CHARCODOTE AQUEOUS SUSPENSION 200 MG/ML

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ACTIVATED CHARCOAL 0.2 G/ML
Available from:
GENMEDIX
ATC code:
A07BA
Pharmaceutical form:
SUSPENSION
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
PHARMASCIENCE INC., CANADA
Therapeutic group:
CHARCOAL PREPARATIONS
Therapeutic indications:
Emergency antidote in treatment of poisoning by most drugs and chemicals.
Authorization number:
114972955700
Authorization date:
2009-12-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

15-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

15-01-2021

±π∏∂ ≠ Â¢Ó˘˙‰ ®ÌÈ¯È˘Î˙© ÌÈÁ˜Â¯‰ ˙Â˜˙ ÈÙÏ ÔίˆÏ ÔÂÏÚ

‰Ù¯˙· ÈØ˘Ó˙˘˙ ̯˷ ÂÙÂÒ „Ú ÔÂÏÚ‰ ˙‡ ÔÂÈÚ· È؇¯˜

˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó È¢Ú Ú·˜ ‰Ê ÔÂÏÚ ËÓ¯ÂÙ

≤∞∞π ¯·Óˆ„· „È≠ÏÚ ¯˘Â‡Â ˜„· ÂÎÂ˙Â

˙ÈÓÈÓ ‰ÈÒÙÒÂÒ Ë„˜¯ßˆ

Ï¢Ó Ø ‚¢Ó ≤∞∞

∫ÂÊÂÎȯ ÏÈÚÙ‰ ¯ÓÂÁ‰ ·Î¯‰

Activated Charcoal 200 mg/ml

∫ÌÈÏÈÚÙ È˙Ï· ÌȯÓÂÁ

Purified Water

∫˙ȇÂÙ¯ ˙ÂÏÈÚÙ

ƉÏÚ¯‰ ȯ˜Ó· ÏÂÙÈËÏ

ø¯È˘Î˙· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ È˙Ó

ƉÙ¯˙‰ È·ÈίÓÓ „Á‡Ï ˙Â˘È‚¯ ‰ÚÂ„È Ì‡ ‰Ù¯˙· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ

ÆÏÕk‡Ó ‡ Û¯Â˘ ¯ÓÂÁ ˙ÚÈÏ· Ï˘ ‰¯˜Ó· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ

∫ÏÂÙÈˉ ˙ÏÁ˙‰ ÈÙÏ ‡Ù¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ÈÏ·Ó ‰Ù¯˙· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ

ÆÏÂÎÈÚ‰ ˙ίÚÓ „˜Ù˙· ȘÈÏÓ ¯·Ú· ˙Ï·Ò Â‡ ˙ØÏ·ÂÒ Íȉ ̇

∫˙¯‰Ê‡

Ô˙È‡Ï̇ÆÌÈÏÂÁ≠˙È·Ï˘ÔÂÈÓ¯„ÁÏ„ÈÓ˙˘‚Ï˘È‰ÏÚ¯‰‰¯˜Ó·

˙Á˜¯Ó‰˙ȷͯ„‰ÏÚ¯‰ÊίÓÌÚ¯˘˜¯ÂˆÈÏ˘È¨˙¯ȉӷÚÈ‚‰Ï

Ï·˜ÏÌÈÁÈψӇω„ÈӷƂ‰Ï„ˆÈίÂÈ̉¨ÌȯÁ‡‰‡ÂÙ¯È˘‡Â‡

Ô˙Ó¯Á‡Ï̂ƉÊÔÂÏÚ·˙‡¯Â‰‰ÈÙÏ¯È˘Î˙·ÏÂÙÈËÏÈÁ˙‰Ï˘È¨˙ÂÈÁ‰

ƉÏÚ¯‰ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ Â‡ ¨ÔÂÈÓ ¯„ÁÏ ÚÈ‚‰Ï Ï„˙˘‰Ï ˘È ¨¯È˘Î˙‰

¨ÌÂÈ˙ÈÏÈÁÏÓ˙ÁÈÙÒ·ÍÎ≠ÏÎÏÈÚÈÂȇ„È‡ÈˆÁÙÂÒÂȇÏÈÚÙ‰ÌÁÙ‰

¨Ïʯ·ÈÁÏÓ¨ÏÂ˙ӨωÂÎχ¨ÌÈϽk‡Ó‡ÌÈÙ¯Â˘ÌÈÏȘχ‡˙ˆÓÂÁ

˙¯ʂ‡˙¯Á‡˙ÂÈϯÈÓ˙ˆÓÂÁ¨˙ȯ·‰ˆÓÂÁ¨˙¯ÙÂÚ¨„ȯÂÏÎÔ¯˙

ÆËÙ Ï˘

ÍÎÏÚÚȄ‰ÏÍÈÏÚȉ˘ÏΉÙ¯˙χ‰˘ÏÎÔÂÊÓÏ‰Ø˘È‚¯Íȉ̇

ƉÙ¯˙‰ ˙ÏÈË ÈÙÏ ‡Ù¯Ï

∫˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ· ˙·‚˙

‰Ù¯˙·ÏÂÙÈˉ˙Ú‰Ê˙¯Ó‚̇‡¨˙ÙÒÂ‰Ù¯˙˙ØÏËÂÍȉ̇

ÌÈÚ·Â‰˙ÂÏÈÚÈ≠ȇ‡ÌÈÂÎÈÒÚÂÓÏÈ„ÎÏÙËÓ‰‡Ù¯ÏÁ„ÏÍÈÏÚ¨˙¯Á‡

Æ˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ· ˙·‚˙Ó

ÏÏ‚·¨˙„¯ÂÈ¯È˘Î˙‰Ô˙ÓÓÌÈÈ˙Ú˘ÍÂ˙˙Â˙È‰˙ÂÙ¯˙˙ÂÏÈÚÈ

ÆÏÈÚÙ‰ ÌÁÙ‰ È„È≠ÏÚ Ô˙‚ÙÒȉ

∫ȇÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙

˙ÂÚÙÂ˙˘ÂÓÈ˘‰ÔÓÊ·ÚÈÙ‰Ï˙ÂÏÂÏÚ‰Ù¯˙‰Ï˘‰Èˆ¯‰˙ÂÏÈÚÙÏÛÒÂ·

ÆÔË·‰ ˙ÂÁÙ˙‰ ¨‰¯ÂÁ˘ ‰‡Âˆ ¨˙‡˜‰ ¨ÏÂ˘Ï˘ ¨˙Â¯ÈˆÚ ∫Ô‚Π¨È‡ÂÂÏ

ÏÁ̇‡¨‰ÊÔÂÏÚ·ÂȈ‡Ï˘È‡ÂÂÏ˙ÂÚÙÂ˙‰Ø˘È‚¯ÓÍȉ˘‰¯˜ÓÏη

Æ„ÈÓ ‡Ù¯‰ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÍÈÏÚ ˙ÈÏÏΉ Í˙˘‚¯‰· ÈÂÈ˘

∫ÔÂÈÓ

Ɖ‡ÏÓ ‰¯Î‰ Ï˘ ·ˆÓ· ‡Â‰˘Î ˜¯ ˙ØÚ‚ÙÏ ¯È˘Î˙‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È

∫‡Ù¯‰Ó ˙¯Á‡ ‰‡¯Â‰ ¯„Úȉ· Ï·Â˜Ó ÔÂÈÓ

ƇÙ¯‰ ˙‡¯Â‰ ÈÙÏ Ô˙Ó‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ Ô˙È ƉÓÏ Ï¢Ó ∂μ≠≤μ∞

˙ÂÓÎÓμ≠±∞Èهȉ˙ˆÏÓÂÓ‰ÏÈÚÙ‰ÌÁÙ‰˙ÂÓΨ‰Ú„ÈÏÚ¯‰˙ÂÓ΢Î

≤μ∞Ï˘˙ÈÏÓÈÈÓ˙ÂÓÎÏÚÌȈÈÏÓÓÌÈ·¯ÌȇÙ¯¨‰¯˜ÓÏηÆÏÚ¯‰

Ư‚·ӷ ÏÂÙÈË· Ï¢Ó

˙˜„≥∞ÍÂ˙ÛÈ„ÚƯ˙ÂÈÌ„˜ÂÓ˙˙È‡È‰˘ÏÎΉÏÂÚ‰Ù¯˙‰˙ÂÏÈÚÈ

ÆÏÚ¯‰ ˙ÚÈÏ·Ó

Æ˙ˆÏÓÂÓ‰ ‰Ó‰ ÏÚ ¯Â·ÚÏ Ôȇ

Ɖ˘ ÏÈ‚Ï ˙Á˙Ó ˙˜ÂÈ˙ ÌÈ„ÏÈÏ ÏÏÎ≠ͯ„· ˙„ÚÂÈÓ ‰ȇ ÂÊ ‰Ù¯˙

∫·Ï ÈØÌÈ˘

˙ÏÈËÔÈ·ÏÂʉÙ¯˙˙ÏÈËÔÈ·˙ÂÁÙÏÌÈÈ˙Ú˘Ï˘ÔÓʘ¯Ù˙ÂÎÁÏ˘È

Ɖى ͯ„ Ô˙Ó· ˙¯Á‡ ˙ÂÙ¯˙

∫˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙ‡

Æ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏ ·Ëȉ ¯ÚÏ

Ɖ‡˜‰Â ÔË·‰ ˙ÂÁÙ˙‰ ÔÈ˘‰Ï È„Î ¨˙˜„ ±μ ͢ӷ ˙ÂÈËȇ· ˙˙Ï

˙‡ÔÈ˘‰ÏÌÈÏÂÏÚ̉˘ÔÂÂÈΨ‰Ù¯˙‰Ô˙Ó˙Ú·ÔÂÊÓ‡·ÏÁÛÈÒ‰ÏÔȇ

ƉÙ¯˙‰ Ï˘ ÌÈÏÚ¯‰ ˙ÁÈÙÒ ¯˘ÂÎ

È˘·ÌÈ˘Ó˙˘Ó̇Ɖ‡˜‰Ï˜˜ÙȇÙ¯ÈÒÌÚ˙˙ÏıÏÓÂÓ‡Ï

„Ú‰Ú˘˜¯ÏÈÚÙ‰ÌÁÙ‰˙ÒÈÓ˙˙‡˙˙ÏÂ˙ÂÎÁÏ˘È¨ÌÈ¯È˘Î˙‰

Ɖ‡ÏÓ ‰‡˜‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙Ú˘

°‰ÏÚ¯‰ ÈØÚÓ

Ï˘Ì„È‚˘È‰ÏıÂÁӯ‚Ò̘ӷ¯ÂÓ˘Ï˘È˙¯Á‡‰Ù¯˙ÏÎÂÂʉÙ¯˙

°‰ÏÚ¯‰ ÈØÚÓ˙ ÍÎ È„È≠ÏÚ ˙˜ÂÈ˙ ‡Ø ÌÈ„ÏÈ

¯„ÁÏ „ÈÓ È؉Ù ¨‰Ù¯˙‰ ÔÓ „ÏÈ ÚÏ· ˙ÂÚË· ̇ ‡ ¯˙È ˙Ó ˙ÏË ̇

ÆÍ˙ȇ ‰Ù¯˙‰ ˙Êȯ‡ È؇·‰Â ¨ÌÈÏÂÁ≠˙È· Ï˘ ÔÂÈÓ

°‡Ù¯‰Ó ˙˘¯ÂÙÓ ‰‡¯Â‰ ‡ÏÏ ‰‡˜‰Ï ̯‚Ï Ôȇ

Íȉ˘ÌÚÙÏη‰Ó‰Â˙ÈÂÂ˙‰˜Â„·Ï˘È°Í˘ÂÁ·˙ÂÙ¯˙ÏÂËÈÏÔȇ

ÆÌ‰Ï ‰Ø˜Â˜Ê Íȉ ̇ ÌÈÈÙ˜˘Ó ·Èί‰Ï ˘È ƉÙ¯˙‰ ˙ØÏËÂ

∫‰ÒÁ‡

Ʊμ o C ≠≥∞ o C ÔÈ·˘ ‰¯Â˯ÙÓË· Í¢Á ¯È¯˜ ̘ӷ

‰Ù˜˙Ï˙Â¯Ó˘˙ÂÙ¯˙¨ÌȈÏÓÂÓ‰‰ÒÁ‡‰Ø‰Êȯ‡‰È‡˙ÈÙÏÌ‚

Ï˘‰¯˜ÓÏη°¯È˘Î˙‰Ï˘‰‚ÂÙ˙‰Íȯ‡˙Ï·ÏÌÈ˘Ï‡Æ„·Ï·˙Ï·‚ÂÓ

ƉÙ¯˙‰ ˙‡ ÍÏ ˜ÙÈÒ˘ Á˜Â¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ÍÈÏÚ ¨˜ÙÒ

ƉÊȯ‡ ‰˙‡· ˙Â¢ ˙ÂÙ¯˙ ÔÒÁ‡Ï Ôȇ

±±¥Æπ∑Æ≤πμμ∑Æ∞∞ ∫‰Ù¯˙‰ ÌÂ˘È¯ ßÒÓ

∫Ô¯ˆÈ

Ɖ„˜ ¨ÒÏˇ ˙„·ÚÓ È¢Ú ¨‰„˜ ¨ÒÈÈÒÓ¯‡Ù ¯Â·Ú ¯ˆÂÈÓ

∫ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ· Ì˘

ƯÙÁ ˜ÓÚ ¨±≤ ÌÈ¢‡¯‰ ˙È· ßÁ¯ ¨Ò˜È„Óß‚

≤¥Æ±±Æ≤∞∞π Íȯ‡˙Ï ˙΄ÂÚÓ ‰Ò¯‚

SH Z543136180101B/CHA FEB10

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully in its entirety

before using this medicine

The format of this leaflet was determined

by the Ministry of Health and its content

was checked and approved by it in December 2009

Charcodote Aqueous Suspension

200 mg/ml

Composition of active ingredient and concentration:

Activated charcoal 200 mg/ml

Inactive ingredient:Purified water

Therapeutic activity:

Treatment in cases of poisoning.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its

ingredients.

Do not use in case of ingestion of caustic or corrosive substances.

Do not take this medicine without consulting a doctor before

starting treatment:

If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function

of the digestive system.

Warnings:

In case of poisoning proceed immediately to a hospital emergency

room. If you are unable to reach the hospital quickly, contact a poison

center through a pharmacy or through other medical personnel, and

they will instruct you on how to act. If you do not succeed in getting

instructions, begin treatment with this preparation according to the

instructions in this leaflet. Even after using this preparation, try to

reach an emergency room or to contact a poison center.

The activated charcoal does not absorb cyanide and is relatively

ineffective in absorbing lithium salts, caustic or corrosive acids or

alkalies, alcohol, methanol, iron salts, sodium chloride, lead, boric

acid, other mineral acids or petroleum derivatives.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor

before taking this medicine.

Drug interactions:

If you are taking another drug, or if you have justfinished treatment

with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent

hazards or lack of efficacy arising from drug interactions.

The effect of medications given within two hours of administration of

this preparation is reduced due to their absorption by the activated

charcoal.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may

occur during the course of taking this medicine, such as: constipation,

diarrhea, vomiting, black stool, abdominal bloating.

In the event that you experience side effects not mentioned in this

leaflet, or if there is a change in your general health, consult your

This medicine may cause a change in the color of stools. Such changes

should not be a cause for concern.

Dosage:

This preparation is to be administered to the victim only if he/she is

fully conscious.

Recommended dosage unless otherwise instructed by the

doctor:

Single dose of 65-250 ml. Administration may be repeated as

instructed by the doctor.

When the amount of the poison is known, the recommended amount

of activated charcoal is 5-10 times the amount of the poison. In any

case, most doctors recommend a minimum amount of 250 ml for

treating an adult.

The effectiveness of the medicine is greater the earlier it is given,

preferably within 30 minutes of ingesting the poison.

Do not exceed the recommended dosage.

This medicine is not usually intended for administration to children

and infants under one year of age.

Attention:

Allow a lapse of at least 2 hours between taking this medicine and

taking other orally administered medications.

Directions for use:Shake well before use.

Administer slowly over 15 minutes to minimize abdominal distention

and vomiting.

Milk or food should not be used the with administration of the medicine,

since they may reduce the medicine’s ability to absorb the poisons.

It is not recommended to administer with ipecac syrup to induce

vomiting. If both preparations are to be used, you should wait and

give the activated charcoal solution only 1-2 hours after vomiting has

been completed.

Avoid poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place

out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning!

If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed

the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and

bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a

doctor!

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each

time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:

Store in a cool and dark place at a temperature between 15°C-30°C.

Even if kept in their original container and stored as recommended,

medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry

date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who

dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License number:114.97.29557.00

Manufacturer:

Produced by Pharmascience, Canada, by Atlas Labs, Canada

License holder:Genmedix, 12 Beit Harishonim St., Emek Hefer

Last revised 24.11.2009

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information