SORBON 10

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE
Available from:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
ATC code:
N05BE01
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE 10 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
BUSPIRONE
Therapeutic area:
BUSPIRONE
Therapeutic indications:
For the short-term management of anxiety disorders.
Authorization number:
100 07 27954 00
Authorization date:
2011-01-31

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

17-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

17-01-2021

0614D

119328010

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 10 ןוברוס תוילבט :בכרה :הליכמ 10 ןוברוס לש הילבט לכ

ג"מ 10 דירולכורדיה ןוריפסוב

Buspirone HCl 10 mg

.זוטקל ג"מ 111.4 םג הליכמ האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .6 ףיעס םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע .חקורה לא וא אפורה לא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא וליפא קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

.הז ןולע אורקל ךילא בורקה םדאל תתל ץלמומ ?הפורתה תדעוימ המל .1

רצק ןמז ךשמל הדרחב לופיט :תיאופר תוליע

פ

תחפשממ הדרח ידגונ :תיטיופרת הצובק .ןוריפזא הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ןוריפסובל )יגרלא( שיגר התא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .)"ףסונ עדימ" :6 ףיעס האר( .היספליפאב הלוח ךנה .תורומח דבכ וא הילכ תולחממ לבוס ךנה .הקינימ וא ןוירהב ךנה :םא אפורל רפס ,10 ןוברוסב לופיטה ינפל דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

.הילכה וא דבכה .תופורתב תולתמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

םיניפזאידוזנבה תצובקמ תופורתב לפוטמ ךנה תופורתב וא )םאפזאמט וא םאפזארטינ ןוגכ( קיספהל שי .תורחא הנישל וא/ו העגרהל שומישה תליחת ינפל הגרדהב הלא תופורת .10 ןוברוסב .הפירח תיווז תרצ המוקואלגמ לבוס ךנה הלחמ ,סיבארג הינטסאיממ לבוס ךנה הסיעלב ישוק ,םירירש תשלוחב תנייפואמה .רובידב םישובישו העילב וא ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול ןוגכ( )

MAOIs

( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ לופיטל םישמשמה ,ןימורפיצלינרטו ןיזלנפ .)ןואכידב ,ןודוזאפנ ,)

St. John’s Wort

( םוקירפיהה חמצ ,ןימאסקובולפ ,

L-tryptophan

תינימא הצמוח .)ןואכידב לופיטל( ןודוזארט לש שדחמ הטילק לש םייביטקלס םיבכעמ ןיטסקוראפו ןיטסקואולפ ןוגכ )

SSRIs

( ןינוטורס .)ןואכידב לופיטל( תולחמב לופיטל( םויתילו לודירפולה .)תוירטאיכיספ ןוגכ ,ןדיס תולעת ימסוח תצובקמ תופורת

.)םד ץחל רתיב לופיטל( לימאפארוו םזאיטליד .)תפחשב לופיטל( ןיציפמאפיר לופיטל( ןאטפירטאמוס ןוגכ םינאטפירט .)הנרגימב .)םיבאכב לופיטל( לודאמרט .)םירירש הפרמ( ןפולקאב .)הלימגל( ןידיסקפול .)תואקהו תוליחבב לופיטל( ןוליבאנ .)היגרלאב לופיטל( תוינימטסיהיטנא תופורת לופיטל( דילוזניל ,לוזאנוקארטיא ,ןיצימורתירא .)םימוהיזב ןוגכ( םיניפזאידוזנבה תצובקמ תופורת תופורתב וא )םאפזאמט וא םאפזארטינ .תורחא הנישל וא/ו העגרהל .)הזח תקועתב לופיטל( םזאיטליד .)בל תקיפס יאב לופיטל( ןיסקוגיד תופורת( ןיפזאמאבראק ,ןיאוטינפ ,לטיבראבונפ .)היספליפאל .)הביק ביכב לופיטל( ןידיטמיס .)הדרחב לופיטל( םאפזאיד .)השירק דגונ( ןיראפרוו תליכא ינפל - ןוזמו הפורתב שומיש לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תייתש וא תוילוכשא .אפורב ץעוויהל שי ,הפורתב ךא ,ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא תחקל ןתינ ןפואב דימתהלו יבקע ןפואב תאז תושעל שי .רחבנש הפורתה תחיקל ןיא - לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל .הפורתה םע לופיטה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא - הקנהו ןוירה .הקינימ וא ןוירהב ךנה תדעוימ הניא וז הפורת - םידליב שומיש .18 ליגל תחתמ םידליל הפורתב שומישה - תונוכמב שומישו הגיהנ ןכ לעו תרוחרחסל וא תוינונשיל םורגל לולע וז תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה םא - הפורתה 10 ןוברוס תליטנ ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ רשא ,זוטקל ארקנה רכוס הליכמ הפורתהש ןוויכ םישיגרה םישנאה לצא היגרלאל םורגל לולע .זוטקלל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת - םידלי .18 ליגל וא הילכה דוקפתב תוערפהמ לבוס ךנה םא רתוי ךומנ ןונימ לע טילחי אפורהו ןכתיי ,דבכה .ךרובע תדימב .םימ םע הפורתה תא עולבל שי .הילבטה תא שותכל וא תוצחל ןתינ ךרוצה !סועלל ןיא םיעובק םינמזב הפורתה תא לוטיל לדתשה .םוי לכ םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב תזירא תא אבהו םילוחה תיב לש ןוימ רדחל וא םיללוכ רתי ןונימ לש םינימסת .ךתיא הפורתה ,תוינונשי ,תרוחרחס ,שאר באכ ,תואקהו תוליחב ץוויכ ,טקש רסוח ,םיינזואב םוזמז וא לוצלצ םד ץחל ,יטיא קפוד ,לוכיע תויעב ,םינושיא םיילדימריפהרטסקא םינימסתו םיסוכרפ ,ךומנ תעבה ,לקשמ יווש דוביא ,העילב וא רוביד יישק( םיידיב תושקונ ,םיילגר תרירג ,"האופק" םינפ .)תועבצאב וא םיידיב דער ,םיילגרבו שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא תליטנ ןמז םא ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל חקו תחכשש הנמה לע גלד ,בורק האבה הנמה ןיא ןפוא םושב .ליגרה ןמזב האבה הנמה תא !דחיב תונמ יתש לוטיל .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה .חקורה וא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע 10 ןוברוסב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי :םא דימ אפורל הטילק לש םייביטקלס םיבכעמ לטונ ךנה םינימסתמ לבוסו )

