OXEPA

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ACID CASEIN 5.9 G / 100 ML; ARTIFICIAL VANILLA 116 MG / 100 ML
Available from:
ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD
ATC code:
B05XA30
Pharmaceutical form:
LIQUID
Administration route:
TUBE FEEDING
Manufactured by:
ABBOTT NUTRITION - ABBOTT LABORATORIES, USA
Therapeutic group:
COMBINATIONS OF ELECTROLYTES
Therapeutic indications:
Oxepa is clinically shown to modulate the inflammatory response in critically ill, mechanically ventilated patients. It is appropriate for patients who have sepsis, ALI (acute lung injury), or ARDS (acute respiratory distress syndrome).
Authorization number:
091193043200
Authorization date:
2012-01-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

17-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

17-01-2021

הפסקוא

םימשנומ םילוחל ןכומ אלמ ילזונ ןוזמ

Sepsis, ALI, ARDS-ל ןוכיסב םיאצמנה

.רוניצ ךרד הנזהל

.שומישה ינפל בטיה רענ

ותחיתפ רחאל רוריקב רישכתה רומשל שי

.תועש48רחאל תויראשהתא קורזלו

.ב"הרא טובא תודבעמ ,ןשירטונ טובא:ןרצי

,מ"עב תויאופר תודבעמ טובא:םושירה לעב

.א"ת ,58099.ד.ת

The format of this leaflet has been defined by

the MOH, its content has been checked and

approved - JAN 2012.

Patient package insert in accordance with the

pharmacists’ regulations (preparations) - 1986

Prescription only medicine

Read this package insert carefully in its

entiretybefore using this preparation.

OXEPA

Medical Nutrition

Gluten free.Suitable forLactose intolerance.

Notfor use in Galactosemia.Contains milk and

soy ingredients.Contains fish oil. Composition:Nutrients per 8 fl oz (237 ml):

Energy355calories,Protein14.8g,Fat22.2g,Carbohydrate25.0

g, L-Carnitine 43 mg,Taurine 75 mg.

Ingredients:Water,SodiumandCalciumCaseinates,Sugar

(Sucrose),CornMaltodextrin,CanolaOil,MediumChain

Triglycerides(MCT)Oil,MarineOil(maycontainoneormoreof

thefollowing:anchovy,menhaden,salmon,sardine,tuna),Borage

Oil,MagnesiumChloride,CalciumPhosphate,SoyLecithin,

PotassiumCitrate,SodiumCitrate,AscorbicAcid,Potassium

Phosphate,NaturalandArtificialFlavor,CholineChloride,Taurine,

d-Alpha-TocopherylAcetate,L-Carnitine,Salt(SodiumChloride),

GellanGum,ZincSulfate,FerrousSulfate,Niacinamide,Calcium

Pantothenate,ManganeseSulfate,CupricSulfate,Thiamine

ChlorideHydrochloride,PyridoxineHydrochloride,Riboflavin,

Beta-Carotene,VitaminAPalmitate,FolicAcid,Biotin,Chromium

Chloride,SodiumMolybdate,Potassiumlodide,SodiumSelenate,

Vitamins and Minerals

VitaminA*2840IU,528mcg-RE;VitaminD100IU,2.50mcg;Vitamin

E75IU,50mga-TE;VitaminK20mcg;VitaminC205mg;FolicAcid

200mcg;Thiamine(VitB1)0.75mg;Riboflavin(VitB2)0.85mg;Vitamin

B61.0mg;VitaminB123.0mcg;Niacin10mg;PantothenicAcid5.0

mg;Biotin150mcg;Choline150mg;Sodium310mg;Potassium

465mg;Chloride400mg;Calcium250mg;Phosphorous250mg;

Magnesium100mg;Iron4.5mg;Zinc5.7mg;Manganese1.3mg;

Copper0.50mg;lodine38mcg;Selenium18mcg;Chromium30mcg;

Molybdenum 38 mcg.

*1590IU(159mcg-RE)SuppliedBy1.2mgofBeta-Carotene

Per 8 fl oz.

6625IU(662.5mcg-RE)SuppliedBy5.0mgofBeta-CarotenePerLiter.

Indication:Completeliquidnutritionforventilatedpatientswho

areatriskforARDS(acuterespiratorydistresssyndrome),sepsis,

ALI (Acute Lung Injury). When should this preparation not be used?

Do not use this productif you are sensitive to any of its ingredients.

Warnings:Not for parenteral use.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyourdoctor

before commencing treatment with this medicine.

Drug interactions:

Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantly,orifyouhavejust

finishedtreatmentwithanothermedicine,informtheattending

doctorinordertopreventhazardsorlackofefficacyarisingfrom

drug interactions.

Side effects:

Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adversereactions

may occur during the course of using this medicine.

Side effects which require special attention:

leaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,consultyour

doctor immediately.

Dosage:According to doctor’s instructions only.

Directions foruse:

May be used through a tube.Shake well before use.

Tubefeeding:Accordingtophysician’sinstructions.Therate,volume

anddilutionshouldbeadjustedaccordingtotheconditionofthe

patientandhis/hertolerance.Feedbypumpatroomtemperature

withan8Frorlargertube.Usea10Frtubeorlargertubeforgravity

feeding.Additionalliquidsshouldbesupplementedwithwater.Avoid

contamination during preparation and use.

Avoid poisoning!

Thismedicine,andallothermedicines,mustbestoredinasafeplace

outofthereachofchildrenandinfants,toavoidpoisoning.Ifyou

havetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowedthe

bringthepackageofthemedicinewithyou.Donotinducevomiting

unless explicitly instructed to do so by a doctor!

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedose

each timeyou take your medicine.Wear glasses if you need them.

Storage:Unopenedcanshouldbestoredatroomtemperature.After

opening cover and refrigerate.Discard if not used within 48 hours.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,

medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotethe

expirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacist

who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

Registration No.:091193043200

Manufacturer:Abbott Nutrition, Abbott Laboratories, USA.

License holder:Abbott Medical Laboratories Ltd.,

P.O.Box.58099,Tel-Aviv. ةدودحمةرتفلةيودأظفُحت.ةبلعلاحتفدعبةعاس48رضحتسلما

تاميلعتبجوبماهظفحتموةيلصلأااهتبلعيفتلظولوىتح،طقف

ةنودلمارضحتسلماةيحلاصءاهتناخيراتةـظحلامءاـجرلا.نزـلخا

فرصيذلايلديصلاةراشتساكيلع!كشلاةلاحيف.ةوبعلاىلع

.ةوبعلا سفن يف ةفلتخم ةيودأ نزخ زوـجي لا .ءاودلا اذـه كل

091193043200:ءاودلا ليجست مقر

.ةدحتلما تايلاولا ،توبأ تاربتخم ،نشيرتون توبأ:جتنلما

،.ض.م ةيبط تاربتخم توبأ :ليجستلا بحاص

.بيبأ لت ،58099.ب.ص !ممستلا ي/بنتج

نعاًديعبقـلغمناـكميفرخآءاودلكوءاودلااذهظفحبجي

مهتباصايدافتلكـلذو،عضرلاوأ/ولاـفطلأايدـيألوانتم

عـلباذإوأةـيئاودلاةـعرلجالواـنتيفتـطرفأاذإ.ممستلاب

ًلااحىفشتسلماىلاهجوتلاكيلع،ءاودلااذهنماًوهسة/لفطلا

.ءاودلا ةوبع كعمو

!بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودبؤيقتلا ي/ببست لا

دكأتلاوءاودلاعباطصيخشتبـجي!ملاـظلايفءاودـلاي/لوانتتلا

.رضحتسلمااهيفني/لوانتتةرملكيفةيئاودلاريداقلمانم

.اهيلا ةجاحب تنك اذإ ةيبطلا تاراظنلا ي/عض

:نيزختلا

بـجيحـتفلادعب.ةفرغلاةرارـحةـجردبةقلغلماةبلعلاظـفحبـجي

نمىّقبتياّممصّلختلابجي.ةجلاثلايفاهظـفحواهتـيطغت

קדבנ ונכותותואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2012ראוני- רשואו

1986 –ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

אפור םשרמבתבייחוזהפורת

.רישכתבי/שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי/ארק

הפסקוא

יאופר ןוזמ

.זוטקלל תוליבס-יאילעבל םיאתמ .ןטולגאלל

.הימזוטקלגילוחב שומישל אל

.םיגדןמש ליכמ .היוסו בלח יביכר ליכמ

,'רג14.8ןובלח ,תוירולק355היגרנא :ל"מ237-לבכרה

,ג"מ43ןיטינרק- L ,'רג25.0תומימחפ ,'רג22.2ןמוש

.תילגנאה הפשב האר האלמ םיביכר תמישר

םילוחל ןכומ אלמ ילזונ ןוזמ :תיאופרתוליעפ

–ל ןוכיסב םיאצמנהםימשנומ

ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome),ALI

(Acute Lung Injury), (Sepsis) םד חלא.

:רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.רישכתהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאשמתשהלןיא

:תורהזא

.תידירו ךותהנזהל דעוימ וניא

ךילע,יהשלכהפורתלואאוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

.רישכתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל

:תויתפורתןיבתובוגת

ידכלפטמהאפורלחוודלךילע,תרחאהפורתבלופיטה

.תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעייאואםינוכיסעונמל

:יאוול תועפות

ובשומישהןמזב,רישכתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

.יאוול תועפשה עיפוהל תולולע

:תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

ונייוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

ךילע,תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעב

.דימאפורםעץעייתהל

.אפורה תויחנה י"פע שומישה:ןונימ

:שומישה ןפוא

.שומישה ינפל בטיה רענל שי .הנזה רוניצתועצמאב תאםיאתהלשי.אפורתוארוהיפל:רוניצךרדהנזה

