ZYPEFAR 5MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
Το OLANZAPINE
Διαθέσιμο από:
SPECIFAR ABEE
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
N05AH03
INN (Διεθνής Όνομα):
OLANZAPINE
Δοσολογία:
5MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Σύνθεση:
0132539061 - OLANZAPINE - 5.000000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
OLANZAPINE
Περίληψη προϊόντος:
2802848501019 - 01 - BT x 28 (σε blisters ALU/ALU) - 28.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802848501026 - 02 - BT x 28 (σε πλαστικό φιαλίδιο) - 28.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2848501

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

Zypefar5mgεπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Zypefar10mgεπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

Zypefar20mgεπικαλυμμέναμελεπτό υμένιο δισκία

oλανζαπίνη

Διαβάστεπροσεκτικά ολόκληρο τοφύλλοοδηγιώνχρήσηςπροτούαρχίσετενα

παίρνετεαυτότο φάρμακο

- Φυλάξτεαυτότο φύλλοοδηγιώνχρήσης. Ίσωςχρειασθείνατο διαβάσετεξανά.

- Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες, ρωτήστετογιατρό ήτο φαρμακοποιό σας.

- Ησυνταγήγιααυτό το φάρμακοχορηγήθηκεγιασας. Δενπρέπειναδώσετετο

φάρμακο σε

άλλους. Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη, ακόμακαιόταντασυμπτώματάτουςείναι

ίδιαμετα

δικάσας.

- Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποια

ανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστο παρόνφύλλοοδηγιών, παρακαλείσθενα

ενημερώσετετο γιατρό ήτο φαρμακοποιόσας.

Το παρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

1. ΤιείναιτοZypefarκαιποιάείναιηχρήσητου

2. ΤιπρέπειναγνωρίζετεπροτούπάρετετοZypefar

3. ΠώςναπάρετετοZypefar

4. Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

5. ΠώςναφυλάσσεταιτοZypefar

6. Λοιπέςπληροφορίες

1.ΤΙΕΙΝΑΙΤΟZYPEFARΚΑΙΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

ΤοZypefarανήκεισεμιαομάδαφαρμάκωνπουονομάζονταιαντιψυχωσικά.

ΤοZypefarχρησιμοποιείταιγιατηνθεραπείαασθένειαςμεσυμπτώματαόπωςτονα

ακούς,βλέπειςήαισθάνεσαιπράγματαπουδενυπάρχουν,λανθασμένεςπεποιθήσεις,

ασυνήθιστηκαχυποψίακαικοινωνικήαπόσυρση.Οιασθενείςμετιςπαθήσειςαυτές

μπορείεπίσηςνααισθάνονταικατάθλιψη,άγχοςήένταση.

ΤοZypefarχρησιμοποιείταιγιατηθεραπείαασθένειαςμεσυμπτώματαόπωςέντονο

αίσθημα

ευφορίας,υπερβολικήενέργεια,σημαντικάελαττωμένηανάγκηγιαύπνο,ομιλίαμε

γρήγορορυθμόκαιαλλαγήθέματος,καιμερικέςφορέςσοβαρήευερεθιστότητα.Επίσης,

είναιέναςσταθεροποιητικόςπαράγονταςτηςδιάθεσης,πουπροφυλάσσειαπό

μελλοντικέςυποτροπέςτηςδιαταραχήςπουχαρακτηρίζονταιείτεαπόυπερβολική

ευφορίαείτεαπό καταθλιπτικήδιάθεση.

2.ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΟΤΟΥΠΑΡΕΤΕ ΤΟZYPEFAR

ΜηνπάρετετοZypefar

-Εάνέχετεαλλεργία(υπερευαισθησία)στηνολανζαπίνη,ήσεοποιοδήποτεάλλο

συστατικότουZypefar.Μιααλλεργικήαντίδρασημπορείναχαρακτηρίζεταιαπότην

εμφάνισηεξανθήματος,κνησμού,οιδήματοςστοπρόσωποήταχείληήδύσπνοιας.Εάν

αυτόσυμβείσεεσάς, ενημερώστετονγιατρόσας.

-Εάνέχετεδιαγνωσθείστοπαρελθόνμεοφθαλμολογικάπροβλήματαόπως

συγκεκριμέναείδη

γλαυκώματοςκλειστήςγωνίας(αυξημένηπίεσηστο μάτι).

ΠροσέξτειδιαιτέρωςμετοZypefar

-Ταφάρμακααυτήςτηςκατηγορίας,ενδέχεταιναπροκαλέσουναφύσικεςκινήσεις

κυρίωςτουπροσώπουήτηςγλώσσας.Σεπερίπτωσηεμφάνισηςτέτοιωνσυμπτωμάτων

μετάτηνλήψηZypefarενημερώστετονιατρό σας.

-Πολύσπάνια,ταφάρμακααυτήςτηςκατηγορίαςπροκαλούνένασυνδυασμό

συμπτωμάτωνπου

περιλαμβάνουνπυρετό,γρηγορότερηαναπνοή,εφίδρωση,δυσκαμψίαμυών,καταστολή

ήυπνηλία. Εάναυτό συμβείσεσαςεπικοινωνείστεαμέσωςμετογιατρό σας.

-ΗχρήσητουZypefarσεηλικιωμένουςασθενείςμεάνοιαδεσυνιστάταικαθώς

ενδέχεταινα

εμφανιστούνσοβαρέςανεπιθύμητεςενέργειες.

Εάνπάσχετεαπό οποιαδήποτεαπό ταπαρακάτωνοσήματα, ενημερώστετογιατρό σας:

Διαβήτη

Καρδιακήνόσο

Νόσο τουήπατοςήτωννεφρών

Νόσο Parkinson

Επιληψία

Παθήσειςπροστάτη

Προβλήματααπόφραξηςεντέρου(παραλυτικόςειλεός)

Αιματολογικέςδιαταραχές

Αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιοή“παροδικό”αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο

(προσωρινά

συμπτώματαεγκεφαλικούεπεισοδίου)

Εάνπάσχετεαπόάνοια,εσείςήοφροντιστήςσυγγενήςσαςθαπρέπειναενημερώσειτο

γιατρόσας,εάνείχατεεμφανίσειστοπαρελθόν,αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιοή

“παροδικό”αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο.

Σανσυνήθηςπροφύλαξη, ανείσθεμεγαλύτερος/ητων65 ετώνηαρτηριακήσαςπίεσηθα

πρέπειναπαρακολουθείταιαπό το γιατρό σας.

ΤοZypefarδενσυνιστάταιγιαασθενείςηλικίαςκάτωτων18 ετών.

Λήψηάλλωνφαρμάκων

ΚατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςσαςμεZypefarμπορείτεναλαμβάνετεάλλαφάρμακα,

μόνοεάνογιατρόςσαςτουποδείξει.Ενδέχεταινααισθανθείτευπνηλίαεάνλαμβάνετε

Zypefarσε

συνδυασμόμεαντικαταθλιπτικάφάρμακα,φάρμακαπουλαμβάνονταιγιατην

αντιμετώπισητου

άγχουςήγιανασαςβοηθήσουννακοιμηθείτε(ηρεμιστικά).

Θαπρέπειναενημερώσετετο γιατρό σαςεάνλαμβάνετεφλουβοξαμίνη(ένα

αντικαταθλιπτικό)ή

σιπροφλοξασίνη(ένααντιβιοτικό),καθώςενδέχεταιναχρειαστείνααλλάξετετηδόση

σαςZypefar.

Παρακαλείσθεναενημερώστετογιατρόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρειπρόσφατα

οποιαδήποτεάλλαφάρμακα,ακόμηκαιαυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

Ιδιαίτερα,ενημερώστετο γιατρόσαςεάνλαμβάνετεφάρμακαγιατηνόσο Parkinson.

ΛήψητουZypefarμετροφέςκαιποτά

ΜηνκαταναλώσετεαλκοόλεάνλαμβάνετεZypefarδιότιηταυτόχρονηλήψητου

Zypefarμεαλκοόλείναιδυνατόνασαςπροκαλέσειυπνηλία.

Κύησηκαιθηλασμός

Ενημερώστετογιατρόσαςεάνείσθε,έχετετηνυποψίαήσχεδιάζετεναμείνετεέγκυος.

Δενπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοαυτόκατάτηνκύησηεκτόςεάντοέχειυποδείξειο

γιατρόςσας.

Δενπρέπειναλαμβάνετετοφάρμακοαυτόκατάτηνπερίοδοτουθηλασμούκαθώς

μικρέςποσότητεςτουZypefarμπορείνααπεκκρίνονταιστο μητρικόγάλα.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

ΥπάρχεικίνδυνοςεμφάνισηςυπνηλίαςότανλαμβάνετεZypefar.Σεπερίπτωση

εμφάνισηςτέτοιουσυμπτώματοςνααποφεύγετετηνοδήγησηήτονχειρισμόεργαλείων

ήμηχανώνκαιναενημερώσετετο γιατρόσας.

ΣημαντικέςπληροφορίεςσχετικάμεορισμένασυστατικάτουZypefar

ΤοZypefarπεριέχειλακτόζη.Εάνέχετεενημερωθείαπότονγιατρόσαςότιέχετεμία

δυσανεξίασεορισμένασάκχαρα,πρέπειναεπικοινωνήσετεμετονγιατρόσαςπροτού

πάρετετο φάρμακοαυτό.

ToZypefarπεριέχειλεκιθίνησόγιας.Εάνείστεαλλεργικόςσταφιστικιάήστησόγια,

μηνπάρετεαυτότο φάρμακο.

3.ΠΩΣΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟZYPEFAR

ΠάντοτεναπαίρνετετοZypefarαυστηράσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.Εάν

έχετε

αμφιβολίες,ρωτήστετονγιατρό σαςήτονφαρμακοποιό σας.

ΟγιατρόςθασαςενημερώσειπόσαδισκίαZypefarπρέπειναλαμβάνετεκαιγιαπόσο

χρονικόδιάστημαθαπρέπεινασυνεχίσετετηνθεραπεία.Ηημερήσιαδοσολογίατου

Zypefarείναιαπό5έως20mg.Nαενημερώσετετογιατρόσαςσεπερίπτωσηπουτα

συμπτώματαεπανεμφανιστούνκαιναμηδιακόψετετηλήψηZypefar,εάνδενέχετε

συμβουλευθείτογιατρό σας.

ΤαδισκίαZypefarπρέπειναλαμβάνονταιμίαφοράημερησίωςσύμφωναμετην

υπόδειξητουγιατρούσας.Προσπαθήστεναπαίρνετεταδισκίασαςτηνίδιαώρακάθε

μέρα.Δενέχεικαμίασημασίαεάνλαμβάνετεταδισκίαμεήχωρίςφαγητό.Τα

επικαλυμμέναδισκίαZypefarπροορίζονταιγιααπότουστόματοςχρήση.Θαπρέπεινα

καταπίνετεταδισκίαZypefarολόκληρα, μενερό.

ΕάνπάρετεμεγαλύτερηδόσηZypefarαπό τηνκανονική

Ασθενείςπουέλαβανμεγαλύτερηδόσηολανζαπίνηςαπότηνκανονική,παρουσίασαντα

ακόλουθασυμπτώματα:γρήγοροκαρδιακόρυθμό,διέγερση/επιθετικότητα,διαταραχές

στονλόγο,αφύσικεςκινήσεις(ιδιαίτερατουπροσώπουήτηςγλώσσας)καιμειωμένο

επίπεδοσυνείδησης.Άλλασυμπτώματαενδέχεταιναείναι:έντονησύγχυση,σπασμοί

(επιληψία),κώμα,έναςσυνδυασμόςαπόπυρετό,γρηγορότερηαναπνοή,εφίδρωση,

μυϊκήδυσκαμψίακαιζάληήυπνηλία,αργόςρυθμόςαναπνοής,εισρόφηση,αυξημένηή

μειωμένηαρτηριακήπίεση, μηφυσιολογικόςκαρδιακόςρυθμός.

Eπικοινωνείστεαμέσωςμετογιατρόσαςήτονοσοκομείο.Δείξτεστογιατρόσαςτο

κουτίμετα

δισκία.

Eάνξεχάσετενα πάρετετοZypefar

Εάνξεχάσετεναλάβετεταδισκίασαςπάρτετααμέσωςμόλιςτοθυμηθείτε.Mηνπάρετε

διπλήδόσηγιανααναπληρώσετετηνδόσηπουξεχάσατε.

Εάνσταματήσετενα παίρνετετοZypefar

Μηνδιακόπτετετηνθεραπευτικήαγωγήσαςαπλάεπειδήαισθάνεστεκαλύτερα.Πρέπει

νασυνεχίσετετηναγωγήμεZypefarγιαόσοχρονικόδιάστημασαςέχεικαθορίσειο

γιατρόςσας.

ΕάνσταματήσετεαπότομαναπαίρνετετοZypefar,μπορείνασαςπαρουσιαστούν

συμπτώματαόπωςεφίδρωση,δυσκολίαστονύπνο,τρόμος,άγχοςήναυτίακαιέμετος.Ο

γιατρόςσαςμπορείνασαςπροτείνειναμειώσετετηδόσησαςσταδιακά,πριντηδιακοπή

τηςθεραπείαςσας.

Εάνέχετεπερισσότερεςερωτήσειςσχετικάμετηχρήσηαυτούτουπροϊόντοςρωτήστετο

γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοZypefarμπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητες

ενέργειεςανκαιδενπαρουσιάζονταισεόλουςτουςανθρώπους.

Πολύσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειες:επηρεάζουν1 χρήστηστους10

Αύξησησωματικούβάρους

Υπνηλία

Αυξημέναεπίπεδαπρολακτίνηςτουαίματος

Συχνέςανεπιθύμητεςενέργειες:επηρεάζουν1 έως10 χρήστεςστους100

Μεταβολέςσταεπίπεδαορισμένωνκυττάρωναίματοςκαθώςκαιλιπιδίωναίματος

Αύξησησταεπίπεδασακχάρουτουαίματοςκαιτωνούρων

Αυξημένοαίσθημαπείνας

Ζάλη

Ανησυχία

Τρόμος

Μυϊκήδυσκαμψίαήσπασμός(περιλαμβανομένωντωνκινήσεωντουματιού)

Προβλήματαστηνομιλία

Ασυνήθιστεςκινήσεις(κυρίωςτουπροσώπουήτηςγλώσσας)

Δυσκοιλιότητα

Ξηροστομία

Εξάνθημα

Απώλειαδύναμης

Υπερβολικήκόπωση

Κατακράτησηυγρώνπουοδηγείσεπρήξιμοτωνχεριών,τωναστραγάλωνήτων

ποδιών

Στααρχικάστάδιατηςθεραπείας,ορισμένοιασθενείςενδέχεταινααισθανθούνζάληή

λιποθυμικήτάση(μεεπιβράδυνσητουκαρδιακούρυθμού),ιδιαίτεραότανσηκώνονται

απότοκρεβάτιήτοκάθισμα.Τοσύμπτωμααυτόσυνήθωςυποχωρείαφ’εαυτού,αν

όμωςαυτόδενσυμβείενημερώστετογιατρό σας.

Σεξουαλικέςδυσλειτουργίεςόπωςμειωμένηγενετήσιαορμήστουςάνδρεςκαιστις

γυναίκεςήστυτικήδυσλειτουργίαστουςάνδρες.

Όχισυχνέςανεπιθύμητεςενέργειες:επηρεάζουν1 έως10 χρήστεςστους1.000

Επιβράδυνσηστονκαρδιακόρυθμό

Φωτοευαισθησίαστο ηλιακό φως

Ακράτειαούρων

Απώλειαμαλλιών

Απουσίαήμείωσητωνπεριόδωντηςεμμηνόρρυσης

Αλλαγέςστοστήθοςτωνανδρώνκαιτωνγυναικώνόπωςμηφυσιολογικήπαραγωγή

γάλακτοςαπό τουςμαστούςήμηφυσιολογικήαύξησητωνμαστών.

Άλλεςανεπιθύμητεςενέργειες:ησυχνότητατουςδενμπορείναεκτιμηθείμεβάσητα

διαθέσιμαδεδομένα

Αλλεργικέςαντιδράσεις(π.χ. οίδημαστο στόμακαιστο λαιμό,κνησμός, εξάνθημα)

Εμφάνισηήεπιδείνωσητουδιαβήτη,πουπεριστασιακάέχεισυσχετισθείμεκετοξέωση

(εμφάνισηκετονώνστο αίμακαισταούρα) ήκώμα.

Μειωμένηθερμοκρασίασώματος

Σπασμοί,πουσχετίζονταιμειστορικό επιληπτικώνκρίσεων(επιληψία).

Συνδυασμόςπυρετού,ταχύτερηςαναπνοής,εφίδρωσης,μυϊκήςδυσκαμψίαςκαι

αίσθημανύσταςήυπνηλία.

Μυϊκοισπασμοίσταμάτιαπουπροκαλούνπεριστροφικέςκινήσειςτωνματιών.

Μηφυσιολογικόςκαρδιακόςρυθμός.

Αιφνίδιοςανεξήγητοςθάνατος.

Θρόμβοιστοαίμαόπωςθρόμβωσητωνεντωβάθειφλεβώνσταπόδιαήθρόμβοι

αίματοςστουςπνεύμονες.

Φλεγμονήτουπαγκρέατος,ηοποίαπροκαλείέντονοστομαχικόπόνο,πυρετόκαι

αδιαθεσία.

Ηπατικήνόσοςπουεμφανίζεταιωςκιτρίνισματουδέρματοςκαιεμφάνισηάσπρων

κηλίδωνστο μάτι.

Μυϊκήνόσοςπουεμφανίζεταιμεανεξήγηταάλγηκαιπόνους

Δυσκολίαστηνούρηση

Παρατεταμένηκαι/ήεπώδυνηστύση

Oιηλικιωμένοιασθενείςμεάνοιαπουλαμβάνουνολανζαπίνηενδέχεταιναεμφανίσουν

αγγειακό

εγκεφαλικόεπεισόδιο,πνευμονία,ακράτειαούρων,πτώσεις,υπερβολικήκόπωση,

οπτικέςψευδαισθήσεις,αύξησητηςθερμοκρασίαςσώματος,ερυθρότηταδέρματοςκαι

προβλήματαμετοβάδισμα.Ορισμένεςθανατηφόρεςπεριπτώσειςέχουναναφερθείστην

συγκεκριμένηομάδαασθενών.

ΣεασθενείςμενόσοParkinson,τοZypefarενδέχεταιναεπιδεινώσειτασυμπτώματα

τους.

Σπάνια,γυναίκεςπουλαμβάνουνφάρμακααυτήςτηςκατηγορίαςγιαπαρατεταμένο

χρονικόδιάστημαάρχισανναεκκρίνουνγάλα,έχασανκάποιεςπεριόδουςήείχαν

περίοδοσεμητακτάχρονικάδιαστήματα.Εάναυτέςοιδιαταραχέςεπιμένουν

ενημερώστετογιατρόσας.Πολύσπάνιανεογνάτωνοποίωνοιμητέρεςέλαβαν

ολανζαπίνηστοτελευταίοστάδιο τηςεγκυμοσύνης(3 ο τρίμηνο)ενδέχεταιναεμφανίσουν

συμπτώματαόπωςτρόμο, μέτριαήέντονηυπνηλία.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποια

ανεπιθύμητηενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθενα

ενημερώσετετο γιατρόήτοφαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟZYPEFAR

Ναφυλάσσεταισεμέρηπουδεντοφθάνουνκαιδεντο βλέπουνταπαιδιά.

ΝαμηχρησιμοποιείταιτοZypefarμετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεταιστο

κουτί.

Δενυπάρχουνειδικέςοδηγίεςδιατήρησηςγιατο προϊόναυτό.

Ταφάρμακαδενπρέπεινααπορρίπτονταιστονερότηςαποχέτευσηςήστασκουπίδια.

Ρωτείστετοφαρμακοποιόσαςπώςναπετάξετεταφάρμακαπουδενχρειάζονταιπια.

Αυτάταμέτραθαβοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤιπεριέχειτοZypefar

-Ηδραστικήουσίαείναιηολανζαπίνη.ΚάθεδισκίοZypefarπεριέχει5mg,10 mg,ή20

mgδραστικήςουσίας.

-Ταάλλασυστατικάείναι:

Πυρήναςδισκίου:Lactoseanhydrous,Microcrystallinecellulose,Crospovidone,

Magnesiumstearate

Eπικάλυψηδισκίου:

Zypefar5mg,10mg:Polyvinylalcohol,Titaniumdioxide(E171),Talc,Lecithinsoya

(E322),Xanthangum(E415)

Zypefar20mg:Polyvinylalcoholpartiallyhydrolyzed,Titaniumdioxide(E171),Talc,

Lecithinsoya(E322),Xanthangum(E415),Iron oxideRed (E172)

ΕμφάνισητουZypefarκαιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας

TαδισκίαZypefar5mgείναιστρογγυλά,αμφίκυρτα,λευκούχρώματος,επικαλυμμένα

μελεπτό υμένιο,μετο ″Ο1″ τυπωμένοστημιαπλευρά.

TαδισκίαZypefar10mgείναιστρογγυλά,αμφίκυρτα,λευκούχρώματος,επικαλυμμένα

μελεπτό υμένιο, μετο ″Ο3″ τυπωμένοστημιαπλευρά.

TαδισκίαZypefar20mgείναιωοειδή,αμφίκυρτα,ανοιχτούρόζχρώματος,

επικαλυμμέναμελεπτόυμένιο,μετο ″Ο″ τυπωμένοστημιαπλευρά.

ΤοZypefarείναιδιαθέσιμοσεσυσκευασίεςτων7, 28, 56 δισκίων.

Μπορείναμηνκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

KάτοχοςΆδειαςΚυκλοφορίαςκαιΠαραγωγός

ΚάτοχοςΆδειαςΚυκλοφορίας:

SPECIFARABEE

ης Οκτωβρίου1

ΑγίαΒαρβάρα

12351, Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ:2105401500

E-mail: info@specifar.gr

Παραγωγός:

Actavishf,

Reykjavikurvegur78,POBox420

IS-222,Hafnarfjordur

Iceland

Και/ή

ActavisLtd,

B16 BulebelIndustrialEstate

ZejtunZTN08

Malta

Γιαοποιαδήποτεπληροφορίασχετικάμετοπαρόνφαρμακευτικόπροϊόν,παρακαλείστε

νααπευθυνθείτεστοντοπικό αντιπρόσωπο τουΚατόχουτηςΆδειαςΚυκλοφορίας.

Το παρόνφύλλοοδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγια τελευταίαφοράστις23/8/2010

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Zypefar5mgεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

Zypefar10mgεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

Zypefar20mgεπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει5mgολανζαπίνη.

Εκδοχα:

Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει116.6mgάνυδρηλακτόζη.

Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει10mgολανζαπίνη.

Εκδοχα:

Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει233.2mgάνυδρηλακτόζη.

Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει20mgολανζαπίνη.

Εκδοχα:

Κάθεεπικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίοπεριέχει304.3mgάνυδρηλακτόζη.

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλέπεπαράγραφο6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένομελεπτόυμένιοδισκίο

Δισκία5mg:Στρογγυλά,αμφίκυρτα,λευκούχρώματος,επικαλυμμέναμελεπτόυμένιο,με

διάμετρο8mmπερίπου,μετο″Ο1″τυπωμένοστημιαπλευρά.

Δισκία10mg:Στρογγυλά,αμφίκυρτα,λευκούχρώματος,επικαλυμμέναμελεπτόυμένιο,με

διάμετρο10mmπερίπου,μετο″Ο3″τυπωμένοστημιαπλευρά.

Δισκία20mg:Ωοειδή,αμφίκυρτα,ανοιχτούρόζχρώματος,επικαλυμμέναμελεπτόυμένιο,με

διάστάσεις7.5x14.5mmπερίπου,μετο″Ο″τυπωμένοστημιαπλευρά.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

Ενήλικες

Ηολανζαπίνηενδείκνυταιγιατηνθεραπείατηςσχιζοφρένειας.

Ηολανζαπίνηείναιαποτελεσματικήστηδιατήρησητηςκλινικήςβελτίωσης,κατάτηνδιάρκεια

τηςσυνεχιζόμενηςθεραπείαςσεασθενείς,οιοποίοιεμφάνισαναρχικάανταπόκρισηστη

θεραπεία.

Ηολανζαπίνηενδείκνυταιγιατηθεραπείαμέτριουέωςσοβαρούμανιακούεπεισοδίου.

Σεασθενείςστουςοποίουςτομανιακόεπεισόδιοανταποκρίθηκεστηχορήγησηολανζαπίνης,η

ολανζαπίνηενδείκνυταιγιατηνπρόληψητωνυποτροπώνσεασθενείςμεδιπολικήδιαταραχή

(βλέπεπαράγραφο5.1).

4.2Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Ενήλικες

Σχιζοφρένεια:Hσυνιστώμενηδόσηέναρξηςτηςολανζαπίνηςείναι10mg/ημερησίως.

Μανιακόεπεισόδιο:Ηδόσηέναρξηςείναι15mgχορηγούμενηεφάπαξημερησίωςως

μονοθεραπείαή10mgημερησίωςσεσυνδυασμένηθεραπεία(βλέπεπαράγραφο5.1).

Πρόληψηυποτροπώνστηδιπολικήδιαταραχή:Hσυνιστώμενηδoσολογίαέναρξηςείναι10

mg/ημερησίως.Γιαασθενείςπουλαμβάνουνολανζαπίνηγιατηθεραπείαμανιακούεπεισοδίου,

νασυνεχίζεταιηθεραπείαγιατηνπρόληψηυποτροπώνστηνίδιαδόση.Εάνένανέομανιακό,

μικτό,ήκαταθλιπτικόεπεισόδιοεμφανιστεί,ηθεραπείαμεολανζαπίνηθαπρέπεινασυνεχιστεί

(μεαναπροσαρμογή/βελτιστοποίησητηςδόσης,εάνκριθείαναγκαίο),μεσυμπληρωματική

αγωγήγιατηναντιμετώπισητωνσυμπτωμάτωντηςδιάθεσης,ότανενδείκνυταικλινικά.

Κατάτηνδιάρκειατηςθεραπείαςτηςσχιζοφρένειας,τουμανιακούεπεισοδίουκαιτηςπρόληψης

τωνυποτροπώντηςδιπολικήςδιαταραχής,ηημερήσιαδόσηθαπρέπειναπροσαρμόζεται

ανάλογαμετηνκλινικήκατάστασητουασθενούς,στοεύροςτων5-20mg/ημερησίως.Αύξηση

τηςδόσηςσεανώτερηαπότηνσυνιστώμενηαρχικήδόση,συνιστάταιναγίνεταιμόνομετάαπό

κατάλληληκλινικήεπανεκτίμησηκαιγενικάθαπρέπειναπραγματοποιείταισεδιαστήματα

μεγαλύτερατων24ωρών.Ηολανζαπίνηείναιδυνατόνναχορηγηθείανεξαρτήτωςγευμάτων

καθώςηαπορρόφησήτηςδενεπηρεάζεταιαπότηταυτόχρονηλήψητροφής.Σταδιακήμείωση

τηςδόσηςσυνιστάται,πριντηδιακοπήτηςαγωγήςμεολανζαπίνη.

Παιδιάκαιέφηβοι

Δενσυνιστάταιηχορήγησητηςολανζαπίνηςσεπαιδιάκαιεφήβουςηλικίαςκάτωτων18ετών

εξαιτίαςτηςέλλειψηςστοιχείωνγιατηνασφάλειακαιτηναποτελεσματικότητα(βλέπε

παραγράφους4.4,4.8,5.1και5.2).Μεγαλύτερεςαυξήσειςβάρους,λιπιδίωνκαιμεταβολέςτων

επιπέδωντηςπρολακτίνης,έχουνεμφανιστείσεμικρήςδιάρκειαςμελέτεςσεέφηβουςασθενείς

σεσχέσημεμελέτεςσεενήλικεςασθενείς(βλέπεπαράγραφο4.4,4.8,5.1και5.2)

Hλικιωμένοι

Μιαμειωμένηαρχικήδόση(5mg/ημερησίως),ανκαιδεναποτελείτηνσυνήθησυνιστώμενη

τακτική,μπορείναχορηγηθείσεηλικιωμένουςασθενείς,65ετώνκαιάνω,όπουοικλινικές

παράμετροιτοαπαιτούν(βλέπεπαράγραφο4.4).

Νεφρικήκαι/ήηπατικήανεπάρκεια

Μιαμικρότερηαρχικήδόση(5mg),πρέπειναχορηγηθείστουςασθενείςαυτούς.Σεπεριπτώσεις

μέτριαςηπατικήςανεπάρκειας(κίρρωση,κατηγορίαςΑήΒστηνταξινόμησηκατάChild-Pugh),

ηαρχικήδόσηθαπρέπειναείναι5mgκαινααυξάνεταιμεπροσοχή.

Φύλο

Ηδόσηέναρξηςκαιτοεύροςτηςδόσηςδεναπαιτείταισυνήθωςνατροποποιούνταιγιαγυναίκες

ασθενείςσεσχέσημεάνδρεςασθενείς.

Καπνιστές

Ηδόσηέναρξηςκαιτοεύροςτηςδόσηςδεναπαιτείται,συνήθως,νατροποποιούνταισεμη-

καπνιστέςσεσχέσημεκαπνιστές.

Σεπερίπτωση,όπουσυνυπάρχουνπερισσότεροιαπόένανπαράγοντες,οιοποίοιμπορείνα

επηρεάσουνκαιναεπιβραδύνουντομεταβολισμό(θήλυφύλο,ηλικιωμένοςασθενής,μη-

καπνιστής),θαπρέπειναεξετάζεταιηπιθανότηταμείωσηςτηςδόσης.Hσταδιακήαύξησητης

δόσης,ότανενδείκνυται,πρέπειναείναισυντηρητική,στουςασθενείςαυτούς(βλέπε

παραγράφους4.5και5.2)

4.3Aντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστηδραστικήουσίαήσεοποιοδήποτεαπότασυστατικάτουφαρμάκου.

Aσθενείςμεκίνδυνοεμφάνισηςγλαυκώματοςκλειστήςγωνίας.

4.4Eιδικέςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Κατάτηδιάρκειατηςαντιψυχωτικήςαγωγής,ηκλινικήβελτίωσητωνασθενώνθαπαρατηρηθεί

μετάαπότηνπάροδομερικώνημερώνέωςκαιμερικώνεβδομάδων.Οιασθενείςθαπρέπεινα

βρίσκονταιυπόστενήιατρικήπαρακολούθησηκατάτηδιάρκειατηςπεριόδουαυτής.

Ψύχωσησχετιζόμενημεάνοιακαι/ήδιαταραχέςσυμπεριφοράς

Ηολανζαπίνηδεναποτελείεγκεκριμένηθεραπείαασθενώνμεψύχωσησχετιζόμενημεάνοια

και/ήδιαταραχέςσυμπεριφοράςκαιδενσυνιστάταιηχρήσητης,ειδικάσεαυτήτηνομάδα

ασθενώνλόγωτηςαυξημένηςθνησιμότηταςκαιτουκινδύνουεμφάνισηςαγγειακούεγκεφαλικού

επεισοδίου.Σεελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακο(placebo)κλινικέςμελέτες(διάρκειας6-12

εβδομάδων),σεηλικιωμένουςασθενείς(μέσηςηλικίας78ετών)μεψύχωσησχετιζόμενημε

άνοιακαι/ήδιαταραχέςσυμπεριφορά,παρατηρήθηκεδιπλάσιααύξησητηςεπίπτωσηςθανάτου

στουςασθενείςυπόολανζαπίνησυγκριτικάμεεκείνηγιατουςασθενείςυπόεικονικόφάρμακο

(placebo)(3,5%έναντι1,5%αντιστοίχως).Hυψηλότερηεπίπτωσηθανάτουδενσχετιζότανμετη

δόσητηςολανζαπίνης(μέσηημερήσιαδόση4,4mg)ήτηδιάρκειατηςαγωγής.Οιπαράγοντες

κινδύνουπουενδέχεταιναπροδιαθέτουντονπληθυσμόαυτότωνασθενώνσεαυξημένη

θνησιμότηταπεριλαμβάνουν:ηλικία>65ετών,δυσφαγία,καταστολή,πλημμελήςθρέψηκαι

αφυδάτωση,πνευμονικέςκαταστάσεις(π.χ.πνευμονίααπόήχωρίςεισρόφηση)ήσυγχορήγηση

βενζοδιαζεπινών.Ωστόσο,ηεπίπτωσηθανάτουήτανυψηλότερηστουςασθενείςσεθεραπείαμε

ολανζαπίνησυγκριτικάμετουςασθενείςυπόεικονικόφάρμακο(placebo),ανεξάρτητααπό

αυτούςτουςπαράγοντεςκινδύνου.

Στιςίδιεςκλινικέςδοκιμές,αναφέρθηκαναγγειακέςεγκεφαλικέςανεπιθύμητεςενέργειες(CVAE

π.χ.,αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο,παροδικόισχαιμικόεπεισόδιο),περιλαμβανομένωνεκείνων

μεθανατηφόραέκβαση.ΠαρατηρήθηκεμίατριπλάσιααύξησησεCVAEσεασθενείςπου

έλαβανολανζαπίνησυγκριτικάμεασθενείςπουέλαβανεικονικόφάρμακο(placebo)(1,3%

έναντι0,4%αντιστοίχως).Όλοιοιασθενείςσεθεραπείαμεολανζαπίνηκαιεικονικόφάρμακο

(placebo)πουεμφάνισανCVAE,είχανπροϋπάρχοντεςπαράγοντεςκινδύνου.Ηλικία>75ετών

καιαγγειακού/μικτούτύπουάνοιαδιαπιστώθηκανωςπαράγοντεςκινδύνουγιατηνανάπτυξη

CVAEπουσχετίζεταιμετηναγωγήμεολανζαπίνη.Ηαποτελεσματικότητατηςολανζαπίνηςδεν

έχειδιαπιστωθείστιςδοκιμέςαυτές.

ΝόσοςτουParkinson

Ηχορήγησητηςολανζαπίνηςγιατηθεραπείαψύχωσηςπουσχετίζεταιμεαγωνιστήντοπαμίνης

σεασθενείςμενόσοParkinsonδενσυστήνεται.Σεκλινικέςδοκιμές,επιδείνωσητων

παρκινσονικώνσυμπτωμάτωνκαιτωνψευδαισθήσεωναναφέρθηκεπολύσυχνάκαισε

μεγαλύτερησυχνότητααπότοεικονικόφάρμακο(placebo)(βλέπεπαράγραφο4.8),καιη

ολανζαπίνηδενήτανπερισσότεροαποτελεσματικήαπότοεικονικόφάρμακο(placebo)στην

θεραπείατωνψυχωτικώνσυμπτωμάτων.Στιςδοκιμέςαυτές,οιασθενείςαπαιτείτοαρχικάνα

είναισταθεροποιημένοιστηχαμηλότερηαποτελεσματικήδόσητωναντι-Παρκινσονικών

φαρμακευτικώνπροιόντων(αγωνιστήςντοπαμίνης)καιναπαραμένουνσταίδιααντι-

Παρκινσονικάφαρμακευτικάπροιόντακαιδοσολογίες,καθ’όλητηδιάρκειατηςμελέτης.Η

αρχικήδοσητηςολανζαπίνηςήταν2,5mg/ημερησίωςκαιτιτλοποιήθηκεσεμέγιστηδόση15

mg/ημερησίως,ανάλογαμετηκρίσητουερευνητή.

ΝευροληπτικόKακόηθεςΣύνδρομο(NMS)

ΤοΝΜSείναιμίαδυνητικάθανατηφόρακατάσταση,ηοποίασχετίζεταιμετηναντιψυχωτική

αγωγή.ΣπάνιεςπεριπτώσειςχαρακτηρισθείσεςσανΝΜSέχουν,επίσης,σχετισθείμετην

ολανζαπίνη.OικλινικέςεκδηλώσειςτουΝΜSπεριλαμβάνουν:υπερπυρεξία,μυϊκήακαμψία,

μεταβολήστηνοητικήκατάστασηκαισημείααστάθειαςτουαυτόνομουνευρικούσυστήματος

(ακανόνιστοςσφυγμόςήαρτηριακήπίεση,ταχυκαρδία,εφίδρωσηκαικαρδιακήδυσρυθμία).

Eπιπρόσθετασημείαπιθανώςπεριλαμβάνουναύξησητηςκρεατινικήςφωσφοκινάσης,

μυοσφαιρινουρία(ραβδομυόλυση)καιοξείανεφρικήανεπάρκεια.Εάνέναςασθενήςεμφανίσει

σημείακαισυμπτώματαενδεικτικάτουΝΜSήανεξήγητουψηλόπυρετόχωρίςάλλες

επιπρόσθετεςκλινικέςεκδηλώσειςτουΝΜS,ηχορήγησηόλωντωναντιψυχωτικώνφαρμάκων,

περιλαμβανομένηςτηςολανζαπίνης,θαπρέπειναδιακόπτεται.

Υπεργλυκαιμίακαιδιαβήτης

Υπεργλυκαιμίακαι/ήεμφάνισηήεπιδείνωσηδιαβήτη,ηοποίαπεριστασιακάέχεισυσχετισθείμε

κετοξέωσηήκώμα,έχεισπάνιααναφερθεί,περιλαμβανομένωνκαιμερικώνθανατηφόρων

περιπτώσεων(βλέπεπαράγραφο4.8).Σεορισμένεςπεριπτώσεις,μιαπροϋπάρχουσααύξηση

βάρουςτουσώματοςέχειαναφερθεί,ηοποίαίσωςείναιέναςπροδιαθεσικόςπαράγοντας.

Συνιστάταικατάλληλοςκλινικόςέλεγχος,σύμφωναμετιςενδεδειγμένεςαντιψυχωτικές

κατευθυντήριεςοδηγίες.Οιασθενείςπουλαμβάνουνθεραπείαμεοποιουσδήποτε

αντιψυχωσικούςπαράγοντεςπεριλαμβανομένουτουZypefarθαπρέπειναπαρακολουθούνταιγια

σημείακαισυμπτώματαυπεργλυκαιμίας(όπωςπολυδιψία,πολυουρία,πολυφαγίακαιαδυναμία)

καιοιασθενειςμεσακχαρώδηδιαβήτηήεκείνοιμεπαράγοντεςκινδύνουγιατηνανάπτυξη

σακχαρώδουςδιαβήτηθαπρέπειναπαρακολουθούνταιτακτικάγιαεπιδείνωσητουελέγχουτης

γλυκόζης.Τοσωματικόβάροςθαπρέπειναπαρακολουθείταιτακτικά.

Λιπιδικέςμεταβολές

Ανεπιθύμητεςμεταβολέςσταεπίπεδατωνλιπιδίωνέχουνπαρατηρηθείσεασθενείςυπόθεραπεία

μεολανζαπίνησεκλινικέςμελέτεςελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακο(placebo)(βλέπε

παράγραφο4.8).Οιμεταβολέςτωνλιπιδίωνπρέπεινααναντιμετωπίζονταικαταλλήλωςκλινικά,

ιδιαίτερασεδυσλιπιδαιμικούςασθενείςκαισεασθενείςμεπαράγοντεςκινδύνουγιατην

ανάπτυξηδιαταραχώντωνλιπιδίων.Οιασθενείςπουλαμβάνουνθεραπείαμεοποιουσδήποτε

αντιψυχωσικούςπαράγοντεςπεριλαμβανομένουτουZypefarθαπρέπειναυποβάλλονταιτακτικά

σεέλεγχοτωνλιπιδίωντουορούσύμφωναμετιςενδεδειγμένεςαντιψυχωτικέςκατευθυντήριες

οδηγίες.

