PURSOL PERFECT

República Checa - checo - Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Número de autorización:
108708E

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
búlgaro 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
español 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
danés 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
alemán 16-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
inglés 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
francés 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
italiano 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
letón 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
lituano 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
húngaro 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
neerlandés 16-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
polaco 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
portugués 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
rumano 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
eslovaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
esloveno 20-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
finés 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
sueco 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
ruso 27-01-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
noruego 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
ucraniano 20-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
croata 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
serbio 20-09-2021

Leer el documento completo

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

1 / 13

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

PURSOL PERFECT

Kód výrobku

108708E

Použití látky nebo směsi

Bělicí přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Pomocný prací prostředek (neuvolňujicí plyn). Semi-automatická

aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.10.2019

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

2 / 13

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Peruhličitan sodný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Peruhličitan sodný

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oxidující tuhé látky Kategorie 3; H272

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 30 - < 50

uhličitan sodný (soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 5 - < 10

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost

pro vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 1 - < 2.5

Látky, které mají pracovní limit expozice :

Alkálie

144-55-8

205-633-8

01-2119457606-32

>= 50 - <= 100

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

3 / 13

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

...

Leer el documento completo

Buscar alertas relacionadas con este producto

Comparte esta información