ISONIAZID 50 MG TABLETS

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ISONIAZID 50 MG
Available from:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
ATC code:
J04AC01
Pharmaceutical form:
TABLETS
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
Therapeutic group:
ISONIAZID
Therapeutic indications:
Antibacterial, tubercolistic.
Authorization number:
118112255900
Authorization date:
2010-02-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

26-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

26-01-2021

בקעמ סיטרכ

סופד הקיפרג םוגרת

Translation Graphic Design Press

www.shopen.co.il

Client:

Hebrew

Heb = Hebrew Colors: English

Job Name: Font Size (points)

Pharmaceutical Form:

Arabic

Component:

Cat. No.:

5IS3073A

Proof No.

Status:

Approval Date: 12.10.10

Languages Date Modified Modified by Component:

Patient Leaflet = PL Prescribing Information = PHY Carton Label

Russian

Job Size:

Date Created: 1

2

5

3

4

Rekah

Isoniazid

Tablets

240X136

03.08.10 7

6 (98%)*

1 Heb+Eng 11.08.10 Galit

2 Heb+Eng 30.08.10 Galit

3 Heb+Eng 07.10.10 Galit Black

.תילגנאב ןולעב הרצה תמייק *

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2010לירפאב ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו

דיזאינוזיא

תוילבט

:בכרה

Isoniazide 50 mg :הליכמ הילבט לכ

:םיליעפ יתלב םירמוח

Maize starch, elcema, talc, acacia, magnesium stearate, tragacanth

.תיתפחש יטנא הפורת:תיטיופרת הצובק

.תפחש דגנ ,ילאירטקביטנא:תיאופר תוליעפ

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

העיגפ,םיקרפתקלד,םוח:לםרגהפורתבםדוקשומישםאשמתשהלןיא

.תרחא יאוול תעפות וא )הפורתהמ המרגנש תבהצ ללוכ( תידבכ

.הפירח דבכ תלחממ ת/לבוס ךניה םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ רישכתב שמתשהל ןיא

:דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא,הקינימואןוירהבךניהםא

תמייקםא,)הליפנהתלחמ,ןויפיר,םיסוכרפ(םיבצעהתכרעמ,הילכה,דבכה

.םזילוהוכלא לש העפות

תורחאתופורתבת/שמתשמךניהםא,יבויח HIV ואסדייאת/הלוחךניהםא

.וז הפורתב שומישה תא רבעב תקספה םא ,ןמז ךרואל

?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ ואתוניי תותשל ןיא

לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא:תורהזא

בקעמבתויהלשי,וזהפורתבלופיטהתובקעב.הפורתהתליטנינפלאפורלךכ

תכירצואםימסתקרזה.םייניעבודבכהדוקפתתוקידבךורעלו,אפורהלצא

תולחמלןוכיסהתאהריבגמוזהפורתבלופיטהךלהמבםיילוהוכלאתואקשמ

לשןונימהתאתונשלןיא,ןתשברכוסתוקידבבהערפהתויהלהלולע.דבכ

ההובגתושיגר35ליגלעמםילוחל.אפורםעתוצעייתהאללתרכוסלתופורתה

ךרוצשי,הפורתבשומישהךלהמב.וזהפורתלשיאוולהתועפותלדחוימב

.אפורה תוארוה יפ-לע תויתפוקת םד תוקידב עצבל

:תויתפורת-ןיב תובוגת

תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

תובוגתמםיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

תועיפשמהתופורת:תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב,תויתפורת-ןיב

,ןוסניקרפל,הנישל,העגרהלתופורת:ןוגכ(תיזכרמהםיבצעהתכרעמלע

,םאריפלוסיד,ןיפמאפיר,)ןיפזאידוזנב,ןיפזאמאבראק,ןיאוטינפומכהיספליפאל

תולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב:יאוולתועפות

תועפות.ןטבבאכ,לוכיעהתכרעמבתוערפה,לושלש:ןוגכ,יאוולתועפותעיפוהל

.רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל ,רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח הלא

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

.אפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה:)רידנ(םוח,םייניעבאכ,הייארבתוערפה

:תובוהצםייניעוארוע.אפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה:)רידנ(ההכןתש

,הליחב,ףירחןטבבאכ,ןובאיתרסוח.אפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה

תאי/קספה:השלוח,תופייע.דימאפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה:האקה

יבאכואהבירצ,ץוצקע,תוהק,תוביצירסוחואתודבכ.אפורלי/הנפולופיטה

.אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :םיילגר וא םיידי

לחםאוא,הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ:ןונימ

ךילע,רימחהבצמהםאוא,תועובש2-3ךותךבצמברופישלחאלםא

.אפורל תונפל

םושבךא,תרכזנשכדימהנמלוטילשי,בוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

.דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא

םייתעשלשןמזקרפתוכחלשי.לוהוכלאםעוזהפורתלוטילןיא:בלי/םיש

ואםוינימולאםיליכמההצמוחירתוסתליטנןיבלוזהפורתתליטנןיבתוחפל

.וז הפורתב שומישה ןמזב תוניבגו םיגד תליכאמ ענמיהל שי .םויזנגמ

םייתעשואינפלהעשכ,הפורתהתאעובקןמזבלוטילשי:שומישהןפוא

םעהפורתהתאלוטילשי,הביקבתוערפהלשהרקמבלבא,החוראהירחא

.ךרוצה יפל תוילבטה תא שותכל וא תוצחל רשפא .החוראה

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

הפוקתהלכךשמבהלטנלבושח,ךתלחמלשחלצומיופירלאיבתוזהפורתשידכ

.הבטהב י/שיגרת תועובש המכ ךות םא וליפאו ,אפורה ידי-לע תצלמומה

.הנמ ףא ץימחהל אל ינויחו ,ךורא אוה לופיטה

ללכךרדבתשרדנאלוזתפסות.)ןיסקודיריפ( B 6 ןימטיוףסונבתחקלץלמומ

.המיאתמ הנוזת ילעב םה םא םידליב

ץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהי/ענמ

.הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל

ןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש

לופיטלהמשרנוזהפורת!אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגלןיא

,ךיבורקלוזהפורתי/ןתיתלא.קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחב,ךתלחמב

םעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא.ךירכמואךינכש

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת ת/לטונ ךניהש

-ל תחתמ הרוטרפמטבו ךושחו שבי םוקמב ןסחאל שי:הנסחא

תלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

ךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלב

.הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

118112255900:הפורתה םושיר 'סמ

.ןולוח ,30הכאלמה 'חר ,מ"עב תופורת תיישעת חקר:ןרצי

5IS3073A

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

Read this package insert carefully in its entirety

before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health

and its content was checked and approved by it in April 2010

ISONIAZID

Tablets

Composition:Each tablet contains: Isoniazide 50 mg

Inactive ingredients:

Maize starch, elcema, talc, acacia, magnesium stearate, tragacanth

Therapeutic group:Anti-tuberculosis drug.

Therapeutic activity:Antibacterial, for tuberculosis.

When should the preparation not be used?

Do not use if there is a known sensitivity to any of its ingredients.

Donotuseifprevioususehascaused:fever,arthritis,liverdamage(including

jaundice caused by the medicine) or other side effects.

Do not use this medicine if you suffer from acute liver disease.

Donottakethismedicinewithoutconsultingadoctorbefore

starting treatment:

Ifyouarepregnantorbreastfeeding,ifyouaresuffering,orhavesufferedin

thepast,fromimpairedfunctionof:theliver,thekidney,thenervoussystem

(convulsions,flaccidity,epilepsy),incaseofalcoholism.IfyousufferfromAIDS

or are HIV positive, if you have been using other medicines over long period

of time, if you stopped treatment with this medicine in the past.

How will this medicine affect your daily life?

Donotdrinkwineoralcoholicbeverageswhileundertreatmentwiththis

medicine.

