RIBONE 35

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
RISEDRONIC ACID
Available from:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
ATC code:
M05BA07
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
RISEDRONIC ACID 35 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
RISEDRONIC ACID
Therapeutic area:
RISEDRONIC ACID
Therapeutic indications:
Treatment of postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of vertebral fractures. Treatment of established postmenopausal osteoporosis to reduce the risk of hip fractures. Prevention of osteoporosis in postmenopausal women with increased risk of osteoporosis. Treatment of osteoporosis in men at high risk of fracture.
Authorization number:
145 61 33140 00
Authorization date:
2016-02-29

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

28-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

28-01-2021

0412B

119008010

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( 35 ןוביר תוילבט אפור םשרמב תבייח וז הפורת הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ :בכרה :הליכמ 35 ןוביר לש הילבט לכ

Risedronate sodium 35 mg.

:םיליעפ יתלב םירמוח

Microcrystalline cellulose, Lactose, Crospovidone, Magnesium stearate, Colloidal silicon

dioxide, Opadry.

.םיטאנופסופסיב :תיטיופרת הצובק :תיאופר תוליעפ לופיטלו ישדוחה רוזחמה תקספה רחאל םישנב סיזורופואיטסוא תעינמו לופיטל הוותומ .רבשל הובג ןוכיסב םיאצמנה םירבגב סיזורופואיטסואב ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ .הקינימ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא .יהשלכ הביסמ העילב יישק םימייק םא הפורתב שמתשהל ןיא ךשמב )הדימע וא הבישי( ףוקז בצמב ראשיהל ה/לוכי ךניא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא .הפורתה תליטנ רחאל תוקד 30 .הנזוא םרטש )םדב ןדיס לש תוכומנ תומר( הימצלקופיה לש בצמב וז הפורתב שמתשהל ןיא .)הקד/ל"מ 30 -ל תחתמ ןיניטאירק יוניפ יכרע( ףירח יתיילכ לשכ םע םילוחב שמתשהל ןיא .הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא רישכתב שמתשהל ןיא זוקולג תגיפסב תויעב ,הימזוטקלגמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא ןכלו זוטקל ליכמ רישכתה .זאטקלב רסוח וא זוטקלגו :לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא באכ ,תוחיפנ ,העילב יישקמ ,טשווה ,הילכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא ת/דמוע וא םייניש לופיט תעכ ת/רבוע ךניה םא ,םייניש דוביא וא תופפורתה ,תסלב תושיגר וא .ףוקז בצמב דומעל וא תבשל ךתוא ליבגמה םרוג םייק םא ,ילאטנד חותינ רובעל דיאוריתאראפה ןומרוהב וא

