MUSCOL

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ORPHENADRINE (CITRATE); PARACETAMOL
Available from:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
ATC code:
M03BC51
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
PARACETAMOL 500 MG; ORPHENADRINE (CITRATE) 30 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
ORPHENADRINE, COMBINATIONS
Therapeutic area:
ORPHENADRINE, COMBINATIONS
Therapeutic indications:
Relief of mild to moderate pain of acute musculoskeletal disorders.
Authorization number:
018 08 20537 00
Authorization date:
2011-06-30

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

20-01-2021

MUSCOL New format – April 2014, RH

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

986

1

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

לוקסומ

®

תוילבט

הליכמ הילבט לכ

לומטצראפ

(Paracetamol

"

טארטיצ ןירדנפרוא

(Orphenadrine citrate

"

תמישרל םי ליעפ יתלבה םירמוחה רישכתב

האר ףיעס

6

-

"

ימ ףסונ עד

"

.

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןול עה תא ןויעב ארק

הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

שי םא תופסונ תולאש ךל

חקורה לא וא אפורה לא הנפ

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

םירחאל התוא ריבעת לא

ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה יכ יאופרה םבצמ המוד

רת הניא וז הפו ל תדעוימ ליגל תחתמ םידליב שומיש

םינש

ךות םי באכב הלקה התיה אל םא

5

םימי הפורתב שומישה תורמל

אפורל תונפל שי

.

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

הפורתה תדעוימ של םירירש יבאכ ךוכי

תיטייופרת הצובק

לומאטצארפ

םוח דירומו םיבאכ ךכשמ

טארטיצ ןירדנפרוא

פרמ םירירש ה

2

.

הפורתב שומישה ינפל

תב שמתשהל ןיא וז הפור

:

היביכרממ דחאל וא לומטצארפל תושיגר העודי םא הפורתה לש םירחאה

המוקואלג םע םילוח לצא וז הפורתב שמתשהל ןיא

טשווב הלחמ

םייעמ תמיסח

יכרד תעונתב יוקיל לוכיעה

ןתשה יכרד תמיסח

הביק ביכ

ומ תינומרע תטולב הרומח םירירש תשלוח וא תלדג

היריפרופ

הקינימ ךנה םא

וז הפורת בלשל ןיא ןפיסקופורפ םיליכמה םירישכת םע

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

מיש

ו

הפורתב ש

לוטיל ןיא לומטצרפ םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא לומטצרפ םיליכמה םירישכת

י אלש ידכ תורומח תוירוע תועפות בוש ומרג

רשאכ דבכב קזנל םורגל לולעה לומטצארפ ליכמ רישכתה

ןתינ

תכשוממ הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימ

םיילוהוכלא תואקשמ םיתוש לופיטה ןמזב רשאכ

דבכה תוליעפ לע תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונשכ

ילב תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא אפורב ץעוויהל

םוח תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא

וא אפור םע תוצעייתה אלל תוננטצהל תופורת וא םיבאכ ךוכ רתי ןונימ תעינמל חקור וא לומטצארפ לש הלערה

מ תופסונ תופורת לוטיל ןיא

"

תחפשמ לומקא

"

רפ םיליכמה םיפסונ םירישכת וא

לומטצ

מיהל שי

הובג ןונימ תחיקלמ ע

ץלמומה לובגב

םוצ ןמזב וז הפורת לש

MUSCOL New format – April 2014, RH

םד תוקידב ךורעל שי םיהובג םינונימב לופיטב וא וז הפורתב ךשוממ לופיט תפוקתב

ןתש

ידוקפת הילכו דבכ

םא ךניה יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

יטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי מ רבעב תלבס וא לבוס התא םא לופ

:

ו בלה דוקפיתב יוקיל

םד ילכ וא

דבכה

הילכה

ןתשה תכרעמ

לוכיעה תכרעמ

ןוגכ וכו םימומיד

םזילוהוכלאמ

תבהצמ

חקול התא םא

,

הנורחאל תחקל םא וא

,

יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנוזת

,

חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

.

