Raxone

European Union - Estonian - EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
idebenoon
Available from:
Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH
ATC code:
N06BX13
INN (International Name):
idebenone
Therapeutic group:
Psychoanaleptics, Muud psychostimulants ja nootroopikumid
Therapeutic area:
Optika Atroofia, Pärilik, Leber
Therapeutic indications:
Raxone on näidustatud Leberi päriliku optilise neuropaatia (LHON) noorukite ja täiskasvanud patsientide nägemiskahjustuse raviks.
Product summary:
Revision: 6
Authorization status:
Volitatud
Authorization number:
EMEA/H/C/003834
Authorization date:
2015-09-08
EMEA code:
EMEA/H/C/003834

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Bulgarian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Bulgarian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Bulgarian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Spanish

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Spanish

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Spanish

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Czech

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Czech

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Danish

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Danish

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - German

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - German

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Greek

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Greek

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - English

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - English

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - English

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - French

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - French

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Italian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Italian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Italian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Latvian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Latvian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Latvian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Lithuanian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Lithuanian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Lithuanian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hungarian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Hungarian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Hungarian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Maltese

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Maltese

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Maltese

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Dutch

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Dutch

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Polish

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Polish

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Portuguese

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Portuguese

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Portuguese

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Romanian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Romanian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Romanian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovak

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovak

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovenian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Slovenian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovenian

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Finnish

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Finnish

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Finnish

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Swedish

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Swedish

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Swedish

17-09-2015

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Norwegian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Norwegian

31-08-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Icelandic

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Icelandic

31-08-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Croatian

31-08-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Croatian

31-08-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Croatian

17-09-2015

B.

PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Raxone 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

idebenoon

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Raxone ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Raxone võtmist

Kuidas Raxonet võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Raxonet säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Raxone ja milleks seda kasutatakse

Raxone sisaldab idebenooni.

Idebenoon on aine, mida kasutatakse nägemiskahjustuse raviks täiskasvanutel ja noorukitel, kellel on

silmahaigus Leberi pärilik optiline neuropaatia (LHON).

See silmahaigus on pärilik.

Seda põhjustab probleem teie geenides (geneetiline mutatsioon), mis kahjustab silma

nägemisnärvi rakkude võimet toota normaalseks toimimiseks energiat, mistõttu need rakud

muutuvad mitteaktiivseks.

LHON võib põhjustada nägemise nõrgenemist nägemisnärvi rakkude mitteaktiivsuse tõttu.

Ravi Raxonega võib taastada rakkude energiatootmisvõime, nii et mitteaktiivsed nägemisnärvi rakud

hakkavad taas toimima. See võib teatud määral parandada nõrgenenud nägemist.

2.

Mida on vaja teada enne Raxone võtmist

Raxonet ei tohi võtta

kui olete idebenooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Raxone võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on probleeme vere, maksa või neerudega.

Uriini värvuse muutus

Raxone võib muuta teie uriini punakaspruuniks. Selline värvuse muutus on kahjutu, selle pärast ei ole

vaja ravi muuta. Värvuse muutus võib aga viidata sellele, et teil on probleeme neerude või põiega.

Teatage oma arstile, kui teie uriini värvus muutub.

Ta võib võtta uriiniproovi, et kontrollida, kas värvuse muutus ei viita muudele probleemidele.

Testid

Teie arst kontrollib teie nägemist, enne kui hakkate seda ravimit manustama ja seejärel korrapärastel

visiitidel ravimi võtmise ajal.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lapsed, sest Raxone ohutus ja ravitoime alla 12-aastaste patsientide puhul

ei ole teada.

Muud ravimid ja Raxone

Mõnel ravimil võib olla Raxonega koostoimeid. Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti

võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, eelkõige mõnda järgmistest:

antihistamiinid allergia raviks (astemisool, terfenadiin);

kõrvetiste ravimid (tsisapriid);

Tourette’i sündroomiga seotud motoorsete ja vokaalsete tikkide ravimid (pimosiid);

südame rütmihäirete ravimid (kinidiin);

migreeniravimid (dihüdroergotamiin, ergotamiin);

narkoosi viimiseks kasutatavad ravimid, mida nimetatakse anesteetikumideks (alfentaniil);

reumatoidartriidi ja psoriaasi korral kasutatavad põletikuravimid (tsüklosporiin);

ravimid siiratud elundi äratõuke ennetamiseks (siroliimus, takroliimus);

tugevad valuvaigistid, mida nimetatakse opioidideks (fentanüül).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Teie arst kirjutab teile Raxonet välja ainult siis, kui ravi kasulikkus on suurem kui lootele

tekkivad riskid.

Raxone võib erituda emapiima. Kui te toidate rinnaga, peab teie arst teiega aru selle üle, kas

lõpetada rinnaga toitmine või ravimi võtmine. Selles võetakse arvesse rinnaga toitmisest

saadavat kasu lapsele ja ravimist saadavat kasu teile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Raxone ei mõjuta eeldatavasti autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Raxone sisaldab laktoosi ja päikeseloojangukollast (E 110)

Raxone sisaldab laktoosi (suhkruliik). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,

peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Raxone sisaldab päikeseloojangukollast (E 110), mis on värvaine. See võib tekitada allergilisi

reaktsioone.

3.

Kuidas Raxonet võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ravimit võtta

Soovitatav annus on 2 tabletti kolm korda ööpäevas, kokku 6 tabletti ööpäevas.

Ravimi võtmine

Võtke tablette koos toiduga, see aitab imenduda suuremal ravimikogusel maost verre.

Neelake tabletid tervelt koos klaasitäie veega.

Ärge purustage ega närige tablette.

Võtke tablette iga päev samal ajal, näiteks hommiku-, lõuna- või õhtusöögi ajal.

Kui te võtate Raxonet rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Raxonet rohkem kui ette nähtud, pidage viivitamata nõu oma arstiga.

Kui te unustate Raxonet võtta

Kui te unustate annuse võtta, jätke see vahele. Võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Raxone võtmise

Enne Raxone kasutamise lõpetamist pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle

ravimiga võivad kaasneda järgmised kõrvaltoimed.

Väga sage

(võivad esineda enam kui 1 inimesel 10st):

nasofarüngiit (nohu);

köha.

Sage

(võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

kõhulahtisus (kerge kuni mõõdukas, tavaliselt ei ole selle pärast vaja ravi katkestada);

seljavalu.

Teadmata

esinemissagedus

(esinemissagedust ei saa hinnata kättesaadavate andmete alusel):

bronhiit;

muutused vereproovide tulemustes: (vere valge- või punaliblede või trombotsüütide väike arv);

vere kolesterooli- või rasvasisalduse suurenemine – seda näitavad proovid;

krambid, segadustunne, ebareaalsete asjade nägemine või kuulmine (hallutsinatsioonid),

ärevustunne, kontrollimatud liigutused, kalduvus ära eksida, pearinglus, peavalu, rahutus,

uimasus koos võimetusega normaalselt tegutseda ja mõelda;

iiveldus, oksendamine, isutus, seedehäired;

teatud maksaensüümide suur akiivsus organismis, mis tähendab, et teil on probleeme maksaga –

seda näitavad proovid, suur bilirubiinisisaldus – võib muuta teie naha ja silmavalged kollaseks,

hepatiit;

lööve, sügelus;

valu jäsemetes;

suur vere lämmastikusisaldus – seda näitavad proovid, uriini värvuse muutus;

üldine halb enesetunne.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,

mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi,

(vt V lisa

), kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Raxonet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast märget

„Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Raxone sisaldab

Toimeaine on idebenoon. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg idebenooni.

Teised koostisosad on:

tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos,

povidoon (K25), magneesiumstearaat ja kolloidne veevaba ränidioksiid;

tableti õhuke polümeerikate: makrogool, polü(vinüülalkohol), talk, titaandioksiid,

päikeseloojangukollane (E110).

Kuidas Raxone välja näeb ja pakendi sisu

Raxone õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid, ümmargused, kumerad ja 10 mm

diameetriga tabletid, mille ühel küljel on graveering Santhera logo ja teisel küljel „150”.

Raxonet turustatakse valgetes plastpudelites. Pudelis on 180 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

Marie-Curie Strasse 8

79539 Lörrach

Saksamaa

tel +49 (0)7621 1690 200

faks +49 (0)7621 1690 201

e-post: office@santhera.com

Infoleht on viimati uuendatud

Ravim on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada selle ravimi kohta täielikku

teavet.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi ravimi kohta saadud kogu uue teabe ja vajadusel

ajakohastatakse seda infolehte.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

. Samuti

on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Lisa IV

Ühe täiendava uuenduse alused

Ühe täiendava uuenduse alused

Alates esimese turuleviimise loa andmisest saati avalikustatud andmetele tuginedes on inimravimite

komitee arvamusel, et Raxone kasu/riski suhe püsib positiivsena aga soovitas ühte täiendavat uuendamise

viisaastakut, kuna selle MA-ga tuleb teatud erandlikel asjaoludel täita kaks tähtsat SOB-d:

Kaks SOB-d tuleb täita:

Number

Kirjeldus

Parim enne

SOB 015

(endine SOB-

Avatud uuring hindamaks Raxone’i tõhusust ja ohutust Leberi päritava

optilise neuropaatia patsientide seas (LEROS) (SNT-IV-005)

Esmatähtis:

- Raxone’i tõhususe hindamine võrreldes mitteravimise, nägemise

parandamise või halvenemise ennetamisega patsientide hulgas, keda

on ravitud Raxone’iga pärast sümptomite ilmnemist ühe aasta jooksul.

Teisejärguline:

- Raxone’i tõhususe hindamine võrreldes mitteravimise, nägemise

parandamise või halvenemise ennetamisega patsientide hulgas, keda

on ravitud Raxone’iga pärast sümptomite ilmnemist rohkem kui ühe

aasta jooksul.

- Raxone’i tõhususe võrdlemine nägemise parandamise või

halvenemise ennetamisega patsientide hulgas, keda on ravitud

Raxone’iga pärast sümptomite ilmnemist ühe aasta jooksul või kauem.

- Mutatsiooni mõju hindamine nägemise parandamise või halvenemise

ennetamisega patsientide hulgas, kellel on Leberi päritav optiline

neuropaatia, mida ravitakse Raxone’iga.

- Hindamaks, kas Raxone’i tõhusus muutub sümptomite ilmnemise ja

Raxone’i ravi alguse vahel.

- Hindamaks Raxone’i ravi kestuse mõju Leberi päritava optilise

neuropaatiaga patsientide nägemisteravuse muudatustele.

- Hindamaks Leberi päritava optilise neuropaatiaga patsientidel

Raxone’i pikaajalise ravi ohutust

Vahearuandeid

esitatakse

igaaastastes

taashinnangute

Lõplik uuringu

aruanne:

31. august,

2021

(esitatakse

igaaastase

taashinnangug

SOB 003

Ravisse mittesekkuv uuring kliinilisest kogemusest patsientidel, kellele

määratud Raxone, et ravida Leberi päritavat optilist neuropaatiat

Esmatähtis:

- Raxone’i pikaajalise ohutusprofiili täiendavaks hindamiseks Leberi

päritava optilise neuropaatia ravi puhul, kui kasutatakse kliinikus nagu

tavaliselt.

Teisejärguline:

- Raxone’i pikaajalise tõhusust täiendavaks hindamiseks Leberi

päritava optilise neuropaatia ravi puhul, kui kasutatakse kliinikus nagu

tavaliselt.

- Ravi lõpetamine kvantitatiivselt kõrvalmõjude või ravivastuse või

muu vastuse puudumise tõttu.

- Tavatu maksa toimekatsete ja hepatiidi ohu paremaks mõistmiseks

(PASS register SNT-IV-003) (PAROS)

Vahearuanded

ja lõplik

aruanne

esitatakse

igaaastastes

taasaruannetes

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Raxone 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg idebenooni.

Teadaolevat toimet omavad abiained

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 46 mg laktoosi (monohüdraadina) ja 0,23 mg

päikeseloojangukollast FCF (E110).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Oranž, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega 10 mm diameetriga tablett, mille ühel

küljel on graveering Santhera logo ja teisel küljel „150”.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Raxone on näidustatud nägemiskahjustuse raviks Leberi päriliku optilise neuropaatiaga noorukitel ja

täiskasvanud patsientidel (vt lõik 5.1).

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja selle kulgu pidevalt jälgima Leberi päriliku optilise neuropaatiaga (

Leber’s

Hereditary Optic Neuropathy,

LHON) ravis kogenud arst.

Annustamine

Soovitatav annus on 900 mg idebenooni ööpäeva kohta (300 mg kolm korda ööpäevas).

Kontrolliga kliinilistest uuringutest pärinevaid andmeid pikema kui 6-kuuse järjepideva idebenooniga

ravi kohta ei ole.

Patsientide erirühmad

Eakad

Eakate patsientide LHONi ravis ei ole vaja annuseid kohandada.

Maksa- või neerukahjustus

Maksa- või neerukahjustusega patsiente ei ole uuritud. Maksa- või neerukahjustusega patsientide ravis

soovitatakse olla ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Lapsed

Raxone ohutus ja efektiivsus LHONiga patsientidel vanuses alla 12 aasta ei ole veel tõestatud. Antud

hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 5.1 ja 5.2, aga soovitusi annustamise kohta ei ole

võimalik anda.

Manustamisviis

Raxone õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata tervelt koos veega. Tablette ei tohi purustada

ega närida. Raxonet tuleb manustada koos toiduga, sest toit suurendab idebenooni biosaadavust.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Järelevalve

Patsiente tuleb regulaarselt jälgida kooskõlas kohaliku kliinilise tavaga.

Maksa- või neerukahjustus

Nende patsiendirühmade kohta andmed puuduvad. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik Raxone

väljakirjutamisel maksa- või neerukahjustusega patsientidele.

Kromatuuria

Idebenooni metaboliidid on värvilised ja võivad põhjustada kromatuuriat, s.o uriini värvumist

punakaspruuniks. See toime on kahjutu, ei ole seotud hematuuriaga ega nõua annuse kohandamist ega

ravi katkestamist. Tähelepanelikult tuleb jälgida, kas kromatuuria ei varja värvuse muutumise teisi

põhjusi (nt neeru- või verevarustushäired).

Laktoos

Raxone sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, täieliku

laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi Raxonet

kasutada.

Päikeseloojangukollane

Raxone sisaldab päikeseloojangukollast (E 110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro

uuringute andmed on näidanud, et idebenoon ja selle metaboliit QS10 ei inhibeeri kliiniliselt

olulistes kontsentratsioonides süsteemselt tsütokroom P450 isovorme CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,

2D6 ja 3A4. Samuti ei täheldatud CYP1A2, CYP2B6 või CYP3A4 induktsiooni.

In vivo

on idebenoon nõrk CYP3A4 inhibiitor. 32 tervel vabatahtlikul tehtud ravimite koostoime

uuringust saadud andmed näitavad, et esimesel päeval, kui idebenooni manustati suu kaudu annuses

300 mg kolm korda ööpäevas, CYP3A4 substraadi midasolaami metabolism nende kahe

ravimpreparaadi koosmanustamisel ei muutunud. Pärast midasolaami korduvat manustamist koos

300 mg idebenooniga kolm korda ööpäevas suurenesid midasolaami C

ja AUC vastavalt 28% ja

34%. Seega tuleb idebenooni saavatele patsientidele manustada ettevaatusega CYP3A4 substraate, mis

on teadaolevalt kitsa terapeutilise indeksiga, näiteks alfentaniil, astemisool, terfenadiin, tsisapriid,

tsüklosporiin, fentanüül, pimosiid, kinidiin, siroliimus, takroliimus või tungaltera alkaloidid

(ergotamiin, dihüdroergotamiin).

Idebenoon võib inhibeerida P-glükoproteiini (P-gp) ja võib suureneda nt dabigatraan-eteksilaadi,

digoksiini või aliskireeni plasmakontsentratsioon. Neid ravimeid tuleb idebenooni saavatele

patsientidele manustada ettevaatusega. Idebenoon ei ole P-gp

substraat

in vitro

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Idebenooni ohutus rasedatele ei ole tõestatud. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset

reproduktsioonitoksilisust. Idebenooni tohib manustada rasedatele või rasestumisvõimelistele naistele

ainult siis, kui ravitoime kasulikkust peetakse suuremaks kui võimalikku riski.

Imetamine

Olemasolevad farmakodünaamilised/toksikoloogilised andmed loomadel on näidanud, et idebenoon

eritub piima (vt lõik 5.3). Riski imikutele ei saa välistada. Rinnaga toitmise katkestamine või

Raxone’ga katkestamine/jätkamine tuleb otsustada, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu

naisele.

Fertiilsus

Puuduvad andmed idebenooniga kokkupuutest inimeste viljakusele avalduva toime kohta.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Raxone ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Idebenooni kõige sagedamad teatatud kõrvaltoimed on kerge kuni mõõdukas kõhulahtisus (tavaliselt

ei ole selle pärast vaja ravi katkestada), nasofarüngiit, köha ja seljavalu.

Kõrvaltoimete tabel

Allpool on esitatud tabel LHONiga patsientide osalusel läbi viidud kliiniliste uuringute käigus

avastatud või turustamisjärgselt muude näidustuste kohta teatatud järgmiste kõrvaltoimete kohta.

Esinemissagedused on rühmitatud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Eelistatav termin

Sagedus

Infektsioonid ja

infestatsioonid

Nasofarüngiit

Väga sage

Bronhiit

Teadmata

Vere ja lümfisüsteemi

häired

Agranulotsütoos, aneemia,

leukotsütopeenia, trombotsütopeenia,

neutropeenia

Teadmata

Ainevahetus- ja

toitumishäired

Vere kolesteroolisisalduse suurenemine,

vere triglütseriidide sisalduse suurenemine

Teadmata

Närvisüsteemi häired

Krambid, deliirium, hallutsinatsioonid,

ärevus, düskineesia, hüperkineesia,

poriomaania, pearinglus, peavalu, rahutus,

uimasus

Teadmata

Respiratoorsed, rindkere

ja mediastiinumi häired

Köha

Väga sage

Organsüsteemi klass

Eelistatav termin

Sagedus

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus

Sage

Iiveldus, oksendamine, anoreksia, düspepsia

Teadmata

Hepatobiliaarsed häired

Alaniinaminotransferaasi aktiivsuse

suurenemine, aspartaataminotransferaasi

aktiivsuse suurenemine, alkaalfosfataasi

aktiivsuse suurenemine veres,

laktaatdehüdrogenaasi aktiivsuse

suurenemine veres, gamma-

glutamüültransferaasi aktiivsuse

suurenemine veres, bilirubiini sisalduse

suurenemine veres, hepatiit

Teadmata

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Lööve, sügelus

Teadmata

Lihaste, luustiku ja

sidekoe kahjustused

Seljavalu

Sage

Valu jäsemetes

Teadmata

Neerude ja kuseteede

häired

Asoteemia, kromatuuria

Teadmata

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

Halb enesetunne

Teadmata

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest

kõrvaltoimetest teatada riikliku teavitamissüsteemi, (vt V lisa

) kaudu.

4.9

Üleannustamine

Uuringust RHODOS ei ole saadud teateid üleannustamise kohta. Lõigus 4.8 esitatud ohutusprofiiliga

kooskõlas olevates kliinilistes uuringutes on manustatud annuseid koguses kuni 2250 mg ööpäevas.

Idebenooni spetsiifiline antidoot puudub. Vajadusel tuleb rakendada toetavat sümptomaatilist ravi.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühhoanaleptikumid, teised psühhostimulaatorid ja nootroopikumid;

ATC -kood: N06BX13.

Toimemehhanism

Lühikese ahelaga bensokinoon idebenoon on antioksüdant, mis on eeldatavasti võimeline kandma

elektrone otse mitokondriaalse elektrontransportahela III kompleksi, jättes vahele I kompleksi ja

taastades katsetingimustes I kompleksi puudulikkuse korral raku energia (ATP) tootmise. Sarnaselt

võib LHONi korral idebenoon kanda elektronid otse elektrontransportahela III kompleksi, jättes

vahele I kompleksi, mida mõjutavad kõik kolm LHONi põhjustavat primaarset mtDNA mutatsiooni,

ning taastades raku ATP tootmise.

Selle biokeemilise toimemehhanismi kohaselt võib idebenoon reaktiveerida LHONiga patsientide

võrkkesta elujõulised, kuid mitteaktiivsed ganglionrakud (RGCd). Olenevalt sümptomite ilmnemise

ajast ja juba mõjutatud RGCde osakaalust võib idebenoon aidata taastada halvenenud nägemisega

patsientidel nägemist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Idebenooni kliinilist ohutust ja efektiivsust LHONi ravis on hinnatud ühes topeltpimedas

randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus (RHODOS).

Uuringus RHODOS osales kokku 85 LHONiga patsienti vanuses 14…66 eluaastat, kellel oli üks

kolmest primaarsest mtDNA mutatsioonist (G11778A, G3460A või T14484C) ja kelle haigus oli

kestnud kuni 5 aastat. Patsiendid said 24 nädala (6 kuu) kestel ööpäevas kas 900 mg Raxonet või

platseebot. Raxonet manustati annuses 300 mg kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Esmane tulemusnäitaja „parim taastatud nägemisteravus (VA)” määratleti ETDRSi tabeleid kasutades

silma VA paranemise kõige positiivsema tulemusena uuringu algusest kuni 24. nädalani. Peamine

teisene tulemusnäitaja „parima VA muutus” oli erinevus vasaku või parema silma 24. nädala parima

VA ja uuringu alguse parima VA vahel (tabel 1).

Tabel 1.

RHODOS: parim taastatud VA ja parima VA muutus uuringu algusest kuni

24. nädalani

Tulemusnäitaja (ITT)

Raxone (N = 53)

Platseebo (N = 29)

Esmane tulemusnäitaja:

parim taastunud VA

(keskmine ± SE; 95% CI)

logMAR* –0,135 ± 0,041

logMAR –0,071 ± 0,053

logMAR –0,064; kolm tähte (–0,184; 0,055)

p = 0,291

Peamine teisene tulemusnäitaja:

parima VA muutus

(keskmine ± SE; 95% CI)

logMAR –0,035 ± 0,046

logMAR 0,085 ± 0,060

logMAR –0,120; kuus tähte (–0,255; 0,014)

p = 0,078

Korduvmõõtmiste segamudeli analüüs

Ühe platseeborühma patsiendi nägemine paranes uuringu alguses jätkuvalt. Selle patsiendi väljajätmisel olid tulemused

sarnased ITT rühma tulemustega; nagu eeldati, oli idebenooni- ja platseeborühma erinevus veidi suurem.

* logMAR – väikseima nurklahutuse logaritm

Logarithm

of the

M

inimum

A

ngle of

R

esolution)

Uuringus RHODOS määratleti eelnevalt kindlaksmääratud analüüsiga nende patsientide osakaal,

kellel oli uuringu alguses VA ≤0,5 logMAR ja see halvenes tasemele ≥1,0 logMAR. Selles väikeses

patsientide alarühmas (n=8) ei halvenenud idebenoonirühmas 6 patsiendist ühelgi VA tasemeni

≥1,0 logMAR, samas kui platseeborühmas esines selline halvenemine 2 patsiendil 2st.

RHODOSe järelkontrolli vaatlusuuringus, mille kestus oli üks visiit, näitasid 58 patsiendi VA

hindamised, mis saadi keskmiselt 131 nädalat pärast ravi katkestamist, et Raxone toime võib säilida.

Uuringu RHODOS järel viidi läbi ravivastusega patsientide analüüs, milles hinnati nende patsientide

osakaalu, kelle vähemalt ühe silma VA taastumine uuringu algusest saadik oli kliiniliselt oluline,

määratletuna järgmiselt: i) VA paranemine: ETDRS-tabelil mitte ühegi tähe tuvastamisest kuni

vähemalt viie tähe tuvastamiseni; või ii) VA paranemine vähemalt kümne tähe võrra ETDRS-tabelil.

Tulemused on esitatud tabelis 2, sh toetavad andmed 62 LHONiga patsiendi kohta, kes manustasid

Raxonet laiendatud juurdepääsu programmi (EAP) raames, ning 94 ravimata patsiendi kohta, kes

osalesid haigusjuhuuuringus (Case Record Survey, CRS).

Tabel 2. Patsientide osakaal, kelle VA taastumine kuus kuud pärast uuringu algust oli kliiniliselt

oluline

RHODOS (ITT)

RHODOS Raxone

(N=53)

RHODOS Platseebo (N=29)

Ravivastusega

patsiendid (N, %)

16 (30,2%)

3 (10,3%)

EAP ja CRS

EAP – Raxone (N=62)

CRS – ravimata patsiendid

(N=94)

Ravivastusega

patsiendid (N, %)

19 (30,6%)

18 (19,1%)

Ravivastusega patsientide arv EAPs suurenes, kui ravikestus pikenes: 6-kuulise ravi korral moodustas

see 30,6% (19 patsienti 62st) ja 12-kuulise ravi korral 36,2% (17 patsienti 47st).

Lapsed

Kliinilistes uuringutes Friedreichi ataksiaga patsientidel manustati idebenooni koguses ≥ 900 mg

ööpäevas kuni 42 kuud 32 patsiendile vanuses 8…11 aastat ja 91 patsiendile vanuses 12…17 aastat.

Uuringus RHODOS ja LHONi EAPs manustati idebenooni koguses 900 mg ööpäevas kuni 33 kuu

jooksul 3 patsiendile vanuses 9…11 aastat ja 27 patsiendile vanuses 12…17 aastat.

Ravim on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada ravimi kohta täielikku teavet.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi ravimi kohta saadud kogu uue teabe ning vajadusel

ajakohastatakse seda infolehte.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Toit suurendab idebenooni biosaadavust ligikaudu 5…7 korda ja seetõttu peab Raxonet alati

manustama koos toiduga. Tablette ei tohi purustada ega närida.

Raxone suukaudsel manustamisel imendub idebenoon kiiresti. Korduvannuste manustamisel

saavutatakse idebenooni maksimaalsed plasmakontsentratsioonid keskmiselt ühe tunni jooksul

(keskmine 0,67 tunnine vahemik: 0,33…2,00 tundi).

Jaotumine

Katseandmed on näidanud, et idebenoon läbib hematoentsefaalbarjääri ja jaotub ajukoes suurtes

kontsentratsioonides. Pärast suukaudset manustamist on silma vesivedelikus tuvastatavad idebenooni

farmakoloogiliselt olulised kontsentratsioonid.

Biotransformatsioon

Metabolism toimub külgahela oksüdatiivse lühendamise, kinoonitsükli vähendamise ning

glükuroniidide ja sulfaatidega konjugeerimise kaudu. Idebenoonil on ulatuslik esmase passaaži

metabolism, mis tekitab idebenooni konjugaate (glükuroniidid ja sulfaadid (IDE-C)) ja I faasi

metaboliite QS10, QS6 ja QS4 ning neile vastavaid II faasi metaboliite (glükuroniidid ja sulfaadid

(QS10+QS10-C, QS6+QS6-C, QS4+QS4-C)). Peamised metaboliidid plasmas on IDE-C ja

QS4+QS4-C.

Eritumine

Ulatusliku esmase passaaži tõttu olid idebenooni plasmakontsentratsioonid üldjuhul mõõdetavad ainult

kuni 6 tundi pärast 750 mg Raxone suukaudset manustamist kas ühekordse suukaudse annusena või

pärast kolm korda päevas manustatavaid korduvannuseid (14 päeva). Peamine eritumistee on

metabolism ja suurem osa annusest väljutatakse neerude kaudu metaboliitidena. Pärast 750 mg Raxone

ühekordset suukaudset annust või kordusannuseid olid uriinis kõige sagedamini esinevad idebenooni

metaboliidid QS4+QS4-C, mis moodustasid manustatud koguannusest keskmiselt 49,3…68,3%.

QS6+QS6 moodustasid 6,45…9,46%, samas kui QS10+QS10-C ja IDE+IDE-C olid 1% lähedal või

alla selle.

Lineaarsus/mittelineaarsus

I faasi farmakokineetilistes uuringutes täheldati idebenooni plasmakontsentratsioonide

proportsionaalset suurenemist annuste 150 mg kuni 1050 mg korral. Ei idebenooni ega selle

metaboliitide farmakokineetika ei sõltu ajast.

Maksa- või neerukahjustus

Nende patsiendirühmade kohta andmed puuduvad.

Lapsed

Kuigi kliiniliste uuringute kogemused LHONiga laste ravis piirduvad vähemalt 14-aastaste lastega, ei

avastatud farmakokineetiliste uuringute (milles osalesid vähemalt 8-aastased Friedreichi ataksiaga

lapsed) farmakokineetiliste andmete põhjal ühtegi märkimisväärset erinevust idebenooni

farmakokineetikas.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja

arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Tableti sisu

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumkroskarmelloos

Povidoon (K25)

Magneesiumstearaat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Õhuke polümeerikate

Makrogool (3350)

Polü(vinüülalkohol)

Talk

Titaandioksiid

Päikeseloojangukollane FCF (E110)

6.2

Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Lapsekindla avamist tuvastada võimaldava valge keeratava polüpropüleenist korgiga valged suure

tihedusega polüetüleenist pudelid, mis sisaldavad 180 õhukese polümeerikattega tabletti.

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

Marie-Curie Strasse 8

79539 Lörrach

Saksamaa

tel +49 (0)7621 1690 200

faks +49 (0)7621 1690 201

e-post office@santhera.com

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1020/001

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 8. september 2015

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/452944/2015

EMEA/H/C/003834

Kokkuvõte üldsusele

Raxone

idebenoon

See on ravimi Raxone Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Raxone kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Raxone kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või

apteekri poole.

Mis on Raxone ja milleks seda kasutatakse?

Raxone on ravim, mida kasutatakse nägemiskahjustuse raviks Leberi päriliku optilise neuropaatiaga

(LHON) täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel. Leberi pärilik optiline neuropaatia on pärilik

haigus, milles nägemine järk-järgult halveneb. Raxone toimeaine on idebenoon.

Et Leberi päriliku optilise neuropaatiaga patsientide arv on väike ja see haigus esineb harva, nimetati

Raxone 15. veebruaril 2007 harvikravimiks.

Raxone on hübriidravim. See tähendab, et Raxone on sarnane võrdlusravimiga, mis sisaldab sama

toimeainet, kuid Raxonet turustatakse teise tugevusega. Raxone võrdlusravim on Mnesis (45 mg

tabletid).

Kuidas Raxonet kasutatakse?

Raxone on retseptiravim. Ravi tohib alustada ning jälgida Leberi päriliku optilise neuropaatia ravis

kogenud arst. Raxonet turustatakse 150 mg tablettidena ning soovitatav annus on kaks tabletti, mida

võetakse kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Raxone

EMA/452944/2015

Lk 2/3

Kuidas Raxone toimib?

Raxone toimeaine idebenoon on antioksüdant, mis mõjub mitokondritele (rakusisesed struktuurid, mis

toodavad rakutegevuse jaoks vajalikku energiat). Leberi päriliku optilise neuropaatiaga patsientidel on

mitokondrite geenimaterjal defektne. See tähendab, et nendel patsientidel ei toimi mitokondrid energia

tootmisel normaalselt ja tekitavad toksilisi hapnikuvorme (vabu radikaale), mis kahjustavad

nägemiseks vajalikke silma närvirakke. Idebenoon aitab eeldatavasti soodustada energiatootmist,

taastades mitokondrite talitluse, takistades sellega rakukahjustuste tekkimist ja Leberi päriliku optilise

neuropaatia korral tekkivat nägemise halvenemist.

Milles seisneb uuringute põhjal Raxone kasulikkus?

Raxonet on uuritud ühes põhiuuringus, kus osales 85 Leberi päriliku optilise neuropaatiaga patsienti ja

kus seda võrreldi platseeboga (näiva ravimiga) 24 nädala jooksul. Efektiivsuse põhinäitaja oli nägemise

paranemine, peamiselt nende tähtede arvu alusel, mida patsiendid suutsid standardselt

nägemiskontrolli tabelilt tuvastada. Uuringu lõpus suutsid Raxone uuringurühma patsiendid tuvastada

keskmiselt 3–6 tähte rohkem kui platseeborühma patsiendid. Mõni patsient, kes uuringu alguses ei

suutnud tabelilt tuvastada ühtki tähte, suutsid ravijärgses nägemiskontrollis lugeda vähemalt üht rida,

mida peeti samuti kliiniliselt oluliseks. Lisaks oli patsiente, kellel vähemalt ühes silmas taastus

nägemine kliiniliselt olulisel määral, Raxone uuringurühmas 30% (16 patsienti 53st) ja

platseeborühmas 10% (3 patsienti 29st).

Täiendavaid toetavaid andmeid Raxone kasulikkuse kohta saadi laiendatud juurdepääsu programmist,

millega Raxone tehti kättesaadavaks uuringus mitteosalenud üksikpatsientidele, ning haigusjuhtude

uuringust, mis sisaldas ravimata Leberi päriliku optilise neuropaatiaga patsientide andmeid.

Kõigi nende andmete analüüsidest nähtus järjekindlalt, et paranenud nägemisega patsientide protsent

oli Raxone uuringurühmas üldiselt suurem kui ravimata või platseeborühma patsientidel.

Mis riskid Raxonega kaasnevad?

Raxone kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on nasofarüngiit ja

köha; sagedad on ka kerge kuni mõõdukas kõhulahtisus ja seljavalu (esinevad kuni 1 patsiendil 10st).

Raxone kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Raxone heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Raxone kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Komitee märkis, et ravi Leberi päriliku optilise neuropaatiaga patsientide nägemise halvenemise raviks

või ennetamiseks puudub. Põhiuuringu tulemustest nähtus, et Raxonega ravitud patsientide nägemine

paranes, ning seda suundumust kasuliku mõju poole kinnitati laiendatud juurdepääsu programmist ja

haigusjuhtude uuringust saadud täiendavate andmetega. Seoses Raxone ohutusega olid enamik selle

ravimi kõrvalnähte kerge või mõõduka intensiivsusega.

Raxone müügiluba anti erandkorras. See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei olnud võimalik

saada Raxone kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet vaatab kogu uue teabe igal aastal läbi ja

vajaduse korral uuendab käesolevat kokkuvõtet.

Raxone

EMA/452944/2015

Lk 3/3

Mis teavet Raxone kohta veel oodatakse?

Et Raxone kiideti heaks erandkorras, esitab Raxonet turustav ettevõte täiendavaid uuringuid Raxone

pikaajalise mõju ja ohutuse kohta ning koostab Raxonega ravitud Leberi päriliku optilise neuropaatiaga

patsientide registri ja uuendab seda.

Mis meetmed võetakse, et tagada Raxone ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Raxone võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Raxone omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes

Muu teave Raxone kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Raxone kohta on ameti

veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui

vajate Raxonega toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa

avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Raxone kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information