Xagrid

European Union - Estonian - EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
Anagrelide
Available from:
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC code:
L01XX35
INN (International Name):
anagrelide
Therapeutic group:
Antineoplastilised ained,
Therapeutic area:
Trombotsüteemia, olulised
Therapeutic indications:
Xagrid on näidustatud kõrgenenud arvu at eeterlikud-trombotsüteemia (ET) patsientidel, kellel on praeguse ravi või kelle trombotsüütide kõrgenenud jaanuarini vastuvõetavale tasemele oma praeguse ravi kohta. At-risk patientAn at-risk, ET on määratletud, mida üks või rohkem järgmistest tunnustest:>60-aastased või;a trombotsüütide arv >1000 x 109/l või;ajalugu thrombohaemorrhagic sündmused.
Product summary:
Revision: 36
Authorization status:
Volitatud
Authorization number:
EMEA/H/C/000480
Authorization date:
2004-11-15
EMEA code:
EMEA/H/C/000480

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Bulgarian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Bulgarian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Bulgarian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Spanish

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Spanish

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Spanish

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Czech

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Czech

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Danish

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Danish

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - German

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - German

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Greek

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Greek

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - English

19-05-2018

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - English

19-05-2018

Public Assessment Report Public Assessment Report - English

01-03-2017

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - French

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - French

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Italian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Italian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Italian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Latvian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Latvian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Latvian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Lithuanian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Lithuanian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Lithuanian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hungarian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Hungarian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Hungarian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Maltese

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Maltese

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Maltese

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Dutch

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Dutch

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Polish

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Polish

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Portuguese

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Portuguese

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Portuguese

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Romanian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Romanian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Romanian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovak

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovak

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovenian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Slovenian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovenian

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Finnish

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Finnish

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Finnish

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Swedish

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Swedish

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Swedish

02-08-2018

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Norwegian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Norwegian

21-12-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Icelandic

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Icelandic

21-12-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Croatian

21-12-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Croatian

21-12-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Croatian

02-08-2018

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Xagrid 0,5 mg kõvakapslid

anagreliid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Xagrid ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Xagrid’i võtmist

Kuidas Xagrid’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Xagrid’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Xagrid ja milleks seda kasutatakse

Xagrid sisaldab toimeainena anagreliidi. Xagrid on ravimpreparaat, mis sekkub trombotsüütide

loomeprotsessi. Ravimi mõjul väheneb luuüdi poolt toodetavate trombotsüütide arv, mille tagajärjel

väheneb ka vere trombotsüütide arv kuni normaaltasemeni. Seetõttu kasutatakse ravimit essentsiaalse

trombotsüteemia patsientide ravimisel.

Essentsiaalne trombotsüteemia on seisund, mis tekib siis, kui luuüdi toodab liiga palju vererakke, mida

tuntakse trombotsüütidena. Trombotsüütide liiga suur kogus veres võib tekitada vereringeprobleeme

ning tromboosi.

2.

Mida on vaja teada enne Xagrid’i võtmist

Xagrid’i ei tohi võtta

kui te olete anagreliidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline. Allergiline reaktsioon võib väljenduda nahalööbes, sügelemises, näo või huulte

paistetuses või hingamistakistuses;

kui teil on mõõdukaid või tõsiseid maksaprobleeme;

kui teil on mõõdukaid või tõsiseid neeruprobleeme.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Xagrid’i võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on või arvate olevat probleeme südamega;

kui teil on kaasasündinud või perekondlik pikenenud QT-intervall (nähtav EKG-l, südame

elektrilise aktiivsuse registreerimisel) või kui kasutate muid ravimeid, mis põhjustavad EKG-s

ebanormaalseid muutusi, või kui teil on madal elektrolüütide, nt kaaliumi, magneesiumi või

kaltsiumi tase (vt lõik „Muud ravimid ja Xagrid“);

kui teil on probleeme maksa ja neerudega.

Kasutamisel koos atsetüülsalitsüülhappega (paljude ravimite koostisaine, mis leevendab valu ja

alandab palavikku ning väldib vere hüübimist, nimetatakse ka aspiriiniks) suureneb suurte

verejooksude risk (vt lõik „Muud ravimid ja Xagrid“).

Lapsed ja noorukid

Andmed Xagrid’i kasutamise kohta lastel ja noorukitel on piiratud ning seetõttu tuleb seda ravimit

kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja Xagrid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid.

Öelge oma arstile, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

ravimeid, mis võivad mõjutada teie südame rütmi, nt sotalool, amiodaroon;

fluvoksamiini, mida kasutatakse depressiooni ravis;

teatavat tüüpi antibiootikume, näiteks enoksatsiini, mida kasutatakse infektsioonide raviks;

teofülliini, mida kasutatakse raske astma ning hingamisprobleemide ravis;

südameravimeid, nt milrinoon, enoksimoon, amrinoon, olprinoon ja tsilostasool;

atsetüülsalitsüülhapet (paljude ravimite koostisaine, mis leevendab valu ja alandab palavikku

ning väldib vere hüübimist, nimetatakse ka aspiriiniks);

muid ravimeid, mis mõjutavad teie verehüübivust, nt klopidogreel;

omeprasooli, mida kasutatakse maohappe produktsiooni vähendamiseks;

suukaudsed rasestumisvastased vahendid: kui teil tekib selle ravimi kasutamise ajal tugev

kõhulahtisus, võib see vähendada suukaudse rasestumisvastase vahendi toimet ning on

soovitatav kasutada täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoomi). Vt juhiseid kasutatava

rasestumisvastase tableti pakendi infolehelt.

Kui Xagrid’i võtta koos nende ravimitega, ei pruugi need õigesti toimida.

Kui teil tekib küsimusi, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga. Rasedatel ei soovitata Xagrid’i võtta.

Xagrid’i võtmise ajal peavad rasestumisvõimelised naised kasutama efektiivseid rasestusvastaseid

vahendeid. Rasestumisvastaste vahendite suhtes pidage nõu arstiga.

Pidage nõu arstiga, kui te imetate või kui kavatsete oma last imetada. Imetamise ajal ei tohi Xagrid’i

võtta. Kui võtate Xagrid’i, tuleb imetamine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnel Xagrid’i võtnud patsiendil täheldati pearinglust. Pearingluse esinemisel ei tohi juhtida autot ega

käsitseda masinaid.

Xagrid sisaldab laktoosi

Selle ravimi koostises on laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne

ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.

Kuidas Xagrid’i võtta

Võtke Xagrid’i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Sõltuvalt haige seisundist võib Xagrid’i sissevõetav kogus erineda. Õige annuse määrab arst.

Xagrid’i tavaline algannus on 1 mg (2 kapslit) päevas. Seda annust võite võtta ühe kapslina 0,5 mg

kaks korda päevas vähemalt ühe nädala jooksul. Efektiivse ravi kindlustamiseks ja teile sobiva annuse

leidmiseks võib arst hiljem päevast kapslite arvu kas suurendada või vähendada.

Kapsel tuleb koos klaasi veega tervelt alla neelata. Ärge purustage kapsleid ega lahustage nende sisu

vedelikus. Võite kapsleid võtta kas koos toiduga, pärast sööki või tühja kõhuga. Soovitatav on kapsel

(kapslid) sisse võtta iga päev samal ajal.

Mitte

võtta rohkem kapsleid, kui arst on ette kirjutanud.

Ravimi efektiivsuse ning teie maksa ja neerude hea toimimise kontrollimiseks palub arst teil teha

vereproove kindlate ajavahemike järgi.

Kui te võtate Xagrid’i rohkem, kui ette nähtud

Kui te võtate Xagrid’i rohkem kui ette nähtud või keegi teine võttis teie ravimit, informeerige otsekohe

oma arsti või apteekrit ja näidake Xagrid’i pakendit.

Kui te unustate Xagrid’i võtta

Võtke kapsel sisse kohe, kui teile meenub. Järgmine annus võtke tavalisel ajal. Ärge võtke

kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Xagrid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui tunnete

oma tervise pärast muret, pidage palun nõu oma arstiga.

Tõsised kõrvaltoimed:

Aeg-ajalt: südamepuudulikkus (nähtudeks on õhupuudus, valu rindkeres, säärte turse vedeliku

kogunemise tõttu), südame löögisageduse või südamerütmi rasked häired (ventrikulaarne tahhükardia,

supraventrikulaarne tahhükardia või kodade virvendus), pankreasepõletik, mis põhjustab tugevat

kõhu- ja seljavalu (pankreatiit), veriokse või verine või must väljaheide, vererakkude oluline

vähenemine, mis võib põhjustada nõrkust, verevalumeid, verejookse või infektsioone

(pantsütopeenia), pulmonaalhüpertensioon (nähtudeks on õhupuudus, säärte või pahkluupiirkondade

turse ning huulte ja naha sinakaks muutumine).

Harv: neerupuudulikkus (kui uriinikogus on väike või puudub), südameinfarkt.

Kui märkate mõnda neist kõrvaltoimetest, võtke viivitamata oma arstiga ühendust.

Väga sagedad kõrvaltoimed: võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st

Peavalu.

Sagedad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st

Pearinglus, väsimus, kiired, ebaregulaarsed või tugevad südamelöögid (südamepekslemine), iiveldus,

kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhupuhitus, oksendamine, punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia),

vedelikupeetus või lööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st

Nõrkustunne või halb enesetunne, kõrge vererõhk, ebaregulaarsed südamelöögid, minestus,

külmavärinad või palavik, seedehäired, isutus, kõhukinnisus, verevalumid, verejooksud, tursed

(ödeem), kehakaalu langus, lihasvalu, liigesvalu, seljavalu, tundlikkuse vähenemine või kadumine,

näiteks tuimus, eriti nahal, ebanormaalne tunne, näiteks kipitus- ja torkimistunne, unetus, depressioon,

meeltesegadus, närvilisus, suukuivus, mälukaotus, hingeldus, verejooks ninast, raske kopsupõletik

koos tõsise palaviku, hingelduse, köha, rögaga; juuste väljalangemine, naha sügelus või värvimuutus,

impotentsus, valu rinnus, vere trombotsüütide taseme vähenemine, mis suurendab verejooksude või

verevalumite (trombotsütopeenia) riski, vedeliku kogunemine kopsude ümbrusse või maksaensüümide

taseme tõus. Teie arst võib määrata vereproovi, mis võib näidata maksaensüümide hulga suurenemist.

Harvad kõrvaltoimed: võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st

Veritsevad igemed, kehakaalu tõus, tugev valu rinnus (stenokardia), südamelihasehaigused (nähtudeks

muu hulgas: väsimus, valu rinnus ja südamepekslemine), südame laienemine, vedeliku kogunemine

südame ümbrusse, südame veresoonte valulik spasm (rahuolekus, tavaliselt öösel või varahommikul)

(Prinzmetali stenokardia), koordinatsioonihäired, kõnehäired, kuiv nahk, migreen, nägemishäired või

topeltnägemine, kohin kõrvades, pearinglus püsti tõustes (eriti istuvast või lamavast asendist tõustes),

suurenenud urineerimisvajadus öösel, valu, ‘gripilaadsed’ sümptomid, unetus, veresoonte laienemine,

jämesoolepõletik (nähtudeks muu hulgas: kõhulahtisus, tavaliselt vere ja limaga, kõhuvalu, palavik),

maopõletik (nähtudeks muu hulgas: valu, iiveldus, oksendamine), kopsus ebanormaalse tihedusega

piirkond, vereanalüüsides kreatiniinitaseme tõus, mis võib olla neeruprobleemide näht.

Teatatud on järgmiste kõrvaltoimete esinemisest, mille esinemissagedus ei ole täpselt teada:

potentsiaalselt eluohtlik, ebaregulaarne südametegevus (pöörduvate tippude tahhükardia);

maksapõletik, sümptomiteks muu hulgas iiveldus, oksendamine, kihelus, naha ja silmade

kollaseks muutumine, väljaheite ja uriini värvimuutus (hepatiit);

kopsupõletik (nähtudeks muu hulgas palavik, köha, hingamisraskus, vilistav hingamine; mis

põhjustab kopsude armistumist) (allergiline alveoliit, sealhulgas interstitsiaalne kopsupõletik,

pneumoniit);

neerupõletik (tubulointerstitsiaalne nefriit).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku

teavitussüsteemi(V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Xagrid’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudeli sildil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kui arst käsib teil ravimi kasutamise lõpetada, ärge hoidke ülejäänud ravimit alles, välja arvatud kui

arst seda nõuab.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xagrid sisaldab

Toimeaine on anagreliid. Iga kapsel sisaldab 0,5 mg anagreliidi (anagreliidvesinikkloriidina).

Abiained on:

Kapsli sisu: povidoon (E1201); krospovidoon; laktoos, veevaba; laktoosmonohüdraat; tselluloos,

mikrokristalliline (E460) ja magneesiumstearaat.

Kapsli ümbris: želatiin ja titaandioksiid (E171).

Trükivärv: šellak; kange ammooniumilahus; kaaliumhüdroksiid (E525); must raudoksiid (E172).

Kuidas Xagrid välja näeb ja pakendi sisu

Xagrid tarnitakse läbipaistmatute valgete kõvakapslitena. Neil on märge „S 063“.

Kapslid tarnitakse pudelis, milles on 100 kõvakapslit. Pudelis on ka väike õhukindlalt suletud mahuti.

See sisaldab kuivatusainet kapslite kuivana hoidmiseks. Hoidke õhukindlalt suletud mahuti pudelis.

Ärge kuivatusainet eemaldage ega sööge.

Müügiloa hoidja ja tootja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Iirimaa

Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Infoleht on viimati uuendatud .

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xagrid 0,5 mg kõvakapslid.

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kõvakapsel sisaldab 0,5 mg anagreliidi (anagreliidvesinikkloriidina).

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d)

Üks kõvakapsel sisaldab laktoosmonohüdraati (53,7 mg) ja veevaba laktoosi (65,8 mg).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Valge läbipaistmatu kapsel märgendiga S 063.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Xagrid’i kapslid on näidustatud trombotsüütide suurenenud arvu vähendamiseks riskirühma

kuuluvatel essentsiaalse trombotsüteemiaga (ET) haigetel, kes ei talu hetkel kasutatavat ravimit või

kelle suurenenud trombotsüütide arv pole ravi tulemusel langenud vastuvõetava tasemeni.

Riskirühma kuuluv patsient

Riskirühma kuuluv essentsiaalse trombotsüteemiaga haige on defineeritud ühe või mitme alltoodud

tunnusjoonega:

vanus > 60 aasta

trombotsüütide arv > 1000 x 10

/l või

varem esinenud trombohemorraagilised juhud.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi Xagrid’iga peaks alustama arst, kellel on piisavalt kogemusi essentsiaalse trombotsüteemiaga

patsientide ravi osas.

Annustamine

Anagreliidi soovitatav algannus on 1 mg/päevas, mida manustatakse peroraalselt kahe eraldi annusena

(0,5 mg/annus).

Algannust tuleb manustada vähemalt üks nädal. Nädala pärast võib annust individuaalselt muuta, et

leida väikseim toimet avaldav raviannus, mis on vajalik trombotsüütide koguarvu vähendamiseks või

hoidmiseks alla 600 x 10

/l, ideaalne oleks vahemik 150 x 10

/l ja 400 x 10

/l. Annuse inkrement ei

tohi ühe nädala jooksul ületada 0,5 mg/päevas ja soovitatav maksimaalne üksikannus ei tohi olla üle

2,5 mg (vt lõik 4.9). Kliiniliste uuringute ajal kasutati annust 10 mg/päevas.

Anagreliidi ravi efektiivsust tuleb pidevalt monitoorida (vt lõik 4.4). Algannuse korral > 1 mg/päevas

tuleks trombotsüütide arvu mõõta esimesel ravinädalal iga kahe päeva tagant ja seejärel vähemalt kord

nädalas kuni stabiilse säilitusannuse saavutamiseni. Trombotsüütide arv hakkab vähenema tavaliselt

14 kuni 21 päeva pärast ravi alustamist ja enamiku patsientide puhul hakkab ravi mõju ilmnema

annuse juures 1 kuni 3 mg/päevas, mis tavaliselt jääb ka edasiseks raviannuseks (ravi toime kohta

vt 5.1).

Eakad

Essentsiaalse trombotsüteemiaga eakate ja noorte patsientide vahel täheldatud farmakokineetilised

erinevused (vt lõik 5.2) ei nõua erinevate raviskeemide kasutamist ravi alustamisel või erinevate

tiitrimissammude kasutamist anagreliidi raviskeemi individuaalseks optimeerimiseks patsientidele.

50% patsientidest, keda kliiniliste uuringute käigus raviti anagreliidiga, olid üle 60 aasta vanused,

kusjuures nende patsientide puhul ei kasutatud spetsiifilisi, vanusest lähtuvaid annuseid. Siiski, nagu

võiski arvata, esines selle vanuserühma patsientidel kaks korda rohkem kõrvaltoimeid (peamiselt

südamega seotud).

Neerukahjustus

Farmakokineetilised andmed selle patsiendirühma kohta on piiratud. Neerukahjustustega patsientidel

tuleb enne ravi määramist hinnata anagreliidi kahju ja kasu suhet (vt lõik 4.3).

Maksakahjustus

Farmakokineetilised andmed selle patsiendirühma kohta on piiratud. Samas kujutab maksa

metabolism endast anagreliidi põhilist väljutusteed ja seega võib oodata selle protsessi mõjustamist

maksafunktsiooni poolt. Sellepärast ei ole mõõduka või raske maksakahjustusega patsientide ravi

anagreliidiga soovitatav. Kerge või mõõduka

maksakahjustustega patsientidele tuleb enne ravi

määramist teostada anagreliidi ohu/kasu analüüs (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Lapsed

Anagreliidi ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud. Lastel ja noorukitel on kasutamise kogemus

väga piiratud; anagreliidi kasutamisel selles patsiendirühmas tuleb olla ettevaatlik. Kuna laste kohta

puuduvad eraldi suunised, loetakse laste suhtes kohaldatavateks Maailma Terviseorganisatsiooni

essentsiaalse trombotsüteemiaga täiskasvanute diagnoosikriteeriume. Essentsiaalse trombotsüteemia

diagnoosimise suuniseid tuleb hoolikalt järgida ja kahtluse korral diagnoosi perioodiliselt uuesti

hinnata, püüdes eristada seda pärilikust või sekundaarsest trombotsütoosist, mis võib nõuda geneetilist

analüüsi või luuüdi biopsiat.

Kõrge riskiga pediaatriliste patsientide korral kaalutakse tavaliselt tsütoreduktiivset ravi.

Anagreliidravi võib alustada vaid siis, kui patsiendil esineb märke haiguse progresseerumisest või

tekib tromboos. Kui ravi on alustatud, tuleb regulaarselt jälgida anagreliidravi kasu-riski suhet ja

hinnata ravi jätkamise vajadust.

Trombotsüütidega seotud eesmärgid määrab raviarst igal üksikul juhul eraldi.

Laste puhul, kellel ei ole pärast ligikaudu 3 kuud tekkinud rahuldavat ravivastust, tuleb kaaluda ravi

katkestamist.

Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 4.4, 4.8, 5.1 ja 5.2, aga soovitusi annustamise

kohta ei ole võimalik anda.

Manustamisviis

Suukaudne. Kapslid tuleb tervelt alla neelata. Ärge purustage kapsleid ega lahustage nende sisu

vedelikus.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus anagreliidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Mõõduka või raske maksakahjustusega patsiendid.

Mõõduka või raske neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens < 50 ml/min).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksakahjustus

Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidele tuleb enne ravi määramist teostada anagreliidi

ohu/kasu analüüs. Ravimit ei soovitata patsientidele, kellel transaminaaside aktiivsus on suurenenud

(> 5 korda üle normi ülemise piiri) (vt lõigud 4.2 ja 4.3).

Neerukahjustus

Neerukahjustustega patsientidel tuleb enne ravi määramist teostada anagreliidi ohu/kasu analüüs

(vt lõigud 4.2 ja 4.3).

Jälgimine

Raviga peab kaasnema patsiendi põhjalik kliiniline uuring, kaasa arvatud täielik vereanalüüs

(hemoglobiin, valgeliblede ja trombotsüütide arv), maksafunktsioonide (ALT ja AST),

neerufunktsioonide (kreatiniini ja uurea seerum) ja elektrolüütide (kaalium, magneesium ja kaltsium)

hindamine.

Trombotsüüdid

Trombotsüütide arv hakkab tõusma 4 päeva pärast anagreliidiga ravi lõpetamist ja saavutab ravieelse

taseme 10 kuni 14 päeva pärast, võimalik on ka tagasilöögina tõus üle ravieelsete väärtuste. Seetõttu

tuleb trombotsüütide arvu sageli kontrollida.

Kardiovaskulaarsed häired

On esinenud tõsiseid südame ja veresoonkonnaga seotud kõrvaltoimeid, sealhulgas torsade de pointes,

ventrikulaarse tahhükardia, kardiomüopaatia, kardiomegaalia ja südame paispuudulikkuse juhtumeid

(vt lõik 4.8).

Anagreliidi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on QT-intervalli pikenemise

teadaolevaid riskitegureid, näiteks kaasasündinud pikenenud QT-intervalli sündroom, teadaolev

omandatud QTc-intervalli pikenemine, QTc-intervalli pikendamist ja hüpokaleemiat põhjustada

võivad ravimid.

Ettevaatlik tuleb olla ka populatsioonide puhul, millel võib olla anagreliidi või selle aktiivse

metaboliidi 3-hüdroksü-anagreliidi suurenenud maksimaalne plasmakontsentratsioon (C

), nt

maksakahjustuse või koos CYP1A2 inhibiitoritega kasutamise korral (vt lõik 4.5).

Soovitatav on hoolikalt jälgida toimet QTc-intervallile.

Enne ravi alustamist anagreliidiga on soovitatav kõikidel patsientidel läbi viia kardiovaskulaarne

uuring (kaasa arvatud ravieelne EKG ja ehhokardiograafia). Võimalike südame ja veresoonkonna

lisauuringuid nõudvate kardiovaskulaarsete toimete avastamiseks tuleb kõiki patsiente ravi ajal

regulaarselt jälgida (nt EKG või ehhokardiograafiaga). Hüpokaleemia või hüpomagneseemia tuleb

enne anagreliidi manustamist korrigeerida ja patsienti tuleb ravi ajal nende suhtes perioodiliselt

jälgida.

Anagreliid on tsüklilise AMP fosfodiesteraas III inhibiitor ning selle positiivse inotroopse või

kronotroopse toime tõttu tuleb ükskõik mis vanuses südamehaigete ja südamehaiguse kahtlusega

patsientide puhul suhtuda anagreliidravisse ettevaatusega. Tõsiseid südame ja veresoonkonnaga seotud

kõrvaltoimeid on pealegi esinenud ka patsientidel, kellel südamehaiguse kahtlusi ei olnud ja ravieelsed

südame ja veresoonkonna uuringud andsid normaalseid tulemusi.

Anagreliidi võib kasutada vaid siis, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud.

Pulmonaalhüpertensioon

Anagreliidiga ravitavatel patsientidel on esinenud pulmonaalhüpertensiooni juhtusid. Enne ravi ja ravi

ajal anagreliidiga tuleb patsiente hinnata olemasoleva kardiopulmonaalse haiguse tunnuste ja

sümptomite suhtes.

Lapsed

Anagreliidi kasutamise kohta lastel on andmeid väga vähe ning ravimi kasutamisse peaks selles

patsiendirühmas suhtuma ettevaatusega (vt lõigud 4.2, 4.8, 5.1 ja 5.2).

Enne ravi ja regulaarselt ravi ajal tuleb nagu täiskasvanute populatsiooniski teha täielik vereanalüüs

ning hinnata südame-, maksa- ja neerufunktsiooni. Haigus võib progresseeruda müelofibroosiks või

ägedaks müeloidleukeemiaks. Kuigi sellise progresseerumise esinemissagedus ei ole teada, on lastel

haiguse kulg pikem ja seetõttu võib neil olla täiskasvanutest suurem maliigse transformeerumise risk.

Lapsi tuleb haiguse progresseerumise avastamiseks regulaarselt jälgida, kasutades tavapärast kliinilist

praktikat, nagu füüsilist läbivaatust, haiguse oluliste markerite hindamist ja luuüdi biopsiat.

Kõiki normist kõrvalekaldeid tuleb kohe hinnata ja kasutusele võtta asjakohased meetmed, mille hulka

võivad kuuluda ka annuse vähendamine, ravi katkestamine või lõpetamine.

Kliiniliselt olulised koostoimed

Anagreliid on tsüklilise AMP fosfodiesteraas III inhibiitor (PDE III). Anagreliidi kasutamist koos

muude PDEIII inhibiitoritega, näiteks milrinooni, amrinooni, enoksimooni, olprinooni ja

tsilostasooliga, ei soovitata.

Anagreliidi ja atsetüülsalitsüülhappe samaaegset kasutamist on seostatud suurte verejooksude

tekkimisega (vt lõik 4.5).

Abiained

Xagrid sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, laktaasipuudulikkusega või

glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakokineetilisi ja/või farmakodünaamilisi uuringuid ravimpreparaadi koostoime kohta muude

ravimitega on piiratud arvul.

Muude toimeainete mõju anagreliidile

In vivo

uuringud koostoime kohta inimestel näitasid, et digoksiin ja varfariin ei mõjuta

anagreliidi farmakokineetilisi omadusi.

CYP1A2 inhibiitorid

Anagreliidi metaboliseerimine toimub peamiselt CYP1A2 poolt. On teada, et CYP1A2 pärsivad

mitmed ravimid, kaasa arvatud fluvoksamiin ja enoksatsiin, ja sellised ravimid võivad

teoreetiliselt mõjuda ebasoodsalt anagreliidi kliirensile.

CYP1A2 indutseerijad

CYP1A2 indutseerijad (näiteks omeprasool) võivad anagreliidi kontsentratsiooni vähendada (vt

lõik 5.2). Selle tagajärgi anagreliidi ohutuse ja efektiivsuse profiilile ei ole kindlaks määratud.

Seetõttu on soovitatav samaaegsel CYP1A2 indutseerijate kasutamisel patsiente kliiniliselt ja

bioloogiliselt jälgida. Vajaduse korral võib anagreliidi annust kohandada.

Anagreliidi mõju muudele toimeainetele

Anagreliidil on mõningane pärssiv toime CYP1A2-le, mis võib teoreetiliselt tähendada

koostoimet muude samal ajal manustatavate ravimitega, millel on samasugune kliirensi

mehhanism, näiteks teofülliin.

Anagreliid on PDE III inhibiitor. Anagreliid võib halvendada (vähendada) sarnaste omadustega

ravimite mõju, näiteks inotroopse toimega milrinoon, enoksimoon, amrinoon, olprinoon ja

tsilostasool.

In vivo

uuringud koostoime kohta inimestel näitasid, et anagreliid ei mõjuta digoksiini ja

varfariini farmakokineetilisi omadusi.

Annuste juures, mida soovitatakse kasutada essentsiaalse trombotsüteemia ravil, võib anagreliid

võimendada muude ravimpreparaatide toimet, mis pärsivad või muudavad trombotsüütide

funktsiooni, näiteks atsetüülsalitsüülhape.

Kliinilise koostoime uuring tervete uuringus osalejatega näitas, et anagreliidi korduva annuse

1 mg ja atsetüülsalitsüülhappe 75 mg üks kord päevas koos manustamisel võib tekkida

kummalgi toimeainel suurem trombotsüütide agregatsiooni vastane toime kui ainult

atsetüülsalitsüülhappe manustamisel. Mõnel essentsiaalse trombotsütopeeniaga patsiendil, keda

raviti atsetüülsalitsüülhappe ja anagreliidiga, tekkisid suured verejooksud. Seetõttu tuleb hinnata

enne ravi alustamist anagreliidi ja atsetüülsalitsüülhappe koos kasutamise potentsiaalseid riske,

eelkõige patsientidel, kellel on kõrge verejooksude tekkimise risk.

Anagreliid võib mõnel inimesel põhjustada soolestikuhäireid ja raskendada suukaudsete

hormonaalsete rasestumisvastaste ravimite imendumist.

Toidu koostoime

Toit aeglustab anagreliidi imendumist, kuid ei muuda oluliselt süsteemset ravimi hulka.

Toidu mõju biosaadavusele ei loeta anagreliini puhul oluliseks.

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised

Fertiilses eas naised

peavad anagreliidravi ajal kasutama piisavaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Anagreliidi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku

toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Seetõttu Xagrid’i ei ole

soovitav kasutada raseduse ajal.

Kui anagreliidi kasutatakse raseduse ajal või kui patsient rasestub ravimi võtmise ajal, tuleb patsienti

teavitada potentsiaalsest riskist lootele.

Imetamine

Ei ole teada, kas anagreliid/metaboliidid erituvad rinnapiima. Olemasolevad andmed loomadel on

näidanud, et anagreliid/metaboliidid erituvad piima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada.

Rinnaga toitmine tuleb lõpetada anagreliidravi ajal.

Fertiilsus

Anagreliidi seose kohta inimeste fertiilsusega andmed puuduvad. Isastel rottidel anagreliid fertiilsust

ega reproduktsioonivõimet ei mõjutanud. Emastel rottidel häiris ravivahemikust suuremate annuste

kasutamine implantatsiooni (vt lõik 5.3).

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Kliinilise arendamise ajal täheldati patsientidel sageli pearinglust. Pearingluse esinemisel soovitatakse

anagreliidravi ajal mitte juhtida autot ja käsitseda masinaid.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Anagreliidi ohutust kontrolliti 4 avatud kliinilises uuringus. Kolmes uuringus, mille käigus hinnati

ravimi ohutust, osales 942 patsienti, kes said anagreliidi umbes 2 mg/päevas (keskmine annus).

22 uuringus osalenud patsienti said anagreliidi 4 aasta jooksul.

Ravimi ohutust hinnati ka hilisemas uuringus, kus 3660 patsiendile manustati anagreliidi umbes

2 mg/päevas (keskmine annus). 34 uuringus osalenud patsienti said anagreliidi 5 aastat.

Peamised anagreliidiga seotud kõrvaltoimed olid järgmised: peavalu, mis esines umbes 14%,

südamepekslemine – umbes 9%, vedelikupeetus ja iiveldus – kumbki umbes 6% ja kõhulahtisus –

umbes 5%. Selliseid, ravimi farmakoloogial põhinevaid kõrvaltoimeid võiski eeldada (PDE III

inhibitsioon). Neid mõjusid on võimalik annuse järk-järgulise tiitrimisega vähendada (vt lõik 4.2).

Kõrvaltoimete loend tabelina

Kliinilistes uuringutes, müügiloa väljastamise järgsetes ohutusuuringutes ja spontaansetes teadetes

esinenud kõrvaltoimed on esitatud järgmises tabelis. Need on loetletud organsüsteemi klasside kaupa

järgmiste pealkirjade all: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1 000 kuni

< 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1 000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata

olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed esitatud tõsiduse

vähenemise järjekorras.

MedDRA

organsüsteemi

klass

Kõrvaltoimete esinemissagedus

Väga

sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Vere- ja

lümfisüsteemi

häired

aneemia

pantsütopeenia

trombotsütopeenia

verejooks

ekhümoos

Ainevahetus- ja

toitumishäired

vedelikupeet

tursed

kehakaalu langus

kehakaalu tõus

Närvisüsteemi

häired

peavalu

peapööritus

depressioon

amneesia

segasus

unetus

paresteesia

hüpesteesia

närvilisus

suukuivus

migreen

düsartria

somnolentsus

koordinatsiooni

häired

Silma

kahjustused

kahelinägemine

ebanormaalne

nägemine

Kõrva ja

labürindi

kahjustused

tinnitus

Südame häired

tahhükardia

südamepeks-

lemine

ventrikulaarne

tahhükardia

südame

paispuudulikkus

kodade virvendus

supra-

ventrikulaartahhü-

kardia

arütmia

hüpertensioon

minestus

müokardi infarkt

kardiomüopaatia

kardiomegaalia

perikardi efusioon

stenokardia

posturaalne

hüpotensioon

vasodilatatsioon

Prinzmetali

stenokardia

Torsade de

pointes

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

pulmonaalhüper-

tensioon

kopsupõletik

pleuraefusioon

düspnoe

ninaverejooks

kopsuinfiltraadid

interstitsiaal

kopsuhaigus,

sealhulgas

pneumoniit

ja allergiline

alveoliit

MedDRA

organsüsteemi

klass

Kõrvaltoimete esinemissagedus

Väga

sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Seedetrakti

häired

kõhulahtisus

oksendamine

kõhuvalu

iiveldus

kõhupuhitus

verejooks

seedetraktist

pankreatiit

anoreksia

düspepsia

kõhukinnisus

seedetrakti häire

koliit

gastriit

igemeverejooks

Maksa ja

sapiteede häired

maksaensüümide

kõrgenenud tase

hepatiit

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

lööve

alopeetsia

naha sügelus

naha

värvimuutused

kuiv nahk

Lihas-skeleti ja

sidekoe

kahjustused

artralgia

müalgia

seljavalu

Neerude ja

kuseteede häired

impotentsus

neerupuudulikkus

noktuuria

tubulointer-

stitsiaalne

nefriit

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

väsimus

valu rindkeres

palavik

külmavärinad

halb enesetunne

nõrkus

gripitaoline

sündroom

valu

jõuetus

Uuringud

vere

kreatiniinisisalduse

suurenemine

Lapsed

48 patsienti vanuses 6 kuni 17 aastat (19 last ja 29 noorukit) on saanud anagreliidi kuni 6,5 aastat kas

kliiniliste uuringute käigus või haiguse registri osana (vt lõik 5.1).

Enamik täheldatud kõrvaltoimeid kuulus ravimi omaduste kokkuvõttes nimetatute hulka. Kuid

ohutusandmed on piiratud ega võimalda täiskasvanud ja pediaatriliste patsientide usaldusväärset

võrdlust (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest

kõrvaltoimetest teatada riikliku teavitamissüsteemi (V lisa) kaudu.

4.9

Üleannustamine

On saadud turustusejärgseid teateid juhtumitest, kus on olnud tegu anagreliidi tahtliku üledoosiga.

Muuhulgas on teavitatud sümptomitest nagu tahhükardia ja oksendamine. Sümptomeid leevendatakse

konservatiivse raviga.

Soovitatust suuremad anagreliidi annused võivad põhjustada vererõhu alanemist, vahel ka

hüpotensiooni. 5 mg anagreliidiannus võib alandada vererõhku, millega sageli kaasneb pearinglus.

Anagreliidi antidooti pole kindlaks tehtud. Üleannustamise korral tuleb patsienti kliiniliselt jälgida;

sealhulgas trombotsüütide arvu monitooring trombotsütopeenia tuvastamiseks. Vastavalt tuleb kas

vähendada raviannust või lõpetada ravimi manustamine seni, kuni trombotsüütide arv saavutab

normaalse taseme.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: muud antineoplastilised ained, ATC-kood: L01XX35.

Toimemehhanism

Anagreliidi vere trombotsüütide arvu vähendava toime mehhanism on teadmata. Rakusöötmete

uuringutes supresseeris anagreliid megakarüotsütopoeesiks vajalike transkriptsioonifaktorite,

sealhulgas GATA-1 ja FOG-1 ekspressiooni, mis põhjustab lõppkokkuvõttes trombotsüütide

produktsiooni vähenemist.

Inimese megakarüotsüütide

in vitro

uuringutega tuvastati, et anagreliidi pärssiv toime inimese

trombotsüütide moodustamisele on tingitud megakarüotsüütide aeglasest küpsemisest ning nende

suuruse ja ploidsuse vähenemisest.

In vivo

uuringus täheldati samasuguseid tulemusi anagreliidiga

ravitud patsientide luuüdi biopsia puhul.

Anagreliid on tsüklilise AMP fosfodiesteraas III inhibiitor.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Anagreliidi ohutust ja efektiivsust trombotsüüte vähendava ainena hinnati neljas avatud

mittekontrollitud kliinilises uuringus (uuringu numbrid 700-012, 700-014, 700-999 ja 13970-301), kus

osales üle 4000 müeloproliferatiivse neoplasmiga patsiendi (MPN). Essentsiaalse trombotsüteemiaga

patsientidel defineeriti täielikku ravivastust järgmiselt: trombotsüütide arvu vähenemine kuni

≤ 600x10

/l või ≥ 50% vähenemine võrreldes normaaltasemega ning saavutatud seisu säilitamine 4

nädala jooksul. Täieliku ravivastuse saavutamise aeg oli uuringute 700-012, 700-014, 700-999 ja

13970-301 põhjal 4 kuni 12 nädalat. Ravimi kliiniline kasu trombohemorraagiliste juhtude puhul ei ole

leidnud veenvat kinnitust.

Toimed südame löögisagedusele ja QTc-intervallile

Anagreliidi kahe annusetaseme (0,5 mg ja 2,5 mg ühekordsed annused) toimeid südame

löögisagedusele ja QTc-intervallile hinnati topeltpimedas randomiseeritud, platseebo-kontrolliga ja

aktiivravi kontrolliga ristuvuuringus tervete täiskasvanud meeste ja naistel.

Südame löögisageduse annusega seotud suurenemist täheldati esimese 12 tunni jooksul ja

suurenemine oli maksimaalne ligikaudu maksimaalsete kontsentratsioonide saavutamise ajal. Südame

keskmise löögisageduse maksimaalne muutus toimus 2 tunni möödumisel manustamisest ning oli

0,5 mg korral +7,8 lööki minutis (bpm) ja 2,5 mg korral +29,1 lööki minutis.

Ajutist keskmise QTc-intervalli pikenemist täheldati mõlema annuse korral südame löögisageduse

suurenemise ajal ning keskmise QTcF (Fridericia korrektsioon) maksimaalne suurenemine oli

+5,0 ms, mis tekkis 0,5 mg korral 2 tunni möödumisel, ja +10,0 ms, mis tekkis 2,5 mg korral 1 tunni

möödumisel.

Lapsed

Avatud kliinilises uuringus, milles osales 8 last ja 10 noorukit (sealhulgas patsiendid, kes ei olnud

varem anagreliidi saanud või olid saanud seda rohkem kui 5 aastat enne uuringu algust), vähenesid

trombotsüütide mediaansed arvud pärast 12-nädalast raviperioodi kontrollitud tasemeteni. Keskmine

päevaannus kaldus olema suurem noorukitel.

Laste registriuuringus saavutati 14 essentsiaalse trombotsüteemiaga pediaatrilisel patsiendil (4 lapsel

ja 10 noorukil) anagreliidraviga trombotsüütide mediaanarvude vähenemine diagnoosimise ajaga

võrreldes ja püsimine kuni 18 kuud. Varasemates, avatud uuringutes täheldati trombotsüütide

mediaantasemete vähenemist 7 lapsel ja 9 noorukil, keda raviti 3 kuud kuni 6,5 aastat.

Kõikides uuringutes varieerus anagreliidi keskmine ööpäevane koguannus pediaatrilistel essentsiaalse

trombotsüteemiaga patsientidel suurel määral, kuid üldiselt võib andmete põhjal eeldada, et noorukite

puhul võib järgida täiskasvanutega sarnaseid alg- ja säilitusannuseid ning üle 6-aastastel lastel on

kohasem kasutada väiksemat algannust 0,5 mg/päevas (vt lõigud 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). Kõikidel

pediaatrilistel patsientidel on vajalik hoolikas tiitrimine patsiendiomase päevaannuseni.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Anagreliidi suukaudsel manustamisel imendub vähemalt 70% seedetraktist. Patsientidel, kes

manustasid ravimit tühja kõhuga (enne sööki), saavutas plasmatase oma tipu 1 tund pärast

manustamist. Tervetel isikutel saadud farmakokineetilised andmed kinnitavad, et toidu toimel väheneb

anagreliidi C

14% võrra, AUC suureneb aga 20% võrra. Toit vähendas ka selle aktiivse metaboliidi

3-hüdroksü-anagreliidi

-i 29% võrra, kuid AUC-le toimet ei avaldanud.

Biotransformatsioon

Anagreliidi metaboliseerimine toimub peamiselt CYP1A2 poolt, moodustades 3-hüdroksü-anagreliidi,

mis metaboliseeerub edasi CYP1A2 kaudu inaktiivseks metaboliidiks 2-amino-5,6-dikloro-

3,4-dihüdrokinasoliiniks.

Omeprasooli (CYP1A2 indutseerija) mõju anagreliidi farmakokineetikale uuriti 20 tervel täiskasvanul

pärast korduvat 40 mg annuse manustamist üks kord ööpäevas. Tulemused näitasid, et omeprasooli

olemasolul vähenesid anagreliidi AUC

(0-∞)

, AUC

(0-t)

, ja C

vastavalt 27%, 26% ja 36% ning 3-

hüdroksü-anagreliidi (anagreliidi metaboliidi) vastavad väärtused vähenesid vastavalt 13%, 14%, ja

18%.

Eritumine

Anagreliidi poolväärtusaeg plasmas on lühike, ligikaudu 1,3 tundi, ja nagu võib selle poolväärtusaja

põhjal eeldada, ei ole tõendeid anagreliidi akumulatsiooni kohta plasmas. Vähem kui 1% väljub

uriiniga anagreliidina. 2-amino-5,6-dikloro-3,4-dihüdrokinasoliinina väljub uriiniga keskmiselt

ligikaudu 18–35% manustatud annusest.

Need tulemused ei viita ka anagreliidi kliirensi autoinduktsioonile.