שי דחוימב חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל

תופורת תואכדמה

כרעמ תא תיזכרמה םיבצעה ת

ןוגכ

גרהל תופורת הע

הנישל

ןוסניקרפל

היספליפאל

ןיפזמברקו ןיאוטינפ ןוגכ

היגרלא דגנ תוננטצהו

םיחותינל םימידרמ םירמוח ככשמו םיבאכ י םייטוקרנ

םד תשירק דגנ תופורת

דגנ תופורת זדיסקואנימאונומ יבכעמו םיילקיצירטה תצובקמ ןואכיד

םידיאורטס םניא רשא םייתקלד יטנא םירישכת

תיגרנילוכיטנא תוליעפ תולעב וא תויגרנילוכיטנא תופורת

ןטבב תותיווע דגנ םירישכת ןוגכ

דימרפרולכותמ

הביקה תונקורתה לע עיפשמה

וגכ דבכה ימיזנא תוליעפ תוזרזמ רשא תופורת ןיאוטינפ וא םיטרוטיברב ן

תותיוועל

ןפיסקופורפ

םיבאכל

ןפיסקופורפורטסקד וא

לוקינפמרולכ

הקיטויביטנא

דיצנבורפ

ןודגשב לופיטל

ןימאריטסלוכ

םדה ינמוש רתי תתחפהל

ב שומיש לוקסומ לוהוכלא תכירצו

ב לופיטה ןמזב לוקסומ ה תלדגה ללגב לוהוכלא ךורצל ןיא ןוכיס קזנל דבכל

ןוירה הקנהו

ןוירהה תפוקתב ץלמומ וניא הז רישכת

תא םא ןוירהב

אפורל ינפ

הקינימ ךנה םא רישכתב שמתשהל ןיא

םאה בלחב תרבוע הפורתה ןכש

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

תונריעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה

וריהז בייחמ ןכ לעו בכרב הגיהנב ת

וסמ תונוכמ תלעפה נכ תו תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו

םידליל רשאב

תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי המודכו שיבכה

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

דבלב אפו רה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

.

קמה ןונימה לבו

ללכ ךרדב

אוה

:

בעל ןיא לע רו לש ןונימ

תוילבט

םויב םימעפ

הפורת םידליל תדעוימ הניא וז

ליגל תחתמ

םינש

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

אפו רל תונפל ךילע םא םיבאכב הלקה התיה אל ךות

5

םימי שה תורמל

י

הפורתב שומ

.

MUSCOL New format – April 2014, RH

שומישה ןפוא

שותכל וא סועלל ןיא

ןתינ ילבטה תא תוצחל היצחה וקב ה

םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי

לכוא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

בקעמו תוקידב

םד תוקידב ךורעל שי םיהובג םינונימב לופיטב וא וז הפורתב ךשוממ לופיט תפוקתב

ןתש

ידוקפת

הילכו דב

רתי תנמ תלטנ םא הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא

,

תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל שי ךתיא הפורתה תזירא תא איבהלו םילוח

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

םא םג הבוט ךתשגרה

ינויח אוה ידיימ לופיט

ללגב

ה

דבכל רומח קזנ תוחתפתהל ןוכ יס

.

יאוול תועפות לומאטצרפמ האקהו הליחב תויהל תולוכי

לושלש

ת ןדבוא ןובא

ןטב יבאכ

תוחיפנ

תרבגומ העזה

וא באכ הנוילעה ןטבב תושיגר דבכל קזנה תרמוח תא תופקשמ אל ןהש ןכתייו

תולוכי ןירדנפרואמ יאוול תועפות הידרקיכט תויהל

ןיקתה ןמ ריהמ בל בצק

תויזהו לובלב

המוק

תותיווע

םיבחרומ םינושיא

ןתש תריצא

טיל תחכש םא שורדה ןמזב וז הפורת לו

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי

האבה הנמל ןמזה עיגה םא אלא

הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא

אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

?

