OLANZAPINE ODT TEVA ® 5 MG

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
OLANZAPINE 5 MG
Available from:
SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTD
ATC code:
N05AH03
Pharmaceutical form:
TABLETS ORODISPERSIBLE
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
TEVA OPERATIONS POLAND SP.ZO.O
Therapeutic group:
OLANZAPINE
Therapeutic indications:
Acute and maintenance treatment of schizophrenia. Olanzapine ODT Teva is indicated for the management of the manifestations of psychotic disorders. Olanzapine ODT Teva is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder. Prevention of recurrence in Bipolar Disorder : In patients whose manic episode has responded to olanzapine treatment Olanzapine ODT Teva is indicated for the prevention of recurrence in patients with Bipolar Disorder. Combination therapy in Bipolar I Disorder: The combination of Olanzapine ODT Teva with lithium or valproate is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder.
Authorization number:
145883309800
Authorization date:
2011-05-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

25-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

25-01-2021

OlanzapineODT22/04/12SZ/hs/JO

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפל ןכרצל ןולע ( םירישכת ) שתה מ " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי :

ןיפזנלוא ODT עבט ® 5 מ " ג ןיפזנלוא ODT עבט ® 10 מ " ג

הפבתוסיסמתוילבט הפבתוסיסמתוילבט

בכרה

הילבטלכ הסיסמ הליכמ :

Olanzapine5 mg Olanzapine10mg

םיליעפ יתלבםיביכרמ

Mannitol,sodiumstarch glycolate(TypeA),Prosweet N&AFL powder,tartrazinelake (E102)

(present onlyin 5mg tablets).

הליכמהסיסמהילבטלכ :

187.6 מ " לוטינמג 183 מ " לוטינמג

0.17-0.25 מ " ןרתנג 0.17-0.25 מ " ןרתנג

תיטיופרתהצובק

יטוכיספיטנא יפיטא .

תיאופרתוליעפ

ןיפזנלוא ODT עבט ® תויטוכיספתוערפה לשםינימסתוהינרפוזיכסבלופיטלדעוימ . ודהערפהבלופיטלםגדעוימ -

תיבטוק ( BipolarIDisorder .)

רישכתבשמתשהלןיא יתמ ?

ךניה רשאכהפורתב ישמתשתלא הקינמ

שמתשהלןיא היביכרממדחאל תושיגרהעודיםאוזהפורתב .

לבוסךניה םאהפורתבשמתשהלןיא / לבסואת ת המוקואלגןוגכםייניעב תויעבמרבעב ( ךותץחל

יניע .)

מוניאהפורתבשומישה רשוא היצנמידבתורושקהתוזוכיספמםילבוסה םישישקםילוחבלופיטל

ןויטיש )

רבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לופיטהתלחתהינפל אפו

ןוירהבךניה םא ןוירהתננכתמוא , בוסךניה םא ל / דוקפיתביוקילמרבעב תלבסואת : ובלה / םדילכוא ( תוערפה

בלהבצקב ) , דבכה , הילכה , לוכיעהתכרעמ ( ןוגכ םייעמתמיסח ) , םדהתכרעמ ( וכוהשירקןוגכ ') , תינומרעה תטולב

הלדגה ) . לבוסךניה םא / לבסואת מרבעב ת תרכוס , לחמ ת ןוסניקרפ , היספליפא , עפבםייוקיל י םצעהחומתול , ץבש

יחומ , תומר םדבםידירצילגירטואלורטסלוכלשתוהובג , ץחל - ךומנואהובגםד , רמייהצלאתלחמ , תוינדבואתובשחמ

וא דשה ןטרס .

תךיא ךלשםויםויה ייחלעהפורתה עיפש ?

יעבםוגפל לולעוזהפורתבשומישה בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעותונר , כוסמתונוכמתלעפה נ תוליעפלכבותו

תונריע תבייחמה .

תונייתותשלןיא הפורתה םעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא .

ןשעמךניה םא / ת , י וזהפורתבלופיטהתלחתהינפלאפורלךכלעחוודל ש .

תורהזא

שיגר ךניהםא / ורתל ואוהשלכ ןוזמל ה יהשלכ הפ , הפורתה תליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

דמוע ךניהםא / חותינרובעלת ( ילטנדללוכ ) המדרהבהכורכההלועפ לכ וא , לעםידרמהאפורלחוודל שי תליטנ

הפורתה .

לופיטהתפוקתב ב יהל שיוזהפורת ץחל תוקידבעצבלויאופרבקעמבתו - םד - דחוימב ב לעמםילפוטמ

ליג 65 ינש ם .

ןיא ליגל תחתמםילפוטמבוזהפורתבשמתשהל 18 סינהרואל םינש י ו לבגומה ן היסולכואתבוגתיבגל

הפורתל וז .

קידבךורעלשי ו ופיטה ךלהמבולופיטהתלחתהינפלםדברכוסהתומרלשת ל , לבוסךניה םאדחוימב / ואתרכוסמת

תוילובג רכוסתומרמ םוצב ( 100-126 mg/dl םדב .)

ךורעלשי ה תומרלשתוקידב ש םדבםינמו ( םידירצילגירטולורטסלוכ ) לופיטהךלהמבולופיטהתלחתהינפל .

החיכשלקשמבהילעורחאמלפוטמהלקשמרחאבוקעלשי ןמזב ןיפזנלואתליטנ . ענמיהלדציכאפורבץעוויהל ןתינ

לופיטהךשמבלקשמבהילעמ .

הביכשבצממימואתפרבעממענמיהלשי / ימעלהבישי תרוחרחסעונמל תנמלעהד , בלהבצקבםייוניש םירקמבו

ציק ו ןופליעםיינ ( האר / י " תדחוימתוסחייתה תובייחמה תועפות .)"

וניאהיצנמידמםילבוסה םירגובמםילפוטמבהפורתבשומישה רשואמ לעורחאמ ו ל ו ת ל עיפוה תושקיאוול תועפות

האר / י ס ע ףי " תועפות תדחוימתוסחייתה תובייחמה " .)

תת ףוגהתרוטרפמטתוסיובהערפהןכ , תינפוג תוליעפ ןמזבןוגכףוגהםוחברתיתילעמענמיהלשיןכלע תמזגומ וא

גזמ דאמםח ריווא . םילזונתייתשלעדיפקהל שי תושבייתהעונמל ( האר / ףיעסי " תוסחייתה תובייחמה תועפות

תדחוימ .)"

2

OlanzapineODT22/04/12SZ/hs/JO

בלהבצקוםדהץחלב םייוניש ונכתיתורידנםיתיעל , הובגםוח , תרבגומהעזה , םירירשה לשתושקונ , תותיווע , תופייע ,

הריהמהמישנ ( לשםינימסת NeurolepticMalignantSyndrome - האר / י " תוסחייתה תובייחמה תועפות

תדחוימ )" , שח ךניהוהדימב / דימאפורלתונפל שיולאםינימסתה !

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניה םא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתע הזתרמגםאוא , אפורםשרמאלל תשכרשתופורתללוכ

םינימטיווהנוזתיפסותוא , יאואםינוכיסעונמל ידכלפטמה אפורל חוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונה תוליעי -

דחוימבתויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגל :

תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת , ןוגכ : העגרהלתופורת ( ןוגכ םפזאיד ) , הנישל , ןוסניקרפ , ( ל וב ד ו הפ )

היספליפא ( ןיפזמברק ) , ןואכידדגנתופורת ( ןימסקובולפ ןוגכ ) , ץחל תדרוהלתופורת - םד , ןיצסקולפורפיצ

יטויביטנא הק ) , םירישכת נ ו תויגרלאידג , םיבאכיככשמוםיחותינלםימידרמםירמוח םיטוקרנ , ןיציפמאפיר ,

לוזרפמ , תוליכמהתופורת םחפ ליעפ ( ינמזחוורמלערומשל שי ם ןיבםייתעשלש תליטנ ןיפזנלוא ODT תליטנל

ליעפםחפ .)

יאוולתועפות :

יכשיאוולתועפות ח תו : לקשמבהילע , םונמנ , תומרבהילע םדבןיטקלורפ , םדברכוסהתומרבהילע , תומרבהילע

םדבםינמושה , ןובאתבהילע , תרוחרחס , תונבצע , טקשיא , דער , םירירשבדער ואתושקונ ( יתלב םייניע תועונתללוכ

תוינוצר ) , רובידבםייוקיל , תוריצע , הפבשבוי , החירפ , שארבאכ , השלוח , הליגר יתלבתופייע , ינימה דוקפתבתויעב .

ץחל - תרוחרחסבהוולמה ךומנםד , הביכשמימואתפרבעמבןופליעואבלהבצקיוניש / הדימעלהבישי - ךרדבוזהעפות

תפוקתםותבתפלוח ללכ ה ולגתסה הפורתל ת , םיילגרבואםיידיבתוקצב .

תוחיכשאליאוולתועפות : רעישתרישנ , םישנוםירבגלצאהזחבםייוניש , יטיאבל בצק , הטילשרסוח תיחופלשלע

ןתשה .

תוחיכשתולעביאוולתועפות העודי יתלב : ז י ותבאוכהפק / תכשוממוא , ךומנףוג םוח .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

הובגםוח , תרבגומהעזה , םירירשה לשתושקונ , תופייע , הריהמהמישנ , בלהבצקוםדהץחלב םייוניש , תותיווע ,

לובלב ( לשםינימסת NMS - האר / י " תורהזא ()" רידנ :) י דימאפורלתונפלולופיטקיספהלש !

בוגת ה דוריג תללוכהתיגרלא , הפה לשתוחפנתה החירפ , ןורג , המישניישק : שי ולופיטקיספהל אפורלתונפל דימ !

שמשהרואל תושיגר ( החירפ ןוגכ שמש תיווכינימסתבאטבתהל הלולעה , רועהלשםדואואדוריג ) , אלתועונת

וינוצר ת ( ןושלהואםינפהלשרקיעב ) , העילביישק , םירירשה לשםירבסומיתלב םיבאכ , ןתשןתמבישוק , תורצוויה

םדישירק : הנפ / דימאפורלי !

תאטבתמהףוגהתרוטרפמטתוסיובהערפה ב רבגומןואמצ , העזהב םייוניש , הפבשבוי , ריצא ת ןתש , ה םוחתשגר

האר / ףיעסי " תורהזא )" : הנפ / אפורלדימי .

םייניעהורועהלשהבהצה ( דבכתלחמל םינמיס ) , ילוחתשגרהוםוחבהוולמקזחןטבבאכ ( בלבלבהלחמל םינמיס ) ,

תותיווע ( דב " היספליפאלשהירוטסיהשירשאככ ) , תמייקתרכוסלשהרמחהואתרכוסתעפוה : אפורלתונפל שי

דימ .

ולע ןיפזנלואםילטונוהיצנמדבםיקולה םירגובמםילפוטמ ןוגכתושקיאוול תועפותמלובסלםיל : תואירתקלד , ץבש ,

תינוציקתופייע , תויזה , תוליפנ , ףוג םוחבהילע , רועהלשהמדאה , תכלל ישוק , ןתשןתמבהטילשרסוח ( האר / י " יתמ

הפורתבשמתשהלןיא .)"

הלחמהלשםימוטפמיסה תארימחהללולעןוסניקרפ ילוחבןיפזנלואבשומישה .

לטונה םישנ בלחתשרפה עיפוהלהלולע תכשוממהפוקתןיפזנלואתו הזחהמ ישדוחה רוזחמבםישובישו ( רידנ :) שי

אפורבץעוויהל .

ןוירההלשןורחאהשילשה ךלהמבהחקלנהפורתהוהדימב ( אפורהתטלחהלםאתהב ) , יאוולהתועפותעיפוהלתולולע

דולייבתואבה : דער , םונמנואתוינונשי .

יהובשהרקמלכב שיגרמךנ / הז ןולעב ונייוצאלשיאוולתועפותה , תיללכהךתשגרהביונישלחםא וא , ךילע

הל ווי אפורהםעץע דימ .

ןונימ

דבלב אפורהתוארוה יפלןונימ .

תצלמומה הנמהלערובעלןיא .

תדעוימהניא וז הפורת םילפוטמל ליגלתחתמ 18 םינש .

יפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי ע עבקנש " לפטמה אפורהי .

תרכזנשכדימהנמלוטיל שיבוצקןמזב וז הפורתלוטיל תחכשםא ; םושב ךא תונמיתשלוטיל ןיאןפוא םויותואב .

שומישהןפוא

יוצר הילבטהתאלוטיל התואב העש םוילכ , החוראה ירחאואינפל .

נתעבתושביםיידילעדיפקהל שי ט הפורתה תלי .

. וחאל שי שגמהתזיראבז ו יחידירפהל ד חאה ת םיווקוויקה ךרואל .

. ףלק / י יוסיכהתא הילבטהלש .

. אצוה / י אתל ץוחמהילבטהתאתוריהזב .

. חנה / התומלשבהפבהילבטהתאי . הלקהעילברשפאתוהפבססומתתהילבטה .

3

OlanzapineODT22/04/12SZ/hs/JO

ןתינןיפולחל הילבטהתאםישל ב הקשמסוכ ( םימ , ץימ , הפקואבלח ) , בברעל ו דימתותשל ( לולעהקשמהםיתיעל

ועבצתונשל ) .

********* *******************************************

לכותדציכ / לופיטהתחלצהל עייסל י ?

********* *******************************************

ע ץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

הלןיאךתואירבבצמברופיש לח םאםג אפורהםע תוצעייתה אללהפורתבלופיטהתאקיספ .

הפורתבלופיטהתפוקתתמייתסמרשאכ , הפורתהןונימבתיתגרדההדיריעצבל ץלמומ .

העזה ןוגכ םינימסתל איבהלהלולע הפורתהתליטנבתימואתפ הקספה , הנישבתוערפה , דער , הדרח , תואקהותוליחב

ה תקספהינפלאפורבץעוויהל שיןכלעו הפורתבשומיש .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהל ץוחמרוגסםוקמברומשל שיתרחאהפורתלכווזהפורת / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתה ןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / הפורתה תזיראי

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוה אלל !

וזהפורת ךתלחמבלופיטלהמשרנ ; רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולע איה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמוא ךינכש .

ךשוחבתופורתלוטיל ןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניה םאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

שביםוקמב חתמ ל ת C ° 25 .

רואמןגהל ידכתירוקמההזיראברומשל שי .

הזיראהיאנתיפל םג / םיצלמומה הנסחה , דבלב תלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתל בל םישל אנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתה תאךל קפיסש חקורבץעוויהל ךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאל ןיא .

סמ ' םושיר הפורתה :

ןיפזנלוא ODT עבט ® 5 מ " ג : 145883309800

ןיפזנלוא ODT עבט ® 10 מ " ג : 145893311300

ןרצי : Teva OperationsPoland Sp.zo.o.

53EmiliiPlaterSt. 00-113 Warsaw

םושירהלעב : ס ל ו מ ו ן ל ו י ן ו א ל ש ט י ן ב ע " מ , ת . ד . 3696 פ ת ח - ת ק ו ה .

עב ןיטשלאוןיולןומולס " מ , ת . ד . 3696 חתפ - הוקת .

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information