ZYON 20MG/TAB TAB

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
26-09-2022
Δραστική ουσία:
PRAVASTATIN
Διαθέσιμο από:
ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
C10AA03
Δοσολογία:
20MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΣΚΙΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2637101

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων284,15562Χολαργός ΑΘΗΝΑ,6-5-2005

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:28047

Δ/νσηΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων

Πληροφορίες:Δ.ΤΣΑΝΤΕ

Τηλέφωνο:210-6507200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:ΚαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςκαιΦύλλοΟδηγιών

για

τοΧρήστηφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουνδραστικό

συστατικό

PRAVASTATINSODIUM.

΄Έχοντεςυπόψη:

α)Τιςδιατάξειςτουάρθρου8τηςκοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6/9392/91“Περί

εναρμόνισηςτηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέα

τηςκυκλοφορίας………..τωνφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων”,

β)Τηνυπ’αριθμ.:2044/13-1-2005ΑπόφασηΠροέδρουΔΣ/ΕΟΦ

(ΦΕΚ.75/24-1-2005)‘’ΠερίμεταβίβασηςαρμοδιοτήτωνστουςΔιευθυντέςτου

ΕΟΦ’’,

γ)ΤηΓνωμάτευσητουΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεωναρ.Φ-31/25-2-2005

(ΔιαδικασίαΑμοιβαίαςΑναγνώρισης–ΤροποποίησητύπουΙΙ

Νο.FR/H/0252/001-003/II/001)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων

πουπεριέχουνδραστικόσυστατικόPRAVASTATINSODIUM,ορίζεταιωςεξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

PRAVASTATIN

Πραβαστατίνηνατριούχος

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθεδισκίοπεριέχειπραβαστατίνηνατριούχο.

Γιαταέκδοχα,βλέπελήμμα6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκίο.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Υπερχοληστερολαιμία

Θεραπείατηςπρωτογενούςυπερχοληστερολαιμίαςήτηςμικτήςδυσλιπιδαιμίαςως

βοήθηματηςδίαιτας,ότανηδίαιτακαιάλλεςμηφαρμακευτικέςαγωγές(π.χ.άσκηση,

μείωσηβάρους)είναιανεπαρκείς.

Πρωτογενήςπρόληψη

Μείωσητηςκαρδιαγγειακήςθνησιμότηταςκαιτηςνοσηρότηταςσεασθενείςμεμέτρια

ήσοβαρήυπερχοληστερολαιμίακαιμευψηλόκίνδυνοενόςαρχικούκαρδιαγγειακού

συμβάματος,ωςβοήθημαστηδίαιτα(βλέπελήμμα5.1).

Δευτερογενήςπρόληψη

Μείωσητηςκαρδιαγγειακήςθνησιμότηταςκαιτηςνοσηρότηταςσεασθενείςμε

ιστορικόεμφράγματοςτουμυοκαρδίουήασταθήστηθάγχηκαιμεφυσιολογικάή

αυξημέναεπίπεδαχοληστερόληςωςσυμπληρωματικότηςδιόρθωσηςάλλων

παραγόντωνκινδύνου(βλέπελήμμα5.1).

Μετάαπόμεταμόσχευση

Μείωσητηςμετάτηνμεταμόσχευσηυπερλιπιδαιμίαςσεασθενείςπουλαμβάνουν

ανοσοκατασταλτικήθεραπείαμετάαπόμεταμόσχευσηολόκληρουοργάνου(βλέπε

παραγράφους4.2,4.5και5.1).

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

ΠριναπότηνέναρξηθεραπείαςμετοPRAVACHOL,οιδευτερογενείςαιτίες

υπερχοληστερολαιμίαςθαπρέπεινααποκλείονταικαιοιασθενείςθαπρέπεινα

υποβάλλονταισεκλασικήδίαιταμείωσηςλιπιδίωνπουθαπρέπεινασυνεχισθείκατά

τηδιάρκειατηςθεραπείας.

ΤοPRAVASTATINχορηγείταιαπότοστόμαμιαφοράτηνημέρακατάπροτίμησητο

βράδυμεήχωρίςτροφή.

Υπερχοληστερολαιμία:τοπροτεινόμενοεύροςδόσηςείναι10-40mgμιαφοράτην

ημέρα.Ηθεραπευτικήανταπόκρισηπαρατηρείταιεντόςμιαςεβδομάδαςκαιη

πλήρηςδράσηενόςδοσολογικούσχήματοςπαρατηρείταιεντόςτεσσάρων

εβδομάδων,επομένωςθαπρέπειναγίνεταιπεριοδικόςπροσδιορισμόςτωνλιπιδίων

καιηδόσηναρυθμίζεταιανάλογα.Ημέγιστηημερήσιαδόσηείναι40mg.

Καρδιαγγειακήπρόληψη:σεόλεςτιςμελέτεςπρόληψηςτηςνοσηρότηταςκαιτης

θνησιμότητας,ημόνηαρχικήδόσηκαιδόσησυντήρησηςπουμελετήθηκεείναιαυτή

των40mgημερησίως.

Δοσολογίαμετάαπόμεταμόσχευση:μετάτημεταμόσχευσηοργάνου,

συνιστάταισεασθενείςπουλαμβάνουνανοσοκατασταλτικήθεραπείααρχικήδόση

20mgημερησίως(βλέπελήμμα4.5).Μεβάσητηνανταπόκρισητωντιμώντων

λιπιδίων,ηδόσημπορείναρυθμισθείμέχρικαιτα40mgκάτωαπόστενήιατρική

παρακολούθηση(βλέπελήμμα4.5).

Παιδιάκαιέφηβοι(8-18χρονών)μεετερόζυγοοικογενήυπερχοληστερολαιμία:

τοσυνιστώμενοεύροςδόσηςείναι10-20mgμιαφοράτηνημέραμεταξύ8και13

χρονώνκαθώςδόσειςμεγαλύτερεςτων20mgδενέχουνμελετηθείστονπληθυσμό

αυτόκαι10-40mgτηνημέραμεταξύ14και18χρονών(γιαπαιδιάκαιέφηβεςμε

δυνατότητακυοφορίας,βλέπελήμμα4.6,γιατααποτελέσματατηςμελέτηςβλέπε

λήμμα5.1).

Ηλικιωμένοιασθενείς:δενείναιαπαραίτητοναγίνεταιρύθμισητηςδόσηςστους

ασθενείςαυτούςεκτόςεάνυπάρχουνπροδιαθεσικοίπαράγοντεςκινδύνου(βλέπε

λήμμα4.4).

Νεφρικήήηπατικήδυσλειτουργία:αρχικήδόσητων10mgτηνημέρασυνιστάται

σεασθενείςμεμέτριαήσοβαρήνεφρικήδυσλειτουργίαήμεσημαντικήηπατική

δυσλειτουργία.Ηδόσηθαπρέπειναρυθμίζεταισύμφωναμετηνανταπόκρισητων

τιμώντωνλιπιδίωνκαικάτωαπόιατρικήπαρακολούθηση.

