QUETIA

Información principal

 • Denominación comercial:
 • QUETIA 100 mg TABLETAS RECUBIERTAS
 • Dosis:
 • 100 mg
 • formulario farmacéutico:
 • TABLETA RECUBIERTA
 • Usar para:
 • Humanos
 • Tipo de medicina:
 • medicamento alopático
 • Fabricado por:
 • SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, INDIA

Documentos

Localización

 • Disponible en:
 • QUETIA 100 mg TABLETAS RECUBIERTAS
  Venezuela
 • Idioma:
 • español

Otros datos

Estado

 • Fuente:
 • Instituto Nacional de Higiene - República Bolivariana de Venezuela
 • Estado de Autorización:
 • VIGENTE
 • Número de autorización:
 • E.F.38.901
 • Fecha de autorización:
 • 20-07-2011
 • última actualización:
 • 03-09-2018

Prospecto

Adv.lUflelH:

IGI"Ilr1ittre aurara

embanlzo

cuanliio se ~

....

IU~'

• fNftOS

que a

c:rUrio

m6dlco

balal'lC8 ne$gOIbene'iclo

fa~'

De ..,

tmprete;lnd,ble

1.1$0

1"'.0

eX'$16 0lrI .'ltomt:l ....

teto.,eutlco

IUlptnG.Me

lactancl.

mlenn ••

dIP••

1tralamie:nlo

Eil.

ptOdlJClOno ".be

admlnlsttaS:9'

en paclernes con ItrtoJel'af'lClti

I ,_.

1aCI068C ga!aaos.-a.

PftC'I)c:lon,,:

0eb4t

11\15("'811doli'Sen

pec:ie;nl

••

ectad Iv.nuda

t.:;nptel.nlH

eon intull¢iAI"Id-aheP3tIca y/Q reNl!

Otbtn ,..,112:,,.8 cont~S

perlOdkcs del funclonafJamoheplt;lco

Cobo

,Cly.rt.

con precauclOn en ceeo do p~riblr

quotl&lplno Junto

c:<M'I

f4fmil~C1$

que}

ptO'VoqU'n

prolCX'lgaclOn

Con1f1it1dle.cfOnH!

H!P.... WbUld~

Oue1.iaplna

R,.eclono.

,dvers8s

SomnoltMCI.

mMla

Wlrtlgos.

estreoimlerrlo

dl$pBI)Ii:a.

nlpot."..on

panni,

taqutear~18.

MClutdid dO'"

boeI,

Ist.nfa

cefa!,ea

tnt.eracck>n~;

F.nlloln.

~maup:ns.

S"K: ~

etconct

enaomicina.

k.eocorcOf

ftuc:ons:zot.

Iia~

tiondazins,

drOQilS

qw ~

imervac

iYvo

cr._

Se ~ ItO"I

pt'CICb:Co

""

5*1'OItO de Y3J1C1eZ

CO"I"O«Ibedo

CIe 001:

(02l

II'IOS

envase

8CJSTER

OE PVC TRAHSPA.qa.rre I FOIL

...,. ..

bttO

t

)I"ES

V~(3O'C.%

2fC17O'!1!t

5% hR)

3Rttrr

....

AA:MOlli

prJI'I.r

lOleooracial

proeuc:tO.

copIa comJ).llaadIdel Poder d.

?COOt'_.

1X>!Tog'OO.

en ..

CUill&8 ~

00 fOlll1. dar.

'i

preQ&'

f~1co

d~llftrOo

II'!

rele.ftdo dOCUfl'l6nto..

.rC8r

pitfOCiT'lO

Pfoduao

~IrmlCIUIlco ... trftI"",osa debe tornar

OOl'lslderlClOn I••

dll9Q,IClones

legal~

oonttmp!.t:r

pQCI~

nne,

latuallzaci6n.

aoexo

~foxlmo

trjmrtt

.oUelttr

Cerlt1lcado

Producto,

Flnnaoeullco,

ong-inaly vig6!l"lte0 en

dt'ldo

Q)pl.

compufMd •

Couoglr textos de

tmp.q,,,,

undid

posot6;rlca segl,ln

modelo ••

nl.o.

