Dolatramyl 100 mg depottabletter

Denmark - Danish - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
TRAMADOLHYDROCHLORID
Available from:
Mylan AB
ATC code:
N02AX02
INN (International Name):
tramadol hydrochloride
Dosage:
100 mg
Pharmaceutical form:
depottabletter
Authorization status:
Markedsført
Authorization number:
48179
Authorization date:
2012-10-16

Read the complete document

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dolatramyl 100 mg, 150 mg og 200 mg depottabletter

tramadolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Dolatramyl til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dolatramyl

Sådan skal du tage Dolatramyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dolatramyl indeholder det aktive stof tramadolhydrochlorid. Tramadolhydrochlorid er et smertestillende

lægemiddel, der tilhører en gruppe smertestillende medicin, som virker i centralnervesystemet. Det

smertelindrer ved at påvirke bestemte nerveceller i rygmarven og i hjernen.

Dolatramyl anvendes til behandling af moderate til stærke smerter hos voksne og børn over 12 år.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Dolatramyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dolatramyl:

hvis du er allergisk over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i afsnit 6). En allergisk reaktion kan medføre udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær,

hævelse af ansigt, læber, hals eller tunge

hvis du har drukket for meget alkohol, taget for meget sovemedicin, smertestillende midler eller andre

psykofarmaka (lægemidler der påvirker humør og følelser)

hvis du samtidig tager monoaminoxidase (MAO)-hæmmere (medicin der bruges til behandling af

depression eller Parkinsons sygdom) eller har taget MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage, før

du starter med at tage Dolatramyl

hvis du lider af epilepsi og dine anfald ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med medicin

som erstatning for et andet lægemiddel i forbindelse med abstinensbehandling.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dolatramyl

hvis du er afhængig af andre smertestillende midler (opioider)

hvis du har forhøjet tryk i kraniet med symptomer såsom hovedpine og opkastning (kan ske efter en

skade i hovedet eller kan skyldes en hjernesygdom)

hvis du har en bevidsthedslidelse (f.eks. hvis du føler, du er ved at besvime)

hvis du er i shock (tegn på shock omfatter koldsved)

hvis du har svært ved at trække vejret

hvis du har tendens til epilepsi eller anfald, da risikoen for anfald kan øges

hvis du lider af en lever- eller nyresygdom.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du kontakte lægen, før du starter med at tage dette

lægemiddel.

Tramadol omdannes af et enzym i leveren. Hos nogle personer er dette enzym anderledes, og det kan

påvirke dem på forskellig vis. Nogle personer opnår ikke tilstrækkelig smertelindring, og andre personer har

en øget risiko for at få alvorlige bivirkninger. Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du

stoppe med medicinen og straks søge lægehjælp: langsom eller overfladisk vejrtrækning, forvirring,

søvnighed, små pupiller, kvalme eller opkastning, forstoppelse, manglende appetit.

Under behandlingen

Der er set epileptiske anfald hos patienter, der tager tramadol ved den anbefalede dosis. Risikoen kan være

forhøjet, når doser overstiger den anbefalede maksimale, daglige dosis (400 mg).

Vær opmærksom på, at Dolatramyl kan føre til både fysisk og psykisk afhængighed. Hvis du tager

Dolatramyl i en længere periode, kan du få sværere ved at mærke virkningen, så det er nødvendigt for dig at

tage en højere dosis (udvikling af tolerance). For patienter, der er i risiko for at udvikle afhængighed eller

som er afhængige af lægemidler, må behandling med dette lægemiddel kun foregå i korte perioder og under

tæt overvågning. Fortæl lægen hvis noget af ovenstående opstår under behandling med Dolatramyl, eller

hvis du tidligere har oplevet det.

Børn og unge

Brug til børn med vejrtrækningsproblemer

Tramadol bør ikke anvendes til børn med vejrtrækningsproblemer, da symptomerne på tramadol-forgiftning

kan være mere alvorlige hos disse børn.

Brug af anden medicin sammen med Dolatramyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tag ikke Dolatramyl samtidig med

MAO-hæmmere

samt 14 dage før og efter du har taget MAO-

hæmmere (f.eks. moclobemid eller phenelzin til behandling af depression, selegilin til behandling af

Parkinsons sygdom).

Den smertelindrende virkning af Dolatramyl kan mindskes og varigheden af effekten kan blive forkortet,

hvis du tager medicin som:

Carbamazepin (til behandling af epilepsi)

Andre opioider (buprenorphin, nalbuphin eller pentazocin (smertestillende lægemidler))

Ondansetron (kvalmestillende lægemiddel).

Risikoen for bivirkninger stiger,

hvis du samtidig tager beroligende medicin, sovemedicin eller andre smertestillende lægemidler såsom

morfin og codein (også hostestillende medicin), og hvis du drikker alkohol, mens du tager dette

lægemiddel. Du kan føle dig mere døsig eller have følelsen af, at du vil besvime. Hvis dette sker, skal

du tale med din læge.

hvis du tager medicin, der kan give kramper (anfald), såsom visse antidepressiva (f.eks. selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI), serotonin/noradrenalin -genoptagshæmmere (SNRI-præparater),

tricykliske antidepressive midler) eller antipsykotika. Risikoen for at få et anfald kan øges, hvis du tager

Dolatramyl på samme tid. Din læge vil fortælle, dig, hvorvidt Dolatramyl er egnet til dig.

hvis du tager visse antidepressiva (f.eks. selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI),

serotonin/noradrenalin -genoptagshæmmere (SNRI-præparater), tricykliske antidepressive midler).

Dolatramyl kan interagere med disse lægemidler, og du kan opleve symptomer som ufrivillige, rytmiske

muskelsammentrækninger, herunder musklerne, der styrer bevægelsen af øjet, ophidselse, øget

svedtendens, rysten, øgning af reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur over 38ºC.

hvis du tager blodfortyndende medicin af coumarintypen, f.eks. warfarin sammen med dette

lægemiddel. Virkningen af disse lægemidler kan blive påvirket, og der kan opstå blødning.

Samtidig brug af Dolatramyl og beroligende medicin som f.eks. benzodiazepiner eller lignende medicin

øger risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livsfarligt.

Derfor bør du ikke bruge denne type medicin samtidig med Dolatramyl, medmindre der ikke er andre

behandlingsmuligheder.

Hvis din læge imidlertid har ordineret Dolatramyl sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse

din dosis og varighed af behandlingen.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, om alle de typer beroligende medicin du eventuelt tager, og du skal

sørge for nøje at følge den dosis, lægen har anvist. Det kan være en hjælp at fortælle familie og venner, at de

skal være opmærksomme på ovenstående symptomer. Kontakt lægen, hvis du får nogen af disse

symptomer.

Brug af Dolatramyl sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke alkohol, mens du er i behandling med Dolatramyl, da virkningen af lægemidlet kan blive

forstærket. Mad påvirker ikke effekten af Dolatramyl.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Der er begrænset information om

sikkerheden ved brug af Dolatramyl under graviditet. Du må derfor ikke tage Dolatramyl, hvis du er gravid.

Langtidsbehandling under graviditet kan medføre abstinenssymptomer hos nyfødte.

Tramadol udskilles i modermælk. Derfor bør du ikke tage Dolatramyl mere end en enkelt gang i

ammeperioden. Hvis du har brug for at tage Dolatramyl mere end en gang, skal du stoppe med at amme.

Erfaringer med brug af Dolatramyl til mennesker tyder på, at tramadolhydrochlorid ikke har nogen

indflydelse på fertiliteten hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Dolatramyl virker sløvende, og at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dolatramyl kan forårsage døsighed, svimmelhed og sløret syn og kan dermed forringe din reaktionsevne.

Hvis du føler, at din reaktionsevne er påvirket, skal du ikke køre bil eller andre køretøjer, eller bruge

elektrisk værktøj eller betjene maskiner.

Dolatramyl indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Dolatramyl

Dosering

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Dosis skal tilpasses intensiteten af din smerte og din individuelle smertefølsomhed. Generelt skal du have

den laveste dosis, der afhjælper smerten.

Hvis ikke din læge har angivet andet, er den anbefalede dosis:

Voksne og børn over 12 år

Dolatramyl 100 mg: 1 tablet (100 mg tramadolhydrochlorid) 2 gange daglig, helst morgen og aften.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at lindre smerterne, kan dosis øges til:

Dolatramyl 150 mg: 1 tablet (150 mg tramadolhydrochlorid) 2 gange daglig, helst morgen og aften

eller

Dolatramyl 200 mg: 1 tablet (200 mg tramadolhydrochlorid) 2 gange daglig, morgen og aften.

Din læge kan foreskrive en anden, mere passende dosis af Dolatramyl, hvis nødvendigt.

Tag ikke mere end 400 mg tramadolhydrochlorid pr. dag, medmindre din læge specifikt har foreskrevet det.

Brug til børn

Brug af Dolatramyl frarådes til børn under 12 år.

Ældre patienter

Hos ældre patienter (over 75 år) kan udskillelsen af tramadol være forsinket. Hvis dette gælder for dig, kan

din læge anbefale forlængelse af dosisintervallet.

Alvorlig lever- eller nyresygdom (nedsat funktion) /dialysepatienter

Patienter med alvorligt nedsat lever- og/eller nyrefunktion bør ikke tage Dolatramyl. Hvis du har mild eller

moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan din læge anbefale forlængelse af dosisintervallet.

Indgivelsesmåde

Du skal sluge tabletterne hele sammen med et glas vand, helst om morgenen og aftenen.

Du må ikke

knække, tygge eller knuse dem

. Du kan tage tabletterne med eller uden mad.

Varighed af behandlingen

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Dolatramyl. Dette afhænger af, hvad smerten skyldes. Du

må ikke tage Dolatramyl længere end højst nødvendigt. Hvis du har brug for behandling i en længere

periode, vil lægen med jævne mellemrum vurdere om du kan fortsætte behandlingen med Dolatramyl og

ved hvilken dosis. Det kan være nødvendigt med pauser i behandlingen. Hvis du føler, at denne medicin

virker for kraftigt eller for svagt, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har taget for meget Dolatramyl

Hvis du (eller en anden) har taget for mange Dolatramyl tabletter, skal du

straks

søge læge eller tage til

nærmeste skadestue. Du kan føle dig utilpas, få små pupiller, føle dig svimmel pga. fald i blodtrykket, miste

bevidstheden eller gå i koma, få krampeanfald og åndedrætsbesvær, som kan være alvorlig.

Hvis du har glemt at tage Dolatramyl

Hvis du glemmer en dosis, er det sandsynligt, at smerten vil opstå igen. Tag din dosis, så snart du kommer i

tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dolatramyl

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage dette lægemiddel, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis

du ønsker at stoppe med at tage din medicin, skal du først tale med lægen, især hvis du har taget medicinen i

længere tid. Lægen vil rådgive dig om, hvornår og hvordan du skal stoppe behandlingen. Det kan være, at

din dosis skal nedsættes gradvist for at mindske risikoen for bivirkninger (abstinenssymptomer).

Hvis du afbryder eller stopper behandling med denne medicin for tidligt, vil smerten sandsynligvis vende

tilbage. Tal med din læge, hvis du ønsker at stoppe behandlingen på grund af ubehagelige bivirkninger.

Generelt vil der ikke være nogen eftervirkninger, når behandlingen med Dolatramyl er afsluttet. Men i

sjældne tilfælde kan folk, der har taget Dolatramyl i nogen tid, føle sig utilpasse, hvis de pludselig stopper

behandlingen. De kan være hyperaktive, have svært ved at sove og have mave- eller tarmproblemer.

Meget få mennesker kan opleve forvirring, panikanfald, vrangforestillinger om forfølgelse (paranoia),

hallucinationer, ændret opfattelse af virkeligheden (derealisation) eller følelse af identitetstab

(depersonalisering). De kan opleve en udsædvanlig følelse af kløe, prikken og følelsesløshed samt ringen

for ørerne (tinnitus).

Hvis du oplever nogen af disse ting efter at være stoppet med Dolatramyl-behandlingen, skal du kontakte

din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge eller nærmeste skadestue, hvis du oplever noget af følgende:

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

allergiske reaktioner f.eks. vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning eller hævelse i huden

hævelse af ansigt, tunge og/eller hals og/eller besvær med at synke eller nældefeber sammen med

vejrtrækningsbesvær

chok/pludselige kredsløbsforstyrrelser

krampeanfald.

Andre bivirkninger:

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

svimmelhed

kvalme.

Almindelig (

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

hovedpine, døsighed

opkastning, forstoppelse, mundtørhed

træthed

svedeture.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

påvirkning af hjertet og blodcirkulationen (hjertebanken, hurtig puls, følelse af at skulle

besvime eller kollapse). Disse bivirkninger opstår særligt hos stående patienter eller hos

patienter, der belastes fysisk

trang til at kaste op, maveproblemer (f.eks. en følelse af trykken i maven, oppustethed),

diarré

hudreaktioner (f.eks. kløe, udslæt).

Sjælden (

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

langsom puls, forhøjet blodtryk

langsom vejrtrækning eller stakåndethed (dyspnø)

appetitforandringer, usædvanlig fornemmelse (f.eks. kløe, prikken og følelsesløshed), rysten

muskeltrækninger, svage muskler, ukontrollerbare bevægelser

besvimelse (synkope)

taleforstyrrelser

sløret syn, små (sammentrukne) pupiller, udvidede pupiller

vanskelighed eller smerter ved vandladning, mindre mængde urin end normalt

hallucinationer (ser, føler eller hører ting, der ikke virkelige), forvirring, søvnforstyrrelser,

angst, ændret humør og opmærksomhedsniveau (delirium) og mareridt.

Psykologiske påvirkninger kan forekomme efter behandling med Dolatramyl. Disse varierer i intensitet og

type (afhængig af patientens personlighed, behandlingsvarighed). Disse omfatter humørændringer (normalt

glæde, lejlighedsvis irritabilitet), ændret aktivitetsniveau (som regel nedsat, men til tider øget aktivitet) og

en følelse af at være mindre til stede og have vanskeligere ved at træffe beslutninger, der kan føre til

fejlbedømmelser. Afhængighed kan forekomme.

Meget sjælden (

kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

svimmelhed eller følelsen af at alting drejer rundt (balanceproblemer (vertigo))

rødmen i ansigtet og andre steder på huden

øget mængde leverenzymer

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

forværring af astma, men det er ikke slået fast, om det skyldes tramadolhydrochlorid.

Der kan forekomme langsom vejrtrækning, hvis den anbefalede dosis overskrides, eller hvis der samtidig

tages andre lægemidler, som undertrykker hjernens funktion.

Hvis behandlingen stoppes eller stoppes pludseligt, kan der forekomme abstinenslignende symptomer (se

”Hvis du holder op med at tage Dolatramyl”).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke lægemidlet, hvis du kan se, at tabletterne ændrer farve eller viser tegn på nedbrydning og tal med

apotekspersonalet, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dolatramyl indeholder:

Aktivt stof: tramadol (som hydrochlorid). Hver depottablet indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg

af det aktive stof.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, vandfri, kolloid silica,

magnesiumstearat.

Tabletovertræk: Hypromellose, lactosemonohydrat, talcum, macrogol, propylenglycol, titandioxid.

Dolatramyl 150 mg og 200 mg depottabletter indeholder også rød jernoxid (E172) og lake quinolin

gult (E104). Dolatramyl 150 mg depottabletter indeholder ydermere brun jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Dolatramyl 100 mg depottabletter: Hvide til råhvide, runde filmovertrukne tabletter præget med ”M” på den

ene side og ”TM1” på den anden side.

Dolatramyl 150 mg depottabletter: Lysorange, ovale filmovertrukne tabletter præget med ”M” på den ene

side og ”TM2” på den anden side.

Dolatramyl 200 mg depottabletter: Orangebrune, kapselformede filmovertrukne tabletter præget med ”M”

på den ene side og ”TM3” på den anden side.

Dolatramyl fås i:

blisterpakning i kartonæske med 10, 20, 20x1, 28, 30, 50, 56, 60, 60x1, 90 og 100 depottabletter.

HDPE-beholder med børnesikret polypropylenlåg indeholdende 100 depottabletter.

HDPE-beholder med skruelåg af polypropylen indeholdende 500 eller 1000 depottabletter

(doseringsbeholder).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin

Irland

eller

Generics UK

Station Close, Potters Bar

Herts, EN6 1TL

Storbritannien

eller

Mylan Hungary Kft.,

H-2900, Komárom,

Mylan utca 1,

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Tramadol Retard Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletten met

verlengde afgifte

Danmark

Dolatramyl

Finland

Dolatramyl

Frankrig

Tramadol Mylan LP 100 mg, 150 mg, 200 mg comprimé

à libération prolongée

Holland

Tramadol HCl Retard Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletten met

verlengde afgifte

Italien

Tramadolo Mylan

Norge

Dolatramyl

Portugal

Tramadol Mylan

Slovakiet

Tramadol Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg tablety s predĺženým

uvoľňovaním

Spanien

Tramadol Retard MYLAN 100 mg, 150 mg, 200 mg comprimidos de

liberación prolongada EFG

Storbritanien

Maneo 100 mg, 150 mg, 200 mg Prolonged release tablets

Sverige

Dolatramyl

Tjekkiet

Tramadol Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg, tablety s prodlouženým

uvolòováním

Tyskland

Tramadolhydrochlorid Mylan 100 mg, 150 mg, 200 mg

Retardtabletten

Østrig

Tramadol Arcana 100 mg, 150 mg, 200 mg Retardtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019

Read the complete document

4. marts 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Dolatramyl, depottabletter

0.

D.SP.NR.