SSRIs

( ןינוטורס לש שדחמ ,לובלב םיללוכה ,

Serotonin syndrome

לש תויזה ,תרומרמצ ,דער ,העזה ,החונמ רסוח םניאש םילילצ תעימש וא םירבד תייאר( וא תוימואתפ םירירש תויוצווכתה ,)םימייק .ריהמ קפוד תועפותב שח ךנה םא אפורל תונפל שי :תואבה יאוול ,הניש ידודנ ,תונבצע :תוירטאיכיספ תוערפה ,הנישב תוערפה ,לובלב ,ןואכיד ,זוכירב תויעב .סעכ יבאכ ,תרוחרחס :םיבצעה תכרעמב תוערפה ץוצקע תשוחת ,הייאר שוטשט ,תוינונשי ,שאר יתלב דער ,היצנידרואוק תויעב ,תוריקד וא דוביא ,םיסוכרפ ,םיינזואב לוצלצ ,טלשנ םינימסתו ,)

tunnel vision

( ידדצ הייאר הדש רסוח ,רוביד יישק ,דער( םיילדימריפהרטסקא אל תועונת ,טקשב תבשל וא דומעל תלוכי םירירש תושקונ ,)הקוצמ ,הדרח ,תוינוצר ישוקבו תוירוזחמ תוינוצר אל תועונתב הוולמה ,ראווצה ירירשב תותיווע ,תועונת לע הטילשב ,הביציה לע םיעיפשמ רשא ףוגהו םייפתכה היצנידרואוק רסוחו םירירשה לע הטילש רסוח ,דער ,תועונת לע הטילשב ישוק ,םירירש לש -ה תנומסת ,החונמ רסוח ,שודשדו תושקונ

restless leg

.הזחב באכ ,ץאומ קפוד :בלב תוערפה יבאכ ,ףאב שדוג :המישנה תכרעמב תוערפה

.ןורג ,תואקה וא תוליחב :לוכיעה תכרעמב תוערפה .תוריצע ,לושלש ,הפב שבוי ,ןטב באכ הייטנ ,החירפ ,הרק העז :רועב תוערפה .תועצפיהל םיבאכ :דלש-רירש תכרעמב תוערפה .תומצעבו תועוצרב ,םידיגב ,םירירשב ןתמב ישוק :ןתשה תכרעמב תוערפה .ןתש בלח תשרפה :הייברה תכרעמב תוערפה .םיידשהמ .תופייע :תויללכ תוערפה רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה

)exp. date(

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח םוקמבו

25ºC

-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי .רואמ ןגומ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose; Lactose; Sodium

Starch Glycollate; Magnesium Stearate;

Colloidal Silicon Dioxide.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב הזורא 10 ןוברוס שי הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ .תוילבט 30 ,תונבל ,תולוגע ןניה 10 ןוברוס לש תוילבט ןדיצמ הייצח וק תולעב ,ןהידיצ ינשמ תורומק .דחאה .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש .6121301 א"ת ,21429 ץוביק ,מ"עב המירת :ותבותכו ןרציה םש .תורבעמ תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2014 ץרמ :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה לש םושירה רפסמ :תואירבה דרשמ לש יתכלממה

100 07 27954 00

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה

0614D

119328010

PATIENT PACKAGE INSERT IN

ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed with

a doctor’s prescription only

SORbON 10

Tablets

Composition:

Each Sorbon 10 tablet contains:

Buspirone HCl 10 mg.

