FLEXIDERM

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
CAMPHOR 4 %; MENTHOL 10 %
Available from:
PERRIGO ISRAEL AGENCIES LTD
ATC code:
M02AX
Pharmaceutical form:
CREAM
Administration route:
TOPICAL
Manufactured by:
PERRIGO COMPANY, USA
Therapeutic group:
OTHER TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN
Therapeutic indications:
Temporarily relieves the minor aches and pains of muscles and joints associated with simple bacaches, arthritis, strains, bruises and sprains.
Authorization number:
140983174500
Authorization date:
2009-07-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

21-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

21-01-2021

ÌÈÁ˜Â¯‰†˙Â˜˙†ÈÙφÔίˆÏ†ÔÂÏÚ

±π∏∂†≠†Â¢Ó˘˙‰†®ÌÈ¯È˘Î˙©

̯˷†ÂÙÂÒ†„Ú†ÔÂÏÚ‰†˙‡†ÔÂÈÚ·†È؇¯˜

¯È˘Î˙·†ÈØ˘Ó˙˘˙

˙‡ȯ·‰†„¯˘Ó†È¢Ú†Ú·˜†‰Ê†ÔÂÏÚ†ËÓ¯ÂÙ

≤∞∞π†ÈÂÈ·†Â„È≠ÏÚ†¯˘Â‡Â†˜„·†ÂÎÂ˙Â

̯„ÈÒ˜ÏÙ

̯˜

∫·Î¯‰

Camphor 4%, menthol 10%,

methyl salicylate 30%

∫ÌÈÏÈÚÙ†È˙Ï·†ÌȯÓÂÁ

Purified water, edetate disodium, potassium

hydroxide, trolamine, stearic acid, arlacel

165, lanolin, polysorbate 80, carbopol 980.

∫˙ȇÂÙ¯†˙ÂÏÈÚÙ

ÌÈ·‡Î†Ï˘†˙ÈÓʆ‰Ï˜‰Ï†„ÚÂÈÓ†¯È˘Î˙‰

Ï˘†Ìȯ˜Ó·Â†¨·‚·Â†ÌȘ¯Ù·†¨Ìȯȯ˘·†ÌÈϘ

ÆÌÈÚ˜†˙¯·Á†¨ÌÈÒÂÙ˙†Ìȯȯ˘†¨Ô¯‚È˘

ø¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ†È˙Ó

„Á‡Ï†˙Â˘È‚¯†Íφ‰Ú„Ȇ̇†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

Æ¯È˘Î˙‰†È·ÈίÓÓ

∫˙¯‰Ê‡

˙·¯˜†ÌÈ˙ÈÚφ‰Ê†¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

ƇÙ¯·†ıÚÂÂȉφÈÏ·†˙΢ÂÓÓ†‰Ù˜˙†Â‡

‰Ù¯˙φ‡†Â‰˘ÏΆÔÂÊÓφ‰Ø˘È‚¯†Íȉ†Ì‡

ÚȄ‰φÍÈÏÚ†¨ÌÈËÏȈÈÏÒφ„ÁÂÈÓ·†¨È‰˘ÏÎ

Æ¯È˘Î˙·†˘ÂÓÈ˘‰†ÈÙφ‡Ù¯φÍÎ≠ÏÚ

ÆÌÈÈÈÚ‰†ÌÚ†Ú‚Ó·†‡Â·Ï†¯È˘Î˙φ˙˙φÔȇ

ÆÌÈÓ†ÌÚ†„ÈÓ†ÛÂË˘Ï†˘È†¨Ú‚Ó†Ï˘†‰¯˜Ó·

¯ÂÚ†Ïچ‡†ÌÈÁÂ˙Ù†ÌÈÚˆÙ†ÏÚ†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

Ɖ¯Â‚Ó

ÌȘ¯Ù†˙˜Ï„φÌÈÓ„‰†ÌÈ·ˆÓ·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

ÆÌÈ˘†±≤†ÏȂφ˙Á˙Ó†ÌÈ„ÏȆψ‡

∫˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙

˙¯Ó‚†Ì‡†Â‡†˙ÙÒÂ†‰Ù¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ†Ì‡

Á„φÍÈÏÚ†¨˙¯Á‡†‰Ù¯˙·†ÏÂÙȈ‰˙Ú†‰Ê

˙ÂÏÈÚÈ≠ȇ†Â‡†ÌÈÂÎÈÒ†ÚÂÓφȄΆÏÙËÓ‰†‡Ù¯Ï

Æ˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙Ó†ÌÈÚ·Â‰

∫ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙

ÔÓÊ·†¨¯È˘Î˙‰†Ï˘†‰Èˆ¯‰†˙ÂÏÈÚÙφÛÒÂ·

ÆȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†ÚÈÙ‰φ˙ÂÏÂÏچ·†˘ÂÓÈ˘‰

∫˙„ÁÂÈÓ†˙ÂÒÁÈÈ˙‰†˙·ÈÈÁÓ‰†È‡ÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙

≠†®¯È„©†˙ÈÓ˜ӆ˙˜Ï„†Â‡†¨‰Áȯن¨È¯Ȃ

ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†‰Ø˘È‚¯Ó†Íȉ†Â·˘†‰¯˜Ó†Ïη

Í˙˘‚¯‰·†ÈÂÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Â‡†¨‰Ê†ÔÂÏÚ·†ÂÈȈ†‡Ï˘

Æ„ÈÓ†‡Ù¯‰†ÌÚ†ıÚÈÈ˙‰Ï†ÍÈÏÚ†¨˙ÈÏÏΉ

∫‡Ù¯ӆ˙¯Á‡†‰‡¯Â‰†¯„Ú‰·†Ï·Â˜Ó†ÔÂÈÓ

Æͯˆ‰†ÈÙφÌÂÈ·†ÌÈÓÚÙ†≥≠¥†„Ú†Á¯Óφ˘È

Æ¢˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙ‡¢†ÛÈÚÒ†È؉‡¯

Æ˙ˆÏÓÂÓ‰†‰Ó‰†ÏÚ†¯Â·ÚφÔȇ

˙˜ÂÈ˙φÏÏΆͯ„·†„ÚÂÈÓ†Âȇ†‰Ê†¯È˘Î˙

˙‡¯Â‰·†‡Ï‡†¨ÌÈ˘†±≤†ÏȂφ˙Á˙Ó†ÌÈ„ÏÈÏÂ

ƇÙ¯‰

˘È†¨ÌÈÓȆ∑†ÍÂ˙†Í·ˆÓ·†¯ÂÙÈ˘†ÏÁ†‡Ï†Ì‡

ƇÙ¯φ˙ÂÙÏ

∫·Ï†ÈØÌÈ˘

ÈˆÈÁ†˘ÂÓÈ˘Ï†„ÚÂÈÓ†‰Ê†¯È˘Î˙†°ÚÂϷφ‡Ï

ÌÈÈÈÚ‰†ÌÚ†¯È˘Î˙‰†Ú‚ÓÓ†ÚÓȉφ˘È†Æ„·Ï·

Ʈۇ†¨‰Ù†Ô‚Ω†˙Âȯȯ†˙ÂÓ˜¯Â

∫˘ÂÓÈ˘‰†ÔÙ‡

„Ú†˙ÂÈ„Ú·†˙ÂÒÚφ·‡Î‰†¯Âʇ·†Á¯ÓÏ

ÌÂÓÈÁ†˙ȯη†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ†Æ¯ÓÂÁ‰†˙‚ÈÙÒÏ

Æ¯È˘Î˙‰†˙Áȯӆ¯Á‡Ï

Æ˙˜„‰ӆ‰˘È·Á·†¯Âʇ‰†˙‡†˘Â·ÁφÔȇ

°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ

¯ÂÓ˘Ï†˘È†˙¯Á‡†‰Ù¯˙†ÏΆ‰Ê†¯È˘Î˙

‡Ø†ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†Ì„Ȇ‚˘È‰Ï†ıÂÁÓ†¯Â‚̘҆ӷ

ƉÏÚ¯‰†ÈØÚÓ˙†ÍΆȄÈ≠ÏÚ†˙˜ÂÈ˙

„ÈÓ†È؉Ù†¨‰Ù¯˙‰†ÔÓ†„ÏȆÚÏ·†˙ÂÚË·†Ì‡

˙Êȯ‡†È؇·‰Â†ÌÈÏÂÁ≠˙È·†Ï˘†ÔÂÈÓ†¯„ÁÏ

ÆÍ˙ȇ†‰Ù¯˙‰

˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰†‡Ïφ‰‡˜‰Ï†Ì¯‚φÔȇ

°‡Ù¯Ó

˙‡†˜Â„·Ï†˘È†°Í˘ÂÁ·†˙ÂÙ¯˙†ÏÂËÈφÔȇ

˙ØÏËÂ†Íȉ˘†ÌÚÙ†Ï熉Ӊ†˙ÈÂÂ˙‰

‰Ø˜Â˜Ê†Íȉ†Ì‡†ÌÈÈÙ˜˘Ó†·Èί‰Ï†˘È†Æ‰Ù¯˙

Æ̉Ï

Æ±μ ° C ≠≥∞ ° C †¨¯„Á‰†˙¯Â˯ÙÓË· †∫‰ÒÁ‡

¨ÌȈÏÓÂÓ‰†‰ÒÁ‡‰Ø‰Êȯ‡‰†È‡˙†ÈÙφ̂

‡†Æ„·Ï·†˙Ï·‚ÂÓ†‰Ù˜˙φ˙Â¯Ó˘†˙ÂÙ¯˙

Ïη†°¯È˘Î˙‰†Ï˘†‰‚ÂÙ˙‰†Íȯ‡˙φ·Ï†ÌÈ˘Ï

˜ÙÈÒ˘†Á˜Â¯·†ıÚÂÂȉφÍÈÏÚ†¨˜ÙÒ†Ï˘†‰¯˜Ó

ƉÙ¯˙‰†˙‡†ÍÏ

ƉÊȯ‡†‰˙‡·†˙Â¢†˙ÂÙ¯˙†ÔÒÁ‡Ï†Ôȇ

±¥∞π∏Æ≥±∑¥μ †∫‰Ù¯˙‰†ÌÂ˘È¯†ßÒÓ

Æ·¢‰¯‡†¨Ô‚È˘ÈÓ†¨Ô‚‡Ï‡†¨Â‚ȯن˙¯·Á †∫Ô¯ˆÈ

˙ÂÈÂÎÂ҆χ¯˘È†Â‚ȯن ∫ԇ·È†ÌÂ˘È¯‰†ÏÚ·

Æμ±≤∞∞†˜¯·≠È·†¨≤π†È¢ÁφßÁ¯†¨Ó¢Ú·

¨Ó¢Ú·†Ï‡¯˘È†Ì¯‡Ù≠¯ÙÂÒ† ∫˜ÂÂÈ˘

Æ¥∂∑≤솉Èψ¯‰†¨≤±∑±†Æ„Æ˙

10.10.1113670

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE

WITHTHE PHARMACISTS' REGULATIONS

(PREPARATIONS)-1986

Read this package insert carefully in its

entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined

by the Ministry of Health and its content

was checked and approved

by it in June 2009

Flexiderm

Cream

Composition:

Camphor 4%, menthol 10%, methyl

salicylate 30%

Inactive ingredients:

Purified water, edetate disodium,

potassium hydroxide, trolamine, stearic

acid, arlacel 165, lanolin, polysorbate 80,

carbopol 980.

Therapeutic activity:

The preparation is intended for temporary

relief of minor pains of muscles, joints and

back, and in cases of arthritis, strains,

bruises and sprains.

When should the preparation not be

used?

Do not use this preparation if you are

sensitive to any of its ingredients.

Warnings:

Do not use thispreparationfrequently, or

for a long period, without consulting a

doctor.

If you are sensitive to any type of food or

medicine, especially to salicylates, inform

your doctor before using this preparation.

Do not allow contact of this preparation

with the eyes.In case of contact, wash

immediately with water.

Do not use on open wounds or irritated

skin.

Do not use in arthritis-like conditions in

children under 12 years of age.

Drug interactions:

If you are taking another drug or if you

havejust finished treatment with another

medicine, inform the attending doctor, in

order to prevent hazards or lack of efficacy

arising from drug interactions.

Side effects:

In addition to the desired effect of the

preparation, adverse reactions may occur

during the course of treatment with this

preparation.

Side effects that require special attention:

Irritation, rash, or local inflammation (rare)

- stop treatment and refer to the doctor.

effects not mentioned in this leaflet, or if

there is a change in your general health,

consult your doctor immediately.

Recommendeddosageunless

otherwise prescribed byyour doctor:

Apply up to 3-4 times a day as needed.

See section“Directions for use”.

Do not exceed the recommended dose.

This preparation is not usually intended

for administration to infants and children

under 12 years of age, unless directed

by the doctor.

If there is no improvement in your condition

within 7 days, refer to the doctor.

Attention:

Do not swallow!This preparation is

intendedfor external use only.

Avoid contact of the preparation with the

eyes and mucous membranes (e.g.mouth,

nose).

Directions for use:

Apply to the painful area and massage

gently until the cream is absorbed.

Do not use a heating pad after application.

Do not bandage tightly.

Avoidpoisoning!

This preparation, and all other medicines,

must be stored in a safe place out of the

reach of children and/or infants, to avoid

poisoning.

If a child has accidentally swallowed the

medicine, proceed immediately to a

hospital emergency room and bring the

package of the medicine with you.

Donotinducevomiting unless explicitly

instructed to do so bya doctor!

Donottakemedicinesinthedark! Check

the label and the doseeachtime you take

your medicine.Wear glasses if you need

them.

Storage:

At room temperature, 15 o C-30 o C.

Even if kept in their original container and

stored as recommended, medicines may

be kept for a limited period only.Please

note the expiry date of the preparation! In

case of doubt, consult the pharmacist who

dispensed the medicine to you.Do not

store different medications in the same

package.

License number:14098.31745

Manufacturer:

Perrigo company,Allegan, Michigan, USA.

Registration holder and importer:

Perrigo Israel Agencies Ltd.,

29 Lehi Street, Bnei-Brak, 51200.

Marketing:

Super-Pharm Israel Ltd.,

P.O.B.2171, Herzliya 46725.

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information