ENALADEX 5 MG

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ENALAPRIL MALEATE
Available from:
DEXCEL LTD, ISRAEL
ATC code:
C09AA02
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
ENALAPRIL MALEATE 5 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
DEXCEL LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
ENALAPRIL
Therapeutic area:
ENALAPRIL
Therapeutic indications:
Treatment of essential hypertension, renovascular hypertension congestive heart failure and to reduce mortality in patients with all degrees of heart failure. To retard the development of symptomatic heart failure in asymptomatic patients with left ventricular dysfunction.
Authorization number:
115 84 29809 00
Authorization date:
2014-11-11

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

26-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

14-11-2019

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

עדימ ( עדימ (

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ןכרצל ןכרצל

ןכדועמ( ןכדועמ(

05.2013

05.2013

ךיראת

23.03.2016

םש

םירישכת

תילגנאב

ירפסמו

םושירה

ENALADEX 5mg (115-84-29809-00)

ENALADEX 10mg (115-85-29810-00)

ENALADEX 20mg (115-86-29811-00)

םש

לעב

םושירה

לסקד

מ"עב

ספוט

הז

דעוימ

טורפל

תורמחהה

!דבלב שי

אורקל

תא

לכ

ןולעה תורמחהה

תושקובמה

קרפ

ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח תויוותה

ןיא יתמ שמתשהל

?

רישכתב :םא הפורתב שמתשהל ןיא

לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא )"ףסונ עדימ"-ףיעס האר( הפורתה

תופורתל תיגרלא הבוגת רבעב ךל התייה יבכעמ תצובקמ סקדלנאל תומודה תורחא ( ןיסנטויגנא ךפהמה םיזנאה

Inhibitor

יגרלאש החפשמ ןב ךל שיש וא ) תצובקמ תורחא תופורתל וא סקדלנאל .ןיסנטויגנא ךפהמה םיזנאה יבכעמ

םג ףידע( ךליאו ישילשה שדוחהמ ןוירהב תליחתב סקדלנא תליטנמ ענמיהל )"הקנהו ןוירה" ףיעס יאר ,ןוירהה

םייוקיל םע םידליו תוקוניתב שמתשהל ןיא .הילכה דוקפתב

ראווצה )תקצב( תוחיפנמ רבעב תלבס ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה ,םינפה המישנ וא העילב יישקל המרגש עקר לע וא העודי אל הביסמ )המדאויגנא( יתשרות

תויעבמ לבוס וא תרכוס הלוח התא הליכמה הפורת לטונ התאו תוילכב .םדה ץחל תדרוהל ןריקסילא םיבצמהמ דחאו הדימב הפורתה תא לוטיל ןיא ךניאו הדימב .ךיבגל ןוכנ ליעל םיראותמה תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה ,חוטב .וז הפורת :םא הפורתב שמתשהל ןיא

ענמיהל םג ףידע( ישילש שדוח רחאל ןוירהב ףיעס יאר ,ןוירהה תליחתב סקדלנא תליטנמ

)"הקנהו ןוירה"

לירפלנא( ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא סקדלנאל תומודה תורחא תופורתל ,)טאלאמ ןיסנטויגנא ךפהמה םיזנאה יבכעמ תצובקמ

ACE Inhibitor

םיביכרמהמ דחא לכל וא ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

)"ףסונ עדימ"

תיגרלא הבוגת הווח רשא החפשמ ןב ךל שי יבכעמ תצובקמ תורחא תופורתל וא סקדלנאל תלבס םא וא ןיסנטויגנא ךפהמה םיזנאה )תקצב( תוחיפנמ רבעב ראווצה ,םינפה , םייפעפעה ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה , )המדאויגנא( המישנ וא העילב יישקל המרגש .יתשרות עקר לע וא העודי אל הביסמ

םייוקיל םע םידליו תוקוניתב שמתשהל ןיא הילכה דוקפתב

תוילכב תויעבמ לבוס וא תרכוס הלוח התא תדרוהל ןריקסילא הליכמה הפורת לטונ התאו .םדה ץחל םיבצמהמ דחאו הדימב הפורתה תא לוטיל ןיא ,חוטב ךניאו הדימב .ךיבגל ןוכנ ליעל םיראותמה אפורב ץעוויה חקורב וא .וז הפורת תליטנ ינפל תורהזא תודחוימ תועגונה שומישל

וז הפורת תליטנ לע לפטמה אפורל חוודל שי :ינפל חותינ

ללוכ(

,)ילטנד

,םוריח לופיט

לכ הלועפ

הכורכה

,)תימוקמ ללוכ( המדרהב וא םדהמ לורטסלוכ קוליסל ינכמ לופיט תוציקעל תיגרלא הבוגת תתחפהל לופיט

ירחא יתפוקת ןפואב בוקעי אפורהו ןכתי תומרו ,םד ץחל ,תוילכה ידוקפת םיטילורטקלאה )ןגלשא ןוגכ( םג האר .םדב ףיעס

."םא הפורתב שמתשהל ןיא"

םדה ץחל תא הדירומ הפורתהש בל םיש הפורתב תוערצ וא םירובד אפורל חוודל שי ןכ ומכ , הערצ וא הרובד ידי לע תצקענו הדימב סקדלנאב לופיטה ךלהמב

העזה לש םיבצמב תונריעב טוקנל שי ןומיא תעב וא םח ריוא גזמב לשמל( תרבגומ ינפוג

לופיט ןמזב תרבגומ העזהש ןוויכ , ל םורגל הלולע וז הפורתב ,תרוחרחס שטל .ןופליעל וא שוט

ןגלשא ירגוא םירישכתב שמתשהל ןיא םילטונה בל תקיפס-יא םע םילפוטמב .סקדלנא

לש תועובש רפסמ ושרדי םימייוסמ םישנאב לע תיבטימה העפשהה תגשהל דע לופיט .םדה ץחל

םדה ץחל תא הדירומ הפורתהש בל םיש )רוע ימוחש( יאקירפא אצוממ םילפוטמב .םירחא םילפוטמל האוושהב התוחפ תוליעיב שוחל לולע התא ,רישכתב לופיטה תליחתב תועפות .ףלעתהל דמוע התאש וא תרוחרחס הזו הדימב .םדה ץחלב הדירי לשב תומרגנ ולא לע לקהל הלוכי הביכש .אפורה תא עדיי ,הרוק ךשמהב ללכ ךרדב תפלוח וז העפות .העפותה .לופיטה דימ תונפלו סקדלנאב לופיטה תא קיספהל שי ףיעס םג האר( םיאבה םינמיסה תעפוהב אפורל :)"יאוול תועפות"

החירפ וא יוריג ,דרג :ןוגכ היגרלא ינמיס המישנב םיפוצפיצ וא המישנ רצוק ,רועב ,םינפה לש תוחיפנ ,הפה ,םייניעה

,םייתפשה םיישקל םורגל הלולעש ןורגה ,ןושלה תוחיפנ .העילבב וא המישנב ;םייפגב החירפ .)תלרח( רועב המודא

,ןטב באכ ,ןובאת ןדבוא ,תופייע ,הובג םוח לש הבהצה :ןוגכ םינמיסב תאטבתמ( תבהצ )ןיעה ןבול לש וא רועה

ולא ,דבכ תקיפס-יא , סיטיטאפה לע דיעהל םילולעה םימוטפמיס הרמ רוניצ לש המיסח וא )דבכה תקלד( הרמה רוניצמ הרמה תמירז לש הריצע( .)דבכב

ךשמב השלוח ,תופייע

ןכמ רחאלו םימי תוחיפנ ,ןורג באכ :ןוגכ םינמיס תעפוה ישוק ,הזחב םיבאכ ,הפמילה תוטולב רצוק וא םוח ,רידס יתלב בל בצק ,העילבב העיגפל םינמיס תויהל םילולע רשא המישנ .תונבלה םדה תוירודכב תיסקוט

...

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש שי

ענמיהל

הכירצמ

תרבגומ

לש

תואקשמ םיפירח

תעב

לופיטה

הפורתב

וז תויה , סקדלנאב לופיטה תעב לוהוכלא תייתשו םדה ץחלב הדח הדיריל םורגל הלולע השלוח ,ףוחיר תשוחת ,תרוחרחס תשוחתו .ןופליע וא

...

:תונוכמב שומישו הגיהנ שומישה הפורתב

וז

לולע

םוגפל

תונריעב

וא

םורגל

ל תופייע ,תרוחרחס ,תוינונשי שוטשט וא שוטשט

יארה

.

ךניהו הדימב מ ענמה ,ולא תועפותב שח הגיהנ

,בכרב

תלעפה

תונוכמ

תונכוסמ

לכ

תוליעפ תבייחמה

תונריע

וא

היאר

הלולצ

םילפוטמב ( יאקירפא אצוממ רוע ימוחש

םילפוטמל האוושהב התוחפ תוליעיב .םירחא ,ךייבגל םינוכנ הלעמ םיבצמהש חוטב ךניא םא .הפורתה תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה

וז הפורת תליטנ לע לפטמה אפורל חוודל שי :תואבה תורודצורפה ינפל חותינ

ללוכ( ,)ילטנד

,םוריח לופיט

לכ

הלועפ

הכורכה המדרהב )תימוקמ ללוכ( קוליסל ינכמ לופיט , םדהמ לורטסלוכ

)סיזרפא לופיט וא םירובד תוציקעל תיגרלא הבוגת תתחפהל תוערצ וא

הדימב אפורל חוודל שי ןכ ומכ ךלהמב הערצ וא הרובד ידי לע תצקענו סקדלנאב לופיטה

ןוכנ הלעמ םיבצמהמ רתוי וא דחא םא םיינישה אפורב וא אפורב ץעוויה ,ךייבגל .הרודצורפה ינפל

העזה לש םיבצמב תונריעב טוקנל שי ןומיא תעב וא םח ריוא גזמב לשמל( תרבגומ ינפוג

לופיט ןמזב תרבגומ העזהש ןוויכ , ל םורגל הלולע וז הפורתב ,תרוחרחס שטל .ןופליעל וא שוט

ןגלשא ירגוא םירישכתב שמתשהל ןיא םילטונה בל תקיפס-יא םע םילפוטמב .סקדלנא

שוחל לולע התא ,רישכתב לופיטה תליחתב תועפות .ףלעתהל דמוע התאש וא תרוחרחס הדימב .םדה ץחלב הדירי לשב תומרגנ ולא הלוכי הביכש .אפורה תא עדיי ,הרוק הזו ךרדב תפלוח וז העפות .העפותה לע לקהל .לופיטה ךשמהב ללכ

תונפלו סקדלנאב לופיטה תא קיספהל שי האר( םיאבה םינמיסה תעפוהב אפורל דימ ףיעס םג

:)"יאוול תועפות"

וא יוריג ,דרג :ןוגכ היגרלא ינמיס וא המישנ רצוק ,רועב החירפ לש תוחיפנ המישנב םיפוצפיצ ,םינפה ,הפה ,םייניעה ןורגה ,ןושלה ,םייתפשה המישנב םיישקל םורגל הלולעש תוחיפנ .העילבב וא ;םייפגב .)תלרח( רועב המודא החירפ

,ןובאת ןדבוא ,תופייע ,הובג םוח תאטבתמ( תבהצ ,ןטב באכ רועה לש הבהצה :ןוגכ םינמיסב )ןיעה ןבול לש וא

תקיפס-יא , םילולעה םימוטפמיס ולא ,דבכ תקלד( סיטיטאפה לע דיעהל הרמ רוניצ לש המיסח וא )דבכה רוניצמ הרמה תמירז לש הריצע( .)דבכב הרמה

ךשמב השלוח ,תופייע

םימי :ןוגכ םינמיס תעפוה ןכמ רחאלו תוטולב תוחיפנ ,ןורג באכ ישוק ,הזחב םיבאכ ,הפמילה ,רידס יתלב בל בצק ,העילבב רשא המישנ רצוק וא םוח העיגפל םינמיס תויהל םילולע .תונבלה םדה תוירודכב תיסקוט

...

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש שי

ענמיהל

הכירצמ

תרבגומ

לש

תואקשמ לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא .המודכו

םיפירח

תעב

לופיטה

הפורתב

וז תויה , סקדלנאב לופיטה תעב לוהוכלא תייתשו ץחלב תיתועמשמ הדיריל םורגל הלולע תרוחרחס תשוחתו םדה ,ףוחיר תשוחת , השלוח .ןופליע וא

...