.הלוחהלשותוליבסוובצמללוהימהוחפנה,בצקה

8 Frרוניצבשמתשהלשי,רדחה'פמטבהבאשמבהנזהל

רוניצבשמתשהלשיהבאשמאללהנזהל .רתויבחרוא

ףיסוהלןתינ,םילזונהתכירצתמלשהל.רתויבחרוא10 Fr

.שומישהו הנכהה ךשמב םוהיזמ ענמהל שי .םימ

!הלערהי/ענמ

רוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

ענמתךכידילעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמ

ןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא.הלערה

י/אבהו,םילוח-תיבלשןוימרדחלדימהנפ,הפורתה

הארוהאללהאקהלי/םורגתלא.ךתיאהפורתהתזירא

!אפורהמ תשרופמ

הנמהותיוותהתאקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה

.רדחה'פמטבהרוגסתיחפהתארומשלשי:ןוסחיא

ןוזמקורזלשי.ררקמברומשלותוסכלשיהחיתפהרחאל

.החיתפהמ תועש48ךות שומיש ובהשענאלש

תופורת,םיצלמומההנסחא/הזיראהיאנתיפלםג

ךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנ

ץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתה

תופורתןסחאלןיא.הפורתהתאךלקפיסשחקורב

.הזירא התואב תונוש

091193043200:הפורתה םושיר 'סמ

.ב"הרא טובא תודבעמ ,ןשירטונ טובא:ןרצי

,מ"עב תויאופר תודבעמ טובא:םושירה לעב

.א"ת ,58099.ד.ת صحُحفو ةحصلا ةرازو لبق نم ةرشنلا هذه ةغيص تدّدُحح

.2012يناث نوناك - اهلبق نمّرقُحأو اهنومضم

1986- )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنا بجوبم كلهتسملل ةرشن

بيبط ةفصوب مزلم

.رضحتسلما كلامعتسا لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا يئ/أرقإ

اپيسكوأ

يبط ماعط

سيل .زوتكلل لّمحتلا مدع يوذل بسانم .نتولچ نودب

يوحي .مدلا يف بيللحا ركس مهيدل ىضرم لبق نم لامعتسلال

.كمسلا تيز يوحي .ايوصلاو بيللحا تابكرم .ديرولا قيرط نع لامعتسلال اًصّصخم سيل:تاريذتح

لبقريقاقعوأماعطلكيدلةيساسحيأنعبيبطلاغلابابجي

.رضحتسلما كلامعتسا

:ةيودلأا ينب تلاعافتلا

،رخآءاودبجلاـعلاتـيهنأاذإوأ،اًيفاضإءاودني/ىطاـعتتتنكاذإ

ةعاجنلامدعوأراطخلأايدافتلكلذو،جلاعلمابيبطلاملاعإكيلعف

.ريقاقعلا ينب تلاعافتلا نع ةتجانلا

:ةيبنالجا ضارعلأا

ءانثأرهظتدقف،رضحتسمللةبوـغرلماةـيبطلاتاريثأتلاىلاةفاضإ

.ةيبنالجا تاريثأتلا ضعب هلامعتسا ةرتف

:صالخا هابتنلاا مزلت ضارعأ

،ءاودلااذهلكلامعتسلاةـجيتنماـعلاكروعشىلـعرييغتيأأرط

.ًلااح بيبطلا ةعجارم ذئدنع كيلع

.بيبطلا تاميلعت بسح لامعتسلاا:ةعرلجا

:لامعتسلاا تاميلعت

.لامعتسلاا لبق اًديج ي/ضخ .)هدنوز( ةيذغت بوبنأ ةطساوب

.بيبطلا تاميلعت بسح:)هدنوز( ةيذغت بوبنأ ةطساوب ةيذغتلا

ىدموضيرلماةلالحفـيفختلاومجلحا،ةريـتولاةـمءلامبجي

بجي-ةفرغلاةرارحةـجرديفةـخضمةطساوبةيذغتلل.هلّمت

بجي-ةـخضمنودبةيذغتلل.ربكأوأ 8Fr بوبنأمادختسا

.ربكأ وأ 10Fr بوبنأ مادختسا

.ةيفاضا لئاوسل ةجالحا دنع ءام ةفاضإ زوجي

:لم237يفبيكرتلا

Energy 355 calories, Protein 14.8 g, fat 22.2 g.

Carbohydrate 25.0 g, L-Carnitine 43 mg,Taurine 75 mg،

.ةيزيلنجلاا ةرشنلا ةيادب يف ةدوجوم ةلماكلا تابكرلما ةحئلا

ينسفـنتلماىضرـمللّدـعموءيلـملئاسءاذـغ:ةيبطلاةيلاعفلا

-لاب ةـباـصلاا رــطـخ تـتنيدوـجولماو ةزــهجأ ةـطساوب

ARDS,(AcuteRespiratoryDistressSyndrome), ALI(AcuteLung

Injury), sepsis - ناتنإ .

؟رضحتسلما لامعتسا كل زوجي لا ىتم

ةيساسحكيدلتدجواذإرضحتسلمااذهلامعتساكلزوجيلا

.هتابكرم دحلأ

RTZ202002000001C/OXPFEB12

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information