APO-GO

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE
Available from:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
ATC code:
N04BC07
Pharmaceutical form:
SOLUTION FOR INJECTION / INFUSION
Composition:
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 10 MG/ML
Administration route:
S.C
Prescription type:
Required
Manufactured by:
BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD, UK
Therapeutic group:
APOMORPHINE
Therapeutic area:
APOMORPHINE
Therapeutic indications:
Treatment of motor fluctuations (“on-off” phenomena) in patients with Parkinson's disease which are not sufficiently controlled by oral anti-Parkinson medication.
Authorization number:
128 26 30682 00
Authorization date:
2013-05-31

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

16-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

29-07-2018

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 986 1

תה הפור קוושמ ת ע יפל דבלבאפורםשרמ

ופא - וג ®

תולופמא

תתיוריעלואהקרזהל - ירוע

בכרה

מלכ " ליכמל :

Apomorphine Hydrochloride 10 mg ) דירולכורדיהןיפרומופא (

תמישרל םיליעפיתלבהםירמוחה רישכתב האר ףיעס 6 - " ףסונעדימ " .

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק . הפורתהלעיתיצמתעדימליכמהזןולע . שיםא

תופסונתולאשךל , חקורהלאואאפורהלאהנפ .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת . םירחאלהתואריבעתלא . םהלקיזהלהלולעאיה םג ךלהארנםא

מיכ פרהםבצ יאו המוד .

1 . הפורתהתדעוימהמל ?

התלחמבלופיטלתדעוימהפורתה ןוסניקרפ .

הלעייסמןיפרומופא תיחפ תויתעונתתקספהיפקתהלשןמזהךשמתא ) תאדבאמהלוחהובבצמוהז

םויםויייחלשתולועפעצבללגוסמוניאוהעונתהתלוכי ( ולפוטרשאןוסניקרפילוחב הפודובלברבעב

הפורת ןוסניקרפלתרחא ( ו/ תוכיישהתורחאתופורתוא טסינוגאןימפודתצובקל .

תיטיופרתהצובק :

טסינוגאןימפוד .

2 . הפורתבשומישהינפל

םארישכתבשמתשהלןיא :

ןוירהלסנכיהלתלקושואןוירהבךניהרשאכהפורתבישמתשתלא .

היביכרממדחאלתושיגרהעודיםא , טיפלוסיבלואטיפלוסל .

המישנתויעבמלבוסךניהם , היצנמד ) ןויטיש ( , רמייהצלאתלחמ , תויזה , תובשחמ

אווש , תוילשא , תואיצמהםערשקןדבוא , דבכבתויעבואתיטוכיספהלחמ .

ליגלתחתמךניהםא 18 .

תוינוצריתלבתועונתלשהרומחהבוגתךלהתיהםא ) היזניקסיד ( חתמבהערפהוא

םירירשה ) הינוטסיד ( תורמל פודובלבלופיטה ה ) ןוסניקרפבלופיטל .(

בהעפותלעךתחפשמינבמדחאלואךלעודיםא - ECG תארקנה long QT

syndrome .

2

מישבתועגונהתודחוימתורהזא ו בש הפורת

רבעבתלבסםאואלבוסךניהםאאפורלרפסלשילופיטהתלחתהינפל םאואיהשלכתיאופרהיעבמ

תחפשמהירוטסיהתמייק תי , ללוכ :

םא דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואלבוסךניה המישנהתכרעמ ) האירתולחמןוגכ ( , בלה , דבכה , הילכה ,

םיבצעהתכרעמ , האקהוהליחבלהיטנ , ךומנםדץחל ) םידמענשכתרוחרחסואןופלעתשגרה ( , ךניהםא

הובגםדץחלתדרוהלתופורתלטונ , תמרוגןוסניקרפהתלחמםא ישפנתויעבל לובלבותויזהןוגכתו , םא

רגובמךניה שושתוא הקינמךניהםאוא .

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

תופסונתורהזא

שחךניהםאאפורלרפסלשי , ךלשלפטמהוא ןיחבמ , ואםיטלשניתלבתוקושתואםיפחדתוחתפתהב

ליותיפ םירחאלואךלקזנםורגלתולולעהןפודתואצויתולועפעוציב . תוארקנהולאתולועפ הטילשרסוח

לע םיפחד םירומיהלתורכמתהןוגכתוגהנתהלשןווגמלולכלתולולע , תליכא - רתי , תויפסכתואצוה

תומזגומ , םיינימתושגרואתובשחמבהילעוארבגומינימףחד . ימהתאםיאתהללוקשיאפורה ואןונ

לופיטהתאקיספה .

הליכמהפורתה הביכרמ - sodium metabisulphite ה רתיתושיגרלשתובוגתלםורגללולע החירפןוגכ

רועבדוריגוא , המישניישק ,. תוחיפנ ייפעפעב ם , םייתפשבואםינפב , ואתוחיפנ המדאה ןושלב . הדימב

ולאתועפותבשחךניהו , נפ ה דחלדימ ר חהתיבלשןוימ ךילאבורקהםילו .

חקולהתאםא , תחקלםאוא ל הנורחא , הנוזתיפסותוםשרמאללתופורתללוכתורחאתופורת , רפס

חקורלואאפורלךכלע . חקולהתאםאחקורהואאפורהתאעדיילשידחוימב :

ךומנואהובגםדץחללתופורת

הלתופורת תרדס בלבצק ) ןורדוימאואןידיניקןוגכ (

פורת תויטפלורואנתו ) ןוגכ : ןיפזולק (

דגונתופורת תו ןואכיד ) ןיליטפירטימאןוגכ , ןימרפימיא (

םידילורקמהתצובקמהקיטויביטנא ) ןיצימרתיראןוגכ , ןיצימורתיזא , ןיצימורתירלק (

ןודירפמוד ) הביקלהפורת (

ןוסניקרפבלופיטלתורחאתופורת . בלםעתינמזובוזהפורתלטונךניהםא ו פוד ה ) ןוסניקרפבלופיטל ( שי

םדתוקידבךורעל רידסןפואב .

