CILAZAPRIL TEVA 2.5 MG

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
CILAZAPRIL
Available from:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
ATC code:
C09AA08
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
CILAZAPRIL 2.5 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
CILAZAPRIL
Therapeutic area:
CILAZAPRIL
Therapeutic indications:
Treatment of essential hypertension, renal hypertension and chronic heart failure.
Authorization number:
137 03 31312 01
Authorization date:
2012-08-31

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

26-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

17-08-2016

Cilazapril teva up June 12 OB

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

עבטלירפזאליס ® 2.5 מ " ג עבטלירפזאליס ® 5 מ " ג

תוילבט תוילבט

בכרה :

הליכמהילבטלכ :

Cilazapril 2.5 mg Cilazapril 5 mg

הליכמהילבטלכ : הליכמהילבטלכ :

זוטקל 153.4 מ " ג זוטקל 306.8 מ " ג

ןרתנ 0.8 – 0.57 מ " ג ןרתנ 1.58 – 1.13 מ " ג

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Lactose monohydrate, copovidone, sodium starchglycolate, talc, sodium stearyl fumarate,

polyvinyl alcohol, titanium dioxide (present onlyin 2.5 mg), macrogol (PEG), iron oxide yellow

(present only in 2.5 mg), iron oxide red.

תיטיופרתהצובק

בכעמ ACE ) Angiotensin Converting Enzyme (

תיאופרתוליעפ

תינורכבלתקיפסיאבוםדץחלרתיבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא וא הקינמ .

הפורתבשמתשהלןיא לתושיגרהעודיםאוז היביכרממדחא תופורתלוא רחא תצובקמתו יבכעמ ACE .

םאוזהפורתבשמתשהלןיא המדאויגנאמרבעבתלבס ) םינפהלשתוחפנתה , ןושלה , ןורגה ( לופיטרחאל

יבכעמתצובקמתורחאתופורתב ACE .

םאוזהפורתבשמתשהלןיא לבוסךניה / ממת תמיי ) ןטבהללחבםילזונ .(

ןיא לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהל לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת

דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , הזילאידבםילפוטמהםילוח , ס ו תרכ , ןרתנתלדהטאידבךניהםא , הנורחאלתלבסםא

ואתואקהמ םילושלש ) האר / י " תורהזא (" , םדבןגלשארתי ) תבןייפואמ ןוגכתועפו : לובלב , רידסאלבלבצק , תונבצע ,

םיידיברורקדואהשוחתרסוח , םייתפשבואםיילגרהתופכב , המישניישקוארצוק , ואהשלוח םיילגרבתודבכ .(

סופולמםילבוסהםילוח .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

תונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה חסלםורגלוא תרוחר לופיטהתליחתבדחוימב הגיהנבתוריהזבייחמןכלעו

בכרב , תונריעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפה .

תונייתותשלןיא הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא ץחלםרגיהללולעורחאמ - םד ךומנ מ דוא .

תורהזא

אלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה זוטקללםישיגרהםישנ .

לופיטהתפוקתבןוירהתננכתמךניהםא , לופיטהךשמהלסחיבאפורבץעוויהלךילע .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

ור דואמךומנםדץחללםורגלהלולעוזהפ . הנמב ה לשתרבגומהעפשהןכתיתהנושאר ץחלתדיריבתאטבתמההפורתה

םד , לוטילץלמומךכיפל תא הביכשבהנושארההנמה .

דוביא םילזונ תרבגומהעזהןוגכםיבצמב , םדץחלברתיתדרוהלםורגללולעםילושלשואהאקה – קמב םיר שיולא

דיפקהל ע יתשל י תקפסמה .

דמועךניהםא / חותינרובעלת ) ילטנדללוכ ( דרהבהכורכההלועפוא המ , אפורלחוודלשי ) םידרמה ( וזהפורתתליטנלע .

ןגלשאםיליכמהחלמיפילחתואןגלשאתופסותבשמתשהלןיא ל פורהםעתמדקומתוצעייתהאל א .

לופיטהתפוקתבולופיטהתלחתהינפל וזהפורתב םדתוקידבךורעלשי , ןתש , דוקפת י םדץחלרתילבקעמוהילכ .

אצותלעעיפשהלהלולעהפורתה ןתשוםדתקידבתו . הלאתוקידבעוציבינפלאפורהתאעדילשי .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ , הפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא

תרחא , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ובוגתמםיעבונהתוליעי ןיבת - תויתפורת , יבגלדחוימב

תואבהתוצובקהמתופורת : םדץחלתדרוהלתופורת , תונתשמתופורת , קלדידגונ ו ניאשת ם םידיאורטס ) לקהל ת

2

Cilazapril teva up June 12 OB

ןיריפסאןוגכםיבאכ ( , םויתיל ) ןואכידל ( , לונירופולא ) ןודגישל ( , תופורת צ י ט ו תויטטס / אכדמהםירישכת םי תכרעמהתא

תינוסיח , רוק ט ורטסוקי א םידי , קורפ א י דימאנ ) ל בל ( , תוננטצהולועישדגנתופורת , תרכוסלתופורת ) ןילוסניא , םירישכת

הפהךרדןתמב ( , ןגלשאםיליכמהםירישכת ) ןוגכ חלמיפילחת ( , רבועךנהםא / ת תוציקעלשבלופיט םירובד תוערצוא ,

הצמוחירתוס .

יאוולתועפות

מישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשו : שארבאכ , הליחב , החירפ ,

לושלש , תרוחרחס , תופייע , תוערפה לוכיעב , םעטביוניש , ןובאיתרסוח , םירירשיבאכ / םיקרפמ , ןורגבאכ , לועיש , תרישנ

רעיש , רואלתרבגומתושיגר , תרבגומהעזה , ןיא - תונוא , הקמסה , הנישתוערפה .

ופלוחולאתועפות רישכתלתולגתסההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכךרדבת .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

תומודאםדתוירודכבהדירי , תויסטואתונבל , ןושלבאכ , סיטיסוניס , תורומחרועתויעב ) תופלקתהואתויחופלשללוכ ( ,

םיינרופיצתופפורתה , םירבגבהזחתלדגה ) רידנ :( הנפ / אפורלי דימ !

פנ םינפבתוחי , םייתפש , המישניישקוןושל ) רידנ :( קספה / ולופיטי הנפ / אפורלי דימ !

םדץחלתת ) תרוחרחסבאטבתמה וא ופלע ן בלףקתהלםורגלהלולעו ( , הזחבבאכ , רידסאלואריהמבלבצק , ןתשתלטה

באכבהוולמואהפוכת , ימדלועישואהמישניישק , בשלשםינמיס ץ ) השוחתרסוחןוגכ םינפב , םיילגרוםיידי , ישוק

רובידב , העילבואהנבה , ןדבוא הייאר , ימואתפשארבאכ ( , ימואתפןטבבאכ ] ) (intestinal angioedema תקלדוא

בלבל , [(pancreatitis) ) רידנ :( קספה / ולופיטי הנפ / אפורלי דימ !

יטקליפנאקושלשתועפות ) הליחבןוגכ , שארבאכ , החירפ , ישנרצוק המ , ךומנםדץחל , בלהבצקבהטאה ( : קספה / י

ולופיט הנפ / אפורלי דימ !

תורומחתואקהותוליחב , רומחלושלש , םוהיזינמיס ) ןוגכ באכ ןורג , םוח ( , םייניעהתבהצה ו רועה ) דבכבתויעב ( ) רידנ :(

קספה / ולופיטי הנפ / אפורלי דימ !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / ונייוצאלשיאוולתועפותה תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעב , םעץעייתהלךילע

דימאפורה .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

ורתלוטילתחכשםא תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפ ; דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא .

שומישהןפוא

סועללןיא ! תוצחלןתינ תוילבטהתא היצחהוקב .

םימםעתוילבטהעולבל החוראירחאואינפל .

*******************************************

* לכותדציכ / ופיטהתחלצהלעייסלי ל ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / תוא הלערהענמתךכידילעותוקוני .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / ךתיאהפורתהתזיראי .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י זהפורת ךיבורקלו , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי קוקז / ה

םהל .

הנסחה

וזהפורתרומשלשי םוקמב שבי ךושחו , לתחתמ o

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר

מ " ג : 137 03 31312 00-01

" ג : 137 04 31313 00-01

ןרצי

תויטבצמרפתוישעתעבט עב " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת .

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

(

(

עדימ עדימ

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ןכרצל ןכרצל

ךיראת

4/8/2011

םש

רישכת

תילגנאב

C ilazapril Teva 2.5mg

ירפסמ

םושיר

137

03

31312

00-01

םש

רישכת

תילגנאב

C ilazapril Teva 5mg

ירפסמ

םושיר

137

04

31313

00-01

םש

לעב

םושירה

עבט

תוישעת

תויטבצמרפ

מ"עב

.

בוהצב ונמוס םייונישה םיטרפ

לע

םי/יונישה

םי/שקובמה קרפ ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח ךיא עיפשת הפורתה לע

ייח םויה

םוי ?ךלש שומישה

הפורתב

וז

לולע

םוגפל תונריעב

דחוימב

תליחתב

לופיטה

לעו ןכ

בייחמ

תוריהז

הגיהנב

,בכרב תלעפה

תונוכמ

תונכוסמ

לכבו

תוליעפ תבייחמה

תונריע

שומישה

הפורתב

וז

לולע

םוגפל

תונריעב

וא םורגל

תרוחרחסל

דחוימב

תליחתב

לופיטה לעו

ןכ

בייחמ

תוריהז

הגיהנב

תלעפה ,בכרב תונוכמ

תונכוסמ

לכבו

תוליעפ

תבייחמה תונריע

תועפות יאוול ףסונב

תוליעפל

היוצרה

לש

הפורתה ןמזב

שומישה

הב

תולולע

עיפוהל תועפשה

יאוול

:ןוגכ באכ

,שאר ,תרוחרחס ,לושלש ,החירפ ,הליחב תוערפה ,תופייע

יוניש ,לוכיעב

,םעטב באכ

.לועיש ,ןורג תועפות

ולא

תופלוח

ךרדב

ללכ

ךות ןמז

רצק

רחאל

תפוקת

תולגתסהה .רישכתל ףסונב

תוליעפל

היוצרה

לש

הפורתה

ןמזב שומישה

הב

תולולע

עיפוהל

תועפשה

יאוול :ןוגכ באכ

,החירפ ,הליחב ,שאר תוערפה ,תופייע ,תרוחרחס ,לושלש יוניש ,לוכיעב

,םעטב רסוח

יבאכ ,ןובאית םיקרפמ/םירירש

באכ

,לועיש ,ןורג תרישנ תושיגר ,רעיש

תרבגומ

העזה ,רואל תוערפה ,הקמסה ,תונוא-ןיא ,תרבגומ .הניש תועפות

ולא

תופלוח

ךרדב

ללכ

ךות

ןמז רצק

רחאל

תפוקת

תולגתסהה

.רישכתל תועפות תובייחמה וסחייתה

ת

תדחוימ תוחיפנ

ןושל ,םייתפש ,םינפב

יישקו המישנ

:)רידנ( י/קספה

לופיט

י/הנפ אפורל

!דימ תת

ץחל

םד

אטבתמה(

תרוחרחסב וא

באכ ,)ןופלע

תלטה ,הזחב

ןתש הפוכת

וא

הוולמ

באכ ,באכב

ןטב ימואתפ

intestinal

angioedema

:)רידנ י/קספה

לופיט

י/הנפ

אפורל

!דימ תועפות

לש

קוש

יטקליפנא

ןוגכ( באכ ,הליחב

שאר

רצוק ,החירפ , ץחל ,המישנ

םד

הטאה ,ךומנ

בצקב י/קספה :)בלה

לופיט

י/הנפ

אפורל !דימ תוליחב

תואקהו

לושלש ,תורומח הדירי

תוירודכב

םד

תונבל ,תומודא

וא באכ ,תויסט

תויעב ,סיטיסוניס ,ןושל

רוע תורומח

ללוכ(

תויחופלש

וא

,)תופלקתה תופפורתה

תלדגה ,םיינרופיצ

הזח

םירבגב :)רידנ( י/הנפ

אפורל

!דימ תוחיפנ

ןושל ,םייתפש ,םינפב

יישקו

המישנ :)רידנ( י/קספה

לופיט

י/הנפ

אפורל

!דימ תת

ץחל

םד

אטבתמה(

תרוחרחסב

וא ןופלע

הלולעו

םורגל

ףקתהל

בל

באכ ,הזחב בצק

בל

ריהמ

וא

אל

רידס

תלטה ןתש

הפוכת

וא

הוולמ

,באכב יישק

המישנ וא

לועיש

םינמיס ,ימד

לש

ץווש

ןוגכ(

רסוח השוחת

םיידי ,םינפב

ישוק ,םיילגרו

,רובידב הנבה

וא

רסוח ,העילב

באכ ,הייאר

שאר ,)ימואתפ

באכ

ןטב

ימואתפ

intestinal

ינמיס ,רומח

םוהיז

ןוגכ(

באכ

,ןורג תבהצה ,)םוח

םייניעה

רועהו

:)רידנ( י/קספה

לופיט

י/הנפ

אפורל

!דימ

angioedema

וא

תקלד

בלבל

([ ,

pancreatitis

:)רידנ י/קספה

לופיט

/הנפ

אפורל

!דימ תועפות

לש

קוש

יטקליפנא

ןוגכ(

,הליחב באכ

שאר

רצוק ,החירפ ,

ץחל ,המישנ

םד הטאה ,ךומנ

בצקב

י/קספה :)בלה

לופיט

י/הנפ

אפורל

!דימ תוליחב

תואקהו

לושלש ,תורומח

,רומח ינמיס

םוהיז

ןוגכ(

באכ

תבהצה ,)םוח ,ןורג םייניעה

רועהו

תויעב(

דבכב

:)רידנ( י/קספה

לופיט

י/הנפ

אפורל

!דימ וא ןפ שומישה ןיא

עולבל !סועלל

תוילבטה

םע

םימ ינפל

וא

ירחא

.החורא ןיא

תוצחל

תוילבט

לירפזאליס

עבט

ג"מ

רדעהב

וק

.היצח ןתינ

תוצחל

וקב

היצחה

תוילבט לירפזאליס

עבט

.ג"מ ןיא

!סועלל ןתינ

תוצחל

תא

תוילבטה

וקב .היצחה

עולבל

תוילבטה

םע

םימ

ינפל

וא

ירחא .החורא ןיא

תוצחל

תוילבט

לירפזאליס

עבט

ג"מ רדעהב

וק

.היצח ןתינ

תוצחל

וקב

היצחה

תוילבט

לירפזאליס עבט

.ג"מ

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information