EXTEROL 5 % EAR DROPS

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
UREA HYDROGEN PEROXIDE
Available from:
TRUPHARM MARKETING 1985 LTD.
ATC code:
S02AA06
Pharmaceutical form:
DROPS
Composition:
UREA HYDROGEN PEROXIDE 5 %
Administration route:
OTIC
Prescription type:
Not required
Manufactured by:
DERMAL LABORATORIES LTD., UK
Therapeutic group:
HYDROGEN PEROXIDE
Therapeutic area:
HYDROGEN PEROXIDE
Therapeutic indications:
An aid for the removal of hardened ear wax.
Authorization number:
026 32 24656 00
Authorization date:
2012-09-30

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

21-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

21-01-2021

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 2012 רבוטקואב ודי לע 5% לורטסקא םיינזוא תופיט :בכרה

Urea

Hydrogen

Peroxide

5.0%

:וזוכירו ליעפה רמוחה

8-Hydroxyquinoline,

Glycerol

:םיליעפ יתלבה םירמוחה .םיינזואהמ הוועש תרסהל רזע יעצמא :היוותה םינטק םיתיתפל יעבט ןפואב קרפתהל הטונ ןזואב תרצונה הוועשה תויומכ םירצוי םימיוסמ םישנא .םישמ ילב ןזואהמ םישרפומ רשא המיסחל םורגלו רבטצהל הלולע וזו ןזואב הוועש לש רתוי תולודג תוחונ יא תשגרהל םורגלו לודגל הכישממ וזה המיסחה .ןזואב חתפתהל םילולע לפוטמ אל רצונה קקפה םא ךשמהב .ןזואב תואלמו .העימשב הדירי ףאו תרוחרחס ,באכ לש םימוטפמיס לורטסקא תופיט תועצמאב השקה הוועשה לש קקפב לפטל ןתינ רחאל .םינטק םיקלחל התוא תוקרפמו הוועשה תא תוככרמ רשא םירקמבו תולק רתיב ןזואהמ הוועשה תא ריסהל ןתינ תופיטב שומישה .קרזמ תועצמאב לופיטב ךרוצהמ ענמיהל םיבר .ןזואהמ הוועש יקקפ תקחרהל תדעוימ הפורתה ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ .הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא םא וא ,ףותה רועב בקנל ששח וא בקנ לש הרקמב שמתשהל ןיא ןזואב והשלכ רחא יוקילמ ת/לבוס ךניהש וא תרוחרחס ה/שח ךניה .)םיינזואב לוצלצ - סוטיניט וא םוהיז ,תקלד ,הליזנ ,באכ אמגודל( רחאל וא הקרזה תועצמאב לופיט ירחא םימי 2-3 שמתשהל ןיא ןיטולחלש - רחא ילכ לכב וא םיינרופיצב ,םסיקב ןיב ,ינכמ טוטיח .הוועשה תא ריסהל ץמאמב ,ץלמומ וניא הנורחאל תשמתשה וא ת/שמתשמ ךניה םא שמתשהל ןיא .ןזואב רחא רישכתב .העימש רישכמ םע תינמז וב שמתשהל ןיא תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה .ןזואב תויעבמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא :תורהזא .אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא :תויתפורת-ןיב תובוגת ידכ ,לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג .תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :יאוול תועפות .ןזואב הסיסת לש השוחת :ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע ,העימשב הדירי ,תרוחרחס :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות םיינזואב םילוצלצ ,)דואמ רידנ( םיענ אל םעט ,ןזואב באכ וא יוריג .אפורל י/הנפו לופיטה תא י/קספה :)רידנ( וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע :םידליב יאוול תועפות .ה/דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות .וטרופש תודחוימ יאוול תועפות ליעל י/האר םעפ תופיט 5 דע :אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ רובעל ןיא .ךרוצה יפל וא םימי 3-4 ךשמב תוחפל םויב םיימעפ וא שי ,םימי 3-4 ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .תצלמומה הנמה לע .אפורל תונפל !עולבל אל !בל י/םיש .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת ,םייניעה םע עגמ לש הרקמב .םייניעה םע רישכתה עגמ עונמל שי .םימ םע בטיה ןתוא ףוטשל שי הסכמה תא י/בבוס קובקבה תחיתפל .ךידי י/ץחר :שומישה ןפוא תלפוטמה ןזואהש ךכ ךשאר תא י/הטה וא י/בכש .ןועשה ןוויכ דגנ ןזואה ךותל הפורתה תא תונידעב י/ףטפט .הלעמ יפלכ הנפת הפורתל רשפאל ידכ תוקד רפסמ ךשמל תעבקש בצמב י/ראשיהו .ןזואה םינפל עיגהל םושב ועגי אל ףלזמה הצק וא קובקבה תייפש י/דפקה םימוהיז תעינמל תטחממ םע תופיטה ףדוע תא י/בגנ .)ןזואה וא דיה ללוכ( חטשמ י/ץחרת לא .היינשה ןזואב ךרוצה תדימב הלועפה לע י/רוזח .ריינ .בטיה לכימה תא י/רוגסו ריינ תיפמב י/בגנ !ףלזמה תא ?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ .לופיטה תפוקת ךשמל ןפג רמצ םע םיינזואה תא י/םותסת לא !הלערה י/ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת תנמ תלטנ םא .הלערה י/ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש לש ןוימ רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי אלל האקהל י/םורגת לא .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו םילוח-תיב וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא !אפורמ תשרופמ הארוה םעפ לכב הנמהו תיוותה י/קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .ךירכמ .םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה .הפורת ת/לטונ ךניהש בטיה י/רוגס ,הדימעב קובקבה תא י/רומש .25

לעמ אל :הנסחא רומשל ןיא קובקבה תחיתפ רחאל .הספוקל קובקבה תא י/רזחהו .תועובש 4 -מ רתוי ותוא הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא דציכ חקורב י/ץעוויה ,חפל וא בויב ימל הפורתה תא ךילשהל ןיא .ךרוצ ןהב ןיאש תופורת דימשהל 263224656 :הפורתה םושיר 'סמ .הילגנא ,סטרה ,רומסוג ,מ"עב למרד תודבעמ :ןרצי ,מ"עב 1985 קוויש םראפורת :םושירה לעב ,8105 .ד.ת ,גלופ תוישעת קראפ .הינתנ םורד .ת.א

02-03.13 PL-1009

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully

in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of

Health and its content was checked and approved by it in

October 2012

EXTEROL 5%

Ear Drops

Composition:

Active ingredient and its concentration:

Urea Hydrogen Peroxide 5.0% w/w

Inactive ingredients: 8-Hydroxyquinoline, Glycerol

Indication: An aid for the removal of ear wax.

The wax that forms in the ear tends to break down naturally into

small flakes which are discharged from the ear unnoticed. Some

people produce larger quantities of ear wax, which can build up

and cause a blockage in the ear. This blockage continues to grow

causing a feeling of discomfort and fullness in the ear. Later on, if

the plug formed is not treated, symptoms such as pain, dizziness

and even some loss of hearing, may develop.

The plug of hard wax can be treated by using Exterol drops which

soften and break down the ear wax into small pieces. After using

the drops, the wax can be removed from the ear more easily and

in many cases the need for syringing can be avoided.

The medicine is intended for removal of wax plugs from the ear.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if there is a known sensitivity to any

of its ingredients.

Do not use if your ear drum is perforated or if there is suspicion

of perforation, or if you feel dizzy, or if you suffer from other ear

impairment (such as, pain, leakage, inflammation, infection or

tinnitus - ringing in the ears).

Do not use for 2-3 days after syringing or after mechanical effort

to dislodge wax, whether using a toothpick, fingernails, or any

other implement – which is definitely not recommended.

Do not use if you are using or have recently used another

preparation in the ear.

Do not use concomitantly with a hearing aid.

Do not use this medicine without consulting a doctor before

starting treatment:

If you are suffering or have suffered in the past from ear

problems.

Warnings: Do not use this medicine frequently or for a prolonged

period without consulting a doctor.

If you are sensitive to any food or medicine, inform your doctor

before using the medicine.

Drug interactions: If you are taking another drug or if you have

just finished treatment with another medicine, inform the attending

doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from

drug interactions.

Side effects: In addition to the desired effect of the medicine,

adverse reactions may occur during the course of taking this

medicine, for example: a bubbling sensation in the ear.

Side effects that require special attention: dizziness, some loss

of hearing, irritation or pain in the ear, unpleasant taste (very rare),

ringing in the ears (rare): stop treatment and refer to the doctor.

In the event that you experience side effects not mentioned in

this leaflet, or if there is a change in your general health, consult

your doctor immediately.

Adverse reactions in children: Parents must inform the attending

doctor about any side effect, as well as any additional medicine

being taken by the child.

See above for details of special side effects.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your

doctor: Up to 5 drops once or twice a day for at least 3-4 days,

or as necessary. Do not exceed the recommended dose. If there

is no improvement in your condition within 3-4 days, refer to

the doctor.

Attention: Do not swallow!

This medicine is intended for external use only.

Avoid contact of the preparation with the eyes. In case of contact

with the eyes, rinse them thoroughly with water.

Directions for use: Wash your hands. To open the bottle, turn the

cap counterclockwise. Lie down or tilt your head so that the ear

being treated faces upward. Gently instill the medicine into the

ear and remain in the same position for a few minutes to enable

the medicine to reach the inside of the ear.

To prevent contamination- make sure that the edge of the bottle

or the tip of the dropper does not touch any surface (including the

hand or the ear). Wipe the excess drops with a tissue. Repeat the

procedure, if necessary, in the other ear. Do not wash the dropper!

Wipe it with a paper towel and close the bottle tightly.

How can you contribute to the success of the treatment?

Do not plug the ears with cotton wool during the treatment

period.

Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be

stored in a safe place out of the reach of children and/or infants,

to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has

accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a

hospital emergency room and bring the package of the medicine

with you. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to

do so by a doctor! Do not give this medicine to your relatives,

neighbors or acquaintances. Do not take medicines in the dark!

Check the label and the dose each time you take your medicine.

Wear glasses if you need them.

Storage: Not above 25°C. Keep the bottle upright, close it well

and return the bottle to the carton. After opening the bottle, do

not keep it for more than 4 weeks.

Even if kept in their original container and stored as recommended,

medicines may be kept for a limited period only. Please note

the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the

pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store

different medications in the same package. Do not discard the

medicine via wastewater or household waste. Ask the pharmacist

how to dispose of medicines that are no longer needed.

License number: 263224656

Manufacturer: Dermal Labs Ltd., Gosmore, Herts, UK.

License Holder:

Trupharm Marketing 1985 Ltd.,

Poleg Industrial Park, P.O.B. 8105,

Industrial Zone South Netanya.

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information