l)

(pacienti<18 let): nejméně v jednom případě.

12.Cholesterol≥240mg/dl(≥6,2064mmol/l)(pacienti≥18let)nebo≥200mg/dl(≥5,172

mmol/l)(pacienti<18 let) nejméně v jednom případě. Zvýšení LDL cholesterolu o≥30mg/dl(≥

0,769mmol/l)jepozorovánovelmičasto.Průměrnázměnamezipacienty,ukterýchdošlo

ktomutozvýšení,byla 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

13.Viz následující text.

14.Trombocyty≤100 x 10 9 /l nejméně v jednom případě.

15.Nazákladěhlášenízklinickýchstudiínežádoucípříhodyzvýšeníhladinykreatinfosfokinázy

vkrvi, které nebylospojenésmalignímneuroleptickým syndromem.

16.Hladiny prolaktinu (pacienti>18 let):>20 g/l (>869,56 pmol/l) u mužů;>30 g/l (>1304,34

pmol/l) u žennaměřené kdykoliv.

17.Může vést k pádům.

18.HDL cholesterol:<40 mg/dl(1,025 mmol/l) u mužů;<50 mg/dl(1,282 mmol/l) u žen

naměřené kdykoliv.

19.Výskytpacientů, u kterých došlo k prodloužení QT intervalu z < 450 ms na ≥ 450 ms s ≥ 30ms

vzestupem.Vplacebemkontrolovanýchstudiíchskvetiapinemjeprůměrnázměnaavýskyt

pacientů s prodlouženým QT intervalemna signifikantní úrovniu kvetiapinupodobnávýskytu u

placeba.

20.Posun z >132 mmol/lna≤132 mmol/lvalespoň jednompřípadě.

21.Vprůběhuléčbykvetiapinemnebokrátcepopřerušeníléčbybylyhlášenypřípady

sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz body 4.4 a 5.1).

22.Viz bod 5.1.

23.Pokleshemoglobinuna≤13g/dl(8,07mmol/l)umužůana≤12g/dl(7,45mmol/l)užense

alespoňvjednompřípaděvyskytnulu11%pacientůléčenýchkvetiapinemvevšechklinických

studiíchvčetněotevřenéhopokračovánístudií.Utěchtopacientůčinilstřednímaximálnípokles

hemoglobinu pozorovaný vkterémkoli čase-1,50 g/dl.

24.Tatohlášenísečastovyskytovalavsouvislostishlášenímtachykardie,závratě,ortostatické

hypotenze a/nebo probíhajícího srdečního/respiračního onemocnění.

25.Napodkladěposunuodnormálníchhodnotnapočátkustudieažkpotenciálněklinicky

závažnýmhodnotámkdykolivvevšechstudiích.PosunucelkovéhoT

,volnéhoT

,celkového

avolnéhoT

jedefinovánjako<0,8krátdolnímeznormálníchhodnot(pmol/l)aposunu

TSH > 5mIU/l naměřené kdykoliv.

26.Na podkladě zvýšené frekvence zvracení u starších pacientů (> 65 let).

27.Posun neutrofilů z počáteční hodnoty≥ 1,5x10 9 /l na < 0,5x10 9 /l naměřené kdykoliv.

28.Nazákladěposunuznormálníchhodnotnahodnotypotenciálněklinickyzávažnénaměřené

kdykoliv po období stabilizace ve všech klinických studiích. Posun u eosinifilů je definován jako

> 1x10 9 buněk/l naměřené kdykoliv.

29.Nazákladěposunuznormálníchhodnotnapotenciálněklinickyzávažnéhodnotynaměřené

kdykolivvobdobípostabilizacivprůběhuvšechklinickýchstudií.Posunhodnotleukocytůje

definován jako < 3x10 9 buněk/l naměřený kdykoliv.

30.Nazákladěhlášenínežádoucípříhodymetabolickýsyndromzevšechklinickýchhodnocení

skvetiapinem.

31.Vklinickýchstudiíchbylouněkterýchpacientůpozorovánozhoršenívevícenežjednom

znásledujících metabolických faktorů: hmotnost, krevní glukóza a lipidy (viz bod 4.4).

32.Viz bod 4.6.

PřipodáníneuroleptikbylypopsánypřípadyprodlouženíQTintervalu,ventrikulárníarytmie,náhlé

nevysvětlitelnéúmrtí,srdečnízástavaatorsadesdepointes.Tytoúčinkyjsoupovažoványzaúčinky

farmakologické skupiny.

