ALRIN

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
Available from:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
ATC code:
R01AA05
Pharmaceutical form:
NASAL SOLUTION
Composition:
OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE 0.05 %
Administration route:
NASAL
Prescription type:
Not required
Manufactured by:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
OXYMETAZOLINE
Therapeutic area:
OXYMETAZOLINE
Therapeutic indications:
Relief of nasal congestion due to allergic and infectious disorders of the upper respiratory tract.
Authorization number:
052 31 24072 00
Authorization date:
2020-07-31

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

20-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

20-01-2021

ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ 1986-ו"משתה(םירישכת)םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע הפורתבי/שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי/ארק ןירלא ןירלא ףאלסיסרת/ףאתופיט ףאלדודמסיסרת בכרה

Oxymetazoline HCl 0.05%

Oxymetazoline HCl 0.05%

:ררחשמסיסרתלכ

Oxymetazoline HCl 45 mcg

םיליעפיתלבםיביכרמ

Benzalkonium chloride, glycine, purified water, sorbitol.

תיאופרתוליעפ .ףאבשדוגהתאתיחפמךכוףאבםדהילכתאץווכמ .ףאהשדוגבתינמזהלקהלתדעוימהפורתה ?רישכתבשמתשהלןיאיתמ התואלםימודםירישכתלואהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .הרטמ זדיסקואונימאונומיבכעמתצובקמתופורתתליטנםעתינמז-ובוזהפורתבשמתשהלןיא .ןהבלופיטהםויסרחאלםוי14ךשמבוא(ןואכידבלופיטל

MAOI

pituitary gland

)הזיפופיההלשהתירכרחאלהפורתבשמתשהלןיא .ףאהלשםיקלדומתירירוארועמת/לבוסךנהםאוזהפורתבשמתשהלןיא הקינמואןוירהבךניהםאלופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא תלחממ,(םדץחלרתי)םדילכוא/ובלהדוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםאוא תינומרעהתטולבתלדגהמ,(דיאורית)סירתהתטולבלשרתיתוליעפמ,(המוקואלגןוגכ)םייניע .תרכוסמוא תורהזא .אפורבץעוויהלילבמתובורקםיתיעלשמתשהלןיא .ףאהתירירלקזנלורזוחשדוגלםורגללולעךשוממוףוכתשומיש .ףאהתירירביוריגלםורגללולערשאדירולכםוינוקלזנבליכמרישכתה .הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא תעפוהלתורשפאבהילעךכמהאצותכווזהפורתלשתימטסיסהגיפסלהיטנדחוימבשיםידליל .לופיטהךשמהביאוולתועפות תויתפורת-ןיבתובוגת אפורלחוודלךילע,תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא תופורתיבגלדחוימב,תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמה לופיטהםויסרחאלםוי14ךותוא(

MAOI

)זדיסקונימאונומימלוב,םיילקיצירטגוסמןואכידדגנ תופורת,(אפודליתמןוגכ)םדץחלתדרוהלתופורת,("רישכתבשמתשהלןיאיתמ"י/האר)-ןהב .(ןיטפירקומורבןוגכ)ןוסניקרפל יאוולתועפות ,הבירצןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב .ןורגבוהפבשבוי,שוטיע,ףאבץוצקעואשבוי תוכשמנןהםאךארישכתלתולגתסההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכךרדבתופלוחולאתועפות .אפורהםעץעייתהלשיתודירטמוא תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות .אפורלי/הנפ:(רידנ)שדוגהלשתשדוחמהעפוה ,הנישתוערפה,הליחב,דער,שאריבאכ,תלפרועמהייאר:ףוגהךותלהפורתהתגיפסלשםינמיס ואהחירפ,םדץחלתיילע,תורידסאלואתוקזח,תוריהמבלתומיעפ,הדרח,תונבצע,תופייע !דימאפורלתונפלולופיטהקיספהלשי:(רידנ)המדאה ךתשגרהביונישלחםאוא,הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב .אפורהםעץעייתהלךילע,תיללכה אפורהמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ .תועש12דעלעופרישכתה.ברעבורקובב,םויבםיימעפריחנלכלםיסוסירואתופיט2-3 .תצלמומההנמהלערובעלןיא .םינש6ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .אפורהי"עםשרנםאאלאםיפוצרםימי3-מהלעמלרישכתבשמתשהלןיא !בלי/םיש .דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת!עולבלאל שומישהןפוא לכלתופיטהי/ףטפט.הטימהלעי/בכשוא,רוחאלךשארי/הטה.תונידעבףאהי/חנק:ףאתופיט םרטב.ףאהרוזאלכבהפורתהרוזיפרשפאל,תוקדרפסמךשמלךשארתוטהלי/ךשמהוריחנ י/רוגס.היקנרינתבגמבי/שביוםימחםימבבטיהותואי/ץחרהסימתבתינשףלזמהתאי/לובטת .בטיהקובקבה .דחאםדאמרתוילקובקבהותואבשמתשהלןיא-םוהיזהתצפהתעינמל ידכךות)ריחנלכךותלהפורתהי/ססר,ףוקזךשארשכ.תונידעבףאהתאי/חנק:ףאלסיסרת תוציחלידכךותתורצקתופיאשי/ףאש:אבהןפואב(ינשהריחנהתאעבצאבםותסלשיךכ .תוקד5-3י/ןתמה.ץלמומהןונימלםאתהבהיהיתוציחלהרפסמ.קובקבהלעתוקזחותוריהמ .ךרוצהתדימבהלועפהלעי/רוזחותונידעבףאהתאבושי/חנק רינתיפמבי/בגנ.קובקבהךותלםימוסנכיאלשי/דפקהךא,םימחםימבססרמהתייפי/ףוטש .בטיהי/רוגסו,היקנ .דחאםדאמרתוילקובקבותואבשמתשהלןיא-םוהיזהתצפהתעינמל שומישהינפלריואבתוזתה2י/זתהוףוקשהקיטסלפההסכמתאי/רסה:ףאלדודמסיסרת .ןושארה !הלערהי/ענמ לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת .הלערהענמתךכידי ,םילוחתיבלשןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא .ךתיאהפורתהתזיראי/אבהו !אפורהמתשרופמהארוהאללהאקהלי/םורגתלא םייפקשמי/בכרה.הפורתת/לטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהי/קודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא .םהלה/קוקזךניהםא הנסחה

-לתחתמוזהפורתרומשלשי .ותחיתפעגרמםימישדוחדערישכתבשמתשהלשי בלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחה/הזיראהיאנתיפלםג .הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתל 052312407200:הפורתהםושיר'סמ הוקת-חתפ,3190ד"ת,מ"עבתויטבצמרפתוישעתעבט

This leaflet format has been determined by the Ministry of Health and the content thereof has been

checked and approved

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS

(PREPARATIONS) - 1986

Read the package insert carefully in its entirety before using this medicine.

ALRIN

ALRIN

Nose drops/ Nasal spray

Metered dose nasal spray

Composition

Oxymetazoline HCI 0.05%

Oxymetazoline HCI 0.05%

Each dose delivers:

Oxymetazoline HCI 45 mcg

Inactive Ingredients

Benzalkonium chloride, glycine, purified water, sorbitol.

Therapeutic Activity

Nasal vasoconstrictor thus reducing nasal congestion.

This medicine is intended for the temporary relief of nasal congestion.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to similar preparations

for the same purpose.

Do not use simultaneously with medicines from the monoaminoxidase inhibitor group (MAOI –

for treatment of depression) or during 14 days after completion of treatment with them.

Do not use the medication after removal of the pituitary gland.

Do not use the medication if you are suffering from inflamed skin or lining of the nose.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment if you are

pregnant or breastfeeding, or if you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function

of the heart and/or vascular system (hypertension), the eyes (e.g., glaucoma), from hyperthyroidism,

enlargement of the prostate gland or diabetes.

Warnings

Do not use frequently without consulting the doctor.

Frequent or prolonged use may cause reoccurring nasal congestion and damage to the nasal lining

(mucosa).

The preparation contains benzakonium chloride which may cause irritation to the nasal lining.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform the doctor before commencing treatment

with this medicine.

Children in particular have a tendency to systemic absorption of this medicine and as a result of

that, adverse reactions are more likely to occur during treatment.

Drug Interactions

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another

medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from

drug interactions, especially with regard to antidepressants of the tricyclic group, MAO inhibitors

(MAOI) or during 14 days after completion of treatment with them (see "when should this preparation

not be used"), antihypertensives (e.g., methyldopa), Parkinson medications (such as bromcryptine).

Side Effects

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course

of taking this medicine, for example: burning, dryness or stinging of the nose, sneezing, dry mouth

or throat.

These side effects usually disappear within a short time following the period of adaption to the

medicine but, if they continue or are bothersome, consult your doctor.

Effects that require special attention:

Recurring congestion (rare): refer to the doctor.

Signs of systemic absorption: blurred vision, headache, tremor, nausea, insomnia, tiredness,

nervousness, anxiety, fast, strong or abnormal heartbeats, raised blood pressure, rash or flushing

(rare): stop treatment and refer to the doctor immediately!

In the event that you experience side effects not mentioned in the leaflet, or if there is a

change in your general health, consult the doctor.

RECOMMENDED DOSAGE UNLESS OTHERWISE PRESCRIBED BY YOUR DOCTOR

2-3 drops or sprays into each nostril, twice daily, in the morning and in the evening. The medicine

works for 12 hours. Do not exceed the recommended dosage.

This medicine is not usually intended for administration to children and infants under 6 years of age.

Do not use this medicine for more than 3 consecutive days unless prescribed by the doctor.

ATTENTION!

Do not swallow! This medicine is intended for external use only.

Directions for Use

Nasal Drops:

Blow the nose gently. Tilt your head back or lie down on a bed. Instil the drops into each nostril and

keep your head tilted back for a few minutes, to allow the medicine to spread throughout the nose.

Before dipping the dropper into the solution for a second time, rinse it well in warm water and dry

it with a clean paper tissue. Close the bottle tightly.

To avoid spreading of infection - do not use the same bottle for more than one person.

Nasal Spray:

Blow the nose gently. With your head upright, spray the medicine into each nostril (simultaneously

blocking the other nostril with a finger) and breathe in short inhalations drawn from rapid, sharp

squeezes of the bottle. The number of squeezes on the bottle will depend upon the recommended

dosage. Wait 3-5 minutes. Gently blow the nose again and repeat the procedure if necessary. Rinse

the tip of the spray bottle with warm water, taking care that water is not drawn into the bottle. Dry

with a clean paper tissue and close tightly.

To avoid spreading of infection - do not use the same bottle for more than one person.

Metered Dose Nasal Spray:

Remove the transparent plastic cover and sprinkle twice in the air before the first use.

AVOID POISONING!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children

and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally

swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package

of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine.

Wear glasses if you need them.

Storage

Store this medicine below 25

This medicine should not be used after one month of opening the bottle.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a

limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the

pharmacist who dispensed the medicine to you.

Drug Registration No.: 052 31 24072 00

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., P.O.Box 3190, Petach-Tikva

34A303434-01

34A303434-01

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information