Co(rtgtf

,,,1(10d.

p"0,pe~

In-lemo

segiln

modelo

1"&)(0,

IQrtQondo

condlcones

re.triccIOf~'

de ulO conten!d,"

en ei pre'5ente

OficiQ

MMllonor 'ctualizedo

811peolema

producto

en refe"flr'.cla fn 10que

roepoeta

a 18~9encla

101C",IlIcedo,

de Produoto Farmac,iulico.

LJbraVen4a

y BUena.

P".ctlOII

MiNfaotufi

.•

L.ot

toxtOI

.mpe.qui••

tlqu«a.

unldad posolog:ca 'I

PI'OIPt'cto

I"*"o

deben adecua,*,

a.gVI'!

"c,.o

0110

.slilblecldo

en .'

OticiO

Aprob;u:16I'I.

O1ICIo

do Condloones

eomlt'Cllliz.c:ion

Normas

Boet11nes

Juma RI'Il$Orad.

PfoductO,

FtrmlC'*vilco

8 Comunlc.r

W 1n-.tltUlo

Nselonal

Hig!ene

'Rafael: Ranger .•

Ira.

011 Centro NlClon.at

de

F"mlCO'J'IQ'~a (CENAVI~.

efed.ono 6escr.to

Our.m, I'

""ocetO

evstusoon

So"_ que _

fa.-

'"""aWOgoco

dOl........,

cr...

gone>

w"

IIIG.....

'I

cit"

0Jai

tePga

OOtiOC:mle,lCOdespubeM,-ObIdO"

prodUCtO

Instltuto

Nacional

de Higiene

"Rafael

Rangel"

c..ao..h

:,e$~

e_ ~~

....

_....._._..c-

r3"1

"~~1'r.;ft.ll

~~-'''''''''P''

"".".".,.

Oebt

ftficM •

()pI)IId'IO

CUI1rO t(4)

1Ob0000cIOr\

prooabte

c:om.,ClaKz;t()c)n

proc:IUdO

etta

lapso de

titmpo

prooe:W.

EVALUACION

UI ~-Ologls

anallbca urlilzade en

control

c:abdld

dOl ptod:..:clo

'Y

a ia

Pfograt'lUll!tOn r..

J)tC:tl v ,

tlMJ del ...

tne.~ocumpfmtento

ArtiClOO60 dtf

R~.mll'l1O~ I.

E;erGlClooeta

r."IMQ.t

V9tf'111tI)VOlicadoeo

G.eelaQrdJ1

elCtraOt'd!nIM"lO

d"td\a

~1 d.

mayo de

1.i03.

InfOff'l\.l

OItan obligados a partigpar at

In.tltuto

Haclonl)

Higlen."~f..

RlnOltll I,

fW\.

cuet sa inicie

la eon'Ie1C)all!.aciOn dttl

prim.,

101,.t.borado..

man«a

qUI lot

'\lnolonl,'o$ aClcdHados del

Instltuto N8(ion,1

HI;.on.

°R,I,oJ

Rengel'.

pl)eo~n

ploced...

c,pt.,

Ills mt.le'l(3S ~on'ellPOndtel'tlesen

proplO 11110de f.brlo.clOn 0

dltlnbuClon en II

08$0 de IGEI

prOdudcs.

jmponadas.

Igullm,ntl

t,lnfatma que dispone

t;\IU'ICe

(15) dl•• t\jbU..

pit'.

to!lel~'

8 esta GERENCIA,

ttoon6lCleffCIon de las eldg~CI3$ ANTERIORMENTE "n_das

TfflntcUlllOO dlCtiOIGP$Oqueca

I.ISted en ,.

obllglCion dl

cumClbfcon ''-

condldones

usc)

belo

CU...

flJ.

eot'obado

produao

'no.tnOl'II't;16nto

.-guna oe

11$ ~

d"'~"*CI.aM.oon

tal'lCiONdO

COtI

CAHCEUC~H"_.

faIt

ORA.

MARiA

iEftesA tBAAl

GER9rESECTOIllAl.D~~G STROYCONTROl.

.....

""'

....

.......

Instituto

Nacional

de Higiene

"Rafael

Rangel"

a..cu.-.r-I/C¥ u-~

c-- ~

.........

~~c;.,.

...,

~Illr"

IGoa

.....

...,.._-.'"

'§'-~f)l'