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)

Udětíadospívajícíchjetřebazvážitvýskytstejnýchnežádoucíchúčinků,jakéjsouvýšepopsányu

dospělých.Následujícítabulkashrnujenežádoucíúčinky,kteréseudětíadospívajících(vevěku10

až17let)vyskytujíčastějinežudospělýchnebonežádoucíúčinky,kteréudospělýchnebyly

identifikovány.

Četnostinežádoucíchúčinkůjsouuváděnytakto:Velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100,<1/10);méně

časté (≥1/1000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1000) avelmivzácné (<1/10 000).

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: Zvýšená chuť kjídlu

Vyšetření

Velmi časté: Zvýšená hladina prolaktinu 1 , zvýšení krevního tlaku 2

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Extrapyramidové symptomy 3

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Časté: Podrážděnost 4

1.Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 ug/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 26 ug/l

(> 1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup

hladin prolaktinu > 100 ug/l.

2.Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National

Institutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg pro

diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných

klinických studií u dětí adospívajících.

3.Viz bod 5.1.

4.Poznámka:Frekvencejekonzistentnísfrekvencípozorovanouudospělých,alepodrážděnost

může být u dětí adospívajícíchspojena s jinými klinickými důsledky vesrovnání s dospělými.

4.9 Předávkování

Hlášenépříznakypředávkováníodpovídajívystupňovanémuznámémufarmakologickémuúčinku

léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze.

Bylohlášenoúmrtípacientavklinickéstudiipopředávkování13,6gkvetiapinua

vpostmarketingovém sledování při dávce jen 6 g samotného kvetiapinu.

Běhemklinickéhohodnocenívšakbylohlášenoipřežitípacientapoakutnímpředávkování30g

kvetiapinu.Vpostmarketingovémsledováníbylyvelmivzácněhlášenypřípadypředávkování

samotnýmkvetiapinemvedoucíkúmrtínebokómatu.Dálebylyhlášenynásledujícíúčinkypo

předávkováníkvetiapinemvmonoterapii:prodlouženíintervaluQT,epileptickézáchvaty,status

epilepticus, rhabdomyolýza, útlum dechu, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost.

Pacientisdřívediagnostikovanýmzávažnýmsrdečnýmonemocněnímmajívětšírizikovlivu

předávkování (viz bod 4.4Kardiovaskulární onemocnění).

Léčba předávkování

Kvetiapinnemáspecifickéantidotum.Vpřípadětěžkéintoxikacejetřebazvážitmožnostsoučasné

intoxikaceněkolikalátkamiadoporučujeseléčbanajednotceintenzivnípéče,včetnězajištění

průchodnostidýchacíchcest,zabezpečenídostatečnéventilaceapřísunukyslíku,adálepravidelné

sledováníapodporakardiovaskulárníhosystému.Ačkoliprevenceabsorpcepřipředávkovánínebyla

zkoumána,lzepřiznačnémpředávkováníindikovatvýplachžaludku,pokudmožnodojednéhodiny

po předávkování.Mělo by být také zváženopodáníaktivní uhlí.

Refrakterníhypotenzivpřípadechpředávkováníkvetiapinemjetřebaléčitvhodnýmzpůsobem,např.

intravenózním podáním tekutin či sympatomimetik (neměl by být použitadrenalin anidopamin, neboť

stimulace beta receptorů může zhoršovat hypotenzi při současné blokádě alfa receptorů kvetiapinem).

Lékařskýdohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného vyléčení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny

ATC kód: N05A H04

Mechanismus účinku

Kvetiapinjeatypickéantipsychotikum.KvetiapinaN-desalkylkvetiapin,jehoaktivnímetabolitv

lidské plazmě, reagují s celou řadouneurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin

majíafinitukserotoninovým(5HT

)adopaminovýmD

aD

receptorůmvmozku.Klinické

antipsychotickévlastnostikvetiapinuajehoslabéextrapyramidovénežádoucíúčinky(EPS)jsou

připisovány právě kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT

oproti D

. Dále

máN-desalkylkvetiapinvysokouafinituknorepinefrinovýmpřenašečům(NET).KvetiapinaN-

desalkylkvetiapinmají takévysokou afinitukhistaminovým a adrenergním alfa

receptorům a nízkou

afinitukadrenergnímalfa

receptorůmaserotoninovým5H

Areceptorům.Kvetiapinnemápatrnou

afinitu k cholinergním, muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky

Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako

jsounapř.podmíněnáúnikováodpověď.Kvetiapinpotlačujeúčinkydopaminovýchagonistů,což

byloprokázánonazákladěbehaviorálníchhodnoceníaelektrofyziologickýchměření.Kvetiapin

zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, což je neurochemický ukazatel blokády D

receptorů.

Vpreklinickýchtestechurčenýchkpredikcivyvoláníextrapyramidovýchnežádoucíchúčinkůmá

kvetiapinprofilatypickéhoantipsychotika,kterýselišíodprofilustandardníchantipsychotik.Po

dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká hypersenzitivita dopaminových D

receptorů.

Při užití dávekdostatečně blokujících D

receptorydocházíjen kmálo vyjádřenékatalepsii. Kvetiapin

mápřidlouhodobémpodáváníselektivníúčineknalimbickýsystém,neboťblokujedepolarizaci

mesolimbických neuronů, nepůsobí však na nigrostriatálnídopaminergníneurony.

PřiakutnímachronickémpodáváníopicímroduCebus,popředchozísenzibilizacihaloperidolem

nebo bez ní, vykazuje kvetiapin minimální tendenci k vyvolání dystonických reakcí (viz bod 4.8).

Klinická účinnost:

Schizofrenie

Účinnostkvetiapinu sprodlouženým uvolňováním přiléčbě pacientů,kteřísplňovalikritéria DSM-IV

proschizofrenii,bylaprokázánavklinicképlacebemkontrolovanéstudiitrvající6týdnů,adálev

klinické “switch” studiikontrolované aktivníléčbou(kvetiapin sokamžitým uvolňováním–kvetiapin

sprodlouženým uvolňováním)u ambulantních pacientů se stabilizovanou schizofrenií.

Primárnímvýsledkemvplacebemkontrolovanéklinickéstudiibylazměnacelkovéhoskóreveškále

PANSSmezivýchozíakonečnouhodnotou.Kvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímvdávkách400

mgdenně,600mgdenněa800mgdenněprokázalstatistickyvýznamnézlepšenípsychotických

symptomůvesrovnánísplacebem.Účinekpodávkách600mga 800mgbylvětšínežpodávce400

mg.

V6týdenní“switch”studiikontrolovanéaktivníléčboubyloprimárnímvýsledkemúčinnostizjistit

podílpacientů,kdenebylodosaženoúčinku,tj.pacientů,kteřípřerušililéčbuvdůsledkuneúčinnosti

léčbynebojejichžcelkovéskóreveškálePANSSsezvýšiloo20%avíceodrandomizacedo

kterékolivdalšínávštěvy.Upacientůstabilizovanýchnakvetiapinusokamžitýmuvolňováním400

mgaž800mgdenněbylaúčinnostzachovánaipopřevedenínaekvivalentnídennídávkukvetiapinu

sprodlouženým uvolňováním podávanoujednou denně.

Vdlouhodobéstudiiupacientůsestabilníschizofrenií,kterýmbylapodávánaudržovacídávka

kvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímpodobu16týdnů,bylkvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímúčinnějšínežplacebopřihodnoceníprevencerelapsů.Odhadovanérizikorelapsupo

šestiměsícíchléčbybylo14,3%veskupiněužívajícíkvetiapinsprodlouženýmuvolňováníma68,2

% ve skupině placebo. Průměrná podávaná dávka byla 669 mg. S léčbou kvetiapinem sprodlouženým

uvolňováním po dobu až 9měsíců(medián 7měsíců)nebyla spojena žádná další bezpečnostní rizika.

Zejména se jedná o nežádoucí účinky EPS a nárůst tělesné hmotnosti, které neměly rostoucí tendenci s

prodloužením léčby kvetiapinem sprodlouženým uvolňováním.

Bipolární porucha

Kvetiapinvykázalvyššíúčinnostnežplacebovesníženímanickýchsymptomůve3.a12.týdnuve

dvouklinickýchstudiíchmonoterapiezaměřenýchnaléčbustřednězávažnýchažzávažných

manickýchepizod.Významnáúčinnostkvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímbyladále

demonstrovánavesrovnánísplacebemvdalší3týdennístudii.Kvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímbylpodávánvdávkovémrozmezí400až800mg/denaprůměrnádávkabylaasi600

mg/den.Údajeopodáváníkvetiapinuvkombinacisdivalproexemnebolithiemuakutnístředně

závažnéažzávažnémanickéepizodyv3.a6.týdnujsouomezené,avšakkombinovanáléčbabyla

dobře tolerována. Údaje ukazují na aditivní účinek ve 3. týden léčby. Druhá studie nepotvrdila aditivní

účinek během 6. týdne léčby.

