ALENDROVENIR

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ALENDRONIC ACID AS SODIUM 70 MG
Available from:
BIOAVENIR LTD
ATC code:
M05BA04
Pharmaceutical form:
TABLETS
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
WEST PHARMA- PROD. DE ESPEC. FARMACEUT.S.A.
Therapeutic group:
ALENDRONIC ACID
Therapeutic indications:
Alendronate Bioavenir is indicated for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women to prevent fractures, including those of the hip and spine (vertebral compression fractures) .
Authorization number:
143033190600
Authorization date:
2010-03-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

20-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

20-01-2021

U םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

) םירישכת

( משתה

" ו

1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק

/ שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי

/ הפורתבי

.

רינבורדנלא

תוילבט

בכרה

:

הליכמהילבטלכ

:

ה רמוח ה תומכוליעפ ו:

AlendronicAcid (asSodiumTrihydrate)70mg

םיליעפיתלבםירמוח

:

MicrocrystallineCellulose,CroscarmelloseSodium,ColloidalAnhydrous,SodiumStearyl

Fumarate,Opadry20A28569:HPMC2910,Talc.

תיטיופרתהצובק

םיטאנופסופסיב

תיאופרתוליעפ

:

רינבורדנלא

ותומ הו לופיטל

סיזורופואיטסואב

םישנב

רחאל

תקספה

רוזחמה

ישדוחה

רישכתבשמתשהלןיאיתמ

?

מתשתלא ואןוירהבךניהרשאכהפורתביש הקינמ

שמתשהלןיא

לעךלעודיםאוזהפורתב היביכרממדחאלתושיגר

ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

טשוובןהשלכתויעבמתלבוסךניהםא

התארבחמהרוניצה הביקלהפ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םא תלבוסךניה

יהשלכהביסמהעילביישק

.

ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םא

ךניא

הלוכי

אצמיהל

בצמב

ףוקז

הבישי

וא

הדימע

ךשמב

30 תוקד

תוחפל

רחאל

תליטנ

הפורתה

ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

בצמב

לש

הימצלקופיה

תומר

תוכומנ

לש

ןדיס

םדב

םרטש

הנזוא

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

:

םא

ךניה

תלבוס

וא

תלבס

רבעב

יוקילמ

דוקפתב

הילכה

תכרעמ

לוכיעה

טשווה

, יישקמ

העילב

וא

םא

םייק

םרוג

ליבגמה

ךתוא

תבשל

וא

דומעל

בצמב

ףוקז

תורהזא

:

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלהשיגרךניהםא

, לךילע הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוה

ןיבתובוגת

תויתפורת

:

תפסונהפורתתלטונךניהםא

, םשרמאללתורכמנהתופורתללוכ

, םאוא תרמג הפורתבלופיטההתעהז

תרחא

, יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

םיעבונהתוליעי ןיבתובוגתמ

תויתפורת

תיילבטתעלבשרחאל

רינבורדנלא

תמה יני

תוחפל

תרחאהפורתלכתליטנינפלתוקד

, הצמוחירתוסללוכ

,

פסות י םינימטיווןדיס

. רינבורדנלא

הקירהביקלעתחקלנהניהםאקרהליעי

יאוולתועפות

:

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

, יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב

תועפות

יאוולה

ן ךרדב

ללכ

תולק

. קלח

המ תולפוטמ

ווחי

תוערפה

תכרעמב

לוכיעה

ןוגכ

הליחב

האק

וא

האוצ

הרוחש

וא

תימד

קלח

תוערפההמ

תכרעמב

לוכיעה

תולולע

תויהל

ורומח ת

ללוכ

יוריג

וא

ביכ

לש

טשווה

הפהתארבחמהרוניצה

הביקל

רשא

לולע

םורגל

באכל

הזחב

תברצ

וא

ישוק

וא

באכ

העילבב

םאדחוימבתורקלתולולעולאתועפות

תולפוטמה אל ש ו ות ת

סוכ

האלמ

לש

ימ ם

ורינבורדנלאתליטנםע

םאוא תורזוחןה מתוחפךותבכשל

תוקד

הפורתהתליטנמ

וא םא

ןה

תורזוח

בכשל

םויהלשןושארהןוזמהתליכאינפל

.

תועפות

תויטשוו

תולולע

רימחהל

םא

תולפוטמ

וכישמי

לוטיל

רינבורדנל

רחאל

וחתיפש

םימוטפמיס

םיזמרמה

לע

יוריג

טשוו

קלח

המ תולפוטמ

לולע תו

לובסל

יבאכמ

תומצע

, םירירש

וא

םיקרפמ

רשא

םיתעל

תורידנ

םה

םירומח

תולפוטמ

תוחתפמה

םיבאכ

םירומח

תומצעב

, םיקרפמב

וא

םירירשב

כירצ תו

רוציל

רשק

םע

פורה א

. ר ו ב

תולפוטמ

ווח ת

הלקה

רחאל

תקספה

תליטנ

הפורתה

.

םימוטפמיס

םיינמז

ייומד

עפש ת

םיתיעל

תורידנ

םיוולמ

םוחב

ופצנ

ןפואב

יסופיט

תליחתב

לופיטה

םירקמב

םירידנ

תולפוטמ

לטונה תו

רינבורדנלא

לולע תו

לובסל

דוריגמ

וא

באכ

ןיעב

וא

החירפ

רשא

הלולע

רימחהל

הפישחב

רואל

שמשה

םיתעל

תורידנ

תובוגת

תוירוע

תורומח

תולולע

שחרתה

תולולעןכומכ

שחרתהל תובוגת

תויגרלא

ןוגכ

החירפ

דרגו

וא

םיתיעל

תורידנ

תוחפנתה

לש

םינפה

םייתפשה

ןושלה

וא

ןורגה

רשא

םילולע

םורגל

ישוקל

המישנב

וא

העילבב

םיתיעל

תורידנ

ופצנ

םיביכ

הביקב

וא

םיביכ

םייטפפ

םירחא

םקלח

םירומח

ךא

אל

ודי ע

םא

ומרגנ

בקע

לופיטה

רינבורדנלא

םיביכ

הפב

ופצנ

רשאכ

הילבטה

הסעלנ

וא

הסמוה

הפב

U םיתיעל

תורידנ

תולפוטמ

ולבס

תויעבמ

תסלב

ורשוקש

המלחהל

תרחואמ

תקלדו

םיתיעל

תובורק

רחאל

תריקע

ןש

ךריהםצעבליגראלגוסמםירבשוחתיפתולפוטמהמקלח

. לולכלםייושערבשלםימוטפמיס

אלואשדחבאכ

ןתומבליגר

, ךריבואהעשפמב

לכב

הרקמ

ובש

ךניה

השיגרמ

תועפות

יאוול

אלש

וניוצ

ןולעב

הז

וא

םא

לח

יוניש

ךתשגרהב

ךילעתיללכה

ץעייתהל

אפורהםע

דימ

ןונימ

:

ןונימ דבלבאפורהתוארוהיפל

.

אפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ

:

ךלשםינמזהחוללרתויבםיאתמהעובשבםויהתארוחבלשי

. עובשלכב

, לשתחאהילבטלוטילשי

רינבורדנלא

רחבנשםויב

עובשבםעפ

ןושארהןוזמהתליכאינפלורקובבהמיקהרחאל

םויהלש

, ינפלו תליטנואהקשמתייתש

תופסונתופורת

, לבטתאעולבלשי תי

רינבורדנלא

האלמםימסוכםע דבלבזרבימלש

םימאל

םילרנימ

, ץימאלוהתואהפקאל

.( הילבטהתאץוצמלואסועללןיא

הפורתהתליטנרחאל

, בכשלןיא

ףוקזבצמבראשיהלשי

הבישי

, הכילהואהדימע

( ךשמל

תוקד

תוחפל

, דעבכשלרוזחלןיאו רקובתחוראתליכארחאל

לוטילןיא רינבורדנלא

ואהנישהינפל המיקהםרטב

הביכשבצממ

הלעהדפקה טשווהיוריגתעינמבועייסיוהביקלתוריהמבעיגהלהילבטלועייסיהליטנהתויחנ

רוניצה

הביקלהפהןיברבחמה

תליטנרחאל רינבורדנלא

תוחפלןיתמהלשי

ינפלתוקד תליכא

ןושארהןוזמה

םויהלש

, תייתש

הקשמ

זרבימטעמל

( תופורתתליטנוא

תורחא

, הצמוחירתוסללוכ

, יפסות

םינימטיווןדיס

. הפורתה

עי י הקירהביקלעתלטינאיהםאקרהל

העילבהתעבםיבאכבואםיישקבהשחךניהםא

, תברצואהזחיבאכ

תברצלשהרמחהואהשדח

תמייק

, לופיטהתאקיספהלשי ב רינבורדנלא

אפורלתונפלו

ץלמומהןונימהלערובעלןיא

רת תוקוניתוםידלילתדעוימהניאוזהפו

.

עבקנשןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

תרחמלשרקובבהילבטלוטילשי

U ןפואםושבךא ןיא

U לוטיל

תוילבטיתש

םויהותואב

. רחבנהםויהלשירוקמהןונכתהיפלעובשבםעפהילבטתחקלורוזחלשי

. הפורתבלופיטהתפוקתב

וז

, שעהנוזתלעדיפקהלשי ןדיסבהרי

, בלחירצומןוגכ

יש מ י בל

:

העילבהתעבםיבאכואםיישקתחתיפםא

תברצואהזחיבאכ

תמייקתברצלשהרמחהואהשדח

, שי

לופיטהתאקיספהל ב רינבורדנלא

תונפלו

אפורל

שומישהןפוא

:

ןיא

סועלל

וא

ץוצמל

תא

הילבטה

! ימלשהאלמסוכםעהתומלשבהילבטהתאעולבלשי זרב

U דבלב

U . ןיא

קיזחהל

הילבטהתא

הפב

רבעמ

ןמזל

שורדה

התעילבל

הילבטהתאשותכלואתוצחלןיא

ןושארהןוזמהתליכאינפלורקובבהמיקהרחאל

םויהלש

, ינפל הקשמתייתש

תופסונתופורתתליטנוא

, לוטילשי

תיילבט

רינבורדנלא

דבלבזרבימלשהאלמםימסוכםע

םילרנימםימאל

ץימאלוהתואהפקאל

תליטנרחאל רינבורדנלא

, הרזחבכשלןיא

ףוקזבצמבראשיהלשי

הבישי

, הכילהואהדימע

( ךשמל

תוקד

תוחפל

. ןושארהןוזמהתליכארחאלדעבכשלרוזחלןיא

םויהלש

ןיא

לוטיל

תא

רינבורדנלא

ינפל

ואהנישה

ינפל

המיקה

הביכשבצממ רקובב

תליטנרחאל

רינבורדנלא

תוחפלןיתמהלשי

ןוזמתליכאינפלתוקד

, הקשמתייתש

זרבימטעמל

( תליטנוא

תורחאתופורת

, הצמוחירתוסללוכ

, יפסות םינימטיווןדיס

.

ץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע לע

ידי אפורה

קרפבהליטנהתוארוהתאןויעבאורקלשי

" ןונימ

."

בצמברופישלחםאםג

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירב

U ענמ י הלערה

!

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

לעותוקוניתוא

די י ענמתךכ

הלערה

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

, ינפ

תיבלשןוימרדחלדימ ה םילוח

הו ב י א י תזירא

ךתיאהפורתה

U ןיא

האקהלםורג

U אפורמתשרופמהארוהאלל

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

רחאהלוחב

, קיזהלהלולעאיה

תיתלא ני

ךיבורקלוזהפורת

, ואךינכש

ךירכמ

.

U לוטילןיא הפורת

ךשוחב

U ! יקדב הנמהותיוותה

U םעפלכב

U הש י לטונךנ ת

הפורת

יביכרה

םאםייפקשמ םהלהקוקזךניה

הנסחא

:

לעהלועהניאשהרוטרפמטבןסחאלשי

25°C .

הזיראהיאנתיפלם

הנסח םיצלמומה

, דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת

. אנ

הגופתהךיראתלבלםישל

רישכתהלש

! קפסלשהרקמלכב

, חקורבץעוויהלךילע

הפורתהתאךלקפיסש

יראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא הז

סמ

. הפורתהםושר

: 143 03 31906

ןרצי

: לניצידמוקינקטהדיסוסדמינקט

, לגוטרופ

םושירהלעב

: רינבאויב

עב

" מ

, םילילגץוביק

46905 .

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמידילעעבקנהזןולעטמרופ רבמבונב

לכותדציכ

/ לופיטהתחלצהלעייסלי

?

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information