METFORMIN TEVA ®

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
METFORMIN HYDROCHLORIDE 850 MG
Available from:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
ATC code:
A10BA02
Pharmaceutical form:
TABLETS
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
Therapeutic group:
METFORMIN
Therapeutic indications:
Metformin Teva is indicated in diet - failed non - insulin dependent diabetic patients especially if overweight either alone as initial therapy or in combination with a sulfonylurea. Occasionally as adjuvant therapy in insulin - dependent diabetic patients particularly who are usually obese and not well controlled with insulin.
Authorization number:
130253082200
Authorization date:
2009-01-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

25-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

25-01-2021

Metformintevaup,8/9/2009,zk

" עעבקנ הזןולעטמרופ " רשואו קדבנונכותותואירבהדרשמי "

רהתונקתיפל ןכרצל ןולע םיחקו ( םירישכת ) משתה " ו - 6891

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןימרופטמ עבט ®

תוילבט

בכרה

לכ הילבט הליכמ :

Metformin Hydrochloride 850 mg

םיליעפ יתלבםיביכרמ :

Povidone,magnesiumstearate,colloidalsilicondioxide,hydroxypropyl-methylcellulose,

titaniumdioxide, macrogol 400(polyethylene glycol).

תיטיופרתהצובק

םידינאוגיבהתצובק .

תיאופרתוליעפ

תרכוסבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיא יתמ ?

ךניה רשאכהפורתבישמתשתלא הקינמ .

אלתושיגר העודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא היביכרממדח .

לבוסךניה םאהפורתבשמתשהלןיא / ת המישנהתכרעמדוקפיתביוקילמ , םדהתכרעמ , בלה , דבכה , הילכה , דוביא

הרכה ( תיתרכוסתמדרת ) , סיזודיצאוטקמ , לוהוכלאלשההובגתומכהתושךניה םא , לבוסךניה םא / רומח םוהיזמת

תואירהלעעיפשמהםוהיז ןוגכ / הילכ ) , תושבייתהמ , הימקילגרפיהןוגכתטלשניתלב תרכסמ ( תוהובגרכוסתומר

םדב ) סיזודיצאוטקואהרומח , קושמ וא תיטקל תצמחמרבעב תלבסםא .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהל ילבמהפורתבשמתשהלןיא ןוירהבךניה םא , דמוע ךניהםא / ת רובעל

כמהדוגינרמוחבשומיש תשרודה ןגטנרןוגכהקידב דמוע ךנה םאואדוילי / ת עוראואחותינרחאל ואחותינרובעל

רחאיתמוארט .

ךלשםויםויהייח לעהפורתהעיפשתךיא ?

תונייתותשלןיא הפורתה םעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא .

תורהזא

הנשבםעפתוחפל הילכהדוקפתתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב .

גובמםישנא םיר / רתויההובגתורידתבהקידבךורעלץלמומילמרונוניאשיתיילכ דוקפתםע םישנא ) .

ןימטיותמרלשתויתנש תוקידבךורעלשיוזהפורתבךשוממלופיטב

לשהגיפסבהדיריןיאש אדוול תנמלע

ןימטיוה .

שיגר ךניהםא / יהשלכ הפורתל ואוהשלכ ןוזמל ה , פלאפורלךכלעעידוהלךילע הפורתה תליטנינ .

תיילע לשםיבצמתעינמלםיעובקןמז יחוורמבאפורהלצארוקיבלעדיפקהל שי - םדברכוסהתמרלשרתי .

תושעלתחלשנוהרקמב הקידב דוגינרמוח תועצמאב , וזהפורתתליטנלעאפורלחוודל שי . םע תוצעיתהבץלמומ

הפורתה תחיקל תאקיספהלאפורה ינפל הירחאלוהקידבה ןכומכהילכידוקפתתקידבירחאקרלופיטבךישמהלו

חותינרובעלתחלשנש הרקמבאפורלחוודל שי .

עבטןימרופטמ הימקילגופיהל םרוגוניא ( םדבתוכומנרכוסתומר ) דבל חקלנשכ . םלוא , תופורתבולשבחקלנוהדימב

הימקילגופיהל םורגל תולולעהתרכסבלופיטלתורחא , ייק הימקילגופיהל ןוכיסם .

שח ךנהוהדימב / ה תופייע , תרוחרחס , תרבגומהעזה , ריהמבל בצק , לוטיל ץלמומזוכירבישוקואהיארבתוערפה

לכאמ / רכוסםיליכמה היתש .

שח ךנהוהדימב / ה הלעמתורכזומה תועפותהתא , תונוכמבשמתשהלואגוהנל ןיא .

תויתפורתןיבתובוגת

לטונךניה םא / ורתת תפסונהפ , תרחאהפורתבלופיטההתע הזתרמגםאוא , עונמל ידכלפטמה אפורל חוודלךילע

יאואםינוכיס - תויתפורתןיבתובוגתמםיעבונה תוליעי , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : תשירקדגנתופורת

םד , םינגורטסא ( השאלםינומרוה ) ןוירהתעינמלתולולגללוכ , םינתשמ ( מןוגכ םידיזאיתהתצובק , דימוזורופ ) ,

םידיאורטסוקיטרוק , ןידיטמיס ( הביקביכל ) , םדץחל רתיבלופיטלתופורת ( יבכעמןוגכ ACE , ןדיסתולעתימסוח ) ,

ןילטוברטואלומטובלס ( המטסאבלופיטל ) , םניאש תקלדידגונואןיריפסא םידיאורטס םירחא , תורחאתופורת

תרכסבלופיטל ( ןוגכ ןילוסניא ) , תוקיטויביטנא , םדבםינמושתדרוהלתופורת ( תיניטוקינ הצמוחןוגכ ) , יטנאתופורת

תויטוכיספ ( םיניזאותונפ ןוגכ ) , סירתהתטולבינומרוה , ןילנרדא , ןיאוטינפ , דיזאינוסיא ( תפחשל ) .

יאוולתועפות

הפורתה לשהיוצרהתוליעפל ףסונב , עפשה עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב ןוגכיאוול תו :

תוחיכשדואמתועפות : לוכיעהתכרעמבתוערפה הליחבןוגכ , האקה , לושלש , ןובאתרסוחוןטבבאכ . לעלקהלןתינ

ע ולאתועפות " ע ואאפורהתייחנהלםאתהבםויה ךלהמבהנמה תקולחי " םע הפורתהתליטני / לכואהירחא .

םיכישממםימוטפמסהוהדימב , הנפולופיטהקספה / פורל י א .

תוחיכשתועפות : םעטביוניש .

תורידנדואמתועפות : םה םימדקומההינמיסרשאתיטקל תצמח : תואקה , ןטבבאכ , םירירשתוצווכתה , תופייע

הרומח , הבוטאלתיללכהשוחת , לקשמבהדירי , המישניישק : קספה / הנפולופיטהי / אפורלי דימ !

2

Metformintevaup,8/9/2009,zk

רועבםדואןוגכתירועהבוגת , תדרגמהחירפ ואדורג : הנפ / אפורלי .

לשתוכומנתומר B

םדב .

םיניקתאלדבכידוקפת , דבכבתקלד ( תופייעל םורגללולע , ןובאתרסוח , רועהתבהצה אללואםע לקשמבהדירי

םייניעהו :) קספה / הנפולופיטהי / אפורלי דימ !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הז ןולעב ונייוצאלשיאוולתועפותה , יונישלחםא וא תיללכהךתשגרהב , ךילע

דימאפורהםעץעייתהל .

ןונימ

דבלב אפורהתוארוה יפל .

תצלמומה הנמהלערובעלןיא .

םידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת םירגבתמו .

ע עבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמה אפורהי .

ימהנמלוטיל שיבוצקןמזב וז הפורתלוטיל תחכשםא תרכזנשכד , דחיבתונמיתשלוטיל ןיאןפואםושב ךא !

שומישהןפוא

הירחאדימואהחוראה םעהפורתה לוטילשי םימסוכםע .

ןונימהתאךמצע תעד לעתונשלןיא , הפורתה תחיקל ינמז , לופיטבהרושקההטאידוא .

כל ואתוצחלןיא הילבטהתאשות .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהל עייסל י ? *

*******************************************

אפורהםע תוצעייתה אללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופיש לח םאםג .

ענמ / הלערהי !

תרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהל ץוחמרוגסםוקמברומשל שי / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתה ןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / םילוחתיבלשןוימרדחלדימי , אבהו / הפורתה תזיראי

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוה אלל !

תלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ך ; רחאהלוחב / ת , קיזהלהלולע איה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמוא ךינכש .

ךשוחבתופורתלוטיל ןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניה םאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

שביורירקםוקמבוזהפורתרומשל שי .

הזיראהיאנתיפל םג / למומה הנסחה םיצ , דבלב תלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתל בל םישל אנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתה תאךל קפיסש חקורבץעוויהל ךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאל ןיא .

סמ . הפורתהםושיר : 130 2530822 00

130 253082211

130 253082212

130 253082213

130 253082214

עב תויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3110 , חתפ - הוקת .

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information