ACAMOL TSINUN LIQUIGEL NIGHT

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
CHLORPHENIRAMINE MALEATE; PARACETAMOL; PSEUDOEPHEDRINE AS HYDROCHLORIDE
Available from:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
ATC code:
N02BE01
Pharmaceutical form:
CAPSULES LIQUID FILLED
Composition:
PARACETAMOL 250 MG; PSEUDOEPHEDRINE AS HYDROCHLORIDE 30 MG; CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Not required
Manufactured by:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
PARACETAMOL
Therapeutic area:
PARACETAMOL
Therapeutic indications:
For the relief of common cold and nasal congestion associated with fever and pain. Night care medicine.
Authorization number:
125 98 30510 00
Authorization date:
2012-07-31

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

26-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

26-10-2016

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

(

(

עדימ עדימ

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ןכרצל ןכרצל

ןכדועמ( ןכדועמ(

05.2013

05.2013

ךיראת

24.10.2013

םש

רישכת

תילגנאב

רפסמו

םושירה

Acamol Tsinun Liquigel Night 125 98 30510 00/11/12/14

םש

לעב

םושירה

עבט

תוישעת

תויטבצמרפ

מ"עב

ספוט

הז

דעוימ

טורפל

תורמחהה

דבלב

תורמחהה

תושקובמה

קרפ

ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח

שמתשהל ןיא יתמ

?

רישכתב םא

ה/תא

ת/לבוס

תלחממ

בל

הרומח

םא

התא

לבוס

תלחממ

בל

הרומח

וא רתימ

ץחל

םד

הובג

תודחוימ תורהזא

שומישל תועגונה

:

הפורתב םא

תחתיפ

רבעב

תועפות

יאוול

תוירוע האצותכ

תליטנמ

םירישכת

םיליכמה לומטצארפ

ןיא

לוטיל

םירישכת

םיליכמה ידכ ,לומטצארפ

אלש

ומרגי

בוש

תועפות תוירוע

.תורומח

ןיב תובוגת

:

תויתפורת םא

ךניה

ת/לטונ

הפורת

תפסונ

וא

םא תרמג

הז

התע

לופיטה

הפורתב

,תרחא ךילע

חוודל

אפורל

לפטמה

ידכ

עונמל םינוכיס

וא

תוליעי-יא

םיעבונה תובוגתמ

דחוימב ,תויתפורת-ןיב

יבגל תופורת

תוצובקהמ

תופורת :תואבה תוררועמה

תא

תכרעמ

םיבצעה תיזכרמה

םירישכת(

םיאכדמה

תא ובאיתה

תופורת ,)