Also contains 111.4 mg lactose.

For the list of inactive ingredients, please

see section 6.

Read this leaflet carefully in its entirety

before using the medicine. This leaflet

contains concise information about the

medicine. If you have further questions, refer

to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed to treat

your ailment. Do not pass it on to others. It

may harm them even if it seems to you that

their medical condition is similar.

This medicine is not intended for children

below the age of 18.

It is advisable to have someone close to you

read this leaflet.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED

FOR?

Therapeutic activity: Short-term treatment

of anxiety.

Therapeutic group: Azapirone anti-anxiety

agents.

2. bEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the medicine if:

you are sensitive )allergic( to buspirone or

to any of the other ingredients contained

in the medicine )see section 6: “Further

Information”(.

you have epilepsy.

you suffer from severe kidney or liver

diseases.

you are pregnant or breastfeeding.

before treatment with Sorbon 10, tell the

doctor if:

you suffer, or have suffered in the past, from

impaired liver or kidney function.

you suffer, or have suffered in the past, from

drug dependence.

you are being treated with benzodiazepines

)e.g, nitrazepam or temazepam( or with

other sedatives or hypnotics. Gradually

withdraw from these medicines before

initiating treatment with Sorbon 10.

you suffer from acute narrow-angle

glaucoma.

you suffer from myasthenia gravis, a

disease characterized by muscle weakness,

difficulty chewing or swallowing and slurred

speech.

If you are taking, or have recently taken,

other medicines, including non-prescription

medicines and nutritional supplements, tell

the doctor or pharmacist. It is especially

important to inform the doctor or pharmacist

if you are taking:

monoamine-oxidase inhibitors )MAOIs(

)e.g., phenelzine and tranylcypromine, used

to treat depression(.

the hypericum herb )St. John’s Wort(,

nefazodone, the amino acid L-tryptophan,

fluvoxamine, trazodone )for treatment of

depression(.

selective serotonin re-uptake inhibitors

)SSRIs( e.g., fluoxetine and paroxetine )for

treatment of depression(.

haloperidol and lithium )for treatment of

psychiatric illnesses(.

calcium channel blockers e.g., diltiazem

and verapamil )to treat high blood

pressure(.

rifampicin )to treat tuberculosis(.

triptans e.g., sumatriptan

)to treat

migraine(.

tramadol )a painkiller(.

baclofen )a muscle relaxant(.

lofexidine )for withdrawal(.

nabilone )to treat nausea and vomiting(.

antihistamines )to treat allergies(.

erythromycin, itraconazole, linezolid )to

treat infections(.

benzodiazepines

)e.g.,

nitrazepam

or temazepam( or other sedatives or

hypnotics.

diltiazem )to treat angina pectoris(.

digoxin )to treat heart failure(.

phenobarbital, phenytoin, carbamazepine

)anti-epileptics(.

cimetidine )to treat stomach ulcer(.

diazepam )to treat anxiety(.

warfarin )anticoagulant(.

Use of the medicine and food – consult

the doctor before eating grapefruits or drinking

grapefruit juice during the course of treatment

with the medicine.

The medicine can be taken with or without

food, but be consistent about the way it is

taken.

Use of the medicine and alcohol

consumption – do not drink wine or alcoholic

beverages during the course of treatment with

the medicine.

Pregnancy and breastfeeding – do not

use the medicine when you are pregnant or

breastfeeding.

Use in children – this medicine is not

intended for children below the age of 18.

Driving and use of machinery – use of this

medicine may cause sleepiness or dizziness

and caution is therefore required when driving

a car, operating dangerous machinery or

when engaging in any activity which requires

alertness.

Important information regarding some

of the ingredients of the medicine – if you

suffer from an intolerance to certain sugars,

refer to a doctor before taking Sorbon 10

since this medicine contains a sugar called

lactose, which can cause an allergic reaction

in people sensitive to lactose.

3.

HOW

SHOULD

YOU

USE

THE

MEDICINE?

Always use according to the doctor’s

instructions.

Check with the doctor or pharmacist if you

are uncertain.