27646

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dolatramyl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 100 mg tramadolhydrochlorid.

Hver depottablet indeholder 150 mg tramadolhydrochlorid.

Hver depottablet indeholder 200 mg tramadolhydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

100 mg: Hver tablet indeholder 0,19 mg lactose.

150 mg: Hver tablet indeholder 0,29 mg lactose.

200 mg: Hver tablet indeholder 0,38 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

100 mg

Hvide til råhvide, bikonvekse, runde og filmovertrukne tabletter med facetteret kant præget

med "M" på den ene side og "TM1" på den anden side.

150 mg

Lys orange, bikonvekse, ovale og filmovertrukne tabletter med facetteret kant præget med

"M" på den ene side og "TM2" på den anden side.

200 mg

Orangebrune, bikonvekse, kapselformede og filmovertrukne tabletter præget med "M" på

den ene side og "TM3" på den anden side.

dk_hum_48179_spc.doc

Side 1 af 14

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Moderate til stærke smerter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis bør tilpasses intensiteten af smerten samt den individuelle patients følsomhed. Den

laveste effektive dosis for analgesi skal generelt vælges.

Hvis ikke andet er ordineret, skal Dolatramyl doseres på følgende måde:

Voksne og teenagere over 12 år

Den sædvanlige startdosis er 50 mg til 100 mg tramadolhydrochlorid to gange daglig,

morgen og aften. Hvis smertelindring er utilstrækkelig, kan dosis titreres op til 150 mg

eller 200 mg tramadolhydrochlorid to gange daglig (se pkt. 5.1).

Afhængig af patientens behov kan efterfølgende doser administreres allerede inden for 12

timer, dog må dosis ikke administreres før 8 timer efter sidste dosis. Der må på intet

tidspunkt tages mere end to doser inden for en 24-timers periode.

Ved doser, hvor denne styrke ikke er hensigtsmæssig, findes der andre styrker af dette

lægemiddel.

Generelt bør den mindste analgetisk virkende dosis vælges. Daglige doser på 400 mg

tramadolhydrochlorid bør ikke overskrides uden særlige kliniske omstændigheder.

Dolatramyl bør under ingen omstændigheder anvendes længere end absolut nødvendigt.

Hvis sygdommen er af en sådan art og styrke, at en langtidssmertebehandling med

tramadolhydrochlorid er påkrævet, bør det omhyggeligt og regelmæssigt kontrolleres

(eventuelt ved pauser i behandlingen) om og i hvilket omfang, en fortsat behandling er

medicinsk nødvendig.

Pædiatrisk population

Dolatramyl bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Ældre patienter

Dosisjustering er normalt ikke nødvendig hos patienter op til 75 år uden klinisk manifest

lever- eller nyreinsufficiens. Hos ældre patienter over 75 år kan eliminationen være

forlænget. Derfor skal doseringsintervallet forlænges, hvis nødvendigt, i forhold til

patientens behov.

Nyreinsufficiens/dialyse og nedsat leverfunktion

Hos patienter med nyre- og/eller leverinsufficiens, er elimination af tramadol forlænget.

Hos disse patienter skal forlængelse af dosisintervallet nøje overvejes I forhold til

patienternes behov.

Ved alvorlig nyre- og/eller alvorlig nyreinsufficiens frarådes administration af Dolatramyl.

dk_hum_48179_spc.doc

Side 2 af 14

Administration

Til oral anvendelse.

Tabletterne skal synkes hele med tilstrækkelig væske med eller uden mad. De må ikke

deles eller tygges.

4.3

Kontraindikationer

Dolatramyl er kontraindiceret

ved overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

ved akut forgiftning forårsaget af alkohol, hypnotika, analgetika, opioider eller andre

psykofarmaka.

hos patienter som samtidig får MAO (monoaminoxidase)-hæmmere eller har taget dem

inden for de sidste 14 dage (se pkt. 4.5).

til patienter, der lider af dårligt reguleret epilepsi.

til narkotikaafvænning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tramadolhydrochlorid må kun anvendes med stor forsigtighed til patienter, som er

afhængige af opioider, patienter med kranieskader, shock, bevidsthedsforstyrrelser af uvis

oprindelse, forstyrrelser i åndedrætscentret eller åndedrætsfunktionen, tilstande med

forhøjet intrakranielt tryk, patienter med moderat til alvorligt nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Dolatramyl skal anvendes med forsigtighed til patienter, der er følsomme over for opiater.

Dolatramyl må ikke anvendes sammen med alkohol.

Der bør udvises forsigtighed under behandling af patienter med respirationsdepression eller

overdreven bronkial sekretion eller ved samtidig behandling med CNS-undertrykkende

midler (se pkt. 4.5), eller hvis den anbefalede dosis er kraftigt overskredet (se pkt. 4.9), da

muligheden for respirationsdepression ikke kan udelukkes i sådanne situationer.

Risiko ved samtidig brug af sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende lægemidler:

Samtidig anvendelse af Dolatramyl og sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende

lægemidler kan forårsage sedation, respirationsdepression, koma og død. På grund af disse

risici bør samtidig ordination af sedativa, som f.eks. benzodiazepiner, eller lignende

lægemidler, forbeholdes patienter, som ikke har alternative behandlingsmuligheder. I tilfælde

af, at det besluttes at ordinere Dolatramyl samtidigt med sedativa, bør den laveste effektive

dosis anvendes, og behandlingsvarigheden bør være så kort som muligt.

Patienten bør monitoreres tæt for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. I

denne henseende anbefales det på det kraftigste at informere patienten og hans/hendes

omsorgspersoner om at være opmærksom på disse symptomer (se pkt. 4.5).

CYP2D6-metabolisme

Tramadol metaboliseres af leverenzymet CYP2D6. Hvis en patient helt eller delvist mangler

dette enzym, kan der muligvis ikke opnås en tilstrækkelig smertestillende effekt. Estimater

indikerer, at op til 7 % af den kaukasiske population kan have denne mangel. Hvis patienten

imidlertid er en såkaldt "ultrahurtig metabolizer", er der risiko for udvikling af bivirkninger af

opioid toksicitet, selv ved almindeligt ordinerede doser.

dk_hum_48179_spc.doc

Side 3 af 14

Almindelige symptomer på opioid toksicitet omfatter konfusion, søvnighed, overfladisk

vejrtrækning, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse og appetitløshed. I svære

tilfælde omfatter dette symptomer på cirkulatorisk og respiratorisk depression, som kan være

livstruende og, i meget sjældne tilfælde, dødelig. Nedenfor er en liste over forekomsten af

ultrahurtige metabolizere i forskellige populationer:

Postoperativ anvendelse til børn

Der har været rapporter i den offentliggjorte litteratur om, at tramadol givet postoperativt til

børn efter tonsillektomi og/eller adenoidektomi for obstruktiv søvnapnø har medført sjældne,

men livstruende bivirkninger. Der bør udvises stor forsigtighed ved administration af

tramadol til børn til lindring af postoperative smerter, og børnene bør overvåges nøje for

symptomer på opioid toksicitet, herunder respirationsdepression.

Børn med kompromitteret vejrtrækningsfunktion

Tramadol frarådes hos børn, hvis vejrtrækningsfunktion kan være nedsat, herunder børn med

neuromuskulære lidelser, svære kardielle eller respiratoriske sygdomme, øvre luftvejs- eller

lungeinfektioner, multiple traumer eller omfattende operative indgreb. Disse faktorer kan

forværre symptomer på opioid toksicitet.

Der er indberettet kramper ved terapeutiske doser af tramadolhydrochlorid. Risikoen kan

øges ved doser, der overstiger den øvre grænse for normal døgndosis (400 mg tramadol).

Risikoen for kramper kan stige hos patienter, som tager tramadolhydrochlorid samtidig

med medicin, der sænker krampetærsklen (se pkt. 4.5). Patienter med epilepsi eller med

tendens til krampeanfald, bør kun behandles med tramadolhydrochlorid på tvingende

indikation.

Der kan udvikles tolerance samt psykisk og fysisk afhængighed,

især efter langvarig brug

Hos patienter med tendens til misbrug eller afhængighed skal behandlingen være kortvarig

og foregå under nøje lægetilsyn. I sjældne tilfælde har tramadol, ved terapeutiske doser,

potentiale til at forårsage abstinenssymptomer

Når en patient ikke længere har brug for behandling med tramadol, tilrådes det at nedtrappe

dosis gradvist for at forhindre abstinenssymptomer.

Tramadolhydrochlorid er ikke egnet som erstatning for opiater hos opioid-afhængige

patienter. Selvom tramadol er en opioidagonist kan det ikke undertrykke

morfinabstinenssymptomer.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactasemangel (Total Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption må ikke tage dette lægemiddel.

dk_hum_48179_spc.doc

Side 4 af 14

Befolkningsgruppe

Afrikansk/etiopisk

Afroamerikansk

Asiatisk

Kaukasisk

Græsk

Ungarsk

Nordeuropæisk

Forekomst %

3,4% til 6,5%

1,2% til 2%

3,6% til 6,5%

6,0%

1,9%

1% til 2%

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tramadolhydrochlorid må ikke kombineres med MAO-hæmmere (se pkt. 4.3).

Hos patienter behandlet med MAO-hæmmere i de 14 dage op til anvendelsen af opioid

pethidin, er livstruende interaktioner på centralnervesystemet, på den respiratoriske- og

kardiovaskulære-funktion blevet observeret. De samme interaktioner med MAO-hæmmere

kan ikke udelukkes under behandling med Dolatramyl.

Samtidig indgift af tramadolhydrochlorid og andre CNS-undertrykkende midler, herunder

alkohol, kan øge påvirkningen af centralnervesystemet (se pkt. 4.8).

Sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende lægemidler:

Samtidig brug af

opioid

er og sedativa som f.eks.

benzodiazepine

r eller lignende lægemidler

øger risikoen for

sedation, respirat

ions

depression,

og død på grund af den additive

CNS-undertrykkende virkning

Ved samtidig brug bør dosis og behandlingsvarighed begrænses

(se pkt. 4.4).

Resultaterne af farmakokinetiske undersøgelser har hidtil vist at klinisk relevante

interaktioner mellem cimetidin (enzymhæmmer) administreret samtidig med eller tidligere

er usandsynlige. Samtidig eller tidligere administration af carbamazepin (enzyminduktor)

kan reducere den analgetiske virkning og forkorte virkningstiden.

Det kan ikke tilrådes at kombinere lægemidler med både agonistisk og antagonistisk

virkning (f.eks. buprenorphin, nalbuphin, pentazocin) og tramadolhydrochlorid, da den

analgetiske virkning af en ren agonist i teorien nedsættes under disse omstændigheder.

Tramadol kan forårsage kramper og øge potentialet for selektive serotonin

genoptagshæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere (SNRI),

tricykliske antidepressiva, antipsykotika og andre krampetærskel-sænkende lægemidler

(såsom bupropion, mirtazapin, tetrahydrocannabinol) til at forårsage kramper (se pkt. 4.4).

Samtidig terapeutisk anvendelse af tramadol og serotonerge lægemidler, såsom selektive

serotonin genoptagshæmmere (SSRI), serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere (SNRI),

MAO-hæmmere (se pkt. 4.3), tricykliske antidepressiva og mirtazapin kan forårsage

serotonintoksicitet. Serotoninsyndrom er sandsynligt, når en af følgende er observeret:

Spontan klonus

Inducerbar eller okulær klonus med agitation eller diaforese

Tremor og hyperreflexi

Hypertoni og kropstemperatur > 38 °C samt inducerbar eller okulær klonus

Seponering af det serotonerge lægemiddel medfører som regel hurtig forbedring.

Behandling afhænger af typen og sværhedsgraden af symptomerne.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig behandling med tramadolhydrochlorid og

koumarinderivater (f.eks. warfarin), da der er rapporteret om øget INR med major blødning

og ekkymoser i huden hos nogle patienter.

Andre aktive stoffer, som hæmmer CYP3A4, såsom ketoconazol og erythromycin, kan

hæmme metabolismen af tramadol (N-demethylering) og sandsynligvis også

metaboliseringen af den aktive O-demethylerede metabolit. Den kliniske betydning af en

sådan interaktion er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.8).

dk_hum_48179_spc.doc

Side 5 af 14

I et begrænset antal studier har den pre- og postoperative administration af den

antiemetiske 5-HT3 antagonist ondansetron øget behovet for tramadol hos patienter med

postoperative smerter.

Undgå samtidig brug af tramadol med blandede opioid agonister/antogonister eller partiale

opioid agonist analgesia, da dette kan reducere tramadols analgesiske effekt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller begrænsede data vedrørende brugen af tramadolhydrochlorid til gravide

kvinder.

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet. Dyrestudier med tramadol har ved meget høje

doser udvist indvirkning på organernes udvikling, knoglevævsdannelsen og dødeligheden

hos nyfødte. Ingen teratogene effekter er blevet observeret. Tramadol passerer placenta (se

pkt. 5.3).

Dolatramyl frarådes ved graviditet.

Tramadolhydrochlorid - indtaget før eller under fødslen - påvirker ikke livmoderens

kontraktionsevne. Hos nyfødte kan det føre til ændringer i åndedrætsfrekvensen; disse er

dog som regel ikke klinisk relevante. Vedvarende brug under graviditeten kan føre til, at

nyføde får abstinenssymptomer.

Amning

Ca. 0,1 % af den maternelle dosis tramadol udskilles i human mælk. I tiden umiddelbart

efter fødsel svarer dette ved en maternel daglig dosis på op til 400 mg oralt til en

gennemsnitlig mængde tramadol indtaget af spædbørn, der ammes, på 3 % af den

maternelle, vægttilpassede dosis. Derfor bør tramadol ikke anvendes under amning, eller

også bør amningen afbrydes under behandlingen med tramadol. Afbrydelse af amning er

normalt ikke nødvendigt efter en enkelt dosis tramadol.

Fertilitet

Undersøgelser efter markedsføringen viser ingen påvirkning af tramadolhydrochlorid på

fertilitet. Dyreforsøg viste ingen effekt af tramadolhydrochlorid på fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning

Tramadolhydrochlorid kan også ved korrekt brug medføre bivirkninger såsom søvnighed

og svimmelhed og kan derfor svække reaktionsevnen, så evnen til at køre motorkøretøj

eller til at betjene maskiner er nedsat. Denne effekt kan potentieres af alkohol i

begyndelsen af behandlingen, når lægemidlet udskiftes, og ved samtidig brug af andre

CNS-undertrykkende midler eller antihistaminer. Hvis patienten påvirkes skal

vedkommende advares om ikke at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Dette gælder

især i forbindelse med indtag af alkohol og andre psykofarmaka.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger er kvalme og svimmelhed, som forekommer hos

flere end 10 % af patienterne.

Frekvenserne i nedenstående tabel er angivet i henhold til følgende konvention

dk_hum_48179_spc.doc

Side 6 af 14

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

System organ

klasse

Frekvens

Bivirkning

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner, hypersensitivitet (f.eks.

dyspnø, bronkospasme, hvæsende vejrtrækning,

angioneurotisk ødem)

Metabolisme og

ernæring

Sjælden

Ikke kendt

Ændret appetit

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Hallucinationer, konfusion, søvnforstyrrelser,

delirium, angst og mareridt.

Der kan forekomme psykiske bivirkninger efter

administration af tramadolhydrochlorid, som

varierer fra person til person i intensitet og form

(afhængig af personlighed og behandlingsvarighed).

Disse omfatter humørændringer (for det meste

eufori, undertiden også dysfori), ændret

aktivitetsniveau (for det meste nedsat, undertiden

øget) og forandring i kognitiv og sensorisk funktion

(f.eks. beslutningsmønster, perceptions-

forstyrrelser). Afhængighed kan forekomme.

Abstinenssymptomer svarer til de, der forekommer

ved seponering af opioider og omfatter: agitation,

angst, nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, tremor

og gastrointestinale symptomer. Andre symptomer,

der meget sjældent er set ved seponering af

tramadolhydrochlorid, omfatter: panikanfald, svær

angst, hallucinationer, paræstesier, tinnitus og

usædvanlige CNS-symptomer (f.eks. konfusion,

vrangforestilinger, depersonalisation, manglende

virkelighedssans, paranoia).

Nervesystemet

Meget

almindelig

Almindelig

Sjælden

Svimmelhed

Hovedpine, døsighed

Paræstesi, tremor, epileptiforme kramper*,

ufrivillige muskelsammentrækninger, unormal

koordination, synkope; taleforstyrrelser

dk_hum_48179_spc.doc

Side 7 af 14

Meget

sjælden

Vertigo

Øjne

Sjælden

Miosis, sløret syn, mydriasis

Hjerte

Ikke

almindelig

Sjælden

Kardiovaskulær påvirkning (palpitationer,

takykardi, postural hypotension eller

kardiovaskulær kollaps). Disse bivirkninger kan

særligt forekomme ved intravenøs administration

og hos patienter, der er fysisk pressede.

Bradykardi, forhøjet blodtryk

Vaskulære sygdomme

Meget

sjælden

Rødmen

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Ikke kendt

Respirationsdepression*, dyspnø

Der er rapporteret forværring af astma, men en

kausal sammenhæng er dog ikke fastslået

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Kvalme

Opkastning, obstipation, mundtørhed

Kvalme; gastrointestinal irritation (en trykken i

maven, oppustedhed), diarré

Lever og galdeveje

Meget

sjælden

Forhøjet leverenzym

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke

almindelig

Hyperhidrosis

Hudreaktioner (f.eks. pruritus, udslæt, urticaria)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Sjælden

Muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

Sjælden

Vandladningsforstyrrelser (besvær med at lade

vandet, dysuri og urinretention)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Træthed

* Hvis de anbefalede doser overskrides væsentligt, og der samtidig gives andre centralt

depressive midler (se pkt. 4.5), kan der opstå respirationsdepression. Epilepsilignende

kramper indtraf hovedsageligt efter administration af høje doser tramadolhydrochlorid eller

efter samtidig behandling med lægemidler, som kan sænke krampetærsklen, (se pkt. 4.4.

og pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

dk_hum_48179_spc.doc

Side 8 af 14

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

I princippet kan der ved en intoksikation med tramadol forventes lignende symptomer som

ved andre centralt virkende analgetika (opioider). Disse omfatter især myosis, opkastning,

kardiovaskulært kollaps, bevidsthedsforstyrrelser stigende til koma, kramper og

respiratorisk depression stigende til respirationslammelse.

Behandling

De generelle regler for symptomatisk akutbehandling følges. Luftvejene holdes frie og

respiration og kredsløb understøttes. Der bør gives naloxon for at ophæve

respirationsdepressionen. Naloxon-administration kan øge risikoen for kramper. Naloxon

havde ingen effekt på kramper i dyrestudier. I sådanne tilfælde skal diazepam

administreres intravenøst.I tilfælde af forgiftning med orale formuleringer anbefales det

kun at udføre gastrointestinal dekontaminering med aktivt kul inden for 2 timer efter

indtagelse af tramadolhydrochlorid. Gastrointestinal dekontaminering på et senere

tidspunkt kan være nyttig i tilfælde af forgiftning med usædvanligt store mængder eller

depotformuleringer.

Tramadolhydrochlorid elimineres minimalt fra serum ved hæmodialyse og hæmofiltration.

Derfor er det utilstrækkeligt at behandle akut tramadolforgiftning udelukkende med

hæmodialyse eller hæmofiltrering.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AX 02. Analgetika, andre opioider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tramadolhydroclorid er et centralt virkende opioidanalgetikum. Det er en ikke-selektiv ren

agonist ved μ-,ð-og k-opioidreceptorer med en større affinitet til μ-receptorer. Andre

mekanismer, som bidrager til dets analgetiske virkning, er hæmning af den neuronale

genoptagelse af noradrenalin samt forøgelse af serotoninfrigivelsen.

Tramadolhydrochlorid har en antitussiv virkning. I modsætning til morfin har tramadol i

analgetiske doser over et bredt område ingen respiratorisk nedsættende virkning. Ligeledes

dk_hum_48179_spc.doc

Side 9 af 14

påvirkes den gastrointestinale mobilitet ikke. Virkningen på det kardiovaskulære system er

minimal. Styrken af tramadols virkning angives med 1/10 til 1/6 af morfins virkning.

Pædiatrisk population

Effekten af enteral og parenteral administration af tramadol er undersøgt i kliniske forsøg på

mere end 2000 pædiatriske patienter fra nyfødte til 17 års alderen. Indikationerne for

smertebehandling undersøgt i disse forsøg omfattede smerter efter operation (primært

abdominal operation), efter kirurgisk fjernelse af tænder, smerter ved frakturer, forbrænding

og traumer samt andre smertefulde tilstande som normalt kræver analgetisk behandling i

mindst 7 dage.

Ved enkeltdoser op til 2 mg/kg eller flere doser op til 8 mg/kg per dag (op til maksimalt 400

mg per dag) viste effekten af tramadol sig at være bedre end placebo og bedre eller lige så god

som paracetamol, nalbufin, pethidin eller lavdosis morfin. De udførte forsøg bekræftede

effekten af tramadol. Sikkerhedsprofilen for tramadol var sammenlignelig hos voksne og børn

over 1 år (se pkt. 4.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mere end 90 % af tramadolhydrochlorid absorberes efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed ligger på ca. 70 %, uanset om et måltid indtages samtidigt. Forskellen

mellem absorberet og ikke-metaboliseret tilgængeligt tramadol kan sandsynligvis forklares

med en lav first-pass metabolisme. Efter oral anvendelse ligger first-pass metabolismen på

maximalt 30 %.

Efter anvendelse af tramadolhydrochlorid 100 mg opnås den maksimale koncentration C

= 141 ± 40 ng/ml efter 4,9 timer. Efter anvendelse af tramadolhydrochlorid 200 mg opnås

260 ± 62 ng/ml efter 4,8 timer.

Fordeling

Tramadolhydrochlorid har en høj vævsaffinitet (V

d,ß

= 203 ±40 l). Plasmaproteinbindingen

er ca. 20 %.

Tramadolhydrochlorid passerer over blodhjernebarrieren og over placenta. Meget små

mængder af substansen og dens O-desmethylderivat er fundet i brystmælk (henholdsvis

0,1 % og 0,02 % af den givne dosis).

Biotransformation

Eliminationshalveringstiden t

½,β

ligger uanset anvendelsesmåden på ca. 6 timer. Ved

patienter over 75 år kan denne være forlænget med en faktor på ca. 1,4.

Tramadolhydrochlorid metaboliseres i mennesket hovedsageligt ved hjælp af N- og O-

demethylering samt med kojugation af O-demethyleringsprodukter med glucuronsyre. Kun

O-desmethyltramadol er farmakologisk aktiv. Der er betydelige interindividuelle

kvantitative forskelle mellem de andre metabolitter.

I urinen er der hidtil fundet 11 metabolitter. Resultater fra dyrestudier har vist, at O-

desmethyltramadol er mere potent end modersubstansen med en faktor 2-4. Dens

halveringstid t

½,β

(6 raske forsøgspersoner) er på 7,9 timer (range 5,4 - 9,6 timer) og

tilnærmelsesvis den samme som for tramadolhydrochlorid.

dk_hum_48179_spc.doc

Side 10 af 14

Hæmningen af et eller begge typer af isoenzymerne CYP3A4 og CYP2D6 involveret i

biotransformationen af tramadolhydrochlorid kan måske påvirke plasmakoncentrationen af

tramadol eller dets aktive metabolitter.

Elimination

Tramadolhydrochlorid og dets metaboliter udskilles næsten fuldstændig renalt. Den

kumulative urinudskillelse er på 90 % af den samlede radioaktivitet af den anvendte dosis.

Ved forstyrrelser i lever- og nyrefunktionen skal der regnes med en minimal forlængelse af

halveringstiderne. Ved patienter med levercirrhose blev der bestemt eliminations-

halveringstider på hhv. 13,3 ± 4,9 timer (tramadol) og 18,5 ± 9,4 timer (O-

desmethyltramadol), i et ekstremt tilfælde på hhv. 22,3 timer og 36 timer. Ved patienter

med nyreinsufficiens (kreatinin-clearance < 5 ml/min.) lå værdierne på hhv. 11 ± 3,2 timer

og 16,9 ± 3 timer, i et ekstremt tilfælde på hhv. 195 timer og 43,2 timer.

Linearitet/non-linearitet

Inden for det terapeutiske dosisområde viser tramadol en lineær farmakokinetisk profil.

Relationen mellem serumkoncentrationer og analgetisk virkning er dosisafhængig, dog

med store afvigelser i enkelte tilfælde. Som regel virker en serumkoncentration på 100-300

ng/ml.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken for tramadol og O-desmethyltramadol efter enkeltdosis og flerdosis oral

administration til individer i alderen 1 år til 16 år fandtes generelt at være sammenlignelig

med voksne efter dosisjustering for kropsvægt, men med en højere variabilitet hos børn i

alderen fra 8 år og nedefter.

Farmakokinetikken for tramadol og O-desmethyltramadol er undersøgt, men ikke fuldt

karakteriseret, hos børn under 1 år. Information fra studier omfattende denne aldersgruppe

tyder på at dannelseshastigheden for af O-desmethyltramadol via CYP2D6 øges kontinuert

hos nyfødte, og voksenniveau of CYP2D6 aktivitet antages at blive nået omkring 1 års

alderen. Endvidere kan immature glucuronidiseringssystemer og immatur renal funktion

resultere i langsom elimination og akkumulering af O-desmethyltramadol hos børn under 1

år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ved gentagen peroral og parenteral administration af tramadolhydrochlorid i 6-26 uger til

rotter og hunde og peroralt i 12 måneder til hunde viste de hæmatologiske, klinisk-kemiske

og histologiske undersøgelser ingen tegn på substansbetingede forandringer. Først efter

store doser, som lå langt over det terapeutiske område, viste der sig CNS-symptomer:

Rastløshed, salivation, kramper og reduceret vægtforøgelse. Uden at vise reaktioner tålte

rotter og hunde perorale doser på hhv. 20 mg/kg og 10 mg/kg kropsvægt og hunde rektale

doser på 20 mg/kg kropsvægt.

Tramadol-doseringer fra 50 mg/kg/dag forårsagede ved rotter maternal-toksiske effekter

og førte til en stigning i dødeligheden af nyfødte. I afkommet forekom der retarderinger i

form af forstyrrelser i knoglevævsdannelsen og forsinket vaginal- og øjenåbning.

Hanrotternes fertilitet blev ikke påvirket. Hunnerne viste efter høje doseringer (fra 50

mg/kg pr. dag) en reduceret drægtighedsrate. Ved kaniner forekom der fra 125 mg/kg

maternal-toksiske effekter som skeletanomalier i afkommet.

dk_hum_48179_spc.doc

Side 11 af 14

I nogle in-vitro-testsystemer blev der set tegn på mutagene effekter. In-vivo-undersøgelser

viste ingen tegn på mutagen effekt. Tramadol kan på basis af det hidtil foreliggende

materiale klassificeres som en ikke mutagen substans.

Undersøgelser af det tumorfremkaldende potentiale i tramadolhydrochlorid blev

gennemført på rotter og mus.

Undersøgelsen med rotter viste ingen tegn på substansbetinget forøget tumorincidens. I

undersøgelsen med mus blev der set en forøget incidens af levercelleadenomer ved handyr

(en dosisafhængig, non-signifikant stigning fra 15 mg/kg og opad) og en stigning af

lungetumorer ved hundyr i alle dosisgrupper (signifikant, men ikke dosisafhængig).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Hypromellose

Vandfri, kolloid silica

Magnesiumstearat

Filmovertræk

100 mg

Hypromellose (E464)

Lactosemonohydrat

Talcum (E553 b)

Macrogol

Propylenglycol (E1520)

Titandioxid (E171)

150 mg

Hypromellose (E464)

Lactosemonohydrat

Talcum (E553 b)

Macrogol

Propylenglycol (E1520)

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Brun jernoxid (E172)

Quinolingul lak (E104)

200 mg

Hypromellose (E464)

Lactosemonohydrat

Talcum (E553 b)

Macrogol

Propylenglycol (E1520)

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

dk_hum_48179_spc.doc

Side 12 af 14

Quinolingul lak (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Al/OPA/PVC/Al blister

2 år.

Al/PVC/PE/PVDC blister

3 år.

HDPE-beholder

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Al/OPA/PVC/Al blister

Pakningsstørrelser: Kartonæske med 10, 20, 20×1, 28, 30, 50, 56, 60, 60×1, 90 og 100 stk.

Al/PVC/PE/PVDC-blister

Pakningsstørrelser: Kartonæske med 10, 20, 20×1, 28, 30, 50, 56, 60, 60×1, 90 og 100 stk.

HDPE-beholder

HDPE-beholder med børnesikret polypropylenlåg

Pakningsstørrelser: 100 stk.

HDPE-beholder med polypropylen-skruelåg (doseringsbeholder)

Pakningsstørrelser: 500 og 1000 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

100 mg: 48179

150 mg: 48180

200 mg: 48181

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. oktober 2012

dk_hum_48179_spc.doc

Side 13 af 14

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. marts 2019

dk_hum_48179_spc.doc

Side 14 af 14

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information