Lineaarsus

Annusega proportsionaalsust on leitud annusevahemikus 0,5 mg kuni 2 mg.

Lapsed

Farmakokineetilised andmed essentsiaalse trombotsüteemiaga laste ja noorukite kontsentratsioonide

kohta tühja kõhuga (vanuses 7 kuni 16 aastat) osundavad, et annuse järgi normaliseeritud C

ja AUC

kaldusid olema lastel ja noorukitel suuremad võrreldes täiskasvanutega. Ilmnes ka aktiivse metaboliidi

annusega normaliseeritud kontsentratsiooni suurenemise trend.

Eakad

Essentsiaalse trombotsüteemiaga eakate patsientide (vanuses 65 kuni 75 aastat) tühja kõhuga saadud

farmakokineetiliste andmete võrdlus täiskasvanud patsientide (vanuses 22 kuni 50 aastat) kohta tühja

kõhuga saadud andmetega näitab, et eakatel olid anagreliidi C

ja AUC vastavalt 36% ja 61% võrra

suuremad, kuid aktiivse metaboliidi 3-hüdroksüanagreliidi C

ja AUC olid eakatel vastavalt 42% ja

37% võrra väiksemad. Neid erinevusi põhjustas tõenäoliselt anagreliidi vähesem presüsteemne

metaboliseerumine eakatel võrreldes 3-hüdroksüanagreliidiga.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Anagreliidi korduval suukaudsel manustamisel koertele tekkis isastel ja emastel koertel

subendokardiaalne verejooks ja fokaalne müokardi neuroos annuse 1 mg/kg ööpäevas või suurema

annuse kasutamisel, kusjuures isasloomad olid tundlikumad. Täheldatud kõrvaltoimeta tase isastel

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326376/2018

EMEA/H/C/000480

Xagrid (anagreliid)

Ülevaade ravimist Xagrid ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Xagrid ja milleks seda kasutatakse?

Xagrid on ravim, mida kasutatakse trombotsüütide (vereliistakud ehk vererakud, mis aitavad verel

hüübida) sisalduse vähendamiseks patsientidel, kellel on essentsiaalne trombotsüteemia (haigus, mille

korral veres on liiga palju trombotsüüte). Essentsiaalne tähendab, et seda ei põhjusta ükski teine

haigus.

Xagridit kasutatakse, kui patsiendil ei teki senise raviga ravivastust või kui ta seda ei talu või kui ta

kuulub vanuse (üle 60 a), trombotsüütide väga suure sisalduse või varasemate hüübimisprobleemide

tõttu riskirühma.

Xagrid sisaldab toimeainena anagreliidi.

Kuidas Xagridit kasutatakse?

Xagrid on retseptiravim. Ravi Xagridiga tohib alustada üksnes essentsiaalse trombotsüteemiaga

patsientide ravis kogenud arst.

Xagridit turustatakse kapslitena (0,5 mg). Soovitatav algannus on 1 kapsel kaks korda ööpäevas.

Annust suurendatakse kord nädalas, iga kord 1 kapsli võrra ööpäevas, kuni trombotsüütide sisaldus

patsiendi veres langeb alla 600 miljoni raku milliliitri kohta, ideaaljuhul vahemikku 150–400 miljonit/ml

(tervete inimeste normaalsisaldus).

Xagridi soovitatav suurim annus on 5 kapslit korraga. Lisateavet Xagridi kasutamise kohta vt pakendi

infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga.

Kuidas Xagrid toimib?

Essentsiaalse trombotsüteemia korral tekib luuüdis liiga palju trombotsüüte. Xagridi toimeaine

anagreliid pärsib luuüdis trombotsüüte tekitavate rakkude megakarüotsüütide arengut ja kasvu. See

vähendab trombotsüütide sisaldust, aidates parandada patsientide sümptomeid.

Xagrid (anagreliid)

EMA/326376/2018

Lk 2/2

Milles seisneb uuringute põhjal Xagridi kasulikkus?

Xagrid oli efektiivne trombotsüütide sisalduse vähendamisel neljas põhiuuringus, milles osalenud

patsientidel oli mitmesuguseid haigusi, mille korral tekib luuüdis liiga palju rakke. Uuringus osalenutest

oli ligikaudu 3000 patsiendil essentsiaalne trombotsüteemia trombotsüütide sisaldusega veres üle 600

miljoni/ml. Enamik patsiente kasutas varem muid ravimeid, kuid ei saanud nende kasutamist jätkata.

Xagridit ei võrreldud teiste ravimitega. Patsiente raviti Xagridiga kuni viis aastat. Efektiivsuse

põhinäitaja oli nende patsientide arv, kellel tekkis täielik ravivastus, kui trombotsüütide sisaldus

vähenes alates ravi algusest vähemalt 50% võrra või alla 600 miljoni/ml.

Suurimas uuringus oli patsiente, kellel tekkis Xagridile täielik ravivastus, essentsiaalse

trombotsüteemiaga patsientidest 67% (628 patsienti 934st) ja patsientidest, kes ei talunud muid

ravimeid või kellel ei tekkinud nendega ravivastust, 66% (480 patsienti 725st). Ülejäänud kolmes

uuringus oli tekkinud ravivastusega patsiente 60%…82%.

Mis riskid Xagridiga kaasnevad?

Xagridi kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu. Xagridi kohta

teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Xagridit ei tohi kasutada mõõduka või raske neeru- või maksahaigusega patsiendid. Piirangute täielik

loetelu on pakendi infolehel.

ELis Xagridile väljastatud müügiloa põhjendus

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Xagridi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas anda ravimi müügiloa.

Xagridi müügiluba anti esialgu erandlikel asjaoludel. Kuna haigus on harvaesinev, siis ei olnud võimalik

selle kohta täielikku teavet saada. Et ettevõte esitas vajaliku lisateabe, tühistati müügiloa erandlikel

asjaoludel väljastatus 11.07.2018.

Mis meetmed võetakse, et tagada Xagridi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Xagridi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Xagridi kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Xagridi

kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Xagridi kohta

Xagrid on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 16. novembril 2004.

Lisateave Xagridi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06.2018.

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information