Children – this medicine is not intended for

children below the age of 18.

If you suffer from impaired function of the

kidney or liver, the doctor may decide on a

lower dosage for you.

Swallow the medicine with water. If necessary,

the tablet can be halved or crushed.

Do not chew!

Try to take the medicine at set times each

day.

If you accidentally take a higher dosage,

or if a child accidentally swallowed the

medicine, immediately refer to a doctor or

proceed to a hospital emergency room and

bring the package of the medicine with you.

Symptoms of overdose include nausea and

vomiting, headache, dizziness, sleepiness,

ringing or buzzing in the ears, restlessness,

constriction of the pupils, digestion problems,

slow heartbeat, low blood pressure,

convulsions and extrapyramidal symptoms

)difficulty in speaking or swallowing, loss of

balance, “frozen” facial expression, shuffling

walk, stiffness of arms and legs, trembling of

hands or fingers(.

If you forget to take this medicine at the

required time, take a dose as soon as you

remember; but if it is almost time to take the

next dose, skip the forgotten dose and take

the next dose at the usual time. Never take

a double dose!

Adhere

treatment

regimen

recommended by the doctor.

Even if there is an improvement in your

health, do not stop the treatment with the

medicine without consulting the doctor or

pharmacist.

Do not take medicines in the dark! Check

the label and the dose each time you take

medicine. Wear glasses if you need them.

If you have further questions regarding

use of the medicine, consult the doctor or

pharmacist.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, use of Sorbon 10 may

cause side effects in some users. Do not be

alarmed when reading the list of side effects.

You may not suffer from any of them.

Stop using the medicine and refer to the

doctor immediately if:

you are taking selective serotonin re-uptake

inhibitors )SSRIs( and you suffer from

symptoms of Serotonin syndrome, including

confusion, restlessness, sweating, tremor,

shivering, hallucinations )seeing things or

hearing sounds that are not there(, sudden

muscle jerks or a fast heartbeat.

Refer to the doctor if you experience any

of the following side effects:

Psychiatric disorders: nervousness,

insomnia,

problems

concentrating,

depression, confusion, problems sleeping,

anger.

Nervous system disturbances: dizziness,

headache, sleepiness, blurred vision,

tingling or stinging sensation, coordination

problems, uncontrollable tremor, ringing in

the ears, convulsions, loss of lateral visual

field )tunnel vision(, and extrapyramidal

symptoms )tremor, speech difficulty,

inability to stand or sit still, involuntary

movements, anxiety, distress(, muscle

rigidity with involuntary cyclic movements,

and with difficulty controlling movement,

spasm of muscles of the neck, shoulders

and body affecting posture, lack of muscle

control and lack of muscle coordination,

difficulty in controlling movements, tremor,

stiffness and shuffling, restlessness,

restless leg syndrome.

Cardiac disturbances: racing heartbeat,

chest pain.

Respiratory system disturbances: nasal

congestion, sore throat.

Gastrointestinal tract disturbances: nausea

or vomiting, abdominal pain, dry mouth,

diarrhea, constipation.

Skin disturbances: cold sweat, rash,

tendency to bruise.

Musculoskeletal disturbances: pains in the

muscles, tendons, ligaments and bones.

Urinary system disturbances: difficulty in

urinating.

Reproductive system disturbances:

secretion of breast milk.

General disturbances: tiredness.

If any of the side effects worsen, or if you

suffer from a side effect not mentioned in the

leaflet, consult the doctor immediately.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE bE

STORED?

Avoid poisoning! This medicine and any other

medicine must be kept in a safe place out of

the reach of children and/or infants to avoid

poisoning. Do not induce vomiting unless

explicitly instructed to do so by the doctor.

Do not use the medicine after the expiry date

)exp. date( that appears on the package.

The expiry date refers to the last day of that

month.

Store at a temperature below 25°C and in a

place protected from light.

6. FURTHER INFORMATION

In addition to the active ingredient, the

medicine also contains:

Microcrystalline Cellulose; Lactose; Sodium

Starch Glycollate; Magnesium Stearate;

Colloidal Silicon Dioxide.

What the medicine looks like and the contents

of the package:

Sorbon 10 is packaged in trays )blisters(

inserted in a carton package. Each package

contains 30 tablets.

Sorbon 10 tablets are round, white, biconvex

and with a score line on one side.

License holder: Unipharm Ltd., P.O.B. 21429,

Tel Aviv

6121301

Manufacturer and address: Trima Ltd.,

Kibbutz Maabarot.

This leaflet was checked and approved by the

Ministry of Health in March 2014.

Registration number of the medicine in the

National Drug Registry of the Ministry of

Health: 100 07 27954 00.

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information