היתשוןוזמםעדחיהפורתבשומיש

הפורתהתעפשהלעםיעיפשמםניאהיתשולכוא .

ןוירה

ןוירהלסנכיהלתלקושואןוירהבךניהםאהפורתבשמתשהלןיא ) הקספיאר 2 ( דגנתיוותהיהוז

הקנה

לתננכתמואהקינמתאםאאפורלרפסלשי קינה .

םידליבשומיש

בשומישלתדעוימהניאוזהפורת םילפוטמ חתמ ת ליגל 18 םינש ) הקספםגהאר 2 ( .

הגיהנ תונוכמבשומישו

תונריעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה ) רבגומםונמינלםורגללולע ( בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעו ,

ריעתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפהב תונ

3 . הפורתבשמתשתדציכ ?

ירועתתיוריעלואהקרזהל

אפורהתוארוהיפלהפורתבשמתשהלשידימת . חוטבךניאםאחקורהואאפורהםעקודבלךילע .

דבלבאפורהידילעועבקילופיטהןפואוןונימה .

3

אלוטילךילע המשרנשיפכקוידבהפורתהת . אפורה םיאתי תא ה לםיאתמהןונימ ך ילאודיבידניאןפואב .

תאריכהלךילע ה ינמיס שיןהיפלם קירזהל הפורתהתא . הקרזההךרדואןומזתיבגלחוטבךניאםא , ךילע

לפטמהאפורבץעוויהל .

ופאבלופיטהתליחתםרטםיימויתוחפלןודירפמודלוטילשי - וג , תאזו תואקהותוליחבמלובסתאלשידכ .

ופאתולופמאבשמתשהלןיא - םאוג :

הסימתהעבצ ךפהנ קוריל .

ןיחבהלןתינוהרוכעלהכפהנהסימתה םיקיקלחהב .

ופאתולופמאקירזהלהפיא - וג

תתךרדבתולופמאהתאקירזהלךילע - עתכרדוהיפכתירוע " הי אפור תוחאהוא .

םירוזאהשימחםימייק הקרזהלםימיאתמה : ןטבהלשימדקהקלחה , לחהוםייכריהלשימדקהקלחה ק

תועורזהלשןוילעהינוציחה . התוארוהתאארק הקרזה ב ופא - תולופמאוג .

ופאקירזהלןיא - דירוהךותלאוג .

שמתשהלהמכ

תולופמאהתומכ ופאלש - וג תוימויהתוקרזההרפסמושמתשהלשיןהב ועבקיי ךלשישיאהךרוצהיפל .

תומכתאעבקיוךתיאןודיאפורההחמומתאפרמבךרוקיבתעב תו הפורתהתקרזהתוריד םימיאתמה

ךבצמלרתויב .

אוהלבוקמהימויהןונימה 3 מ " ג – 30 מ " ג

לדעלשןונימךרטצתוןכתי - 100 מ " םוילג

ןפואב ופיט יס קקדזת ןיבתושעל 1 לדע - 10 םויבתוקרזה .

מבשמתשהלןיא הנ לעהלועה 10 מ " ג הקרזהלכב .

הדימב םיטלשנםניאםימוטפמיסהו ששומישב ל תוקרזהה הלעמראותמשיפכ , תםאוא קקדז מרתויל - 10

םויבתוקירז , ןכתי ךרוצהררועתיו ל ןתמ יוריע ןיפרומופאלשךשמתמ . לוקישלןותנהזאשונ םהי אפורהלש

תוחאהוא .

עלשהרקמב יורי מ ךשומ :

מהןונימה ק אוהלבו 1 מ " דעג 4 מ " נפלעג י העש .

יוריעה ללכךרדבןתינ ריעהתעשב תונ קספומו הנישלךתכלםע .

לשי ףילחה לכיוריעםוקמ 12 תועש

ךשומישלםיאתמהקרזמהגוסתאעבקיאפורה , הדימב קפסלש , אפורבץעוויהלךילע . חקורבואתוחאב .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

בקעמותוקידב

לטונךניהםא / םעתינמזובוזהפורתת בל ו פוד ה םדתוקידבךורעלשי .

תלטנםא הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמ , תיבלשןוימרדחלואאפורלדימתונפלשי

הפורתהתזיראתאאיבהלוםילוח .

רתיתנמתלטנוהדימב , יטיאקפודשוחללולעךניה , מ מלשםינוציקםיבצ הלח , והניש / המישניישקוא .

תרוחרחסואןופליעשוחתוןכתי הדימערחאל - םדהץחלבהדירירואל . לעםיילגרהתאםירהלובכשלשי

רופיששיגרהלתנמ .

הפורתהתאלוטילתחכשםא

שורדהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , הלופכהנמלוטילןיא . ץעוויהוליגרהןמזבהאבההנמהתאחק

אפורב

4

דילעץלמוהשיפכלופיטבדימתהלשי י אפורה .

צמברופישלחםאםג ךתואירבב , תוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיא המידקמ ואאפורהםע

חקורה .

לופיטהתחלצהלעייסללכותדציכ ?

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הפורתלטונךניהש . ךניהםאםייפקשמבכרה

םהלקוקז .

הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא , ץעוויה חקורבואאפורב .

4 . יאוולתועפות

הפורתלכלומכ , שומישה רישכתב םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולע . ארקמללהביתלא

יאוולהתועפותתמישר . ןהמתחאףאמלובסתאלוןכתי .

ופאתולופמאבשומישהתאקיספהלךילעתיגרלאהבוגתשחךניהםא - דחלואאפורלדימתונפלווג ןוימר

ךילארתויבבורקהםילוחהתיבלש . תיגרלאההבוגתהינמיס :

החירפ

המישניישק

םינפבתוחיפנ ןושלבואןורגבםייתפשב .

