OLYMPUS ENDODET

País: Rumanía

Idioma: rumano

Fuente: Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de datos de seguridad

                FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul
UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDODET
910540
1 / 14
SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1 ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
Denumirea produsului
:
OLYMPUS ENDODET
UFI
:
9A1Y-17KC-0003-84TH
Codul produsului
:
WD00211A
Utilizarea
substanţei/amestecului
:
Produs de curăţare pentru instrumentar
Tipul substanţei
:
Amestec
NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.
Informații privind diluarea
produsului.
:
Nu sunt furnizate informații despre diluții.
1.2 UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANȚEI SAU ALE
AMESTECULUI ȘI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE
Utilizări identificate
:
Dispozitive medicale. Proces semi-automat
Restricţii recomandate în
timpul utilizării
:
Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.
1.3 DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIŞEI CU DATE DE SECURITATE
Societatea
:
Tehno Electro Medical Company SRL
Str. Calusei nr. 69A,
Sector 2
021353 Bucuresti, Tel. +40 21 252 46 50
Fabricant: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Germania +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă
:
+4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean
Numărul de telefon de la
Biroul pentru Regulamentul
sanitar internaţional şi
informare toxicologică
:
021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)
Data redactării/revizuirii
:
07.04.2021
Versiune
:
1.8
SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 CLASIFICAREA SUBSTANŢEI SAU A AMESTECULUI
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDODET
910540
2 / 14
CLASIFICARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Substanţă sau amestec neclasificat ca periculos.
2.2 ELEMENTE PENTRU ETICHETĂ
ETICHETARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Substanţă sau amestec neclasificat ca periculos.
ETICHETARE ADIŢIONALĂ:
Etichetă excepţională pentru
amestecuri speciale
:
Fişa c
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad búlgaro 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad español 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad checo 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad danés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad alemán 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad estonio 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad griego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad inglés 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad francés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad italiano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad letón 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad lituano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad húngaro 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad neerlandés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad portugués 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad eslovaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad esloveno 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad finés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad sueco 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ruso 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad noruego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ucraniano 30-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad croata 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad serbio 29-04-2022

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos