Bortezomib "Actavis" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Denmark - Danish - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
BORTEZOMIB
Available from:
Actavis Group PTC ehf.
ATC code:
L01XG01
INN (International Name):
BORTEZOMIB
Dosage:
3,5 mg
Pharmaceutical form:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Authorization number:
54015
Authorization date:
2015-09-29

Read the complete document

27. maj 2021

PRODUKTRESUMÉ

Bortezomib "Actavis", pulver til injektionsvæske, opløsning

D.SP.NR.

29226

LÆGEMIDLETS NAVN

Bortezomib "Actavis"

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 3,5 mg bortezomib (som mannitolborsyreester).

Efter rekonstitution indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning til subkutan injektion

2,5 mg bortezomib.

Efter rekonstitutionen indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning til intravenøs injektion

1 mg bortezomib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

Hvid til offwhite kage eller pulver.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Bortezomib "Actavis" som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal

doxorubicin eller dexamethason er indiceret til behandling af voksne patienter med

progressiv myelomatose, som tidligere har fået mindst én behandling, og som allerede har

gennemgået eller er uegnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib "Actavis" kombineret med melphalan og prednison er indiceret til behandling

af voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er uegnede til højdosis

kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib "Actavis" kombineret med dexamethason eller med dexamethason og

dk_hum_54015_spc.doc

Side 1 af 41

thalidomid er indiceret til induktionsbehandling af voksne patienter med tidligere

ubehandlet myelomatose, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk

stamcelletransplantation.

Bortezomib "Actavis" kombineret med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og

prednison er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet mantle-

celle-lymfom, som ikke er egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen skal påbegyndes og forestås under tilsyn af en kvalificeret læge med erfaring

inden for anvendelse af kemoterapeutika. Bortezomib "Actavis" skal rekonstitueres af

sundhedspersonale.

Dosering til behandling af progressiv myelomatose (patienter, som tidligere har fået mindst

én behandling)

Monoterapi

Bortezomib "Actavis" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legems-

overfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages

behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Det anbefales, at

patienterne får to cyklusser med Bortezomib "Actavis" efter bekræftelse af et komplet

respons. Det anbefales ligeledes, at responderende patienter, som ikke opnår fuldstændig

remission, gennemgår i alt 8 behandlingscyklusser med Bortezomib "Actavis". Der skal gå

mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib "Actavis".

Dosisjusteringer i behandlingsforløbet og ved genoptagelse af behandling ved monoterapi

Bortezomib "Actavis" skal seponeres ved forekomst af ikke-hæmatologisk grad 3-toksicitet

eller hæmatologisk grad 4-toksicitet af enhver art, med undtagelse af neuropati som

beskrevet nedenfor (se også pkt. 4.4). Når toksicitetssymptomerne er forsvundet, kan

behandlingen med Bortezomib "Actavis" genoptages i en dosis, der er reduceret med 25 %

(1,3 mg/m

reduceret til 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

reduceret til 0,7 mg/m

). Hvis toksiciteten

ikke forsvinder, eller hvis den forekommer igen ved den laveste dosis, skal seponering af

Bortezomib "Actavis" overvejes, medmindre fordelene ved behandlingen tydeligt opvejer

risici.

Neuropatiske smerter og/eller perifer neuropati

Patienter, som oplever bortezomib-relaterede neuropatiske smerter og/eller perifer

neuropati, skal behandles som angivet i tabel 1 (se pkt. 4.4). Patienter med præ-

eksisterende svær neuropati må kun behandles med Bortezomib "Actavis" efter en

omhyggelig vurdering af risici og fordele.

Tabel 1: Anbefalede* dosisændringer ved bortezomib-relateret neuropati

Sværhedsgrad af perifer neuropati

Dosisændringer

Grad 1 (asymptomatisk, tab af dybe

senereflekser eller paræstesi) uden smerter eller

funktionstab

Ingen

Grad 1 med smerter eller grad 2 (moderate

symptomer, som begrænser daglige gøremål,

Reducer Bortezomib "Actavis" til 1,0 mg/m

eller

dk_hum_54015_spc.doc

Side 2 af 41

der involverer hjælpemidler (instrumentel

ADL**)

Skift behandlingsplanen for Bortezomib

"Actavis" til 1,3 mg/m

en gang om ugen

Grad 2 med smerter eller grad 3 (svære

symptomer, der begrænser personlig pleje

(personlig ADL***)

Bortezomib "Actavis" behandlingen seponeres,

indtil toksicitetssymptomerne er forsvundet.