ןימטיוב רסוחמ וא ,םילרנימ לש ןוזיא רסוחמ ת/לבוס ךניהו הדימב .)םדב ןדיס לש הכומנ המרל םיליבומה( :תורהזא םילוחב םיטאנופסופסיבה תצובקמ םירישכתב לופיטה תליחת ינפל םייניש תקידב עצבל ץלמומ םילבקמה םילוח ,יפרתוידר וא יפרתומיכ לופיט םילבקמה םילוח ,ןטרס ילוח :ןוגכ ןוכיס ימרוג םע .הדורי הפ תנייגה ילעב םילוח ,םידיאורטסוקיטרוק .ילאטנד לופיט תליחת ינפל רישכתה תחיקל לע םיינישה אפורל חוודל שי תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא .הפורתה תועפות" ףיעס י/האר( ךריה םצעב םירבשל םורגל הלולע תכשוממ הפוקתל וז הפורת תליטנ .)"יאוול :תויתפורת-ןיב תובוגת תופורת ללוכ ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תמייס םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע ,הנוזת יפסות וא םשרמ אלל .תויתפורת-ןיב תובוגתמ םירחא ןוזמ ירצומו םירישכת תליטנ ןיבל 35 ןוביר תליטנ ןיב תוקד 30 תוחפל תוכחל שי .)"ןונימ" ףיעס י/האר( .הקיר הביק לע החקלנ איה םא קר הליעי הפורתה :יאוול תועפות יבאכ :ןוגכ ,יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב ,לושלש ,ןטב יבאכ :ןוגכ לוכיעה תכרעמב תוערפה ,שאר יבאכ ,םיקרפמ וא תומצע ,םירירש .רתי תושיגר ,תוריצעו הליחב :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות :טשווב ביכ וא תקלד ,העילב יישק ,תמייק תברצ לש הרמחה וא תברצ תעפוה ,הזחה תיבב םיבאכ םדוא( םייניעה וא ,ןושלה ,הביקה ,קדה יעמה לש תקלד .דימ אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה .אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( )הייאר תוערפהב םיתיעל םיוולמ באכו לופיטה תא י/קספה :ךריה וא ןתומה רוזאב השלוחו םירבש וא םיליגר יתלב/םישדח םיבאכ !דימ אפורל י/הנפו שי :המישנו העילב יישק ,ןושלב וא ןורגב ,םינפב תוחיפנ ,החירפ תללוכה הפירח תיגרלא הבוגת .דימ אפורל תונפלו לופיט קיספהל !דימ אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :רועב החירפ וא יוריג אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :רואל תושיגרו תוימומדא ,באכב הוולמ ללכ ךרדב ,םייניע תקלד !דימ י/האר( םייניש תריקע רחאל ללכ ךרדב ,םוהיזבו יופירב בוכיעב תוולמה תסלה תומצעב תויעב !דימ אפורל י/הנפו לופיטב י/ךשמה :)"תורהזא" ףיעס :)רידנ( רעיש תרישנ ,דבכה ידוקפתב םייוקיל ,דבכ ידוקפת לש תוקידבב תוניקת יתלב תואצות .דימ אפורל תונפל שי ןמז ךרואל סיזורופואיטסואל לופיט ולביק רשא םילוחב רקיעב ,ךריה םצעב יסופיט אל רבש ,באכ תעפוה לש םירקמב לפטמה אפורה םע רשק י/רוצ .תורידנ םיתיעל םרגיהל לולע בר לע עיבצהל םילולע ולא םינמיסש רחאמ ,העשפמה וא ןתומה ,ךריה רוזאב תוחונ יא וא השלוח .ךריה םצעב רבש ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה :ןונימ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ :אפורמ תרחא הארוה רדעיהב לבוקמ ןונימ רחאל ןושאר רבד זרב-ימ לש האלמ סוכ םע עובשב םעפ 35 ןוביר לש תחא הילבט לוטיל שי טרפ( והשלכ הקשמ תייתש ינפל ,רקוב תחורא ינפל תוקד 30 תוחפל תאזו ,רקובב המכשהה .עובש לכב עובק םויב הילבטה תא תחקל שי .יהשלכ הפורת תליטנ ינפל וא )זרב-ימל .הפורתה תליטנ רחאל תוקד 30 בכשל ןיא .םינש 18 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי תרכזנש ירחא אבה רקובב הילבט לוטיל שי ,רחבנש עובקה םויב הפורתה תא לוטיל תחכש םא יתש תחקל ןיא .לופיטה תליחתב רחבנש עובקה םויב האבה הילבטה תא תחקל ךישמהלו .םוי ותואב תוילבט .בלח ירצומ ןוגכ

ןימטיובו ןדיסב הרישע הנוזת לע דיפקהל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב :שומישה ןפוא !ץוצמל וא סועלל ןיא .ליעל י/האר - דבלב זרב-ימ לש האלמ סוכ םע הפורתה תא עולבל .התעילבל שורדה ןמזל רבעמ הפב הפורתה תא קיזחהל ןיא .טשווב העיגפל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע הפורתה תליטנל תויחנהה לע הדפקה-יא ?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה י/ענמ ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה הלוחב ;ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה ת/רחא שי .הפורתה ת/לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל .רואמ ןגומ םוקמבו 25

ל תחתמ ןסחאל שי :הנסחא םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה 145613314000 :הפורתה םושיר 'סמ .תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת :ןרצי .61213 ביבא-לת ,21429 .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב

0412B

119008010

Inflammation of the small intestine, stomach, tongue or eyes (redness and pain accompanied

sometimes by vision disturbances) (rare): stop treatment and refer to the doctor.

New/unusual pains or fractures and weakness in the waist or hip area: stop treatment and

refer to the doctor immediately!

Severe allergic reaction including rash, swelling of the face, throat or tongue, difficulty

swallowing and breathing: stop treatment and refer to the doctor immediately.

Skin rash or irritation: continue treatment and refer to the doctor immediately!

Eye inflammation, generally with pain, redness and sensitivity to light: continue treatment

and refer to the doctor immediately!

Jaw bone problems with delayed healing and infection, generally after tooth extraction (see

“Warnings” section): continue treatment and refer to the doctor immediately!

Abnormal liver function test results, liver function impairments, hair loss (rare): refer to the

doctor immediately.

Unusual fracture of the hip bone, particularly in patients undergoing long-term treatment

for osteoporosis, may occur rarely. Contact the attending doctor if you experience pain,

weakness or discomfort in the hip, waist or groin area as these signs may indicate a fracture

of the hip bone.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a

change in your general health, consult your doctor immediately.

Dosage:

Dosage is according to doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dosage.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by the doctor:

Take one Ribone 35 tablet once a week with a full glass of tap water first thing after waking

up in the morning, and at least 30 minutes before breakfast, before drinking any beverage

(except for tap water) or before taking any medicine. The tablet should be taken on the

same day each week.

Do not lie down for 30 minutes after taking the medicine.

This medicine is not intended for administration to children below 18 years of age.

This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the attending

doctor.

If you forget to take this medicine on the chosen day, take a tablet on the morning of the day

after you remember, and then continue taking the next tablet on the chosen day set at the

beginning of treatment. Do not take two tablets on the same day.

During treatment with this medicine, take care to eat a diet rich in calcium and vitamin D

such as dairy products.

Directions for use:

Do not chew or suck!

Swallow the medicine with a full glass of tap water only - see above.

Do not retain the tablet in the mouth longer than the time required to swallow it.

Noncompliance with the instructions for taking the medicine may increase the risk of injury

to the esophagus.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the doctor.

Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine

without consulting your doctor.

Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out

of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning.

f you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed

immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may

cause harm. Do not give this medicine to your relatives, neighbors or acquaintances.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your

medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store below 25°C in a place protected from light.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept

for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult

the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License number: 145613314000

Manufacturer: Trima Ltd., Kibbutz Maabarot.

License holder: Unipharm Ltd, P.O.B. 21429, Tel-Aviv 61213.

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

RIBONE 35

Tablets

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was

checked and approved by it

Composition:

Each Ribone 35 tablet contains:

Risedronate sodium 35 mg.

Inactive ingredients: Microcrystalline cellulose, Lactose, Crospovidone, Magnesium stearate,

Colloidal silicon dioxide, Opadry.

Therapeutic group: Bisphosphonates.

Therapeutic activity:

Indicated for the treatment and prevention of osteoporosis in women after their menstrual

cycle has stopped and for treatment of osteoporosis in men at high risk for fracture.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding.

Do not use this medicine if you have difficulty swallowing for any reason.

Do not use this medicine if you are unable to remain upright (sitting or standing) for

30 minutes after taking the medicine.

Do not use this medicine if you have hypocalcemia (low levels of calcium in the blood) that

has not yet been stabilized.

Do not use in patients with severe renal impairment (creatinine clearance values below

30 ml/min).

Do not use the preparation if you are sensitive to any of its ingredients.

The preparation contains lactose and therefore should not be used if you suffer from

galactosemia, glucose and galactose absorption problems, or lactase deficiency.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of: the kidney, the

esophagus, from difficulty swallowing, jaw swelling, pain or sensitivity, loosening or loss of

teeth, if you are presently undergoing dental treatment or are about to undergo dental surgery,

if there is anything limiting you from sitting or standing in an upright position.