VklinickéstudiiupacientůsdepresivníepizodouvrámcibipolárníporuchyIneboIIprokázal

kvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímvdávce300mg/denvyššíúčinnostnežplacebovesnížení

celkového skóre podle MADRS.

Ve4dalšíchklinickýchstudiíchodélce8týdnů,kterézahrnovalypacientysestřednězávažnouaž

závažnoudepresivníepizodouubipolárníporuchyIaII,bylkvetiapinsokamžitýmuvolňovánímv

dávkách300a600mg/denvýznamněúčinnějšínežplacebovparametrech:průměrnézlepšenískóre

MADRSa v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí

hodnotě.Mezipacienty,kteřídostávalikvetiapinsokamžitýmuvolňovánímvdávce300mga

pacienty, kteří dostávali dávku600 mg, nebyl pozorován žádný rozdíl vrozsahuúčinku.

Vdlouhodobých klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů, kteří

reagovalinaléčbukvetiapinemsokamžitýmuvolňovánímvdávce300mgnebo600mg,bylo

prokázáno,žedlouhodobáléčbabylaúčinnávesrovnánísplacebem,pokudjdeodepresivní

symptomy, nikoliv však u symptomů manických

Vedvouklinickýchstudiíchzaměřenýchnaprevencirekurenceahodnotícíchkvetiapinvkombinaci

sestabilizátorynáladyupacientůsmanickými,depresivníminebosmíšenýmiepizodamibyla

kombinaceskvetiapinemúčinnějšínežmonoterapiestabilizátorynáladyvprodlouženíčasudo

rekurencejakékolivepizody(manické,smíšenénebodepresivní).Kvetiapinbylpodávándvakrát

denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

Jednadlouhodobástudie(až2rokyléčby)hodnotilaprevencirekurence(recidiv)upacientůs

manickými,depresivníminebosmíšenýmiepizodami.Poodpovědiastabilizacinakvetiapinubylo

pokračovánívléčběkvetiapinemoprotizáměnězaplaceboúčinnějšívprodlouženídobydoobjevení

sejakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet

pacientůsvýskytemepizodybylveskupiněskvetiapinem91(22,5%),veskupiněsplacebem208

(51,5%)aveskupiněslithiem95(26,1%).Upacientů,kteříodpovídalinaléčbukvetiapinem,při

srovnánípokračováníléčbykvetiapinemvesrovnáníspřevedenímnalithium,výsledkyukazují,že

převod na lithium nevede k prodloužení doby do rekurence příhody.

Depresivní epizody spojené s depresivní nemocí (MDD)

Vedvoukrátkodobých(6týdenní)klinickýchstudiíchbylizařazenipacienti,kteříneodpovídali

adekvátněnaalespoňjednuantidepresivníléčbu.Kvetiapinpodávanývdávkách150mga300mg

jakodoplněkkestávajícíantidepresivníléčbě(amitryptilin,bupropion,citalopram,duloxetin,

escitalopram,fluoxetin,paroxetin,sertralinnebovenlafaxin)prokázalvyššíúčinnostnežsamotná

léčbaantidepresivyvesnižovánísymptomůdepreseměřenéjakozlepšenícelkovéhoskórepodle

MADRS (rozdíl průměrné LS vs. placebo 2-3,3 bodu).

BezpečnostaúčinnostdlouhodobéhopodáváníkvetiapinujakopřídatnéléčbyupacientůsMDD

nebyla hodnocena, byla všakhodnocena bezpečnost a účinnostmonoterapie u dospělých pacientů (viz

níže).

Přestožejekvetiapinindikovánpouzejakopřídatnáterapie,bylysnímprovedenynásledující

monoterapeutické studie:

Vetřechzečtyřkrátkodobých(do8týdnů)monoterapeutickýchstudiívykázalkvetiapin50mg,150

mga300mg/denvyššíúčinnostnežplacebovesnižovánídepresivníchsymptomůměřenýchjako

zlepšenícelkovéhoskóreupacientůsdepresivnínemocíveškálepodleMontgomery-Åsberg

Depression Rating Scale (MADRS) (rozdíl průměrné změny LS vs. placebo 2-4 body).