:תונוכמב שומישו הגיהנ

שומישה

הפורתב

וז

לולע

םוגפל

תונריעב

וא

םורגל

ל ,תופייע תרוחרחס וא

תוינונשי

שוטשט וא שוטשט

יארה

ךניהו הדימב מ ענמה ,ולא תועפותב שח הגיהנ

,בכרב

תלעפה

תונוכמ

תונכוסמ

לכ

תוליעפ תבייחמה

תונריע

וא

היאר

הלולצ

לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא .המודכו ןיא שמתשהל הפורתב ילבמ ץעוויהל ינפל אפורב תלחתה לופיטה

תאש וא( ןוירהב תאש תבשוח ןוירהב תא הקינמ תא םא וא )ןוירהל סנכהל היושע )"הקנהו ןוירה" ףיעס יאר(

התא לבוס

תוקידב ףיעס האר( תרכוסמ .)בקעמו

.בלב תויעבמ לבוס התא

אטבתהל לולע( ךומנ םד ץחל ךל שי דחוימב תרוחרחס וא ןופליע ,השלוחב .)דמענ התאשכ

םדה ילכ לש ןגלוק תלחממ לבוס התא תקלד ,)תיתנמדא תבאז( סופול :ןוגכ רוביח תמקר תשרט ,תיתנורגש םיקרפמ יוכידל תופורת לטונ התא ,)המרדורלקס( תופורתה תא לטונ התא ,ןוסיחה תכרעמ םייקתמש וא דימאניאקורפ וא לונירופולא .ולאה םימרוגה לש בוליש

המר :ןוגכ םדה תכרעמב תויעב ךל שי םינבל םד יאת לש רסוח וא הכומנ הכומנ המר ,)סיזוטיצולונרגא / הינפורטואנ( הכומנ המר ,)הינפוטיצובמורת( תויסט לש .)הימנא( םימודא םד יאת לש

;דבכב תויעב ךל שי

םדה ילכב תויעב ב תויעב ; חומב ללוכ( הילכ

לש תורצה וא הילכה קרוע )הילכ ילתשומ ןוויכ המרל םורגל לוכי הפורתב לופיטהש תויהל הלולעה םדב ןגלשא לש ההובג רחא בוקעל ךרטצי אפורהו ןכתי .הרומח ןונימה תא תונשלו ךמדב ןגלשאה תמר םאתהב סקדלנא לש

יוצמ ךניה וא הזילאיד ילופיט רבוע התא ןרתנ תלד הטאיד לש רטשמ תחת

םע תיגרלא הבוגתמ תלבס םעפ יא ןורגב וא ןושלב ,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ,דוריג, המישנ יישק וא העילב יישק םעו , םיידי/תועורז יבג לע םימודא םינמיס יכ בל םיש .)המדאויגנא( ןורג, םיילגר ימוחש( יאקירפא אצוממ םילפוטמ וז הבוגתל רבגומ ןוכיסב םניה) רוע ךפהמה םיזנאה יבכעמ םע לופיטב ןיסנטויגנא

ACE Inhibitor

ליג לעמ התא

םילושלש וא תואקהמ הנורחאל תלבס .םיבורמ

התא ךל תרתומה חלמה תומכב לבגומ ךנוזמב

םינתשמ ,ןגלשא תפסות לטונ םיליכמה חלמ יפילחת וא ןגלשא ירגוא .ןגלשא

התא שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל

אטבתהל לולע( ךומנ םד ץחל ךל שי דחוימב תרוחרחס וא ןופליע ,השלוחב .)הדימע בצמל רבעמב

ךל שי .חומב םדה ילכב תויעב

התא מ לש תורציהמ לבוס םתס

בל

וא )יפינצ-ודה םתסמה תורציה תורציה וא םיקרועה בא התא םא היעבמ לבוס בלב רירש לש תיפורטרפיה הלחמ( בלה

םימרוג ולא םיבצמ םד תמירזל .בלהמ הבוט תוחפ

ב תויעב ךל שי ללוכ( הילכ

לש תורצה וא הילכה קרוע )הילכ ילתשומ ןוויכ המרל םורגל לוכי הפורתב לופיטהש תויהל הלולעה םדב ןגלשא לש ההובג רחא בוקעל ךרטצי אפורהו ןכתי .הרומח ןונימה תא תונשל וא ךמדב ןגלשאה תמר .םאתהב סקדלנא לש

תואבה תופורתהמ תחא לכ לטונ ךנה :םד ץחל רתיב לופיטל

ימסוח תחפשממ תופורת ןיסנטויגנא רוטפצרה

ARBs

,ןטרסימלט ,ןטרסלו ןוגכ ךנה םא דוחייב ,)ןטרסבריא תורושקה תוילכב תויעבמ לבוס .תרכוסל

.ןריקסילא

דבכב היעב ךל שי

המר :ןוגכ םדה תכרעמב היעב ךל שי םינבל םד יאת לש רסוח וא הכומנ המר ,)סיזוטיצולונרגא / הינפורטיונ( ,)הינפוטיצובמורת( תויסט לש הכומנ םימודא םד יאת לש הכומנ המר .)הימנא(

תיגרלא הבוגתמ תלבס םעפ יא ,דוריג :םיללוכ םינימסתה ,)המדאויגנא( יבג לע םימודא םינמיס /תועורז ,םיידיה ,םינפב תוחיפנ ,ןורגהו םיילגרה תופכ םייניעה ביבס וא ןושלב ,םייתפשב , םיש .המישנ וא העילב יישק םע ןורגב ןוכיסב םניה רוע ימוחש םילפוטמ יכ בל יבכעמ םע לופיטב וז הבוגתל רבגומ .ןיסנטויגנא ךפהמה םיזנאה

לטונ ,הזילאיד ילופיט רבוע התא תחת יוצמ ךניה ,תונתשמ תופורת וא םיחלמ תלד הטאיד לש רטשמ תלבס הנורחאל םילושלש וא תואקהמ .םיבורמ

התא לבוס

.תרכוסמ ירחא בוקעל ךילע יהשלכ

שבי לועישמ לבוס התא

)הימלקרפיה( ההובג ךמדב ןגלשאה תמר הכומנ ךמדב ןרתנה תמרש וא

.תונתשמ תופורת לטונ ךניה

ימסוח תחפשממ תופורת לטונ ךנה ,ןטרסלו ןוגכ( ןיסנטויגנא רוטפצרה ךנה םא דוחייב ,)ןטרסבריא ,ןטרסימלט תרכסב תורושקה תוילכב תויעבמ לבוס אפורהו ןכתי .ןירקסילא לטונ ךנהש וא ידוקפת ירחא יתפוקת ןפואב בוקעי םדב םיחלמה תומרו ,םד ץחל ,תוילכה שמתשהל ןיא" ףיעס םג האר .ךלש . "םא הפורתב

הנתשהמ הנורחאל תלבסש וא לבוס ךניה תרבגומ

דחוימב ,םדב רכוס לש תוכומנ תומר .לופיטה לש ןושארה שדוחה ךלהמב הלולע םדב ןגלשאה תמר יכ םג ןכתיי רתוי ההובג תויהל

ףיעס האר(

)"בקעמו תוקידב"

.בלב תויעבמ לבוס התא

התא

ךל תרתומה חלמה תומכב לבגומ ךנוזמב

םינתשמ ,ןגלשא תפסות לטונ םיליכמה חלמ יפילחת וא ןגלשא ירצוא .ןגלשא

תאש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא וא ןוירהב תויהל היושע סנכיהל תננכתמ ןוירהל

תליחתב תצלמומ הניא הפורתה רחאל הפורתה תא לוטיל ןיא .ןוירהה וירהל ישילשה שדוחה

שומישש ינפמ , קזנל םורגל לולע ,הז בלשב הפורתב קוניתל רומח ףיעס יאר(

"הקנהו ןוירה" .)"םא הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעסו

ליג לעמ התא

םדה ילכ לש ןגלוק תלחממ לבוס התא תקלד ,)תיתנמדא תבאז( סופול :ןוגכ רוע תשרט ,תינורגש םיקרפמ יוכידל תופורת לטונ התא ,)המרדורלקס( תופורתה תא לטונ התא ,ןוסיחה תכרעמ םייקתמש וא דימאניאקורפ וא לונירופולא .ולאה םימרוגה לש בוליש

התא שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל יהשלכ

שבי לועישמ לבוס התא

)הימלקרפיה( ההובג ךמדב ןגלשאה תמר הכומנ ךמדב ןרתנה תמרש וא

הנורחאל תלבסש וא לבוס ךניה תרבגומ הנתשהמ

ןיב תובוגת תויתפורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :חקול התא םא דחוימב

תופורת

לשמל תושמשמה תורחא תדרוהל

םד ץחל בל תולחמב לופיטלו ,אטב ימסוח ןוגכ( תופורת

,תונתשמ ,םיטארטינ

סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא

יבכעמל תוכייתשמה תופורת םיזנא

ךפהמ

ןיסנטויגנא הפורתה וא )ןריקסילא ןוכיסה תא ריבגהל תולולעה םורגל תולולע ןקלחבו םד ץחל תתל םייונישו םדב ןגלשאה תומרב הילעל .תוילכ תקיפס-יא ללוכ יתילכה דוקפיתב

וא סקדלנאה ןונימ תא הנשי אפורהו ןכתי ךנהו הדימב םיפסונ תוריהז ידעצב טוקני תחפשממ הפורת לטונ סוח ימ רוטפצרה ןיסנטויגנא .ןריקסילא הפורתה תא וא הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעס םג האר שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא"ו "םא "הפורתב

תרכוסב לופיטל תופורת תופורת ללוכ( )ןילוסניאו הפה ךרד תונתינה

רשא סקדלנא םע בלושמ לופיטב תולולע ,םדב רכוסה תומרב הדח הדיריל םורגל לופיטל םינושארה תועובשב דוחייב ךילע .יוקל יתילכ דוקפת םע םילפוטמבו רכוסה תומר רחא תוקידאב בוקעל לש ןושארה שדוחה ךלהמב ךמדב .סקדלנאב לופיטה

תוידיאורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו תוליעפה לע עיפשהל לולע סקדלנאש ינפמ תולולע תומיוסמ תופורתו תומיוסמ תופורת לש סקדלנא תוליעפ לע עיפשהל

.

התא םא דחוימב :חקול

ןגלשא תוליכמה תופורת ןגלשא יפסות , ללוכ( יפילחת

חלמ

םיליכמה

ןגלשא

,ןוטקלונוריפס ןוגכ ןגלשא ירצוא םינתשמ .דירולימא וא ,ןרטמאירט ,ןונרלפא םע תינמז וב הלא תופורת תליטנ תומר תא תולעהל הלולע סקדלנא .םדב ןגלשאה

תופורת

תושמשמה תורחא תדרוהל

ץחל םד

( בל תולחמב לופיטלו ימסוח :ןוגכ ,אטב סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא

םינתשמ דימסורופ ,םידיזאית ןוגכ(

)דינתמוב

יבכעמל תוכייתשמה תופורת םיזנא ה ךפהמ

ןיסנטויגנא וא הפורתה ןריקסילא

הזח באכב לופיטל תופורת וא ןוגכ )הזח תקועת( תליטנ .םיטארטינ סקדלנא םע תינמז וב הלא תופורת ו ךומנ םד ץחלל םורגל הלולע ןקלחב ןגלשאה תומרב הילעל םורגל תולולע ללוכ יתילכה דוקפיתב םייונישו םדב תוילכ תקיפס-יא

טוקני וא סקדלנא ןונימ תא הנשי אפורהו ןכתיי הפורת לטונ ךנהו הדימב םיפסונ תוריהז ידעצב תחפשממ סוח ימ רוטפצרה

ןיסנטויגנא

II )ARB(

ףיעס םג האר .ןריקסילא הפורתה תא וא

ןיא"

NSAIDs

יבכעמ ללוכ,

COX-2

תקלד תתחפהל תושמשמה

עויסל, לע הלקהב באכ םוח תדרוהל ,

תופורת תוילקיצירט ב לופיטל ,ןואכיד םויתיל ,תויטוכיספ יטנא תופורת

לופיטל( .)ןואכיד לש םיוסמ גוסב

תופורת וא תוננטצהו לועיש דגנ תופורת רמוח תוליכמה לקשמב הדרוהל יטמימותפמיס

וא םישחלאמ םירמוח

םייטוקר ןוגכ ןיפרומ

םישמשמה םיבאכ ךוכישל לשמל םיקזח

לופיטל תופורת וא וא באכב םיקרפ תקלדב

בהז יחלמב לופיט ללוכ( סקדלנא םע בלושמ לופיטב םילולעה ,הליחב ,םינפה לש הקמסהל םורגל )ךומנ םד ץחלו תואקה

ו ןיריפסא תופורת םד ישירק תסמהל

תושמשמה תופורת תכרעמה יוכידל תינוסיחה :ןוגכ , לשמל( לונירופולא – ןודגישב לופיטל

gout

וא םד ילכ תבחרהל תופורת )בלב לופיטל לשמל( דימאניאקורפ

)המדרהל( שוחלאל תופורת

ןגלשא תוליכמה תופורת ןגלשא יפסות , ללוכ( יפילחת

חלמ

םיליכמה

ןגלשא

.לוהוכלא תודחוימ תורהזא"ו "םא הפורתב שמתשהל "הפורתב שומישל תועגונה

םויתיל

לש םימיוסמ םיגוסב לופיטל( .)שפנ תולחמ

תופורת תוילקיצירט ב לופיטל ,ןואכיד ,תויטוכיספ יטנא תופורת

תופורת )המדרהל( שוחלאל םירמוח , םייטוקרנ ןיפרומ ןוגכ

םישמשמה ךוכישל לשמל םיקזח םיבאכ

לופיטל תופורת וא באכב וא םיקרפ תקלדב

הלא תופורת תליטנ םורגל הלולע סקדלנא םע תינמז וב .ךומנ םד ץחלל

ושקונב לופיטל תופורת

תקלדו ולא רקיעב ,באכ יבצמל םירושקה תומצעה ,םירירשה לע םיעיפשמה םיקרפמהו

ידגונ ניאש תקלד

ידיאורטס

NSAIDs

יבכעמ ללוכ,

COX-2

תקלד תתחפהל תושמשמה

ה ךוכישב עויסל באכ

תדרוהל םוח

לולעה ,בהז יחלמב לופיט ,םינפה לש הקמסהל םורגל ךומנ םד ץחלו תואקה ,הליחב .סקדלנא םע תינמז וב ןתינ םא

הצמוח( ןיריפסא תיליצילסליטצא

תופורת םד ישירק תסמהל .)םיטילובמורת(

תופורתו תוננטצהו לועיש דגנ תופורת רמוח תוליכמה לקשמב הדרוהל .יטמימוטפמיס

תרכוסב לופיטל תופורת תופורת ללוכ( )ןילוסניאו הפה ךרד תונתינה

סקדלנא תומרב תפסונ הדיריל םורגל לולע םע תינמז וב חקלנ םא םדב רכוסה תועובשב דוחייב ,הלא תופורת תויעב םע םילפוטמבו לופיטל םינושארה תומר רחא תוקידאב בוקעל ךילע .הילכב ןושארה שדוחה ךלהמב ךמדב רכוסה .סקדלנאב לופיטה לש

.לוהוכלא

תושמשמה תופורת תכרעמה יוכידל תינוסיחה :ןוגכ , לשמל( לונירופולא – ןודגישב לופיטל

gout

וא םד ילכ תבחרהל תופורת )בלב לופיטל לשמל( דימאניאקורפ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה ,חוטב ךניא םא .הפורתה תליטנ רובע( המדרה רמוח לבקל דמוע התא םא ,)חותינ התאש םיינישה אפורל וא אפורל רפס .סקדלנא לטונ הקנהו ןוירה שי .הפורתב לופיטה תפוקתב ןוירהל סנכיהל ןיא העינמ יעצמאב שומיש לע אפורב ץעוויהל .םיתואנ ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב תא םא אפורל ירפס .)ןוירהל סנכיהל היושע תאש וא( ךרדב אפורה ינפל הפורתה תליטנ תא קיספהל ךל ץעיי ללכ ךל עדונש רחאל דימ וא ןוירהל תסנכנ תאש םוקמב תרחא הפורת לוטילו ןוירהב תאש םיבלשב תצלמומ הניא הפורתה .סקדלנא שדוחהמ שומישל הרוסאו ,ןוירהה לש םימדקומ קזנ םורגל הלולע איהו רחאמ ךליאו ישילשה .תוומל ףאו ךקוניתל רומח

שי .הפורתב לופיטה תפוקתב ןוירהל סנכיהל ןיא העינמ יעצמאב שומיש לע אפורב ץעוויהל .םיתואנ ןוירהב תא םא אפורל ירפס הקינמ וא תבשוח , וא ןוירהב תויהל היושע תאש תננכתמ סנכיהל .ןוירהל ללכ ךרדב אפורה

תא קיספהל ךל ץעיי דימ וא ןוירהל תסנכנ תאש ינפל הפורתה תליטנ הפורת לוטילו ןוירהב תאש ךל עדונש רחאל תצלמומ הניא הפורתה .סקדלנא םוקמב תרחא שומישל הרוסאו ,ןוירהה לש םימדקומ םיבלשב הלולע איהו רחאמ ןוירהל ישילשה שדוחה רחאל ךקוניתל רומח קזנ םורגל תוומל ףאו

תחקלנ םא ןוירהל ישילשה שדוחה רחאל

דציכ שמתשת ?הפורתב ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב םידליב ןכלו לבגומ םידליב וז הפורתב שומיש לש ןויסינה .ץלמומ וניא הב שומישה

הפורתב שמתשהל ןיא .הילכה דוקפתב םייוקיל םע םידליו תוקוניתב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא יפכ ,םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש עולבל שי

תא

הפורתה

םע

טעמ

םימ

.שותכלו סועלל ,תוצחל ןתינ בקעמו תוקידב בקעמ תחת תויהל ךילע וז הפורתב לופיטה תעב עוציבל עגונב אפורה תויחנהל דמצהל שי .יאופר .יאופר בקעמו הדבעמ תוקידב תפוקתב

לופיטה

הפורתב

וז

שי

ךורעל

תוקידב :ןוגכ

םיטילורטקלא ,םד תריפס ללוכ( םד ןתש ,)זוקולגו

ידוקפת

דבכ

תוילכו

תומר רחא בוקעל ךילע תרכוסמ לבוס התא םא .דח ןפואב תדרל תולולע רשא ךמדב רכוסה ןושארה שדוחה ךלהמב רתוי הובג ךכל ןוכיסה דוקפת םע םילפוטמבו סקדלנאב לופיטה לש איה םג הלולע ךמדב ןגלשאה תמר .יוקל יתיילכ .תולעל רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

הלולע לולע התא , ךמד ץחלב הדח הליפנ שחרתהל םינמיס עיפוהל םילולעו תלפרועמ הרכהב שוחל קזח קפוד ,ףוחיר תשוחת ,תרורחס :ןוגכ םיפסונ המישנו תוילכ תקיפס-יא ,לועיש ,הדרח ,ריהמו .הריהמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

ןמ לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב

...

ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ,דבלב

תופורתלו יאופרה ךבצמל םאתהב .לטונ התא רשא תופסונה יפכ ,םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש עולבל שי

תא

הפורתה

םע

טעמ

םימ

לוטיל ןתינ .ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא .הסיעל/השיתכ יבגל עדימ ןיא ,תוצחל ןתינ הדירי ןכתת ,הפורתב לופיטה תליחתב תליטנב רשאמ םדה ץחלב רתוי תיתועמשמ התא הפורתב לופיטה תליחתב .תואבה תונמה בכשל ךל רוזעי יכ ןכתיי .תרוחרחס שיגרהל לולע תוחפ ןניה ולא תועפות .רתוי בוט שיגרתש דע ,גאדומ ךניהו הדימב .תואבה תונמב תוריבס .חקור וא אפורב ץעוויה ידי לע סקדלנאל ביגמ התא דציכ קודבי אפורה .תומיוסמ םד תוקידב עוציבו םדה ץחל תדידמ

הילכ תויעב םע םילפוטמ תא הנשי אפורה ,הילכב תויעבמ לבוס התא םא .יתיילכה דוקפתל םאתהב סקדלנא ןונימ ןונימ יכ ןכתיי ,הזילאיד ילופיט רבוע התא םא יבגל ךתוא החני אפורה .םוי-םוי הנתשי הפורתה .ןוכנה ןונימה םישישק םילפוטמ דוקפתל םאתויו ,אפורה ידי לע עבקי ןונימה ךלש יתיילכה

.

םידלי ץחל םע םידליב וז הפורתב שומיש לש ןויסינה .לבגומ וניה הובג םד

עבקי ןונימה ,תוילבטה תא עולבל לוכי דליה םא יונישו דליה לקשמל םאתהב אפורה ידי לע אל .סקדלנא תליטנ רחאל דליה לש םדה ץחלב םע םידליו תוקוניתב הפורתב שמתשהל ץלמומ .הילכב תויעב

דואמ תוקוניתב הפורתב שמתשהל ץלמומ אל .)הדילה רחאל םינושארה תועובשב( םיריעצ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא בקעמו תוקידב בקעמ תחת תויהל ךילע וז הפורתב לופיטה תעב עוציבל עגונב אפורה תויחנהל דמצהל שי .יאופר .יאופר בקעמו הדבעמ תוקידב

ידוקפת ירחא יתפוקת ןפואב בוקעי אפורהו ןכתי םיטילורטקלאה תומרו ,םד ץחל ,תוילכה

ןוגכ( )ןגלשא ףיעס םג האר .םדב

שמתשהל ןיא" ."םא הפורתב תואצותמ קלח לע עיפשהל לולע סקדלנא םירחא םיביכרמ וא םד יאת :ללוכ ,םדה תוקידב ,םדב ,ןרתנ ,האירוא וא ןיניטאירק ,ןגלשאה תומר ןיבוריליב וא דבכ ימיזנא

תא עדייתש דואמ בושח ,םד תקידב ינפל .סקדלנא לטונ התאש אפורה תפוקתב

לופיטה

הפורתב

וז

שי

ךורעל

תוקידב :ןוגכ

םיטילורטקלא ,םד תריפס ללוכ( םד ןתש ,)זוקולגו

ידוקפת

דבכ

תוילכו

תומר רחא בוקעל ךילע תרכוסמ לבוס התא םא .דח ןפואב תדרל תולולע רשא ךמדב רכוסה ןושארה שדוחה ךלהמב רתוי הובג ךכל ןוכיסה דוקפת םע םילפוטמבו סקדלנאב לופיטה לש איה םג הלולע ךמדב ןגלשאה תמר .יוקל יתיילכ .תולעל רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

הלולע לולע התא ,ךמד ץחלב הדח הליפנ שחרתהל עיפוהל םילולעו תלפרועמ הרכהב שוחל ,תרוחרחס :ןוגכ םיפסונ םינימסת ףוחיר תשוחת ,ריהמו קזח קפוד ,םדה ץחלב הדירי תובקעב .הריהמ המישנו תוילכ תקיפס-יא ,לועיש ,הדרח דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

ןמ לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב

...

תועפות יאוול לולע סקדלנאב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי דימ עיגהלו שומישה תא קיספהל שי :תעפוהב אפורל

החירפ וא יוריג ,דרג :ןוגכ היגרלא ינמיס וא המישנ רצוק וא תרוחרחס ,רועב המישנב םיפוצפיצ ,םינפה לש תוחיפנ ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה ,הפה ,םייניעה וא המישנב םיישקל םורגל הלולעש המודא החירפ ;םייפגב תוחיפנ .העילבב תא תברעמה תוחיפנ .)תלרח( רועב בל םיש .תינלטק תויהל הלולע ןורגה )רוע ימוחש( יאקירפא אצוממ םילפוטמש תועפותב תוקלל רבגומ ןוכיס ילעב םה .ולא

( ןופליע

syncope

תויחופלש ,תוחיפנ ,באכ ,תוימומדא םג עיפוהל םילולעה רועה לש ףוליקו וא/ו ,ףאב ,הפב ,םייניעב ,םייתפשב ןימה ירביאב ב .

עיפוהל םילולע ,ףסו הפמיל תוטולב ,הובג םוח :ןוגכ םינמיס םיקרפמ באכ וא תוחופנ

המתירא( )המרופיטלומ ג"ע תטשופמ תוימומדא , .רועה ףוליקב הוולמה רועה

םינמיסב תאטבתמה הרומח רוע תלחמ תויחופלש ,רועה ףוליקו םדוא :ןוגכ תבכש לש ףוליק וא םיפושח םיעצפו ,ןוסנו'ג סנביטס תנומסת( הנוילעה רועה .)סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט

,תוחיפנ תשוחת ,יעמב ןוזמ לש יטיא רבעמ םרגהל םילולע( ןטבב םייתיוועו םיבאכ .)יעמה תמיסחמ

םד ץחל לשב ןכתיי( ץבש וא בל ףקתה ,הובג ןוכיסב םימייוסמ םילוחב ךומנ דאמ םד תמירזב תויעבמ םילבוסה ולאכ ללוכ )חומב וא בלב

םרגהל לולע רשא רומח ןטב באכ .בלבלב תקלדמ

:ןוגכ םד תוקידבב םייוניש הדירי םורגל לולע סקדלנאב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ הפורתב שומישה תא קיספהל שי

דימ עיגהלו וא אפורל ןוימ רדחל :תעפוהב

,דרג :ןוגכ היגרלא ינמיס החירפ וא יוריג רועב

)תלרח( רועב המודא החירפ

וא תרוחרחס םיפוצפצ וא המישנ רצוק ,המישנב וא םיילגרה תופכ ,םיידיה תוחיפנ ,הפה ,םייניעה ,םינפה ,םיילוסרקה םורגל הלולעש ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה יישקל

.העילב וא המישנ תברעמה תוחיפנ תויהל הלולע ןורגה תא תנכוסמ תינלטק

םילפוטמש בל םיש ( יאקירפא אצוממ ימוחש רוע

תועפותב תוקלל רבגומ ןוכיס ילעב םה .ולא

( ןופליע

syncope

,תוימומדא באכ תויחופלש ,רועב תוחיפנ , םג עיפוהל םילולעה רועה לש ףוליקו ירביאב וא/ו ,ףאב ,הפב ,םייניעב ,םייתפשב ןימה ב .