טיל ןיא

ךשוחב תופורת ל

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב ונ ךניהש לט הפורת

ךניה םא םייפקשמ בכרה םהל קוקז

הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

הפורת לכל ומכ

שומישה

סומ לוק םורגל לולע יאוול תועפותל םישמתשמהמ קלחב

ארקמל להבית לא יאוולה תועפות תמישר

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

תורומח יאוול תועפות

:

ו לו פיטה תא קיספהל שי תונפל דימ אפורל

:

תופירח תויגרלא תובוגת תועיפומ םא דרגו החירפ ןוגכ

םינפה לש תוחפנתה

םייתפשה

ןושלה

ןורגה

םייפגה וא

העילב וא המישנ יישקל םורגל םילולע רשא

לומטצרפ לולע םירידנ םירקמב םורגל

םילוכי םהלש םינמיסהש תופירח רוע תולחמ תעפוהל תויהל

םדוא

החירפ

תויחופלש

תבחרנ תירוע העיגפ

כת תלטנ רבעב םא םג עיפוהל תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות תא םיליכמה םיריש היעב אלל לומטצרפ ליעפה ביכרמה

תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא

ידיימ ןפואב אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי

."

ןתש תריצע וא טועימ

ריהמ קפוד

ןופלע

םייניעב באכ

ןוגכ םדה תכרעמב םייוניש לש םינמיס םיעיפומ םא

םימומיד

תורובח

תוחתפתה קלד תולק רתיב תו

תד חוימ תוסחיתה תובייחמה תועפות

:

תויזה

המישנ רצוק

MUSCOL New format – April 2014, RH

םיפוצפצ וא הזחב ץחל

ןושלה לע וא הפב םינבל םימתכ וא םיעצפ

תוחופנ וא תובאוכ תוטולב

תופסונ יא וול תועפות

:

הפב שבוי

םייעובשמ רתוי ךשמנ הפב שבויהו הדימב

םייניש אפורל הנפ

לולע הפב ךשוממ שבוי הל םייניש תויעבל ןוכיסה תא לידג

הפב תרטפו םייכינח תולחמ

היאר שוטשיט

הליחב

תואקה

תרוחרחס

םונמנ

םירירש תשלוח

תורידנ תועפות

:

ןטב יבאכ

הלופכ היאר וא היאר שוטשט

לובלב

תוריצע

תונבצע

טקש יא

שאר באכ

םירירש תשלוח

היצנידרואוק רסוח

ליגרהמ םיבחרומ םינושיא

ןורכזב תוערפה

הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

,

וא ךניה םא ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס

,

ילע

ך

דימ אפורה םע ץעייתהל

.

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

הלערה ענמ

שיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת

ו םידלי לש םדי

וא תוקונית

ה ענמת ךכ ידי לעו הלער

רופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

אפורהמ ת

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

Exp. Date

הזיראה יבג לע עיפומה

הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

ןסחאל שי שבי םוקמב

ל תחתמ

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, purified water,

colloidal silicon dioxide, FD&C red No.3 aluminium lake, gelatin.

הזיראה ןכ ות המו הפורתה תיארנ דציכ

:

ריהב דורוו עבצב הלוגע הילבט

הלימה לש העבטה ינשה דצבו היצח וק דחא דצב

IKA"

"

ןרצ

י

םושירה לעבו

:

עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

"

"

3190

חתפ

הוקת

ע רשואו קדבנ הז ןולע

"

תואירבה דרשמ י ב

22/4/2014

רפסמ

י

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םו שיר

:

018.08.20537.00

018 08 20537 01

האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ז ןושלב חסונ הז ןולע רכ

תאז ףא לע

םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

MUSCOL 23. 4. 2014, RH

"

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

."

רשואמ ןולע

22/4/2014

“This leaflet format has been determined by the Ministry of Health and the content thereof has

been checked and approved.” Date of approval: 22/4/2014

MUSCOL

TABLETS

Composition

Each tablet contains:

Active Ingredient

Paracetamol

500 mg

Orphenadrine citrate

30 mg

Other Ingredients

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, colloidal

silicon dioxide, F.D.& C. Red No.3 aluminium lake, gelatin.

Mechanism of Action

Muscol

synergistic

combination

proven

non-salicylate

analgesic

paracetamol and the centrally-acting skeletal muscle relaxant, orphenadrine.

Indications

Relief of mild to moderate pain of acute musculoskeletal disorders.

Contraindications

Known hypersensitivity to either of the components of the preparation.

Because of the anticholinergic effect of orphenadrine, Muscol should not be used in

patients with glaucoma, prostatic hypertrophy or obstruction of the bladder neck,

untreated urinary retention, stenosing peptic ulcer, pyloric or duodenal obstruction,

achalasia (esophageal spasm), porphyria.

Myasthenia gravis.

Breastfeeding

Muscol should not be administered concurrently with propoxyphene-containing

preparations.

Warnings

Paracetamol has been associated with a risk of rare but serious skin reactions.

These skin reactions, known as Stevens-Johnson Syndrome (SJS), toxic epidermal

necrolysis (TEN), and acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), can be

fatal.

Reddening of the skin, rash, blisters, and detachment of the upper surface of the

skin can occur with the use of drug products that contain paracetamol. These

reactions can occur with first-time use of paracetamol or at any time while it is being

taken.

Anyone who develops a skin rash or reaction while using paracetamol should stop

the drug and seek medical attention right away. Anyone who has experienced a

serious skin reaction with paracetamol should not take the drug again and should

contact

their

health

care

professional

discuss

alternative

pain

relievers/fever

reducers

MUSCOL 23. 4. 2014, RH

Health care professionals should be aware of this rare risk and consider paracetamol

along with other drugs already known to have such an association, when assessing

patients with potentially drug induced skin reactions.

The preparation contains paracetamol which may cause liver damage when:

Given at a higher than recommended dosage or for a prolonged time.

When drinking alcoholic beverages during the treatment period.

When taking other medicines that affect liver function.

The patient should be informed not to take other medicines to reduce fever

and relieve pain, or cold medicines, without consulting a doctor or pharmacist,

in order to prevent paracetamol overdose/toxicity.

Avoid taking a high dosage (within the recommended limits) of this medicine

when fasting.

Paracetamol can cause accidental poisoning in toddlers and infants. Paracetamol-

containing products should be kept well out of reach of children.

Potentially fatal hepatotoxicity can result from paracetamol overdosage. However, in

rare cases, hepatotoxicity has occurred in patients receiving high or excessive doses

within therapeutic doses. Certain patients may be more susceptible to paracetamol

hepatotoxicity, e.g., chronic alcoholics, patients with liver disease, or those who are

malnourished or taking other drugs that induce hepatic enzymes.

Because of the risk of hepatotoxicity, patients should be cautioned against the

inadvertent

administration

excessive

doses

paracetamol

using

multiple

paracetamol-containing

products

once,

such

cough

cold

remedies,

analgesics or arthritic formulations, antipyretics or products for relief of menstrual

symptoms or muscle spasm. Administration of paracetamol to children may be

especially prone to error due to the many concentrations and strengths of products

available. To avoid dosing errors, all product labels should be checked carefully to

ensure calculation of the amount of paracetamol to be given.

Because of the orphenadrine component this product should be used with caution in

the elderly since they may be more susceptible to side effects

Use in Pregnancy

Safety of use in pregnancy has not been established.

Use in Breastfeeding

(See Contraindications)

Muscol should not be taken during lactation as orphenadrine and paracetamol are

excreted into breast milk

Use in Pediatrics

Safety and efficacy in children have not been established.

Muscol is not recommended for children under 12 years of age.

Use in the Elderly

The elderly should be advised to take a reduced dosage as they may be more

susceptible to anticholinergic side effects at regular doses.

Adverse Reactions

Adverse effects are mainly due to the anti-cholinergic action of orphenadrine and are

usually associated with higher doses.

MUSCOL 23. 4. 2014, RH

Orphenadrine citrate

More common reactions

The known adverse effects include; dryness of the mouth, tachycardia, palpitation,

urinary hesitancy or retention, blurred vision, dilation of the pupils, increased

ocular

tension,

weakness,

nausea,

headache,

dizziness,

restlessness,

gastrointestinal disturbances, constipation and drowsiness. These effects can

usually be eliminated by reducing the dose.

Less common reactions

Sedation, skin rashes and other allergic reactions are very uncommon adverse

effects. Infrequently an elderly patient may experience some degree of mental

confusion.

Very

rare

cases

aplastic

anaemia

associated

with

orphenadrine have been reported.

Other less common reactions: Sedation, confusion, nervousness, hallucinations,

convulsions,

insomnia,

euphoria,

coordination

disturbances,

light-headedness,

memory disturbances, hypersensitivity reactions (rash, wheezing, breathlessness,

swollen eyelids, face or lips, and in extreme cases collapse).