יאוולתועפות דואמ תוחיכש ) מרתוילעתועיפשמ 1 ךותמ 10 םילפוטמ (

םיבאוכרשאהקרזההםוקמברועלתחתמםישוג , וריגלםימרוגוםימודאףאוםייתייעב י . תנמלע

הלאםישוגלבקלמענמיהל , קירזמךניהשםעפלכבהקרזההםוקמתאףילחהלץלמומ .

יאוולתועפות תוחיכש ) מתוחפלעתועיפשמ - 1 ךותמ 10 םילפוטמ (

תואקהותוליחב ופאתולופמאבלופיטהתליחתםעדחוימב - וג . ןיידעוןודירפמודלטונךניהוהדימב

הלוחשיגרמ , ךניאםאוא ןודירפמודלטונ תוליחבמלבוסו , ואאפורלםדקהבךכלערפסלךילע

תוחאל .

ואתופייעתשגרה ךרוצ ןושילקזח

תויזהואלובלב

םיקוהיפ

הדימערחאלשארתולקואתורוחרחס .

יאוולתועפות תוחיכשןניאש ) מתוחפלעתועיפשמ - 1 ךותמ 100 םילפוטמ (

ודיערואתוינוצראלתועונתתרבגה התפוקתבת - on

תיטילומיההימנא ) םירחאתומוקמבואםדהילכךותבתומודאהםדהתויורודכלשגירחקוריפ

ףוגב - ףסונרישכתכהפודובלםילטונהםילוחבתשחרתמההחיכשאליאוולתעפותיהוז (

' הליפנ ' הנישלתימואתפ

רועבהחירפ

המישניישק

הקרזההםוקמבביכ

ירודכבהדירי תו הםדה תומודא , ואהשלוחלםרוגוביהצהלרועלםרוגהרבד רצוק המישנ

תולבחלואםומידלןוכיסהתאריבגמהרבדםדהתויסטבהדירי .

תורידניאוולתועפות ) מתוחפלעתועיפשמ 1 ךותמ 1000 םילפוטמ (

תיגרלאהבוגת

ףוגהתומקרבואםדבתונבלהםדהירודכבהגירחהילע eosinophilia) .(

ות לשעודיאלרפסמבתשוחרתמהיאוולתועפ םילפוטמ

םיילגרבתוחיפנ , תועבצאבואםיילגרהתופכ

רסוח תלוכי יוריגלומדומעל , םירחאלואךלקיזהלהלולעההלועפעצבליותיפואףחד , םיללוכה :

5

לשקזחףחד יתייפכרומיה ) תורומחתויתחפשמואתוישיאתואצותתורמל (

תרבגהואםייוניש תינימתונינעתה , םרוגהתוגהנתהסופד הגאד םירחאלואךל , תרבגהןוגכ

ינימהףחדה .

תויפסכתואצוהלואתוינקלתטלשניתלבהייטנ .

תרבגומהלילז ) רצקןמזקרפבתולודגתויומכתליכא ( תיתייפכהליכאוא ) רבעמתומכתליכא

יכרצל ם ליגרה םי עבושהתשוחתלרבעמו .(

לרפסלךילע אפור נהתויוגהנתההתחאבןיחבמךניהוהדימב " ל ; ה אפור לערבגתהלםיכרדלוקשי

התאטיעמהלואולאתועפות ס י מ םימוטפ .

הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא , ןולעבהרכזוהאלשיאוולתעפותמלבוסהתארשאכוא , ךילע

אפורהםעץעייתהל דימ .

5 . הפורתהתאןסחאלךיא

הלערהענמ ! וזהפורת שיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכו ג וםידלילשםדי / וא תוקונית

הלערהענמתךכידילעו . רופמהארוהאללהאקהלםורגתלא ש אפורהמת .

הגופתהךיראתירחאהפורתבשמתשהלןיא ) Expiry date ( הזיראהיבגלעעיפומה . הגופתהךיראת

שדוחותואלשןורחאהםוילסחייתמ .

שי ןסחאל הרוטרפמטב תחתמ ל - °C 25

רואינפמןגהלתנמלעתירוקמההזיראברומשלשי .

ררקמברומשלךרוצןיא .

איפקהלןיא .

קורילהסימתהעבצביונישלחםאשמתשהלןיא . סימתבשמתשהלשי ה הלולצאיהרשאכקרוךא

הפוקש .

החיתפרחאלדימשמתשהלשי , שהלוכתתיריאשךילשהלשי שומישבהתיהאל .

םישמושמםיקרזמךילשהלשי , ךותלאתוקירזוםיטחמ םיאתמלכימךותלאואןקתמואחפ . לכימהרשאכ

אלמ , לארבעה חקורהואאפורה םייתוחיטבםיעצמאלוגאדירשא תלוספהתאךילשהל .

הפשאלואבויבלתופורתךילשהלןיא . ןניאתופורתדימשהלדציכחקורהתאלאש שומישב . ולאםיעצמא

הביבסהלערומשלורזעי .

6 . ףסונעדימ

םגהליכמהפורתהליעפהרמוחהלעףסונ :

Sodium metabisulphite, hydrochloric acid, sodium hydroxide, nitrogen, water for injection.

לכ 1 מ " םיליכמהסימתל 0.023 מ " םוידוסג .

הליכמוזהפורת באטמםוידוס תורידנתויגרלאתובוגתלםורגללולעהטיפלוסי ) הקספהאר 2 .(

6

הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ

ופאתולופמא - ימההסימתתוליכמוג ו יוריעלואהקרזהלתדע . עבצאללוהלולצהסימתה .

הליכמהתיכוכזמהלופמא 2 מ " יוריעלואהקרזהלהסימתל , יראב ז לשתו 5 תולופמא

מהלופמא הליכמהתיכוכז 5 מ " יוריעלואהקרזהלהסימתל , יראב ז לשתו 5 תולופמא

יטסלפשגמבתוזוראתולופמאה ק תינוציחןוטרקתספוקךותב .

םושירהלעב

עבןייטשלאוןיולןומולס " מ

" ד 3696 , חתפ - הוקת

ותבותכוןרציהםש

עבסלקיטיוצמראפהינטירב " מ ,

הילגנא

ערשואוקדבנהזןולע " תואירבהדרשמי ב 6/2013 ..

רפסמ י תואירבהדרשמביתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיר :

128 26 30682 00

האירקהתלקהלותוטשפהםשל , רכזןושלבחסונהזןולע . תאזףאלע , םינימהינשינבלתדעוימהפורתה .

7

ופאקירזהלדציכ - וג

הקרזההתנכה

ךידיתאץחר .

כה יקנחטשמן .

תדמלשיפכםיקרזמהתאןכה . תוריהזבקרזמבשריואהתועובתאאצוה , ןיפרומופאלשהנוכנההנמהשחיטבהלידכ

הקרזהלהנכומ .

תימצעהעיצפעונמלידכתוריהזבטחמהןגמתארזחה , טחמהםוהיזואקזנ .

תורעה

לדעררקמברומשלןתינםיאלמםיקרזמ - 24 תועש . רחאל םידחםירזיבאףוסיאלרשואמלכימלםתואךילשהלשיהזןמז .

יוקינהירמוחבורלםיביציהםיקוריםימתכלםרוגןיפרומופא .

קירזהלךיא

ךידיתאץחר .

קרזמהמטחמההסכמתארסה .

טחמהתאףפוכלאלרהזהלשי .

טחמהתארדחהודיהםערועהלעתונידעבץחל .

אהתאקרזה תונידעברועלןיפרומופ תויטיאבו ךתואודמילשיפכ .

קירזהלןכיה

ףוגבםירוזאהשימחםימייק : ןטבהלשימדקהקלחה , תועורזהלשןוילעהינוציחהקלחהוםייכריהלשימדקהקלחה .

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

"רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ"

רבמבונ :רשואמ ןולע

2017

“This leaflet format has been determined by the Ministry of Health and the content thereof has been

checked and approved.” Date of approval: November 2017

Summary of Product Characteristics

1.

Name of the Medicinal Product

APO-go AMPOULES 10 mg/ml Solution for Injection or Infusion

2.

Qualitative and Quantitative Composition

1 ml contains 10 mg apomorphine hydrochloride

2ml contains 20mg apomorphine hydrochloride

5ml contains 50mg apomorphine hydrochloride

Excipient: Sodium metabisulphite (E223) 1mg per ml

For a full list of excipients, see Section 6.1.

3.

Pharmaceutical Form

Solution for Injection or Infusion.

Clear, colourless or almost colourless, practically free from visible particles.

pH 3.0-4.0.

4.

Clinical Particulars

4.1.

Therapeutic indications

Treatment

motor

fluctuations

(“on-off”

phenomena)

patients

with

Parkinson's disease which are not sufficiently controlled by oral anti-Parkinson

medication.

4.2.

Posology and method of administration

Selection of patients suitable for APO-go injections:

Patients selected for treatment with APO-go should be able to recognise the

onset of their ‘off’ symptoms and be capable of injecting themselves or else

have a responsible carer able to inject for them when required.

It is essential that the patient is established on domperidone, usually 20 mg

three times daily for at least two days prior to initiation of therapy.

Before the decision to initiate domperidone and apomorphine treatment, risk

factors

for QT

interval prolongation

individual patient should be

carefully assessed to ensure that the benefit outweighs the risk (see Section

4.4).

Apomorphine should be initiated in the controlled environment of a specialist

clinic. The patient should be supervised by a physician experienced in the

treatment of Parkinson’s disease (e.g., neurologist). The patient’s treatment

with levodopa, with or without dopamine agonists, should be optimised before

starting APO-go treatment.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

Adults

Administration

APO-go

Ampoules

mg/ml

Solution

Injection

Infusion

subcutaneous use by intermittent bolus injection. APO-go ampoules 10 mg/ml

Solution for Injection or Infusion may also be administered as a continuous

subcutaneous infusion by minipump and/or syringe-driver (see Section 6.5).

Apomorphine must not be used via the intravenous route.

Do not use if the solution has turned green. The solution should be inspected

visually prior to use. Only clear, colourless and particle-free solution should be

used.

Determination of the threshold dose

The appropriate dose for each patient is established by incremental dosing

schedules. The following schedule is suggested:

1mg of apomorphine HCl (0.1ml), that is approximately 15-20 micrograms/kg,

may be injected subcutaneously during a hypokinetic, or ‘off’ period and the

patient is observed over 30 minutes for a motor response.

If no response, or an inadequate response, is obtained, a second dose of 2 mg

apomorphine

(0.2ml)

injected

subcutaneously

patient

observed for an adequate response for a further 30 minutes.

The dosage may be

increased by

incremental injections with at

least

40-minute interval between succeeding injections, until a satisfactory motor

response is obtained.

Establishment of treatment

Once the appropriate dose is determined, a single subcutaneous injection may

be given into the lower abdomen or outer thigh at the first signs of an ‘off’

episode. It cannot be excluded that absorption may differ with different

injection sites within a single individual. Accordingly, the patients should then

be observed for the next hour to assess the quality of their response to

treatment. Alterations in dosage may be made according to the patient’s

response.

The optimal dosage of apomorphine hydrochloride varies between individuals

but, once established, remains relatively constant for each patient.

Precautions on continuing treatment

The daily dose of APO-go varies widely between patients, typically within the

range of 3-30

mg, given as 1-10

injections and sometimes

many as

12 separate injections per day.

It is recommended that the total daily dose of apomorphine HCl should not

exceed 100 mg and that individual bolus injections should not exceed 10 mg.

In clinical studies it has usually been possible to make some reduction in the

dose of levodopa; this effect varies considerably between patients and needs to

be carefully managed by an experienced physician.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

Once

treatment

been established, domperidone therapy may be

gradually reduced in some patients but successfully eliminated only in a few,

without any vomiting or hypotension.

Continuous infusion

Patients who have shown a good ‘on’ period response during the initiation

stage

apomorphine

therapy,

whose

overall

control

remains

unsatisfactory using intermittent injections, or who require many and frequent

injections (more than 10 per day), may be commenced on or transferred to

continuous

subcutaneous

infusion

minipump

and/or

syringe-driver

follows:

Continuous infusion is started at a rate of 1 mg apomorphine HCl (0.1 ml) per

hour, then increased according to the individual response. Increases in the

infusion rate should not exceed 0.5 mg per hour at intervals of not less than

4 hours. Hourly infusion rates may range between 1 mg and 4 mg (0.1 ml and

0.4 ml), equivalent to 0.015 - 0.06 mg/kg/hour. Infusions should run for

waking

hours only.

Unless the

patient

is experiencing

severe

night-time

problems, 24-hour infusions are not advised. Tolerance to the therapy does not

seem to occur as long as there is an overnight period without treatment of at

least 4 hours. In any event, the infusion site should be changed every 12 hours.

Patients may need to supplement their continuous infusion with intermittent

bolus boosts as necessary, and as directed by their physician.

A reduction in dosage of other dopamine agonists may be considered during

continuous infusion.

Children and adolescents

APO-go

Ampoules

mg/ml

Solution

Injection

Infusion

contraindicated for children and adolescents under 18 years of age (see Section

4.3).

Elderly

The elderly are well represented in the population of patients with Parkinson’s

disease and constitute a high proportion of those studied in clinical trials of

APO-go. The management of elderly patients treated with APO-go has not

differed

from

that

younger

patients.

However,

extra

caution

recommended during initiation of therapy in elderly patients because of the

risk of postural hypotension.

Renal impairment

A dose schedule similar to that recommended for adults and the elderly can be

followed for patients with renal impairment (see Section 4.4).

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

4.3.

Contraindications

In patients with respiratory depression, dementia, psychotic diseases or hepatic

insufficiency.

Apomorphine HCl treatment must not be administered to patients who have an

‘on’ response to levodopa which is marred by severe dyskinesia or dystonia.

APO-go

should

administered

patients

have

known

hypersensitivity to apomorphine or any excipients of the medicinal product.

APO-go is contraindicated for children and adolescents under 18 years of age.

4.4.

Special warnings and precautions for use

Apomorphine

should

given

with

caution

patients

with

renal,

pulmonary

cardiovascular

disease

persons

prone

nausea

vomiting.

Extra caution is recommended during initiation of therapy in elderly and/or

debilitated patients.

Since

apomorphine

produce

hypotension,

even

when

given

with

domperidone pretreatment, care should be exercised in patients with pre-

existing cardiac disease or in patients taking vasoactive medicinal products

such as antihypertensives, and especially in patients with pre-existing postural

hypotension.

Since apomorphine, especially at high dose, may have the potential for QT

prolongation, caution should be exercised when treating patients at risk for

torsades de pointes arrhythmia.

When used in combination with domperidone, risk factors in the individual

patient should be carefully assessed. This should be done before treatment

initiation,

during

treatment.

Important

risk

factors

include

serious

underlying heart conditions such as congestive cardiac failure, severe hepatic

impairment or significant electrolyte disturbance. Also medication possibly

affecting electrolyte balance, CYP3A4 metabolism or QT interval should be

assessed. Monitoring for an effect on the QTc interval is advisable. An ECG

should be performed:

- prior to treatment with domperidone

- during the treatment initiation phase

- as clinically indicated thereafter

The patient should be instructed to report possible cardiac symptoms including

palpitations,

syncope,

near-syncope.

They

should

also

report

clinical

changes

that

could

lead

hypokalaemia,

such

gastroenteritis

initiation of diuretic therapy.

At each medical visit, risk factors should be revisited.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

Apomorphine

associated

with local

subcutaneous

effects.

These

sometimes be reduced by the rotation of injection sites or possibly by the use

of ultrasound (if available) in order to avoid areas of nodularity and induration.

Haemolytic anaemia and thrombocytopenia have been reported in patients

treated with apomorphine. Haematology tests should be undertaken at regular

intervals as with levodopa when given concomitantly with apomorphine.

Caution

advised

when

combining

apomorphine

with

other

medicinal

products, especially those with a narrow therapeutic range (see Section 4.5).

Neuropsychiatric

problems

co-exist

many

patients

with

advanced

Parkinson’s disease. There is evidence that for some patients neuropsychiatric

disturbances may be exacerbated by apomorphine. Special care should be

exercised when apomorphine is used in these patients.

Apomorphine has been associated with somnolence, and episodes of sudden

sleep onset, particularly in patients with Parkinson’s disease. Patients must be

informed of this and advised to exercise caution whilst driving or operating

machines during treatment with apomorphine. Patients who have experienced

somnolence and/or an episode of sudden sleep onset must refrain from driving

or operating machines. Furthermore, a reduction of dosage or termination of

therapy may be considered.

Impulse control disorders

Patients should be regularly monitored for the development of impulse control

disorders.

Patients

carers

should

made

aware

that

behavioural

symptoms

impulse

control

disorders

including

pathological

gambling,

increased libido, hypersexuality, compulsive spending or buying, binge eating

and compulsive eating can occur in patients treated with dopamine agonists

including

apomorphine. Dose reduction/tapered

discontinuation should be

considered if such symptoms develop.

Dopamine Dysregulation Syndrome (DDS) is an addictive disorder resulting in

excessive use of the product seen in some patients treated with apomorphine.

Before initiation of treatment, patients and caregivers should be warned of the

potential risk of developing DDS.

APO-go

Ampoules

10mg/ml

Solution

Injection

Infusion

contains

sodium metabisulphite, which may rarely cause severe allergic reactions and

bronchospasm.

This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23mg) per 10ml,

i.e., essentially “sodium-free”.

4.5.

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Patients selected for treatment with apomorphine HCl are almost certain to be

taking concomitant medications for their Parkinson’s disease. In the initial

stages of apomorphine HCl therapy the patient should be monitored for

unusual side effects or signs of potentiation of effect.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

Neuroleptic

medicinal

products may have an antagonistic effect if used

with apomorphine. There is a potential interaction between clozapine and

apomorphine; however, clozapine may also be used to reduce the symptoms of

neuropsychiatric complications.

If neuroleptic medicinal products have to be used in patients with Parkinson’s

disease treated by dopamine agonists, a gradual reduction in apomorphine

dose may be considered when administration is by minipump and/or syringe-

driver (symptoms suggestive of neuroleptic malignant syndrome have been

reported rarely with abrupt withdrawal of dopaminergic therapy).

The possible effects of apomorphine on the plasma concentrations of other

drugs have not been studied. Therefore, caution is advised when combining

apomorphine with other medicinal products, especially those with a narrow

therapeutic range.

Antihypertensive and cardiac active medicinal drugs

Even when co-administered with domperidone, apomorphine may potentiate

the antihypertensive effects of these drugs (see Section 4.4).

It is recommended to avoid the administration of apomorphine with other

drugs known to prolong the QT interval.

4.6.

Pregnancy and lactation

There is no experience of apomorphine usage in pregnant women.

Animal reproduction studies do not indicate any teratogenic effects, but doses

given to rats which are toxic to the mother can lead to failure to breathe in the

newborn. The potential risk for humans is unknown. See Section 5.3.

APO-go should not be used in pregnancy unless clearly necessary.

It is not known whether apomorphine is excreted in breast milk. A decision on

whether

continue/discontinue

breastfeeding

continue/discontinue

therapy with APO-go should be made taking into account the benefit of

breastfeeding to the child and the benefit to APO-go to the woman.

4.7.

Effects on ability to drive and use machines

Apomorphine HCl has minor or moderate influence on the ability to drive and

use machines.

Patients being treated with apomorphine and presenting with somnolence

and/or sudden sleep episodes must be informed to refrain from driving or

engaging in activities (e.g., operating machines) where impaired alertness may

put themselves or others at risk of serious injury or death until such recurrent

episodes and somnolence have resolved (see Section 4.4).

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

4.8.

Undesirable effects

Very common (

1/10)

Common (

1/100 to <1/10)

Uncommon (

1/1,000 to <1/100)

Rare (

1/10,000 to <1/1,000)

Very rare (<1/10,000)

Not known (cannot be estimated from the available data)

Blood and lymphatic system disorders

Uncommon:

Haemolytic anaemia and thrombocytopenia have been reported in patients

treated with apomorphine.

Rare:

Eosinophilia has rarely occurred during treatment with apomorphine HCl.

Immune system disorders

Rare:

Due to the presence of sodium metabisulphite, allergic reactions (including

anaphylaxis and bronchospasm) may occur.

Psychiatric disorders

Very common:

Hallucinations

Common:

Neuropsychiatric disturbances (including transient mild confusion and visual

hallucinations) have occurred during apomorphine HCl therapy.

Not known:

Impulse

control

disorders:

Pathological

gambling,

increased

libido,

hypersexuality, compulsive spending or buying, binge eating and compulsive

eating

occur

patients

treated

with

dopamine

agonists

including

apomorphine (see Section 4.4).

Aggression, agitation.

Nervous system disorders

Common:

Transient sedation with each dose of apomorphine HCl at the start of therapy

may occur; this usually resolves over the first few weeks.

Apomorphine is associated with somnolence.

Dizziness / light-headedness have also been reported.

Uncommon:

Apomorphine may induce dyskinesias during ‘on’ periods, which can be

severe in some cases, and in a few patients may result in cessation of therapy.

Apomorphine has been associated with sudden sleep onset episodes (see also

Section 4.4).

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

Unknown:

Syncope

Vascular disorders

Uncommon:

Postural hypotension is seen infrequently and is usually transient (see Section

4.4).

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Common:

Yawning has been reported during apomorphine therapy.

Uncommon:

Breathing difficulties have been reported.

Gastrointestinal disorders

Common:

Nausea

vomiting,

particularly

when

apomorphine

treatment

first

initiated, usually as a result of the omission of domperidone (see Section 4.2).

Skin and subcutaneous tissue disorders

Uncommon:

Local and generalised rashes have been reported.

General disorders and administration site conditions

Very common:

Most patients experience injection site reactions, particularly with continuous

use.

These

include

subcutaneous

nodules,

induration,

erythema,

tenderness and panniculitis. Various other local reactions (such as irritation,

itching, bruising and pain) may also occur.

Uncommon:

Injection site necrosis and ulceration have been reported.

Not known:

Peripheral oedema has been reported.

Investigations

Uncommon:

Positive Coombs' tests have been reported for patients receiving apomorphine.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal

product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance

of the medicinal product.

Any suspected adverse events should be reported to the Ministry of Health

according to the National Regulation by using an online form

(http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic@moh.gov.il.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

4.9.

Overdose

There is little clinical experience of overdose with apomorphine by this route

of administration. Symptoms of overdose may be treated empirically as

suggested below:

Excessive emesis may be treated with domperidone.

Respiratory depression may be treated with naloxone.

Hypotension: appropriate measures should be taken, e.g., raising the foot of

the bed.

Bradycardia may be treated with atropine.

5.

Pharmacological Properties

5.1.

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Dopamine agonists

ATC Classification : N04B C07

Apomorphine

direct

stimulant

dopamine

receptors

and,

while

possessing both D

and D

receptor agonist properties, does not share transport

or metabolic pathways with levodopa.

Although

intact

experimental

animals,

administration

apomorphine

suppresses the rate of firing of nigro-striatal cells and in low dose has been

found to produce a reduction in locomotor activity (thought to represent pre-

synaptic

inhibition

endogenous

dopamine

release),

actions

parkinsonian

motor disability

likely

mediated

post-synaptic

receptor sites. This biphasic effect is also seen in humans

5.2.

Pharmacokinetic properties

After subcutaneous injection of apomorphine its fate can be described by a

two-compartment model, with a distribution half-life of 5 (±1.1) minutes and

an elimination half-life of 33 (±3.9) minutes. Clinical response correlates well

with levels of apomorphine in the cerebrospinal fluid; the active substance

distribution is best described by a two-compartment model. Apomorphine is

rapidly and completely absorbed from subcutaneous tissue, correlating with

the rapid onset of clinical effects (4-12 minutes), and the brief duration of

clinical action of the active substance (about 1 hour) is explained by its rapid

clearance.

metabolism

apomorphine

glucuronidation

sulphonation to at least ten per cent of the total; other pathways have not been

described.

5.3.

Preclinical safety data

Repeat

dose

subcutaneous

toxicity

studies

reveal

special

hazard

humans, beyond the information included in other sections of the SmPC.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

In

vitro

genotoxicity

studies

demonstrated mutagenic and clastogenic

effects, most likely due to products formed by oxidation of apomorphine.

However, apomorphine was not genotoxic in the in vivo studies performed.

The effect of apomorphine on reproduction has been investigated in rats.

Apomorphine was not teratogenic in this species, but it was noted that doses

which are toxic to the mother can cause loss of maternal care and failure to

breathe in the newborn.

No carcinogenicity studies have been performed.

6.

Pharmaceutical Particulars

6.1.

List of excipients

Sodium metabisulphite

Hydrochloric acid (for pH adjustment)

Sodium hydroxide (for pH adjustment)

Water for injections

6.2.

Incompatibilities

In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be

mixed with other medicinal products.

6.3.

Special precautions for storage

Do not store above 25

Store in the original package in order to protect from light.

Once opened, use immediately. Discard any unused contents.

6.4.

Nature and contents of container

Type 1 glass ampoules containing 2ml solution for injection or infusion, in

packs of 5 ampoules.

Type 1 glass ampoules containing 5ml solution for injection or infusion, in

packs of 5 ampoules.

The ampoules are contained in a plastic tray within a cardboard carton.

There are two types of ampoules:

An ampoule with a coloured spot (partially scored)

An ampoule with a ring around the thinnest part of the neck (fully scored).

6.5

Special precautions for disposal

Do not use if the solution has turned green.

APO-GO Ampoules 5. 2018 ME

The solution should be inspected

visually prior to use. Only clear and

colourless solutions should be used.

For single use only. Any unused solution should be discarded.

Continuous infusion and the use of a minipump and/or syringe-driver

The choice of which minipump and/or syringe-driver to use, and the dosage

settings required, will be determined by the physician in accordance with the

particular needs of the patient.

7.

Registration Number

128 26 30682 00.

8.

Manufacturer

Britannia Pharmaceuticals Limited, UK.

9.

Licence Holder

Abic Marketing Ltd.,

P.O. B. 8077, Netanya.

דומע

1

ךותמ

4

ךיראת ילוי :

2018

ה/דבכנ ת/חקור ,ה/ אפור

ןולעב םיאבה םינוכדעה תא רשיא תואירבה דרשמש העידומ עבט תרבח

ןכרצל

אפורל

:רישכתה לש

Apo-Go

ופא

וג

Solution for Injection/Infusion

Contains

APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 10 MG/ML

ןכרצל ןולעב םינוכדע

אפורל ןולעב

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

היוותה

יפכ

הרשואש

תדועתב

םושירה

Treatment of motor fluctuations (“on-off” phenomena) in patients with Parkinson's

disease which are not sufficiently controlled by oral anti-Parkinson medication.

ןולעהש עידוהל וננוצרב אפורל

תונמוסמ תופסות) דבלב םיירקיעה םינוכדעה םילולכ ןלהלש טוריפב ,ןכדוע םודאב

סהו :(קוחמ טסקטכ עדימ תור

4.1.

Therapeutic Indications

Treatment of motor fluctuations (“on-off” phenomena) in patients with Parkinson's

disease which are not sufficiently controlled by oral anti-Parkinson medication.

The treatment of disabling motor fluctuations (“on-off” phenomena) in patients with

Parkinson’s disease which persist despite individually titrated treatment with levodopa

(with a peripheral decarboxylase inhibitor) and/or other dopamine agonists.

4.2.

Posology and Method of Administration

Selection of Patients Suitable for APO-go injections:

……..

Before the decision to initiate domperidone and apomorphine treatment, risk factors

for QT interval prolongation in the individual patient should be carefully assessed to

ensure that the benefit outweighs the risk (see section 4.4).

דומע

2

ךותמ

4

4.4.

Special warnings and precautions for use

……..

When used in combination with domperidone, risk factors in the individual patient

should be carefully assessed. This should be done before treatment initiation, and

during treatment. Important risk factors include serious underlying heart conditions

such as congestive cardiac failure, severe hepatic impairment or significant electrolyte

disturbance.

Also

medication

possibly

affecting

electrolyte

balance,

CYP3A4

metabolism or QT interval should be assessed. Monitoring for an effect on the QTc

interval is advisable. An ECG should be performed:

- prior to treatment with domperidone

- during the treatment initiation phase

- as clinically indicated thereafter

The patient should be

instructed to report possible cardiac

symptoms

including

palpitations, syncope, or near-syncope. They should also report clinical changes that

could

lead to hypokalaemia, such as gastroenteritis or the

initiation of diuretic

therapy.

At each medical visit, risk factors should be revisited.

Apomorphine is associated with local subcutaneous effects. These can sometimes be

reduced by the rotation of injection sites or possibly by the use of ultrasound (if

available) in order to avoid areas of nodularity and induration.

Haemolytic anaemia and thrombocytopenia have has been reported in patients treated

with levodopa and apomorphine. Haematology tests should be undertaken at regular

intervals as with levodopa when given concomitantly with apomorphine.

……..

Apomorphine has been associated with somnolence, and other dopamine agonists can

be associated with and episodes of sudden sleep onset episodes, particularly in

patients with Parkinson’s disease. Patients must be informed of this and advised to

exercise caution whilst while driving or operating machines during treatment with

apomorphine.

Patients

have

experienced

somnolence

and/or

episode

sudden sleep onset must refrain from driving or operating machines. Furthermore a

reduction of dosage or termination of therapy may be considered.

Impulse control disorders

Patients

should

regularly

monitored

for the

development of

impulse

control

disorders. Patients and carers should be made aware that behavioural symptoms of

impulse

control

disorders

including

pathological

gambling,

increased

libido,

hypersexuality, compulsive spending or buying, binge eating and compulsive eating

can occur in patients treated with dopamine agonists including apomorphine. Dose

reduction/tapered discontinuation should be considered if such symptoms develop.

דומע

3

ךותמ

4

Dopamine

Dysregulation

Syndrome

(DDS)

addictive

disorder

resulting

excessive use of the product seen in some patients treated with apomorphine. Before

initiation of treatment, patients and caregivers should be warned of the potential risk

of developing DDS.

4.8.

Undesirable Effects

Psychiatric disorders

Very common:

Hallucinations

Common:

Neuropsychiatric disturbances are common in parkinsonian patients. APO-go should

used

with

special

caution

these

patients.

Neuropsychiatric

disturbances

(including transient mild confusion and visual hallucinations) have occurred during

apomorphine HCl therapy.

……..

Unknown:

Syncope

ןולעהש עידוהל וננוצרב ןכרצל

) דבלב םיירקיעה םינוכדעה םילולכ ןלהלש טוריפב ,ןכדוע תונמוסמ תופסות םודאב

:(קוחמ טסקטכ עדימ תורסהו

1

.

?

הפורתה

תדעוימ

המל

.

ןוסניקרפה

תלחמב

לופיטל

תדעוימ

הפורתה

תלוכי

תא

דבאמ

הלוחה

וב

בצמ

והז

תויתעונת

תקספה

יפקתה

לש

ןמזה

ךשמ

תא

תיחפהל

עייסמ

ןיפרומופא יקרפ

ילוחב

םוי

םוי

ייח

לש

תולועפ

עצבל

לגוסמ

וניאו

העונתה

רשא

ןוסנ

םיימופ

םירישכתב

לופיטה

םרובע ןוסניקרפה

תלחמב

לופיטל

קפסמ

וניא

וא

ןוסניקרפל

תרחא

הפורת

הפודובלב

ןימפוד

תצובקל

תוכיישה טסינוגא

הפורתב

שומישב

תועגונה

תודחוימ

תורהזא

ופאב

לופיטה

תלחתה

ינפל

וג

תקידב

תא

לפטמה

אפורל

איבהל

ךילע

תולופמא

תופורתה

תמישרו

תקידב

לע

רוזחל

שקבתת

לטונ

ךנה

ןתוא

תופסונה

אפורהש

לככ

ןכו

לופיטה

לש

םינושארה

םימיב

בל

תוקיפד

ומכ

בלל

תורושקה

הלא

דחוימב

תורחא

תולחמ

לע

אפורל

תידיימ

חוודל

ךילע

ןוכנל

אצמי ויופלעתה

השדח

הפורתב

לופיט

תלחתה

וא

לושלש

ךל

שי

םא

אפורל

חוודל

ךילע

תויופלעתה

טעמכ

וא

תופסונ

תורהזא

.....

ופא

לש

םיהובג

םינונימל

תוקקותשהל

םיליבומה

תורכמתהל

םימודה

םינימסת

םיחתפמ

םילוחהמ

קלח

וג

ןוסניקרפ

תלחמב

לופיטל

תושמשמה

תורחא

תופורתו

תולופמא

ןוירה

דומע

4

ךותמ

4

ןיא

תוצעייתה

רחאל

קרו

ךא

יחרכה

הפורתב

שומישה

םהב

םיבצמ

דבלמ

ןוירהב

ךניה

םא

הפורתב

שמתשהל

אפורה

םע

ןוירהב

ךניהש

תבשוח

וא

ןוירהל

סנכיהל

תננכתמ

ןוירהב

ךניה

םא

אפורב

ץעוויהל

שי

הפורתב

שומישה

ינפל

הקנה

ץעייתהל

שי

ןכ

לעו

םא

בלחל

תרבוע

הפורתה

םא

עודי

אל

םע הו

הדימב

אפורה

קינהל

תננכתמ

וא

הקינימ

ךנ

קינהל

קיספהל

וא

הפורתב

לופיטה

תא

קיספהל

םאה

ךתוא

החני

אפורה

3

.

?

הפורתב

שמתשת

דציכ

ירוע

תת

יוריעל

וא

הקרזהל

ופאב

שומישה

ינפל

ךנהש

אדווי

לפטמה

אפורה

תולופמא

וג

לוכי לבקל

וז

הפורת

ןכו

הליחב

דגנ

הפורת

ךירצ

התא יל

תינמז

וב

לוט

4

.

יאוול

תועפות

........

רתוי

לע

תועיפשמ

)

תוחיכש

דואמ

יאוול

תועפות

1

ךותמ

10

(

םילפוטמ

תנמ

לע

יוריגל

םימרוגו

םימודא

ףאו

םייתייעב

םיבאוכ

רשא

הקרזהה

םוקמב

רועל

תחתמ

םישוג

ךניהש

םעפ

לכב

הקרזהה

םוקמ

תא

ףילחהל

ץלמומ

הלא

םישוג

לבקלמ

ענמיהל

קירזמ

םימייק

םניאש

םירבד

השוחת

וא

העימש

הייאר

תויזה

........

לש

עודי

אל

רפסמב

תשוחרתמה

יאוול

תועפות

םילפוטמ

........

תופלעתה

הסיסת

תונפקות

ןכרצל ןולעה

אפורל ןולעהו

חלשנ

תואירבה דרשמ לש טנרטניאה רתאבש תופורתה רגאמב םוסרפל

http://www.health.gov.il

.עבט תרבחל הינפ י"ע ספדומ ולבקל ןתינו ,

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information