If you have an imbalance of minerals, or lack of vitamin D or parathyroid hormone (leading

to a low level of calcium in the blood).

Warnings:

A dental examination is recommended before starting treatment with preparations from the

bisphosphonate group in patients with risk factors, e.g., cancer patients, patients receiving

chemotherapy or radiotherapy, patients receiving corticosteroids, patients with poor oral

hygiene.

Inform the dentist that you are taking the preparation before starting dental treatment.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform the doctor before commencing

treatment with this medicine.

Taking this medicine for a prolonged period may cause hip bone fractures (see section

“Side effects”).

Drug interactions:

If you are taking another drug, or if you have just finished treatment with another medicine,

including non-prescription medicines or food supplements, inform the attending doctor, in

order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.

Wait at least 30 minutes between taking Ribone 35 and taking other preparations or food

products (see “Dosage” section).

The medicine is effective only if taken on an empty stomach.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course

of taking this medicine, for example: muscle, bone or joint pains, headache, gastrointestinal

disturbances such as: abdominal pain, diarrhea, nausea and constipation, hypersensitivity.

Side effects that require special attention:

Chest pains, appearance of heartburn or worsening of existing heartburn, difficulty swallowing,

esophageal inflammation or ulcer: stop treatment and refer to the doctor immediately.

סמ סמ

Rib35-10

Rib35-10

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

(

(

עדימ עדימ

)תוחיטב )תוחיטב ךיראת

___

_____

23.10.2011

__________

םש

רישכת

_תילגנאב

Ribone 35

רפסמ

םושיר

_

145613314000

םש

לעב

__םושירה

U nipharm Ltd

.

_____

םייונישה

ןולעב

םינמוסמ

לע

עקר

בוהצ ןולעב ןולעב

ןכרצל ןכרצל קרפ

ןולעב יתמ

ןיא שמתשהל רישכתב

?

לא

ישמתשת

הפורתב

רשאכ

ךניה

ןוירהב וא

הקינימ

לא

ישמתשת

הפורתב

רשאכ

ךניה

ןוירהב

תננכתמ

ןוירה

וא

הקינימ

תורהזא םא

ךניה

שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל ,יהשלכ

ךילע

עידוהל

לע

ךכ

אפורל

ינפל תליטנ הפורתה

םא

ךניה

שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל ,יהשלכ

ךילע

עידוהל

לע

ךכ

אפורל

ינפל תליטנ הפורתה

תליטנ

הפורת

וז

הפוקתל

תכשוממ

הלולע םורגל

םירבשל

םצעב

ךריה

האר(

ףיעס תועפות

.)יאוול תועפות יאוול תובייחמה תוסחייתה תדחוימ םיבאכ

תיבב

הזחה

תעפוה

תברצ

וא הרמחה

לש

תברצ

,תמייק

יישק

העילב

וא ביכ

טשווב תושיגר ,

תירירב

יעמה

,קדה םייניע ,ןושל

:)רידנ(

קספה

תא

לופיטה הנפו

.אפורל םיבאכ

םישדח

יתלב

םיליגר

וא

םירבש השלוחו

רוזאב

ןתומה

וא

:ךריה

קספה

תא לופיטה הנפו

אפורל

דימ

יוריג

וא

החירפ

:רועב

ךשמה

לופיטב הנפו

אפורל

דימ

תקלד

,םייניע

ךרדב

ללכ

הוולמ

,באכב תוימומדא

תושיגרו

:רואל

ךשמה

לופיטב הנפו

אפורל דימ

תויעב

תומצעב

תסלה

osteonecrosis

תוולמה

בוכיעב

יופירב

,םוהיזבו

ךרדב

ללכ םיבאכ

תיבב

הזחה

תעפוה

תברצ

וא הרמחה

לש

תברצ

תמייק

יישק

,העילב תקלד

וא

ביכ

טשווב

קספה

תא

לופיטה הנפו

אפורל

דימ

תושיגר

תירירב

תקלד לש

יעמה

,קדה הביקה

ןושל

וא

םייניע םדוא(

באכו

םיוולמ

םיתיעל

תוערפהב היאר :)רידנ( )

קספה

תא

לופיטה

הנפו

.אפורל םיבאכ

םישדח

יתלב

םיליגר

וא

םירבש השלוחו

רוזאב

ןתומה

וא

:ךריה

קספה

תא לופיטה הנפו

אפורל

דימ

הבוגת

תיגרלא

הפירח

ללוכה

,החירפ תוחיפנ

ןורג ,םינפב

וא

יישק ,ןושל

העילב שי :המישנו

קיספהל

לופיט

תונפל

אפורל .דימ

יוריג

וא

החירפ

:רועב

ךשמה

לופיטב

/tmp/il_hum_145_61_33140_00_par.doc

Page 1 of 3

רחאל

תריקע

םייניש

האר(

ףיעס ורהזא"

:)"ת

ךשמה

לופיטב

הנפו

אפורל דימ

תואצות

יתלב

תוניקת

תוקידבב

לש

ידוקפת ,דבכ

םייוקיל

ידוקפתב

,דבכה

תרישנ

רעיש :)רידנ( שי

תונפל

אפורל

דימ

לכב

הרקמ

ובש

ךניה

שיגרמ

תועפות יאוול

אלש

ונייוצ

ןולעב

,הז

וא

םא

לח

יוניש ךתשגרהב ,תיללכה

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

דימ

הנפו

אפורל

דימ

תקלד

,םייניע

ךרדב

ללכ

הוולמ

,באכב תוימומדא

תושיגרו

:רואל

ךשמה

לופיטב הנפו

אפורל דימ

תויעב

תומצעב

תסלה

osteonecrosis

תוולמה

בוכיעב

יופירב

,םוהיזבו

ךרדב

ללכ רחאל

תריקע

םייניש

האר(

ףיעס ורהזא"

:)"ת

ךשמה

לופיטב

הנפו

אפורל דימ

תואצות

יתלב

תוניקת

תוקידבב

לש

ידוקפת ,דבכ

םייוקיל

ידוקפתב

,דבכה

תרישנ

רעיש :)רידנ( שי

תונפל

אפורל

דימ

םילוחב רקיעב ,ךריה םצעב יסופיט אל רבש ךרואל סיזורופואיטסואל לופיט ולביק רשא בר ןמז

צ .תורידנ םיתיעל םרגיהל לולע

לפטמה אפורה םע רשק

לש םירקמב רוזאב תוחונ יא וא השלוח ,באכ תעפוה םינמיסש רחאמ ,העשפמה וא ןתומה ,ךריה ל םילולע וליא לע עיבצה ךריה םצעב רבש

לכב

הרקמ

ובש

ךניה

שיגרמ

תועפות יאוול

אלש

ונייוצ

ןולעב

,הז

וא

םא

לח

יוניש ךתשגרהב ,תיללכה

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

דימ

ןונימ הפורת

וז

הניא

תדעוימ

םידליל

תוקוניתו

הפורת

וז

הניא

תדעוימ

םידליל

תוקוניתו תחתמ

ליגל

םינש

ובש ,ןולעה

םינמוסמ

םייונישה

םישקובמה

לע

עקר

בוהצ

רבעוה

ראודב

ינורטקלא :ךיראתב

06/09/11

םייק

ןולע

אפורל

אוהו

ןכדועמ

.םאתהב אתכמסא

:השקבל ןוכדע

םירצומ

םיליבקמ

ץראב

Actonel Once a

Week

R isedronate Teva

חקורה ,ינא

הנוממה

לש

תרבח

םראפינוא

מ"עב

ריהצמ

הזב

יכ

ןיא

םייוניש םיפסונ

.ןולעב

/tmp/il_hum_145_61_33140_00_par.doc

Page 2 of 3

תמיתח

חקורה

הנוממה

/tmp/il_hum_145_61_33140_00_par.doc

Page 3 of 3

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information