VITUSSIN

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
GUAIFENESIN 100 MG / 5 ML
Available from:
VITAMED LTD,BINYAMINA
ATC code:
R05CA03
Pharmaceutical form:
SYRUP
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
VITAMED LTD, BINYAMINA
Therapeutic group:
GUAIFENESIN
Therapeutic indications:
Cough relief.
Authorization number:
064962808900
Authorization date:
2009-08-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

23-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

23-01-2021

ונכותו תואירבה דרשמ י ”ע עבקינ הז ןולע טמרופ

.ודי לע רשואו קדבינ

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986-ו"משתה)םירישכת(

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

פוריס ןיסוטיו

:הליכמ )ל"מ5( תיפכ לכ:בכרה

Guaiphenesin 100 mg.

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

Sugar3.10g,Sol.Sorbitol70%0.35g,

Sod.Cyclamate10mg,Alcohol95%,Citric

acid,Methylparaben,Lemonoil,Propyl

paraben, Peppermint oil, Purified water.

.חייכמ:תיתיופרת הצובק

.תחייכמ תוליעפ ןיסוטיול:תיאופר תוליעפ

.לועיש תלקה:תויוותה

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

דחאלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא

ה/שיגרךנהםאוא.הפורתהיביכרממ

.תומוד תורזגנל

אפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

ואןוירהבךניהםאלופיטהתלחתהינפל

רבעבתלבסואת/לבוסךניהםאואהקינימ

,ןושיעי"עםרגנשינורכלועיש,תרכוסמ

תובורמתושרפהםעלועישואהמטסא

.המישנה תכרעמב

:תורהזא

ואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא

.אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת

הפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

ינפלאפורלךכלעעידוהלךילע,יהשלכ

.הפורתה תליטנ

תוסחייתהתובייחמהיאוולתועפות

תויגרלאתובוגתתועיפומםא:תדחוימ

תוחונ־יאתשגרהוהאקהואהליחב,רועב

אפורלתונפלשיםונמנואלושלש,הביקב

.לפטמה

תועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

יונישלחםאוא,הזןולעבונייוצאלשיאוול

םעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהב

.דימ אפורה

םילולעםיטילובטמהואןיזנפיאוגהעבצ

־ְו 5-HIAA :ןתש תקידבב עירפהל

תויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות

אפורלחוודלםירוההלע:תוקוניתוםידליב

לכלעןכויאוולתעפותלכלעלפטמה

ליעלי/האר.ה/דלילתנתינהתפסונהפורת

.וטרופש תודחוימ יאוול תועפות

:אפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ

םימעפ3-4)ל"מ10-20(תויפכ2-4

.ةحصلا ةرازو لبق نم اهاوتحم صحفو ةرشنلا هذه تقدوص

ةلدايصلا ةمظنا بسح كلهتسملل ةرشن

1986 )تارضحتسم(

.ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق ةياهنلا ىتح ناعماب ةرشنلا أرقا

بارش ينسوتيڤ

:)رتللم 5( ةريغص ةقعلم لك يوتح:بيكرتلا

Guaiphenesin 100 mg.

:ةلاعفلا ريغ تابكرلما

Sugar3.10g,Sol.Sorbitol70%0.35g,Sod.

Cyclamate10mg,Alcohol95%,Citricacid,

Methylparaben,Lemonoil,Propylparaben,

Peppermint oil, Purified water.