Paracetamol

Reports of adverse reactions are rare. Although the following reactions have been

reported, a causal relationship to the administration of paracetamol has been neither

confirmed nor refuted; dyspepsia, nausea, allergic and haematological reactions.

Paracetamol has been associated with a risk of rare but serious skin reactions.

These skin reactions, known as Stevens-Johnson Syndrome (SJS), toxic epidermal

necrolysis (TEN), and acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), can be

fatal. (See Warnings)

Precautions

Muscol should be administered with care to patients with impaired kidney or liver

function.

Use with caution in patients with micturition difficulties

Concomitant

treatment

with

other

medicines

that

contain

orphenadrine

paracetamol is not recommended.

Muscol may impair the ability of patients to engage in potentially hazardous activities

requiring mental alertness, such as driving a car or operating machinery. Ambulatory

patients should therefore, be cautioned accordingly. Similarly, children should be

warned not to participate in activities such as riding a bicycle or playing near traffic.

Because of the orphenadrine component, Muscol should be administered with caution

to patients with tachycardia, cardiac decompensation, coronary insufficiency, cardiac

arrhythmias or previous complaints of impeded micturition.

Safety of continuous long-term therapy with orphenadrine has not been established.

Therefore, if orphenadrine is prescribed for prolonged use, periodic monitoring of

blood, urine, kidney and liver function values is recommended.

Drug Interactions

Paracetamol/ Anticoagulants

: Regular administration of paracetamol may enhance the

activity of coumarin anticoagulants administered concomitantly. Occasional doses

have no significant effect.

Paracetamol/Hepatic Enzyme-Inducing Agents/Hepatotoxic Medications/Alcohol

Concurrent

administration of enzyme inducers and paracetamol may decrease the therapeutic

effect of paracetamol, probably because of increased metabolism resulting from

induction of hepatic microsomal enzyme activity.

MUSCOL 23. 4. 2014, RH

The risk of hepatotoxicity with single toxic doses or prolonged use of high doses of

paracetamol may be increased in patients consuming alcoholic beverages or in

patients taking other hepatotoxic medications.

Paracetamol/

Salicylates/

Other

Non-Steroidal

Anti-Inflammatory

Drugs

(NSAIDs):

Chronic

high-dose administration of paracetamol with salicylates and/or other non-steroidal

anti-inflammatory drugs increases the risk of analgesic nephropathy.

Paracetamol/ Drugs that Decrease or Increase Gastric Emptying:

Paracetamol absorption is

increased by medicines that increase gastric emptying, e.g. metoclopramide, and

decreased

medicines

that

decrease

gastric

emptying,

e.g.

propantheline,

antidepressants with anticholinergic properties and narcotic analgesics.

Paracetamol/Chloramphenicol:

Paracetamol

increase

chloramphenicol

concentrations.

Paracetamol/Cholestyramine

:

Cholestyramine may reduce the absorption of paracetamol.

Oral doses of cholestyramine and paracetamol should be given at least 1 hour apart..

Paracetamol/Probenecid

: The concomitant administration of Probenecid increases the

mean plasma elimination half-life of acetaminophen which can lead to increased

plasma concentrations.

Orphenadrine/ Other Anticholinergic Agents (e.g.: Phenothiazines)/Drugs with antimuscarinic

properties

(e.g

.

Antihistamines,

Antispasmodics,

Antiarrhythmics

such

as

Disopyramide)

Concomitant administration may potentiate the anticholinergic effects such as dry

mouth and urine retention.

Orphenadrine/ Propoxyphene

: A few instances of tremors, mental confusion and anxiety

have been reported during concomitant use (see Contraindications).

Orphenadrine/ Alcohol/ General Anesthetics/ Other CNS Depressants/ Monoamine Oxidase

Inhibitors/

Tricyclic

Antidepressants/Sedatives/Tranquillizers/Marcotic

analgesics,

Barbiturates/OtherMuscle Relexant

/

Dopaminergic Antiparkinsonian Drugs including Amantadine

:

Concurrent use may increase the effects of either of these medications.

Effect on ability to drive or operate machinery

(see also Precautions)

Orphenadrine may impair the ability of the patient to engage in potentially hazardous

activities such as operating machinery or driving a motor vehicle; ambulatory patients

should therefore be cautioned accordingly.

Diagnostic Interference

Paracetamol

produce

false

positive

test

results

urinary

5 -hydroxy-

indoleacetic acid.

Dosage and Administration

Adults

2 tablets, 3 times daily.

Overdosage

No specific information is available on overdosage with Muscol.

Overdose of paracetamol can result in severe liver damage and sometimes acute

renal tubular necrosis.

Symptoms and Signs

Orphenadrine overdosage

: Known symptoms of overdose with orphenadrine include

tachycardia, excitement, confusion and delirium leading to coma. Convulsions, dilated

pupils and urinary retention may occur.

MUSCOL 23. 4. 2014, RH

Paracetamol overdosage

: Toxic symptoms following an overdose with paracetamol

include vomiting, abdominal pain, hypotension, sweating, central stimulation with

exhilaration and convulsions in children, drowsiness, respiratory depression, cyanosis

and coma.

In adults, hepatotoxicity may occur after ingestion of a single dose of paracetamol 10

to 15g; a dose of 25g or more is potentially fatal.

Symptoms during the first two days of acute poisoning by paracetamol do not reflect

the potential seriousness of the intoxication. Major manifestations of liver failure such

as jaundice, hypoglycaemia and metabolic acidosis may take at least three days to

develop.

Treatment

Prompt treatment is essential even when there are no obvious symptoms.

In cases of overdosage, methods of reducing absorption of ingested medicine are

important.

Prompt administration of activated charcoal 50 g in 150 mL of water and 150 ml

sorbitol 50% solution by mouth may reduce absorption. It is recommended that

intravenous fluids such as normal saline be given concurrently. Gastric lavage is

indicated if the patient is unwilling or unable to drink an activated charcoal/sorbitol

mixture.

If the history suggests that paracetamol 150 mg/kg body weight or 15 g total or more

has been ingested, administer the following antidote:

Intravenous acetylcysteine 20%:

Administer acetylcysteine immediately without

waiting for positive urine test or plasma level results if 8 hours or less since overdose

ingestion. Initial dose 150 mg/kg over 15 minutes, followed by continuous infusion of

50 mg/kg in glucose 5% 500 ml over four hours and 100 mg/kg in glucose 5% 1 L

over 16 hours. If more than eight hours have elapsed since the overdose was taken,

the antidote may be less effective.

Convulsions and delirium respond to relatively large doses of diazepam, preferably

by mouth.

Adequate hydration of the patient is important.

Registration Number

018.08.20537.00.; 018 08 20537 01

Storage

Store in a dry place below 25

Manufacturer

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

P.O.B. 3190, Petach Tikva

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

עדימ ( עדימ (

)תוחיטב )תוחיטב

ךיראת

______

03-10-2011

_________________

םש

רישכת

תילגנאב

___

Muscol

Tablets

רפסמ

_םושיר

20537

___

םש

לעב

_םושירה עבט

תוישעת

תויטבצמרפ

מ"עב םייונישה

ןולעב

םינמוסמ

עקרב

בוהצ ןולע

ןכרצל םיטרפ

לע

םי/יונישה

םי/שקובמה קרפ ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח ןונימ

תוילבט

םימעפ

.םויב ןיא

רובעל

לע

הנמה

.תצלמומה הפורת

וז

הניא

תדעוימ

ךרדב

ללכ .םידליל םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

בוצק שי

לוטיל

הנמ

דימ

ךא ,תרכזנשכ

םושב ןפוא

ןיא

לווטיל

יתש

תונמ

.דחיב םא

אל

התיה

הלקה

םיבאכב

ךות

םימי

שי

תונפל

.אפורל יפל

תוארוה

אפורה

.דבלב

ןיא

רובעל

לע

הנמה

.תצלמומה ןיא

רובעל

לע

ןונימ

לש

תוילבט

םימעפ

.םויב הפורת

וז

הניא

תדעוימ

ךרדב

ללכ .םידליל םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

בוצק

שי לוטיל

הנמ

דימ

ךא ,תרכזנשכ

םושב

ןפוא ןיא

לווטיל

יתש

תונמ

.דחיב םא

אל

התיה

הלקה

םיבאכב

ךות

םימי שי

תונפל

.אפורל

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information