Vklinickéstudiizaměřenénaprevencirelapsubylipacientisdepresivníepizodoustabilizovániv

otevřené fázi studiekvetiapinempo dobu alespoň 12 týdnů a dále randomizováni do skupiny, které byl

podávánkvetiapinjednoudenněneboplacebopodobuaž52týdnů.Průměrnádávkakvetiapinuv

průběhurandomizovanéfázestudiebyla177mg/den.Incidencerelapsubyla14,2%upacientů

léčenýchkvetiapinema 34,4 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Vkrátkodobé(9týdenní)studiiustaršíchpacientů(66až89let)bezdemencevykázalkvetiapin

dávkovanýflexibilněvrozmezí50mgaž300mgdenněvyššíúčinnostnežplacebovesnižování

depresivníchsymptomůpodlecelkovéhozlepšenískóreveškáleMADRS(střednízměnavs.placebo

–7,54).Vtétostudiidostávalipacientirandomizovanídoskupinykvetiapinu50mg/den1.až3.den,

dávka mohla být zvýšena na 100 mg/den 4. den, 150 mg/den 8. den a až na 300 mg/den v závislosti na

klinickéodpovědiasnášenlivosti.Průměrnádávkakvetiapinubyla160mg/den.Snášenlivost

kvetiapinupodávanéhojednoudenněbylaustaršíchpacientů,ažnavýskytextrapyramidových

symptomů(vizbod4.8),srovnatelnásesnášenlivostípozorovanouujinýchdospělých(18-65let).

Podíl pacientů starších než 75 let byl 19 %.

Klinická bezpečnost

Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchschizofrenieabipolárnímániebyla

úhrnnáincidenceextrapyramidovýchsymptomůobdobnájakouplaceba(schizofrenie:kvetiapin7,8

%vs.placebo8,0%;bipolárníporucha:kvetiapin11,2%vs.placebo11,4%).Vyššímíra

extrapyramidovýchpříznakůbylaupacientůléčenýchkvetiapinemvporovnánísplacebem

pozorována vkrátkodobýchplacebem kontrolovaných klinických studiích depresivní nemoci (MDD) a

bipolárnídeprese.Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchstudiíchbipolárnídepresečinilaúhrnná

incidenceextrapyramidovýchsymptomů8,9%ukvetiapinuvesrovnánís3,8%uplaceba.V

krátkodobých placebemkontrolovanýchmonoterapeutických studiíchdepresivnínemoci činila úhrnná

incidenceextrapyramidovýchsymptomůukvetiapinu5,4%vesrovnánís3,2%uplaceba.V

krátkodobéplacebemkontrolovanémonoterapeutickéstudiiustaršíchpacientůsdepresivnínemocí

činilaúhrnnáincidenceextrapyramidovýchsymptomů9,0%ukvetiapinua2,3%uplaceba.U

bipolárnídepreseidepresivnínemocinepřesáhlaincidenceindividuálníchnežádoucíchúčinků(např.

akatizie, extrapyramidová porucha, tremor, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce,

psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) v žádné léčebné skupině 4 %.

Vkrátkodobých(od3do8týdnů)placebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchsfixnídávkou(50

mg/den až 800mg/den) činil průměrný váhový přírůstek u pacientůléčenýchkvetiapinemod 0,8 kg u

dávky50mgdennědo1,4kgudávky600mgdenně(udávky800mgdenněbylváhovýpřírůstek

nižší)vesrovnáníspřírůstkemo0,2kgupacientůužívajícíchplacebo.Podílkvetiapinemléčených

pacientů s váhovým přírůstkem≥7 % tělesné hmotnosti se pohyboval od 5,3 % u dávky 50 mg denně

aždo15,5%udávky400mgdenně(udávek600a800mgdenněbylyváhovépřírůstkynižší)v

porovnání s 3,7 % u pacientů užívajících placebo.

Vdlouhodobějších studiích prevence relapsu byla otevřená část studií (od 4 do 36 týdnů), během které

bylipacientiléčenikvetiapinem,následovánačástí,vnížbylipacientirandomizovánidoskupiny

kvetiapinuneboplaceba.Vesrovnánísvýchozímstavem(počátekotevřenéčásti)činilváhový

přírůstekupacientůléčenýchkvetiapinem2,56kgběhemotevřenéfázea3,22kgve48.týdnupo

randomizaci.Vesrovnánísvýchozímstavem(počátekotevřenéčásti)činilváhovýpřírůsteku

pacientů užívajících placebo 2,39 kg během otevřené fáze a 0,89 kg ve 48. týdnu po randomizaci.

V placebem kontrolovaných monoterapeutickýchstudiích u starších pacientů s psychózou související s

demencínebylvýskytcerebrovaskulárnínežádoucíchúčinkůna100pacientorokůveskupině

kvetiapinu vyšší než u pacientů užívajících placebo.

Vevšechkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchpřipoužitímonoterapieu

pacientůsvýchozímpočtemneutrofilů≥1,5x10 9 /l,bylaincidencealespoňjednohovýskytupoklesu

počtu neutrofilůna< 1,5x10 9 /l 1,9% u pacientů léčenýchkvetiapinemv porovnání s 1,3% u pacientů

léčených placebem. Incidence poklesuna > 0,5 až < 1,0x10 9 /l byla stejná (0,2%) u pacientů léčených

kvetiapinemapacientů,kteřídostávaliplacebo.Vevšechklinickýchstudiích(kontrolovaných

placebem,otevřených,saktivnímkomparátorem)upacientůsvýchozímpočtemneutrofilů≥1,5x

/l),bylaupacientůléčenýchkvetiapinemincidencealespoňjednohovýskytupoklesupočtu

neutrofilůna< 1,5x10 9 /l 2,9% a incidence poklesu na < 0,5x10 9 /l byla 0,21%.

Léčbakvetiapinembylaspojenaspoklesemhladinhormonůštítnéžlázyzávislýmnadávce.Výskyt

posunuTSHbyl3,2%prokvetiapinvs.2,7%proplacebo.Výskytreciprokýchklinickypotenciálně

významných posunů T

nebo T

a TSH byl v těchto studiích velmivzácný a pozorovanézměny hladin

hormonů štítné žlázy nebyly spojeny s klinickou symptomatologiíhypotyreózy. Pokles celkového T

a

volnéhoT

bylmaximálníběhemprvních6týdnůléčbykvetiapinem, při dlouhodobéléčběnedošlok

dalšímusnížení.Upřibližně2/3zevšechpřípadů,nezávislenadélceléčby,došlopovysazení

kvetiapinuk úpravě hladin celkového T

a volného T

.

Katarakta/opacita očníčočky

Vklinickéstudiihodnotícíkataraktogennípotenciálkvetiapinu(200-800mg/den)vporovnání

srisperidonem(2-8mg)upacientůseschizofreniíneboschizoafektivníporuchou,činilpoměr

pacientůsezvýšenouopacitoučočkypoalespoň21měsíčníexpozici4%ukvetiapinuvesrovnání

s10% u risperidonu.

Děti adospívající(10 až 17 let)

Účinnosta bezpečnostkvetiapinubylastudovánave3týdenníplacebemkontrolovanéstudiipřiléčbě

mánie(n=284pacientůzUSAvevěku10až17let).Asi45%populacepacientůmělodalší

diagnózuADHD.Dálebylaprovedena6týdenníplacebemkontrolovanástudieupacientůse

schizofrenií(n=222,věk13až17let).Zoboustudiíbylivyřazenipacienti,kteříneodpovídalina

kvetiapin.Léčbakvetiapinembylazahájenadávkou50mg/den,druhýdenzvýšenana100mg/dena

dálebyladávkatitrovánanacílovoudávku(mánie400-600mg/den;schizofrenie400-800mg/den)

vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní

léčba minus placebo)-5,21 prokvetiapin400 mg/den a-6,56 prokvetiapin600 mg/den. Podíl pacientů

odpovídajícíchnaléčbu(zlepšeníYMRS≥50%)byl64%prokvetiapin400mg/den,58%pro600

mg/den a 37 % pro placebo.

Vestudii se schizofrenií byl rozdíl průměrnézměny LS od bazálníhodnotyvcelkovém skóre PANSS

(aktivníléčbaminus placebo)-8,16 prokvetiapin400mg/den a-9,29 prokvetiapin800mg/den.Ani

režimsnízkoudávkou(400mg/den),anivysokoudávkoukvetiapinunebyllepšínežplacebos

ohledemnapodílpacientů,kteřídosáhliodpovědidefinovanéjakopokleso≥30%oprotibazální

hodnotěvcelkovémskórePANNS.Vyššídávkymělyzanásledekčíselněnižšípodílodpovídajících

na léčbu jak u mánie, taku schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii.

26týdenníotevřenéfázeakutníchstudií(n=380pacientů)skvetiapinemdávkovanýmflexibilněv

rozmezí400-800mg/denposkytlydalšíbezpečnostníinformace.Udětíadospívajícíchbylhlášen

vzestupkrevníhotlaku;zvýšenáchuťkjídlu,extrapyramidovésymptomyazvýšenísérovýchhladin

prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí adospívajícíchnež u dospělých (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomy

Vkrátkodobé placebem kontrolované studii monoterapieudospívajících(13-17 let) se schizofrenií byl

kumulovanývýskytextrapyramidových symptomů 12,9 % prokvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv

výskytjednotlivýchnežádoucíchúčinků(tj.akatizie,třes,extrapyramidováporucha,hypokineze,

neklid,psychomotorickáhyperaktivita,svalováztuhlostadyskineze)nepřesáhl4,1%vžádnéléčebné

skupině.Vkrátkodobéplacebemkontrolovanéklinickéstudiiudětíadospívajících(10-17let)s

bipolárnímániíbylkumulovanývýskytextrapyramidovýchsymptomů3,6%prokvetiapina1,1%

pro placebo.Vdlouhodobéotevřenéfázi studií schizofreniea bipolárnímániebyl kumulovaný výskyt

EPS závislých naléčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti

Vkrátkodobéklinickéstudiiupediatricképopulace(10-17let)přibralo17%pacientůužívajících

kvetiapina2,5%pacientůužívajícíchplacebo≥7%svétělesnéhmotnosti.Pokorekcinanormální

růstvprůběhudelšídoby,bylvzestupalespoň0,5standardníodchylkyodbazálníhodnoty“Body

MassIndex”(BMI)pokládánzaklinickyvýznamnouzměnu;18,3%pacientůléčenýchkvetiapinem

po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenkynebo klinické zhoršení stavu

Vkrátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt

příhod souvisejících se sebevraždou 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů

< 18 let. V krátkodobýchplacebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií

byl výskytpříhod souvisejících se sebevraždou1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u

pacientů < 18 let.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Kvetiapinsepoperorálnímpodánídobřevstřebává.Maximálníplazmatickékoncentracekvetiapinua

norkvetiapinujedosaženo6hodinpopodání(t

)kvetiapinusprodlouženýmuvolňováním.

MaximálnímolárníkoncentraceaktivníhometabolituN-desalkylkvetiapinuvustálenémstavu

dosahuje 35 % koncentrace kvetiapinu.

FarmakokinetikakvetiapinuaN-desalkylkvetiapinujelineárníapřímoúměrnápodanédávcepro

dávkyaž800mgjednoudenně.Plochapodkřivkou(AUC)prokvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímpodávanýjednoudennějesrovnatelnáspříslušnýmiúdajiprokvetiapinsokamžitým

uvolňovánímpodávanýdvakrátdenně,avšakmaximálníplazmatickákoncentrace(C

)jev

ustáleném stavuo 13 % nižší.Při porovnáníkvetiapinu sprodlouženým uvolňovánímvůčikvetiapinu

s okamžitým uvolňovánímbylo zjištěno, že AUC N-desalkylkvetiapinu je o 18 % nižší.

Ve studii zkoumající vliv složení stravy na biologickou dostupnost kvetiapinu bylo zjištěno, že potrava

svysokýmobsahemtukustatistickyvýznamnězvyšujeC

max aAUCkvetiapinusprodluženým

uvolňováním, tj.o50 %, resp. 20 %. Nenímožnévyloučit, že potrava s vysokýmobsahem tukumůže

mít na biologickoudostupnost kvetiapinu ještě vyšší vliv. Lehká strava neměla významný vliv naC

max

aniAUCkvetiapinu.Kvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímsedoporučujepodávatjednoudenně

mimojídlo.

Distribucevorganismu:

Kvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny.

Biotransformace

Kvetiapin jeextenzivněmetabolizovánvjátrech. Po podání radioaktivně značenéhokvetiapinu bylov

moči nebo stolici nalezeno méně než 5 % látky v nezměněné formě.

Výzkumyprováděnéinvitroukázaly,žehlavnímenzymem,kterýsepodílínametabolismu

kvetiapinuzprostředkovanémcytochromemP450,jeCYP3A4.N-desalkylkvetiapinjeprimárně

tvořen a eliminován cestou CYP3A4.

Kvetiapinaněkolikjehometabolitů(včetněN-desalkylkvetiapinu)jsouslabýmiinhibitorylidského

cytochromuP4501A2,2C9,2C19,2D6a3A4invitro,alepouzevkoncentracích5-50krátvyšších

nežjsoukoncentracedosahovanéučlověkapřidávkování300až800mg/den.Nazákladětěchto

výsledkůin vitrose zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke

klinickyvýznamnélékové inhibicimetabolismudruhéholéku zprostředkovanéhocytochromem P450.

Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak

ve specifickéinterakční studii u psychotických pacientů nebylo po podáníkvetiapinu zjištěno zvýšení

aktivity cytochromu P450.

Eliminacez organismu:

Poločaseliminacekvetiapinujeasi7hodinaN-desalkylkvetiapinuasi12hodin.Přibližně73%

radioaktivněznačenélátkysevyloučímočía 21 % stolicí.Vmočinebostolicijemožnonaléztméně

než5%původnílátkyvnezměněnéformě.Průměrnámolárnífrakcedávkyvolnéhokvetiapinua

aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu vylučovaná močí je menší než 5 %.

Zvláštní populace

Pohlaví:

Farmakokinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Starší pacienti:

Průměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65

let.

Pacienti s poškozenou funkcí ledvin:

Uosob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m 2 ) je průměrná clearance

kvetiapinu asi o 25% nižší, ale individuálníhodnoty clearancemohou býtvrozmezíhodnot zdravých

jedinců.

Pacienti s poškozenou funkcí jater

Průměrnáplazmatickáclearancekvetiapinusesnižujeopřibližně25%upacientůseznámým

poškozením funkcejater (stabilizovanáalkoholická jaterní cirhóza). Vzhledemktomu, žekvetiapin je

metabolizovánpřevážněvjátrech,lzeočekávatzvýšeníplazmatickýchhladinléčivaupacientůs

poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientůmůže býtnutné snížit dávku (viz bod 4.2).

Dětiadospívající(10 až 17 let)

Farmakokinetickéúdajebylyzískányod9dětívevěku10-12leta12dospívajících,kteříbylina

udržovací léčbě 400mgkvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované

plazmatickékoncentracemateřskélátkykvetiapinuudětíadospívajících(10-17let)všeobecně

podobnéjakoudospělých,ačkolivC

bylaudětípřihorníhranicirozmezípozorovanéhou

dospělých.AUC a C

aktivníhometabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asio62 %, resp. 49 % u dětí

(10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % udospívajících(13-17 let) ve srovnání s dospělými.

Opodáváníkvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímdětemadospívajícímnejsoudostupnéžádné

informace.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů nagenotoxicituin vitroain vivoa nebylnalezen žádný důkazgenotoxicity

přípravku.Ulaboratorníchzvířatbylypřiklinickyrelevantníchdávkáchnalezenynásledující

odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickémhodnocení:

U potkanů byla pozorována pigmentace štítné žlázy, u opic roduCynomolgusbyla zjištěna hypertrofie

folikulárníchbuněkštítnéžlázy,sníženíplazmatickýchhladinT

, sníženíkoncentracehemoglobinua

počtučervenýchabílýchkrvinek,upsůbylanalezenaopacitaočníčočkyakatarakta.

(Katarakta/opacita oční čočky viz bod 5.1).

Tato zjištěníjenutno brát v úvahu při zvažování prospěchu z léčby kvetiapinem amožného rizika pro

pacienta.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety

Hypromelóza

Mikrokrystalická celulóza

Natrium-citrát

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Oxid titaničitý (E171)

Hypromelóza

Makrogol/PEG 400

Polysorbát 80

Žlutý oxid železitý (E 172)(pouze síly 50 mg, 200 mg a 300 mg)

Červený oxid železitý (E 172) (pouze síly 50 mg, 200 mga 300 mg)

Černý oxid železitý (E 172) (pouze síly 50 mg a 300 mg)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

2roky

Přípravek by měl být spotřebován během 60 dnů po prvním otevření HDPE lahvičky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/Aclar//AlblistryabíléneprůhlednéHDPElahvičkyoobjemu50mlnebo75mlsbílým

neprůhlednýmPPuzávěremsvysoušedlem.

PVC/Aclar//Alblistryvkrabičkáchobsahujících10,20,30,50,50x1(nemocničníbalení),56

(kalendářní balení), 60, 90 nebo 100 tablet.

HDPE lahvičky obsahující 60 tablet.

Na trhu nemusí býtvšechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Quetiapin Teva50mgRetard:68/050/12-C

Quetiapin Teva 200 mgRetard:68/051/12-C

Quetiapin Teva 300 mgRetard:68/052/12-C

Quetiapin Teva 400mgRetard:68/053/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.12.2012

Productos similares

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos

Comparte esta información