Συνυπάρχουσαθεραπεία:ηδράσητουPRAVASTATINγιατημείωσητωνλιπιδίων

στηνολικήχοληστερόληκαιστηνLDL-χοληστερόληεπαυξάνεταιότανσυνδυάζεται

μεμιαρητίνηπουδεσμεύειχολικάοξέα(π.χ.χολεστυραμίνη,κολεστιπόλη).Το

PRAVASTATINπρέπειναχορηγείταιπρινήτουλάχιστοντέσσεριςώρεςμετάτη

ρητίνη(βλέπελήμμα4.5).

Σεασθενείςπουλαμβάνουνκυκλοσπορίνημεήχωρίςάλλαανοσοκατασταλτικά

φαρμακευτικάπροϊόντα,ηθεραπείαπρέπειναξεκινάμε20mgπραβαστατίνης

ημερησίωςκαιηρύθμισηστα40mgναγίνεταιμεπροσοχή(βλέπελήμμα4.5).

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησίαστηδραστικήουσίαήκάποιοαπόταέκδοχα.

Ενεργόςηπατικήνόσοςπεριλαμβάνουσαανεξήγηταεμμένουσεςυψηλέςτιμές

τωντρανσαμινασώντουορούπάνωαπό3φορέςτοανώτατοφυσιολογικόόριο

(ULN)(βλέπελήμμα4.4).

Κύησηκαιγαλουχία(βλέπελήμμα4.6).

4.4 Ειδικέςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Ηπραβαστατίνηδενέχειαξιολογηθείσεασθενείςμεομόζυγηοικογενή

υπερχοληστερολαιμία.Ηθεραπείαδενείναιηαρμόζουσαότανη

υπερχοληστερολαιμίαοφείλεταιστηναύξησητηςHDL-χοληστερόλης.

ΌπωςκαιγιαάλλουςαναστολείςτηςαναγωγάσηςHMG-CoA,οσυνδυασμός

πραβαστατίνηςμεφιμπράτεςδενσυνιστάται.

Πριναπότηνέναρξητηςθεραπείαςσεπαιδιάπριναπότηνήβη,ησχέση

οφέλους/κινδύνουτηςθεραπείαςπρέπεινααξιολογείταιπροσεκτικάαπότογιατρό.

Ηπατικέςδιαταραχές:όπωςκαιμεάλλουςπαράγοντεςπουμειώνουνταλιπίδια,

έχειπαρατηρηθείμέτριααύξησητωνεπιπέδωντωνηπατικώντρανσαμινασών.Στην

πλειοψηφίατωνπεριπτώσεων,ταεπίπεδατωνηπατικώντρανσαμινασώνέχουν

επιστρέψειστηναρχικήτουςτιμήχωρίςναχρειασθείηδιακοπήτηςθεραπείας.

Ιδιαίτερηπροσοχήπρέπειναδίδεταισεασθενείςπουπαρουσιάζουναυξημένα

επίπεδατρανσαμινασώνκαιηθεραπείαθαπρέπειναδιακόπτεταιεάνοιαυξήσεις

στηναμινοτρανσφεράσητηςαλανίνης(ALT)καιστηνασπαρτικήαμινοτρανσφεράση

(AST)ξεπεράσουνκατάτρειςφορέςτοανώτατοφυσιολογικόόριοκαιεμμένουν.

Θαπρέπειναδίδεταιπροσοχήότανηπραβαστατίνηχορηγείταισεασθενείςμε

ιστορικόηπατικήςνόσουήμεγάληπρόσληψηαλκοόλης.

Μυϊκέςδιαταραχές:όπωςκαιμεάλλουςαναστολείςτηςαναγωγάσηςHMG-CoA

(στατίνες),ηπραβαστατίνηέχεισχετισθείμεεμφάνισημυαλγίας,μυοπάθειας,και

πολύσπάνιαμεραβδομυόλυση.Ημυοπάθειαθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησε

όποιονασθενήβρίσκεταισεθεραπείαμεστατίνηκαιπαρουσιάσειανεξήγηταμυϊκά

συμπτώματαόπωςπόνοςήευαισθησία,μυϊκήαδυναμίαήμυϊκέςκράμπες.Στις

περιπτώσειςαυτέςθαπρέπειναπροσδιορίζονταιταεπίπεδατηςκινάσηςτης

κρεατίνης(CK)(βλέπεπαρακάτω).Ηθεραπείαμεστατίνηθαπρέπειναδιακόπτεται

προσωρινάότανταεπίπεδατηςCKείναι>5xανώταταφυσιολογικάόρια(ULN)ή

ότανυπάρχουνσοβαράκλινικάσυμπτώματα.Πολύσπάνια(σεπερίπου1

περίπτωσηανά100.000έτηασθενών),παρουσιάζεταιραβδομυόλυσημεήχωρίς

δευτεροπαθήνεφρικήανεπάρκεια.

Ηραβδομυόλυσηείναιμιαοξείαδυνητικάθανατηφόροςκατάστασητωνσκελετικών

μυώνπουμπορείνααναπτυχθείσεοποιαδήποτεστιγμήκατάτηδιάρκειατης

θεραπείαςκαιηοποίαχαρακτηρίζεταιαπόμαζικήκαταστροφήτωνμυών

σχετιζόμενημεμείζονααύξησητηςCK(συνήθως>30ή40xULN)πουοδηγείσε

μυοσφαιρινουρία.

Οκίνδυνοςμυοπάθειαςμετιςστατίνεςφαίνεταιναείναιεξαρτώμενοςαπότην

έκθεσησεαυτέςκαιγι'αυτόμπορείναποικίλειμετασυγκεκριμέναφάρμακα(λόγω

τηςλιποφιλίαςκαιφαρμακοκινητικώνδιαφορών),περιλαμβανομένηςκαιτηςδόσης

τουςκαιτηςδυνατότηταςαλληλεπίδρασήςτουςμεάλλαφάρμακα.Ανκαιδεν

υπάρχειμυϊκήαντένδειξηγιατησυνταγογράφησημιαςστατίνηςορισμένοι

προδιαθεσικοίπαράγοντεςμπορείνααυξήσουντονκίνδυνομυϊκήςτοξικότηταςκαι

επομένωςναδικαιολογήσουντηνπροσεκτικήαξιολόγησητουοφέλους/κινδύνουκαι

τηνιδιαίτερηκλινικήπαρακολούθηση.Στουςασθενείςαυτούς,ενδείκνυταιημέτρηση

τηςCKπριντηνέναρξητηςθεραπείαςμεστατίνη(βλέπεπαρακάτω).

Οκίνδυνοςκαιησοβαρότητατωνμυϊκώνδιαταραχώνκατάτηδιάρκειατης

θεραπείαςμεστατίνηαυξάνεταιμετησυγχορήγησηφαρμάκωνπουαλληλεπιδρούν.

Ηχρήσηφιμπράτωνμόνωντουςσχετίζεταισποραδικάμεμυοπάθεια.Ηταυτόχρονη

χρήσημιαςστατίνηςμεφιμπράτες,θαπρέπειγενικάνααποφεύγεται.Η

συγχορήγησηστατινώνκαινικοτινικούοξέος,θαπρέπειναχρησιμοποιείταιμε

προσοχή.Μιααύξησηστηνεπίπτωσητηςμυοπάθειαςέχειεπίσηςπεριγραφείσε

ασθενείςπουελάμβανανάλλεςστατίνεςσεσυνδυασμόμεαναστολείςτου

μεταβολισμούτουκυτοχρώματοςΡ450.Αυτόμπορείναπροκληθείαπό

φαρμακοκινητικέςαλληλεπιδράσειςπουδενέχουντεκμηριωθείγιατηνπραβαστατίνη

(βλέπελήμμα4.5).Ότανταμυϊκάσυμπτώματασχετίζονταιμετηθεραπείαμε

στατίνη,συνήθωςυποχωρούνμετάτηδιακοπήτης.

Μέτρησητηςκινάσηςτηςκρεατίνηςκαιερμηνεία:

Ηπαρακολούθησηρουτίναςτηςκινάσηςτηςκρεατίνης(CK)ήταεπίπεδαάλλων

μυϊκώνενζύμων,δενσυνιστάταισεασυμπτωματικούςασθενείςπουλαμβάνουν

θεραπείαμεστατίνες.Ωστόσο,ημέτρησητηςCKσυνιστάταιπριναπότηνέναρξη

τηςθεραπείαςμεστατίνησεασθενείςμεειδικούςπροδιαθεσικούςπαράγοντεςκαισε

ασθενείςπουαναπτύσσουνμυϊκάσυμπτώματακατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμε

στατίνη,όπωςπεριγράφεταιπαρακάτω.ΕάνταεπίπεδατηςCKείναισημαντικά

αυξημένακατάτηνέναρξητηςθεραπείας(>5xULN),ταεπίπεδατηςCKθαπρέπει

ναεπαναπροσδιορισθούνπερίπου5έως7ημέρεςαργότεραγιαναεπιβεβαιωθούν

τααποτελέσματα.Ότανμετρούνται,ταεπίπεδατηςCKθαπρέπειναερμηνεύονται

μέσαστοπλαίσιοάλλωνδυνητικώνπαραγόντωνπουμπορείναπροκαλέσουν

παροδικήμυϊκήκάκωση,όπωςεπίπονηεξάσκησηήμυϊκότραύμα.

Πριναπότηνέναρξητηςθεραπείας:θαπρέπειναδίδεταιπροσοχήσεασθενείςμε

προδιαθεσικούςπαράγοντεςόπωςνεφρικήδυσλειτουργία,υποθυρεοειδισμό,

προηγούμενοιστορικόμυϊκήςτοξικότηταςμεστατίνηήφιμπράτη,προσωπικόή

οικογενέςιστορικόκληρονομικώνμυϊκώνδιαταραχών,ήκατάχρησηοινοπνεύματος.

ΣτιςπεριπτώσειςαυτέςθαπρέπειναμετρώνταιταεπίπεδατηςCKπριναπότην

έναρξητηςθεραπείας.ΗμέτρησητηςCKθαπρέπειεπίσηςναεξετάζεταιπριναπό

τηνέναρξητηςθεραπείαςατόμωνμεγαλύτερωντων70ετώνιδιαίτεραπαρουσία

άλλωνπροδιαθεσικώνπαραγόντωνσεαυτήτηνκατηγορίατουπληθυσμού.Εάντα

επίπεδατηςCKείναισημαντικάαυξημένα(>5xULN)κατάτηνέναρξη,ηθεραπεία

δενθαπρέπειναξεκινήσεικαιτααποτελέσματαθαπρέπεινα

επαναπροσδιορισθούνμετάαπό5-7ημέρες.ΤαεπίπεδατηςCKκατάτηνέναρξητης

θεραπείαςμπορείεπίσηςναφανούνχρήσιμασαναναφοράσεπερίπτωση

μεταγενέστερηςαύξησηςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεστατίνη.

Κατάτηδιάρκειατηςθεραπείας:θαπρέπεινασυστηθείστουςασθενείςνα

αναφέρουναμέσωςανεξήγητομυϊκόπόνο,ευαισθησία,αδυναμίαήκράμπες.Στις

περιπτώσειςαυτέςθαπρέπειναπροσδιορίζονταιταεπίπεδατηςCK.Εάνανιχνευτεί

φανεράαυξημένοεπίπεδοCK(>5xULN),ηθεραπείαμεστατίνηθαπρέπεινα

διακοπεί.Ηδιακοπήτηςθεραπείαςθαπρέπειεπίσηςναεξετάζεταιεάνταμυϊκά

συμπτώματαείναισοβαράκαιπροκαλούνκαθημερινήταλαιπωρία,ακόμηκαιανη

αύξησητηςCKπαραμένει≤5xULN.Εάντασυμπτώματαυποχωρήσουνκαιτα

επίπεδατηςCKεπιστρέψουνσταφυσιολογικά,τότεηεπανέναρξητηςθεραπείαςμε

στατίνημπορείναεξετασθείσεχαμηλότερηδόσηκαιμεστενήπαρακολούθηση.Εάν

σετέτοιονασθενήυπάρχειυποψίακληρονομικήςμυϊκήςνόσου,δενσυνιστάταιη

επανέναρξητηςθεραπείαςμεστατίνη.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόντακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης

Φιμπράτες:ηχρήσηφιμπράτωνμόνωντουςσχετίζεταισποραδικάμεμυοπάθεια.

Αυξημένοςκίνδυνοςανεπιθύμητωνενεργειώνσχετιζόμενωνμετουςμύες,

συμπεριλαμβανομένηςκαιτηςραβδομυόλυσης,έχουναναφερθείόταν

συγχορηγούνταιφιμπράτεςμεάλλεςστατίνες.Οιανεπιθύμητεςαυτέςενέργειεςδεν

μπορούννααποκλεισθούνμετηνπραβαστατίνη,επομένωςηταυτόχρονηχρήση

πραβαστατίνηςκαιφιμπράτων(π.χ.γεμφιβροζίλη,φαινοφιβράτη)θαπρέπειγενικώς

νααποφεύγεται(βλέπελήμμα4.4).Εάνοσυνδυασμόςαυτόςθεωρηθείαπαραίτητος,

απαιτείταιπροσεκτικήκλινικήπαρακολούθησηκαιπαρακολούθησητηςCKτων

ασθενώνστουςοποίουςχορηγείταιτέτοιααγωγή.

Χολεστυραμίνη/Κολεστιπόλη:ταυτόχρονηχορήγησηείχεωςαποτέλεσματηνκατά

40έως50%μείωσητηςβιοδιαθεσιμότηταςτηςπραβαστατίνης.Δενυπάρχεικλινικά

σημαντικήμείωσητηςβιοδιαθεσιμότηταςήτηςθεραπευτικήςδράσηςτης,ότανη

πραβαστατίνηχορηγήθηκεμιαώραπρινήτέσσεριςώρεςμετάτηχολεστυραμίνηή

μιαώραπριντηνκολεστιπόλη(βλέπελήμμα4.2).

Κυκλοσπορίνη:ταυτόχρονηχορήγησηπραβαστατίνηςκαικυκλοσπορίνηςοδηγεί

σεκατά4περίπουφορέςαύξησητηςσυστηματικήςέκθεσηςτηςπραβαστατίνης.Σε

ορισμένουςασθενείςωστόσο,ηαύξησητηςέκθεσηςτηςπραβαστατίνηςμπορείνα

είναιμεγαλύτερη.Συνιστάταιηκλινικήκαιβιοχημικήπαρακολούθησητωνασθενών

πουλαμβάνουναυτότοσυνδυασμό(βλέπελήμμα4.2).

Βαρφαρίνηκαιάλλααπότουστόματοςαντιπηκτικά:οιπαράμετροι

βιοδιαθεσιμότηταςστησταθερήκατάστασηγιατηνπραβαστατίνηδενάλλαξανμετά

τηχορήγησημεβαρφαρίνη.Χρόνιαλήψητωνδύοπροϊόντωνδενπροκάλεσε

αλλαγέςστηναντιπηκτικήδράσητηςβαρφαρίνης.

ΠροϊόνταπουμεταβολίζονταιαπότοκυτόχρωμαP450:ηπραβαστατίνηδεν

μεταβολίζεταισεκλινικάσημαντικόβαθμόαπότοσύστηματουκυτοχρώματοςP450.

Γι'αυτόταπροϊόνταπουμεταβολίζονταιαπό,ήαναστολείςτουσυστήματοςτου

κυτοχρώματοςP450μπορείναπροστεθούνσεένασταθερόσχήμαπραβαστατίνης

χωρίςτηνπρόκλησησημαντικώναλλαγώντωνεπιπέδωνπραβαστατίνηςστοαίμα,

όπωςέχειπαρατηρηθείμεάλλεςστατίνες.Ηαπουσίασημαντικώνφαρμακοκινητικών

αλληλεπιδράσεωνμετηνπραβαστατίνηέχειειδικάπαρουσιασθείγιααρκετά

προϊόντα,ιδιαίτεραγι'αυτάπουείναιυποστρώματα/αναστολείςτουCYP3A4,π.χ.

διλτιαζέμη,βεραπαμίλη,ιτρακοναζόλη,κετοκοναζόλη,αναστολείςτηςπρωτεάσης,

χυμόςγκρέϊπφρουτ,καιαναστολείςτουCYP2C9,(π.χ.φλουκοναζόλη).

Σεδύοάλλεςμελέτεςαλληλεπίδρασηςμεπραβαστατίνηκαιερυθρομυκίνη,

παρατηρήθηκεστατιστικάσημαντικήαύξησητηςAUC(70%)καιτηςC

(121%)της

πραβαστατίνης.Σεμιαπαρόμοιαμελέτημεκλαριθρομυκίνη,παρατηρήθηκεμια

στατιστικάσημαντικήαύξησητηςAUC(110%)καιτηςC

(127%).

Ανκαιοιαλλαγές

αυτέςήτανμικρές,θαπρέπειναδίδεταιπροσοχήότανσυνδυάζονταιη

πραβαστατίνημεερυθρομυκίνηήκλαριθρομυκίνη.

Άλλαπροϊόντα:σεμελέτεςαλληλεπίδρασηςκαμίαστατιστικάσημαντικήδιαφορά

στηβιοδιαθεσιμότηταδενπαρατηρήθηκεότανχορηγήθηκεπραβαστατίνημε

ακετυλοσαλικυλικόοξύ,αντιόξινα(ότανχορηγούνταιμιαώραπριναπότην

πραβαστατίνη),νικοτινικόοξύήprobucol.

4.6 Kύησηκαιγαλουχία

Κύηση:ηπραβαστατίνηαντενδείκνυταικατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιθα

πρέπειναχορηγείταισεγυναίκεςμεδυνατότητανακυοφορήσουνμόνοόταντέτοιες

ασθενείςείναιαπίθανονασυλλάβουνκαιέχουνπληροφορηθείγιατονπιθανό

κίνδυνο.Ιδιαίτερηπροσοχήσυνιστάταισεέφηβεςμεδυνατότητακυοφορίαςώστενα

διασφαλισθείησωστήκατανόησητουπιθανούκινδύνουπουσχετίζεταιμετη

θεραπείαπραβαστατίνηςκατάτηδιάρκειατηςκύησης.Εάνμιαασθενής

προγραμματίζειναμείνειέγκυοςήμείνειέγκυος,ογιατρόςθαπρέπειναενημερωθεί

αμέσωςκαιηπραβαστατίνηναδιακοπείλόγωτουπιθανούκινδύνουγιατοέμβρυο.

Γαλουχία:μιαμικρήποσότηταπραβαστατίνηςαπεκκρίνεταιστοανθρώπινογάλα,γι'

αυτόηπραβαστατίνηαντενδείκνυταικατάτηδιάρκειατουθηλασμού(βλέπελήμμα

4.3).

4.7 Επιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανών

Ηπραβαστατίνηέχειαμελητέαήκαθόλουεπίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαι

χειρισμούμηχανών.Ωστόσο,ότανοδηγείτεοχήματαήχρησιμοποιείτεμηχανές,θα

πρέπειναλαμβάνετευπόψησαςότιμπορείκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςνα

εμφανισθείζάλη.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Οισυχνότητεςτωνανεπιθύμητωνενεργειώνέχουνκαταταγείσύμφωναμετα

ακόλουθα:πολύσυχνές(≥1/10),συχνές(≥1/100,<1/10),όχισυχνές(≥1/1.000,

<1/100),σπάνιες(≥1/10.000,<1/1.000),πολύσπάνιες(<1/10.000).

Κλινικέςμελέτες:τοPRAVASTATINέχειμελετηθείστα40mgσεεπτά

τυχαιοποιημένεςδιπλά-τυφλέςελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακομελέτες,που

περιελάμβανανπερισσότερουςαπό21.000ασθενείς,οιοποίοιέλαβανπραβαστατίνη

(n=10.764)ήεικονικόφάρμακο(n=10.719),πουαντιπροσωπεύουνπερισσότερα

από47.000χρόνιαασθενώνέκθεσηςστηνπραβαστατίνη.Περισσότεροιαπό19.000

ασθενείςπαρακολουθήθηκανκατάμέσητιμήγια4,8-5,9έτη.

Οιακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςέχουναναφερθεί.Καμίααπόαυτέςδενσυνέβη

σεποσοστόμεγαλύτεροτου0,3%στηνομάδατηςπραβαστατίνηςσεσύγκρισημε

τηνομάδατουεικονικούφαρμάκου.

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:

Όχισυχνές:ζάλη,κεφαλαλγία,διαταραχήύπνου,αϋπνία

Οφθαλμικέςδιαταραχές:

Όχισυχνές:διαταραχήτηςόρασης(περιλαμβανομένωνθάμβουςοράσεωςκαι

διπλωπίας)

Γαστρεντερικέςδιαταραχές:

Όχισυχνές:δυσπεψία/αίσθημακαύσου,κοιλιακόάλγος,ναυτία/έμετος,

δυσκοιλιότητα,διάρροια,μετεωρισμός

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού:

Όχισυχνές:κνησμός,εξάνθημα,κνίδωση,ανωμαλίατουτριχωτούτης

κεφαλής/τριχοφυΐας(περιλαμβανομένηςτηςαλωπεκίας)

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρωνοδών:

Όχισυχνές:ανώμαληούρηση(περιλαμβανομένωνδυσουρίας,συχνουρίας,

νυκτουρίας)

Διαταραχέςτουαναπαραγωγικούσυστήματοςκαιτουμαστού:

Όχισυχνές:σεξουαλικήδυσλειτουργία

Γενικέςδιαταραχές

Όχισυχνές:κόπωση

Συμβάματαιδιαίτερηςκλινικήςσημασίας

Σκελετικοίμύες:έχουναναφερθείσεκλινικέςδοκιμές,επιπτώσειςστουςσκελετικούς

μύες,όπωςπ.χ.μυοσκελετικόςπόνοςσυμπεριλαμβανομένηςαρθραλγίας,μυϊκές

κράμπες,μυαλγία,μυϊκήαδυναμίακαιαυξημέναεπίπεδαCK.Τοποσοστότης

μυαλγίας(1,4%γιατηνπραβαστατίνηέναντι1,4%γιατοεικονικόφάρμακο)καιτης

μυϊκήςαδυναμίας(0,1%γιατηνπραβαστατίνηέναντι<0,1%γιατοεικονικό

φάρμακο)καθώςκαιησυχνότηταεμφάνισηςτουεπιπέδουτηςCK>3xULNκαι

>10xULNστιςCARE,WOSCOPSκαιLIPIDήτανπαρόμοιομεαυτόγιατοεικονικό

φάρμακο(1,6%γιατηνπραβαστατίνηέναντι1,6%γιατοεικονικόφάρμακοκαι1,0%

γιατηνπραβαστατίνηέναντι1,0%γιατοεικονικόφάρμακο,αντίστοιχα)(βλέπε

λήμμα4.4).

Επιδράσειςστοήπαρ:έχουναναφερθείαυξήσειςτωντρανσαμινασώνορού.Στις

τρειςμακροχρόνιες,ελεγχόμενεςμεεικονικόφάρμακοκλινικέςμελέτεςCARE,

WOSCOPSκαιLIPID,χαρακτηριστικέςανωμαλίεςτηςALTκαιτηςAST(>3xULN)

παρατηρήθηκανμεπαρόμοιασυχνότητα(≤1,2%)καιστιςδύοομάδεςθεραπείας.

Μετάτηνκυκλοφορία

Επιπλέοντωνπαραπάνω,ταπαρακάτωανεπιθύμητασυμβάματαέχουναναφερθεί

κατάτηδιάρκειατηςεμπειρίαςμετάτηνκυκλοφορίατηςπραβαστατίνης:

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος

Πολύσπάνιες:περιφερικήπολυνευροπάθεια,ιδιαιτέρωςεάνχρησιμοποιείταιγια

μεγάλοχρονικόδιάστημα,παραισθησία

Διαταραχέςτουανοσοποιητικούσυστήματος

Πολύσπάνιες:αντιδράσειςυπερευαισθησίας:αναφυλαξία,αγγειοοίδημα,σύνδρομο

προσομοιάζονπροςερυθηματώδηλύκο

Γαστρεντερικέςδιαταραχές:

Πολύσπάνιες:παγκρεατίτιδα

Διαταραχέςτουήπατοςκαιτωνχοληφόρων:

Πολύσπάνιες:ίκτερος,ηπατίτιδα,κεραυνοβόλοςηπατικήνέκρωση

Διαταραχέςτουμυοσκελετικούσυστήματοςκαιτουσυνδετικούιστού

Πολύσπάνιες:ραβδομυόλυση,πουμπορείνασχετισθείμεοξείανεφρικήανεπάρκεια

δευτερογενώςωςπροςμυοσφαιρινουρία,μυοπάθεια(βλέπελήμμα4.4).

Μεμονωμένεςπεριπτώσειςδιαταραχώντένοντα,μερικέςφορέςμεεπιπλοκήρήξης.

4.9 Υπερδοσολογία

Μέχριστιγμήςυπάρχειπεριορισμένηεμπειρίαμευπερδοσολογίαπραβαστατίνης.

Δενυπάρχειειδικήθεραπείασεπερίπτωσηυπερδοσολογίας.Σεπερίπτωση

υπερδοσολογίαςοασθενήςθαπρέπεινααντιμετωπίζεταισυμπτωματικάκαινα

λαμβάνονταιυποστηρικτικάμέτραόπωςαπαιτείται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΈΣΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:παράγοντεςπουμειώνουνταλιπίδιατου

ορού/μειωτικάχοληστερόληςκαιτριγλυκεριδίων/αναστολείςτηςαναγωγάσηςHMG-

CoA,κωδικόςATC:C10AA03.

Μηχανισμόςδράσης:

Ηπραβαστατίνηείναιέναςανταγωνιστικόςαναστολέαςτηςαναγωγάσηςτου3-

υδρόξυ-3-μεθυλογλουταρυλικού-συνενζύμουΑ(HMG-CoA),τουενζύμουπου

καταλύειτοπρώιμο,καθοριστικότηςταχύτητας,στάδιοτηςβιοσύνθεσηςτης

χοληστερόλης,καιεπιτυγχάνειτηνυπολιπιδαιμικήτηςδράσημεδύοτρόπους.

Πρώτον,μετηναναστρέψιμηκαιειδικήανταγωνιστικήαναστολήτηςαναγωγάσης

HMG-CoA,επιτυγχάνειμέτριαμείωσητηςσύνθεσηςενδοκυτταρικήςχοληστερόλης.

ΑυτόέχειωςαποτέλεσματηναύξησητωνυποδοχέωντηςLDL-χοληστερόληςστην

επιφάνειατωνκυττάρωνκαιτονενισχυμένοκαταβολισμό,μέσωτωνυποδοχέωνκαι

κάθαρσητηςLDL-χοληστερόληςτηςκυκλοφορίας.

Δεύτερον,ηπραβαστατίνηπαρεμποδίζειτηνπαραγωγήLDLπαρεμποδίζονταςτην

ηπατικήσύνθεσητηςVLDL-χοληστερόλης,δηλαδήτηνπρόδρομοουσίατηςLDL-

χοληστερόλης.

Τόσοσευγιείςόσοκαισεασθενείςμευπερχοληστερολαιμία,ηνατριούχος

πραβαστατίνημειώνειτιςακόλουθεςτιμέςλιπιδίων:ολικήχοληστερόλη,LDL-

χοληστερόλη,απολιποπρωτεΐνηΒ,VLDL-χοληστερόληκαιτριγλυκερίδια,ενώη

HDL-χοληστερόληκαιηαπολιποπρωτεΐνηΑ,αυξάνονται.

Κλινικήαποτελεσματικότητα:

Πρωτογενήςπρόληψη

Ημελέτη"WestofScotlandCoronaryPreventionStudy(WOSCOPS)"ήταν

τυχαιοποιημένηδιπλά-τυφλή,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακο,μεταξύ6.595

αρρένωνασθενώνηλικίαςαπό45έως64ετώνμεμέτριαέωςσοβαρή

υπερχοληστερολαιμία(LDL-C:155-232mg/dl[4,0-6,0mmol/l]καιχωρίςιστορικό

εμφράγματοςτουμυοκαρδίου,στουςοποίουςχορηγήθηκεθεραπείαγιαμέση

διάρκεια4,8έτημεημερήσιαδόση40mgπραβαστατίνηςήεικονικούφαρμάκουως

συμπληρωματικούτηςδίαιτας.Στουςασθενείςπουέλαβανπραβαστατίνητα

αποτελέσματαέδειξαν:

μιαμείωσητουκινδύνουθνησιμότηταςαπόστεφανιαίανόσοκαιμη

θανατηφόροέμφραγματουμυοκαρδίου(ημείωσητουσχετικούκινδύνουRRR

ήταν31%,p=0,0001μεαπόλυτοκίνδυνο7,9%στηνομάδατουεικονικού

φαρμάκου,και5,5%στουςασθενείςπουχορηγήθηκεπραβαστατίνη),ηδράση

σεαυτούςτουςαθροιστικούςρυθμούςκαρδιαγγειακώνσυμβαμάτωνείναι

φανερήήδηαπότους6μήνεςθεραπείας,

μιαμείωσηστοσυνολικόαριθμόθανάτωναπόκαρδιαγγειακόσύμβαμα(RRR

32%,p=0,03),

ότανοιπαράγοντεςκινδύνουελήφθησανυπόψη,παρατηρήθηκεRRR24%

(p=0,039)στησυνολικήθνησιμότηταμεταξύτωνασθενώνστουςοποίους

χορηγήθηκεπραβαστατίνη,

μιαμείωσητουσχετικούκινδύνουυποβολήςσεδιαδικασίαεπαναγγείωσηςτου

μυοκαρδίου(επέμβασηπαρακαμπτηρίουμοσχεύματοςτηςστεφανιαίας

αρτηρίαςήστεφανιαίααγγειοπλαστική)κατά37%(p=0,009)καιστεφανιαίας

αγγειογραφίαςκατά31%(p=0,007).

Ηωφέλειατηςθεραπείαςμεταπροαναφερόμενακριτήριαδενείναιγνωστήσε

ασθενείςάνωτων65ετών,πουδενμπορούσανναπεριληφθούνστημελέτη.

Λόγωτηςαπουσίαςδεδομένωνγιαασθενείςμευπερχοληστερολαιμίαπουσχετίζεται

μεεπίπεδοτριγλυκεριδίωνυψηλότεροτων6mmol/L(5,3g/L)μετάαπόδίαιτα8

εβδομάδων,στημελέτηαυτή,ηωφέλειατηςθεραπείαςμεπραβαστατίνηδεν

τεκμηριώθηκεσεαυτήτηνκατηγορίαασθενών.

Δευτερογενήςπρόληψη

Ημελέτη"Long-TermInterventionwithPravastatininIschemicDisease(LIPID)"ήταν

μιαπολυκεντρικήτυχαιοποιημένη,διπλή-τυφλή,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακο

μελέτηπουσυνέκρινετααποτελέσματατηςπραβαστατίνης(40mgμιαφοράτην

ημέρα)μεεικονικόφάρμακοσε9014ασθενείςηλικίαςαπό31έως75χρονώνγια

μέσηδιάρκεια5,6έτημεφυσιολογικάέωςαυξημέναεπίπεδαχοληστερόληςορού

(αρχικήτιμήχοληστερόλης=155έως271mg/dl[4,0-7,0mmol/l],μέσηολική

χοληστερόλη=219mg/dl[5,66mmol/l])καιμεδιάφοραεπίπεδατριγλυκεριδίων

μέχρικαιέως443mg/dl[5,0mmol/l]καιμειστορικόεμφράγματοςτουμυοκαρδίουή

ασταθούςστηθάγχηςτουςπροηγούμενους3έως36μήνες.

Ηθεραπείαμεπραβαστατίνημείωσεσημαντικάτοσχετικόκίνδυνοθανάτουαπό

CHDκατά24%(p=0,0004,μεαπόλυτοκίνδυνο6,4%στηνομάδατουεικονικού

φαρμάκουκαι5,3%στουςασθενείςπουχορηγήθηκεπραβαστατίνη),τοσχετικό

κίνδυνοστεφανιαίωνσυμβαμάτων(είτεθάνατοαπόCHDήμηθανατηφόροΕΜ)κατά

24%(p<0,0001)καιτοσχετικόκίνδυνοθανατηφόρουήμηθανατηφόρου

εμφράγματοςτουμυοκαρδίουκατά29%(p<0,0001).Στουςασθενείςπουέλαβαν

πραβαστατίνη,τααποτελέσματαέδειξαν:

μιαμείωσητουσχετικούκινδύνουολικήςθνησιμότηταςκατά23%(p<0,0001)

καικαρδιαγγειακήςθνησιμότηταςκατά25%(p<0,0001),

μιαμείωσητουσχετικούκινδύνουυποβολήςσεδιαδικασίεςεπαναγγείωσης

τουμυοκαρδίου(παρακαμπτήριομόσχευμαστεφανιαίαςαρτηρίαςήδιαδερμική

διαυλικήαγγειοπλαστικήστεφανιαίων)κατά20%(p<0,0001),

μιαμείωσητουσχετικούκινδύνουαγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίουκατά19%

(p<0,048).

Ημελέτη"CholesterolandRecurrentEvents(CARE)"ήτανμιατυχαιοποιημένηδιπλή

τυφλή,ελεγχόμενημεεικονικόφάρμακομελέτηπουσυνέκρινετααποτελέσματατης

πραβαστατίνης(40mgμιαφοράτηνημέρα)στοθάνατοαπόστεφανιαίανόσοκαιτο

μηθανατηφόροέμφραγματουμυοκαρδίουγιακατάμέσοόρο4,9έτησε

4.159ασθενείςηλικίαςαπό21έως75ετών,μεφυσιολογικάεπίπεδαολικής

χοληστερόλης(αρχικήμέσηολικήχοληστερόλη<240mg/dl),πουείχανυποστεί

έμφραγματουμυοκαρδίουτουςπροηγούμενους3έως20μήνες.Ηθεραπείαμε

πραβαστατίνημείωσεσημαντικά:

τοποσοστόυποτροπιάζοντοςστεφανιαίουσυμβάματος(είτεθάνατοςαπό

στεφανιαίανόσοείτεμηθανατηφόροΕΜ)κατά24%(p=0,003,εικονικό

φάρμακο13,3%,πραβαστατίνη10,4%),

τοσχετικόκίνδυνουποβολήςσεδιαδικασίεςεπαναγγείωσης(παρακαμπτήριο

μόσχευμαστεφανιαίαςαρτηρίαςήδιαδερμικήδιαυλικήαγγειοπλαστική

στεφανιαίων)κατά27%(p<0,001).

Οσχετικόςκίνδυνοςαγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίουεπίσηςμειώθηκεκατά32%

(p=0,032),καιτουαγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίουήπαροδικούισχαιμικού

επεισοδίου(ΤΙΑ)μαζίκατά27%(p=0,02).

Hωφέλειααπότηθεραπείαμεταπαραπάνωκριτήριαδενείναιγνωστήγιαασθενείς

πάνωαπό75ετών,πουδενμπορούσανναπεριληφθούνστιςμελέτεςCAREκαι

LIPID.

Λόγωτηςαπουσίαςδεδομένωνγιαασθενείςμευπερχοληστερολαιμίαπουσχετίζεται

μεεπίπεδοτριγλυκεριδίωνμεγαλύτεροτων4mmol/L(3,5g/L)ήπερισσότεροαπό

5mmol/l(4,45g/l)μετάαπόδίαιτα4έως8εβδομάδων,στιςμελέτεςCAREκαιLIPID

αντίστοιχα,ηωφέλειατηςθεραπείαςμεπραβαστατίνηδενέχειτεκμηριωθείγιααυτόν

τοντύποασθενούς.

ΣτιςμελέτεςCAREκαιLIPID,περίπουτο80%τωνασθενώνέλαβανΑΣΟωςμέρος

τουθεραπευτικούσχήματος.

Μεταμόσχευσηκαρδιάςκαινεφρού

Ηαποτελεσματικότητατηςπραβαστατίνηςσεασθενείςπουλαμβάνουν

ανοσοκατασταλτικήθεραπείαακολουθεί:

Ημεταμόσχευσηκαρδιάςαξιολογήθηκεσεμιαπροοπτικήτυχαιοποιημένη

ελεγχόμενημελέτη(n=97).Στουςασθενείςχορηγήθηκεσυγχρόνως

πραβαστατίνη(20-40mg)ήτίποτακαιένακαθιερωμένοανοσοκατασταλτικό

θεραπευτικόσχήμακυκλοσπορίνης,πρεδνισόνηςκαιαζαθειοπρίνης.Η

θεραπείαμεπραβαστατίνημείωσεσημαντικάτορυθμότηςκαρδιακής

απόρριψηςλόγωαιμοδυναμικήςκαταστολήςστονέναχρόνο,βελτίωσετην

επιβίωσηενόςέτους(p=0,025)καιμείωσετονκίνδυνοστεφανιαίας

αγγειοπάθειαςστομόσχευμαόπωςδιαπιστώθηκεμεαγγειογραφίακαι

αυτοψία(p=0,049).

Ημεταμόσχευσηνεφρούαξιολογήθηκεσεμιαπροοπτικήμηελεγχόμενη,μη

τυχαιοποιημένημελέτη(n=48)διάρκειας4μηνών.Οιασθενείςέλαβαν

ταυτόχροναείτεπραβαστατίνη(20mg)ήτίποτακαιένακαθιερωμένο

ανοσοκατασταλτικόθεραπευτικόσχήμακυκλοσπορίνηςκαιπρεδνισόνης.Σε

ασθενείςμετάτημεταμόσχευσηνεφρού,ηπραβαστατίνημείωσεσημαντικά

τόσοτιςπεριπτώσειςτωνπολλαπλώναπορριπτικώνεπισοδείωνόσοκαιτις

περιπτώσειςοξέωναπορριπτικώνεπεισοδίωνπουέχουναποδειχθείμε

βιοψία,καιτηχρήσηπαλμικώνενέσεωντόσοπρεδνισολόνηςόσοκαι

Muromonab-CD3.

Παιδιάκαιέφηβοι(8-18χρονών)

Μιαδιπλή-τυφλήελεγχόμενημεεικονικόφάρμακομελέτησε214παιδιατρικούς

ασθενείςμεετερόζυγοοικογενήυπερχοληστερολαιμίαπραγματοποιήθηκεγια

περισσότεροαπό2χρόνια.Ταπαιδιά(8-13χρονών)διαχωρίστηκαντυχαίακαι

έλαβαντοεικονικόφάρμακο(n=63)ή20mgπραβαστατίνηςτηνημέρα(n=65)καιοι

έφηβοι(14-18χρονών)διαχωρίστηκαντυχαίακαιέλαβαντοεικονικόφάρμακο(n=45)

ή40mgπραβαστατίνηςτηνημέρα(n=41).

Συμμετοχήστημελέτηαπαιτούσετονέναγονέαείτεμεκλινικήήμοριακήδιάγνωση

οικογενούςυπερχοληστερολαιμίας.ΗμέσηαρχικήτιμήLDL-Cήταν239mg/dl(6,2

mmol/l)και237mg/dl(6,1mmol/l)στηνομάδατηςπραβαστατίνης(εύρος:

151-405mg/dl[3,9-10,5mmol/l])καιτουεικονικούφαρμάκου(εύρος:154-375mg/dl

[4,0-9,7mmol/l]),αντίστοιχα.Απότηνανάλυσητωνσυγκεντρωτικώνδεδομένων

υπήρξεσημαντικήμέσηποσοστιαίαμείωσητηςLDL-Cκατά-22,9%καιτηςολικής

χοληστερόλης(-17,2%)τόσοσταπαιδιάόσοκαιστουςεφήβους,παρόμοιαμετην

αποδεδειγμένηαποτελεσματικότητατηςθεραπείαςμε20mgπραβαστατίνηςσε

ενήλικες.

Τοαποτέλεσματηςθεραπείαςμεπραβαστατίνηστιςδύοηλικιακέςομάδεςήταν

παρόμοιο.ΗμέσηεπιτευχθείσαLDL-Cήταν186mg/dl(4,8mmol/l)(εύρος:

67-363mg/dl[1,7-9.4mmol/l])στηνομάδατηςπραβαστατίνηςσεσχέσημε

236mg/dl(6,1mmol/l)(εύρος:105-438mg/dl[2,7-11,3mmol/l])τηςομάδαςτου

εικονικούφαρμάκου.Στουςασθενείςπουέλαβανπραβαστατίνηδενπαρατηρήθηκαν

διαφορέςσεκαμίααπότιςενδοκρινικέςπαραμέτρουςπουπαρακολουθήθηκαν

[ACTH,κορτιζόλη,DHEAS,FSH,LH,TSH,οιστραδιόλη(κορίτσια)ήτεστοστερόνη

(αγόρια)]συγκριτικάμεαυτέςτωνασθενώνπουέλαβαντοεικονικόφάρμακο.Δεν

παρατηρήθηκανδιαφορέςανάπτυξης,αλλαγέςορχικούόγκουήδιαφορέςστην

επίδοσηTannerσεσχέσημετοεικονικόφάρμακο.Ηδυνατότητατηςμελέτηςαυτής

ναδιαπιστώσειδιαφοράμεταξύτωνδύοαυτώνομάδωνθεραπείαςήτανμικρή.

Ημακροπρόθεσμηαποτελεσματικότητατηςθεραπείαςμεπραβαστατίνηστην

παιδικήηλικίαγιατηνμείωσητηςνοσηρότηταςκαιθνησιμότηταςμετάτηνενηλικίωση

δενέχειαποδειχθεί

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Απορρόφηση:

Ηπραβαστατίνηχορηγείταιαπότουστόματος,μετηδραστικήμορφήτης.

Απορροφάταιγρήγορακαιοιμέγιστεςσυγκεντρώσειςστοπλάσμαεπιτυγχάνονταισε

1έως1,5ώραμετάτηλήψη.Ημέσηαπορρόφησηγιαλήψηαπότουστόματος,

ανέρχεταιστο34%,καιηαπόλυτηβιοδιαθεσιμότηταστο17%.

Ηπαρουσίατροφήςστογαστρεντερικόσωλήναέχειωςαποτέλεσματημείωσητης

βιοδιαθεσιμότητας,αλλάηυπολιπιδαιμικήδράσητηςπραβαστατίνηςείναιηίδιαείτε

χορηγείταιμεείτεχωρίςτροφή.

Μετάτηναπορρόφηση,το66%τηςπραβαστατίνηςυφίσταταιμεταβολισμόπρώτης

διόδουαπότοήπαρ,πουείναιοκύριοςτόποςδράσηςτηςκαιοκύριοςτόποςτης

σύνθεσηςτηςχοληστερόληςκαικάθαρσηςτηςLDL-χοληστερόλης.Μελέτεςinvitro

έδειξανότιηπραβαστατίνημεταφέρεταισταηπατοκύτταραμεσημαντικάλιγότερη

πρόσληψηαπόάλλακύτταρα.

Δεδομένηςτηςεκτεταμένηςπρώτηςδιόδουμέσωτουήπατος,ηεκτίμησητης

υπολιπιδαιμικήςδράσηςτηςμεβάσητιςσυγκεντρώσειςτηςπραβαστατίνηςστο

πλάσμα,είναιπεριορισμένηςαξίας.

Οισυγκεντρώσειςστοπλάσμαείναιανάλογεςπροςτιςδόσειςπουχορηγούνται.

Κατανομή:

Το50%περίπου,τηςπραβαστατίνηςστηνκυκλοφορία,είναισυνδεδεμένομε

πρωτεΐνεςτουπλάσματος.

Οόγκοςκατανομήςείναιπερίπου0,5l/kg.

Μιαμικρήποσότητατηςπραβαστατίνηςπερνάειστοανθρώπινομητρικόγάλα.

Μεταβολισμόςκαιαπέκκριση:

ΗπραβαστατίνηδενμεταβολίζεταισημαντικάαπότοκυτόχρωμαΡ450ούτεφαίνεται

νααποτελείυπόστρωμαήαναστολέαςτηςΡ-γλυκοπρωτεΐνηςαλλάυπόστρωμαγια

άλλεςπρωτεΐνεςμεταφοράς.

Μετάτηναπότουστόματοςχορήγηση,20%τηςαρχικήςδόσηςαπεκκρίνεταιστα

ούρακαι70%στακόπρανα.Οχρόνοςημιζωήςγιατηναπέκκρισηαπότοπλάσμα

τηςαπότουστόματοςχορηγούμενηςπραβαστατίνηςείναι1,5έως2ώρες.

Μετάαπόενδοφλέβιαχορήγηση,το47%τηςδόσηςαποβάλλεταιμέσωτηςνεφρικής

απέκκρισηςκαι53%μέσωχοληφόρουαπέκκρισηςκαιβιομετασχηματισμού.Το

κυριότεροπροϊόναποικοδόμησηςτηςπραβαστατίνηςείναιο3-α-υδροξυ-ισομερής

μεταβολίτης.Ομεταβολίτηςαυτόςέχειτοέναδέκατομέχριτοένατεσσαρακοστότης

δραστικότηταςτηςμητρικήςουσίας,σαναναστολέαςτηςαναγωγάσηςHMG-CoA.

Ησυστηματικήκάθαρσητηςπραβαστατίνηςείναι0,81l/h/kgκαιηνεφρικήκάθαρση

0,38l/h/kg,ενδεικτικήσωληναριακήςέκκρισης.

Πληθυσμοίσεκίνδυνο:

Παιδιατρικοίασθενείς:οιμέσεςτιμέςC

καιAUCγιατουςπαιδιατρικούςασθενείς

στοσύνολοτωνηλικιώνκαισταδύοφύλαήτανπαρόμοιεςμετιςτιμέςπου

παρατηρήθηκανστουςενήλικεςμετάαπότουστόματοςδόση20mg.

Ηπατικήανεπάρκεια:ησυστηματικήέκθεσηστηνπραβαστατίνηκαιτους

μεταβολίτες,ασθενώνμεαλκοολικήκίρρωσηενισχύεταικατάπερίπου50%σεσχέση

μεασθενείςμεφυσιολογικήηπατικήλειτουργία.

Νεφρικήδυσλειτουργία:καμίασημαντικήτροποποίησηδενπαρατηρήθηκεσε

ασθενείςμεήπιανεφρικήδυσλειτουργία.Ωστόσο,σοβαρήήμέτριανεφρική

ανεπάρκειαμπορείναοδηγήσεισεδιπλάσιααύξησητηςσυστηματικήςέκθεσηςστην

πραβαστατίνηκαιτουςμεταβολίτες.

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Μεβάσησυμβατικέςμελέτεςφαρμακολογίαςγιατηνασφάλεια,την

επαναλαμβανόμενητοξικότητακαιτηντοξικότηταστηναναπαραγωγή,δενυπάρχουν

άλλοικίνδυνοιγιατονασθενήαπόαυτούςπουαναμένονταιεξαιτίαςτου

φαρμακολογικούμηχανισμούδράσης.

Μελέτεςμεεπαναλαμβανόμενηδόσηδείχνουνότιηπραβαστατίνημπορείνα

προκαλέσειηπατοτοξικότητακαιμυοπάθειαδιαφόρωνβαθμών.Σεγενικέςγραμμές,

ουσιαστικέςενέργειεςσεαυτούςτουςιστούςήτανορατέςσεδόσεις50φορέςή

μεγαλύτερεςτηςμέγιστηςανθρώπινηςδόσηςmg/kg.

Γενετικέςτοξικολογικέςμελέτεςinvitroκαιinvivoδενέδειξανκανένατεκμήριο

μεταλλαξιογόνουδυναμικού.

Μιαμελέτηκαρκινογένεσης2ετώνσεποντικούς,μεχορήγησηπραβαστατίνης

δείχνειότισεδόσειςτων250και500mg/kg/ημέρα(≥310φορέςτημέγιστη

ανθρώπινηδόσηmg/kg),στατιστικάσημαντικέςαυξήσειςτωνκρουσμάτων

ηπατοκυτταρικώνκαρκινωμάτωνσεάρρενεςκαιθήλεις,καιαδενώματατων

πνευμόνωνμόνοσταθήλεα.Μιαμελέτηκαρκινογένεσης2ετώνσεαρουραίους

δείχνειότισεδόση100mg/kg/ημέρα(=125φορέςμεγαλύτερητηςμέγιστης

ανθρώπινηςδόσηςmg/kgδόσης),παρατηρήθηκεστατιστικάσημαντικήαύξησηστα

κρούσματαηπατοκυτταρικώνκαρκινωμάτωνμόνοστουςάρρενες.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

6.2 Ασυμβατότητες

Δενέχειαναφερθείκάποιαγνωστήασυμβατότητα

6.3 Διάρκειαζωής

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

6.6 Οδηγίεςχρήσηςκαιχειρισμού

Δενχρειάζονταιειδικέςοδηγίεςγιατηχρήσηήτοχειρισμότουφαρμάκου

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

************************************************************************************************

*****

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες