Imbruvica

European Union - Estonian - EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
Ibrutinib
Available from:
Janssen-Cilag International NV
ATC code:
L01EL01
INN (International Name):
ibrutinib
Therapeutic group:
Antineoplastilised ained, , Protein kinase inhibiitorid
Therapeutic area:
Lümfoom, Mantli-Cell, Leukeemia, Lümfoidne, Kroonilist B-Rakkude
Therapeutic indications:
Imbruvica ühe esindaja on näidustatud ravi täiskasvanud patsientidel, kellel on taastekkinud või tulekindlad mantlit raku lümfoom (MCL). Imbruvica as a single agent or in combination with rituximab or obinutuzumab is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Imbruvica ühe esindaja või koos bendamustine ja rituksimabi (BR) on näidustatud ravi täiskasvanud patsientidel, kellel CLL, kes on saanud vähemalt ühe eelneva ravi. Imbruvica ühe esindaja on näidustatud ravi täiskasvanud patsientidel, kellel Waldenström on macroglobulinaemia (WM), kes on saanud vähemalt ühe eelneva ravi, või esimese rea ravi patsientidele ei sobi keemia immunoteraapia. Imbruvica koos rituksimabi on näidustatud ravi täiskasvanud patsientidel, kellel WM. Imbruvica ühe esindaja on näidustatud ravi täiskasvanud patsientidel, kellel on taastekkinud või tulekindlad mantlit raku lümfoom (MCL). Imbruvica ühe esindaja või koos obinutusumaab on näidustatud ravi täiskasvanud patsient
Product summary:
Revision: 21
Authorization status:
Volitatud
Authorization number:
EMEA/H/C/003791
Authorization date:
2014-10-21
EMEA code:
EMEA/H/C/003791

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Bulgarian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Bulgarian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Bulgarian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Spanish

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Spanish

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Spanish

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Czech

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Czech

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Danish

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Danish

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - German

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - German

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Greek

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Greek

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - English

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - English

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - English

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - French

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - French

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Italian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Italian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Italian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Latvian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Latvian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Latvian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Lithuanian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Lithuanian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Lithuanian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hungarian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Hungarian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Hungarian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Maltese

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Maltese

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Maltese

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Dutch

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Dutch

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Polish

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Polish

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Portuguese

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Portuguese

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Portuguese

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Romanian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Romanian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Romanian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovak

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovak

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovenian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Slovenian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovenian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Finnish

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Finnish

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Finnish

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Swedish

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Swedish

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Swedish

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Norwegian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Norwegian

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Icelandic

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Icelandic

14-09-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Croatian

14-09-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Croatian

14-09-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Croatian

14-09-2020

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

IMBRUVICA 140 mg kõvakapslid

ibrutiniib (ibrutinibum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on IMBRUVICA ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne IMBRUVICA võtmist

Kuidas IMBRUVICA’t võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas IMBRUVICA’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on IMBRUVICA ja milleks seda kasutatakse

Mis on IMBRUVICA

IMBRUVICA on vähivastane ravim, mis sisaldab toimeainena ibrutiniibi. See kuulub ravimiklassi,

mida nimetatakse proteiini kinaasi inhibiitoriteks.

Milleks IMBRUVICA’t kasutatakse

Seda kasutatakse järgmiste verevähkide raviks täiskasvanutel:

Mantelrakuline lümfoom (MRL) – teatud tüüpi vähk, mis mõjutab lümfisõlmi – kui haigus on

tagasi tulnud või ei ole ravile allunud.

Krooniline lümfotsüütleukeemia (KLL) – teatud tüüpi vähk, mis mõjutab valgevereliblesid,

mida nimetatakse lümfotsüütideks ja mis haarab ka lümfisõlmi. IMBRUVICA’t kasutatakse

patsientidel, kes ei ole eelnevalt KLL ravi saanud või siis, kui haigus on tagasi tulnud või ei ole

ravile allunud.

Waldenströmi makroglobulineemia (WM) – teatud tüüpi vähk, mis mõjutab valgevereliblesid,

mida nimetatakse lümfotsüütideks. Seda kasutatakse patsientidel, kes ei ole varem saanud WM

ravi, või kui haigus on tagasi tulnud või ei ole ravile allunud, samuti patsientidel, kellel

kemoteraapia koos antikehade manustamisega ei ole osutunud sobivaks raviks.

Kuidas IMBRUVICA toimib

IMBRUVICA blokeerib MRL, KLL ja WM puhul organismis Bruton’i türosiinkinaasi (üks valk

organismis), mida vähirakkudel on vaja eluks ja kasvamiseks. Nimetatud valku blokeerides aitab

IMBRUVICA vähirakke tappa ja nende hulka vähendada. See aeglustab ka vähi halvenemist.

2.

Mida on vaja teada enne IMBRUVICA võtmist

Ärge võtke IMBRUVICA’t

kui olete ibrutiniibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

kui te võtate taimset ravimit, mida nimetatakse naistepuna ürdiks. Seda kasutatakse depressiooni

raviks. Kui te ei ole selles kindel, siis pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti, apteekri

või meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne IMBRUVICA võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

kui teil on kunagi esinenud ebatavalisi verevalumeid või verejooksu; või kui te kasutate

ravimeid või toidulisandeid, mis suurendavad verejooksu riski (vt lõik „Muud ravimid ja

IMBRUVICA“);

kui teil on ebaregulaarne südametegevus või on varem esinenud ebaregulaarseid südamelööke

või raske südamepuudulikkus või kui te tunnete midagi järgnevast: õhupuudus, nõrkus,

pearinglus, peapööritustunne, minestamine või minestustunne, valu rinnus või jalgade tursed;

kui teil on probleeme maksa või neerudega;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on hiljuti olnud mis tahes operatsioon, eriti kui see võib mõjutada toidu või ravimite

imendumist maost või soolestikust;

kui teil on planeeritud mis tahes operatsioon – teie arst võib paluda teil katkestada

IMBRUVICA võtmise lühikeseks ajaks (3 kuni 7 päeva) enne ja pärast operatsiooni;

kui teil on kunagi olnud või võib praegu olla B-hepatiidi infektsioon, sest IMBRUVICA võib

põhjustada B-hepatiidi taasägenemist, mis võib lõppeda surmaga. Enne ravi alustamist

kontrollib arst patsiente hoolikalt selle infektsiooni nähtude suhtes.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis pidage enne selle ravimi

võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

IMBRUVICA võtmise ajal teatage otsekohe oma arstile, kui te märkate või kui keegi teine märkab teie

juures midagi järgnevast: mälukaotus, mõtlemisraskused, kõndimisraskused või nägemise kaotus –

need nähud võivad tekkida seoses väga harva esineva, kuid tõsise ajuinfektsiooniga, mis võib lõppeda

surmaga (progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia ehk PML).

Teatage viivitamata oma arstile, kui märkate ise või märkab keegi teine teil mõnda järgmistest

sümptomitest: jäsemete (eriti ühe kehapoole) äkiline tuimus või nõrkus, äkiline segasusseisund,

kõnehäired või kõnest arusaamise raskused, nägemiskadu, käimisraskused, tasakaalu kadu või

koordinatsioonipuudus, teadmata põhjusega äkiline tugev peavalu. Need võivad olla insuldinähud ja

-sümptomid.

Kui teil tekib pärast IMBRUVICA võtmise lõpetamist valu vasakul ülakõhus, valu vasaku roidekaare

all või vasakul õlavöötme ülaosas (need võivad olla põrna rebendi sümptomid), teatage sellest kohe

oma arstile.

Kui te täheldate ravi ajal IMBRUVICA’ga hingeldust, hingamisraskust pikaliasendis, jalalabade,

pahkluude või jalgade turset ning nõrkust/väsimust (need võivad olla südamepuudulikkuse nähud),

teatage sellest kohe oma arstile.

Hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos

Harva on teatatud vere valgeliblede ülemäärasest aktiveerimisest, mida seostatakse põletikuga

(hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos) ja mis võib lõppeda surmaga, kui seda ei diagnoosita ega

ravita varakult. Kui teil esinevad mitmed sümptomid, nagu palavik, näärmete turse, verevalumid või

nahalööve, pöörduge kohe oma arsti poole.

Analüüsid ja kontrollid enne ravi ja ravi ajal

Tuumori lüüsi sündroom (TLS): Vähiravi ajal, aga mõnikord ka ilma ravita on esinenud keemiliste

ainete ebatavalisi kontsentratsioone veres, mis on tingitud vähirakkude kiirest lagunemisest. See võib

põhjustada neerufunktsiooni muutusi, ebatavalist südamerütmi või krambihoogusid. Teie arst või mõni

teine tervishoiutöötaja teeb vereanalüüse, et kontrollida teid TLS suhtes.

Lümfotsütoos: Laborianalüüsid võivad näidata, et teie veres on ravi esimestel nädalatel suurenenud

valgeliblede (mida nimetatakse lümfotsüütideks) hulk. See on ootuspärane ja võib kesta mõne kuu

jooksul. See ei tähenda tingimata, et teie verevähk süveneb. Arst kontrollib teie vererakkude sisaldust

enne ravi ja selle ajal ja harvadel juhtudel võib vaja minna teist ravimit. Arutage oma arstiga, mida teie

analüüsitulemused tähendavad.

Lapsed ja noorukid

IMBRUVICA’t ei tohi lastel ja noorukitel kasutada, sest seda ei ole antud vanuserühmades uuritud.

Muud ravimid ja IMBRUVICA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud ravimid, taimsed ravimid ja toidulisandid. See

on vajalik, kuna IMBRUVICA võib mõjutada viisi, kuidas mõned teised ravimid toimivad. Samuti

võivad mõned ravimid mõjutada viisi, kuidas IMBRUVICA toimib.

IMBRUVICA tõttu võib teil kergemini tekkida verejooksusid. See tähendab, et peate oma arstile

ütlema, kui võtate muid ravimeid, mis suurendavad verejooksu riski. Nende hulka kuuluvad:

atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA), näiteks ibuprofeen

või naprokseen;

verevedeldajad, näiteks varfariin, hepariin ja teised vere hüübimist vähendavad ravimid;

toidulisandid, mis suurendavad verejooksu riski, nagu kalaõli, E-vitamiin või linaseemned.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis pidage enne IMBRUVICA

võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Samuti teatage oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest – IMBRUVICA või teiste

ravimite toimeid võib mõjutada, kui võtate IMBRUVICA’t koos mõnega järgmistest ravimitest:

antibiootikumideks nimetatavad ravimid, mida kasutakse bakteriaalsete nakkuste raviks –

klaritromütsiin, telitromütsiin, tsiprofloksatsiin, erütromütsiin või rifampitsiin

seennakkuste vastased ravimid – posakonasool, ketokonasool, itrakonasool, flukonasool või

vorikonasool

HIV nakkuse raviks kasutatavad ravimid – ritonaviir, kobitsistaat, indinaviir, nelfinaviir,

sakvinaviir, amprenaviir, atasanaviir või fosamprenaviir

kemoteraapiaga seotud iivelduse ja oksendamise ennetamiseks mõeldud ravimid – aprepitant

depressiooni ravimid – nefasodoon

kinaasi inhibiitoriteks nimetatavad ravimid, mida kasutatakse teiste vähivormide raviks –

krisotiniib või imatiniib

kaltsiumikanali blokaatoriteks nimetatavad ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu või valu

korral – diltiaseem või verapamiil

ravimid, mida nimetatakse statiinideks ja kasutatakse suure kolesteroolisisalduse vähendamiseks

- rosuvastatiin

südameravimid/antiarütmikumid – amiodaroon või dronedaroon

ravimid, mida kasutatakse krampide ennetamiseks või epilepsia raviks või ravimid, mille abil

ravitakse näopiirkonna valulikku seisundit – kolmiknärvi neuralgiat – karbamasepiin või

fenütoiin.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis pidage enne IMBRUVICA

võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te võtate digoksiini – ravimit, mida kasutatakse südameprobleemide korral või metotreksaati -

ravimit, mida kasutatakse teiste vähivormide raviks või immuunsüsteemi aktiivsuse pärssimiseks (nt

reumatoidartriidi või psoriaasi korral), siis võtke see vähemalt 6 tundi enne või pärast IMBRUVICA

võtmist.

IMBRUVICA koos toiduga

Ärge võtke IMBRUVICA’t koos greibiga või pomerantsidega (mõruapelsin) – siia kuulub viljade

söömine, mahla joomine või greipi sisaldava toidulisandi kasutamine. See on vajalik, kuna need

võivad suurendada IMBRUVICA kogust teie veres.

Rasedus ja imetamine

Hoiduge rasedusest selle ravimi võtmise ajal. IMBRUVICA’t ei tohi raseduse ajal kasutada. Puuduvad

andmed IMBRUVICA ohutuse kohta rasedatel.

Viljakas eas naised peavad kasutama äärmiselt efektiivset rasestumisvastast vahendit IMBRUVICA

võtmise ajal ja kuni kolme kuu jooksul pärast ravi lõppu.

Teavitage otsekohe oma arsti, kui olete rasestunud.

Selle ravimi võtmise ajal ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

IMBRUVICA võtmise ajal võib teil esineda väsimust või pearinglust, mis võivad mõjutada teie

autojuhtimise ja tööriistade või masinate käsitsemise võimet.

IMBRUVICA sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.

3.

Kuidas IMBRUVICA’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei

ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju ravimit võtta

Mantelrakuline lümfoom (MRL)

IMBRUVICA soovitatav annus on neli kapslit (560 mg) üks kord ööpäevas.

Krooniline lümfotsüütleukeemia (KLL)/Waldenströmi makroglobulineemia (WM)

IMBRUVICA soovitatav annus on kolm kapslit (420 mg) üks kord ööpäevas.

Teie arst võib annust kohandada.

Selle ravimi võtmine

Võtke seda ravimit suu kaudu koos klaasitäie veega.

Võtke kapsleid iga päev ligikaudu samal ajal.

Neelake kapslid tervelt alla. Ärge avage, purustage ega närige neid.

Kui te võtate IMBRUVICA’t rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite IMBRUVICA’t rohkem kui ette nähtud, rääkige otsekohe oma arstiga või pöörduge

haiglasse. Võtke kapslid ja käesolev infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate IMBRUVICA’t võtta

Kui üks annus jääb vahele, siis võib selle võtta samal päeval niipea kui võimalik ja jätkata

tavapärase skeemiga järgmisel päeval.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te ei ole kindel, millal järgmist annust võtta, siis pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

Kui te lõpetate IMBRUVICA võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist enne kui arst ütleb, et peate seda tegema.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimi kasutamise ajal võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Lõpetage IMBRUVICA võtmine ja teavitage otsekohe oma arsti, kui märkate mõnda

järgnevatest kõrvaltoimetest:

sügelev ebatasane nahalööve, hingamisraskus, näo, huulte, keele või kõri turse – teil võib olla

allergiline reaktsioon selle ravimi suhtes.

Teavitage otsekohe oma arsti, kui märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

palavik, külmavärinad, valud kehas, väsimustunne, külmetuse või gripi sümptomid, õhupuudus

– need võivad olla (viirusliku, bakteriaalse või seen-) nakkuse tunnused. Nende hulka võivad

kuuluda nina, ninakõrvalkoobaste või kurgu (ülemiste hingamisteede), kopsude või naha

infektsioonid.

verevalumite teke või suurenenud kalduvus verevalumite tekkeks.

suuõõne haavandid

pearinglus

peavalu

kõhukinnisus

iiveldus või oksendamine

kõhulahtisus – võib juhtuda, et teie arst peab tegema teile vedeliku ja soolade asendusravi või

manustama muud ravimit

nahalööve

käte või jalgade valu

seljavalu või liigesevalu

lihaskrambid, -valud või -spasmid

vere hüübimisel osalevate rakkude (trombotsüütide) väike hulk, vere valgeliblede väga väike

hulk – see on nähtav vereanalüüsides

vere valgeliblede arvu või osakaalu suurenemine, mis on nähtav vereanalüüsides

veres kõrge kusihappe tase (nähtav vereanalüüsides), mis võib põhjustada podagrat

käte ja jalgade, pahkluude paistetus

kõrge vererõhk

kreatiniini sisalduse suurenemine veres.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

rasked infektsioonid kogu kehas (sepsis)

kuseteede infektsioonid

ninaverejooksud, nahaalusest verejooksust tingitud väikesed punased või lillad täpid

veri maos, sooles, väljaheites või uriinis, suuremad menstruaalverejooksud või vigastuste korral

ei ole võimalik peatada verejooksu

südamepuudulikkus

kiire südamelöögisagedus, südamelöökide vahelejäämine, nõrk või ebaregulaarne pulss,

joobnud tunne, hingeldus, ebamugavustunne rinnus (südame rütmihäire sümptomid)

valgeliblede hulga vähenemine palaviku korral (febriilne neutropeenia)

mittemelanoom nahavähk, kõige sagedamini lamerakuline ja basaalrakuline nahavähk

hägune nägemine

nahapunetus

põletik kopsudes, mis võib põhjustada püsivat kahjustust

küünte murdumine

nõrkus, tuimus, torkimistunne või valu kätes, jalgades või teistes kehaosades (perifeerne

neuropaatia).

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

maksapuudulikkus, sh surmaga lõppevad juhud

rasked seeninfektsioonid

segasus, peavalu koos ebaselge kõne või minestustundega – need võivad olla raske sisemise

ajuverejooksu tunnused

vähiravi ajal ja mõnikord isegi ilma ravita on esinenud keemiliste ainete ebatavalisi

kontsentratsioone veres, mida põhjustab vähirakkude kiire lagunemine (tuumori lüüsi

sündroom)

allergiline reaktsioon, mõnikord raske, mille korral võivad esineda näo, huulte, suu, keele või

kurgu paistetus, neelamis- või hingamisraskus, sügelev lööve (nõgestõbi)

nahaaluse rasvkoe põletik

verevoolu katkemisest tingitud ajutine peaaju või närvi funktsiooni vähenemine, insult

valulik naha haavandumine (pyoderma gangrenosum) või punased kõrgenenud valulikud laigud

nahal, palavik ja suurenenud vere valgeliblede hulk (need võivad olla ägeda febriilse

neutrofiilse dermatoosi või Sweeti sündroomi nähud).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

valgete vereliblede hulga tugev tõus, mis võib põhjustada rakkude kokkukleepumist.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

raske lööve naha villistumise ja irdumisega, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite ümbruses

(Stevensi-Johnsoni sündroom).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem

infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas IMBRUVICA’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbi ja pudeli etiketil pärast

„Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida IMBRUVICA sisaldab

Toimeaine on ibrutiniib. Üks kõvakapsel sisaldab 140 mg ibrutiniibi.

Teised koostisosad on:

kapsli sisu: naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos ja

naatriumlaurüülsulfaat (E487)

kapsli kest: želatiin ja titaandioksiid (E171)

trükitint: šellak, must raudoksiid (E172) ja propüleenglükool (E1520).

Kuidas IMBRUVICA välja näeb ja pakendi sisu

IMBRUVICA kapslid on valged läbipaistmatud kõvakapslid, mille ühele küljele on musta tindiga

trükitud „ibr 140 mg“.

Kapslid on saadaval lastekindla polüpropüleenist sulguriga plastpudelis. Iga pudel sisaldab kas 90 või

120 kapslit. Igas pakendis on üks pudel.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Tootja

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel.: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800 688 777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

IMBRUVICA 140 mg õhukese polümeerikattega tabletid

IMBRUVICA 280 mg õhukese polümeerikattega tabletid

IMBRUVICA 420 mg õhukese polümeerikattega tabletid

IMBRUVICA 560 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ibrutiniib (ibrutinibum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on IMBRUVICA ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne IMBRUVICA võtmist

Kuidas IMBRUVICA’t võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas IMBRUVICA’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on IMBRUVICA ja milleks seda kasutatakse

Mis on IMBRUVICA

IMBRUVICA on vähivastane ravim, mis sisaldab toimeainena ibrutiniibi. See kuulub ravimiklassi,

mida nimetatakse proteiini kinaasi inhibiitoriteks.

Milleks IMBRUVICA’t kasutatakse

Seda kasutatakse järgmiste verevähkide raviks täiskasvanutel:

Mantelrakuline lümfoom (MRL) – teatud tüüpi vähk, mis mõjutab lümfisõlmi – kui haigus on

tagasi tulnud või ei ole ravile allunud.

Krooniline lümfotsüütleukeemia (KLL) – teatud tüüpi vähk, mis mõjutab valgevereliblesid,

mida nimetatakse lümfotsüütideks ja mis haarab ka lümfisõlmi. IMBRUVICA’t kasutatakse

patsientidel, kes ei ole eelnevalt KLL ravi saanud või siis, kui haigus on tagasi tulnud või ei ole

ravile allunud.

Waldenströmi makroglobulineemia (WM) – teatud tüüpi vähk, mis mõjutab valgevereliblesid,

mida nimetatakse lümfotsüütideks. Seda kasutatakse patsientidel, kes ei ole varem saanud WM

ravi, või kui haigus on tagasi tulnud või ei ole ravile allunud, samuti patsientidel, kellel

kemoteraapia koos antikehade manustamisega ei ole osutunud sobivaks raviks.

Kuidas IMBRUVICA toimib

IMBRUVICA blokeerib MRL, KLL ja WM puhul organismis Bruton’i türosiinkinaasi (üks valk

organismis), mida vähirakkudel on vaja eluks ja kasvamiseks. Nimetatud valku blokeerides aitab

IMBRUVICA vähirakke tappa ja nende hulka vähendada. See aeglustab ka vähi halvenemist.

2.

Mida on vaja teada enne IMBRUVICA võtmist

Ärge võtke IMBRUVICA’t

kui olete ibrutiniibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IMBRUVICA 140 mg kõvakapslid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kõvakapsel sisaldab 140 mg ibrutiniibi (ibrutinibum).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Kõvakapsel (kapsel).

Valge läbipaistmatu kõvakapsel pikkusega 22 mm, millele on musta tindiga trükitud „ibr 140 mg“.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

IMBRUVICA monoteraapia on näidustatud retsidiveerunud või refraktaarse mantelrakulise lümfoomi

(MRL) raviks täiskasvanutel.

IMBRUVICA monoteraapia või kombinatsioonravi rituksimabi või obinutuzumabiga on näidustatud

kroonilise lümfotsüütleukeemia (KLL) raviks täiskasvanud patsientidel, kes ei ole ravi varem saanud

(vt lõik 5.1).

IMBRUVICA monoteraapia või kombinatsioonravi bendamustiini ja rituksimabiga (BR) on

näidustatud KLL raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri.

IMBRUVICA monoteraapia on näidustatud Waldenströmi makroglobulineemia (WM) raviks

täiskasvanud patsientidel, kes on saanud eelnevalt vähemalt ühe ravikuuri või esimese valiku ravimina

patsientidel, kellele ei sobi kemo-immunoteraapia. IMBRUVICA kombinatsioonis rituksimabiga on

näidustatud WM raviks täiskasvanud patsientidel.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi selle ravimpreparaadiga peab alustama ja jälgima vähivastaste ravimite kasutamise kogemustega

arst.

Annustamine

MRL

MRL korral on soovitatav raviannus 560 mg (neli kapslit) üks kord ööpäevas.

KLL ja WM

KLL-i ja WM-i korral on soovitatav raviannus nii monoteraapia kui ka kombinatsioonravi korral

420 mg (kolm kapslit) üks kord ööpäevas (kombinatsioonraviskeemide kohta vt lõik 5.1).

Ravi tuleb jätkata kuni haiguse progresseerumiseni või kuni patsient seda enam ei talu.

Kui IMBRUVICA’t manustatakse kombinatsioonis CD20-vastase raviga, on soovitatav manustada

IMBRUVICA enne CD20-vastast ravi, kui need ravimid manustatakse samal päeval.

Annuse kohandamised

Mõõdukad ja tugevad CYP3A inhibiitorid suurendavad ibrutiniibi plasmakontsentratsiooni (vt

lõigud 4.4 ja 4.5).

Kasutamisel koos mõõdukate CYP3A4 inhibiitoritega tuleb ibrutiniibi annust vähendada 280 mg-ni

(kaks kapslit) üks kord ööpäevas.

Kasutamisel koos tugevate CYP3A4 inhibiitoritega tuleb ibrutiniibi annust vähendada 140 mg-ni (üks

kapsel) üks kord ööpäevas või katkestada ravi kuni 7 päevaks.

Ravi IMBRUVICA’ga tuleb katkestada mis tahes ≥ 3. astme mitte-hematoloogilise toksilise toime,

koos infektsiooni või palavikuga kulgeva 3. või kõrgema astme neutropeenia või 4. astme

hematoloogilise toksilise toime esmakordse avaldumise või süvenemise korral. Kui toksilise toime

sümptomid on lahenenud 1. raskusastme või ravieelsele tasemele (taastumine), võib taas alustada

IMBRUVICA manustamist algannusest. Kui toksiline toime ilmneb uuesti, vähendada üks kord

ööpäevas manustatavat annust ühe kapsli (140 mg) võrra. Vastavalt vajadusele võib kaaluda

teistkordset annuse vähendamist 140 mg võrra. Kui need toksilised toimed püsivad või ilmuvad uuesti

pärast kahekordset annuse vähendamist, tuleb ravimi manustamine lõpetada.

Allpool on kirjeldatud soovitusi annuste kohandamiseks:

Toksilisuse

avaldumine

Mantelrakuline lümfoom

annuse kohandamine pärast

taastumist

Krooniline lümfotsüütleukeemia /

Waldenströmi makroglobulineemia

annuse kohandamine pärast

taastumist

Esmakordne

alustada uuesti annusega 560 mg

ööpäevas

alustada uuesti annusega 420 mg

ööpäevas

Teine kord

alustada uuesti annusega 420 mg

ööpäevas

alustada uuesti annusega 280 mg

ööpäevas

Kolmas kord

alustada uuesti annusega 280 mg

ööpäevas

alustada uuesti annusega 140 mg

ööpäevas

Neljas kord

lõpetada IMBRUVICA manustamine

lõpetada IMBRUVICA manustamine

Vahelejäänud annus

Kui üks annus jääb ettenähtud ajal võtmata, siis tuleb see võtta samal päeval esimesel võimalusel ja

järgmisel päeval jätkata tavapärase skeemiga. Patsient ei tohi võtta kapsleid lisaks, et vahelejäänud

annust asendada.

Patsientide erirühmad

Eakad

Eakad (vanuses ≥ 65 aastat) ei vaja spetsiifilist annuste kohandamist.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidega ei ole spetsiifilisi kliinilisi uuringuid läbi viidud. IMBRUVICA

kliinilistes uuringutes on ravi saanud kerge või mõõduka neerukahjustusega patsiendid. Kerge kuni

mõõduka neerukahjustuse korral (kreatiniini kliirens üle 30 ml/min) ei ole annuse kohandamine

vajalik. Tuleb säilitada patsiendi hüdreeritus ning perioodiliselt kontrollida kreatiniini taset seerumis.

Raske neerukahjustusega patsientidele (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) manustada IMBRUVICA’t

ainult juhul, kui kasu ületab riskid ja jälgida patsienti tähelepanelikult toksilisuse nähtude suhtes.

Raske neerukahjustusega või dialüüsravil patsientide kohta andmed puuduvad (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus

Ibrutiniibi metabolism toimub maksas. Maksakahjustuse uuringu andmed näitasid ibrutiniibi

ekspositsiooni suurenemist (vt lõik 5.2). Kerge maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass A)

on soovitatav annus 280 mg ööpäevas (kaks kapslit). Mõõduka maksakahjustusega patsientidel

(Child-Pugh’ klass B) on soovitatav annus 140 mg ööpäevas (üks kapsel). Jälgida patsiente

IMBRUVICA toksilisuse sümptomite suhtes ja järgida vastavalt vajadusele annuse muutmise juhiseid.

IMBRUVICA’t ei soovitata manustada raske maksakahjustusega patsientidele (Child-Pugh’ klass C).

Raske südamehaigus

Raske kardiovaskulaarse haigusega patsiendid jäeti IMBRUVICA kliinilistest uuringutest välja.

Lapsed

IMBRUVICA ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole tõestatud.

Andmed puuduvad.

Manustamisviis

IMBRUVICA’t tuleb manustada suu kaudu üks kord ööpäevas koos klaasitäie veega, iga päev

ligikaudu samal kellaajal. Kapslid tuleb koos veega tervelt alla neelata ja neid ei tohi avada, purustada

ega närida. IMBRUVICA’t ei tohi võtta koos greibimahlaga või pomerantsidega (vt lõik 4.5).

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Naistepuna ürti sisaldavate preparaatide kasutamine on IMBRUVICA’ga ravi saavatel patsientidel

vastunäidustatud.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Verejooksudega seotud sündmused

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on teatatud verejooksu sündmustest nii trombotsütopeeniaga kui

ka ilma. Nende hulka kuuluvad kerged verejooksu nähud, nagu kontusioon, ninaverejooks ja

täppverevalumid ja rasked verejooksu tüsistused, mis mõnikord on lõppenud surmaga, sh seedetrakti

verejooks, intrakraniaalne verejooks ja hematuuria.

Varfariini või teisi K-vitamiini antagoniste ei tohi samaaegselt IMBRUVICA’ga manustada.

Antikoagulantide või trombotsüütide funktsiooni inhibeerivate ravimite (trombotsüütide agregatsiooni

vastased ained) kasutamine samaaegselt IMBRUVICA’ga suurendab suurte verejooksude riski.

Võrreldes trombotsüütide agregatsiooni vastaste ainetega oli suurte verejooksude risk antikoagulantide

kasutamisel suurem. Samaaegsel manustamisel IMBRUVICA’ga kaaluge antikoagulant- või

trombotsüütide agregatsiooni vastase raviga seotud riske ja kasu. Jälgige patsienti verejooksu nähtude

ja sümptomite suhtes.

Tuleb hoiduda teatud toidulisandite kasutamisest, nagu kalaõli ja E-vitamiini preparaadid.

Ravi IMBRUVICA’ga tuleb katkestada 3 kuni 7 päevaks enne ja pärast operatsioone, sõltuvalt

operatsiooni tüübist ja verejooksu tekkeriskist.

Veritsustega seotud kõrvaltoimete mehhanism ei ole täielikult selge. Kaasasündinud hemorraagilise

diateesiga patsiente ei ole uuritud.

Leukostaas

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on teatatud leukostaasi juhtudest. Tsirkuleerivate lümfotsüütide

suur hulk (> 400 000/mikroliitris) võib riski suurendada. Kaaluda IMBRUVICA manustamise ajutist

ärajätmist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Rakendada toetavat ravi, kaasa arvatud vedelikravi ja/või

tsütoreduktsioon vastavalt näidustusele.

Põrna rebend

IMBRUVICA’ga ravi katkestamise järgselt on teatatud põrna rebendi juhtudest. Kui ravi

IMBRUVICA’ga katkestatakse või lõpetatakse, tuleb hoolikalt hinnata haiguse staatust ja põrna

suurust (nt kliiniline läbivaatus, ultraheli). Patsiente, kellel tekib valu vasakul ülakõhus või õlavöötme

ülemises osas, tuleb hinnata ja kaaluda põrna rebendi diagnoosi.

Infektsioonid

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel täheldati infektsioone (sealhulgas sepsis, neutropeeniline sepsis,

bakteriaalsed, viiruslikud või seeninfektsioonid). Mõnedel juhtudel on neid infektsioone seostatud

hospitaliseerimise ja surmaga. Fataalse infektsiooniga patsientidel oli enamasti ka neutropeenia.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida palaviku, neutropeenia ja infektsioonide suhtes ning vajadusel

rakendada infektsioonivastast ravi vastavalt näidustusele. Patsientide puhul, kellel on suurenenud risk

oportunistlike infektsioonide tekkeks, kaaluda profülaktikat vastavalt standardravi põhimõtetele.

On teatatud invasiivsetest seeninfektsioonidest, sh aspergilloosi, krüptokokoosi ja Pneumocystis

jiroveci infektsiooni juhtudest pärast ibrutiniibi kasutamist. Teatatud invasiivse seeninfektsiooni

juhtusid on seostatud letaalse lõppega.