Warnings:Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyour

doctor before commencing treatment with this medicine.

Whentreatedwiththismedicine,youshouldbeunderadoctor’sfollow-up

and have liver function tests and eye examinations performed.

Injectionofnarcoticsordrinkingalcoholicbeveragesduringtreatmentwith

thismedicineincreasestheriskofliverdiseases.Theremaybeinterference

withurineglucosetests;donotchangethedosageofmedicinesfordiabetes

withoutconsultingwiththedoctor.Patientsovertheageof35haveanespecially

high sensitivity to the side effects of this medicine.

Duringtreatmentwiththismedicine,periodicbloodtestsshouldbeperformed

according to the doctor’s instructions.

Druginteractions:Ifyouaretakinganotherdrugorifyouhavejustfinished

treatmentwithanothermedicine,informtheattendingdoctor,inordertoprevent

hazardsorlackofefficacyarisingfromdruginteractions.Thisisespecially

importantformedicinesbelongingtothefollowinggroups:medicinesaffecting

thecentralnervoussystem(e.g.sedatives,hypnotics,medicinesforParkinson’s

disease,epilepsysuchasphenytoin,carbamazepine,benzodiazepine),rifampin,

Sideeffects:Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adversereactions

mayoccurduringthecourseoftakingthismedicine,forexample:diarrhea,

gastrointestinaldisturbances,abdominalpain.Theseeffectsusuallydisappear

within a short time following the period of adaptation to the medicine.

Sideeffectsthatrequirespecialattention:Visiondisturbances,eyepain,fever

(rare):stoptreatmentandrefertothedoctor.Darkurine(rare):stoptreatmentand

refertothedoctor.Yellowskinoreyes:stoptreatmentandrefertothedoctor.

Lackofappetite,severeabdominalpain,nausea,vomiting:stoptreatment

andrefertothedoctorimmediately.Fatigue,weakness:stoptreatmentand

refertothedoctor.Heavinessorunsteadiness,numbness,stinging,burning

or pain in the hands or feet: stop treatment and refer to the doctor.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthisleaflet,orif

there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

Dosage:Dosage is according to the doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dosage.

Ifthereisnoimprovementinyourconditionwithin2-3weeks,orifyour

condition has worsened, refer to your doctor.

Ifyouforgettotakethismedicineatthespecifiedtime,takethedoseassoon

as you remember, but never take two doses together.

Attention:Donottakethismedicinewithalcohol.Allowalapseofatleasttwo

hoursbetweentakingthismedicineandtakingantacidscontainingaluminum

or magnesium. Avoid eating fish and cheeses while using this medicine.

Directionsforuse:Takethismedicineatafixedtime,aboutanhourbeforeor

twohoursafterameal,butincaseofstomachdisturbances,takethemedicine

with the meal. The tablet can be halved or crushed as needed.

How can you contribute to the success of the treatment?

Inorderforthismedicinetosuccessfullycureyourillnessitisimportantthat

youtakeitfortheentireperiodrecommendedbythedoctor,evenifyoubegin

to feel better within a few weeks.

The treatment is long, and it is essential not to miss any dose.

SupplementaryvitaminB 6 (pyridoxine)isrecommended.Thissupplementis

not usually needed in children, if they have appropriate nutrition.

Avoidpoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,mustbestored

inasafeplaceoutofthereachofchildrenand/orinfants,toavoidpoisoning.

Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowedthe

medicine,proceedimmediatelytoahospitalemergencyroomandbringthe

package of the medicine with you.

Do not induce vomitingunless explicitly instructed to do so by a doctor!

Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentofyourailment;inanother

patientitmaycauseharm. Donotgivethismedicinetoyourrelatives,

neighbors or acquaintances.

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedoseeachtime

you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:Store in a dry and dark place at a temperature below 25°C.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,medicines

maybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!

Incaseofdoubt,consultthepharmacistwhodispensedthemedicinetoyou.

Do not store different medications in the same package.

License number:118112255900

Manufacturer:

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information