Når toksiciteten er forsvundet, gives

Bortezomib "Actavis" igen, dosis reduceres til

0,7 mg/m

en gang om ugen.

Grad 4 (livstruende konsekvenser, kræver akut

intervention) og/eller autonom svær neuropati

Bortezomib "Actavis" seponeres

Baseret på dosisændringer i fase II- og III-studier vedrørende myelomatose og erfaring efter markedsføring.

Graden bestemt i henhold til det amerikanske National Cancer Institute's Common Toxicity Criteria (CTCAE)

version 4.0.

Instrumentel ADL: Dækker madlavning, indkøb af dagligvarer eller tøj, brug af telefon, håndtering af penge osv.

*** Personlig ADL: Dækker badning, på- og afklædning, spisning, toiletbesøg, indtagelse af medicin og at være

oppegående.

Kombinationsbehandling med pegyleret liposomal doxorubicin

Bortezomib 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om

ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode

kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser bortezomib.

Pegyleret liposomal doxorubicin administreres i en dosis på 30 mg/m

på dag 4 af

bortezomib-behandlingscyklussen som en 1-times intravenøs infusion, der administreres

efter bortezomib-injektionen.

Der kan gives op til 8 cyklusser af denne kombinationsbehandling, så længe patienterne

ikke progredierer og tolererer behandlingen. Patienter, der opnår et komplet respons, kan

fortsætte behandlingen i mindst 2 cyklusser efter første tegn på komplet respons, selv om

dette kræver behandling i flere end 8 cyklusser. Patienter, hvis paraproteinniveau fortsat

falder efter 8 cyklusser, kan også fortsætte, så længe de tolererer behandlingen og fortsat

opnår respons.

Se det relevante produktresumé for yderligere oplysninger om pegyleret liposomal

doxorubicin.

Kombination med dexamethason

Bortezomib 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om

ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode

kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser bortezomib.

Dexamethason administreres oralt ved en dosis på 20 mg på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i

bortezomib-behandlingscyklussen.

Patienter, der opnår respons eller stabiliseret sygdom efter 4 cyklusser med denne

kombinationsbehandling, kan fortsætte behandlingen, med kombinationen i højst 4

yderligere cyklusser.

Se det relevante produktresumé for yderligere oplysninger om dexamethason.

Dosisjustering af kombinationsbehandling for patienter med progressiv myelomatose

Dosisjustering af bortezomib ved kombinationsbehandling skal følge retningslinjerne, der

er beskrevet under monoterapi ovenfor.

dk_hum_54015_spc.doc

Side 3 af 41

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som ikke er egnede til

hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Kombinationsbehandling med melphalan og prednison

Bortezomib 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning indgives som intravenøs eller

subkutan injektion kombineret med oral melphalan og oral prednison som vist i tabel 2. En

periode på 6 uger anses for en behandlingscyklus. I cyklus 1-4 indgives bortezomib to

gange om ugen på dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32. I cyklus 5-9 indgives bortezomib en

gang om ugen på dag 1, 8, 22 og 29.

Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser bortezomib.

Melphalan og prednison bør begge gives oralt på dag 1, 2, 3 og 4 i den første uge af hver

behandlingscyklus med bortezomib.

Der gives ni behandlingscyklusser med bortezomib.

Tabel 2: Anbefalet dosering for bortezomib i kombination med melphalan og prednison

Bortezomib to gange om ugen (cyklus 1-4)

(1,3 mg/m

pause

pause

M (9 mg/m

P (60

mg/m

pause

pause

Bortezomib én gang om ugen (cyklus 5-9)

(1,3 mg/m

dag 8

pause

dag 22

dag 29

pause

M (9 mg/m

P (60

mg/m

pause

pause

Bz = bortezomib, M=melphalan, P=prednison

Dosisjusteringer i behandlingsforløbet og ved genoptagelse af kombinationsbehandling

med melphalan og prednison

Før påbegyndelse af en ny behandlingscyklus:

Trombocyttal skal være ≥ 70 x 10

/l, og absolut neutrofiltal skal være ≥ 1,0 x 10

Ikke-hæmatologiske, toksiske hændelser skal være vurderet til grad 1 eller baseline

Tabel 3: Dosisjusteringer under efterfølgende cyklusser med bortezomib i kombination med

melphalan og prednison

Toksicitet

Dosisjustering eller udsættelse

Hæmatologisk toksicitet i løbet af en cyklus:

Hvis der observeres langvarig grad 4

neutropeni eller trombocytopeni, eller

trombocytopeni med blødning i den

foregående cyklus

Overvej reduktion af melphalan-dosis med 25

% i den næste cyklus.

Hvis trombocyttallet er ≤ 30 x 10

/l eller

ANC-værdien ≤ 0.75 x 10

/l på en

bortezomib-dosisdag (bortset fra dag 1)

Bortezomib-behandlingen skal tilbageholdes

dk_hum_54015_spc.doc

Side 4 af 41

Hvis flere bortezomib-doser i en cyklus

tilbageholdes (≥ 3 doser under indgift 2

gange om ugen eller ≥ 2 doser under indgift

1 gang om ugen)

Bortezomib-dosis skal reduceres med

1 dosisniveau (fra 1,3 mg/m

til 1 mg/m

eller

fra 1 mg/m

til 0,7 mg/m

Ikke-hæmatologiske, toksiske hændelser af grad

≥ 3

Bortezomib-behandlingen skal tilbageholdes,

indtil symptomerne på toksiciteten er vurderet

til grad 1 eller baseline. Bortezomib kan så

genoptages med reduktion af et dosisniveau

(fra 1,3 mg/m

til 1 mg/m

eller fra 1 mg/m

0,7 mg/m

). I tilfælde af bortezomib-relateret

neuropatisk smerte og/eller perifer neuropati

holdes og/eller modificeres bortezomib som

beskrevet i tabel 1

For yderligere oplysninger om melphalan og prednison henvises til produktresumé for

disse produkter.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er egnede til

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (induktionsbehandling)

Kombinationsbehandling med dexamethason

Bortezomib 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres som intravenøs

eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverflade to gange om

ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode

kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser bortezomib.

Dexamethason administreres oralt med 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i bortezomib

behandlingscyklussen.

Der administreres 4 behandlingscyklusser af denne kombinationsbehandling.

Kombinationsbehandling med dexamethason og thalidomid

Bortezomib 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres som intravenøs

eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverflade to gange om

ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 28-dages behandlingscyklus. Denne 4-ugers periode

kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser bortezomib.

Dexamethason administreres oralt med 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i bortezomib

behandlingscyklus.

Thalidomid administreres oralt med 50 mg daglig dag 1-14, og hvis det tåles, øges dosis til

100 mg daglig dag 15-28, hvorefter dosis kan øges yderligere til 200 mg daglig fra cyklus

2 (se tabel 4).

Der administreres fire behandlingscyklusser af denne kombination. Det anbefales, at

patienter med minimum en partiel respons får 2 ekstra cyklusser.

Tabel 4: Dosering for bortezomib-kombinationsbehandling til patienter med tidligere ubehandlet

myelomatose, som er egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Bz+Dx

Cyklus 1 til 4

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Bz+Dx+T

Cyklus 1

dk_hum_54015_spc.doc

Side 5 af 41

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Pause

T 50 mg

Daglig

Daglig

T 100 mg

Daglig

Daglig

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Cyklus 2 til 4

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Pause

T 200 mg

Daglig

Daglig

Daglig

Daglig

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Bz= bortezomib; Dx=dexamethason; T=thalidomid

Thalidomid-dosis øges kun til 100 mg fra uge 3 i cyklus 1, hvis 50 mg tåles, og til 200 mg fra og med cyklus 2, hvis

100 mg tåles.

Op til 6 cyklusser kan gives til patienter, der får i det mindste partielt respons efter 4

cyklusser.

Dosisjusteringer til transplantationsegnede patienter

For dosisjustering af bortezomib: retningslinjerne for dosisændringer som beskrevet for

monoterapi skal følges.

Når bortezomib gives i kombination med andre kemoterapeutika, skal passende

dosisreduktion af disse præparater derudover overvejes i tilfælde af toksicitet, i henhold til

anbefalingerne i de respektive produktresuméer.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom (MCL)

Kombinationsbehandling med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison

(BzR-CAP)

Bortezomib "Actavis" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legems-

overfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11, efterfulgt af en 10-dages

hvileperiode dag 12-21. Denne 3-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Seks

bortezomib-cyklusser anbefales, men patienter med et respons, som først dokumenteres

ved cyklus 6, kan gives yderligere to bortezomib-cyklusser. Der skal gå mindst 72 timer

mellem 2 doser bortezomib.

Følgende lægemidler administreres som intravenøse infusioner på dag 1 i hver 3-ugers

behandlingscyklus med bortezomib: rituximab 375 mg/m

, cyclophosphamid 750 mg/m

og doxorubicin 50 mg/m

Prednison administreres oralt 100 mg/m

på dag 1, 2, 3, 4 og 5 i hver bortezomib-

behandlingscyklus.

Dosisjustering under behandlingen af patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-

lymfom

Før påbegyndelse af en ny behandlingscyklus:

Trombocyttal skal være ≥ 100.000 celler/μl og absolut neutrofiltal (ANC) skal være ≥

1500 celler/μl

Trombocyttal skal være ≥ 75.000 celler/μl hos patienter med infiltreret knoglemarv eller

sekvestration af milten.

Hæmoglobin ≥ 8 g/dl

Ikke-hæmatologisk toksicitet skal være bedret til grad 1 eller baseline-niveau.

Bortezomib "Actavis" behandling skal indstilles ved forekomst af ≥ grad 3 bortezomib-

relateret ikke-hæmatologisk toksicitet (undtagen neuropati) eller ≥ grad 3 hæmatologisk

toksicitet (se også pkt. 4.4). Se Tabel 5 nedenfor vedrørende dosisjusteringer.

dk_hum_54015_spc.doc

Side 6 af 41

Granulocyt-kolonistimulerende faktorer kan administreres ved hæmatologisk toksicitet i

henhold til lokal standardpraksis. Profylaktisk brug af granulocyt-kolonistimulerende

faktorer skal overvejes i tilfælde af gentagne udsættelser af cyklusadministration.

Trombocyttransfusion til behandling af trombocytopeni skal overvejes, når det er klinisk

relevant.

Tabel 5: Dosisjusteringer under behandlingen af patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-

lymfom

Toksicitet

Dosisjustering eller udsættelse

Hæmatologisk toksicitet

≥ Grad 3 neutropeni med feber, grad 4

neutropeni, som varer mere end 7 dage,

trombocyttal < 10.000 celler/μl

Bortezomib-behandling skal indstilles i op til 2

uger, indtil patienten har ANC

≥ 750 celler/μl og trombocyttal

≥ 25.000 celler/μl.

Hvis toksiciteten ikke forsvinder efter, at

bortezomib har været indstillet som defineret

ovenfor, skal bortezomib seponeres.

Hvis toksiciteten forsvinder, dvs. patienten

har ANC ≥ 750 celler/μl og trombocyttal

≥ 25.000 celler/μl, kan bortezomib-

behandlingen genoptages ved en dosis, som

er reduceret med ét dosisniveau (fra 1,3

mg/m

til 1 mg/m

eller fra 1 mg/m

til 0,7

mg/m

Hvis trombocyttallet er < 25.000 celler/μl

eller ANC er < 750 celler/μl på en dag med

bortezomib-dosering (undtagen dag 1 i

hver cyklus)

Indstil bortezomib-behandlingen

Grad ≥ 3 ikke-hæmatologisk toksicitet, som

anses for relateret til bortezomib

Bortezomib

-behandlingen skal indstilles, indtil

symptomerne på toksicitet er bedret til grad 2

eller bedre. Derefter kan bortezomib-

behandlingen genoptages ved en dosis, som er

reduceret med ét dosisniveau (fra 1,3 mg/m

1 mg/m

eller fra 1 mg/m

til 0,7 mg/m

). I

tilfælde af bortezomib-relateret neuropatisk

smerte og/eller perifer neuropati indstilles

og/eller modificeres bortezomib-behandlingen

som beskrevet i tabel 1.

Når bortezomib gives i kombination med andre kemoterapeutika, skal passende

dosisreduktioner af disse lægemidler overvejes i tilfælde af toksicitet, i henhold til

anbefalingerne i de respektive produktresuméer.

Særlige populationer

Ældre patienter

dk_hum_54015_spc.doc

Side 7 af 41

Der er ikke data, der tyder på, at dosisjustering er nødvendig hos patienter med

myelomatose eller mantle-celle-lymfom, der er ældre end 65 år.

Der foreligger ingen studier af anvendelsen af bortezomib til ældre patienter med tidligere

ubehandlet myelomatose, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk

stamcelletransplantation. Derfor kan der ikke gives nogen dosisanbefalinger til denne

population.

I et studie med patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom var henholdsvis

42,9 % og 10,4 % af de patienter, der fik bortezomib, i alderen 65-74 år og ≥ 75 år.

Patienter ≥ 75 år tolererede begge regimer dårligere, både BzR-CAP og R-CHOP (se pkt.

4.8).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion; patienterne

skal behandles med den anbefalede dosis. Patienter med moderat eller alvorligt nedsat

leverfunktion skal starte med en reduceret dosis af Bortezomib "Actavis" på 0,7 mg/m

injektion i den første behandlingscyklus; efterfølgende dosisøgning til 1,0 mg/m

eller

yderligere dosisreduktion til 0,5 mg/m

kan overvejes, afhængigt af patientens tolerabilitet

(se Tabel 6 samt pkt. 4.4 og 5.2).

Tabel 6: Anbefalet justering af initialdosis for bortezomib hos patienter med nedsat leverfunktion

Grad af

leverfunktions-

nedsættelse*

Bilirubin niveau

SGOT

(ASAT

niveauer)

Justering af initialdosis

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Ingen

> 1,0 x – 1,5 x ULN

Alle

Ingen

Moderat

> 1,5 x – 3 x ULN

Alle

Reducer bortezomib til 0,7 mg/m

første behandlingscyklus. Overvej

dosisøgning til 1,0 mg/m

eller

yderligere dosisreduktion til 0,5

mg/m

i de efterfølgende cyklusser

afhængigt af patientens tolerabilitet.

Svær

> 3 x ULN

Alle

Forkortelser: SGOT= serum-glutamin-oxalsyre-transaminase;

ASAT = aspartat-aminotransferase, ULN = øvre grænse for normalområdet.

* Baseret på en klassifikation fra NCI Organ Dysfunction Working Group til inddeling af nedsat

leverfunktion (let, moderat, svær)

Nedsat nyrefunktion

Bortezomibs farmakokinetik påvirkes ikke hos patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance [CrCl] > 20 ml/min/1,73 m

). Dosisjustering er derfor

ikke nødvendig hos disse patienter. Det er uvist, om bortezomibs farmakokinetik bliver

påvirket hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

), som

ikke er i dialyse. Da dialyse kan reducere koncentrationen af bortezomib, bør Bortezomib

"Actavis" gives efter dialyse (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Bortezomibs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt (se pkt. 5.1 og

5.2). De forhåndenværende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives

anbefalinger vedrørende dosering.

dk_hum_54015_spc.doc

Side 8 af 41

Administration

Bortezomib "Actavis" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning er tilgængelig til

intravenøs eller subkutan administration.

Bortezomib "Actavis" må ikke indgives via andre administrationsveje. Intratekal

administration har medført dødsfald.

For vejledninger om rekonstitution af lægemidlet inden administration, se pkt. 6.6.

Intravenøs injektion

Bortezomib "Actavis" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning indgives som en

intravenøs bolusinjektion af 3-5 sekunders varighed gennem et perifert eller centralt

intravenøst kateter efterfulgt af skylning med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib "Actavis".

Subkutan injektion

Bortezomib "Actavis" 3,5 mg rekonstitueret opløsning indgives subkutant i låret (højre

eller venstre) eller abdomen (højre eller venstre side). Opløsningen skal indgives subkutant

i en vinkel på 45-90°. Der skal vælges et nyt injektionssted hver gang.

Hvis der opstår lokale reaktioner på injektionsstedet efter en subkutan injektion af

Bortezomib "Actavis", bør Bortezomib "Actavis" enten gives i en lavere koncentration

(Bortezomib "Actavis" 3,5 mg rekonstitueres til 1 mg/ml i stedet for 2,5 mg/ml), eller der

bør skiftes til intravenøs injektion.

Når Bortezomib "Actavis" gives i kombination med andre lægemidler, henvises der til

produktresuméerne for disse lægemidler vedrørende anvisninger i administration.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for bor eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Akut diffus infiltrativ lunge- og perikardiesygdom.

Når Bortezomib "Actavis" gives i kombination med andre lægemidler, bør

produktresuméerne for disse lægemidler kontrolleres for yderligere kontraindikationer.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når Bortezomib "Actavis" gives i kombination med andre lægemidler, bør

produktresuméerne for disse lægemidler kontrolleres før initiering af behandling med

Bortezomib "Actavis". Ved anvendelse af thalidomid skal man være særligt opmærksom

på behovet for graviditetsprøver og prævention (se pkt. 4.6).

Intratekal administration

Der er forekommet fatale tilfælde af utilsigtet intratekal administration af bortezomib.

Bortezomib 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, er kun beregnet til intravenøs

anvendelse, mens bortezomib 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, er til

intravenøs eller subkutan anvendelse. Bortezomib må ikke administreres intratekalt.

Gastrointestinal toksicitet

Gastrointestinal toksicitet, inklusive kvalme, diaré, opkastning og forstoppelse, er meget

dk_hum_54015_spc.doc

Side 9 af 41

almindelig ved behandling med bortezomib. Der er rapporteret tilfælde af ileus (med

frekvensen "ikke almindelig", se pkt. 4.8). Derfor skal patienter, som oplever forstoppelse,

monitoreres omhyggeligt.

Hæmatologisk toksicitet

Behandlingen med bortezomib forbindes meget ofte med hæmatologisk toksicitet

(trombocytopeni, neutropeni og anæmi). I studier med patienter med recidiverende

myelomatose, som blev behandlet med bortezomib, og med patienter med tidligere

ubehandlet MCL, som blev behandlet med bortezomib i kombination med rituximab,

cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (BzR-CAP), var en af de hyppigste

hæmatologiske bivirkninger forbigående trombocytopeni. Trombocyttallet var lavest på

dag 11 i hver cyklus af bortezomib-behandlingen og var typisk vendt tilbage til baseline-

niveau ved den næste cyklus. Der var ingen tegn på kumulativ trombocytopeni. Nadir for

det gennemsnitlige trombocyttal var ca. 40 % af værdien ved baseline i myelomatose-

studier med monoterapi og 50 % i MCL-studiet. Hos patienter med fremskreden myelom

var sværhedsgraden af trombocytopeni relateret til trombocyttallet før behandlingen: for

trombocyttal ved baseline < 75,000/µl havde 90 % af 21 patienter et tal på ≤ 25,000/µl

under studiet, herunder 14 % < 10,000/µl. I modsætning hertil havde kun 14 % af 309

patienter med et trombocyttal ved baseline på > 75,000/µl, et tal på ≤ 25,000/µl under

studiet.

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) var der en højere forekomst (56,7 % versus

5,8 %) af grad ≥ 3 trombocytopeni i bortezomib-armen (BzR-CAP) sammenlignet med

non-bortezomib-armen (rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison

[R-CHOP]). De to behandlingsgrupper var sammenlignelige, hvad angår den samlede

forekomst af alle grader af blødningshændelser (6,3 % i BzR-CAP-gruppen og 5,0 % i R-

CHOP-gruppen) såvel som blødningshændelser af grad 3 og højere (BzR-CAP: 4 patienter

[1,7 %]; R-CHOP: 3 patienter [1,2 %]). I BzR-CAP-gruppen fik 22,5 % af patienterne

trombocyttransfusioner sammenlignet med 2,9 % af patienterne i R-CHOP-gruppen.

Gastrointestinal og intracerebral blødning er blevet rapporteret i forbindelse med

bortezomib-behandling. Trombocyttallet skal derfor monitoreres før hver bortezomib-

dosis. Behandlingen med bortezomib skal indstilles, når trombocyttallet er < 25,000/µl

eller, ved kombinationsbehandling med melphalan og prednison, når trombocyttallet er ≤

30,000/µl (se pkt. 4.2). De mulige fordele ved behandlingen skal nøje afvejes i forhold til

risikoen, især ved moderat til svær trombocytopeni og risikofaktorer for blødning.

Komplet blodtælling (CBC) med differentialtælling og inklusive trombocyttal skal

gennemføres hyppigt under behandlingen med bortezomib. Trombocyttransfusion skal

overvejes, når det er klinisk relevant (se pkt. 4.2).

Hos patienter med MCL blev der observeret forbigående neutropeni, som var reversibel

mellem cyklusser og uden evidens for kumulativ neutropeni. Neutrofiltal var lavest på dag

11 i hver cyklus af bortezomib-behandlingen og var typisk vendt tilbage til baseline-niveau

ved næste cyklus. I studie LYM-3002 fik 78 % af patienterne i BzR-CAP-armen og 61 %

af patienterne i R-CHOP-armen support med kolonistimulerende faktor. Eftersom patienter

med neutropeni har en øget risiko for infektioner, skal de monitoreres for tegn og

symptomer på infektion og omgående behandles. Granulocyt-kolonistimulerende faktorer

kan administreres ved hæmatologisk toksicitet i henhold til lokal standardpraksis.

Profylaktisk brug af granulocyt-kolonistimulerende faktorer skal overvejes i tilfælde af

gentagne udsættelser af cyklusadministration (se pkt. 4.2).

dk_hum_54015_spc.doc

Side 10 af 41

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information