On teatatud progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (progressive multifocal

leukoencephalopathy, PML) juhtudest, kaasa arvatud surmaga lõppenud juhud, mis esinesid pärast

ibrutiniibi kasutamist varasema või kaasneva immunosupressiivse ravi kontekstis. Uute või

halvenevate neuroloogiliste, kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsientide

diferentsiaaldiagnoosis peavad arstid arvestama võimaliku PML-ga. PML kahtlusel tuleb patsiendi

seisundit vastavalt diagnostiliselt hinnata ning ravi tuleb katkestada kuni PML välistamiseni.

Vähimagi kahtluse puhul tuleb kaaluda patsiendi suunamist neuroloogi vastuvõtule koos PML

asjakohaste diagnostiliste uuringutega, kaasa arvatud MRT uuring, eelistatult kontrastainega,

tserebrospinaalvedeliku (TSV) testimine JC viiruse DNA suhtes ning korduvad neuroloogilised

hindamised.

Tsütopeeniad

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on registreeritud raviaegset 3. või 4. raskusastme tsütopeeniat

(neutropeeniat, trombotsütopeeniat ja aneemiat). Kontrollida vererakkude sisaldust kord kuus.

Interstitsiaalne kopsuhaigus

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on teatatud interstitsiaalse kopsuhaiguse juhtudest. Patsiente

tuleb jälgida interstitsiaalse kopsuhaiguse sümptomite suhtes. Sümptomite tekkimisel tuleb ravi

IMBRUVICA’ga lõpetada ja interstitsiaalset kopsuhaigust asjakohaselt ravida. Kui sümptomid

püsivad, tuleb kaaluda IMBRUVICA-ravi kasu ja riski suhet ning järgida annuse kohandamise

juhiseid.

Südamearütmia ja südamepuudulikkus

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on registreeritud kodade virvendusarütmiat, kodade laperdust

ning ventrikulaarse tahhüarütmia ja südamepuudulikkuse juhtusid. Kodade virvenduse ja kodade

laperduse juhtudest on teatatud eriti kardiaalsete riskiteguritega, hüpertensiooniga, ägedate

infektsioonidega ja varasema kodade virvendusarütmia anamneesiga patsientidel. Jälgida kõiki

patsiente perioodiliselt südamehaiguse kliiniliste ilmingute, sh südamearütmia ja südamepuudulikkuse

suhtes. Patsiente, kellel tekivad südame rütmihäirete sümptomid või kellel avaldub esmakordselt

düspnoe, pearinglus või minestamine, tuleb kliiniliselt hinnata ja näidustuse korral teha

elektrokardiogramm (EKG).

Patsientidel, kellel tekivad ventrikulaarse tahhüarütmia nähud ja/või sümptomid, tuleb

IMBRUVICA-ravi ajutiselt peatada ning enne ravi võimalikku taasalustamist tuleb kliinilist kasu/riski

suhet hoolikalt hinnata.

Olemasoleva kodade fibrillatsiooniga patsientidel, kes saavad antikoagulantravi, tuleb kaaluda

alternatiivseid ravivõimalusi IMBRUVICA asemel. Kui patsiendil areneb kodade virvendusarütmia

IMBRUVICA-ravi ajal, tuleb hoolikalt hinnata riski trombemboolse haiguse tekkeks. Patsientidel,

kellel on suur risk ja puuduvad sobivad alternatiivsed ravivõimalused IMBRUVICA asemel, tuleb

kaaluda antikoagulantravi range järelevalve all.

Ravi ajal IMBRUVICA’ga tuleb patsiente jälgida südamepuudulikkuse nähtude ja sümptomite osas.

Mõnedel nendest juhtudest lahenes või paranes südamepuudulikkus pärast IMBRUVICA ärajätmist

või annuse vähendamist.

Tserebrovaskulaarne atakk

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on teatatud tserebrovaskulaarse ataki, transitoorse isheemilise

ataki ja isheemilise insuldi juhtudest (sh surmlõppega juhtumid) koos kaasuva kodade virvenduse

ja/või hüpertensiooniga või ilma. Nendel juhtudel, kui kirjeldati latentsusperioodi, oli aeg

IMBRUVICA’ga ravi alustamisest kuni kesknärvisüsteemi isheemiliste vaskulaarsete haigusseisundite

tekkeni enamikul juhtudel mitu kuud (üle 1 kuu 78%-l ja üle 6 kuu 44%-l juhtumitest), mis rõhutab

patsientide regulaarse jälgimise vajadust (vt lõik 4.4 „Südamearütmia“ ja „Hüpertensioon“ ning

lõik 4.8).

Tuumori lüüsi sündroom

Ravi korral IMBRUVICA’ga on teatatud tuumori lüüsi sündroomist. Tuumori lüüsi sündroomi oht on

nendel patsientidel, kellel on enne ravi alustamist suur kasvajakoormus. Jälgida patsiente hoolikalt ja

rakendada vastavaid ettevaatusabinõusid.

Mittemelanoom nahavähk

Võrdlusravimiga randomiseeritud III faasi koonduuringutes teatati mittemelanoom nahavähist

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel sagedamini kui võrdlusravimit kasutanud patsientidel. Patsiente

tuleb jälgida mittemelanoom nahavähi tekke suhtes.

Viiruse reaktivatsioon

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on teatatud B-hepatiidi reaktivatsiooni juhtudest, sh surmaga

lõppenud juhud. Enne ravi alustamist IMBRUVICA’ga tuleb välja selgitada B-hepatiidi viiruse (HBV)

kandlus. Patsientide puhul, kelle HBV infektsiooni test osutub positiivseks, on soovitatav

konsultatsioon B-hepatiidi ravis kogenud arstiga. Kui patsiendi B-hepatiidi analüüsid on

seroloogiliselt positiivsed, tuleb enne ravi alustamist konsulteerida maksahaiguste eksperdiga ning

patsienti tuleb jälgida ja ravida vastavalt kohalikele ravistandarditele, et ära hoida B-hepatiidi

reaktivatsioon.

Hüpertensioon

IMBRUVICA’ga ravi saanud patsientidel on esinenud hüpertensiooni (vt lõik 4.8). IMBRUVICA’ga

ravi saavatel patsientidel tuleb regulaarselt jälgida vererõhku ning kogu IMBRUVICA’ga ravi kestel

tuleb vajadusel alustada või kohandada hüpertensioonivastaste ravimite kasutamist.

Hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos (HLH)

IMBRUVICA’ga ravitud patsientidel on teatatud HLH juhtudest (sh surmaga lõppenud juhud). HLH

on eluohtlik patoloogilise immuunsuse aktiveerumise sündroom, mida iseloomustavad äärmusliku

süsteemse põletiku kliinilised nähud ja sümptomid. HLH-le on iseloomulikud palavik,

hepatosplenomegaalia, hüpertriglütserideemia, seerumi kõrge ferritiini tase ja tsütopeeniad. Patsiente

tuleb teavitada HLH sümptomitest. Patsiente, kellel ilmnevad patoloogilise immuunsuse aktiveerumise

varased ilmingud, tuleb hinnata kohe ja kaaluda HLH diagnoosi.

Ravimite omavahelised koostoimed

Tugevate või mõõdukate CYP3A4 inhibiitorite samaaegne manustamine koos IMBRUVICA’ga võib

suurendada ibrutiniibi plasmakontsentratsiooni ja sellest tulenevalt põhjustada suuremat toksilisuse

riski. Teisalt võib CYP3A4 indutseerijate samaaegne manustamine omakorda vähendada

IMBRUVICA plasmakontsentratsiooni ning sellest tulenevalt põhjustada toime puudumise riski.

Seetõttu tuleb alati kui võimalik hoiduda IMBRUVICA kasutamisest koos tugevate CYP3A4

inhibiitorite ja tugevate või mõõdukate CYP3A4 indutseerijatega, kaaludes samaaegset kasutamist

üksnes juhul kui võimalik kasu kaalub selgelt üles võimalikud riskid. Kui CYP3A inhibiitorit on

tingimata vaja kasutada, siis tuleb patsiente hoolikalt jälgida IMBRUVICA toksilisuse nähtude suhtes

(vt lõigud 4.2 ja 4.5). Kui on vajalik kasutada CYP3A4 indutseerijat, tuleb patsiente hoolikalt jälgida

IMBRUVICA toime puudumisele viitavate nähtude suhtes.

Rasestumisvõimelised naised

Rasestumisvõimelised naised peavad IMBRUVICA võtmise ajal kasutama kõrge efektiivsusega

rasestumisvastast meetodit (vt lõik 4.6).

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ibrutiniib metaboliseeritakse peamiselt tsütokroom P450 ensüümi 3A4 (CYP3A4) abil.

Ained, mis võivad suurendada ibrutiniibi kontsentratsiooni plasmas

IMBRUVICA samaaegne kasutamine koos ravimitega, mis on tugevad või mõõdukad CYP3A4

inhibiitorid, võib ibrutiniibi plasmakontsentratsiooni suurendada ja tugevate CYP3A4 inhibiitorite

kasutamisest tuleb hoiduda.

CYP3A4 tugevad inhibiitorid

CYP3A4 väga tugeva inhibiitori ketokonasooli samaaegne manustamine 18-le tervele tühja kõhuga

vabatahtlikule suurendas ibrutiniibi plasmakontsentratsiooni (C

ja AUC) vastavalt 29 ja 24 korda.

Simulatsioonides, milles kasutati tühja kõhu tingimusi, järeldati, et CYP3A4 tugev inhibiitor

klaritromütsiin võib ibrutiniibi AUC-d suurendada 14 korda. B-rakulise pahaloomulise kasvajaga

patsientidel, kes võtavad IMBRUVICA’t koos toiduga, suurendas CYP3A4 tugeva inhibiitori

vorikonasooli samaaegne manustamine C

väärtust 6,7 korda ja AUC väärtust 5,7 korda. CYP3A4

tugevate inhibiitorite (nt ketokonasool, indinaviir, nelfinaviir, ritonaviir, sakvinaviir, klaritromütsiin,

telitromütsiin, itrakonasool, nefasodoon, kobitsistaat, vorikonasool ja posakonasool) kasutamisest

tuleb hoiduda. Kui kasu kaalub riski üles ja CYP3A4 tugevat inhibiitorit peab tingimata kasutama, siis

vähendada IMBRUVICA annust 140 mg-ni (üks kapsel) inhibiitori kasutamise ajaks või katkestada

ajutiselt ravi IMBRUVICA’ga (7 päevaks või lühemaks ajaks) Jälgida patsienti hoolikalt toksilisuse

nähtude suhtes ja pidada kinni soovitustest annuse modifitseerimiseks vastavalt vajadusele (vt

lõigud 4.2 ja 4.4).

CYP3A4 mõõdukad inhibiitorid

B-rakulise pahaloomulise kasvajaga patsientidel, kes võtavad IMBRUVICA’t koos toiduga, suurendas

CYP3A4 inhibiitori erütromütsiini samaaegne manustamine C

väärtust 3,4 korda ja AUC väärtust

3,0 korda. Kui on näidustatud kasutada CYP3A4 mõõdukat inhibiitorit (nt flukonasool, erütromütsiin,

amprenaviir, aprepitant, atasanaviir, tsiprofloksatsiin, krisotiniib, diltiaseem, fosamprenaviir,

imatiniib, verapamiil, amiodaroon ja dronedaroon), siis vähendada IMBRUVICA annust 280 mg-ni

(kaks kapslit) kogu inhibiitori kasutamise ajaks. Jälgida patsienti hoolikalt toksilisuse nähtude suhtes

ja pidada kinni soovitustest annuse modifitseerimiseks vastavalt vajadusele (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

CYP3A4 nõrgad inhibiitorid

Simulatsioonkatsetes tühja kõhu tingimustes näidati, et CYP3A4 nõrgad inhibiitorid asitromütsiin ja

fluvoksamiin võivad suurendada ibrutiniibi AUC-d < 2 korda. Kombinatsioonis nõrkade

inhibiitoritega ei ole annuseid vaja muuta. Jälgida patsienti hoolikalt toksilisuse nähtude suhtes ja

pidada kinni soovitustest annuse modifitseerimiseks vastavalt vajadusele.

Kaheksale tervele uuritavale manustati samaaegselt greibimahla, mis sisaldab CYP3A4 inhibiitoreid;

see suurendas ibrutiniibi plasmakontsentratsiooni järgnevalt: C

suurenes ligikaudu 4 korda ja AUC

2 korda. Greipide ja pomerantside kasutamisest IMBRUVICA ravi ajal peab hoiduma, sest need

sisaldavad CYP3A4 mõõdukaid inhibiitoreid (vt lõik 4.2).

Ained, mis võivad vähendada ibrutiniibi kontsentratsiooni plasmas

IMBRUVICA manustamine koos CYP3A4 indutseerijatega võib ibrutiniibi kontsentratsiooni plasmas

vähendada.

CYP3A4 tugeva indutseerija rifampitsiini samaaegne manustamine 18-le tervele tühja kõhuga

vabatahtlikule vähendas ibrutiniibi plasmakontsentratsiooni (C

ja AUC) vastavalt 92 ja 90%.

Vältida CYP3A4 tugevate või mõõdukate indutseerijate (nt karbamasepiin, rifampitsiin, fenütoiin)

samaaegset kasutamist. IMBRUVICA ravi ajal on naistepuna ürti sisaldavate preparaatide kasutamine

vastunäidustatud, sest see võib ravi efektiivsust vähendada. Kaaluda alternatiivsete ravimite, CYP3A4

nõrgemate indutseerijate kasutamist. Kui kasu kaalub üles riskid ja tugeva või mõõduka CYP3A4

indutseerija kasutamine on hädavajalik, siis jälgida patsienti hoolikalt ravitoime kadumise suhtes (vt

lõigud 4.3 ja 4.4). Kergete indutseerijate kasutamine IMBRUVICA’ga samaaegselt on lubatud, kuid

patsiente tuleb jälgida võimaliku ravitoime kadumise suhtes.

Ibrutiniibi lahustuvus sõltub pH tasemest, kusjuures lahustuvus on väiksem pH suuremate väärtuste

juures. Vabatahtlikel, kellele pärast 40 mg omeprasooli võtmist üks kord ööpäevas 5 päeva jooksul

manustati tühja kõhuga ühekordne annus 560 mg ibrutiniibi, täheldati madalamat C

väärtust (vt

lõik 5.2). Ei ole tõendatud, et madalam C

väärtus võiks omada kliinilist tähendust; mao pH-d

suurendavaid ravimeid (nt prootonpumba inhibiitorid) on kesksetes kliinilistes uuringutes kasutatud

ilma piiranguteta.

Ained, mille plasmakontsentratsiooni ibrutiniib mõjutab

Ibrutiniib on P-gp ja rinnanäärmevähi resistentsusvalgu (breast cancer resistance protein, BCRP)

inhibiitor in vitro. Kuna sellise koostoime kohta puuduvad kliinilised andmed, siis ei saa välistada

võimalust, et ibrutiniib võib pärast terapeutilise annuse manustamist inhibeerida soole P-gp-d ja

BCRP-d. Et minimeerida potentsiaalset koostoimet seedetraktis, tuleb kitsa suukaudse terapeutilise

vahemikuga P-gp või BCRP substraate nagu digoksiin või metotreksaat manustada vähemalt 6 tundi

enne või pärast IMBRUVICA manustamist. Ibrutiniib võib ka inhibeerida BCRP-d maksas ja

suurendada nende ravimpreparaatide ekspositsioone, mis alluvad BCRP poolt vahendatud väljavoolule

maksas (näiteks rosuvastatiin).

Ravimi koostoime uuringus B-rakulise pahaloomulise kasvajaga patsientidel ei olnud 560 mg

ibrutiniibi ühekordsel annusel kliiniliselt olulist mõju CYP3A4 substraadi midasolaami

ekspositsioonile. Samas uuringus ei omanud 2-nädalane ravi ibrutiniibi annusega 560 mg ööpäevas

kliiniliselt olulist mõju suukaudsete kontratseptiivide (etünüülöstradiool ja levonorgestreel), CYP3A4

substraadi midasolaami ega CYP2B6 substraadi bupropiooni farmakokineetikale.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsed naised/kontratseptsioon naistel

Loomkatsete põhjal võib IMBRUVICA loodet kahjustada, kui seda manustatakse rasedatele naistele.

Naised peavad hoiduma rasestumisest IMBRUVICA võtmise ajal ja kuni 3 kuu jooksul pärast ravi

lõpetamist. Seetõttu peavad fertiilsed naised IMBRUVICA võtmise ajal ja kuni 3 kuu jooksul pärast

ravi lõpetamist kasutama üliefektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

IMBRUVICA’t ei tohi kasutada raseduse ajal. IMBRUVICA kasutamise kohta rasedatel andmed

puuduvad. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas ibrutiniib või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Riski rinnaga

toidetavatele lastele ei saa välistada. IMBRUVICA-ravi ajaks tuleb imetamine lõpetada.

Fertiilsus

Isastel ja emastel rottidel ei täheldatud toimeid fertiilsusele ega reproduktsioonivõimekusele kuni

maksimaalsete testitud annusteni (100 mg/kg ööpäevas, mis vastab inimese ekvivalentsele annusele

[Human Equivalent Dose, HED] 16 mg/kg ööpäevas) (vt lõik 5.3). Puuduvad andmed ibrutiniibi

toimete kohta inimese viljakusele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

IMBRUVICA mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Mõnedel IMBRUVICA’t võtvatel patsientidel on registreeritud väsimust, pearinglust ja jõuetust.

Patsiendi autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet hinnates tuleb sellega arvestada.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Ohutusprofiili aluseks on koondandmed 1552 patsiendi kohta, kes said IMBRUVICA ravi kolmes

II faasi kliinilises uuringus ja seitsmes randomiseeritud III faasi uuringus ning turuletulekujärgselt.

Kliinilistes uuringutes osalenud patsiendid said IMBRUVICA’t MRL raviks 560 mg üks kord

ööpäevas ja KLL või WM raviks 420 mg üks kord ööpäevas. Kõik kliinilistes uuringutes osalenud

patsiendid jätkasid ravi IMBRUVICA’ga kuni haiguse progresseerumiseni või kuni ravim ei olnud

enam talutav.

Kõige sagedamini (≥ 20%) esinevad kõrvaltoimed olid kõhulahtisus, neutropeenia, lihaste ja luustiku

valu, lööve, hemorraagia (nt verevalumite teke), trombotsütopeenia, iiveldus, püreksia, artralgia ja

ülemiste hingamisteede infektsioon. Kõige sagedasemad (≥ 5%) 3./4. astme kõrvaltoimed olid

neutropeenia, lümfotsütoos, trombotsütopeenia, pneumoonia ja hüpertensioon.

Kõrvaltoimete loetelu tabelis

B-rakuliste pahaloomuliste kasvajate korral ibrutiniibiga ravitud patsientidel esinenud kõrvaltoimed ja

turuletulekujärgselt esinenud kõrvaltoimed on allpool loetletud organsüsteemi klasside ja

esinemissageduste kategooriate alusel. Esinemissagedused on defineeritud järgnevalt: väga sage

(≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni

< 1/1000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduste rühmas on

kõrvaltoimed loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1:

Kõrvaltoimed, millest teatati kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgse

järelevalve jooksul B-rakuliste pahaloomuliste kasvajatega patsientidel

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

(kõik astmed)

Kõrvaltoimed

Kõik

astmed

(%)

Aste

≥3 (%)

Infektsioonid ja

infestatsioonid

Väga sage

Pneumoonia

Ülemiste hingamisteede infektsioon

Nahainfektsioon

Sage

Sepsis

Kuseteede infektsioon

Sinusiit

Aeg-ajalt

Krüptokoki infektsioonid

< 1

Pneumocystis’e infektsioonid

< 1

Aspergillus’e infektsioonid

< 1

< 1

B-hepatiidi reaktivatsioon

< 1

< 1

Hea-, pahaloomulised ja

täpsustamata kasvajad

(sealhulgas tsüstid ja

polüübid)

Sage

Mittemelanoom nahavähk

Basaalrakuline kartsinoom

Lamerakuline kartsinoom

< 1

< 1

Vere ja lümfisüsteemi

häired

Väga sage

Neutropeenia

Trombotsütopeenia

Lümfotsütoos

Sage

Febriilne neutropeenia

Leukotsütoos

Harv

Leukostaasi sündroom

< 1

< 1

Immuunsüsteemi häired

Sage

Interstitsiaalne kopsuhaigus

*,#,a

< 1

Ainevahetus- ja

toitumishäired

Väga sage

Hüperurikeemia

Aeg-ajalt

Tuumori lüüsi sündroom

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Pearinglus

Peavalu

< 1

Sage

Perifeerne neuropaatia

< 1

Aeg-ajalt

Tserebrovaskulaarne atakk

a, #

Transitoorne isheemiline atakk

< 1

< 1

< 1

< 1

Harv

Isheemiline insult

a, #

< 1

< 1

Silma kahjustused

Sage

Hägune nägemine

Südame häired

Sage

Südamepuudulikkus

Kodade fibrillatsioon

Ventrikulaarne tahhüarütmia

*,a,#

< 1

Vaskulaarsed häired

Väga sage

Hemorraagia

Verevalumid

Hüpertensioon

Sage

Ninaverejooks

Petehhiad

< 1

Aeg-ajalt

Subduraalne hematoom

< 1

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhulahtisus

Oksendamine

Stomatiit

Iiveldus

Kõhukinnisus

< 1

Maksa ja sapiteede

häired

Aeg-ajalt

Maksapuudulikkus

*,a #

< 1

< 1

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Väga sage

Lööve

Sage

Urtikaaria

Erüteem

Küünte murdumine

< 1

Aeg-ajalt

Angioödeem

Pannikuliit

Neutrofiilne dermatoos

*, a

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

Teadmata

Stevensi-Johnsoni sündroom

Teadmata

Teadmata

Lihaste, luustiku ja

sidekoe kahjustused

Väga sage

Liigesevalu

Lihasspasmid

Lihaste ja luustiku valu

< 1

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

Väga sage

Palavik

Perifeersed tursed

Uuringud

Väga sage

Vere kreatiniinisisalduse

suurenemine

< 1

Esinemissagedused on ümardatud lähima täisarvuni.

Kaasa arvatud korduvad kõrvaltoimete terminid.

Sealhulgas surmajuhtumid.

Valikuks kasutati alamkategooria mõisteid (LLT, lower level term).

Turuletulekujärgsed spontaansed teatised.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Ravi katkestamine ja annuste vähendamine kõrvaltoimete tõttu

1552-st IMBRUVICA’ga B-rakuliste pahaloomuliste kasvajate vastu ravi saanud patsiendist katkestas

ravi peamiselt kõrvaltoimete tõttu 6%. Siia kuuluvad pneumoonia, kodade fibrillatsioon,

trombotsütopeenia, hemorraagia, neutropeenia, lööve ja artralgia. Kõrvaltoimeid, mille tõttu oli vajalik

annust vähendada, esines ligikaudu 8%-l patsientidest.

Eakad

1552-st IMBRUVICA’ga ravitud patsiendist 52% olid 65-aastased või vanemad. 3. või kõrgema astme

pneumooniat (≥ 65-aastastest patsientidest 12%-l ja < 65-aastastest patsientidest 5%-l) ja

trombotsütopeeniat (≥ 65-aastastest patsientidest 12%-l ja < 65-aastastest patsientidest 6%-l) esines

sagedamini IMBRUVICA’ga ravitud eakatel patsientidel.

Pikaajaline ohutus

Analüüsiti rohkem kui 5 aasta pikaajalisi andmeid, mis saadi 1178-lt IMBRUVICA’ga ravi saanud

patsiendilt (varem ravi mittesaanud KLL/SLL n = 162, retsidiveerunud/refraktaarne KLL/SLL n = 646

ja retsidiveerunud/refraktaarne MRL n = 370). KLL/SLL puhul oli ravi kestuse mediaan 51 kuud

(vahemik 0,2...98 kuud); 70% ja 52% patsientidest said ravi vastavalt rohkem kui 2 aastat ja rohkem

kui 4 aastat. MRL ravi kestuse mediaan oli 11 kuud (vahemik 0...87 kuud); 31% ja 17% patsientidest

said ravi vastavalt rohkem kui 2 aastat ja rohkem kui 4 aastat. IMBRUVICA’ga ravitud patsientide

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/423223/2020

EMEA/H/C/003791

Imbruvica (ibrutiniib)

Ülevaade ravimist Imbruvica ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Imbruvica ja milleks seda kasutatakse?

Imbruvica on ravim, mida kasutatakse järgmiste verevähi vormidega täiskasvanud patsientide raviks:

mantelrakuline lümfoom patsientidel, kelle haigus ei ole allunud varasemale ravile või on uuesti

tekkinud pärast varasemat ravi;

krooniline lümfotsüütleukeemia nii varem ravitud kui ka ravimata patsientidel;

Waldenströmi makroglobulineemia (ehk lümfoblastne lümfoom).

Imbruvicat tohib võtta ainsa ravimina, kuid kroonilise lümfotsüütleukeemiaga patsiendid tohivad seda

võtta ka koos bendamustiini ja rituksimaabiga või kas obinutusumaabi või rituksimaabiga.

Waldenströmi makroglobulineemiaga patsiendid tohivad seda võtta koos rituksimaabiga.

Need haigused esinevad harva ja Imbruvica nimetati kroonilise lümfotsüütleukeemia

harvikravimiks

26. aprillil 2012, mantelrakulise lümfoomi harvikravimiks 12. märtsil 2013 ja Waldenströmi

makroglobulineemia harvikravimiks 29. aprillil 2014.

Imbruvica toimeaine on ibrutiniib.

Kuidas Imbruvicat kasutatakse?

Imbruvicat turustatakse kapslite (140 mg) ja tablettidena (140, 280, 420 ja 560 mg). Mantelrakulise

lümfoomiga patsientide annus on 560 mg üks kord ööpäevas, kroonilise lümfotsüütleukeemiaga või

Waldenströmi makroglobulineemiaga patsientide tavaannus on 420 mg üks kord ööpäevas.

Ravi Imbruvicaga võib jätkata, kuni patsiendi seisund paraneb või püsib stabiilsena ja kõrvalnähud on

talutavad.

Kui patsient võtab muid ravimeid, mille korral võib esineda koostoimet Imbruvicaga, või kui tekivad

rasked kõrvalnähud, võib annust vähendada või ravi katkestada. Lisateavet Imbruvica kasutamise

kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt.

Imbruvica on retseptiravim. Ravi peab alustama ning jälgima vähiravimite kasutamises kogenud arst.

Imbruvica (ibrutiniib)

EMA/423223/2020

Lk 2/3

Kuidas Imbruvica toimib?

Imbruvica toimeaine ibrutiniib toimib kasvajaliste B-lümfotsüütide vastu, mis on teatud tüüpi

leukotsüüdid. Ibrutiniib blokeerib Brutoni türosiinkinaasi (teatud ensüüm, Btk), mis toetab B-

lümfotsüütide elumust ja levikut elunditesse, kus need rakud tavaliselt jagunevad. Btk blokeerimisega

vähendab ibrutiniib B-lümfotsüütide elumust ja levikut, lükates sellega edasi vähi progresseerumist.

Milles seisneb uuringute põhjal Imbruvica kasulikkus?

Krooniline lümfotsüütleukeemia

Põhiuuringus, milles osales 391 patsienti, kellel haigus ei allunud varasemale ravile või tekkis pärast

varasemat ravi uuesti, oli 66% Imbruvicat kasutanud patsientidest ühe aasta järel elus ja nende

haigus ei olnud progresseerunud. Ofatumumaabi (samuti vähiravim) rühmas oli see näitaja ligikaudu

Uuringus, milles osales 269 varem ravimata patsienti, oli ligikaudu 90% Imbruvicat kasutanud

patsientidest 1,5 raviaasta järel elus ja nende haigus ei olnud progresseerunud. Kloorambutsiili (samuti

vähiravim) rühmas oli see näitaja ligikaudu 52%.

Uuringus, milles osales 578 patsienti, kellel haigus ei allunud varasemale ravile või tekkis pärast

varasemat ravi uuesti, oli surnud või vähi progresseerumise tunnustega patsiente Imbruvicat koos

vähiravimite bendamustiini ja rituksimaabiga kasutanute rühmas 19% ning bendamustiini ja

rituksimaabi ilma Imbruvicata kasutanute rühmas 63%.

Uuringus, milles osales 229 varem ravimata patsienti, oli 79% Imbruvica ja obinutusumaabiga ravitud

patsientidest 31 kuu järel elus ja nende haigus ei olnud progresseerunud. Kloorambutsiili ja

obinutusumaabi rühmas oli see näitaja 36%.

Teises uuringus, milles osales 529 varem ravimata patsienti, oli 3 aasta järel ligikaudu 12%-l

Imbruvica ja rituksimaabiga ravitud patsientidest haigus progresseerunud või lõppenud surmaga.

Keemiaravi ja rituksimaabi rühmas oli see näitaja 25%.

Mantelrakuline lümfoom

Uuringus, milles osales 111 mantelrakulise lümfoomiga patsienti, kellel haigus ei allunud varasemale

ravile või tekkis pärast varasemat ravi uuesti, saavutas Imbruvicaga täieliku ravivastuse (pärast ravi

puudusid kõik vähisümptomid) 21% patsientidest ja osalise ravivastuse (patsiendi seisund paranes,

kuid säilis mõni haiguse sümptom) 47% patsientidest. Ravivastuse keskmine kestus oli 17,5 kuud.

Teises uuringus, milles osales 280 sellist patsienti, võrreldi Imbruvicat temsiroliimusega (samuti

vähiravim). Keskmine aeg patsiendi surmani või haiguse progresseerumiseni oli Imbruvicaga 15 kuud

ja temsiroliimusega 6 kuud.

Waldenströmi makroglobulineemia

Ühes põhiuuringus, milles osales 63 patsienti, kes olid varem saanud muud Waldenströmi

makroglobulineemia ravi, saavutas Imbruvicaga ravivastuse 87% patsientidest. Ravivastust mõõdeti

vere IgM-i (teatud valk) sisalduse vähenemisega; selle valgu sisaldus on Waldenströmi tõvega

patsientidel väga suur.

Uuringus, milles osales 150 Waldenströmi makroglobulineemiaga patsienti, oli 26 kuu pärast surnud

Imbruvica (ibrutiniib)

EMA/423223/2020

Lk 3/3

või vähi progresseerumise tunnustega patsiente Imbruvicat koos rituksimaabiga kasutanute seas 19%

ja ainult rituksimaabi kasutanute seas 56%.

Mis riskid Imbruvicaga kaasnevad?

Imbruvica kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 5st) on kõhulahtisus,

neutropeenia (neutrofiilide ehk teatud leukotsüütide väike sisaldus), luu- ja lihasevalu, verejooks,

lööve, palavik, liigesevalu, iiveldus, nina ja kurgu infektsioonid ning trombotsütopeenia

(trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus).

Kõige raskemad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 20st) on neutropeenia,

kopsupõletik, trombotsütopeenia, lümfotsüüdid (vere valgeliblede suur sisaldus) ja kõrge vererõhk.

Imbruvica kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Imbruvicaga ravitavad patsiendid ei tohi kasutada liht-naistepuna (taimne depressiooni- ja

ärevusravim). Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Imbruvica ELis heaks kiideti?

On tõendatud Imbruvica efektiivsus kroonilise lümfotsüütleukeemia progresseerumise edasilükkamisel

varem ravitud ning ravimata patsientidel. Imbruvica oli efektiivne ka halva prognoosi ja väheste

muude ravivalikutega patsientidel, kellel mantelrakuline lümfoom ei allunud varasemale ravile või

tekkis pärast varasemat ravi uuesti. Peale selle oli Imbruvica tõendatult efektiivne Waldenströmi

makroglobulineemiaga patsientidel. Ravimi kõrvalnähte peeti vastuvõetavaks.

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Imbruvica kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja

ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Imbruvica ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Imbruvica turustaja peab esitama lisaandmed Imbruvica kasulikkuse kohta kroonilise

lümfotsüütleukeemia ravis. Need andmed saadakse varem ravitud patsientide jätku-uuringust.

Imbruvica ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Imbruvica kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Imbruvica

kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Imbruvica kohta

Imbruvica on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 21. oktoobril 2014.

Lisateave Imbruvica kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/imbruvica.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08.2020

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information