مّخنم:ةيجلاعلا ةعومجلما

.ميخنت ةيلاعف ينسوتيفلا:ةيبطلا ةيلاعفلا

.لاعسلا فيفخت:لامعتسلاا يعاود

؟ رضحتسلما لامعتسا عنُمي ىتم

دحلأةيساسحكيدلتناكاذإلامعتسلااعنُمي

.ةهباشم تاّقتشلم وا ،ءاودلا تابكرم

لبقبيبطلاةراشتسانودبءاودلالامعتساعنُمي

تنكاذإوا،ةعضرموالاماحتنكاذإجلاعلاءدب

لاعسلا،يركسلانم،اًقباستيناعوأ،ني/يناعت

قفارلمالاعسلاواوبرلا،ينخدتلانعتجانلانمزلما

.سفنتلا زاهج يف ةريثكلا تازارفلإاب

تاقوأيفءاودلالامعتساعنُمي:تاريذتح

.بيبطلاةراشتسانودةلصاوتمةرتفلواةبراقتم

ّينعمعونلةفورعمةيساسحةيأكيدلتناكاذإ

لبقاهنعكبيبطملاعإكيلعف،ءاودلاوأماعطلانم

.ءاودلا لوانت

:صالخا هابتنلاا مزلت ضارعأ

،نايثغ،دللجايفةيساسحتلاعافتروهظلاحيف

والاهسإ،ةدعلمايفحيرمريغروعشوؤيقتوا

.جلاعلما بيبطلا ةعجارم كيلعف ،ساعن

ركذتملةيبناجضارعأبني/رعشتةلاحةيأيف

كروعشيفرييغتثدحاذإوأ،ةرشنلاهذهيف

.اًروف بيبطلا ةراشتسا كيلع ،ماعلا

تاضيلأاواينسنفاوغلانولضرتعيدق

. HIAA-5 -و VMA :لوبلا صوحف )تاتيلوباتيم(

ىدلريقاقعينبتلاعافتوةيبناجضارعأ

بيبطلاملاعإنيدلاولاىلع:عضرلاولافطلأا

نعولفطلاىدلرهظييبناجضرعيأنعجلاعلما

ضارعلأاىلاهابتنلااىجرُمي!هلوانتيرخآءاوديأ

.ةصاخ ةروصب هلاعأ ةروكذلما ةيبنالجا

تاميلعتدوجومدعلاحيفةعبتلماةعرلجا

-١٠(ةريغصقعلام4-2:بيبطلانمىرخأ

The format of this leaflet was set by the Ministry ofHealth

whochecked and approved its content.

PAtIentPACkAGeInSertInACCordAnCe wItH

tHePHArMACIStS' reGuLAtIonS

(PrePArAtIonS) – 1986

read this package insert carefully in its entirety before

using this medicine.

VITUSSIN

SYRUP

Composition:eachteaspoonful(5ml)

contains: Guaiphenesin 100 mg.

Inactiveingredients:Sugar3.10g,Sol.

Sorbitol70%0.35g,Sod.Cyclamate10mg,

Alcohol95%,Citricacid,Methylparaben,

Lemonoil,Propylparaben,Peppermintoil,

Purified water.

Therapeutic group:expectorant.

Therapeutic activity

Vitussin has expectorant properties.

Indications:thismedicineisindicatedfor

the relief of cough.

Whenshouldthepreparationnotbe

used?

donotusethismedicineifyouare

sensitivetoanyofitsingredientsorif

you are sensitive to similar derivatives.

Donottakethismedicinewithoutconsulting

adoctorbeforestartingtreatmentifyou

arepregnantorbreasfeeding,orifyouare

suffering,orhavesufferedinthepast,from

diabetes,chroniccoughduetosmokingor

asthmaorcoughaccompaniedbyexcessive

secretion.

Warnings:donotusethismedicine

frequently,orforalongperiod,without

consulting a doctor.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffood

ormedicine,informyourdoctorbefore

commencing treatment with this medicine.

SideEffectsthatrequirespecial

attention:

Ifallergicskinreactionsappearornausea,

vomiting,upsetstomach,diarrhea,or

drowsiness, refer to the attending doctor.

Intheeventthatyouexperiencesideeffects

notmentionedinthisleaflet,orifthereisa

changeinyourgeneralhealth,consultyour

doctor immediately.

thecolorofGuaiphenesinoritsmetabolites

mayinterferewithurinetests:VMAand5

- HIAA.

Adversereactionsanddruginteractions

inchildren and infants:

Parentsmustinformtheattendingdoctor

aboutanysideeffect,aswellasany

additionalmedicinebeingtakenbythe

child.Seeabovefordetailsofspecialside

Формат и содержание данной инструкции

установлены, проверены и утверждены

Министерствомздравоохранения.

Инструкциядляпотребителей в соответствии с

Фармацевтическими Правилами (препараты) - 1986

Перед применениемлекарства внимательно

прочитайте эту инструкцию

ВИТУСCИН сироп

Состав:каждая чайная ложка (5 мл)

содержит: Guaiphenesin – 100 mg.

Неактивныекомпоненты:Sugar–3.10g,

Sol.Sorbitol70%-0.35g,Sod.Cyclamate–10

mg,Alcohol95%,Citricacid,Methylparaben,

Lemonoil,Propylparaben,Peppermintoil,

Purified water.

Фармакотерапевтическая группа:

отхаркивающее лекарственное средство.

Терапевтическое действие:Витуссин

обладает отхаркивающим действием.

Медицинские показания:

Для облегчения при кашле.

Вкакихслучаяхнельзяпользоваться

этим препаратом?

Препаратомнельзяпользоватьсяпри

повышеннойчувствительностикодно-

муизегоингредиентовиликсходным

производным.

Нельзяприменятьпрепаратбезконсульта-

цииврачапередначаломлечения,если

выбеременныиликормитегрудью,атакже

страдаетеилистрадаливпрошломсахар-

нымдиабетом,хроническимкашлем,воз-

никшимврезультатекурения,астмойили

кашлемсобилиеммокротывдыхательных

путях.

Предупреждения:Недопускаетсячастое

применениелибодлительныйприемпре-

парата без консультации врача.

Приповышеннойчувствительностиккаким-

либопродуктамилилекарственнымпрепа-

ратамсообщитеобэтомврачупередполу-

чением лекарства.

Побочныеявления,требующиеособого

отношения:Припоявленииаллергиче-

скойреакциинакоже,тошнотыилирвоты,

неприятныхощущенийвжелудке,поносили

сонливости, обратитесь к лечащему врачу.

Вслучаевозникновениялюбыхпобоч-

ныхявлений,неуказанныхвданной

инструкции,иприлюбомизмененииобщего

самочувствиянемедленнообратитеськвра-

чу для консультации.

Цветгуайфенезинаилиегометаболитовмо-

жет влиять на анализы мочи: VMAи 5-HIAA.

Побочныеявленияивзаимодействиес

другимилекарствамиудетей,включая

младенцев:Родителидолжнысообщить

лечащемуврачуобовсехпобочныхявле-

ниях,атакжеобовсехлекарствах,которые

получаетребенок.Обратитевниманиена

вышеописанные побочные явления.

Обычнаядозировкаприотсутствиииных

vitussin GSL 02.indd 1 10/20/09 1:23:25 PM

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

:םידליל ןונימ

,)ל"מ2.5-5(תיפכ1-1/2:םינש2-6

.םויב םימעפ 3-4

,)ל"מ5-10(תויפכ2-1:םינש6-12

.םויב םימעפ 3-4

,)ל"מ10-20(תויפכ4-2:םינש12לעמ

.םויב םימעפ 3-4

םידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.םייתנש ליגל תחתמ תוקוניתו

שיםימי7ךותךבצמברופישלחאלםא

.אפורל תונפל

!בל םיש

תיסוכבהנמהתדידמלעדיפקהלשי

.הדימ תיפכב וא תפרוצמה הדידמה

:שומשה ןפוא

.םימ סוכ םע הפורתה עולבל

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

לועישהוהדימבאפורהםעץעייתהלשי

ואהפורתבעובשלששומשרחאלךשמנ

ואהחירפ,הובגםוחבהוולמאוהוהדימב

.ךשמתמ שאר באכ

ידכךותםילזונהברהתותשלץלמומ

.וז הפורתב לופיט

תרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהענמ

דיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשי

ענמתךכידילעותוקוניתוא/וםידלילש

עלבתועטבוארתיתנמתלטנםא.הלערה

לשןוימהרדחלדימהנפ,הפורתהןמדלי

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח־תיב

תשרופמהארוהאללהאקהלםורגתלא

!אפורהמ

תיותהיקדב/קודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.הפורתת/לטונךניהשםעפלכבהנמהו

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה

.בטיה רוגס ,רירק םוקמב:הנסחא

.איפקהל אל

.םידלי לש םדי גשיהמ קחרה רומש

,םיצלמומההנסחא/הזיראהיאנתיפלםג

.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת

!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

חקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב

.הפורתה תא ךל קפיסש

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

.649628089:הפורתה םושיר 'סמ

Manufacturer:VitamedPharmaceuticalIndustries

Ltd., P.o.B. 114, Binyamina 30550, Israel. :ןרצי

,מ"עבתויטבצמרפתוישעתדמאטיו

.לארשי,30550הנימינב114ד"ת

02-600517:ט"קמ .ب.ص.ض.مةيودلااةعانصلديماتيڤ:جتنلما

.اهب ىصولما ةعرلجا زواتج عنُمي

:لافطلأل ةعرلجا

5-2.5(ةريغصةقعلم١-١/2:تاونس6-2

.مويلا يف تارم 4 - 3 ،)لم

،)لم١٠-5(ةريغصةقعلم2-١:ةنس١2-6

.مويلا يف تارم 4 - 3

2٠-١٠(ةريغصقعلام4-2:ةنس١2قوف

.مويلا يف تارم 4 - 3 ،)لم

تتحعضرلاولافطلألةداعاًّدعمسيلءاودلااذه

.رمعلا نم ينتنس

كيلعف،مايأ7للاخكتلاحىلعنّسحتلاأرطيملاذإ

.بيبطلا ةعجارم

ةعرلجاسايقنمدّكأتلابجي:هابتنلااىجرُمي

.سايق ةقعلبم وا قفرلما سايقلا حدق ةطساوب

سأكعمءاودلالوانتبجي:لامعتسلااتاميلعت

.ءام

؟جلاعلا حانج يف ي/دعاست نأ كناكمإب فيك

رارمتسالاحيفبيبطلاةراشتسابجي

اذإوا،ءاودلالامعتسانمعوبسأدعبلاعسلا

وايدلجحفط،ةيلاعةرارحباًقفارملاعسلاناك

.لصاوتم سأر ملأ

جلاعلاةرتفءانثأةريثكلئاوسبرشبىصوي

.ءاودلا اذهب

ءاوديأوءاودلااذهظفحبجي!مّمستلاي/عنمإ

لافطأيديألوانتمنعاًديعب،قلغمناكميفرخأ

ةعرجتعلتبااذإ.مّمستبمهتباصإعنلمعضروأ/و

ةعجارمبجي،اًوهسءاودلالفطعلتباوا،ةدئاز

.ءاودلا ةوبع كعمو اًروف ىفشتسلما ئراوط ةفرغ

!بيبطلل ةحضاو تاميلعت نودبؤّيقتلا بّبست عنُمي

ةعقرصحفبجي!ملاظلايفةيودألوانتعنُمي

ي/لمعتسا.هللامعتسالكلبقةعرلجاوءاودلا

.اهيلإ ةجاحب تنك اذإ تاراظنلا

.اًديج قلغم ،دراب ناكم يف:نيزختلا

.ديمجتلا عنُمي

.لافطلأا يديأ لوانتم نع اًديعب ءاودلا ظفح بجي

ىصولمانيزختلا/ةئبعتلاتاميلعتةاعارمدنعىتح

ىجري.ةليوطةدلمةلحاصىقبتلاةيودلأانإف،اهب

نمةلاحةيأيف!ءاودلاءاضقناخيراتىلاهابتنلاا

اذهكلفرصيذلايلديصلاةراشتساكيلعكشلا

.ءاعولا سفن يف ةفلتخم ةيودأ ظفح عنُمي .ءاودلا

Recommendeddosageunlessotherwise

prescribed by your doctor:

2-4teaspoonfuls(10-20ml)3-4times

daily.

do not exceed the recommended dosage.

Dosage for children:

2-6years-1/2-1teaspoonfuls(2.5-5ml)

3 - 4 times daily.

6-12years-1-2teaspoonfuls(5-10ml)

3 - 4 times daily.

over12years-2-4teaspoonfuls(10-20ml)

3 - 4 times daily.

thismedicineisnotusuallyintendedfor

administrationtochildren/infantsunder2

years of age.

Ifthereisnoimprovementinyourcondition

within 7 days refer to your doctor.

Attention:takecaretomeasurethedose

usingtheenclosedmeasuringcupora

measuring spoon.

Directionsforuse:Swallowthemedicine

with a glass of water.

Howcanyoucontributetothesuccess

of the treatment?

Ifthecoughpersistsafteroneweek

oftreatmentorwherethecoughis

accompaniedbyhighfever,rashor

persistentheadache,consultyour

physician.Itisrecommendedtodrink

plenty of fluids during treatment.

Avoid poisoning!

thismedicineandallothermedicines,

mustbestoredinasafeplaceoutofthe

reachofchildrenand/orinfants,toavoid

poisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,

orifachildhasaccidentallyswallowedthe

medicine,proceedimmediatelytoahospital

emergencyroomandbringthepackage

ofthemedicinewithyou.donotinduce

vomitingunlessexplicitlyinstructedtodoso

byadoctor!donottakemedicinesinthe

dark!Checkthelabelandthedoseeach

timeyoutakeyourmedicine.wearglasses

if you need them.

Storage:In a cool place, well closed.

Donotfreeze.Keepawayfromthereach

of children.

evenifkeptintheiroriginalcontainerand

storedasrecommended,medicinesmay

bekeptforalimitedperiodonly.Please

notetheexpirydateofthemedicine!In

caseofdoubt,consultthepharmacistwho

dispensedthemedicinetoyou.donotstore

different medications in the same package.

предписанийврача:2-4чайныхложки(10-

20 мл) 3-4 раза в день.

Неследуетпревышатьрекомендованную

дозировку.

Дозировка для детей:

2-6лет:½-1чайнаяложка(2,5-5мл)3-4

раза в день.

6-12лет:1–2чайныеложки(5-10мл)3–4

раза в день.

Старше12лет:2–4чайныеложки(10-20

мл) 3-4 раза в день.

Препарат,какправило,неназначаютдетям

младше 2-х лет.

Есливтечение7днейненаступаетзамет-

ное улучшение, следует обратиться к врачу.

Обратите внимание!

Следуеттщательнособлюдатьдозировку,

пользуясьимеющимсявкомплектемерным

стаканчиком или мерной ложкой.

Способ применения:

Принимать внутрь, запивая стаканом воды.

Какимобразомсделатьлечениеболее

успешным?

Необходимопроконсультироватьсяувра-

ча, если кашель продолжается после

недельногопримененияпрепарата,атак-

же,есликашельсопровождаетсявысокой

температурой,сыпьюилидлительной

головной болью.

Впериодприемалекарстварекоменду-

етсяупотреблятьбольшоеколичество

жидкости.

Остерегайтесь отравления!

Воизбежаниеотравления,этолекарство,

какивседругие,следуетхранитьвзакры-

том, недоступном для детей месте.

Вслучаепревышениярекомендованной

дозыилислучайногоприемапрепарата

ребенком,немедленнообратитесьвпри-

емныйпокойбольницы,захвативссобой

упаковку от лекарства.

Непытайтесьвызватьрвоту,есливыне

получили четких указаний от врача!

Не принимайте препарат в темноте!

Прикаждомприемепрепаратапроверяй-

теегоназваниеидозировку.Еслинужно,

надевайте очки.

Условия хранения:

Взакрытом,прохладноминедоступномдля

детей месте.

Не замораживать.

Дажеприсоблюдениирекомендованных

правилупаковкиихраненияпрепаратимеет

ограниченный срок годности.

Обратитевниманиенауказанныйсрокгод-

ностипрепарата!Прималейшемсомнении

необходимопосоветоватьсясфармацев-

том,укотороговыприобрелипрепарат.Не

хранитеразныелекарстваводнойупаковке.

Регистрационный номер:649628089

Производитель:ВитамедФармацевтическоепро-

изводство Лтд., А/я114, Биньямина 30550, Израиль. u

vitussin GSL 02.indd 2 10/20/09 1:23:25 PM

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information