תואכדמה

תא תכרעמ

םיבצעה

תיזכרמה

:ןוגכ( תופורת

,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל דגנ ,היספליפאל

םירמוח ,תויגרלא םימידרמ

םיחותינל

יככשמו

םיבאכ תופורת ,)םיטוקרנ

דגנ תשירק

תופורת ,םד

דגנ

ןואכיד

ללוכ( יבכעמ

י/האר

תופורת ,)ליעל דגנ

לועיש

תופורת ,תוננטצהו

תדרוהל ץחל

םד

תופורת ,בללו

תויגרנילוכיטנא וא

תולעב

תוליעפ

תיגרנילוכיטנא

ןוגכ( םירישכת

דגנ

ותיווע

תופורת ,)ןטבב רשא

תוזרזמ

תוליעפ

ימיזנא

דבכה

ןוגכ םיטרוטיברב

וא

ןיאוטינפ

ותיוועל

וא ) תופורת

תופסונ

ךוכישל

םיבאכ

ןכו ידגונ

תוקלד

שומישב(

)ךשוממ

דימארפולכוטמ

וא

ןודירפמוד

לופיטל( האקה ,הליחבב

תויעבו

הביק

,)תורחא ןימאריטסלוכ

תתחפהל(

רתי

ינמוש תוקיטויביטנא ,)םדה

ןוגכ(

ןיציפמפיר וא

דיצנבורפ ,)לוקינפמרולכ

לופיטל( םא

התא

וא ,חקול

םא

תלטנ

,הנורחאל תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ יפסותו

ןוזמ

רפס ,םינימטיוו

לע

ךכ

אפורל וא

.חקורל דחוימב

שי

עדייל

תא

אפורה

וא חקורה

םא

ךניה

לטונ

הפורת

תוצובקהמ תואבה

וא

םא

תרמג

הז

התע

לופיטה הפורתב

תופורת

תוררועמה

תא

תכרעמ

םיבצעה תיזכרמה

ןוגכ(

םירישכת

םיאכדמה

תא .)ןובאיתה

תופורת

לופיטל

המטסאב

תצובקמ( )םיטמימוטפמיסה

תופורת

תואכדמה

תא

תכרעמ

םיבצעה תיזכרמה

תופורת :ןוגכ(

,הנישל ,העגרהל דגנ ,היספליפאל ,ןוסניקרפל

תויגרלא םינימטסיהיטנא :ןוגכ[

םימרוגה

,]םונמנל םירמוח

םימידרמ

םיחותינל

יככשמו םיבאכ

.)םייטוקרנ

תופורת

לופיטל

.הדרחב

תופורת

דגנ

תשירק

םד

דחוימב

.ןירפרוו

תופורת

דגנ

ןואכיד

ללוכ(

יבכעמ

י/האר

ליעל

וא

ידגונ

ןואכיד

.)םילקיצירט

תופורת

דגנ

לועיש

תוננטצהל

:ןוגכ( תופורת

תורחא

דגנ

שדוג

.)ףאב

הפודליתמ

וא

תופורת

תורחא

תדרוהל

ץחל םד

ימסוח :ןוגכ(

,אטב ימסוח

אפלא

וא יביחרמ

ילכ

.בללו )םד

תופורת

תויגרנילוכיטנא

וא

תולעב

תוליעפ .)ןודגישב ןיא

תחקל

הפורת

וז

דחיב

םע

םירישכת םירחא

םיליכמה

.לומטצארפ תיגרנילוכיטנא

ןוגכ(

םירישכת

דגנ

תותיווע .)ןטבב

םירישכת

םיצירממה

תוליעפ

םימיזנא דבכב

ןיאוטינפ :ןוגכ(

,]תותיוועל[ .)םיטרוטיברב

תופורת

תודגונ

תותיווע

לופיטל( )היספליפאב

תופורת

תופסונ

תולעב

תוליעפ

תככשמ םיבאכ

ןכו

ידגונ

תוקלד

שומישב(

.)ךשוממ

דימרפולכוטמ

וא

ןודירפמוד

לופיטל( האקה ,הליחבב

תויעבו

לוכיע

.)תופסונ

לוקינפמרולכ

וא

ןיציפמפיר

.)הקיטויביטנא(

דיצנבורפ

לופיטל(

ודגישב

ןימאריטסלוכ

תתחפהל(

רתי

ינמוש

.)םדה

ריבאניפול

םוהיזל(

.)ילאריו

תולולג

תעינמל

.ןוירה

שמתשת דציכ

:

הפורתב םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב עלב

דלי

ןמ

י/הנפ ,הפורתה

דימ רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

י/אבהו תזירא

הפורתה

.ךתיא לא

י/םורגת

האקהל

אלל

הארוה תשרופמ

אפורהמ

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב דלי

ןמ

,הפורתה שי

תונפל

דימ

אפורל

וא רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

איבהלו

תא תזירא

הפורתה

לא .ךתיא

םורגת

האקהל אלל

הארוה

תשרופמ

!אפורהמ םג

םא ךתשגרה

לופיט ,הבוט

ידיימ

אוה

,ינויח ללגב

ןוכיסה

תוחתפתהל

קזנ

רומח .דבכל תועפות

יאוול

תולוכי

תויהל

הליחב ןדבוא ,לושלש ,האקהו

יבאכ ,ןובאת

,ןטב העזה ,תוחיפנ

באכ ,תרבגומ

וא

תושיגר ןטבב

הנוילעה

ןכתייו

ןהש

אל

תופקשמ

תא תרמוח

קזנה

.דבכל

:

יאוול תועפות ףסונב

תוליעפל

היוצרה

לש ןמזב ,הפורתה

שומישה

הב

תולולע עיפוהל

תועפשה

יאוול

שבוי :ןוגכ ץלמומ -הפב

שמתשהל

קורב דחוימב ,יתוכאלמ

שי

דיפקהל

לע תנייגה

הפה

רואל

הדבועה

ןכתתש הילע

שוטשיט ,תששעב

,היאר תונבצע ,חתמ ,תרוחרחס ,םונמנ וא

רסוח

רסוח ,הניש

באכ ,זוכיר םילוצלצ ,שאר

תשגרה ,םיינזואב ילוח

תיללכ

באכ ,לושלש ,הליחב , היעב ,ןטב

רסוח ,לוכיעב

,ןובאית ישוק

ןתמב

ץחל,ןתש

םד

,ךומנ תורבגתה

השרפה

תילאיכנורב הלולעש(

ליבוהל

לועישל

וא תושיגר ,)החיל

תשלוח ,רואל רפיה ,ןואכיד ,םירירש

תויביטקא לצא

.םידלי תועפות

תובייחמה

תוסחייתה תדחוימ הבוגת

תיגרלא

שי :)רידנ( )החירפ( קיספהל

לופיטה

תונפלו

.אפורל תויזה

םיצחל ,)רידנ(

הזחב

יוניש, בצקב

תויעב ,בלה

םדב

:ןוגכ[ הדירי -הינפוטיצובמורת ,הימנא תויסט 'סמב

םדה

הלוכיש(

ליבוהל ומכ

לכל

שומישה ,הפורת

לומקאב

לולע םורגל

תועפותל

יאוול

ןוגכ

,תרוחרחס

,םונמנ תופייע רסוח

,ןובאת תברצ

באכ ,לושלש ,הליחב

היעב ,ןטב

,לוכיעב שבוי

הפב

ץלמומ

שמתשהל

יפילחתב דחוימב ,קור

שי

דיפקהל

לע

תנייגה

הפה רואל

הדבועה

ןכתתש

הילע

ץחל ,תששעב םד

,ךומנ תוקיפד

בל תורבגתה ,

השרפה תילאיכנורב

הלולעש(

ליבוהל

לועישל

וא תשלוח ,)החיל

,םירירש תוצווכתה

םירירש תיעגר םילוצלצ ,

תשגרה ,םיינזואב

ילוח ישוק ,תיללכ

ןתמב

שוטשט ,ןתש

,היאר תושיגר

רסוח ,רואל

באכ ,זוכיר

,שאר ,ןואכיד יא

טקש

םיטויס תונבצע ,

וא

רסוח תויביטקארפיה ,חתמ ,הניש

לצא

םידלי קלחב

לא .םישמתשמהמ

להבית

ארקמל תמישר

תועפות

ןכתי .יאוולה

אלו

לובסת ףאמ

תחא

.ןהמ תועפות

יאוול

תורומח שי

קיספהל

תא

לופיטה

תונפלו

אפורל :דימ

םא

תועיפומ

תובוגת

תויגרלא

תופירח ןוגכ

החירפ

תוחפנתה ,דרגו

לש

,םינפה ןורגה ,ןושלה ,םייתפשה

וא/ו

םייפגה רשא

םילולע

םורגל

יישקל

המישנ

וא העילב

)רידנ(

לומטצארפ

לוכי

םורגל

םירקמב םומידל

וא

תעפוה

תורובח

רתיב תולק

וא )

הדירי -הינפוטיצנפ יאת 'סמב

םד

םינבל

וא ,םימודאו סיזוטיצולונרגא

וא

הינפוקיול

וא הינפורטונ

הדירי(

יאת 'סמב

םדה םינבלה

הריבגמה

תא

תושיגרה ])םוהיזל

תויעב

דבכב

ללוכ

תבהצ תבהצה(

רועה

תקלד , ,)םייניעהו הפירח

בלבלב

רחאל(

תליטנ

ןונימ שי :)רתי

קיספהל

לופיטה

תונפלו אפורל

!דימ רסוח

לובלב ,היצנידרואוק

ברקב שי :םישישק

קיספהל

לופיטה תונפלו

אפורל

!דימ תעפוהל ,םירידנ

תולחמ

רוע

תופירח םינמיסהש

םהלש

םילוכי

,םדוא :תויהל העיגפ ,תויחופלש ,החירפ

תירוע .תבחרנ תועפות

יאוול

תוירוע

תופירח

תולולע עיפוהל

םג

םא

רבעב

תלטנ

םירישכת םיליכמה

תא

ביכרמה

ליעפה לומטצארפ

אלל

.היעב םא

תועיפומ

תועפות

יאוול

שי ,תוירוע קיספהל

לופיטה

תונפלו

אפורל

ןפואב .ידיימ

תויזה

)רידנ(

םיצחל

הזחב

יוניש

בצקב

בלה

תויעב

דבכב

ללוכ

תבהצ

תבהצה( רועה

)םייניעהו

םא

םיעיפומ

םינמיס

לש

םייוניש תכרעמב

םדה

,םימומיד ,הימנא :ןוגכ תוחתפתה ,תורובח

תוקלד

רתיב ,תולק תופייע

יתלב

.תרבסומ

תקלד

הפירח

בלבלב

האצותכ(

ןוניממ )רתי

רסוח

היצנידרואוק

לובלב

ברקב

םישישק

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

(

(

עדימ עדימ

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ןכרצל ןכרצל

ךיראת

13/03/2012

םש

רישכת

:תילגנאב

A camol Tsinun liquigel night

םושיר 'סמ

:

125

98

30510

00-11

םיטרפ

לע

םי/יונישה

םי/שקובמה קרפ

ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח יתמ

ןיא שמתשהל רישכתב לא

ישמתשת

הפורתב

רשאכ ךניה

ןוירהב

וא

.הקינמ ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םא העודי

תושיגר

דחאל היביכרממ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םא ךניה

ת/לבוס

.המתסאמ ןיא

שמתשהל

רישכתב

הז

םא ךניה

ת/לפוטמ

תינמז-וב תופורתב

תצובקמ

ימלוב זדיסקואנימאונומ וא )ןואכידל(

ךותב

םימי תקספהמ

לופיטה

.ןהב לא

ישמתשת

הפורתב

רשאכ

ךניה

ןוירהב

וא .הקינמ ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םא

העודי

תושיגר דחאל

היביכרממ

וא

ןימטסיהיטנאל

ונניאש .ןימארינפרולכ ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םא

ךניה

ת/לבוס .המתסאמ ןיא

שמתשהל

רישכתב

הז

םא

ךניה

/לפוטמ

תינמז-וב

תופורתב

תצובקמ

ימלוב זדיסקואנימאונומ וא )ןואכידל(

ךותב

םימי

תקספהמ לופיטה

.ןהב ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

ה/תא

ת/לבוס תיעבמ

בל

הפירח

ןיא שמתשהל הפורתב ילבמ ץעוויהל אפורב ינפל תלחתה לופיטה םא

ךניה

ת/לבוס

וא

תלבס רבעב

יוקילמ

דוקפיתב

בלה וא/ו

ילכ

םייניע ,םד

ןוגכ( הילכה ,דבכה ,)המוקואלג

תכרעמ

ןתשה

תכרעמ ,

לוכיעה ןוגכ(

תטולב ,)סוקלוא

סירתה תטולב ,)דיאורית(

,תינומרעה רתימ ,תרכסמ

ץחל

,םד

םזילוהוכלאמ

וא

תבהצמ תילאריו

םא

ךניה

ת/לבוס

וא

תלבס

רבעב

יוקילמ דוקפיתב

בלה

וא/ו

ילכ

םייניע ,םד

ןוגכ( הילכה ,דבכה ,)המוקואלג

לודיג :ןוגכ( גוסמ

phaeochromocytoma

תכרעמ

ןתשה ישוק :ןוגכ(

ןתמב

)ןתש

תכרעמ ,

לוכיעה ןוגכ(

תטולב ,)סוקלוא

סירתה

,)דיאורית( תטולב

רתימ ,תרכסמ ,תינומרעה

ץחל

,םד יא

טקש

רבגומ

םזילוהוכלאמ

וא

תבהצמ תילאריו

המטסא ,היספליפא

וא

טיכנורב

ןיב תובוגת תויתפורת םא

ךניה

ת/לטונ

הפורת

תפסונ וא

םא

תרמג

הז

התע

לופיטה הפורתב

,תרחא

ךילע

חוודל אפורל

לפטמה

ידכ

עונמל םינוכיס

וא

תוליעי-יא

םיעבונה תובוגתמ

דחוימב ,תויתפורת-ןיב יבגל

תופורת

תוצובקהמ

:תואבה תופורת

תוררועמה

תא

תכרעמ םיבצעה

תיזכרמה

ןוגכ

םירישכת םיאכדמה

תא

ובאיתה

תופורת ,) תואכדמה

תא

תכרעמ

םיבצעה תיזכרמה

תופורת :ןוגכ( ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל דגנ ,היספליפאל

תויגרלא

םירמוח

םימידרמ

םיחותינל יככשמו

םיבאכ

,)םיטוקרנ הז

התע

לופיטה

הפורתב

,תרחא ללוכ תופורת

תורכמנה

אלל

םשרמ

אפור

וא יפסות

הנוזת

ךילע

חוודל

אפורל

לפטמה ידכ

עונמל

םינוכיס

וא

תוליעי-יא

םיעבונה תובוגתמ

דחוימב ,תויתפורת-ןיב

יבגל תופורת

תוצובקהמ

תופורת :תואבה תוררועמה

תא

תכרעמ

םיבצעה

תיזכרמה

ןוגכ

םירישכת

םיאכדמה

תא

ובאיתה

תופורת

תואכדמה

תא

תכרעמ

םיבצעה תיזכרמה

תופורת :ןוגכ(

,הנישל ,העגרהל דגנ ,היספליפאל ,ןוסניקרפל

תויגרלא

:ןוגכ[ םינימטסיהיטנא

םימרוגה

]םונמנל םירמוח , םימידרמ

םיחותינל

יככשמו

םיבאכ ,)םיטוקרנ תופורת

לופיטל

הדרחב

ןיראפראו

וא

תופורת

תורחא

דגנ

תשירק תופורת ,םד

דגנ

ןואכיד

ללוכ(

יבכעמ

תופורת

דגנ

תשירק

תופורת ,םד דגנ

ןואכיד

ללוכ(

יבכעמ

י/האר

תופורת ,)ליעל

דגנ

לועיש תופורת ,תוננטצהו

תדרוהל

ץחל םד

תופורת ,בללו תויגרנילוכיטנא

וא

תולעב תוליעפ

תיגרנילוכיטנא

ןוגכ( םירישכת

דגנ

ותיווע

,)ןטבב תופורת

רשא

תוזרזמ

תוליעפ ימיזנא

דבכה

ןוגכ

םיטרוטיברב

וא ןיאוטינפ

ותיוועל

וא )

תופורת תופסונ

ךוכישל

םיבאכ

ןכו

ידגונ תוקלד

שומישב(

)ךשוממ

דימארפולכוטמ

וא

ןודירפמוד לופיטל(

האקה ,הליחבב

תויעבו הביק

ןימאריטסלוכ ,)תורחא תתחפהל(

רתי

ינמוש

,)םדה תוקיטויביטנא

ןוגכ(

ןיציפמפיר

וא דיצנבורפ ,)לוקינפמרולכ לופיטל(

ןיא ,)ןודגישב

תחקל הפורת

וז

דחיב

םע

םירישכת םירחא

םיליכמה

.לומטצארפ

י/האר

ליעל

וא

ידגונ

ןואכיד

םיילקיצירט

תופורת

דגנ

לועיש

תוננטצהו

תופורת :ןוגכ( תורחא

דגנ

שדוג

)ףאב

הפודליתמ

וא תופורת

תדרוהל

ץחל

םד

ימסוח :ןוגכ(

אטב וא

יביחרמ

ילכ

)םד

תופורת ,בללו תויגרנילוכיטנא

וא

תולעב

תוליעפ תיגרנילוכיטנא

ןוגכ(

םירישכת

דגנ

ותיווע

תופורת ,)ןטבב

רשא

תוזרזמ

תוליעפ

ימיזנא דבכה

ןוגכ

םיטרוטיברב

וא

ןיאוטינפ

ותיוועל

וא )

תופורת

תופסונ

ךוכישל םיבאכ

ןכו

ידגונ

תוקלד

שומישב(

)ךשוממ

דימארפולכוטמ

וא

ןודירפמוד

לופיטל( האקה ,הליחבב

תויעבו

הביק

,)תורחא ןימאריטסלוכ

תתחפהל(

רתי

ינמוש

,)םדה תוקיטויביטנא

ןוגכ(

ןיציפמפיר

וא דיצנבורפ ,)לוקינפמרולכ

לופיטל(

,)ןודגישב ריבאניפול

םוהיזל(

תופורת ,)ילאריו

יוכידל ,ןובאתה ןיא

תחקל

הפורת

וז

דחיב

םע

םירישכת םירחא

םיליכמה

.לומטצארפ תועפות יאוול ףסונב

תוליעפל

היוצרה

לש ןמזב ,הפורתה

שומישה

הב תולולע

עיפוהל

תועפשה

יאוול שבוי :ןוגכ

ץלמומ -הפב שמתשהל קורב

דחוימב ,יתוכאלמ

שי דיפקהל

לע

תנייגה

הפה

רואל הדבועה

ןכתתש

הילע

,תששעב שוטשיט

,םונמנ ,היאר תרוחרחס

תונבצע

וא

רסוח הניש

ףסונב

תוליעפל

היוצרה

לש

ןמזב ,הפורתה שומישה

הב

תולולע

עיפוהל

תועפשה

יאוול שבוי :ןוגכ

ץלמומ -הפב

שמתשהל קורב

דחוימב ,יתוכאלמ

שי

דיפקהל

לע תנייגה

הפה

רואל

הדבועה

ןכתתש

הילע שוטשיט ,תששעב

,תרוחרחס ,םונמנ ,היאר חתמ

תונבצע

וא

רסוח

הניש

רסוח

,זוכיר באכ

םילוצלצ ,שאר

תשגרה ,םיינזואב

ילוח תיללכ

באכ ,לושלש ,הליחב ,

היעב ,ןטב רסוח ,לוכיעב

ישוק ,ןובאית

ןתמב

ץחל,ןתש םד

תורבגתה ,ךומנ

השרפה

תילאיכנורב הלולעש(

ליבוהל

לועישל

וא

תושיגר ,)החיל תשלוח ,רואל

רפיה ,ןואכיד ,םירירש תויביטקא

לצא

.םידלי תועפות תובייחמה תוסחייתה תדחוימ הבוגת

תיגרלא

:)רידנ( )החירפ( שי

קיספהל

לופיטה

תונפלו .אפורל לכב

הרקמ

ובש

ךניה

ה/שיגרמ תועפות

יאוול

אלש

ונייוצ ןולעב

הז

וא

םא

לח

יוניש ךתשגרהב

ךילע ,תיללכה ץעייתהל

םע אפורה

.דימ הבוגת

תיגרלא

שי :)רידנ( )החירפ(

קיספהל לופיטה

תונפלו

.אפורל תויזה

םיצחל ,)רידנ(

הזחב

יוניש,

בצקב תויעב ,בלה

םדב

,הימנא :ןוגכ[ הדירי -הינפוטיצובמורת

תויסט 'סמב

םדה הלוכיש(

ליבוהל

םומידל

וא

תעפוה

תורובח רתיב

תולק

וא )

הדירי -הינפוטיצנפ

'סמב יאת

םד

םינבל

וא ,םימודאו סיזוטיצולונרגא

וא

הינפוקיול

וא

הינפורטונ הדירי(

םיליפורטיונה 'סמב

הריבגמה

תא תושיגרה

])םוהיזל

תויעב

דבכב

ללוכ

תבהצ תבהצה(

רועה

תקלד , ,)םייניעהו

הפירח בלבלב

רחאל(

תליטנ

ןונימ

שי :)רתי

ספה קי

לופיטה

נפ תו

אפורל

!דימ רסוח

לובלב ,היצנידרואוק

ברקב

:םישישק שי

ספה קי

לופיטה

נפ תו

אפורל

!דימ לכב

הרקמ

ובש

ךניה

ה/שיגרמ

תועפות יאוול

אלש

ונייוצ

ןולעב

הז

וא

םא

לח יוניש

ךתשגרהב

ךילע ,תיללכה

ץעייתהל םע אפורה

.דימ ןונימ

לבוקמ רדעהב הארוה תרחא אפורהמ םירגובמ

םידליו

לעמ

ליג

12

םינש

תוסומכ

יווקיל

ל'ג

ינפל .הנישה לע

םילוח

לעמ

ליג

הנש ץעוויהל

אפורב

ינפל

שומישה הפורתב

וז

ןוויכ

םהש

םילולע תויהל

םישיגר

םירישכתל

גוסמ .הז ןיא

רובעל

לע

הנמה

.תצלמומה םא

םוחה

ךשמנ

הלעמל

םימי

וא

םא

אל

התיה

הלקה םיבאכב

ךות

םימי

שי

תונפל .אפורל םירגובמ

םידליו

לעמ

ליג

12

םינש

תוסומכ

יווקיל

ל'ג

ינפל

.הנישה לע

םילוח

לעמ

ליג

הנש

ץעוויהל

אפורב ינפל

שומישה

הפורתב

וז

ןוויכ

םהש

םילולע תויהל

םישיגר

םירישכתל

גוסמ

.הז ןיא

רובעל

לע

הנמה

.תצלמומה םא

םוחה

ךשמנ

הלעמל

םימי

וא

םא אל

התיה

הלקה

םיבאכב

ךות

םימי

שי תונפל

.אפורל הפורת

וז

הניא

תדעוימ

ךרדב

ללכ

םידליל תוקוניתו

תחתמ

ליגל

םינש

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information