Αντιχολινεργικήδραστηριότητα

Ενώηολανζαπίνηέδειξεαντιχολινεργικήδραστηριότηταinvitro,ηεμπειρίακατάτηνδιάρκεια

τωνκλινικώνδοκιμώναποκάλυψεχαμηλήεπίπτωσηανάλογωνσυμβαμάτων.Εντούτοις,επειδή

ηκλινικήεμπειρίαμετηνολανζαπίνησεασθενείςμεσυνυπάρχοντανοσήματαείναι

περιορισμένη,συστήνεταιπροσοχήότανσυνταγογραφείταισεασθενείςμευπερτροφία

προστάτη,ήπαραλυτικόειλεόκαιανάλογεςκαταστάσεις.

Ηπατικήλειτουργία

Παροδικές,ασυμπτωματικέςαυξήσειςτωνηπατικώντρανσαμινασών,ALT,ASTέχουνσυχνά

παρατηρηθεί,ιδιαίτεραστααρχικάστάδιατηςθεραπείας.Προσοχήαπαιτείταισεασθενείςμε

αυξημένεςτιμέςALTκαι/ήAST,σεασθενείςμεσημείακαισυμπτώματαηπατικής

δυσλειτουργίας,σεασθενείςμεπροϋπάρχουσεςκαταστάσειςπουσχετίζονταιμεπεριορισμότης

ηπατικήςλειτουργικήςεπάρκειαςκαισεασθενείςοιοποίοιλαμβάνουναγωγήμεδυνητικά

ηπατοτοξικάφάρμακα.ΣεπερίπτωσηαύξησηςτηςALTκαι/ήASTκατάτηνδιάρκειατης

θεραπείας,θαπρέπεινασχεδιασθείπαρακολούθησηκαιναεξετασθείτοενδεχόμενομείωσηςτης

δόσης.Σεπεριπτώσειςόπουέχειδιαγνωσθείηπατίτιδα(περιλαμβανομένηςτηςηπατοκυτταρικής,

τηςχολοστατικήςήτηςμικτήςηπατικήςβλάβης),ηθεραπείαμεολανζαπίνη,θαπρέπεινα

διακόπτεται.

Ουδετεροπενία

Προσοχήθαπρέπειναδίδεταισεασθενείςμεχαμηλόαριθμόλευκοκυττάρωνκαι/ή

ουδετερόφιλωναπόοποιαδήποτεαιτία,σεασθενείςπουλαμβάνουνφάρμακαπουείναιγνωστό

ότιπροκαλούνουδετεροπενία,σεασθενείςμειστορικόφαρμακογενούςκαταστολής/τοξικότητας

τουμυελούτωνοστών,σεασθενείςμεκαταστολήτουμυελούτωνοστώναπόσυνυπάρχον

νόσημα,ακτινοθεραπείαήχημειοθεραπείακαισεασθενείςμευπερηωσινοφιλικέςκαταστάσειςή

μεμυελοϋπερπλαστικήνόσο.

Ουδετεροπενίαέχεισυχνάαναφερθείκατάτησυγχορήγησητηςολανζαπίνηςμεβαλπροϊκό

(βλέπεπαράγραφο4.8).

Διακοπήτηςθεραπείας

Οξέασυμπτώματαόπωςεφίδρωση,αϋπνία,τρόμος,άγχος,ναυτία,ήέμετοςέχουναναφερθεί

πολύσπάνια(<0,01%)ότανηολανζαπίνηδιακόπτεταιαιφνίδια.

QTδιάστημα

Σεκλινικέςδοκιμές,κλινικάσημαντικέςπαρατάσειςσταδιαστήματατουδιορθωμένουQT(QTc)

(διόρθωσητουδιαστήματοςQTκατάFridericia[QTcF]≥500milliseconds[msec]οποτεδήποτε

μετάτηναρχικήεκτίμησησεασθενείςμεαρχικήεκτίμησηQTcF<500msec)ήτανόχισυχνές

(0,1%έως1%)σεασθενείςπουέλαβανολανζαπίνη,χωρίςσημαντικέςδιαφορέςστασχετιζόμενα

καρδιακάσυμβάματασυγκριτικάμετοεικονικόφάρμακο(placebo).Εντούτοις,όπωςκαιμε

άλλααντιψυχωτικά,προσοχήαπαιτείταιότανηολανζαπίνησυγχορηγείταιμεφάρμακαπουείναι

γνωστόότιπαρατείνουντοQTcδιάστημα,ιδιαίτερασεηλικιωμένους,σεασθενείςμεσυγγενές

σύνδρομοπαρατεταμένουQTδιαστήματος,συμφορητικήκαρδιακήανεπάρκεια,καρδιακή

υπερτροφία,υποκαλιαιμίαήυπομαγνησιαιμία.

Θρομβοεμβολή

Χρονικήσυσχέτισητηςαγωγήςμεολανζαπίνηκαιφλεβικήςθρομβοεμβολής(VTE)έχειπολύ

σπάνια(<0,01%)αναφερθεί.Δενέχειθεμελιωθείαιτιολογικήσυσχέτισημεταξύτηςεμφάνισης

φλεβικήςθρομβοεμβολήςκαιτηςαγωγήςμεολανζαπίνη.Εντούτοις,αφούοιασθενείςμε

σχιζοφρένεια,συχνάεμφανίζουνεπίκτητουςπαράγοντεςκινδύνουγιαφλεβικήθρομβοεμβολή,

όλοιοιπιθανοίπαράγοντεςκινδύνουεμφάνισηςVTE,όπωςηακινητοποίησητωνασθενών,θα

πρέπειναπροσδιορίζονταικαιναλαμβάνονταιπροστατευτικάμέτρα.

ΓενικήδραστηριότηταΚΝΣ

ΜεδεδομένεςτιςκύριεςεπιδράσειςτηςολανζαπίνηςστοKNΣ,θαπρέπειναδίδεταιπροσοχή

στησυγχορήγησήτηςμεάλλαφάρμακαπουδρουνεπίσηςστοKNΣκαθώςκαιμετοαλκοόλ.

Επειδήηολανζαπίνηεμφανίζειinvitroδράσηανταγωνιστήτηςντοπαμίνης,ενδέχεταινα

ανταγωνισθείτιςεπιδράσειςτωνάμεσωνκαιέμμεσωναγωνιστώντηςντοπαμίνης.

Επιληπτικέςκρίσεις

Ηολανζαπίνηθαπρέπειναχορηγείται,μεπροσοχή,σεασθενείςμειστορικόεπιληπτικών

κρίσεωνήσεασθενείςμεπαράγοντεςοιοποίοιμπορείναπροκαλέσουνμείωσητηςεπιληπτικής

ουδού.Οιεπιληπτικέςκρίσειςέχουναναφερθείσπάνιασεασθενείςυπόαγωγήμεολανζαπίνη.

Στιςπερισσότερεςτωνπεριπτώσεωναυτών,ιστορικόεπιληπτικώνκρίσεωνήπαράγοντες

κινδύνουγιαεπιληπτικέςκρίσειςέχουναναφερθεί.

ΌψιμηΔυσκινησία

Σεσυγκριτικέςμελέτες,ετήσιαςήμικρότερηςδιάρκειας,ηολανζαπίνησχετιζότανμεστατιστικά

σημαντικάχαμηλότερηεπίπτωσηφαρμακοεπαγώμενηςδυσκινησίας.Εντούτοις,οκίνδυνοςγια

όψιμηδυσκινησίααυξάνεταιμετηνμακροχρόνιαέκθεσηκαιεπομένωςεάνσημείαή

συμπτώματαόψιμηςδυσκινησίαςεμφανισθούνσεασθενήυπόαγωγήμεολανζαπίνη,θαπρέπει

ναεξετάζεταιτοενδεχόμενομείωσηςτηςδόσηςήδιακοπήςτηςχορήγησης.Τασυμπτώματα

αυτάμπορείναεπιδεινωθούνήναεμφανισθούνμετάαπόδιακοπήτηςθεραπείας.

Ορθοστατικήυπόταση

Ορθοστατικήυπότασησπάνιαπαρατηρήθηκεόχισυχνάσεηλικιωμένουςασθενείςπου

ελάμβανανολανζαπίνηκατάτηνδιάρκειατωνκλινικώνδοκιμών.Όπωςκαιμεάλλα

αντιψυχωτικά,συνιστάταιηαρτηριακήπίεσηναμετράταιπεριοδικάσεασθενείςάνωτων65

ετών.

Αιφνίδιοςκαρδιακόςθάνατος

Σεαναφορέςγιατηνολανζαπίνημετάτηνκυκλοφορίατης,περιπτώσειςαιφνίδιουκαρδιακού

θανάτουέχουναναφερθείσεαθενείςπουλάμβανανολανζαπίνη.Σεμιααναδρομικήμελέτη

παρατήρησηςτηςομάδαςτωνατύπωναντιψυχωσικών,οπιθανόςκίνδυνοςτουαιφνίδιου

καρδιακούθανάτου,σεασθενείςυποαγωγήμεολανζαπίνη,ήτανπερίπουδιπλάσιοςτου

κινδύνουσεασθενείςπουδενλάμβαναναγωγήμεαντιψυχωσικά.Στηνμελέτη,οκίνδυνοςαπό

τηναγωγήμεολανζαπίνηήτανσυγκρίσιμοςμετονκίνδυνοαπότηναγωγήμεάτυπα

αντιψυχωσικάπουπεριλαμβάνοντανστησυγκεντρωτικήανάλυση.

Χρήσησεπαιδιάκαιεφήβουςηλικίαςκάτωτων18ετών

Ηολανζαπίνηδενενδύκνυταιγιαχρήσηστηναγωγήπαιδιώνκαιεφήβων.Μελέτεςσεασθενείς

ηλικίας13-17ετώνπαρουσίασανποικίλεςανεπιθύμητεςενέργειες,πουπεριλαμβάνουναύξηση

σωματικούβάρους,μεταβολέςστιςμεταβολικέςπαραμέτρουςκαιαυξήσειςτωνεπιπέδων

προλακτίνης.Μακράςδιάρκειαςαποτελέσματαπουσχετίζοντιαμεαυτάτασυμβάματαδενεχουν

μελετηθείκαιπαραμένουνάγνωστα(βλέπεπαραγράφους4.8και5.1).

Λακτόζη

TαδισκίαZypefarπεριέχουνλακτόζη.Οιασθενείςμεσπάνιακληρονομικάπροβλήματαόπωςη

δυσανεξίατηςγαλακτόζης,ηανεπάρκειατηςλακτάσηςήηδυσαπορρόφησητηςγλυκόζης-

γαλακτόζης,δενπρέπειναλαμβάνουναυτότοφάρμακο.

Λεκιθίνησόγιας

Ανκάποιοςασθενήςέχειυπερευαισθησίασταφιστίκιαήστησόγια,δενθαπρέπεινα

χρησιμοποιείαυτότοφάρμακο.

4.5Aλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Μελέτεςαλληλεπίδρασηςέχουνπραγματοποιηθείμόνοσεενήλικες.

Δυνητικέςαλληλεπιδράσειςπουεπηρεάζουντηνολανζαπίνη

ΕπειδήηολανζαπίνημεταβολίζεταιμέσωτουCYP1A2,οιουσίεςπουπροκαλούνεπαγωγήή

αναστολήειδικάτουισοενζύμουαυτού,ενδέχεταιναεπηρεάσουντιςφαρμακοκινητικές

ιδιότητεςτηςολανζαπίνης.

ΕπαγωγήτουCYP1A2

Ομεταβολισμόςτηςολανζαπίνηςμπορείναενισχυθείαπότοκάπνισμαήαπότηνσυγχορήγηση

καρβαμαζεπίνηςμεαποτέλεσμαναπροκληθείμείωσητωνσυγκεντρώσεωντηςολανζαπίνης.

Έχειαναφερθείμόνομικρήέωςμέτρια,αύξησητηςκάθαρσηςτηςολανζαπίνης.Οικλινικές

επιπτώσειςαναμένεταιναείναιπεριορισμένεςαλλάσυνιστάταιηκλινικήπαρακολούθησητων

ασθενώνκαιμίααύξησητηςδόσηςτηςολανζαπίνηςμπορείναγίνειεάνκριθείαπαραίτητο

(βλέπεπαράγραφο4.2).

ΑναστολήτουCYP1A2

Ηφλουβοξαμίνη,έναςειδικόςαναστολέαςτουCYP1A2,έχειαποδειχθείότιαναστέλλει

σημαντικάτονμεταβολισμότηςολανζαπίνης.Ημέσηαύξησητηςμέγιστηςσυγκέντρωσης(C

)

τηςολανζαπίνης,μετάτηχορήγησητηςφλουβοξαμίνης,ήταν54%σεγυναίκεςμηκαπνιστέςκαι

77%σεάνδρεςκαπνιστές.ΗμέσηαύξησητηςAUCτηςολανζαπίνηςήταν52%και108%,

αντίστοιχα.Ηχορήγησημικρότερηςδόσηςέναρξηςτηςολανζαπίνης,θαπρέπειναεξετάζεταισε

ασθενείςοιοποίοιλαμβάνουνφλουβοξαμίνηήάλλουςαναστολείςτουCYP1A2,όπωςη

σιπροφλοξασίνη.ΣεπερίπτωσηέναρξηςθεραπείαςμεέναναναστολέατουCYP1A2,το

ενδεχόμενομείωσηςτηςδόσηςτηςολανζαπίνηςθαπρέπειναεξετάζεται.

Μείωσητηςβιοδιαθεσιμότητας

Ηχορήγησηενεργούάνθρακαμειώνειτηνβιοδιαθεσιμότητατηςολανζαπίνης,χορηγούμενης

απότουστόματος,σεποσοστό50-60%γι’αυτόκαιοενεργόςάνθρακαςθαπρέπεινα

λαμβάνεταιτουλάχιστον2ώρεςπρινήμετάτηχορήγησητηςολανζαπίνης.

Φλουοξετίνη(αναστολέαςτουCYP2D6),εφάπαξδόσειςαντιόξινων(αργιλίου,μαγνησίου)ή

σιμετιδίνης,δενέχουναναφερθείναεπηρεάζουνσημαντικάτιςφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτης

ολανζαπίνης.

Δυνητικέςεπιδράσειςτηςολανζαπίνηςσεάλλαφαρμακευτικάπροιόντα

Ηολανζαπίνηενδέχεταιναανταγωνισθείτιςεπιδράσειςτωνάμεσωνήέμμεσωναγωνιστών

ντοπαμίνης.

ΗολανζαπίνηδενπροκαλείαναστολήτωνκυριότερωνισοενζύμωντουκυττοχρώματοςCYP450

invitro(π.χ.1Α2,2D6,2C9,2C19,3A4).Ωςεκτούτου,δεναναμένονταισημαντικές

αλληλεπιδράσεις,σύμφωναμεταδιαθέσιμαδεδομένατωνμελετώνinvivoόπουδεν

παρατηρήθηκεαναστολήτουμεταβολισμούτωνακόλουθωνδραστικώνουσιών:των

τρικυκλικώναντικαταθλιπτικών(μεταβολιζομένωνκύριαμέσωCYP2D6),τηςβαρφαρίνης

(CYP2C9),τηςθεοφυλλίνης(CYP1Α2)ήτηςδιαζεπάμης(CYP3A4καιCYP2C19).

Δεναναφέρθηκαναλληλεπιδράσεις,κατάτησυγχορήγησητηςολανζαπίνηςμελίθιοή

βιπεριδένη.

Κατάτηνπαρακολούθησητωνεπιπέδωνπλάσματοςτουβαλπροϊκούδενπαρουσιάστηκεανάγκη

προσαρμογήςτηςδόσηςτουβαλπροϊκού,μετάτηνέναρξητηςσυγχορήγησηςτηςολανζαπίνης.

ΓενικήδραστηριότηταΚΝΣ

Πρέπειναδίνεταιπροσοχήσεασθενείςπουκαταναλώνουναλκοόλήλαμβάνουνφαρμακευτικά

προϊόνταπουμπορείναπροκαλέσουνκαταστολήτουκεντρικούνευρικούσυστήματος.

Δενσυστήνεταιησυγχορήγησηολανζαπίνηςμεαντι-Παρκινσονικάφάρμακασεασθενείςμε

νόσοParkinsonκαιάνοια(βλέπεπαράγραφο4.4).

QT c διάστημα

Απαιτείταιπροσοχήότανηολανζαπίνησυγχορηγείταιμεφαρμακευτικάπροιόνταπουείναι

γνωστόότιπαρατείνουντοQTcδιάστημα(βλέπεπαράγραφο4.4).

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Δενυπάρχουνεπαρκείςκαικαλάελεγχόμενεςμελέτεςεπίεγκύωνγυναικών.Oιασθενείςθα

πρέπειναενημερώνουντονιατρότους,σεπερίπτωσηπουμείνουνήπροτίθενταιναμείνουν

έγκυες,κατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεολανζαπίνη.Ωστόσο,επειδή,ηεμπειρίαστον

άνθρωποείναιπεριορισμένη,ηολανζαπίνηθαπρέπειναχορηγείταιστηνεγκυμοσύνημόνονεάν

τοαναμενόμενοόφελος,δικαιολογείτονπιθανόκίνδυνογιατοέμβρυο.

Αυθόρμητεςαναφορέςέχουνπολύσπάνιαληφθείσχετικάμετρόμο,υπερτονία,λήθαργοκαι

υπνηλίασενεογνάμητέρωνοιοποίεςείχανλάβειολανζαπίνηκατάτηδιάρκειατουτρίτου

τριμήνουτηςκύησης.

Σεμιαμελέτημευγιείςθηλάζουσεςγυναίκες,παρατηρήθηκεαπέκκρισητηςολανζαπίνηςστο

μητρικόγάλα.Ημέσηέκθεσητουνεογνού(mg/kg),στησταθερήκατάσταση,υπολογίσθηκεότι

αντιστοιχείστο1,8%τηςαντίστοιχηςδόσηςτηςολανζαπίνηςστημητέρα(mg/kg).Oιμητέρεςθα

πρέπειναενημερώνονται,ότιδενσυνιστάταιναθηλάζουν,εάνλαμβάνουνολανζαπίνη.

4.7Eπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Δενπραγματοποιήθηκανμελέτεςσχετικάμετιςεπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαι

χειρισμούμηχανών.Επειδήηολανζαπίνημπορείναπροκαλέσειυπνηλίακαιζάλη,οιασθενείς

θαπρέπειναενημερώνονταιγιατουςπιθανούςκινδύνουςκατάτοχειρισμόμηχανών,

περιλαμβανομένωντωνοχημάτων.

4.8Aνεπιθύμητεςενέργειες

Ενήλικες

Οιπιοσυχνάαναφερόμενες(παρατηρήθηκανσε≥1%τωνασθενών)ανεπιθύμητεςενέργειες,οι

οποίεςσχετίζοντανμετηχορήγησηολανζαπίνηςκατάτηδιάρκειατωνκλινικώνδοκιμών,ήταν

υπνηλία,αύξησησωματικούβάρους,ηωσινοφιλία,αυξημέναεπίπεδαπρολακτίνης,

χοληστερόλης,γλυκόζηςκαιτριγλυκεριδίων(βλέπεπαράγραφο4.4),γλυκοζουρία,αυξημένη

όρεξη,ζάλη,ακαθησία,παρκινσονισμός(βλέπεπαράγραφο4.4),δυσκινησία,ορθοστατική

υπόταση,αντιχολινεργικέςεπιδράσεις,παροδικές,ασυμπτωματικέςαυξήσειςτωνηπατικών

τρανσαμινασών(βλέπεπαράγραφο4.4),εξάνθημα,εξασθένιση,κόπωσηκαιοίδημα.

Οακόλουθοςπίνακαςπεριλαμβάνειτιςανεπιθύμητεςενέργειεςκαιταεργαστηριακάευρήματα

πουπαρατηρήθηκανκατάτηνδιάρκειακλινικώνδοκιμώνκαιαυθόρμητωναναφορών.Εντός

κάθεκατηγορίαςσυχνότηταςεμφάνισης,οιανεπιθύμητεςενέργειεςπαρατίθεταικατάφθίνουσα

σειράσοβαρότητας.Οιόροισυχνότηταςπουαναφέρονταιπαρακάτωπροσδιορίζονταιωςεξής:

Πολύσυχνές(≥10%),συχνές(≥1%και<10%),όχισυχνές(≥0.1%και<1%),σπάνιες(≥0.01%

και<0.1%),πολύσπάνιες(<0.01%),μηγνωστές(δενμπορούνναεκτιμηθούνμεβάσητα

διαθέσιμαδεδομένα).

ΠολύΣυχνές Συχνές ΌχιΣυχνές ΜηΓνωστές

Διαταραχέςτουαιμοποιητικούκαιτουλεμφικούσυστήματος

Ηωσινοφιλία Λευκοπενία

Ουδετεροπενία Θρομβοκυτοπενία

Διαταραχέςτουανοσοποιητικούσυστήματος

Αλλεργική

αντίδραση

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης

Αύξησηβάρους 1 Αυξημέναεπίπεδα

χοληστερόλης 2,3

Αυξημέναεπίπεδα

γλυκόζης 4

Αυξημέναεπίπεδα

τριγλυκεριδίων 2,5

Γλυκοζουρία

Αύξησητηςόρεξης Εμφάνισηή

επιδείνωση

διαβήτηπου

περιστασιακάέχει

συσχετισθείμε

κετοξέωσηήκώμα

περιλαμβανομένων

και

μερικών

θανατηφόρων

περιστατικών(βλέπε

παράγραφο4.4)

Υποθερμία

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος

Υπνηλία Ζάλη

Ακαθησία 6

Παρκινσονισμός 6

Δυσκινησία 6 Επιληπτικέςκρίσεις

όπουστις

περισσότερες

περιπτώσειςείχαν

αναφερθεί

ιστορικόεπιληπτικών

κρίσεωνήπαράγοντες

κινδύνουγια

επιληπτικέςκρίσεις

Νευροληπτικό

KακόηθεςΣύνδρομο

(ΝΜS)(βλέπε

παράγραφο4.4)

Δυστονία

(περιλαμβανομένης

της

περιστροφήςτων

οφθαλμικώνβολβών)

Οψιμηδυσκινησία

Συμπτώματα

διακοπής 7

Καρδιακέςδιαταραχές

Βραδυκαρδία

παράτασητου

διαστήματοςQTc

(βλέπεπαράγραφο

4.4) Κοιλιακή

ταχυκαρδία/

μαρμαρυγή,αιφνίδιος

θάνατος(βλέπε

παράγραφο4.4)

Αγγειακέςδιαταραχές

Ορθοστατική

υπόταση Θρομβοεμβολή

(περιλαμβανομένων

τηςπνευμονικής

εμβολήςκαιτης

θρόμβωσηςτωνεν

των

βάθειφλεβών).

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος

Ήπιες,παροδικές

αντιχολινεργικές

επιδράσεις,μεταξύ

των

οποίωνδυσκοιλιότητα

καιξηροστομία. Παγκρεατίτιδα

Διαταραχέςτουήπατοςκαιτωνχοληφόρων

Παροδικές,

ασυμπτωματικές

αυξήσειςτων

ηπατικών

τρανσαμινασών

(ALT,

AST),ιδιαίτεραστην

έναρξητηςθεραπείας

(βλέπεπαράγραφο

Ηπατίτιδα

(περιλαμβανομένης

της

ηπατοκυτταρικής,της

χολοστατικήςήτης

μικτήςηπατικής

βλάβης),

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού

Εξάθημα Αντίδρασηαπό

φωτοευαισθησία

Αλωπεκία

Διαταραχέςτουμυοσκελετικούσυστήματοςκαιτουσυνδετικούιστού

Ραβδομυόλυση

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρωνοδών

Ακράτειαούρων Δυσκολίαστην

ούρηση

Διαταραχέςτουαναπαραγωγικούσυστήματοςκαιτουμαστού

Πριαπισμός

Γενικέςδιαταραχέςκαικαταστάσειςτηςοδούχορήγησης

Εξασθένιση

Κόπωση

Οίδημα

Έρευνες

Αυξημέναεπίπεδα

προλακτίνηςτου

πλάσματος 8 Αυξημέναεπίπεδα

κρεατινικής

φωσφοκινάσης

Αυξημένηολική

χολερυθρίνη Αυξημένηαλκαλική

φωσφατάση

Κλινικάσημαντικήαύξησηβάρουςσωματικούβάρουςπαρατηρήθηκεσεόλεςτιςκατηγορίες

μεαρχικήεκτίμησηΔείκτηΜάζαςΣώματος(ΔΜΣ).Μετάτηνβραχυπρόθεσμηθεραπεία(μέση

διάρκεια47ημέρες),ηαύξησηβάρους≥7%απότοαρχικόβάροςήτανπολύσυχνή(22,2%),≥

15%ήτανσυχνή(4.2%)και≥25%ήτανόχισυχνή(0,8%).Πολύσυχνήήτανηαύξησηβάρους≥

7%,≥15%και≥25%απότοαρχικόβάροςσώματοςσεασθενείςμεμακροοχρόνιαέκθεση

(τουλάχιστον48εβδομάδες)(64,4%,31,7%,και12,3%αντίστοιχα)

2 Οιμέσεςαυξήσειςστιςτιμέςνηστείαςτωνλιπιδίων(ολικήχοληστερόλη,LDLχοληστερόληκαι

τριγλυκερίδια)ήτανυψηλότερεςσεασθενείςχωρίςενδείξειςλιπιδαιμικήςαπορρύθμισηςστην

αρχικήεκτίμηση.

Παρατηρήθηκανσεφυσιολογικάεπίπεδανηστείαςστηναρχικήεκτίμηση(<5.17mmol/l)τα

οποίααυξήθηκανσευψηλά(≥6.2mmol/l).Πολύσυχνέςήτανοιμεταβολέςσταολικάεπίπεδα

χοληστερόληςνηστείαςαπόοριακάκατάτηναρχικήεκτίμηση(≥5.17-<6.2mmol/l)σευψηλά

(≥6.2mmol/l).

4 Παρατηρήθηκανσεφυσιολογικάεπίπεδανηστείαςστηναρχικήεκτίμηση(<5.56mmol/l)τα

οποίααυξήθηκανσευψηλά(≥7mmol/l).Πολύσυχνέςήτανοιμεταβολέςστηγλυκόζηνηστείας

απόοριακάεπίπεδανηστείαςστηναρχικήεκτίμηση(≥5.56-<7mmol/l)στηνέναρξητων

κλινικώνμελετώνσευψηλά(≥7mmol/l).

Παρατηρήθηκανσεφυσιολογικάεπίπεδανηστείαςστηναρχικήεκτίμηση(<1.69mmol/l)τα

οποίααυξήθηκανσευψηλά(≥2.26mmol/l).Πολύσυχνέςήτανοιμεταβολέςστατριγλυκερίδια

νηστείαςαπόοριακάστηναρχικήεκτίμηση(≥1.69mmol/l-<2.26mmol/l)σευψηλά(≥2.26

mmol/l).

Σεκλινικέςμελέτες,ηεπίπτωσηΠαρκινσονισμούκαιδυστονίαςσεασθενείςυπόολανζαπίνη

ήταναριθμητικάμεγαλύτερη,αλλάόχιστατιστικάσημαντικάδιαφορετικήαπότηναντίστοιχη

τουεικονικούφαρμάκου(placebo).Oιλαμβάνοντεςολανζαπίνηασθενείςείχανμίαχαμηλότερη

επίπτωσηΠαρκινσονισμού,ακαθησίαςκαιδυστονίαςσυγκριτικάμεαυτούςπουελάμβαναν

τιτλοποιούμενεςδόσειςαλοπεριδόλης.Λόγωέλλειψηςλεπτομερούςπληροφόρησηςγιατο

προϋπάρχονεξατομικευμένοιστορικόοξέωνκαιόψιμωνεξωπυραμιδικώνκινητικών

διαταραχών,δενείναιδυνατόνεπίτουπαρόντοςνααποδειχθείότιηολανζαπίνηπροκαλείπιο

σπάνιαόψιμηδυσκινησίακαι/ήάλλαόψιμαεξωπυραμιδικούτύπουσυνδρομα.

Οξέασυμπτώματαόπωςεφίδρωση,αϋπνία,τρόμος,άγχος,ναυτίακαιέμετοςέχουναναφερθεί,

ότανηολανζαπίνηδιακόπτεταιαιφνίδια.

Σεκλινικέςμελέτεςδιάρκειαςεωςκαι12εβδομάδων,οισυγκεντρώσειςτωνεπιπέδων

προλακτίνηςτουπλάσματοςείχανυπερβείτοανώτεροόριοτουφυσιολλογικούεύρουςπερίπου

στο30%τωνασθενώνυποαγωγήμεολανζαπίνη,μεφυσιολογικάεπίπεδαπρολακτίνηςστην

αρχικήεκτίμηση.Στηνπλειοψηφίααυτώντωνασθενών,οιαυξήσειςήτανγενικλάήπιεςκαι

παρέμεινανχαμηλότερεςαπότοδιπλάσιοτουανώτερουορίουτουφυσιολογικούεύρους.Σε

ασθενείςμεσχιζοφρένεια,ημέσημεταβολήτωνεπιπέδωντηςπρολακτίνηςμειώθηκεμετη

συνέχισητηςθεραπείας,ενώμέσεςαυξήσειςπαρατηρήθηκανσεασθενείςμεάλλεςδιαγνώσεις.

Οιμέσεςμεταβολέςήταναμελητέες.Γενικάσεασθενείςυποαγωγήμεολανζαπίνηοιδυνητικά

συσχετιζόμενεςμετηναγωγήκλινικέςεκδηλώσειςπουαφορούσαντουςμαστούςκαιτην

εμμηνόρυση(πχαμηνόρροια,διόγκωσητωνμαστών,γαλακτόρροια,σεγυναίκεςκαι

γυναικομαστια/διόγκωσητωνμαστώνστουςάνδρες)δενήτανσυχνές.

Ανεπιθύμητεςενέργειεςπουαφορούσαντηνσεξουαλικήλειτουργία(π.χστυτικήδυσλειτουργία

στουςάνδρεςκαιμειωμένηγενετήσιαορμήκαισταδύοφύλλα)καιπουδυνητικάσυσχετίζονται

μετηναγωγή,παρατηρήθηκανσυχνά.

Μακράς-διάρκειαςέκθεση(τουλάχιστον48εβδομάδων)

Ηαναλογίατωνασθενώνπουείχανσοβαρέςκαικλινικάσημαντικέςαλλαγέςόσοναφοράτην

αύξησησωματικούβάρους,τηγλυκόζη,τηνολικήLDL/HDLχοληστερόληήτατριγλυκερίδια

αυξήθηκεμετηπάροδοτουχρόνου.Σεενήλικεςασθενείςπουσυμπλήρωσαν9-12μήνες

θεραπείας,ορυθμόςαύξησηςτηςμέσηςτιμήςτηςγλυκόζηςτουαίματοςεπιβρανδύθηκεμετά

αποπερίπου6μήνες.

Επιπρόσθετεςπληροφορίεςγιαειδικούςπληθυσμούς

Σεκλινικέςδοκιμέςμεηλικιωμένουςασθενείςμεάνοια,ηθεραπείαμεολανζαπίνησυσχετίσθηκε

μεμεγαλύτερηεπίπτωσηθανάτουκαιαγγειακέςεγκεφαλικέςανεπιθύμητεςενέργειες(CVAE),

σεσύγκρισημετοεικονικόφάρμακο(placebo)(βλέπεεπίσηςπαράγραφο4.4).Πολύσυχνές

ανεπιθύμητεςενέργειεςπουσχετίζοντανμετηχορήγησηολανζαπίνης,σεαυτήτηκατηγορία

ασθενών,ήταντομηφυσιολογικόβάδισμακαιοιπτώσεις.Πνευμονία,αυξημένηθερμοκρασία

σώματος,λήθαργος,ερύθημα,οπτικέςψευδαισθήσειςκαιακράτειαούρωνπαρατηρήθηκαν

συχνά.

Σεκλινικέςμελέτεςσεασθενείςμεφαρμακο-επαγώμενη(αγωνιστήντοπαμίνης)ψύχωσηστο

πλαίσιονόσουParkinson,επιδείνωσητωνπαρκινσονικώνσυμπτωμάτωνκαιτωνψευδαισθήσεων

αναφέρθηκεπολύσυχνάκαισεμεγαλύτερησυχνότητααπότοεικονικόφάρμακο(placebo).

Σεμίακλινικήδοκιμήσεασθνείςμεδιπολικήμανία,ησυγχορήγησηβαλπροϊκούμεολανζαπίνη,

είχεσαναποτέλεσματηνεμφάνισηουδετεροπενίαςσεποσοστό4,1%.Ταυψηλάεπίπεδα

πλάσματοςτουβαλπροϊκούενδέχεταιναείναιέναςπιθανόςσυνεισφέρωνπαράγοντας.Η

συγχορήγησητηςολανζαπίνηςμελίθιοήβαλπροϊκόείχεσαναποτέλεσμααυξημέναποσοστά(≥

10%)τρόμου,ξηροστομίας,αυξημένηςόρεξηςκαιαύξησηςσωματικούβάρους.Διαταραχήτου

λόγου,επίσης,αναφέρθηκεσυχνά.Κατάτηδιάρκειατηςσυγχορήγησηςτηςολανζαπίνηςμε

λίθιοήβαλπροϊκονάτριο/βαλπροϊκοοξύ,μίααύξηση≥7%τουβάρουςσώματοςαπότηναρχική

εκτίμηση,παρατηρήθηκεστο17,4%τωνασθενών,κατάτηδιάρκειατηςαγωγήςοξείαςφάσεως

(έως6εβδομάδες).Ημακροχρόνιαθεραπείαμεολανζαπίνη(έωςκαι12μήνες)γιατηνπρόληψη

υποτροπώνσεασθενείςμεδιπολικήδιαταραχήέχεισυσχετισθείμεαύξηση≥7%απότοαρχικό

βάροςσώματος,στο39,9%τωνασθενών.

Παιδιάκαιέφηβοι

Δενσυνιστάταιηχορήγησητηςολανζαπίνηςσεπαιδιάκαιεφήβουςηλικίαςκάτωτων18ετών.

Παρόλοπουδενυπάρχουνκλινικέςδοκιμέςσχεδιασμένεςγιανασυγκρίνουντουςεφήβουςμε

τουςενήλικες,ταδεδομένααπόμελέτεςσεεφήβουςσυγκρίθηκανμεταδεδομένααπότις

δοκιμέςσεενήλικες.

Οακόλουθοςπίνακαςσυνοψίζειτιςανεπιθύμητεςενέργειεςπουαναφέρθηκανμεμεγαλύτερη

συχνότητασεέφηβουςασθενείς(ηλικίας13-17ετών)συγκριτικάμεενήλικεςασθενείςήμόνοτις

ανεπιθύμητεςενέργειεςπουπροέκυψανκατάτηδιάρκειαβραχυπρόθεσμωνκλινικώνδοκιμώνμε

έφηβουςασθενείς.Κλινικάσημαντικήαύξησηβάρους(≥7%)παρατηρήθηκεπιοσυχνάστην

ομάδατωνεφήβωνασθενώνσεσύγκρισημετουςενήλικεςμεσυγκρίσιμημεσυγκρίσιμηέκθεση

στοφάρμακο.Τοποσοστόαύξησηςσωματικούβάρουςκαιηαναλογίατωνεφήβωνασθενώνπου

παρουισίασανκλινικάσημαντικήαύξησησωματικούβάρουςήτανμεγαλύτερασεαυτούςυπο

μακροχρόνιαέκθεση(τουλάχιστον24εβδομάδες)απόότιυποτηςβραχείαςδιάρκειαςέκθεση.

Εντόςκάθεκατηγορίαςσυχνότηταςεμφάνισης,οιανεπιθύμητεςενέργειεςπαρατίθενταικατά

φθίνουσασειράσοβαρότητας.Οιόροισυχνότηταςπουαναφέρονταιπαρακάτωπροσδιορίζονται

ωςεξής:Πολύσυχνές(≥10%),συχνές(≥1%και<10%).

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης

Πολύσυχνές:Αύξησησωματικούβάρους 9 ,αυξημέναεπίπεδατριγλυκεριδίων 10 ,αύξησητης

όρεξης.

Συχνές:Αυξημέναεπίπεδαχοληστερόλης 11

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος

Πολύσυχνές:Καταστολή(περιλαμβάνει:υπερυπνία,λήθαργο,υπνηλία).

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος

Συχνές:Ξηροστομία

Διαταραχέςτουήπατοςκαιτωνχοληφόρων

Πολύσυχνές:Αύξησητωνηπατικώντρανσαμινάσων(ALT/AST;βλέπεπαράγραφο4.4).

Έρευνες

Πολύσυχνές:Μειωμένηολικήχολερυθρίνη,αυξημένηGGT,αυξημέναεπίπεδαπρολακτίνηςτου

πλάσματος 12 .

Μετάτηβραχυπρόθεσμηθεραπεία(μέσηδιάρκεια22ημέρες),πολύσυχνήήτανηαύξηση

σωματικούβάρους≥7%απότοαρχικόβάροςσώματος(κιλά)(40,6%),συχνήήτανηαύξηση

βάρους≥15%απότοαρχικόβάροςσώματος(7,1%)και≥25%ήτανσυχνή(2,5%).Μεμακράς

διάρκειαςέκθεση(τουλάχιστον24εβδομάδες),89,4%παρουσίασαναύξησηβάρους≥7%,

55,3%παρουσίασανάυξησηβάρους≥15%και29,1%παρουσίασαναύξησηβαρους≥25%από

τοαρχικόβάροςσώματος.

Παρατηρήθηκανσεφυσιολογικάεπίπεδανηστείαςστηναρχικήεκτίμηση(<1.016mmol/l)τα

οποίααυξήθηκανσευψηλά(≥1.467mmol/l)καιμεταβολέςστατριγλυκερίδιανηστείαςαπό

οριακάστηναρχικήεκτίμηση(≥1.016mmol/l-<1.467mmol/l)σευψηλά(≥1.467mmol/l).

Παρατηρήθηκανσυχνάμεταβολέςσταεπίπεδατηςολικήςχοληστερόληςνηστείαςαπό

φυσιολογικάεπίπεδαστηναρχικήεκτίμηση(<4.39mmol/l)σευψηλά(≥5.17mmol/l).Πολύ

συχνέςήτανοιμεταβολέςσταεπίπεδατηςολικήςχοληστερόληςνηστείαςαπόοριακάεπίπεδα

στηναρχικήεκτίμηση(≥4.39mmol/l-<5.17mmol/l)σευψηλά(≥5.17mmol/l).

Αυξημέναεπίπεδαπρολακτίνηςτουπλάσματοςπαρατηρήθηκανσε47.4%τωνεφήβων

ασθενών.

4.9Yπερδοσολογία

Σημείακαισυμπτώματα

Πολύσυχνάσυμπτώματατηςυπερδοσολόγησης(μεποσοστόεμφάνισης>10%)περιλαμβάνουν

ταχυκαρδία,διέγερση/επιθετικότητα,δυσαρθρία,ποικίλαεξωπυραμιδικάσυμπτώματακαι

μειωμένοεπίπεδοσυνείδησης,τοοποίοκυμαίνεταιαπόκαταστολήέωςκώμα.

Άλλακλινικάσημαντικάσυμβάματατηςυπερδοσολογίαςπεριλαμβάνουνπαραλήρημα,

επιληπτικέςκρίσεις,κώμα,νευροληπτικόκακόηθεςσύνδρομο,αναπνευστικήκαταστολή,

εισρόφηση,υπέρτασηήυπόταση,καρδιακέςαρρυθμίες(ποσοστόεμφάνισης<2%των

περιπτώσεωνυπερδοσολογίας)καικαρδιοαναπνευστικήανακοπή.Θανατηφόρεςεκβάσειςέχουν

αναφερθείμεοξείεςυπερδοσολογίεςτόσοχαμηλέςόσοτα450mg,αλλάκαιεπιβίωσηέχειεπίσης

αναφερθείμετάαπόοξείαυπερδοσολογία(μεπερίπου2gαπότουστόματοςολανζαπίνη)

Αντιμετώπισηυπερδοσολογίας

Δενυπάρχειειδικόαντίδοτογιατηνολανζαπίνη.Πρόκλησηεμέτουδενπροτείνεται.Ηχρήση

τωνκαθιερωμένωνδιαδικασιώναντιμετώπισηςτηςυπερδοσολογίας(π.χ.πλύσηστομάχου,

χορήγησηενεργούάνθρακα)μπορείναεφαρμοσθεί.Ηταυτόχρονηχορήγησηενεργούάνθρακα

έδειξεότιμειώνειτηνβιοδιαθεσιμότητατηςαπότουστόματοςχορηγούμενηςολανζαπίνηςσε

ποσοστό50-60%.

Ησυμπτωματικήαντιμετώπισηκαιοέλεγχοςτωνλειτουργιώντωνζωτικώνοργάνωνμπορούν

ναεφαρμόζονταιανάλογαμετηνκλινικήκατάστασητουασθενούς,περιλαμβανομένηςτης

αντιμετώπισηςτηςυπότασης,τηςκυκλοφοριακήςκατέρρειψηςκαιτηςυποστήριξηςτης

αναπνευστικήςλειτουργίας.Μηχρησιμοποιείτεεπινεφρίνη,ντοπαμίνηήάλλες

συμπαθητικομιμητικέςουσίεςμεβ-αγωνιστικήδραστηριότητα,επειδήηδιέγερσητωνβ-

υποδοχέωνενδέχεταιναεπιδεινώσειτηνυπόταση.Ηκαρδιαγγειακήπαρακολούθησηείναι

απαραίτητηγιατονέλεγχοπιθανώναρρυθμιών.Στενήιατρικήεπίβλεψηκαιπαρακολούθηση

είναιαπαραίτητημέχριοασθενήςναανακάμψειπλήρως.

5.ΦAPMAKOΛOΓIKEΣIΔIOTHTEΣ

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:διαζεπίνεςοξαζεπίνεςκαιθειαζεπίνες,κωδικόςATCN05A

Η03.

Hολανζαπίνηείναιέναςαντιψυχωτικός,αντιμανιακόςκαισταθεροποιητικόςτηςδιάθεσης

παράγοντας,οοποίοςεκδηλώνειέναευρύφαρμακολογικόπροφίλεπιδράσεωνσεένααριθμό

συστημάτωνυποδοχέων.

Στιςπροκλινικέςμελέτες,ηολανζαπίνηέδειξεχημικήσυγγένεια(Κi<100nΜ)γιαευρύφάσμα

υποδοχέωνόπωςοιυποδοχείςτηςσεροτονίνης5-HT

2A/2C ,5-HT

,5-HT

,οιυποδοχείςτης

ντοπαμίνηςD

,D

,D

,D

,D

,οιχολινεργικοίμουσκαρινικοίυποδοχείςΜ

,οιαδρενεργικοί

υποδοχείςα

καιοιυποδοχείςτηςισταμίνηςH

.Οιμελέτεςσυμπεριφοράςσεζώαμετην

ολανζαπίνηέδειξαν5-ΗΤ,ντοπαμινικόκαιχολινεργικόανταγωνισμό,συμβατόμετοπροφίλ

σύνδεσηςυποδοχέωντουφαρμάκου.Ηολανζαπίνηεμφάνισεμεγαλύτερηinvitroσυγγένειαγια

τουςυποδοχείςτηςσεροτονίνης5-HT

παράγιατουςυποδοχείςτηςντοπαμίνηςD

και

μεγαλύτερη5-HT

παράD

δραστηριότητασεinvivoμοντέλα(πρότυπα).Ηλεκτροφυσιολογικές

μελέτεςέδειξανότιηολανζαπίνηεκλεκτικάμειώνειτορυθμόπυροδότησηςτων

μεσομεταιχμιακών(Α10)ντοπαμινεργικώννευρώνων,ενώέχειμικρήεπίδρασηστηραβδωτή

οδό(Α9)ηοποίαεμπλέκεταιστηνκινητικήλειτουργία.Ηολανζαπίνημείωσεμιαεξαρτημένη

αντίδρασηαποφυγής,δοκιμασίαενδεικτικήαντιψυχωτικήςδραστηριότητας,σεδόσεις

μικρότερεςαπόαυτέςπουπροκαλούνκαταληψία,μιαδράσηενδεικτικήκινητικώνπαρενεργειών.

Aντίθεταπροςάλλουςαντιψυχωτικούςπαράγοντες,ηολανζαπίνηαυξάνειτηνανταπόκρισησε

μια“αγχολυτική”δοκιμασία.

ΣεμελέτηΤομογραφίαςΕκπομπήςΠοζιτρονίων(PET)μιαςεφ’άπαξδόσης(10mg)σευγιείς

εθελοντές,ηολανζαπίνηεμφάνισεμεγαλύτεροβαθμόσύνδεσηςμετους5-HT

υποδοχείςαπό

ότιμετουςυποδοχείςτηςντοπαμίνηςD

.Επιπλέον,μελέτησχιζοφρενικώνασθενώνμεχρήση

SPECTαποκάλυψεότιοιανταποκρινόμενοιστηνολανζαπίνηασθενείςείχανμικρότερηD

2

σύνδεσησενευρώνεςτουραβδωτούσώματοςπαράοιανταποκρινόμενοισετυπικά

αντιψυχωτικά–καιρισπεριδόνη-ασθενείςκαισυγκρίσιμημεαυτήτωνανταποκρινόμενωνσε

κλοζαπίνηασθενών.

Σεδύοαπότιςδύομεεικονικόφάρμακοκαιστιςδύοαπότιςτρειςσυγκριτικέςελεγχόμενες

δοκιμέςμεπερισσότερουςτων2.900σχιζοφρενικώνασθενώνοιοποίοιεμφάνιζανθετικούκαι

αρνητικούτύπουσυμπτώματα,ηολανζαπίνησυνοδεύτηκεαπόστατιστικάσημαντικά

μεγαλύτερεςβελτιώσειςστααρνητικάόπωςεπίσηςκαισταθετικάσυμπτώματα.

Σεμιαπολυεθνική,διπλή-τυφλή,συγκριτικήμελέτησχιζοφρένειας,σχιζοσυναισθηματικώνκαι

συναφώνδιαταραχών,ηοποίαπεριελάμβανε1.481ασθενείςμεποικίλουβαθμούσυνοδά

καταθλιπτικάσυμπτώματα(μέσηβαθμολογίακατάτηνεισαγωγήστηνμελέτη16,6στην

ΚλίμακαMontgomery-AsbergDepressionRatingScale),μίαπροοπτικήδευτερογενήςανάλυση

τηςμεταβολήςτηςσυναισθηματικήςβαθμολογίαςαπότηναρχικήεκτίμησηωςτοκαταληκτικό

τηςσημείοέδειξεστατιστικάσημαντικήυπεροχή(p=0,001)στουςασθενείςπουέλαβαν

ολανζαπίνη(-6,0)συγκριτικάμεαυτούςπουέλαβαναλοπεριδόλη(-3,1).

Σεασθενείςμεμανιακάήμεικτάεπεισόδιαδιπολικήςδιαταραχής,ηολανζαπίνηαπεδείχθειότι

έχειμεγαλύτερηαποτελεσματικότηταέναντιτουεικονικούφαρμάκου(placebo)καιτου

βαλπροϊκούνατρίου(divalproex)στηνελάττωσητωνμανιακώνσυμπτωμάτωνεντός3

εβδομάδων.Επίσης,ηολανζαπίνηεμφάνισεπαρόμοιααποτελεσματικότηταμετηναλοπεριδόλη

όσοναφοράτοποσοστότωνασθενώνστουςοποίουςεπιτεύχθηκεπλήρηςυποχώρησητων

συμπτωμάτωντηςμανίαςκαιτηςκατάθλιψης,σε6και12εβδομάδες.Σεμίαμελέτη

συγχορήγησηςόπουοιασθενείςέλαβανλίθιοήβαλπροϊκόγιατουλάχιστον2εβδομάδες,η

προσθήκη10mgολανζαπίνης(συγχορήγησημελίθιοήβαλπροϊκό)είχεσαναποτέλεσμαμία

μεγαλύτερημείωσητωνμανιακώνσυμπτωμάτων,στοδιάστηματων6εβδομάδων,συγκριτικάμε

τηνμονοθεραπείαμεβαλπροϊκόήλίθιο.

Σεμιαμελέτη12-μηνηςδιάρκειαςπρόληψηςτωνυποτροπών,σεασθενείςμεμανιακόεπεισόδιο,

οιοποίοιεπέτυχανύφεσημεολανζαπίνηκαικατόπινκατανεμήθηκαντυχαιοποιημένασε

ολανζαπίνηήεικονικόφάρμακο(placebo),ηολανζαπίνηέδειξεστατιστικάσημαντικήυπεροχή

έναντιτουεικονικούφαρμάκου(placebo),στοκύριοκαταληκτικόσημείοτηςμελέτης,που

αφορούσετηνυποτροπήτηςδιπολικήςδιαταραχής.Ηολανζαπίνηεπίσηςεμφάνισεστατιστικά

σημαντικήυπεροχήέναντιτουεικονικούφαρμάκου(placebo)στηνπρόληψηυποτροπήςείτε

προςμανίαείτεπροςκατάθλιψη.

Σεμιαμελέτη12-μηνηςδιάρκειαςπρόληψηςτωνυποτροπών,σεασθενείςμεμανιακόεπεισόδιο,

οιοποίοιεπέτυχανύφεσημεσυγχορήγησηολανζαπίνηςκαιλιθίουκαιστησυνέχεια

κατανεμήθηκαντυχαιοποιημένασεολανζαπίνηήλίθιο,ηολανζαπίνηήτανστατιστικά

ισοδύναμημετολίθιοστοκύριοκαταληκτικόσημείοτηςμελέτης,όσοναφοράτηνυποτροπή

τηςδιπολικήςδιαταραχής(ολανζαπίνη30,0%,λίθιο38,3%,p=0,055).

Σεμια18-μηνημελέτησυγχορήγησης,σεασθενείςσεμανιακόήμικτόεπεισόδιο,οιοποίοι

σταθεροποιήθηκανμεολανζαπίνηκαιένασταθεροποιητήτηςδιάθεσης(λίθιοήβαλπροϊκό),η

μακροχρόνιασυγχορήγησηολανζαπίνηςμελίθιοήβαλπροϊκόδενήτανστατιστικάσημαντικά

υπερέχουσατηςμονοθεραπείαςμελίθιοήβαλπροϊκό,όσοναφοράτηνκαθυστέρησητης

εμφάνισηςυποτροπήςτηςδιπολικήςδιαταραχής,σύμφωναμετακριτήρια(διαγνωστικά)του

συνδρόμου.

Παιδιατρικόςπληθυσμός

Ηεμπειρίασεέφηβους(ηλικίας13έως17ετών)είναιπεριορισμένησεμικρήςδιάρκειας

δεδομένααποτελεσματικότηταςγιατησχιζοφρένεια(6εβδομάδες)καιγιατημανίαπου

σχετίζεταιμεδιπολικήδιαταραχήτύπουΙ(3εβδομάδες)καιπεριελάμβανελιγότερουςαπό200

έφηβους.Ηολανζαπίνηχορηγήθηκεμεευέλικτοδοσολογικόσχήμαμεδόσηέναρξης2.5που

κυμάνθηκεεώςκαι20mg/ημερησίως.Κατάτηδιάρκειαθεραπείαςμεολανζαπίνη,οιέφηβοι

παρουσίασανσημαντικάμεγαλύτερηαύξησηβάρουςσεσύγκρισημετουςενήλικες.Τομέγεθος

τωναλλαγώνστιςτιμέςνηστείαςτηςολικήςχοληστερόλης,τηςLDLχοληστερόλης,των

τριγλυκεριδίωνκαιτηςπρολακτίνης(βλέπεπαράγραφο4.4και4.8)ήτανμεγαλύτερηστους

έφηβουςσυγκριτικάμετουςενήλικες.Δενυπάρχουνδεδομέναγιατηδιατήρησητης

αποτελεσματικότηταςενώπεριορισμέναείναιταδεδομέναμακροχρόνιαςασφάλειας(βλεπε

παράγραφο4.4και4.8).

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Ηολανζαπίνηαπορροφάταικαλάμετάτηνχορήγησηαπότουστόματοςκαιταμέγισταεπίπεδα

στοπλάσμαεπιτυγχάνονταιεντός5-8ωρών.Hαπορρόφησήτηςδενεπηρεάζεταιαπότηλήψη

τροφής.Ηαπόλυτηβιοδιαθεσιμότητατηςαπότουστόματοςχορήγησηςσχετικάμεαυτήτης

ενδοφλέβιαςδενέχειπροσδιορισθεί.

Hολανζαπίνημεταβολίζεταιστοήπαρμέσωοδώνσύζευξηςκαιοξείδωσης.Oκύριος

μεταβολίτηςστοαίμαείναιτο10-N-γλυκουρονίδιο,τοοποίοδεδιαπερνάτοναιμο-εγκεφαλικό

φραγμό.ΤακυτοχρώματαP450-CYP1A2καιP450-CYP2D6συνεισφέρουνστονσχηματισμό

τωνN-δεσμεθυλκαι2-υδροξυμεθυλ-μεταβολιτών,οιοποίοιεμφάνισανσημαντικάμικρότερηin

vivoφαρμακολογικήδραστικότητααπότηνολανζαπίνησεμελέτεςζώων.Hκύρια

φαρμακολογικήδράσηοφείλεταιστημητρικήουσίατηςολανζαπίνης.Mετάτηναπότου

στόματοςχορήγησητηςολανζαπίνης,ημέσητελικήημιπερίοδοςαποβολήςτηςολανζαπίνηςσε

υγιήάτομαποικίλλειανάλογαμετηνηλικίακαιτοφύλο.

Σευγιήηλικιωμέναάτομα(65ετώνήπερισσότερο)σεσύγκρισημεμηηλικιωμέναυγιήάτομα,η

μέσηημιπερίοδοςαποβολήςτηςολανζαπίνηςήτανπαρατεταμένη(51,8έναντι33,8ώρες)καιη

κάθαρσηήτανελαττωμένη(17,5έναντι18,2l/hr).Οιφαρμακοκινητικέςδιαφορέςσεηλικιωμένα

άτομαευρίσκονταιεντόςτωνορίωνδιακύμανσηςπουπαρατηρούνταισεμηηλικιωμέναάτομα.

Σε44σχιζοφρενικούςασθενείςηλικίας>65ετών,οιοποίοιέλαβανδόσειςολανζαπίνηςμεταξύ5

και20mg/ημερησίως,δενπαρατηρήθηκεκάποιοιδιαίτεροπερίγραμμα(προφίλ)ανεπιθύμητων

ενεργειών.

Σεγυναίκεςσυγκριτικάμεάνδρες,ημέσηημιπερίοδοςαποβολήςτηςολανζαπίνηςήτανκάπως

μεγαλύτερηςδιάρκειας(36,7έναντι32,3ώρες)καιηκάθαρσηήτανμικρότερη(18,9έναντι27,3

l/hr).Ωστόσο,ηολανζαπίνη(5–20mg)έδειξεένασυγκρίσιμοπροφίλασφαλείαςστιςγυναίκες

(n=467)μεαυτότωνανδρών(n=869)ασθενών.

Σεασθενείςμενεφρικήδυσλειτουργία(κάθαρσηκρεατινίνης<10ml/min)συγκριτικάμευγιή

άτομα,δενπαρατηρήθηκεσημαντικήδιαφοράστημέσηημιπερίοδοαποβολής(37,7έναντι32,4

ώρες)ήστηνκάθαρση(21,2έναντι25,0l/hr).Μιαμελέτηmassbalanceέδειξεότιποσοστό

περίπου57%τηςραδιοσημασμένηςολανζαπίνηςανιχνεύθηκεσταούρα,κυρίωςμετημορφή

τωνμεταβολιτών.

Σεκαπνιστέςμεελαφράηπατικήδυσλειτουργία,ημέσηημιπερίοδοαποβολής(39,3ώρες)

παρατάθηκεκαιηκάθαρσητουφαρμάκου(18,0l/hr)ελαττώθηκεσεσύγκρισημεμηκαπνιστές

(48,8ώρεςκαι14,1l/hr,αντίστοιχα).

Σεμηκαπνιστέςσεσύγκρισημεκαπνιστές(άνδρεςκαιγυναίκες)ημέσηημιπερίοδοςαποβολής

τηςολανζαπίνηςπαρατάθηκε(38,6έναντι30,4ώρες)καιηκάθαρσηελαττώθηκε(18,6έναντι

27,7l/hr).

Hκάθαρσηπλάσματοςολανζαπίνηςείναιμικρότερησταηλικιωμένασεσύγκρισημενεαρά

άτομα,στιςγυναίκεςσεσύγκρισημετουςάνδρες,καιστουςμηκαπνιστέςσεσύγκρισημετους

καπνιστές.Εντούτοις,τομέγεθοςτηςεπίδρασηςτηςηλικίας,τουφύλουήτουκαπνίσματοςστην

κάθαρσηκαιτηνπερίοδοημιζωήςτηςολανζαπίνηςείναιμικρόσεσύγκρισημετηγενική

διακύμανσημεταξύτωνδιαφόρωνασθενών.

ΑπόταδεδομέναμίαςμελέτηςμεΚαυκάσιους,ΙάπωνεςκαιΚινέζους,δενπροέκυψανδιαφορές

στιςφαρμακοκινητικέςπαραμέτρουςανάμεσαστουςτρειςαυτούςπληθυσμούς.

Τοποσοστόσύνδεσηςτηςολανζαπίνηςμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςήτανπερίπου93%με

εύροςσυγκέντρωσης7έως1.000ng/mlπερίπου.Hολανζαπίνησυνδέεταικυρίωςμετην

λευκωματίνηκαιτηνα

-όξινη-γλυκοπρωτεϊνη.

Παιδιατρικόςπληθυσμός

Έφηβοι(ηλικίας13έως17ετών):Οιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτηςολανζαπίνηςείναι

παρόμοιεςμεταξύτωνεφήβωνκαιτωνενήλικων.Στιςκλινικέςμελέτες,ομέσοςόροςέκθεσης

στηνολανζαπίνηήτανπερίπου27%υψηλότεροςστουςεφήβους.Οιδημογραφικέςδιαφορές

μεταξύτωνεφήβωνκαιτωνενηλίκωνπεριλαμβάνουντομειωμένοκατάμέσοόροβάρος

σώματος,ενώλιγότεροιέφηβοιήτανκαπνιστές.Οιπαράγοντεςαυτοίπιθανάσυμβάλουνστη

μεγαλύτερηκατάμέσοόροέκθεσηπουπαρατηρήθηκεστουςεφήβους.

5.3Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Oξεία(εφάπαξ-δόσης)τοξικότητα

Tασημείατηςαπότουστόματοςτοξικότηταςστατρωκτικάήτανχαρακτηριστικάτωνισχυρών

νευροληπτικώνφαρμάκων:μείωσητηςδραστηριότητας,κώμα,μυϊκόςτρόμος,κλονικοί

σπασμοί,σιελόρροιακαιμείωσητουσωματικούβάρους.Oιμέσεςθανατηφόρεςδόσειςήταν

περίπου210mg/kg(σεποντικούς)και175mg/kg(σεαρουραίους).Mεμονωμένεςαπότου

στόματοςδόσειςέως100mg/kgέγινανανεκτέςσεκύνεςχωρίςτηνεμφάνισηθανάτων.Tα

κλινικάσημείαπεριλάμβανανκαταστολή,αταξία,τρόμο,αύξησητουκαρδιακούρυθμού,

εργώδηαναπνοή,μύσηκαιανορεξία.Σεπιθήκους,εφάπαξαπότουστόματοςδόσειςέως100

mg/kgπροκάλεσανπλήρηκατάπτωσηκαισευψηλότερεςδόσεις,μερικήαπώλειατης

συνείδησης.

Tοξικότηταμετάαπόεπαναλαμβανόμενεςδόσεις

Σεμελέτεςδιαρκείαςμέχρι3μηνώνσεποντικούςκαιμέχρι1έτουςσεαρουραίουςκαικύνες,οι

κύριεςεπιδράσειςήτανκαταστολήτουKNΣ,αντιχολινεργικέςδράσειςκαιπεριφερικές

αιματολογικέςδιαταραχές.ΑναπτύχθηκεανοχήστηνκαταστολήτουKNΣ.Oιπαράμετροι

ανάπτυξηςμειώθηκανμετηχορήγησηυψηλώνδόσεων.Oιαναστρέψιμεςανεπιθύμητες

ενέργειεςοιοποίεςήτανσυμβατέςμετααυξημέναεπίπεδαπρολακτίνηςσεαρουραίους

περιλάμβανανμείωσητουβάρουςτωνωοθηκώνκαιτηςμήτραςκαιμορφολογικέςμεταβολέςτου

κολπικούεπιθηλίουκαιτουμαζικούαδένα.

Αιματολογικήτοξικότητα

Επιδράσειςστιςαιματολογικέςπαραμέτρουςπαρατηρήθηκανσεόλαταείδηζώων,

συμπεριλαμβανόμενωντωνδοσοεξαρτώμενωνμειώσεωντωντιμώντωνλευκώναιμοσφαιρίων

σεποντικούςκαιτωνμηειδικώνμειώσεωντωντιμώνλευκώναιμοσφαιρίωνσεαρουραίους.

Ωστόσο,δενπαρατηρήθηκεκυτταροτοξικότηταστομυελότωνοστών.Aναστρέψιμη

ουδετεροπενία,θρομβοκυτοπενίαήαναιμίαπαρατηρήθηκανσεορισμένουςκύνεςπουέλαβαν

δόσεις8ή10mg/kg/ημερησίως(συνολικήέκθεσησεολανζαπίνη(AUC)ήταν12-15πλάσια

αυτήςτουατόμουπουέλαβε12mgολανζαπίνης).Σεκύνεςπουέπασχαναπόκυτταροπενία,δεν

παρατηρήθηκανανεπιθύμητεςενέργειεςσταπρογεννητικά(αρχέγονα)κύτταρακαιστακύτταρα

πολλαπλασιασμούτουμυελούτωνοστών.

Tοξικότηταστηναναπαραγωγικήικανότητα

Hολανζαπίνηδενέχειτερατογόνεςεπιδράσεις.Hκαταστολήεπηρέασετηνικανότητα

ζευγαρώματοςτωναρρένωναρουραίων.Oιοιστρικοίκύκλοιεπηρεάσθηκανσεδόσεις1,1mg/kg

(3φορέςανώτερεςτηςμεγίστηςανθρώπινηςδόσης)καιοιπαράμετροιαναπαραγωγής

επηρεάσθηκανσεαρουραίουςπουέλαβανδόσεις3mg/kg(9φορέςανώτερεςτηςμεγίστης

ανθρώπινηςδόσης).Στουςαπογόνουςαρουραίωνπουέλαβανολανζαπίνη,παρατηρήθηκαν

καθυστερήσειςτηςανάπτυξηςτωνεμβρύωνκαιπαροδικέςμειώσειςτηςδραστηριότητάςτους.

Mεταλλαξιογένεση

Hολανζαπίνηδενπροκάλεσεμεταλλάξειςσεόλεςτιςτυπικέςδοκιμασίες,οιοποίες

περιλάμβανανδοκιμασίεςμετάλλαξηςσεβακτηρίδιακαιinvitroκαιinvivoδοκιμασίεςσε

θηλαστικά.

Kαρκινογένεση

Μεδεδομένατααποτελέσματατωνμελετώνσεποντικούςκαιαρουραίους,συμπεραίνεταιότιη

ολανζαπίνηδενέχεικαρκινογόνοδράση.

6.ΦAPMAKEYTIKEΣΠΛHPOΦOPIEΣ

6.1Κατάλογοςεκδόχων

Πυρήνας δισκίου :

Lactoseanhydrous

Microcrystallinecellulose

Crospovidone

Magnesiumstearate

Eπικάλυψηδισκίου:

ΔισκίαZypefar5mg,10mg:

Polyvinylalcohol

Titaniumdioxide(E171)

Talc

Lecithinsoya(E322)

Xanthangum(E415)

ΔισκίαZypefar20mg:

Polyvinylalcohol

Titaniumdioxide(E171)

Talc

Lecithinsoya(E322)

Xanthangum(E415)

IronoxideRed(E172)

6.2Ασυμβατότητες

Δενεφαρμόζεται

6.3Διάρκειαζωής

3χρόνια

6.4Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηνφύλαξητουπροϊόντος

Δενυπάρχουνειδικέςοδηγίεςδιατήρησηςγιατοπροϊόναυτό.

6.5Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

ΕπικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκίασυσκευασμένασεκυψέλεςαπόAluminium/Aluminiumσε

συσκευασίεςτων7,28,56δισκίων.

Μπορείναμηνκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

6.6Iδιαίτερεςπροφυλάξειςαπόρριψης

Καμίαειδικήυποχρέωση

7.ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣAΔEIΑΣKYKΛOΦOPIAΣ

SPECIFARABEE

ης Οκτωβρίου1

ΑγίαΒαρβάρα

12351,Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ:2105401500

E-mail: info@specifar.gr

8.APIΘMΟΣ(OI)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5mg:57297/23-8-2010

10mg:57299/23-8-2010

20mg:57300/23-8-2010

9.HMEPOMHNIAΠPΩTHΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣAΔEIAΣ

23-8-2010

10.HMEPOMHNIAANAΘEΩPHΣHΣTOYKEIMENOY

23-8-2010

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες