Forthyron

Main information

 • Trade name:
 • Forthyron 400
 • Pharmaceutical form:
 • Tablet
 • Medicine domain:
 • Animals
 • Medicine type:
 • Allopathic drug

Documents

Localization

 • Available in:
 • Forthyron 400
  Ireland
 • Language:
 • English

Therapeutic information

 • Therapeutic group:
 • levothyroxine sodium
 • Therapeutic area:
 • Dogs

Other information

Status

 • Source:
 • HMA - Europe
 • Authorization number:
 • UK/V/0217/002
 • Authorization date:
 • 14-07-2010
 • EU code:
 • UK/V/0217/002
 • Last update:
 • 09-08-2016

Summary of Product characteristics: dosage,interactions,side effects

Revised:October2010

AN:01015/2009

1. NAMEOFTHEVETERINARYMEDICINALPRODUCT

Forthyron400microgramtablet

2. QUALITATIVEANDQUANTITATIVECOMPOSITION

ActiveSubstance:

400µglevothyroxinesodiumpertabletequivalentto388µglevothyroxine

Forafulllistofexcipients,seesection6.1

3. PHARMACEUTICALFORM

Tablet

Whitetooffwhiteroundtablets,scoredononeside

Tabletsdivisibleinto4parts

4. CLINICALPARTICULARS

4.1. Targetspecies

Dogs.

4.2. Indicationsforuse,specifyingthetargetspecies

Forthetreatmentofhypothyroidismindogs.

4.3. Contra-indications

Donotuseindogssufferingfromuncorrectedadrenalinsufficiency.

4.4. Specialwarningsforeachtargetspecies

Thediagnosishypothyroidismshouldbeconfirmedwithappropriatetests.

4.5. Specialprecautionsforuse

Specialprecautionsforuseinanimals

Asuddenincreaseindemandforoxygendeliverytoperipheraltissues,plusthechronotropic

effectsoflevothyroxinesodium,mayplaceunduestressonapoorlyfunctioningheart,causing

decompensationandsignsofcongestiveheartfailure.Hypothyroiddogssufferingfrom

hypoadrenocorticismhaveadecreasedabilitytometaboliselevothyroxinesodiumand

thereforeanincreasedriskofthyrotoxicosis.Dogswithconcurrenthypoadrenocorticismand

hypothyroidismshouldbestabilisedwithglucocorticoidandmineralocorticoidtreatmentprior

totreatmentwithlevothyroxinesodiumtoavoidprecipitatingahypoadrenocorticalcrisis.

Afterthis,thyroidtestsshouldberepeated,thengradualintroductionoflevothyroxinetherapy,

startingwith25%ofthenormaldose,increasingby25%incrementseveryfortnightuntil

optimalstabilisationisachievedisrecommended.Gradualintroductionoftherapyisalso

recommendedfordogswithotherconcurrentillnesses;particularlydiabetesmellitusandrenal

orhepaticdysfunction.

Specialprecautionstobetakenbythepersonadministeringthemedicinalproduct

toanimals

Washhandsafteradministeringthetablets.Pregnantwomenshouldhandletheproductwith

caution.

Revised:October2010

AN:01015/2009

4.6. Adversereactions(frequencyandseriousness)

Restorationofphysicalactivitymayunmaskorintensifyotherproblems,suchas

osteoarthrosis.Adverseeffectsofthyroidhormonesaregenerallyassociatedwithexcessive

dosageandcorrespondtothesymptomsofhyperthyroidism.Seealsosection4.10.

4.7. Useduringpregnancy,lactationorlay

Thesafetyofuseoftheproductduringpregnancyhasnotbeenestablishedthroughspecial

reproductionstudies.However,levothyroxineisanendogenoussubstanceandthyroid

hormonesareessentialforthedevelopingfoetus,especiallyduringthefirstperiodof

gestation.Hypothyroidismduringpregnancymayresultinmajorcomplicationssuchasfoetal

deathandapoorperinataloutcome.Maintenancedoseoflevothyroxinesodiummayneed

adjustmentduringpregnancy.Pregnantbitchesshouldthereforebemonitoredonaregular

basefromconceptionuntilseveralweeksafterdelivery.

4.8.Interactionswithothermedicinalproductsandotherformsofinteraction

Avarietyofdrugsmayimpairplasmaortissuebindingofthethyroidhormonesoralterthyroid

hormonemetabolism(eg.barbiturates,antacids,anabolicsteroids,diazepam,furosemide,

mitotane,phenylbutazone,phenytoin,propranolol,largedosesofsalicylates,and

sulphonamides.).Whentreatingdogsthatarereceivingconcurrentmedicationtheproperties

ofthesedrugsshouldbetakenintoconsideration.

Anincreaseinthedosageofdigitalismaybenecessaryinapatientthathadpreviously

compensatedcongestiveheartfailureandthatisplacedonthyroidhormonesupplementation.

Estrogensmayincreasethyroidrequirements.

Ketaminemaycausetachycardiaandhypertensionwhenusedinpatientsreceivingthyroid

hormones.Theeffectofcatecholaminesandsympatiomimeticsisincreasedbylevothyroxine.

Followingtreatmentofhypothyroidismindogswithconcurrentdiabetes,carefulmonitoringof

diabeticcontrolisrecommended.

Mostdogsonchronichigh-dose,dailyglucocorticoidtherapywillhaveverylowor

undetectableserumT

concentrations,aswellassubnormalT

values.

4.9 Amountstobeadministeredandadministrationroute

Therecommendedstartingdosageoflevothyroxinesodiumis10µg/kgbodyweightorally

every12hour.Becauseofvariabilityinabsorptionandmetabolism,thedosagemayrequire

alterationsbeforeacompleteclinicalresponseisobserved.Theinitialdosageandfrequency

ofadministrationaremerelyastartingpoint.Therapyhastobehighlyindividualisedand

tailoredtotherequirementsoftheindividualdog.Wheninitiatingdosingofdogsweighing

lessthan5kgbodyweight,aquarterofone200μgtabletshouldbeadministeredoncedaily.

Suchcasesshouldbemonitoredcarefully.Inthedog,absorptionoflevothyroxinesodiummay

beaffectedbythepresenceoffood.Thetimingoftreatmentanditsrelationtofeedingshould

thereforebekeptconsistentfromdaytoday.Toadequatelymonitortherapy,troughvalues

(justpriortotreatment)andpeakvalues(aboutthreehoursafterdosing)ofplasmaT

canbe

measured.InadequatelydoseddogspeakplasmaconcentrationofT

shouldbeinthehigh-

normalrange(approximately30to47nmol/l)andtroughvaluesshouldbeabove

approximately19nmol/l.IfT

levelsareoutsidethisrangethelevothyroxinedosecanbe

adjustedin50to200µgincrementsuntilthepatientisclinicallyeuthyroidandserumT

is

Revised:October2010

AN:01015/2009

withinthereferencerange.PlasmaT

levelscanberetestedtwoweeksafterchangeof

dosage,butclinicalimprovementisanequallyimportantfactorindeterminingindividual

dosageandthiswilltakefourtoeightweeks.Whentheoptimumreplacementdosehasbeen

attained,clinicalandbiochemicalmonitoringmaybeperformedevery

6 –12months.

Tobreakatabletaccuratelyandeasily,placethetabletscoresideup

andapplypressurewithyourthumb.

Tobreakthetabletintwoparts;holdonehalfofthetabletdownandpressdowntheotherhalf.

4.10.Overdose(symptoms,emergencyprocedures,antidotes),ifnecessary

Followingadministrationofoverdosesthyrotoxicosiscouldoccur.Thyrotoxicosisasaside

effectofmildoversupplementationisuncommonindogs,owingtothecanineabilityto

catabolizeandexcretethyroidhormones.Incaseofaccidentalintakeoflargeamountsof

Forthyrontabletsabsorptioncanbedecreasedbyinductionofvomitingandoral

administrationofbothactivatedcharcoalandmagnesiumsulphateonce.

Overdosesofthreeuptosixtimeslabelrecommendedstartingdosefor4consecutiveweeks

inhealthy,euthyroiddogsresultedinnosignificantclinicalsignsthatcouldbeattributedto

treatment.Singleoverdoseupto3-6xtherecommendeddosedoesnotposeathreattothe

dog,andnoactionsarenecessary.However,followingchronicover-supplementation,clinical

signsofhyperthyroidismsuchaspolydipsia,polyuria,panting,weightlosswithoutanorexia,

andeitherorbothtachycardiaandnervousnessmaytheoreticallyoccur.Thepresenceof

thesesignsshouldresultinevaluationofT

serumconcentrationstoconfirmthediagnosis,

andimmediatediscontinuanceofthesupplementation.Oncethesignshaveabated(daysto

weeks),thethyroiddosagehasbeenreviewed,andtheanimalhasfullyrecovered,alower

dosagemaybeinstituted,withtheanimalbeingmonitoredclosely.

4.11.Withdrawalperiods

Notapplicable.

5. PHARMACOLOGICALPROPERTIES

Pharmacotherapeuticgroup:syntheticthyroidhormones

ATCvetcode:QH03AA01.

Revised:October2010

AN:01015/2009

5.1. Pharmacodynamicproperties

Pharmacologicallylevothyroxineisclassifiedasahormonalpreparationthatreplaces

deficientendogenoushormones.

LevothyroxineT

isconvertedtotriiodothyronineT

actsoncellularprocessesviaspecific

ligand-receptorinteractionswiththenucleus,themitochondria,andtheplasmamembrane.

InteractionofT

withbindingsitesleadstoaugmentedtranscriptionofDNAormodulationof

RNA,thusinfluencingproteinsynthesisandenzymeaction.

Thyroidhormonesactonmanydifferentcellularprocesses.Indevelopinganimalsandhuman

beings,theyarecrucialdeterminantsofnormaldevelopment,especiallyinthecentralnervous

system.Thyroidsupplementationincreasesbasalcellularmetabolismandoxygen

consumptiontherebyaffectingthefunctionofvirtuallyallorgansystems.

5.2. Pharmacokineticparticulars

SomedogsappearedtoconsistentlyeitherabsorbL-thyroxinebetterand/oreliminateitmore

slowlythandootherdogs.Furthermoreabsorptionandeliminationrateisinfluencedbydaily

intakeoflevothyroxinesodium(highabsorption/loweliminationincaseoflowintakeandvice

versaincaseofhighintake).Thevariabilityinpharmacokineticparametersbetween

individualdogsisconsiderableand,althoughthepresenceoffoodmayaffectabsorption,itis

consideredtohaveaminoreffectontheparametersoverall.Absorptionisrelativelyslowand

incomplete:InmostcasesT

occursbetween1to5hoursafteroraladministration,mean

variesmorethan3foldbetweendogsonthesamedoses.Inadequatelydoseddogs

theplasmapeakapproachesorslightlyexceedstheupperlimitofnormalplasmaT

levels,

andbytheendof12hoursafteroraladministration,plasmaT

usuallydeclinestothelower

halfofthenormalrange.TheratesofdisappearanceofT

fromtheplasmaareslowedin

hypothyroidism.Alargepartofthethyroxineistakenupbytheliver.L-thyroxineisboundto

plasma-proteinsandplasmalipoproteins.Partofadoseofthyroxineismetabolisedtothe

morepotenttriiodothyronine(T

)bydeiodination.Theprocessofdeiodinationcontinues.

Thesefurtherdeiodinatedmetabolicproducts(otherthanT

andT

)donothavethyromimetic

activity.Otherpathwaysofthyroidhormonemetabolismincludeconjugationtoformsoluble

glucuronidesandsulphatesforbiliaryorurinaryexcretionaswellascleavageoftheether

linkageoftheiodothyroninemolecule.Inthedog,over50%oftheT

producedeachdayare

lostinthefaeces.TheextrathyroidalbodystoresofT

areeliminatedandreplacedinabout1

day.

6. PHARMACEUTICALPARTICULARS

6.1. Listofexcipients

Calciumhydrogenphosphatedihydrate,

Cellulose,Microrcrystalline,

SodiumStarchGlycolate(typeA),

Magnesiumstearate.

6.2. Incompatibilities

Notapplicable

Revised:October2010

AN:01015/2009

6.3. Shelf-life

Shelf-lifeoftheveterinarymedicinalproductaspackagedforsale:2years

Tabletportionscanbekeptfor4daysintheblisterpack.

6.4. Specialprecautionsforstorage

Donotstoreabove25°C.

6.5. Natureandcontentsofimmediatepackaging

Blisters,consistingofaluminiumfoilandawhite,opaquePVC/PE/PVDCfoil.

10Tabletsperblister,5,25,or50blisterspercarton,50,250or500tabletspercarton.

Notallpacksizesmaybemarketed.

6.6. Specialprecautionsforthedisposalofunusedveterinarymedicinalproductor

wastematerials,derivedfromtheuseofsuchproductsifappropriate.

Anyunusedproductorwastematerialshouldbedisposedofinaccordancewithnational

requirements.

7. MARKETINGAUTHORISATIONHOLDER

EurovetAnimalHealthB.V.,Handelsweg25,5531AEBladel,TheNetherlands

8. MARKETINGAUTHORIZATIONNUMBER

Vm16849/4006

9. DATEOFRENEWALOFTHEAUTHORISATION

13April2010

10. DATEOFREVISIONOFTHETEXT

October2010

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in starch processing for glucose syrups production, beverage alcohol (distilling) processes and baking proces...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 74 flavouring substances from subgroup 1.1.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 200 Revision 1 (FGE.200 Rev1). In FGE.200, genotoxicity studies were provided for one representative substance, namely hex‐2(trans)‐enal [FL‐no: 05.073], and for other two substances in the same subgroup, namely 2‐dodecenal [FL‐no: 05.03...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use PremierZen Gold 4000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2015

Global operation against illicit medicines completed

Global operation against illicit medicines completed

A global medicine operation results in 156 arrests and shutdown of more than 2,400 websites.

Danish Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

#FDA issues updated safety communication for Zoll LifeVest 4000 regarding “Message Code 102,” and updated patient checklist. https://go.usa.gov/xUEPn  #MedicalDevices

#FDA issues updated safety communication for Zoll LifeVest 4000 regarding “Message Code 102,” and updated patient checklist. https://go.usa.gov/xUEPn  #MedicalDevices

#FDA issues updated safety communication for Zoll LifeVest 4000 regarding “Message Code 102,” and updated patient checklist. https://go.usa.gov/xUEPn  #MedicalDevices

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Active substance: (1S,4R,5R,7S)-3,4-dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabyciclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid-L-lysine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3402 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/185/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety