PARAMOL KAT FOR CHILDREN BUBBLEGUM FLAVOUR

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
PARACETAMOL 160 MG / 5 ML
Available from:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD
ATC code:
N02BE01
Pharmaceutical form:
SUSPENSION
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
PERRIGO COMPANY, USA
Therapeutic group:
PARACETAMOL
Therapeutic indications:
Antipyretic , analgesic.
Authorization number:
130203073000
Authorization date:
2009-01-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

23-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

23-01-2021

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

ארק / ופוסדעןולעהתאןויעבי םרטב ת ש ת שמ / י הפורתב

עעבקנהזןולעטמרופ " לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי - ודי ינויב 2010

רישכתהםש : םידלילטקלומארפ

ףיחרת קיטסמםעטב

בכרה :

לכ 5 מ " ףיחרתל םידלילטקלומארפ , ףיחרת םעטב סמ ט קי םיליכמ : Paracetamol160mg

םיליעפיתלבםירמוח : Butylparaben, carboxymethylcellulosesodium, carrageenan,calciumsulfate,

tribasicsodiumphosphate,anhydrouscitricacid,D&C redNo.33, FD&CredNo.40,

flavors,glycerin,highfructosecornsyrup,hydroxyethylcellulose, microcrystallinecellulose,

propyleneglycol, purifiedwater,sodiumbenzoate,sorbitol.

ברמשמרמוחתומכ - 5 מ " ל : SodiumBenzoate9.7mg, Butylparaben0.65mg

בןרתנהתומכ - 5 מ " ל : 2.585 מ " ג

תיטיופרתהצובק : כיככשמ םוחידירומוםיבא .

תיאופרתוליעפ : טצרפליכמ א לומ םיבאכךכשמוםוחדירומכלעופה .

תויוותה : םידלילטקלומארפ , םעטבףיחרת קיטסמ , באכךוכישלדעוימ םוחתדרוהוםי .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הפורתהיביכרממדחאלךדלילצאתושיגרךלהעודיםאשמתשהלןיא .

ןיא ילבמשמתשהל לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהל :

דליהםא / לבוסה / לבסואת / דוקפתביוקילמרבעבה הילכהואדבכה .

תורהזא :

שמתשהלןיא הפורתב אפורבץעוויהלילבמתובורקםיתיעלוז .

דליהםא / שיגרה / לואוהשלכןוזמלה רת יהשלכהפו , לעעידוהלךילע - ורתהןתמינפלאפורלךכ הפ .

ולעלומאטצרפ הלאהםירקמבדבכבקזנלםורגלל , רשאכ : ץלמומהמהובגןונימבןתינ , תכשוממהפוקתלןתינ ,

לופיטהתפוקתבםיילוהוכלאתואקשמםיתוש , דבכהתוליעפלעתועיפשמהתופסונתופורתםילטונ .

שי ץעוויהל אפורב תעב שומישה ב ת וזהפור םידליל תחתמ ליגל 3 םינש .

ןיא לוטיל ת תופור תופסונ ל תדרוה ח םו ו ךוכיש םיבאכ , וא תופורת תוננטצהל אלל תוצעייתה םע אפור א ו חקור -

תעינמל ןונימ רתי / הלערה לש טצרפ א לומ .

ורתןיבתובוגת פ וית ת :

דליהםא / לטונה / ת ת תפסונהפור , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ , םייסםאוא / לופיטהתעהזה

פורלחוודלךילעתרחאהפור יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהא - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי ת פור ת תוי , דחוימב

יבגל ת תואבהתוצובקהמתופור : ת מהתופור ש תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפ ) ןוגכ : ת העגרהלהפור , הנישל ,

היספליפאל ( , ת םדתשירקדגנתופור , ת עדגנתופור ו תותיו , וממשומישלשםירקמבוםיטרוטיברב םירישכתבךש

םידיאורטסםניאשתקלדידגונ , וא ת םיקרפתוקלדדגנתופור .

תחקלןיא ת רחאםירישכתםעדחיבוזהפור טצרפםיליכמהםי א לומ .

םידלילטקלומארפ - ךשמה (

יאוולתועפות :

הלשהיוצרהתוליעפלףסונב ת הפור , לתולולעהבשומישהןמזב ןוגכיאוולתועפותעיפוה : גואהחירפ י םייור .

דבתועבונהותדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות ר " רתיןוניממכ :

םילושלש , הליחב , ןטביבאכ ) רידנ :( הןתמקיספהלשי ת להפור דלי / קוניתלואה / אפורלתונפלות .

דליהובשהרקמלכב / שיגרמה / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , םאוא ותשגרהביונישלח / ה לשתיללכה

דליה / דימאפורהםעץעייתהלךילעה .

ןיבתובוגתויאוולתועפות ת תוםידליבתויתפור י תוקונ :

לכלעןכויאוולתעפותלכלעלפטמאפורלחוודלםירוהלע ת דלילתנתינהתפסונהפור / ה !

ןונימ :

וניהאפורהמתרחאהארוהרדעהבלבוקמהןונימה :

דליהלקשמיפלןונימה / ה שוחמ יפלב 15 מ " ג / ק " דליהלקשמג / ה הנמל :

דליהלקשמ / ה נמה ה םירטילילימב רפסמ הממיבילמיסקמתונמ

" ג 1.4 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 1.8 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 2.4 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 2.8 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 3.2 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 3.8 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 4.2 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 4.6 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 5.2 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 5.6 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 6.0 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 6.6 דע 5 הממיבםימעפ

ק " ג 7.0 דע 5 הממיבםימעפ

ליגתלבט :

ידלילשםלקשמ יתועמשמןפואבהנושתויהללוכיליגותואבם . דליהלקשמתאררבלוץמאמתושעלשיןכל / ה ,

לקשמהתלבטיפלןונימעובקלו . דליהלקשמתאררבלתורשפאןיאםאקר / וזהלבטיפלןונימעובקלןתינה :

ליג דליה / ה נמה ה םירטילילימב רפסמ הממיבילמיסקמתונמ

ליג 0-3 ח ו םישד 1.2 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 4-11 םישדוח 2.4 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 12-23 ח ו םישד 3.6 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 2-3 םינש 4.8 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 4-5 םינש 7.4 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 6-8 םינש 10.0 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 9-10 םינש 12.5 דע 5 הממיבםימעפ

ליג 11-12 םינש 15.0 דע 5 הממיבםימעפ

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

םידלילטקלומארפ - ךשמה (

ןפוא שומישה :

שומישהינפלבטיהרענל .

מהלעמלךשמנםוחהםא - 3 םיבאכבהלקההתיהאלםאואםימי ךות 5 אפורלתונפלשיםימי .

דליהםא / לטנה / יהלופכהנמתועטבה יהלש וו ןוימרדחלתונפלואאפורהםעץע .

קרזמבהנמהתדידמלעדיפקהלשי , רתויםיהובגםינונימל - םילודגםידליל - ןומיסלעבףרוצמההדימהילכב

םירטילילימב .

ענמ / הלערהי !

לכווזהפור ת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפור / לעותוקוניתוא - מתךכידי ענ / י

הלערה . תאםא / דליהואה / לטנה / נמת ת רתי , תיבלשןוימרדחלדימתונפלשי - םילוח , התזיראאיבהלו ת הפור

ךתיא שיגרמךניהםאםג / בוטה , דבכבהעיגפלןוכיסשישרחאמ .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

לוטילןיא ת ךשוחבתופור ! הנמהותיוותהקודבלשי םעפלכב הש ךני דליהוא / ה לטונ / ת ת הפור .

לשי כרה י קוקזךניהםאםייפקשמב / םהלה .

הנסחא :

פמטב תרוטר רדח , מ לתחת - 25°C .

ךשמבשמתשהלןתינקובקבהלשהנושארההחיתפהרחאל 3 םישדוח .

הזיראהיאנתיפלםג / ה םיצלמומההנסחא , ת דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופור . הגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתהל ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

ןסחאלןיא ת תואבתונושתופור ה הזירא .

סמ ' ורתהםושיר הפ : 13020.30730

ןרציה : תרבח וגירפ , ןגאלא , ןגישימ , הרא " ב .

םושירהלעב : עבתויונכוסלארשיוגירפ " מ , חר ' חל " י 29 , ינב - קרב 51200 .

קוויש : רפוס - םראפ ) לארשי ( עב " מ , הילצרה .

19.2.12

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information