AMPIVET VETERINARY

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
AMPICILLIN AS SODIUM 75 G / 100 G
Available from:
ROMAT LTD
Pharmaceutical form:
POWDER FOR SOLUTION
Administration route:
PER OS IN DRINKING WATER
Manufactured by:
FATRO S.P.A., ITALY
Therapeutic indications:
For infections of broilers due to Gram-positive and Gram-negative microorganisms sensitive to ampicillin.
Authorization number:
83559237100
Authorization date:
2012-01-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

28-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

28-01-2021

ירנירטו טוויפמא

היתשה ימב הסמהלהקבא

לשלכימ 0431 ליכמ םרג 1,072 םרג Ampicillinsodium ל ךרעהווש( 0111 םרג

Ampicillin .הדידמףכו,)

בכרה ליכמ םרגלכ : AmpicillinSodium 800mg . ( 01% )הקבא

תיטיופרתהצובק : ,םיניליצינפ םאטקל אטבהתחפשממ הקיטויביטנא

ליעפ תיאופר תו : םימרגנה םימוהיזה לכבלופיטל תולוגנרתב םוטיפל םארגםיקדייח י"ע

לםישיגרה םיילילשםארגוםייבויח - Ampicillin

דגנתויוותה :

.הלטה ןמזבתוליטמב הפורתבשמתשהלןיא

.ןיליצינפל תושיגרםעתויחב הפורתבשמתשהלןיא

.םינטק םימסרכמוםיבנראב הפורתבשמתשהלןיא

שומישתוארוהוןונימ :

לשתימויהנמב ,היתשה ימב רישכתה תאסימהל שי 300-400 לכלםרג 0111 ( .רטיל 01

.)ףוגלקשמ ג"קלןיליציפמאג"מ

.תימויההנמהמ יצחםעפלכב,םויב םיימעפןתניילופיטה

לכ ןתמהתאשדחל שי 00 ימבהביציתראשנ הפורתהוב ןמזהךשמ אוהש,תועש .ם

אוה לופיטה ךשמ 4 דע 5 .םימי

.רנירטותוארוהלםאתהבתונתשהל לוכיןונימה,ףירחםוהיזלשםירקמב

הליכמ האלמהדידמףכ 04.5 ל ךרעהווש,הקבאםרג - 01 םרג Ampicillin .

תורהזא :

.לופיטה ךשמבהפורת אלל םימ ףיסוהל ןיא

.היתשה ינולפסולכימה ןויקנ לערומש

,שומישה רחאל .תורוניצה תאולכימהתאבטיה ףוטשלשי

,הפיאש,עגמרחאלרתיתושיגרל םורגל םילולעםינירופסולפצוםיניליצינפ :לפטמלתורהזא

.הזב אצויכוהעילב

רל םורגל הלולעןיליצינפל תושיגר ג .ךפיההוןירופסולפצל תבלצומ תושי

:ןכלעותורומחםיתיעל תויהלתולולעולאםירמוחל תויגרלאתובוגת

.ולשיגרךנהיכ ךלעודיםא רמוחב לפטל ןיא

.הזיראה תאול תוארהלואפורל תונפל שירועב החירפןוגכ תועפותתומרגנ םא

םיישקואםייניעה ואםייתפשה,םינפה תוחפנתה ןוגכ רתויתורומח תועפותלשהרקמב

המישנב .אפורל תופיחדב תונפל שי,

יאוולתועפות :

ןיבםיענהםימוטפמיס םעתויגרלאתועפותעיפוהלתולוכי,ליעפה רמוחל תושיגרה תויחב

.יטקליפנאקושלתופלוחתוירועתובוגת

.לוכיעה תכרעמב בורל ןהתורידנהיאוולה תועפותו,הובגילופיט סקדניאןיליציפמאל

חייב ,ןיליציפמאב שומישה םייעמה תלועפב עוגפללוכי,ךשוממ אוהםאדחוימבוםיקנויב דו

.ןטב באכוהליחב ,לושלשומכ םימוטפמיסב אטבתהלו

הטיחשהינפלהנתמהןמז :

.לופיטה ןמזב תולוגנרתהתאטוחשל ןיא

לשןמזקרפןיתמהל שי 4 םימי הטיחשינפל .

.םדאלכאמלםיציבתוליטמהתופועב הפורתה תאתתל ןיא

ןוסחיא : ל תחתמ - 25°C , .שביורירק םוקמב

ךשמברישכתב שמתשהל ןתינ 4 .הנושארה םעפב לכימהתחיתפרחאל םישדוח

ךשמל היתשהימבהתסמהרחאלהביציהפורתה 00 תועש .

וטנלקשמ : 0431 .םרג

דבלבירנירטושומישל

:הפורתהםושיר רפסמ 104-55-10420

:ןרצי FATROBologna,Italy

לעב םושירה : ,מ"עב טמור םיליפעמה 411013 , הילצרה 34534

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information