:ןוגכ םינמיס עיפוהל םילולע ,ףסו באכ וא תוחופנ הפמיל תוטולב ,הובג םוח םיקרפמ )המרופיטלומ המתירא( תוימומדא , רועה ףוליקב הוולמה רועה ג"ע תטשופמ

:ןוגכ םינימסתב תאטבתמה הרומח רוע תבוגת תויחופלש ,רועה ףוליק ,רועב תוימומדא רועה תבכש לש תודרפיה ,םיפושח םיעצפו קיסקוט ,ןוסנו'ג סנביטס תנומסת( הנוילעה .)סיזילורקנ למרדיפא

,יעמב ןוזמ לש יטיא רבעמ ,תוחיפנ תשוחת םרגהל םילולע( ןטבב תויוצווכתהו םיבאכ .)יעמה תמיסחמ

ץבש וא בל ףקתה

דאמ םד ץחל לשב ןכתיי הובג ןוכיסב םימייוסמ םילפוטמב ךומנ בלל םד תמירזב תויעבמ םילבוסה םילפוטמ( )חומל וא

תקלדמ םרגהל לולע( רומח ןטב באכ .)בלבלב

םיאתה לע עיפשהל תולולעה םדב תוערפה ךרדב םינחבואמה םדב םירחא םיביכרמו םד תוקידב ידי לע ללכ

:ןוגכ תוירודכב הדירי חמ יוכיד ,תויסטב הדירי ,תומודאו תונבל םד ןיבולגומהב הדירי ,םצע אטבתהל םילולע( רצוק ,השלוח ,תופייע :םיאבה םינימסתב הדירי ,תומודאו תונבל םד תוירודכב הדירי ,םצע חמ יוכיד ,תויסטב םינמיסב אטבתהל םילולע( ןיבולגומהב יא ,המישנ רצוק ,השלוח ,תופייע :םיאבה ,תושישת ,תינפוג תוליעפ עצבל תלוכי ,םוח ,תרזוח וא העובק תוננטצה תורובח ,ךשוממ םומיד ,תרומרמצ וא םימודא םימתכ ,העודי אל הביסמ .)רועה ינפ לע םילוגס

םינמיסל םורגל לולע רשא יתאיר ןינסת .המישנ יישק ,לועיש :ןוגכ

באכ ,ןובאת ןדבוא ,תופייע ,הובג םוח תאטבתמ( תבהצ, ילוח תשוחת ,ןטב לש וא רועה לש הבהצה :ןוגכ םינמיסב ,)ןיעה ןבול

ולא .דבכ תקיפס-יא לע דיעהל םילולעה םימוטפמיס לש המיסח וא )דבכה תקלד( סיטיטאפה הרמה תמירז לש הריצע( הרמ רוניצ .)דבכב הרמה רוניצמ

ךשמב השלוח ,תופייע

רחאלו םימי ,ןורג באכ :ןוגכ םינמיס תעפוה ןכמ ,הזחב םיבאכ ,הפמילה תוטולב תוחיפנ םוח ,רידס יתלב בל בצק ,העילבב ישוק תויהל םילולע רשא המישנ רצוק וא םדה תוירודכב תיסקוט העיגפל םינמיס .תונבלה :םיעיפומ םא אפורל דימ תונפל שי

:םיאבה םינמיסה ללכ וא קלח לש בוליש לש תקלדו באכ ,םד ילכ תקלד ,םוח תכרעמב תוערפה ,םיקרפמ וא םירירש ,)םד תוקידבב תולגתמ בורלש( םדה םיפסונ םינמיס וא רואל תושיגר ,החירפ .רועב תויעב לש

ןוגכ( בלה בצקב םייוניש ,ךומנ םד ץחל וא הזח תקועת ,)רידס אל וא ריהמ קפוד .המישנ רצוק ,הזחב באכ

דחוימב םדה ץחלב תימואתפ הדירי אטבתהל לולע רבדה ,םידמענשכ ץחל תת( ןופליע תשוחת וא תרוחרחסב תליחתב רתוי ץופנו ,)הדימעב םד ,הרוק הזו הדימב .רישכתב לופיטה .העפותה לע לקהל היושע הביכש

בלבלב תקלד ,המטסא

םוח

,םדב ןרתנ וא רכוס לש תוכומנ תומר .םדב ןגלשאה תמרב היילע

תואיר תקלד

באכ םיללוכ םינימסתה( םייעמב תקצב .)תואקהו תוליחב אלל וא םע ,ןטב :תופסונ יאוול תועפות דואמ תוחיכש יאוול תועפות תועפות , :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש שוטשט ,ילוח תשוחת וא תושישת ,השלוח .לועיש ,הייאר תוחיכש יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות ,

ךותמ םישמתשמ

:

,תינפוג תוליעפ עצבל תלוכי יא ,המישנ ,םוח ,תרזוח וא תכשמתמ תוננטצה ,תושישת הביסמ םד יפטש ,ךשוממ םומיד ,תרומרמצ ינפ לע םילוגס וא םימודא םימתכ ,העודי אל .)רועה

:ןוגכ םינימסתל םורגל לולע רשא האירב לזונ .המישנ יישק ,לועיש

,ןטב באכ ,ןובאת דוביא ,תופייע ,הובג םוח :ןוגכ םינמיסב תאטבתמ( תבהצ ,הליחב )ןיעה ןבול לש וא רועה לש הבהצה סיטיטפה לש םינימסת ולא .דבכ תקיפס-יאו הרמ רוניצ לש המיסח וא )דבכה תקלד( הרמה רוניצמ הרמה תמירז לש הריצע( .)דבכב

ךשמב השלוח ,תופייע

ןכמ רחאלו םימי תוחיפנ ,ןורג באכ :ןוגכ םינמיס תעפוה ישוק ,הזחב םיבאכ ,הפמילה תוטולב רצוק וא םוח ,רידס יתלב בל בצק ,העילבב העיגפל םינמיס תויהל םילולע רשא המישנ .תונבלה םדה תוירודכב תיסקוט שיגרהל לולע התא סקדלנאב לופיטה תליחתב ךל רוזעי ,הרוק הז םא .תרוחרחס וא ןופליע םדה ץחלב הדירימ תומרגנ ולא תועפות .בכשל .הפורתה תליטנ ךשמהב רפתשהל תורומאו .אפורב ץעוויה ,גאדומ ךניהו הדימב תועפותה תועיפומ םא אפורל דימ תונפל שי תורומחה :תואבה :םיאבה םינמיסה ללכ וא קלח לש בוליש

םירירש לש תקלדו באכ ,םד ילכ תקלד ,םוח םיקרפמ וא

םדה תכרעמב תוערפה לע תועיפשמה םדה יביכרמ )םד תוקידבב תולגתמ בורלש(

תועפותו שמשה רואל תושיגר ,החירפ .תופסונ תוירוע

ןוגכ( בלה בצקב םייוניש ,ךומנ םד ץחל וא הזח תקועת ,)רידס אל וא ריהמ קפוד .המישנ רצוק ,הזחב באכ

דחוימב םדה ץחלב תימואתפ הדירי אטבתהל לולע רבדה ,םידמענשכ םד ץחל תת( ןופליע תשוחת וא תרוחרחסב לופיטה תליחתב רתוי ץופנו ,)הדימעב היושע הביכש ,הרוק הזו הדימב .רישכתב .העפותה לע לקהל

בלבלב תקלד ,המטסא

םוח

היילע ,םדב ןרתנ וא רכוס לש תוכומנ תומר .םדב ןגלשאה תמרב

תואיר תקלד

באכ םיללוכ םינימסתה( םייעמב תקצב .)תואקהו תוליחב אלל וא םע ,ןטב :תופסונ יאוול תועפות דואמ תוחיכש יאוול תועפות תועפות , :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש ,הייאר שוטשט תרוחרחס ,לועיש , תושישת .השלוח ,הליחב תוחיכש יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות ,

ךותמ םישמתשמ

:

,ןואכיד ,שאר באכ ,ךומנ םד ץחל ( ןופליע

syncope

בצקב םייוניש ,בלה ןוגכ( ריהמ קפוד )רידס אל וא הזח תקועת ,

הזח באכ

יישק

( ןופליע ,שאר יבאכ

syncope

שוחב םייוניש , ,ןטב יבאכ וא לושלש ,הליחב ,םעטה .ןואכיד ,תופייע ,החירפ

בצקב םייוניש ,ךומנ םד ץחל קפוד ןוגכ( בלה באכ וא הזח תקועת ,)רידס אל וא ריהמ .המישנב ישוק ,הזחב

,םייתפשב ,םינפב תוחיפנ םע תיגרלא הבוגת יישק וא העילב יישק םעו ןורגב וא ןושלב המישנ

,

תומר ,םדב ןגלשאה תמרב היילע .םדב ןיניטאירק לש תוהובג תוחיכש ןניאש יאוול תועפות תועפות , ב תועיפומש

1-10

ךותמ םישמתשמ

1000

:

לש וא ןיבולגומה לש תוכומנ תומרו תופייע תוכומנ רכוס תומר ,)הימנא( םימודא םד יאת .תרוחרחס ,לובלב ,הדרחל םורגל תולולעה

,םיצוצקע ,תונבצע ,תוינונשי וא הניש ידודנ ,הביאכמ תושיגר וא רועב השוחת רסוח ,םיינזואב םילוצלצ

םיפוצפצ ,לועיש ,תודירצ וא ןורג באכ ,תלזנ ,לוכיע יישק ,) המתסא ( המישנ יישק וא תעפוהל םורגל הלולעה בלבל תקלד בגבו ןטבב רומח באכ ןוגכ םימוטפמיס

,הביק יוריג ,ןובאית ןדבוא ,תואקה ,תוריצע החירפ ,תרבגומ העזה ,הביק ביכ ,הפב שבוי ,רעיש תרישנ ,דרג ,תלרח וא תדרגמ יא וא תוילכ ידוקפתב הערפה ,הקמסה ,ןתשב ןובלח ,)ילוח תשוחת תוילכ תקיפס

,) םירבגב ינימה דוקפתב תויעב ( תונוא ןיא לש תוכומנ תומר ,םוח ,םירירש תויוצווכתה ,םדב ןרתנ וא רכוס

םוד ,םדב )ןנתש( האירוא לש ההובג המר יתאיר ןינסת ,יתאיר םטואו יתאיר ףיחסת ,בל האוצ ,םירודזורפ רופרפ ,תואירב תקצב תיווע ,)היסקטא( הכילהב תוערפה ,הרוחש ,תונוילעה המישנה יכרדב םוהיז ,תונופמס תקבלש

תושיגר ,)רטסוז ספרה( תרגוח חירה שוח ןדבא ,שמש רואל תרבגומ ,)תונרתת(

רוציי ,םייניעב שבוי ,ןיעה תימחל תקלד ןתומב םיבאכ ,רבגומ תועמד , תורידנ יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

10,000

,םינושמ תומולח, תוינומיאוטוא תולחמ תנומסת ,הניש תויעב ונייר

Raynaud

תופכ( םד תמירז לשב תונבלו תורק םיילגרו םיידי )תיטיא

תוירודכב הדירי :ןוגכ םד תוקידבב םייוניש המר ,ךומנ ןיבולגומה ,תומודאו תונבל םד ;תויסט לש הכומנ םצע חמ יוכיד

,םירבגב םיידש תלדגה ,הפמיל תטולב לש תוחיפנ

:ןוגכ דבכב תויעב ,דבכ ידוקפתב הדירי וא רועה לש הבהצה( תבהצ ,דבכב תקלד וא דבכ ימיזנא תומרב היילע ,)ןיעה ןבול לש תואיר תקלד ,םדב ןיבוריליב

,ןושלב ,םייכינחב ,םייחלב ,ףאב תקלד ןתש טועימ ,ןורגבו םייתפשב

המתירא( םיבאוכ םירוזא םע המודא החירפ )המרופיטלומ

:ןוגכ םינמיסב תאטבתמה הרומח רוע תלחמ םיעצפו תויחופלש ,רועה ףוליקו םדוא הנוילעה רועה תבכש לש ףוליק וא םיפושח )ןוסנו'ג סנביטס תנומסת( ,םעטה שוחב םייוניש ,ןטב יבאכ ,לושלש ,המישנ תופייע ,החירפ

תוחיפנ םע תיגרלא הבוגת יישק םע ןורגב וא ןושלב ,םייתפשב ,םינפב המישנ וא העילב

םדב ןגלשאה תמרב היילע םדב ןגלשא לש ההובג המר לש תוהובג תומר , ידי לע תונחבואמ ללכ ךרדב( םדב ןיניטאירק .)הקידב תוחיכש ןניאש יאוול תועפות תועפות , ב תועיפומש

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

:

לש וא ןיבולגומה לש תוכומנ תומרו תופייע רכוס תומר ,)הימנא( םימודא םד יאת ,הדרחל םורגל תולולעה םדב תוכומנ וא ההובג תועדומ הביצי אל השגרה

ההובג המר ,םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר תקידבב םידדמנ( םדב )ןנתש( האירוא לש )םד

,םדה ץחלב תימואתפ הדירי ידודנ ,לובלב תונבצע ,תוינונשי וא הניש

תושיגר וא רועב השוחת רסוח ,םיצוצקע ,הביאכמ ,תרוחרחס

תשוחת( וגיטרו )רורחס

רידס אל וא קזחו ריהמ קפוד

תודירצו ןורג באכ ,תלזנ

וא/ו לועיש )המתסא( המישנ יישק וא/ו םיפוצפצ

םייעמב ןוזמה לש יטיא רבעמ בלבל תקלד , באכ ןוגכ םינימסת תעפוהל םורגל הלולעה בגבו ןטבב רומח

ןובאית דוביא ,תוריצע ,לוכיע יישק ,תואקה

הביק ביכ ,הפב שבוי ,הביקב יוריג ,הבירצ תשוחת :תויהל םילוכי םינימסתה( ,בערו תונקיר תשוחתב הוולמה באכ )הקיר הביקה רשאכ דחוימב

וא תדרגמ החירפ ,דרג ,תרבגומ העזה רעיש תרישנ ,תלרח

תוילכ תקיפס יא וא תוילכ ידוקפתב הדירי ןותחת בג באכ :תויהל םילוכי םינימסתה( )ןתשה ןתמ חפנב הדיריו

לש ההובג המר ןתשב ןובלח תועצמאב ללכ ךרדב ןחבואמ , םד תקידב

,)םירבגב ינימה דוקפתב תויעב( תונוא ןיא םילוצלצ ,הקמסה ,םירירש תויוצווכתה אל תיללכ השוחת ,םוח ,)סוטיניט( םיינזואב הבוט

תרוחרחסל םורגל לולע( ךומנ םד ץחל )הדימעל רבעמב

ךומנ םד ץחל תובקעב ןכתיי( בל ףקתה ,הובג ןוכיסב םימיוסמ םילפוטמב דואמ לש םדה תמירזב תויעב םע םילפוטמ ללוכ .)חומה וא בלה

ץבש

דואמ ךומנ םד ץחל תובקעב ןכתיי( .)הובג ןוכיסב םילפוטמב

,יתאיר םטואו יתאיר ףיחסת ,בל םוד

תקצב ,הרוחש האוצ ,םירודזורפ רופרפ ,תואירב תיווע ,)היסקטא( הכילהב תוערפה ,תונוילעה המישנה יכרדב םוהיז ,תונופמס תקבלש

ספרה( תרגוח

,)רטסוז תושיגר שמש רואל תרבגומ

חירה שוח ןדבא ,)תונרתת(

רוציי ,םייניעב שבוי ,ןיעה תימחל תקלד ןתומב םיבאכ ,רבגומ תועמד ,תורידנ יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות

ךותמ םישמתשמ

10,000

הניש תויעב ,םינושמ תומולח

ללכ ךרדב םד ילכ תוצווכתה( ונייר תעפות תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות )העבקנ םרט ןתוחיכשש

יכרדב םוהיז ,)סיטיכנורב( תונופמס תקלד .ןתשה

םילוחב ]םימודא םד יאת לש קוריפ[ הזילומה – ב רסוח םע

G6PD

תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הנייוצ אלש יאוול .אפורה ןורוויחל תמרוגה םיילגרהו םיידיה תועבצאב רוק תשגרהו לוחכ-םודא עבצב םיאלטל וא .)רועב

:ןוגכ םד תוקידבב םייוניש תוירודכב הדירי תומודאו תונבל םד

םד יאת לש ךומנ רפסמ םימודאו םינבל המר ,ךומנ ןיבולגומה , תויסט לש הכומנ

וא םילזונ לש תורבטצה( יתאיר ןינסת םוליצב םיארנה תואירב םירחא םירמוח תואיר תקלד ,)ןגטנר םינמיסב תאטבתמ( )המישנ יישקו הובג םוח ,לועיש לש

,ףאב תקלד ,באכ תקלד םיביכ וא/ו

,םייחלב ןורגב ,םייתפשב ,ןושלב ,םייכינחב

דבכב תויעב הרמה סיכב וא

:ןוגכ הדירי םורגל הלולעה דבכב תקלד ,דבכ ידוקפתב ,)ןיעה ןבול לש וא רועה לש הבהצה( תבהצל םדב ןיבוריליב וא דבכ ימיזנא תומרב היילע )םד תוקידבב םידדמנ(

,םויל רצוימה ןתשה תומכ ךסב הדירי ,םירבגב םיידש תלדגה םצע חמ יוכיד

תוינומיאוטוא תולחמ

וא םימוהיז ,תופורתל רתי תושיגר תבוגת הלחמל

םע המודא החירפ ייומד םיעגנ הרטמ

םיבאוכ םירוזא המתירא( )המרופיטלומ

םינמיסב תאטבתמה הרומח רוע תבוגת תויחופלש ,רועה ףוליקו תוימומדא :ןוגכ תבכש לש תודרפיה וא םיפושח םיעצפו ןוסנו'ג סנביטס תנומסת( הנוילעה רועה סיזילורקנ למרדיפא קיסקוטו

,

רוע תקלד החירפ( המרדורתירא / תיביטאילופסקא ,)רועה לש ףוליק תללוכה רועב הרומח תואלמה רועב תונטק תוטילב( סוגיפמפ .)לזונב

טולב לש תוחיפנ

הפמיל ת ,דואמ תורידנ יאוול תועפות תועיפומש תועפות ךותמ דחא שמתשממ תוחפב

10,000

םינמיסה .)םייעמב המדאויגנא( םייעמב תוחיפנ .תואקה ,הליחב ,ןטב באכ לולכל םילוכי העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות )העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות(

הנתשה דגונ ןומרוה לש רתי רוציי ךכ תובקעבו םילזונ תריצאל םרוגה .לובלב וא תופייע ,השלוחל

םילוכי רשא םינימסת לולכמ לע חווד :םיאבה םינימסתה לכ וא קלח לולכל םדה ילכ לש תקלד ,םוח םירירש באכ ,)סיטילוקסו/סיטיסורס( םיקרפמ באכ ,)סיטיסוימ/היגלאימ( ,החירפ .)סיטירטרא/היגלרתרא( תוירוע תועפות וא רואל רתי תושיגר תורחא

םוהיז ,)סיטיכנורב( תונופמס תקלד .ןתשה יכרדב

]םימודא םד יאת לש קוריפ[ הזילומה – ב רסוח םע םילוחב

G6PD

...

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

ENALADEX 5mg

ENALADEX 10mg

ENALADEX 20mg

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

ENALADEX 5mg

Each tablet contains Enalapril maleate 5 mg

Excipient with known effect:

Each tablet contains approximately 282 mg Lactose

ENALADEX 10mg

Each tablet contains Enalapril maleate 10 mg

Excipient with known effect:

Each tablet contains approximately 130 mg Lactose

ENALADEX 20mg

Each tablet contains Enalapril maleate 20 mg

Excipient with known effect:

Each tablet contains approximately 260 mg Lactose

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Tablet

ENALADEX 5mg are white, round, biconvex tablets, bisected on one side.

The tablet can be divided into equal doses.

ENALADEX 10mg / 20mg are pink, round, biconvex tablets, quadrisected on

one side.

The tablet can be divided into equal doses.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1. Therapeutic indications

Treatment of essential hypertension

Treatment of renovascular hypertension

Treatment of congestive heart failure and to reduce mortality in patients

with all degrees of heart failure

To retard the development of symptomatic heart failure in asymptomatic

patients with left ventricular dysfunction

4.2. Posology and method of administration

Posology

The absorption of enalapril maleate is not affected by food.

The dose should be individualized according to patient profile (see section

4.4) and blood pressure response.

Paediatric population

There is limited clinical trial experience of the use of enalapril in hypertensive

paediatric patients (see sections 4.4, 5.1 and 5.2).

Hypertension

The initial dose is 5 to maximally 20 mg, depending on the degree of

hypertension and the condition of the patient (see below). Enalapril Maleate is

given once daily. In mild hypertension, the recommended initial dose is 5 to

10 mg. Patients with a strongly activated renin-angiotensin-aldosterone

system, (e.g. renovascular hypertension, salt and/or volume depletion,

cardiac decompensation, or severe hypertension) may experience an

excessive blood pressure fall following the initial dose. A starting dose of 5 mg

or lower is recommended in such patients and the initiation of treatment

should take place under medical supervision.

Prior treatment with high dose diuretics may result in volume depletion and a

risk of hypotension when initiating therapy with enalapril. A starting dose of 5

mg or lower is recommended in such patients. If possible, diuretic therapy

should be discontinued for 2-3 days prior to initiation of therapy with Enalapril

Maleate Tablets. Renal function and serum potassium should be monitored.

The usual maintenance dose is 20 mg daily. The maximum maintenance

dose is 40 mg daily.

Heart Failure/Asymptomatic Left Ventricular Dysfunction

In the management of symptomatic heart failure, Enalapril Maleate is used in

addition to diuretics and, where appropriate, digitalis or beta-blockers. The

initial dose of Enaladex in patients with symptomatic heart failure or

asymptomatic left ventricular dysfunction is 2.5 mg, and it should be

administered under close medical supervision to determine the initial effect on

the blood pressure. In the absence of, or after effective management of,

symptomatic hypotension following initiation of therapy with Enalapril Maleate

Tablets in heart failure, the dose should be increased gradually to the usual

maintenance dose of 20 mg, given in a single dose or two divided doses, as

tolerated by the patient. This dose titration is recommended to be performed

over a 2 to 4 week period. The maximum dose is 40 mg daily given in two

divided doses.

Table 1: Suggested Dosage Titration of Enaladex in Patients with Heart

Failure/Asymptomatic Left Ventricular Dysfunction

Week

Dose

mg/day

Week 1

Days 1 to 3: 2.5 mg/day

in a single dose

Days 4 to 7: 5 mg/day in two divided doses

Week 2

10 mg/day in a single dose or in two divided

doses

Weeks 3 and 4

20 mg/day in a single dose or in two divided

doses

Special precautions should be followed in patients with impaired renal

function or taking diuretics (See section 4.4).

Blood pressure and renal function should be monitored closely both before

and after starting treatment with Enaladex (see section 4.4) because

hypotension and (more rarely) consequent renal failure have been reported.

In patients treated with diuretics, the dose should be reduced if possible

before beginning treatment with Enaladex. The appearance of hypotension

after the initial dose of Enaladex does not imply that hypotension will recur

during chronic therapy with Enaladex and does not preclude continued use of

the drug. Serum potassium and renal function also should be monitored.

Dosage in Renal Insufficiency

Generally, the intervals between the administration of enalapril should be

prolonged and/or the dosage reduced.

Table 2: Dosage in Renal Insufficiency

Creatinine Clearance (CrCL)

mL/min

Initial Dose

mg/day

30<CrCL<80 ml/min.

5 - 10 mg

10<CrCL≤30 ml/min.

2.5 mg

CrCL≤10 ml/min.

2.5 mg on dialysis days

See section 4.4

Enalaprilat is dialysable. Dosage on non-dialysis days should be adjusted

depending on the blood pressure response.

Use in Elderly

The dose should be in line with the renal function of the elderly patient (see

section 4.4).

Use in Paediatrics

For patients who can swallow tablets, the dose should be individualised

according to patient profile and blood pressure response. The recommended

initial dose is 2.5 mg in patients 20 to <50 kg and 5 mg in patients ≥50 kg.

Enalapril Maleate is given once daily. The dosage should be adjusted

according to the needs of the patient to a maximum of 20 mg daily in patients

20 to <50 kg and 40 mg in patients ≥50 kg. (See section 4.4).

Enaladex Tablets are not recommended in neonates and in paediatric

patients with glomerular filtration rate <30 ml/min/1.73 m

, as no data are

available.

Method of administration

Oral use.

4.3. Contraindications

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in

section 6.1 or any other ACE inhibitor

History of angioedema associated with previous ACE-inhibitor therapy

Hereditary or idiopathic angioedema

Second and third trimesters of pregnancy (see sections 4.4 and 4.6).

The concomitant use of Enaladex with aliskiren containing products is

contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR

<60ml/min/1.73 m

) (see sections 4.5 and 5.1).

Combination with sacubitril/valsartan due to the increased risk of angioedema.

Do not administer Enaladex within 36 hours of switching to or from

sacubitril/valsartan, a product containing a neprilysin inhibitor (see sections

4.4 and 4.5).

4.4. Special warnings and precautions for use

Symptomatic Hypotension

Symptomatic hypotension is rarely seen in uncomplicated hypertensive

patients. In hypertensive patients receiving Enaladex, symptomatic

hypotension is more likely to occur if the patient has been volume-depleted,

e.g. by diuretic therapy, dietary salt restriction, dialysis, diarrhoea or vomiting

(see sections 4.5 and 4.8). In patients with heart failure, with or without

associated renal insufficiency, symptomatic hypotension has been observed.

This is most likely to occur in those patients with more severe degrees of

heart failure, as reflected by the use of high doses of loop diuretics,

hyponatraemia or functional renal impairment. In these patients, therapy

should be started under medical supervision and the patients should be

followed closely whenever the dose of Enaladex and/or diuretic is adjusted.

Similar considerations may apply to patients with ischaemic heart or

cerebrovascular disease in whom an excessive fall in blood pressure could

result in a myocardial infarction or cerebrovascular accident.

If hypotension occurs, the patient should be placed in the supine position and,

if necessary, should receive an intravenous infusion of normal saline. A

transient hypotensive response is not a contraindication to further doses,

which can be given usually without difficulty once the blood pressure has

increased after volume expansion.

In some patients with heart failure who have normal or low blood pressure,

additional lowering of systemic blood pressure may occur with Enaladex. This

effect is anticipated, and usually is not a reason to discontinue treatment. If

hypotension becomes symptomatic, a reduction of dose and/or

discontinuation of the diuretic and/or Enaladex may be necessary.

Aortic or Mitral Valve Stenosis/Hypertrophic Cardiomyopathy

As with all vasodilators, ACE inhibitors should be given with caution in

patients with left ventricular valvular and outflow tract obstruction and avoided

in cases of cardiogenic shock and haemodynamically significant obstruction.

Renal Function Impairment

In cases of renal impairment (creatinine clearance <80 ml/min) the initial

enalapril dosage should be adjusted according to the patient's creatinine

clearance (see section 4.2) and then as a function of the patient's response to

treatment. Routine monitoring of potassium and creatinine are part of normal

medical practice for these patients.

Renal failure has been reported in association with enalapril and has been

mainly in patients with severe heart failure or underlying renal disease,

including renal artery stenosis. If recognized promptly and treated

appropriately, renal failure when associated with therapy with enalapril is

usually reversible.

Some hypertensive patients, with no apparent pre-existing renal disease have

developed increases in blood urea and creatinine when enalapril has been

given concurrently with a diuretic. Dosage reduction of enalapril and/or

discontinuation of the diuretic may be required. This situation should raise the

possibility of underlying renal artery stenosis (see section 4.4 Renovascular

Hypertension).

Renovascular Hypertension

There is an increased risk of hypotension and renal insufficiency when

patients with bilateral renal artery stenosis or stenosis of the artery to a single

functioning kidney are treated with ACE inhibitors. Loss of renal function may

occur with only mild changes in serum creatinine. In these patients, therapy

should be initiated under close medical supervision with low doses, careful

titration, and monitoring of renal function.

Kidney Transplantation

There is no experience regarding the administration of enalapril maleate in

patients with a recent kidney transplantation. Treatment with Enaladex is

therefore not recommended.

Hepatic Failure

Rarely, ACE inhibitors have been associated with a syndrome that starts with

cholestatic jaundice or hepatitis and progresses to fulminant hepatic necrosis

and (sometimes) death. The mechanism of this syndrome is not understood.

Patients receiving ACE inhibitors who develop jaundice or marked elevations

of hepatic enzymes should discontinue the ACE inhibitor and receive

appropriate medical follow-up.

Neutropenia/Agranulocytosis

Neutropenia/agranulocytosis, thrombocytopenia and anaemia have been

reported in patients receiving ACE inhibitors. In patients with normal renal

function and no other complicating factors, neutropenia occurs rarely.

Enalapril should be used with extreme caution in patients with collagen

vascular disease, immunosuppressant therapy, treatment with allopurinol or

procainamide, or a combination of these complicating factors, especially if

there is pre-existing impaired renal function. Some of these patients

developed serious infections which in a few instances did not respond to

intensive antibiotic therapy. If Enalapril is used in such patients, periodic

monitoring of white blood cell counts is advised and patients should be

instructed to report any sign of infection.

Hypersensitivity/Angioneurotic Oedema

Angioneurotic oedema of the face, extremities, lips, tongue, glottis and/or

larynx has been reported in patients treated with angiotensin-converting

enzyme inhibitors, including enalapril maleate. This may occur at any time

during treatment. In such cases, Enaladex should be discontinued promptly

and appropriate monitoring should be instituted to ensure complete resolution

of symptoms prior to dismissing the patient. Even in those instances where

swelling of only the tongue is involved, without respiratory distress, patients

may require prolonged observation since treatment with antihistamines and

corticosteroids may not be sufficient.

Very rarely, fatalities have been reported due to angioedema associated with

laryngeal oedema or tongue oedema. Patients with involvement of the

tongue, glottis or larynx are likely to experience airway obstruction, especially

those with a history of airway surgery. Where there is involvement of the

tongue, glottis or larynx, likely to cause airway obstruction, appropriate

therapy, which may include subcutaneous epinephrine solution 1:1000 (0.3 ml

to 0.5 ml) and/or measures to ensure a patent airway, should be administered

promptly.

Black patients receiving ACE inhibitors have been reported to have a higher

incidence of angioedema compared to non-blacks.

Patients with a history of angioedema unrelated to ACE inhibitor therapy may

be at increased risk of angioedema while receiving an ACE inhibitor. (Also

see section 4.3).

Patients receiving co-administration of ACE inhibitor and mTOR (mammalian

target of rapamycin) inhibitor (e.g., temsirolimus, sirolimus, everolimus)

therapy may be at increased risk for angioedema.

Patients receiving concomitant ACE inhibitor and neprilysin inhibitor therapy

(e.g., sacubitril, racecadotril) may be at increased risk for angioedema (see

section 4.5). The combination of enalapril with sacubitril/valsartan is

contraindicated due to the increased risk of angioedema (see section 4.3).

Sacubitril/valsartan must not be initiated until 36 hours after taking the last

dose of enalapril therapy. If treatment with sacubitril/valsartan is stopped,

enalapril therapy must not be initiated until 36 hours after the last dose of

sacubitril/valsartan (see sections 4.3 and 4.5).

Anaphylactoid Reactions during Hymenoptera Desensitisation

Rarely, patients receiving ACE inhibitors during desensitization with

hymenoptera venom have experienced life-threatening anaphylactoid

reactions. These reactions were avoided by temporarily withholding ACE-

inhibitor therapy prior to each desensitization.

Anaphylactoid Reactions during LDL Apheresis

Rarely, patients receiving ACE inhibitors during low density lipoprotein (LDL)-

apheresis with dextran sulfate have experienced life-threatening

anaphylactoid reactions. These reactions were avoided by temporarily

withholding ACE-inhibitor therapy prior to each apheresis.

Haemodialysis Patients

Anaphylactoid reactions have been reported in patients dialysed with high-flux

membranes (e.g. AN 69

) and treated concomitantly with an ACE inhibitor. In

these patients consideration should be given to using a different type of

dialysis membrane or a different class of antihypertensive agent.

Hypoglycaemia

Diabetic patients treated with oral antidiabetic agents or insulin, starting an

ACE inhibitor, should be told to closely monitor for hypoglycaemia, especially

during the first month of combined use. (See section 4.5)

Cough

Cough has been reported with the use of ACE inhibitors. Characteristically,

the cough is non-productive, persistent and resolves after discontinuation of

therapy. ACE inhibitor-induced cough should be considered as part of the

differential diagnosis of cough.

Surgery/Anaesthesia

In patients undergoing major surgery or during anaesthesia with agents that

produce hypotension, enalapril blocks angiotensin II formation secondary to

compensatory rennin release. If hypotension occurs and is considered to be

due to this mechanism, it can be corrected by volume expansion.

Hyperkalaemia

Elevations in serum potassium have been observed in some patients treated

with ACE inhibitors, including enalapril. Risk factors for the development of

hyperkalaemia include those with renal insufficiency, worsening of renal

function, age (> 70 years), diabetes mellitus, inter-current events in particular

dehydration, acute cardiac decompensation, metabolic acidosis, and

concomitant use of potassium-sparing diuretics (e.g., spironolactone,

eplerenone, triamterene, or amiloride), potassium supplements or potassium-

containing salt substitutes; or those patients taking other drugs associated

with increases in serum potassium, (e.g. heparin,

trimethoprim-containing

products such as

co-trimoxazole). The use of potassium supplements,

potassium-sparing diuretics, potassium-containing salt substitutes, or other

drugs that may increase serum potassium, particularly in patients with

impaired renal function may lead to a significant increase in serum potassium.

Hyperkalaemia can cause serious, sometimes fatal arrhythmias. If

concomitant use of enalapril and any of the above-mentioned agents is

deemed appropriate, they should be used with caution and with frequent

monitoring of serum potassium (See section 4.5).

Lithium

The combination of lithium and enalapril is generally not recommended (see

section 4.5).

Dual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)

There is evidence that the concomitant use of ACE-inhibitors, angiotensin II

receptor blockers or aliskiren increases the risk of hypotension,

hyperkaleaemia and decreased renal function (including acute renal failure).

Dual blockage of RAAS through the combined use of ACE inhibitors,

angiotensin II receptor blockers (ARB) or aliskiren is therefore not

recommended (see sections 4.5 and 5.1).

If dual blockage therapy is considered absolutely necessary, this should only

occur under specialist supervision and subject to frequent close monitoring of

renal function, electrolytes and blood pressure.

ACE-inhibitors and angiotensin II receptor blockers should not be used

concomitantly in patients with diabetic nephropathy.

Lactose

Enaladex contains lactose. Patients with rare hereditary problems of

galactose intolerance, total lactase deficiency or glucose-galactose

malabsorption should not take this medicine.

Paediatric population

There is limited efficacy and safety experience in hypertensive children >6

years old, but no experience in other indications. Limited pharmacokinetic

data are available in children above 2 months of age. (Also see sections 4.2,

5.1, and 5.2) Enaladex Tablets are not recommended in children in other

indications than hypertension.

Enaladex Tablets are not recommended in neonates and in paediatric

patients with glomerular filtration rate <30 ml/min/1.73 m

, as no data are

available. (See section 4.2)

Pregnancy

ACE inhibitors should not be initiated during pregnancy. Unless continued

ACE inhibitor therapy is considered essential, patients planning pregnancy

should be changed to alternative antihypertensive treatments which have an

established safety profile for use in pregnancy. When pregnancy is

diagnosed, treatment with ACE inhibitors should be stopped immediately,

and, if appropriate, alternative therapy should be started (see sections 4.3

and 4.6).

Ethnic Differences

As with other angiotensin converting enzyme inhibitors, enalapril is apparently

less effective in lowering blood pressure in black people than in non-blacks,

possibly because of a higher prevalence of low-renin states in the black

hypertensive population.

4.5. Interaction with other medicinal products and other forms of

interaction

Dual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)

Clinical trial data has shown that dual blockade of the renin-angiotensin-

aldosterone-system (RAAS) through the combined use of ACE-inhibitors,

angiotensin II receptor blockers or aliskiren is associated with a higher

frequency of adverse events such as hypotension, hyperkalaemia and

decreased renal function (including acute renal failure) compared to the use

of a single RAAS-acting agent (see sections 4.3, 4.4 and 5.1).

Potassium sparing diuretics, potassium supplements, or other drugs that may

increase serum potassium

ACE inhibitors attenuate diuretic-induced potassium loss. Potassium sparing

diuretics (e.g. spironolactone, eplerenone, triamterene or amiloride),

potassium supplements, potassium-containing salt substitutes, or other drugs

that may increase serum potassium (e.g., heparin, trimethoprim-containing

products such as co-trimoxazole) may lead to significant increases in serum

potassium. If concomitant use

of enalapril and any of the above-mentioned

agents is deemed appropriate, they should be used with caution and with

frequent monitoring of serum potassium (see section 4.4).

Diuretics (thiazide or loop diuretics)

Prior treatment with high dose diuretics may result in volume depletion and a

risk of hypotension when initiating therapy with enalapril (see section 4.4).

The hypotensive effects can be reduced by discontinuation of the diuretic, by

increasing volume or salt intake or by initiating therapy with a low dose of

enalapril.

Other antihypertensive agents

Concomitant use of these agents may increase the hypotensive effects of

enalapril.

Concomitant use with nitroglycerine and other nitrates, or other vasodilators,

may further reduce blood pressure.

Lithium

Reversible increases in serum lithium concentrations and toxicity have been

reported during concomitant administration of lithium with ACE inhibitors.

Concomitant use of thiazide diuretics may further increase lithium levels and

enhance the risk of lithium toxicity with ACE inhibitors. Use of enalapril with

lithium is not recommended, but if the combination proves necessary, careful

monitoring of serum lithium levels should be performed (see section 4.4).

Tricyclic antidepressants/Antipsychotics/Anaesthetics/Narcotics

Concomitant use of certain anaesthetic medicinal products, tricyclic

antidepressants and antipsychotics with ACE inhibitors may result in further

reduction of blood pressure (see section 4.4).

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) Including Selective

Cyclooxygenase-2 (COX-2) Inhibitors

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) including selective

cyclooxygenase-2 Inhibitors (COX-2 inhibitors) may reduce the effect of

diuretics and other antihypertensive drugs. Therefore, the antihypertensive

effect of angiotensin II receptor antagonists or ACE inhibitors may be

attenuated by NSAIDs including selective COX-2 inhibitors.

The co-administration of NSAIDs (including COX-2 inhibitors) and angiotensin

II receptor antagonists or ACE inhibitors exert an additive effect on the

increase in serum potassium, and may result in a deterioration of renal

function. These effects are usually reversible. Rarely, acute renal failure may

occur, especially in patients with compromised renal function (such as the

elderly or patients who are volume-depleted, including those on diuretic

therapy). Therefore, the combination should be administered with caution in

patients with compromised renal function. Patients should be adequately

hydrated and consideration should be given to monitoring renal function after

initiation of concomitant therapy and periodically thereafter.

Gold

Nitritoid reactions (symptoms include facial flushing, nausea, vomiting and

hypotension) have been reported rarely in patients on therapy with injectable

gold (sodium aurothiomalate) and concomitant ACE inhibitor therapy

including enalapril.

Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) Inhibitors

Patients taking concomitant mTOR inhibitor (e.g., temsirolimus, sirolimus,

everolimus) therapy may be at increased risk for angioedema (see section

4.4).

Neprilysin Inhibitors

Patients receiving concomitant ACE inhibitor and neprilysin inhibitor therapy

(e.g., sacubitril, racecadotril) may be at increased risk for angioedema (see

section 4.4). The concomitant use of enalapril with sacubitril/valsartan is

contraindicated, as the concomitant inhibition of neprilysin and ACE may

increase the risk of angioedema.

Sacubitril/valsartan must not be started until 36 hours after taking the last

dose of enalapril therapy. Enalapril therapy must not be started until 36 hours

after the last dose of sacubitril/valsartan. (See sections 4.3 and 4.4.)

Sympathomimetics

Sympathomimetics may reduce the antihypertensive effects of ACE inhibitors.

Antidiabetics

Epidemiological studies have suggested that concomitant administration of

ACE inhibitors and antidiabetic medicines (insulins, oral hypoglycemic

agents) may cause an increased blood-glucose-lowering effect with risk of

hypoglycemia. This phenomenon appeared to be more likely to occur during

the first weeks of combined treatment and in patients with renal impairment.

(See sections 4.4 and 4.8).

Alcohol

Alcohol enhances the hypotensive effect of ACE inhibitors.

Acetylsalicylic acid, thrombolytics and β- blockers

Enalapril can be safely administered concomitantly with acetyl salicylic acid

(at cardiologic doses), thrombolytics and β- blockers.

Paediatric population

Interaction studies have only been performed in adults.

4.6. Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

ACE inhibitors:

The use of ACE inhibitors is not recommended during the first trimester of

pregnancy (see section 4.4). The use of ACE inhibitors is contraindicated

during the second and third trimesters of pregnancy (see sections 4.3 and

4.4).

Epidemiological evidence regarding the risk of teratogenicity following

exposure to ACE inhibitors during the first trimester of pregnancy has not

been conclusive; however a small increase in risk cannot be excluded. Unless

continued ACE inhibitor therapy is considered essential, patients planning

pregnancy should be changed to alternative antihypertensive treatments

which have an established safety profile for use in pregnancy. When

pregnancy is diagnosed, treatment with ACE inhibitors should be stopped

immediately, and, if appropriate, alternative therapy should be started.

Exposure to ACE inhibitor therapy during the second and third trimesters is

known to induce human foetotoxicity (decreased renal function,

oligohydramnios, skull ossification retardation) and neonatal toxicity (renal

failure, hypotension, hyperkalaemia). (See section 5.3). Maternal

oligohydramnios, presumably representing decreased fetal renal function, has

occurred and may result in limb contractures, craniofacial deformations and

hypoplastic lung development.

Should exposure to ACE inhibitor have occurred from the second trimester of

pregnancy, ultrasound check of renal function and skull is recommended.

Infants whose mothers have taken ACE inhibitors should be closely observed

for hypotension (see sections 4.3 and 4.4).

Breast-feeding

Limited pharmacokinetic data demonstrate very low concentrations in breast

milk (see section 5.2). Although these concentrations seem to be clinically

irrelevant, the use of Enaladex in breastfeeding is not recommended for

preterm infants and for the first few weeks after delivery, because of the

hypothetical risk of cardiovascular and renal effects and because there is not

enough clinical experience. In the case of an older infant, the use of Enaladex

in a breast-feeding mother may be considered if this treatment is necessary

for the mother and the child is observed for any adverse effect.

4.7. Effects on ability to drive and use machines

When driving vehicles or operating machines it should be taken into account

that occasionally dizziness or weariness may occur.

4.8. Undesirable effects

Undesirable effects reported for enalapril include:

Very common (≥1/10); common (≥1/100, to <1/10); uncommon (≥1/1,000, to

<1/100); rare (≥1/10,000, to <1/1,000); very rare (<1/10,000), not known

(cannot be estimated from the available data).

Blood and the lymphatic system disorders:

uncommon:

anaemia (including aplastic and hemolytic)

rare:

neutropenia, decreases in haemoglobin, decreases in

haematocrit, thrombocytopenia, agranulocytosis, bone

marrow depression, pancytopenia, lymphadenopathy,

autoimmune diseases

Endocrine disorders:

not known:

syndrome of inappropriate antidiuretic hormone

secretion (SIADH).

Metabolism and nutrition disorders:

uncommon:

hypoglycaemia (see section 4.4)

Psychiatric disorders:

common:

depression

uncommon:

confusion, insomnia, nervousness

rare:

dream abnormality, sleep disorders

Nervous system disorders:

very common:

dizziness

common:

headache, syncope, taste alteration

uncommon:

somnolence, paresthesia, vertigo

Eye disorders:

very common:

blurred vision

Ear and labyrinth disorders:

uncommon:

tinnitus

Cardiac disorders:

common:

chest pain, rhythm disturbances, angina pectoris,

tachycardia

uncommon:

palpitations, myocardial infarction or cerebrovascular

accident

, possibly secondary to excessive hypotension

in high-risk patients (see Section 4.4)

Vascular disorders:

common:

hypotension (including orthostatic hypotension)

uncommon

flushing, orthostatic hypotension

rare:

Raynaud's phenomenon

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders:

very common:

cough

common:

dyspnoea

uncommon:

rhinorrhoea, sore throat and hoarseness,

bronchospasm/asthma

rare:

pulmonary infiltrates, rhinitis, allergic

alveolitis/eosinophilic pneumonia

Gastro-intestinal disorders:

very common:

nausea

common:

diarrhoea, abdominal pain

uncommon:

ileus, pancreatitis, vomiting, dyspepsia, constipation,

anorexia, gastric irritations, dry mouth, peptic ulcer

rare:

stomatitis/aphthous ulcerations, glossitis

very rare:

intestinal angioedema.

Hepatobiliary disorders:

rare:

hepatic failure, hepatitis – either hepatocellular or

cholestatic, hepatitis including necrosis, cholestasis

(including jaundice)

Skin and subcutaneous tissue disorders:

common:

rash, hypersensitivity/angioneurotic oedema:

angioneurotic oedema of the face, extremities, lips,

tongue, glottis and/or larynx has been reported (see

section 4.4)

uncommon:

diaphoresis, pruritus, urticaria, alopecia

rare:

erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome,

exfoliative dermatitis, toxic epidermal necrolysis,

pemphigus, erythroderma

not known:

A symptom complex has been reported which may

include some or all of the following: fever, serositis,

vasculitis, myalgia/myositis, arthralgia/arthritis, a

positive ANA, elevated ESR, eosinophilia, and

leukocytosis. Rash, photosensitivity or other

dermatologic manifestations may occur.

Musculoskeletal, connective tissue, and bone disorders

Uncommon:

muscle cramps

Renal and urinary disorders:

uncommon:

renal dysfunction, renal failure, proteinuria

rare:

oliguria

Reproductive system and breast disorders:

uncommon:

impotence

rare:

gynecomastia

General disorders and administration site conditions:

very common:

asthenia

common:

fatigue

uncommon:

malaise, fever

Investigations:

common:

hyperkalaemia, increases in serum creatinine

uncommon:

increases in blood urea, hyponatraemia

rare:

elevations of liver enzymes, elevations of serum

bilirubin.

Incidence rates were comparable to those in the placebo and active control

groups in the clinical trials

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal

product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance

of the medicinal product. Any suspected adverse events should be reported

to the Ministry of Health according to the National Regulation by using an

online form https://sideeffects.health.gov.il

4.9. Overdose

Limited data are available for overdosage in humans. The most prominent

features of overdosage reported to date are marked hypotension, beginning

some six hours after ingestion of tablets, concomitant with blockade of the

renin-angiotensin system, and stupor. Symptoms associated with overdosage

of ACE inhibitors may include circulatory shock, electrolyte disturbances,

renal failure, hyperventilation, tachycardia, palpitations, bradycardia,

dizziness, anxiety, and cough. Serum enalaprilat levels 100- and 200-fold

higher than usually seen after therapeutic doses have been reported after

ingestion of 300 mg and 440 mg of enalapril, respectively.

The recommended treatment of overdosage is intravenous infusion of normal

saline solution. If hypotension occurs, the patient should be placed in the

shock position. If available, treatment with angiotensin II infusion and/or

intravenous catecholamines may also be considered. If ingestion is recent,

take measures aimed at eliminating enalapril maleate (e.g. emesis, gastric

lavage, administration of absorbents, and sodium sulfate). Enalaprilat may be

removed from the general circulation by haemodialysis. (See section 4.4).

Pacemaker therapy is indicated for therapy-resistant bradycardia. Vital signs,

serum electrolytes and creatinine concentrations should be monitored

continuously.

5.

PHARMACOLOGICAL

PROPERTIES

5.1. Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Angiotensin-converting enzyme inhibitors,

ATC Code: C09A A02

Enalapril (enalapril maleate) is the maleate salt of enalapril, a derivative of

two amino acids; L-alanine and L-proline. Angiotensin-converting enzyme

(ACE) is a peptidyl dipeptidase which catalyzes the conversion of angiotensin

I to the pressor substance angiotensin II. After absorption, enalapril is

hydrolyzed to enalaprilat, which inhibits ACE. Inhibition of ACE results in

decreased plasma angiotensin II, which leads to increased plasma renin

activity (due to removal of negative feedback of renin release) and decreased

aldosterone secretion.

ACE is identical to kinase II. Thus Enalapril Maleate Tablets may also block

the degradation of bradykinin, a potent vasodepressor peptide. However the

role that this plays in the therapeutic effects of Enalapril Maleate Tablets

remains to be elucidated.

Mechanism of action

While the mechanism through which Enalapril Maleate Tablets lowers blood

pressure is believed to be primarily suppression of the renin-angiotensin-

aldosterone system, Enalapril Maleate Tablets are antihypertensive even in

patients with low-renin hypertension.

Pharmacodynamic effects

Administration of enalapril maleate to patients with hypertension results in a

reduction of both supine and standing blood pressure without a significant

increase in heart rate.

Symptomatic postural hypotension is infrequent. In some patients the

development of optimal blood pressure reduction may require several weeks

of therapy. Abrupt withdrawal of enalapril maleate has not been associated

with rapid increase in blood pressure.

Effective inhibition of ACE activity usually occurs 2 to 4 hours after oral

administration of an individual dose of enalapril. Onset of antihypertensive

activity was usually seen at one hour, with peak reduction of blood pressure

achieved by 4 to 6 hours after administration. The duration of effect is dose-

related. However, at recommended doses, antihypertensive and

haemodynamic effects have been shown to be maintained for at least 24

hours.

In haemodynamic studies in patients with essential hypertension, blood

pressure reduction was accompanied by a reduction in peripheral arterial

resistance with an increase in cardiac output and little or no change in heart

rate. Following administration of enalapril maleate there was an increase in

renal blood flow; glomerular filtration rate was unchanged. There was no

evidence of sodium or water retention. However, in patients with low pre-

treatment glomerular filtration rates, the rates were usually increased.

In short-term clinical studies in diabetic and non-diabetic patients with renal

disease, decreases in albuminuria and urinary excretion of IgG and total

urinary protein were seen after the administration of enalapril.

When given together with thiazide-type diuretics, the blood pressure-lowering

effects of enalapril maleate are at least additive. Enalapril maleate may

reduce or prevent the development of thiazide-induced hypokalaemia.

In patients with heart failure on therapy with digitalis and diuretics, treatment

with oral or injection enalapril maleate was associated with decreases in

peripheral resistance and blood pressure. Cardiac output increased, while

heart rate (usually elevated in patients with heart failure) decreased.

Pulmonary capillary wedge pressure was also reduced. Exercise tolerance

and severity of heart failure, as measured by New York Heart Association

criteria, improved. These actions continued during chronic therapy.

In patients with mild to moderate heart failure, enalapril retarded progressive

cardiac dilatation/enlargement and failure, as evidenced by reduced left

ventricular end diastolic and systolic volumes and improved ejection fraction.

Dual Blockage of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)

Two large randomised, controlled trials (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial), VA

NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) have examined

the use of combination of an ACE-inhibitor with an angiotensin II receptor

blocker.

ONTARGET was a study conducted in patients with a history of

cardiovascular or cerebrovascular disease, or type 2 diabetes mellitus

accompanied by evidence of end-organ damage. VA NEPHRON-D was a

study in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy.

These studies have shown no significant beneficial effect on renal and/or

cardiovascular outcomes and mortality, while an increased risk of

hyperkalaemia, acute kidney injury and/or hypotension as compared to

monotherapy was observed.

Given their similar pharmacodynamic properties, these results are also

relevant for other ACE-inhibitors and angiotensin II receptor blockers.

ACE-inhibitors and angiotensin II receptor blockers should therefore not be

used concomitantly in patients with diabetic nephropathy.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and

Renal Disease Endpoints) was a study designed to test the benefit of adding

aliskiren to a standard therapy of an ACE-inhibitor or an angiotensin II

receptor blocker in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney

disease, cardiovascular disease, or both. The study was terminated early

because of an increased risk of adverse outcomes. CV death and stroke were

both numerically more frequent in the aliskiren group than in the placebo

group and adverse events and serious adverse events of interest

(hyperkalaemia, hypotension and renal dysfunction) were more frequently

reported in the aliskiren group than in the placebo group.

Clinical efficacy and safety

A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial (SOLVD

Prevention trial) examined a population with asymptomatic left ventricular

dysfunction (LVEF<35%). 4228 patients were randomised to receive either

placebo (n=2117) or enalapril (n=2111). In the placebo group, 818 patients

had heart failure or died (38.6%) as compared with 630 in the enalapril group

(29.8%) (risk reduction: 29%; 95% CI; 21 - 36%; p<0.001). 518 patients in the

placebo group (24.5%) and 434 in the enalapril group (20.6%) died or were

hospitalized for new or worsening heart failure (risk reduction 20%; 95% CI;

9-30%; p<0.001).

A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial (SOLVD

treatment trial) examined a population with symptomatic congestive heart

failure due to systolic dysfunction (ejection fraction <35%). 2569 patients

receiving conventional treatment for heart failure were randomly assigned to

receive either placebo (n=1284) or enalapril (n=1285). There were 510 deaths

in the placebo group (39.7%) as compared with 452 in the enalapril group

(35.2%) (reduction in risk, 16%; 95% CI, 5 - 26%; p=0.0036). There were 461

cardiovascular deaths in the placebo group as compared with 399 in the

enalapril group (risk reduction 18%, 95% CI, 6 - 28%, p<0.002), mainly due to

a decrease of deaths due to progressive heart failure (251 in the placebo

group vs 209 in the enalapril group, risk reduction 22%, 95% CI, 6 - 35%).

Fewer patients died or were hospitalised for worsening heart failure (736 in

the placebo group and 613 in the enalapril group; risk reduction, 26%; 95%

CI, 18 - 34%; p<0.0001). Overall in SOLVD study, in patients with left

ventricular dysfunction, enalapril maleate reduced the risk of myocardial

infarction by 23% (95% CI, 11 – 34%; p<0.001) and reduced the risk of

hospitalisation for unstable angina pectoris by 20% (95% CI, 9 – 29%;

p<0.001).

Paediatric population

There is limited experience of the use in hypertensive paediatric patients >6

years. In a clinical study involving 110 hypertensive paediatric patients 6 to 16

years of age with a body weight ≥20 kg and a glomerular filtration rate>30

ml/min/1.73 m2, patients who weighed <50 kg received either 0.625, 2.5 or 20

mg of enalapril daily and patients who weighed ≥50 kg received either 1.25, 5

or 40 mg of enalapril daily. Enalapril administration once daily lowered trough

blood pressure in a dose-dependent manner. The dose-dependent

antihypertensive efficacy of enalapril was consistent across all subgroups

(age, Tanner stage, gender, race). However, the lowest doses studied, 0.625

mg and 1.25 mg, corresponding to an average of 0.02 mg/kg once daily, did

not appear to offer consistent antihypertensive efficacy. The maximum dose

studied was 0.58 mg/kg (up to 40 mg) once daily. The adverse experience

profile for paediatric patients is not different from that seen in adult patients.

5.2. Pharmacokinetic properties

Absorption

Oral enalapril is rapidly absorbed, with peak serum concentrations of

enalapril occurring within one hour. Based on urinary recovery, the extent of

absorption of enalapril from oral enalapril tablet is approximately 60%. The

absorption of oral enalapril is not influenced by the presence of food in the

gastro-intestinal tract.

Following absorption, oral enalapril is rapidly and extensively hydrolysed to

enalaprilat, a potent angiotensin-converting enzyme inhibitor. Peak serum

concentrations of enalaprilat occur about 4 hours after an oral dose of

Enalapril Maleate Tablets. The effective half-life for accumulation of

enalaprilat following multiple doses of oral Enalapril Maleate Tablets is 11

hours. In subjects with normal renal function, steady-state serum

concentrations of enalaprilat were reached after 4 days of treatment.

Distribution

Over the range of concentrations which are therapeutically relevant,

enalaprilat binding to human plasma proteins does not exceed 60%.

Biotransformation

Except for conversion to enalaprilat, there is no evidence for significant

metabolism of enalapril.

Elimination

Excretion of enalaprilat is primarily renal. The principal components in urine

are enalaprilat, accounting for about 40% of the dose, and intact enalapril

(about 20%).

Renal impairment

The exposure of enalapril and enalaprilat is increased in patients with renal

insufficiency. In patients with mild to moderate renal insufficiency (creatinine

clearance 40-60 ml/min) steady state AUC of enalaprilat was approximately

two-fold higher than in patients with normal renal function after administration

of 5 mg once daily. In severe renal impairment (creatinine clearance ≤30

ml/min), AUC was increased approximately 8-fold. The effective half-life of

enalaprilat following multiple doses of enalapril maleate is prolonged at this

level of renal insufficiency and time to steady state is delayed. (See section

4.2). Enalaprilat may be removed from the general circulation by

haemodialysis. The dialysis clearance is 62 ml/min.

Children and adolescents

A multiple dose pharmacokinetic study was conducted in 40 hypertensive

male and female paediatric patients aged 2 months to ≤16 years following

daily oral administration of 0.07 to 0.14 mg/kg enalapril maleate. There were

no major differences in the pharmacokinetics of enalaprilat in children

compared with historic data in adults. The data indicate an increase in AUC

(normalised to dose per body weight) with increased age; however, an

increase in AUC is not observed when data are normalised by body surface

area. At steady state, the mean effective half-life for accumulation of

enalaprilat was 14 hours.

Lactation

After a single 20 mg oral dose in five postpartum women, the average peak

enalapril milk level was 1.7 µg/L (range 0.54 to 5.9 µg/L) at 4 to 6 hours after

the dose. The average peak enalaprilat level was 1.7 µg/L (range 1.2 to 2.3

µg/L); peaks occurred at various times over the 24-hour period. Using the

peak milk level data, the estimated maximum intake of an exclusively

breastfed infant would be about 0.16% of the maternal weight-adjusted

dosage. A women who had been taking oral enalapril 10 mg daily for 11

months had peak enalapril milk levels of 2 µg/L 4 hours after a dose and peak

enalaprilat levels of 0.75 µg/L about 9 hours after the dose. The total amount

of enalapril and enalaprilat measured in milk during the 24 hour period was

1.44 µg/L and 0.63 µg/L of milk respectively. Enalaprilat milk levels were

undetectable (<0.2 µg/L) 4 hours after a single dose of enalapril 5 mg in one

mother and 10 mg in two mothers; enalapril levels were not determined.

5.3. Preclinical

safety data

Preclinical data reveal no special hazard for humans based on conventional

studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity and

carcinogenic potential. Reproductive toxicity studies suggest that enalapril

has no effects on fertility and reproductive performance in rats, and is not

teratogenic. In a study in which female rats were dosed prior to mating

through gestation, an increased incidence of rat pup deaths occurred during

lactation. The compound has been shown to cross the placenta and is

secreted in milk. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, as a class, have

been shown to be foetotoxic (causing injury and/or death to the foetus) when

given in the second or third trimester.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1. List of excipients

ENALADEX 5mg:

Lactose monohydrate

Starch pregelatinised

Maize starch

Sodium hydrogen carbonate

Magnesium stearate

ENALADEX 10mg/20mg:

Lactose monohydrate

Starch pregelatinised

Maize starch

Sodium hydrogen carbonate

Magnesium stearate

Iron oxide red E172

6.2. Incompatibilities

Not applicable

6.3. Shelf life

The expiry date of the product is indicated on the packaging materials

6.4. Special precautions for storage

Store in a dry place, below 25°C.

6.5. Nature and contents of container

Blister.

Pack size: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 tablets.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6. Special precautions for disposal

No special requirements

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Dexcel Ltd

1 Dexcel Street,

Or Akiva 3060000,

Israel

8.

MANUFACTURER

Dexcel Ltd

1 Dexcel Street,

Or Akiva 3060000,

Israel

This leaflet format has been determined by the Ministry of Health and the

content has been checked and approved in April 2016, and updated

according to the guidelines of the Ministry of Health in October 2019

רבמבונ

2019

Enaladex 5 mg, 10 mg, 20 mg, Tablets

,דבכנ יאופר תווצ

ןוכדע לע םכעידוהל תשקבמ מ"עב לסקד תרבח

ולע םינ

אפורל

ןכרצלו

ה לש רישכת םי

סקדלנא

ג"מ

העדוהב

וז

עה םיטרופמ םינוכד דבלב יתוחיטבה עדימב הרמחה םיווהמה

ןייעל שי ,אלמ עדימל ולעב םינ

ולעה םינ

אפורל

ןכרצלו חלשנ

לבקל ןתינו תואירבה דרשמ רתאבש תופורתה רגאמב םוסרפל

פדומ

םי

לסקד 'חר ,מ"עב לסקד :םושירה לעבל היינפ י"ע

אביקע רוא ,

3060000

,לארשי , :'לט

04-6364000

כתה בכרה :ריש

Each tablet of Enaladex 5 mg contains Enalapril Maleate 5 mg

Each tablet of Enaladex 10 mg contains Enalapril Maleate 10 mg

Each tablet of Enaladex 20 mg contains Enalapril Maleate 20 mg

:תורשואמה תויוותהה

Treatment of essential hypertension, renovascular hypertension congestive heart

failure and to reduce mortality in patients with all degrees of heart failure. To

retard the development of symptomatic heart failure in asymptomatic patients

with left ventricular dysfunction.

ולעה

ן

אפורל

ךיראתב ןכדוע

א

רבוטקו

2019

.

םינוכדעה ןלהל םיווהמה

הרמחה

עדימב

יתוחיטבה

ב םינמוסמ) םודא

:

4.4 Special warnings and precautions for use

Hyperkalaemia

Elevations in serum potassium have been observed in some patients treated with

ACE inhibitors, including enalapril. Risk factors for the development of

hyperkalaemia include those with renal insufficiency, worsening of renal function,

age (> 70 years), diabetes mellitus, inter-current events in particular dehydration,

acute cardiac decompensation, metabolic acidosis, and concomitant use of

potassium-sparing diuretics (e.g., spironolactone, eplerenone, triamterene, or

amiloride), potassium supplements or potassium-containing salt substitutes; or

those patients taking other drugs associated with increases in serum potassium,

(e.g. heparin,

trimethoprim-containing products such as

co-trimoxazole). The use

of potassium supplements, potassium-sparing diuretics, potassium-containing

salt substitutes, or other drugs that may increase serum potassium, particularly in

patients with impaired renal function may lead to a significant increase in serum

potassium. Hyperkalaemia can cause serious, sometimes fatal arrhythmias. If

concomitant use of enalapril and any of the above-mentioned agents is deemed

appropriate, they should be used with caution and with frequent monitoring of

serum potassium (See section 4.5).

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Potassium sparing diuretics, potassium supplements, or other drugs that may

increase serum potassium

ACE inhibitors attenuate diuretic-induced potassium loss. Potassium sparing

diuretics (e.g. spironolactone, eplerenone, triamterene or amiloride), potassium

supplements, potassium-containing salt substitutes, or other drugs that may

increase serum potassium (e.g., heparin, trimethoprim-containing products such

as co-trimoxazole) may lead to significant increases in serum potassium. If

concomitant use

of enalapril and any of the above-mentioned agents is deemed

appropriate, they should be used with caution and with frequent monitoring of

serum potassium (see section 4.4).

ולעה

ן

ןכרצל

ךיראתב ןכדוע רבוטקוא

2019

םינוכדעה ןלהל . םיווהמה

הרמחה

עדימב

יתוחיטבה

ב םינמוסמ) םודא

:

2

.

ינפל

ה

:הפורתב שומיש

...

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:

לופיטה ינפל סקדלנאב

,

רפס

:םא אפורל

...

,ןגלשא יפסות לטונ ,הנוזתב חלמ תלבגה תחת אצמנ התא רת ןגלשא תורצוא תופו

חלמ יפילחת ןגלשא םיליכמה ןירפה לשמל) םדב ןגלשאה תומר תא תולעהל תולולעש תורחא תופורת וא וק ןוגכ םירפותמירט תוליכמה תופורת ,[םד ישירק תורצוויה תעינמל תשמשמה הפורת]

.([םימוהיזב לופיטל הפורת] לוזסקומירט

...

:תויתפורת ןיב תובוגת

,חקול התא םא

אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת תחקל ןנכתמ התא םא וא ,הנורחאל תחקל םא חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ לש תוליעפה לע עיפשהל לולע סקדלנאש ינפמ , .סקדלנא תוליעפ לע עיפשהל תולולע תומיוסמ תופורתו תומיוסמ תופורת

ןונימ תא הנשי אפורהש ןכתיי ו סקדלנא

ני וא :חקול התא םא דחוימב חקורל וא אפורל רפס .םיפסונ תוריהז ידעצב טוק

ןגלשא תוליכמה תופורת ללוכ) ןגלשא יפסות , יפילחת

חלמ

וא

ש תופסונ תופורת הל תולולע תולע ב ןגלשא םד

לשמל

ןירפה

הפורת]

[םד ישירק תורצוויה תעינמל תשמשמ

תוליכמה תופורת ןוגכ םירפותמירט

וק

לוזסקומירט [םימוהיזב לופיטל הפורת]

...

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information