ZOVIRAX 500MG/VIAL LY.P.IV.IN

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
01-10-2022
Δραστική ουσία:
ACICLOVIR
Διαθέσιμο από:
GLAXOSMITHKLINE AEBE
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
J05AB01
Δοσολογία:
500MG/VIAL
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΝΕΣΙΜΟ ΛΥΟΦΙΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
1880208

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων284,15562Χολαργός ΑΘΗΝΑ,30-1-2001

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3935

Δ/νσηΔιοικητικώνΥπηρεσιώνΕλέγχουΠροϊόντων

ΤμήμαΈκδοσηςΑδειών&Κωδ.Αποφάσεων

Πληροφορίες:Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τηλέφωνο:6507200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:ΚαθορισμόςΠερίληψηςΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςκαιΦύλλοΟδηγιών

γιατοΧρήστηφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτωνπουπεριέχουνδραστικό

συστατικόACICLOVIR γιατιςαπόστόματοςκαιπαρεντερικά

χορηγούμενεςμορφές.

΄Έχοντεςυπόψη:

α)Τιςδιατάξειςτουάρθρου8τηςκοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςΑ6/9392/91“Περί

εναρμόνισηςτηςΕλληνικήςΝομοθεσίαςμετηναντίστοιχηΚοινοτικήστοντομέα

τηςκυκλοφορίας………..τωνφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων”,

β)ΤηΓνωμάτευσητου ΕπιστημονικούΣυμβουλίουΕγκρίσεων

αρ.Φ-303/12-6-2000

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων

πουπεριέχουνδραστικόσυστατικόACICLOVIRγιατιςαπότουστόματος

χορηγούμενεςμορφέςορίζεταιωςεξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ACICLOVIR

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Δισκία 200mg,400mg ACICLOVIR

ΔισκίαγιαΔιασπορά 200mg,400mg,800mg ACICLOVIR

Eναιώρημαυγρό,πόσιμο 400mg/5ml ACICLOVIR

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Δισκίααπλά

Δισκίαγιαδιασπορά

Εναιώρημαυγρό,πόσιμο

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΤαδισκίακαιταεναιωρήματαACICLOVIRενδείκνυνται:

Γιατηθεραπείατωνλοιμώξεωναπόαπλόέρπητατουδέρματοςκαιτων

βλεννογόνων,περιλαμβανομένουτουαρχικούκαιυποτροπιάζοντος

έρπητατωνγεννητικώνοργάνων.

Γιατηνκαταστολή(πρόληψητωνυποτροπών)τωνσυχνώνκαι/ήβαριών

επεισοδίωνυποτροπιάζονταέρπητατωνγεννητικώνοργάνωνή

υποτροπιαζουσώνλοιμώξεωναπόαπλόέρπητασεάλλεςθέσειςσε

ανοσολογικάεπαρκείςασθενείςπουδενμπορούννααντιμετωπισθούν

ικανοποιητικάμεδιαλείπουσα(διακεκομμένη)θεραπεία.

Γιατηθεραπείατωνεντοπισμένωνδερματικώνοξειώνλοιμώξεωναπό

έρπηταζωστήρα.Ενώέχειδειχθείευεργετικήεπίδρασητηςθεραπείας

στηβράχυνσητουχρόνουπουδιαρκούνοιδερματικέςβλάβεςκαιστοοξύ

πόνο,οιμελέτεςδενέχουνδείξειακόμηκάποιοαποτέλεσμαστην

μεθερπητικήνευραλγία.

Γιατηνπρόληψητωνλοιμώξεωναπόαπλόέρπητασεασθενείςμε

ανοσολογικήανεπάρκεια.Σημαντικήκλινικάαντοχήσπάνιαέχει

παρατηρηθείσ'αυτούςτουςαρρώστουςότανκάνουνπαρατεταμένηή

επανειλημμένηαγωγή.

Ανεμοβλογιά:ηχρήσηACICLOVIRδενσυνιστάταισεβάσηρουτίναςγια

τηνάνευεπιπλοκώνανεμοβλογιάφυσιολογικώνπαιδιών,γιατηθεραπεία

βρεφών(0-12μηνών)καισεεγκύους(έφηβεςκαιενήλικες).

ΟγιατρόςθαπρέπεινααξιολογείτηνανάγκηχρήσηςτηςACICLOVIRαπότου

στόματος,εντόςτωνπρώτων24ωρώναπότηνεμφάνισηεξανθήματος,στις

παρακάτωπεριπτώσεις:

α. Υγιήάτομαάνωτων12ετώνταοποίαδενβρίσκονταισεκατάσταση

εγκυμοσύνης.

β. Παιδιάηλικίαςάνωτων12μηνώνμεχρόνιεςδερματικέςήπνευμονικές

διαταραχέςκαθώςκαιαυτώνπουακολουθούνμακροχρόνιαθεραπευτικά

σχήματαμεσαλικυλικά.

γ. Παιδιάανoσοκατασταλμέναπουκάνουνθεραπείαμεκορτικοστεροειδήμικρής

διάρκειαςήκατάπεριόδουςήυπόμορφήεκνεφώματος.Επιπλέον,σεαυτές

τιςπεριπτώσειςότανδιαπιστώνεταιεπαφήμεάτομαπουέχουνπροσβληθεί

απόανεμοβλογιάσυνιστάται,εάνείναιδυνατόν,ηδιακοπήτηςθεραπείαςμε

κορτικοστεροειδή.

δ. ΗχρήσηACICLOVIRγιατηθεραπείαπαιδιώνπουέχουνπροσβληθείαπό

τοσυγγενικότουςπεριβάλλονείναιυπόσυζήτησηκαιθαπρέπεινα

αξιολογείταικατάπερίπτωση.

4.2 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΚΑΙΤΡΟΠΟΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔοσολογίασεΕνήλικες

Θεραπείααπλούέρπητα:

Γιατηθεραπείατωνλοιμώξεωναπόαπλόέρπηταπρέπειναχορηγούνται

200mgπέντεφορέςτηνημέρακατάδιαστήματαπερίπουτεσσάρωνωρών,

παραλείπονταςτηνυχτερινήδόση.Ηθεραπείαπρέπεινασυνεχίζεταιεπί5

ημέρες,αλλάσεβαριέςαρχικέςλοιμώξειςμπορείναχρειαστείναπαραταθεί.

Σεασθενείςμεβαριάανοσολογικήβλάβη,(π.χ.μετάαπόμεταμόσχευση

μυελούτωνοστών)ήσεασθενείςμεελαττωματικήαπορρόφησηαπότο

έντερο,ηδόσημπορείναδιπλασιασθείσε400mgήεναλλακτικάμπορείνα

εξετασθείτοενδεχόμενοτηςενδοφλέβιαςχορήγησης.

Ηχορήγησηπρέπεινααρχίζειόσοτοδυνατόννωρίτεραμετάτηνέναρξητης

λοίμωξης.Γιαταυποτροπιάζονταεπεισόδιααυτόπρέπειναγίνεταικατά

προτίμησηκατάτηνπροδρομικήπερίοδοήότανεμφανίζονταιγιαπρώτηφορά

βλάβες.

Καταστολήαπλούέρπητα:

Γιατηνκαταστολήτωνλοιμώξεωναπόαπλόέρπητασεανοσολογικάεπαρκείς

ασθενείς,πρέπειναλαμβάνεταιαρχικήδόση200mgτέσσεριςφορέςτηνημέρα

κατάδιαστήματαπερίπου6ωρών.

Πολλοίασθενείςμπορείνααντιμετωπισθούνγιαευκολίαμεαγωγή400mgδύο

φορέςτηνημέραμεμεσοδιαστήματαπερίπουδώδεκαωρών.

Ητιτλοποίησητηςδόσηςμέχρι200mgδύοήτρειςφορέςτηνημέραμπορείνα

αποδειχθείαποτελεσματική.

Μερικοίασθενείςμπορείναεμφανίσουνυποτροπήτωνλοιμώξεωνμε

συνολικέςημερήσιεςδόσεις800mg.

Οιασθενείςθαπρέπειναενημερώνονταιγιατηντοξικότητασεμακρόχρονη

λήψηέναντιτηςευεργετικήςεπίδρασηςστηνβαρύτητατηςνόσου.

Ηθεραπείαπρέπειναδιακόπτεταιπεριοδικάκάθεέξιέωςδώδεκαμήνεςγιανα

αξιολογηθείεκνέουηορθότητατηςσυνέχισηςτηςκαταστολής.

Πρόληψηαπλούέρπητα:

Γιατηνπρόληψητωνλοιμώξεωναπόαπλόέρπηταστονασθενήμε

ανοσολογικήβλάβη200mgμεμεσοδιαστήματα6ωρών.

Σεασθενείςμεβαριάανοσολογικήβλάβη(π.χ.μετάαπόμεταμόσχευση

μυελούοστών)ήσεασθενείςμεελαττωματικήαπορρόφησηαπότοέντερο,η

δόσημπορείναδιπλασιασθείσε400mgήεναλλακτικάμπορείναεξετασθείτο

ενδεχόμενοενδοφλέβιαςχορήγησης.Ηδιάρκειατηςπροληπτικήςχορήγησης

προσδιορίζεταιαπότηδιάρκειατηςπεριόδουκινδύνου.

Θεραπείαέρπηταζωστήρα:

Γιατηθεραπείατωνλοιμώξεωναπόέρπηταζωστήρα800mgπρέπεινα

λαμβάνονταιπέντεφορέςτηνημέρακατάδιαστήματαπερίπουτεσσάρων

ωρώνπαραλείπονταςτηνυχτερινήδόση.

Ηθεραπείαπρέπεινασυνεχίζεταιεπί7ημέρες.

Σεασθενείςμεβαριάανοσολογικήβλάβη(π.χ.μετάαπόμεταμόσχευση

μυελούοστών)ήσεασθενείςμεμειωμένηαπορρόφησηαπότοέντερο,πρέπει

ναεξετάζεταιτοενδεχόμενοενδοφλέβιαςχορήγησης.

Hχορήγησηπρέπεινααρχίζειόσοτοδυνατόννωρίτεραμετάτηνέναρξητου

εξανθήματος.

ΔοσολογίασεΑνεμοβλογιά

800MG5φορέςτηνημέραγια7ημέρες.

Παιδιά:20MG/KGβάρουςσώματος,(όχιπάνωαπό800MG)τέσσεριςφορές

τηνημέρα,για5ημέρεςήκάτωτων2ετών200MGx4φορέςτηνημέρα,2-5

ετών400MGx4φορέςτηνημέρα,άνωτων6ετών800MGx4φορέςτην

ημέρα.Ηθεραπείαπρέπεινααρχίζειαμέσωςμόλιςεμφανισθούντα

συμπτώματακαιπάντωςεντόςτουπρώτου24ώρου.

ΔοσολογίασεΠαιδιά

Γιατηθεραπείαλοιμώξεωναπόαπλόέρπητακαιγιαπροφύλαξηαπότις

λοιμώξειςαπόαπλόέρπητασεπαιδιάμεανοσολογικήβλάβηηλικίαςάνωτων

δύοετώνπρέπειναχορηγείταιδοσολογίατωνενηλίκωνκαιπαιδιάηλικίας

κάτωτωνδύοετώνπρέπειναπαίρνουντημισήδόσηενηλίκων.

Δενυπάρχουνσυγκεκριμέναδεδομέναγιατηνκαταστολήτωνλοιμώξεωναπό

απλόέρπηταήγιατηθεραπείατωνλοιμώξεωναπόέρπηταζωστήρασε

ανοσολογικώςεπαρκήπαιδιά.Οταναπαιτείταιθεραπείαέρπηταζωστήρασε

παιδιάμεανοσολογικήβλάβη,πρέπειναεξετάζεταιτοενδεχόμενο

ενδοφλέβιαςχορήγησης.

Τοεναιώρημαμπορείναδιαλυθεί(αραιωθεί)μείσοόγκοσιροπιούΒ.Ρ.ή

διαλύματοςσορβιτόλης70%Β.Ρ.μηκρυσταλλικής.Τοδιαλυμένοπροϊόνείναι

σταθερόεπί4εβδομάδεςστους25 ° Cαλλάσυνιστάταιναείναιόλατα

διαλύματαπρόσφαταπαρασκευασμένα.

ΗχορήγησητηςμορφήςΔισκίαγιαδιασποράμπορείναγίνειμεαπαιώρηση

τουδισκίουσεποσότητανερούόχιμικρότερητων50ml(περίπουοόγκος1/3

ποτηριούτουνερού).

ΔοσολογίασεΝεφρικήΒλάβη

Στηναντιμετώπισητωνλοιμώξεωναπόαπλόέρπητασεασθενείςμεέκπτωση

τηςνεφρικήςλειτουργίας,οισυνιστώμενεςδόσειςαπότοστόμαδενθα

οδηγήσουνσεσυσσώρευσητουφαρμάκουπάνωαπόταεπίπεδαπουέχουν

επιτευχθείμεενδοφλέβιαέγχυση.

Γιαασθενείςόμως,μεβαριάνεφρικήβλάβη(κάθαρσηκρεατινίνηςλιγότερο

από10ml/λεπτό)συνιστάταιαναπροσαρμογήτηςδόσηςσε200mgδύοφορές

τηνημέρακάθε12ώρες.

Ασθενείςσεαιμοδιύλιση:Ηπερίοδοςημιζωήςσ'αυτούςτουςαρρώστουςείναι

5ώρες.Αυτόέχειωςσυνέπειαμείωσηκατά60%τηςστάθμηςστοπλάσμα

μετά6ωρησυνεδρία.Αραχρειάζεταιεπιπρόσθετηδόσημετάτηδιύλιση.

Στηθεραπείατωνλοιμώξεωναπόέρπηταζωστήρασυνιστάταινα

αναπροσαρμόζεταιηδόσησε800mgδύοφορέςτηνημέρακατάδιαστήματα

12ωρώνγιαασθενείςμεβαριάνεφρικήβλάβη(κάθαρσηκρεατινίνηςλιγότερο

από10ml/λεπτό)καισε800mgτρειςφορέςτηνημέρακατάδιαστήματαέξιέως

οκτώωρώνγιαασθενείςμεμέτριανεφρικήανεπάρκεια(κάθαρσηκρεατινίνης

τηςτάξεωςτων10-25ml/λεπτό).

ΔοσολογίασεΗλικιωμένους

Στουςηλικιωμένουςηολικήκάθαρσητουφαρμάκουμειώνεταιμαζίμετην

κάθαρσητηςκρεατινίνης.Πρέπειναδιατηρείταιεπαρκήςενυδάτωσητων

ηλικιωμένωνασθενώνπουπαίρνουνμεγάλεςδόσειςACICLOVIR.Πρέπεινα

δίνεταιιδιαίτερηπροσοχήστημείωσητηςδόσηςσεηλικιωμένουςασθενείςμε

ελαττωματικήνεφρικήλειτουργία.

Χορήγηση

Ταδισκίαγιαδιασποράμπορούνναμασηθούνήναδιαλυθούνσεμικρόόγκο

νερού(ηστάθμητουνερούναείναιαρκετάπάνωαπότονπυθμέναώστενα

καλύπτειτοδισκίο).

ΤοεναιώρημαμπορείνααραιωθείμείσοόγκοσιροπιούΒ.Ρ.ήμεδιάλυμαμη

κρυσταλλικήςσορβιτόλης70%Β.Ρ.

4.3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΤαδισκίακαιτοεναιώρημαACICLOVIRαντενδείκνυνταισεασθενείςπουείναι

γνωστόότιείναιυπερευαίσθητοιστoφάρμακοήσεοποιοδήποτεάλλο

συστατικότουπροϊόντοςήστοVALACICLOVIR.

4.4 IΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΙΕΙΔΙΚΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΚΑΤΑΤΗ

ΧΡΗΣΗ

Συνιστάταιιδιαίτερηπροσοχήσεασθενείςμεβλάβηνεφρικήςλειτουργίας

(Βλ.ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ).Σεπειραματόζωαπουπήρανυψηλέςδόσειςπαρεντερικά

παρατηρήθηκεμείωσητηςσπερματογένεσης.Στονάνθρωποδενυπήρξαν

όμοιαευρήματα.

Προσοχήκατάτηχορήγησημεκυκλοσπορίνηκαιδυνητικάνεφροτοξικά

φάρμακαεπειδήαυξάνειοκίνδυνοςνεφρικήςδυσλειτουργίας.

Λόγωτηςπιθανότηταςμόλυνσηςτουερωτικούσυντρόφουπρέπεινα

συνιστάταισεασθενείςμεέρπητατωνγεννητικώνοργάνωννααπέχουναπότη

σεξουαλικήεπαφήεάνείναιεμφανείςοποιεσδήποτεβλάβες.

ΗέκθεσηINVITROτουHERPESSIMPLEXκαιVARICELLAZOSTERσε

ACICLOVIRέχειωςαποτέλεσματηνανάδυσηλιγότεροευαίσθητωνιών.Η

πιθανότητατηςεμφάνισηςλιγότεροευαίσθητωνιώνστονάνθρωποθαπρέπει

ναλαμβάνεταιυπ'όψινκατάτηθεραπείαμεACICLOVIR.

Σεανοσοκατασταλμένουςαρρώστουςηπαρατεταμένηήεπανειλημμένη

θεραπείαείναιδυνατόνναοδηγήσειστηνανάδυσηανθεκτικώνιώνπουναμην

είναιευαίσθητοιστοACICLOVIR.

ΠροσοχήαπαιτείταιώστεασθενείςπουλαμβάνουνυψηλέςδόσειςACICLOVIR

απότοστόμαναδιατηρούνταισεκατάστασηεπαρκούςενυδάτωσης.

4.5 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΜΕΑΛΛΑΦΑΡΜΑΚΑ

Καμίακλινικάσημαντικήαλληλεπίδρασηδενέχειαναγνωρισθεί.

ΗACICLOVIRαπεκκρίνεταιωςεπίτοπλείστοναμετάβλητημεταούραμέσω

ενεργητικήςνεφρικήςέκκρισης.Συγχορηγούμεναφάρμακαπουανταγωνίζονται

αυτόντομηχανισμόμπορείνααυξήσουντιςσυγκεντρώσειςACICLOVIRστο

πλάσμα.

Ηπροβενεσίδηκαιησιμετιδίνηαυξάνουντηνεπιφάνειακάτωαπότηνκαμπύλη

συγκεντρώσεωνστοπλάσματηςACICLOVIRμέσωαυτούτουμηχανισμούκαι

μειώνουντηννεφρικήαπέκκρισητηςACICLOVIR.

ΠαρόμοιεςαυξήσειςACICLOVIRστοπλάσμακαιτουαδρανούςμεταβολίτη

mecophenolatemofetil,ενόςανοσοκατασταλτικούπαράγονταπου

χρησιμοποιείταισεασθενείςπουέχουνυποστείμεταμόσχευση,έχουνφανείόταν

ταδύοφάρμακασυγχορηγούνται.Πάντωςδενχρειάζεταιρύθμισητηςδοσολογίας

,καθώςηACICLOVIRέχειμεγάλοθεραπευτικόδείκτη.

ΗχορήγησηZIDOVUDINEκαιACICLOVIRμπορείναπροκαλέσειλήθαργο,

νευρίτιδα,σπασμούς.

ΗταυτόχρονηχορήγησημεINTERFERONμπορείναέχειωςαποτέλεσμα

αμοιβαίαενίσχυσητηςδράσηςτους.

4.6 KΥΗΣΗΚΑΙΓΑΛΟΥΧΙΑ

Χρήσηκατάτηνκύηση:

ΗσυστηματικήχορήγησηACICLOVIRδενπροκάλεσεεμβρυοτοξικάή

τερατογόνααποτελέσματασεκουνέλιαήαρουραίους.

Δενυπάρχειεμπειρίααπότηνεπίδρασητουφαρμάκουστηγυναικεία

γονιμότητα.

Επειδήδενυπάρχουναξιόπιστεςμελέτεςγιατηχρήσητουφαρμάκουκατάτην

εγκυμοσύνηστονάνθρωποδενθαπρέπειναχορηγείταισεεγκύους,εκτόςεάν

τοαναμενόμενοόφελοςγιατηνέγκυουπεραντισταθμίζειτηνπιθανήβλάβηστο

έμβρυο.

Χρήσηκατάτηνγαλουχία:

Ηεμπειρίασεανθρώπουςείναιπεριορισμένηκαιέτσιτοφάρμακονα

χρησιμοποιείταιμόνοότανταπιθανάοφέληγιατημητέρα,

υπεραντισταθμίζουντηνπιθανότηταάγνωστωνκινδύνωνγιατοβρέφος.

Υπάρχουνορισμένεςενδείξειςότιτοφάρμακοπερνάειστομητρικόγάλα.

Παιδιά:Ηαποτελεσματικότητακαιασφάλειασεβρέφημικρότερατων12

μηνώνδενέχουντεκμηριωθεί.

4.7 ΕΠΙΔΡΑΣΗΣΤΗΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣΚΑΙΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τέτοιεςεπιδράσειςδενείναιγνωστές.Ανκαιτέτοιαεπίδρασηδενείναιπιθανή

πρέπειναληφθείυπόψηητυχόνεμφάνισηπαρενεργειών,όπωςκόπωση,

κεφαλαλγίακαιήπιεςαντιδράσειςαπότοΚεντρικόΝευρικόΣύστημα.

4.8 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γαστρεντερικές:ναυτία,έμετος,διάρροιακαικοιλιακοίπόνοιέχουναναφερθεί.

Αιματολογικές:σπάνιεςαναφορέςγιαμικρέςμειώσειςτωνεμμόρφωνστοιχείων

τουαίματος.

Υπερευαισθησίακαιδέρμα:εξανθήματασυμπεριλαμβανομένηςτης

φωτοευαισθησίας,κνίδωση,κνησμόςκαισπάνιαδύσπνοια,αγγειοοίδημακαι

αναφυλαξία.

Νεφρά:σπάνιεςαναφορέςγιαμικρέςαυξήσειςτηςουρίαςκαιτηςκρεατινίνης

τουαίματος.Οξείανεφρικήανεπάρκειαέχειαναφερθείσεπολύσπάνιες

περιπτώσεις.

Ήπαρ:Σπάνιεςαναφορέςγιααναστρέψιμεςαυξήσειςτηςχολερυθρίνηςκαιτων

σχετιζόμενωνμετοήπαρενζύμων.Ηπατίτιδακαιίκτεροςέχουναναφερθείσε

πολύσπάνιεςπεριπτώσεις.

Νευρολογικές:κεφαλαλγίες.Αναστρέψιμεςνευρολογικέςαντιδράσεις,ιδιαίτερα,

ζάλη,σύγχυση,ψευδαισθήσεις,υπνηλίακαισπασμοίέχουναναφερθεί

περιστασιακά,συνήθωςσεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαστουςοποίους

δόθηκεδοσολογίαμεγαλύτερηαπότησυνιστώμενηήείχανάλλους

προδιαθεσικούςπαράγοντες.

Άλλες:κόπωση.Περιστασιακέςαναφορέςεπιταχυνόμενηςπτώσηςμαλλιών.

Καθώςαυτόςοτύποςπτώσηςμαλλιώνέχεισυσχετισθείμεμίαμεγάληποικιλία

ασθενιώνκαιφαρμάκων,ησυσχέτισηαυτούτουγεγονότοςμεθεραπεία

ACICLOVIRείναιαβέβαιη.

Σεμακροχρόνιαχορήγηση,οισυχνότερεςανεπιθύμητεςενέργειεςήτανναυτία,

διάρροια,κεφαλαλγίακαιεξάνθημα.

4.9 YΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΗACICLOVIRαπορροφάταιενμέρειμόνοαπότηγαστρεντερικήοδό.

Συμπτώματακαικλινικάσημεία:

Ασθενείςέχουνλάβειδόσειςμέχρι20gACICLOVIRγιαμίαφορά,συνήθως

χωρίςτοξικάαποτελέσματα.Επαναλαμβανόμενηεκλάθουςυπερδοσολογία

ACICLOVIRγιααρκετέςημέρες,έχεισυσχετισθείμεγαστρεντερικές

αντιδράσεις(όπωςναυτίακαιέμετος)καινευρολογικέςαντιδράσεις

(κεφαλαλγίακαισύγχυση).

ΥπερδοσολογίαμεενδοφλέβιαχορηγούμενηACICLOVIRείχεσαναποτέλεσμα

αύξησητηςκρεατινίνηςορού,τηςουρίαςαίματοςκαιεπακόλουθηνεφρική

ανεπάρκεια.

Νευρολογικέςαντιδράσειςπουπεριλαμβάνουνσύγχυση,ψευδαισθήσεις,

διέγερση,κρίσειςσπασμώνκαικώμα,έχουνσυσχετισθείμεενδοφλέβια

υπερδοσολογία.

Αντιμετώπιση:

Οιασθενείςθαπρέπειναπαρακολουθούνταιστενάγιασημείατοξικότητας.Η

αιμοδιύλισηαυξάνεισημαντικάτηναπομάκρυνσηACICLOVIRαπότοαίμακαι

επομένωςμπορείναθεωρηθείσανλύσησεπερίπτωσησυμπτωματικής

υπερδοσολογίας.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1.ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ηασικλοβίρηείναιαντι-ιικόςπαράγονταςεξαιρετικάδραστικόςinvitroκατάτου

ιούτουαπλούέρπητα(HSV)τωντύπωνΙκαιΙΙκαιτουιούανεμοβλογιάς-

ζωστήρα.Ητοξικότηταγιατακύτταραξενιστέςτωνθηλαστικώνείναιχαμηλή.

Ηασικλοβίρηφωσφορυλιώνεταιμετάτηνείσοδότηςσεμολυσμένααπόέρπητα

κύτταραπροςτηνενεργόένωσητριφωσφορικήασικλοβίρη.Τοπρώτοστάδιοσ'

αυτήτηδιαδικασίαεξαρτάταιαπότηνπαρουσίατηςκωδικοποιουμένηςαπότον

ιόκινάσηςτηςθυμιδίνης.Ητριφωσφορικήασικλοβίρηδραωςαναστολέαςή

υποκατάστατοτηςειδικήςγιατονέρπηταπολυμεράσηςDNAπρολαβαίνοντας

τηνπεραιτέρωσύνθεσηDNAαπότονιόxωρίςναεπηρεάζειτιςφυσιολογικές

κυτταρικέςλειτουργίες.

5.2.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΗACICLOVIRαπορροφάταιμόνοενμέρειαπότοέντερο.Οιμέσεςμέγιστες

συγκεντρώσειςστοπλάσμασεσταθεροποιημένηκατάσταση(C ss max)μετά

απόδόσεις200mgACICLOVIRχορηγούμενεςανάτετράωροήταν0.68

μικρογραμμάρια/mlκαιταισοδύναμαελάχισταεπίπεδαστοπλάσμα(C ss min)

ήταν0.36μικρογραμμάρια/ml.Οιαντίστοιχεςσυγκεντρώσειςστοπλάσμασε

σταθεροποιημένηκατάστασημετάαπόδόσεις800mgACICLOVIR

χορηγούμενεςανάτετράωροήταν1.56μικρογραμμάρια/mlκαι0.79

μικρογραμμάρια/mlαντίστοιχα.

ΑπόμελέτεςμεενδοφλέβιαACICLOVIR,οτελικόςχρόνοςημιζωήςστο

πλάσμαπροσδιορίσθηκεσεπερίπου2.9ώρες.Τομεγαλύτερομέροςτου

φαρμάκουαποβάλλεταιαμετάβλητοαπότανεφρά.Ηνεφρικήκάθαρσητης

ACICLOVIRείναισημαντικάμεγαλύτερηαπότηνκάθαρσητηςκρεατινίνης,

δείχνονταςότιησωληναριακήέκκριση,εκτόςαπότησπειραματικήδιήθηση,

συντελείστηναπομάκρυνσητουφαρμάκουαπότανεφρά.

Η9-καρβοξυμεθοξυμεθυλγουανίνηείναιομοναδικόςσημαντικόςμεταβολίτης

τηςACICLOVIRκαιαντιστοιχείστο10-15%τηςδόσηςπουαποβάλλεταιστα

ούρα.Σεασθενείςμεχρόνιανεφρικήανεπάρκεια,ομέσοςτελικόςχρόνος

ημιζωήςβρέθηκεναείναι19.5ώρες.Ομέσοςχρόνοςημιζωήςβρέθηκενα

είναι19.5ώρες.ΟμέσοςχρόνοςημιζωήςτηςACICLOVIRκατάτηδιάρκεια

αιμοδι?λισηςήταν5.7ώρες.Ταεπίπεδατουφαρμάκουστοπλάσμαπέφτουν

περίπου60%κατάτηδιάρκειατηςαιμοδι?λισης.Στουςηλικιωμένουςηολική

κάθαρσησώματοςμειώνεταιμετηναύξησητηςηλικίαςκαισυνοδεύεταιαπό

μειώσειςστηνκάθαρσητηςκρεατινίνηςανκαιυπάρχειμικρήμεταβολήστον

τελικόχρόνοημιζωήςστοπλάσμα.

5.3.ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΓΙΑΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τααποτελέσματαμεγάληςσειράςδοκιμασιώνμεταλλαξιογένεσηςinvitroκαιin

vivoδείxνουνότιηασικλοβίρηδενδημιουργείγενετικόκίνδυνογιατονάνθρωπο.

Ηασικλοβίρηδενβρέθηκεναείναικαρκινογόνοςσεμακροxρόνιεςμελέτεςστον

αρουραίοκαιστονποντικό.Ωςεπίτοπλείστοναναστρέψιμεςανεπιθύμητες

αντιδράσειςστησπερματογένεσησεσυνδυασμόμεγενετικήτοξικότητασε

αρουραίουςκαισκύλουςέxουνανακοινωθείμόνοσεδόσειςασικλοβίρηςπου

υπερβαίνουνκατάπολύεκείνεςπουxρησιμοποιούνταιθεραπευτικά.Εχει

διαπιστωθείότιταδισκίαACICLOVIRδενασκούνκάποιαμόνιμηεπίδρασηστον

αριθμό,στημορφολογίαήστηνκινητικότητατωνανθρώπινων

σπερματοζωαρίων.

ΔενυπάρxειεμπειρίασxετικάμετηνεπίδρασητουACICLOVIRI.V.για

ενδοφλέβιαέγxυσηστηνγυναικείαγονιμότητα.Mελέτεςσεδύογενεέςποντικών

δεναποκάλυψανεπίδρασητηςασικλοβίρηςστηγονιμότητα.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1.Κατάλογοςτωνεκδόχων:

Δισκίααπλά:

Έκδοχα:

Δισκίαγιαδιασπορά:

Έκδοχα:

Υγρό,ΠόσιμοΕναιώρημα:

Έκδοχα:

6.2 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Καμίαγνωστή.

6.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ

6.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΚΑΤΑΤΗΦΥΛΑΞΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

6.5 ΦΥΣΗΚΑΙΣΥΣΤΑΤΙΚΑΤΟΥΠΕΡΙΕΚΤΗ

6.6 ΟΔΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Δενείναιαπαραίτητες.

6.7 ΚΑΤΟΧΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3) ΗΠερίληψηΧαρακτηριστικώντουΠροϊόντοςφαρμακευτικώνιδιοσκευασμάτων

πουπεριέχουνδραστικόσυστατικόACICLOVIRγιατιςπαρεντερικά

χορηγούμενεςμορφέςκαιορίζεταιωςεξής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Acyclovir

EνέσιμοΔιάλυμαΕνδοφλέβιαςΈγχυσης

1.ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

ACICLOVIRI.V.250mg

ACICLOVIRI.V.500mg

AcylovirSodium:9-{(2-hydroxy-ethoxy)methyl}guaninesodium.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Λυόφιλογιαενδοφλέβιαέγχυση.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Γιατηθεραπείαλοιμώξεωνπουπροκαλούνταιαπότονιότουαπλούέρπητα

(herpessimplex).Κατάτουπρωτογενούςσοβαρήςμορφήςέρπητατων

γεννητικώνοργάνων.Κατάτηςυποτροπήςτηςλοίμωξηςαπότονιόζωστήρα-

ανεμοβλογιάς(varicella-zoster)σεασθενείςμεφυσιολογικήανοσολογική

λειτουργία.Κατάτηςπρωτογενούςκαιυποτροπιάζουσαςλοίμωξηςτουιού

ζωστήρα-ανεμοβλογιάς(varicella-zoster)σεανοσοκατασταλμένουςασθενείς.

Γιατηθεραπείαλοιμώξεωντουαπλούέρπητασενεογνά,καιβρέφη,μέχρι3

μηνών.

4.2 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΚΑΙΤΡΟΠΟΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τρόποςχορήγησης:Ενδοφλέβιαστάγδην(έγχυση).

Δοσολογία:

ΔοσολογίασεΕνήλικες:

Σεασθενείςμελοίμωξηαπότονιόherpessimplex(εκτόςαπότιςπεριπτώσεις

ερπητικήςεγκεφαλίτιδας)τοACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσηπρέπεινα

χορηγείταισεδόσεις5mg/kgανά8ωρο.

Σεασθενείςμεερπητικήεγκεφαλίτιδα,τοACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβια

έγχυσηπρέπειναχορηγείταισεδόσεις10mg/kgανά8ωρο,υπότην

προϋπόθεσηότιηνεφρικήλειτουργίατουςδενέχειδιαταραχθεί.

Δοσολογίασεπαιδιά:

ΗδόσητουACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσησεπαιδιάηλικίαςμεταξύ3

μηνώνκαι12ετώνυπολογίζεταιμεβάσητηνεπιφάνειατουσώματος.

Σεπαιδιάμελοίμωξηαπότονιόherpessimplex(εκτόςαπότιςπεριπτώσεις

ερπητικήςεγκεφαλίτιδας),τοACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσηπρέπεινα

χορηγείταισεδόση250mgανάτετραγωνικόμέτροεπιφάνειαςσώματος,κάθε8

ώρες.

Σεπαιδιάμεερπητικήεγκεφαλίτιδα,τοZOVIRAXI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυση

πρέπειναχορηγείταισεδόση500mgανάτετραγωνικόμέτροεπιφάνειας

σώματοςανά8ωρο,εφόσονηνεφρικήλειτουργίαδενέχειδιαταραχθεί.

Σεπαιδιάπουπαρουσιάζουνδιαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίας,απαιτείται

μιακατάλληλητροποποίησητηςχορηγούμενηςδόσης,ανάλογαμετοβαθμό

διαταραχής.

ΔοσολογίασενεογνάκαιΒρέφημέχρι3μηνών:

ΗδοσολογίατουενεσίμουACICLOVIRγιαενδοφλέβιαέγχυσησενεογνά,

υπολογίζεταιμεβάσητοσωματικόβάρος.

Στανεογνάμελοίμωξηαπόαπλόέρπητα,πρέπειναδίδεταιACICLOVIRI.V.

γιαενδοφλέβιαέγχυσησεδόσειςτων10mg/kgσωματικούβάρουςκάθε8ώρες

για7-21ημέρες.

(Ηδιάρκειαθεραπείας,αναλόγωςτουείδουςκαιτηςβαρύτηταςτηςλοίμωξης).

Τοαυτόσχήμαναακολουθείταιγιατηνπερίπτωσητηςερπητικής

εγκεφαλίτιδας,αλλάμεδιάρκειαθεραπείας14-21ημέρες.

Σεβαρειέςλοιμώξειςέχουνδοκιμασθείκαιδόσεις15-20mg/kgσωματικού

βάρους,επίσηςκάθε8ώρες.

Γενικώςστιςβαρειέςαυτέςκαταστάσεις(κυρίωςδεστιςεγκεφαλίτιδες),τα

δοσολογικάσχήματαεξατομικεύονταιτόσομεαύξησητηςδόσηςόσοκαιμε

παράτασητουχρόνουθεραπείας.

Γιατηνεύρεσητωνβέλτιστωνδοσολογικώνσχημάτωνκαιτηδιαπίστωσητης

αποτελεσματικότηταςτηςενδοφλέβιαςχορήγησηςACICLOVIRσε

υποτροπιάζουσεςνεογνικέςερπητικέςλοιμώξεις,βρίσκονταισεεξέλιξη

σχετικέςμελέτες.

ΔοσολογίασεΗλικιωμένους

Σεηλικιωμέναάτομα,ησυνολικήκάθαρσητηςασικλοβίρηςαπότοσώμα

μειώνεταιπαράλληλαμετηνκάθαρσητηςκρεατινίνης.Ιδιαίτερηπροσοχή

πρέπειναδίνεταιστουςηλικιωμένουςασθενείςμεδιαταραγμένηνεφρική

λειτουργία,όσοναφοράτημείωσητηςχορηγούμενηςδοσολογίας.

Χορήγησησεασθενείςμεδιαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίας

Σεασθενείςπουπαρουσιάζουνδιαταραχήτηςνεφρικήςλειτουργίας,το

ACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσηπρέπειναχορηγείταιμεπροσοχή.Στις

περιπτώσειςαυτές,συνιστώνταιοιακόλουθεςαναπροσαρμογέςτης

δοσολογίας:

Κάθαρσηκρεατινίνης

(creatinineclearance) ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

25-50ml/min 5ή10mg/kgσωματικούβάρουςκάθε12ώρες

10-25ml/min 5ή10mg/kgσωματικούβάρουςκάθε24ώρες

0(ανουρία)-10ml/min Σεασθενείςπουυποβάλλονταισεσυνεχή

περιπατητικήπεριτοναϊκήκάθαρση(CADP)η

παραπάνωσυνιστώμενηδόση(5ή10mg/kg)

πρέπειναυποδιπλασιάζεταικαιναχορηγείται

κάθε24ώρες.Γιαασθενείςπουυποβάλλονται

σεαιμοκάθαρσηηπαραπάνωσυνιστώμενηδόση

(5ή10mg/kg)πρέπειναυποδιπλασιάζεταικαι

ναχορηγείταικάθε24ώρεςκαιμετάαπότην

αιμοκάθαρση.

ΗδιάρκειαθεραπείαςμεACICLOVIRI.V.συνήθωςδιαρκεί5ημέρες,αλλάμπορείνα

αναπροσαρμόζεταιανάλογαμετηνκατάστασηκαιτηνανταπόκρισητουασθενούς

στηθεραπεία.Ηδιάρκειατηςθεραπείαςγιατηνερπητικήεγκεφαλίτιδασυνήθως

διαρκεί10ημέρες.

ΑνασύστασητουΔιαλύματοςΕγχυσης

ΗανασύστασηκάθεφιαλιδίουACICLOVIRI.V.γιαέγχυσηγίνεται

προσθέτονταςτιςπαρακάτωποσότητεςΕνέσιμουΎδατοςήδιαλύματος

ΧλωριούχουΝατρίουΕνδοφλέβιαςΈγχυσης(0.9%)w/v).Ταδιαλύματαπου

λαμβάνονταιείναιπεριεκτικότητας25mg/mlσεασικλοβίρη.

Συσκευασία Όγκοςυγρούγιατην

ανασύσταση

Ανάλογαμετηνυπολογιζόμενηδόσηκαθορίζεταικαιοαπαιτούμενοςαριθμός

καιηπεριεκτικότητατωνφιαλιδίωνπουπρόκειταιναχρησιμοποιηθούν.

Γιατηνανασύστασητουπεριεχομένουενόςφιαλιδίουπροστίθεταιο

συνιστούμενοςόγκοςυγρούέγχυσηςκαιακολουθείήπιαανάδευσημέχρι

πλήρουςδιαλύσεωςτηςκόνεως.

Χορήγηση

ΗαπαιτούμενηδόσηACICLOVIRI.V.γιαΈγχυσηπρέπειναχορηγείταιμε

βραδείαενδοφλέβιαέγχυσηδιάρκειαςμίαςώρας.

ΜετάτηνανασύστασητοACICLOVIRI.V.γιαΈγχυση,συγκέντρωσης

ασικλοβίρης25mg/ml,μπορείναχορηγηθείμέσωαντλίαςελεγχόμενουρυθμού

έγχυσης.

Εναλλακτικάτοανασυσταθένδιάλυμαμπορείνααραιωθείπεραιτέρωγιανα

προκύψειδιάλυμαασικλοβίρηςσυγκέντρωσηςόχιμεγαλύτερηςαπό5mg/ml

(0,5%w/v),πουθαεγχυθεί.

Γιατηναραίωσηπροστίθεταιοαπαιτούμενοςόγκοςανασυσταθέντος

διαλύματοςστοεπιλεγένδιάλυμαέγχυσης,σύμφωναμετιςπαρακάτωοδηγίες,

καιαναταράσσεταιέντοναώστεναγίνεικαλήανάμειξη.

Στηνπερίπτωσηπαιδιώνκαινεογνώνόπουοχρησιμοποιούμενοςόγκοςυγρού

έγχυσηςθαπρέπειναείναιομικρότεροςδυνατός,συνιστάταιηαραίωσηνα

βασίζεταιστηνπροσθήκητηςαναγκαιούσηςκατάπερίπτωσηποσότητας

ανασυσταθέντοςδιαλύματοςσε20mlυγρούέγχυσης.

Γιαενήλικεςσυνιστάταιηχρήσησάκκωνέγχυσηςόγκου100mlυγρούέγχυσης

έστωκαιανηπροκύπτουσασυγκέντρωσηασικλοβίρηςείναισημαντικά

μικρότερητης0,5%w/v.Έτσιέναςσάκκοςέγχυσηςόγκου100mlμπορείνα

χρησιμοποιηθείγιαοποιαδήποτεδόσημεταξύ250και500mgασικλοβίρης(10

και20mlανασυσταθέντοςδιαλύματος)αλλάθαχρειασθείέναςδεύτερος

σάκκοςγιαδόσειςμεταξύ500-1000mg).

ΌταντοACICLOVIRI.V.διαλύεταισύμφωναμετιςανωτέρωοδηγίεςτότεείναι

συμβατόμεταακόλουθαυγράέγχυσηςκαισταθερόγιαδιάστημαμέχρι12

ώρεςσεθερμοκρασίαδωματίου(15-25 ° C).

Διάλυμαχλωριούχουνατρίουγιαενδοφλέβιαέγχυση(0,45%και0,9%w/v).

Διάλυμαχλωριούχουνατρίου(0,18%w/v)καιγλυκόζης4,0%γιαενδοφλέβια

έγχυση.

Διάλυμαγαλακτικούνατρίουγιαενδοφλέβιαέγχυση(διάλυμαHertman).

ΌταντοACICLOVIRI.V.γιαΈγχυσηαραιώνεταισύμφωναμετοανωτέρω

σχήμαησυγκέντρωσηασικλοβίρηςστοδιάλυμαδενυπερβαίνειτο0,5%w/v.

4.3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Aντενδείκνυταισεασθενείςμεγνωστήυπερευαισθησίαστηνασικλοβίρηήστη

βαλασικλοβίρη.

4.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΙΕΙΔΙΚΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΚΑΤΑΤΗ

ΧΡΗΣΗ

Ηδόσητου ACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσηπρέπεινα

αναπροσαρμόζεταικατάλληλασεασθενείςπουεμφανίζουνδιαταραχήτης

νεφρικήςλειτουργίας,ώστενααποφευχθείησυσσώρευσητηςασικλοβίρηςστο

σώματους(δείτεδοσολογία).

Ιδιαίτερηπροσοχήαναφορικάμετηνεφρικήλειτουργία,πρέπειναδίδεται

στουςασθενείςεκείνουςπουλαμβάνουνACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβια

έγχυσησευψηλότερεςδόσεις(π.χ.γιαερπητικήεγκεφαλίτιδα),ειδικάόταν

είναιαφυδατωμένοιήεμφανίζουνοποιαδήποτεδιαταραχήτηςνεφρικής

λειτουργίαςτους.

ΤοανασυσταθένδιάλυμαACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσηέχειpH

περίπου11,0καιδενπρέπειναχορηγείταιαπότουστόματος.

4.5 AΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΜΕΑΛΛΑΦΑΡΜΑΚΑΚΑΙΑΛΛΕΣΜΟΡΦΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Καμίακλινικάσημαντικήαλληλεπίδρασηδενέχειαναγνωρισθεί.

ΗACICLOVIRαπεκκρίνεταιωςεπίτοπλείστοναμετάβλητημεταούραμέσω

ενεργητικήςνεφρικήςέκκρισης. Συγχορηγούμεναφάρμακαπου

ανταγωνίζονταιαυτότομηχανισμόμπορείνααυξήσουντιςσυγκεντρώσεις

ACICLOVIRστοπλάσμα.

Ηπροβενεσίδηκαιησιμετιδίνηαυξάνουντηνεπιφάνειακάτωαπότην

καμπύλησυγκεντρώσεωνστοπλάσματηςACICLOVIRμέσωαυτούτου

μηχανισμούκαιμειώνουντηννεφρικήαπέκκρισητηςACICLOVIR.Πάντωςδεν

χρειάζεταιρύθμισητηςδοσολογίαςκαθώςηACICLOVIRέχειμεγάλο

θεραπευτικόδείκτη.

ΣεασθενείςπουλαμβάνουνενδοφλέβιαACICLOVIRχρειάζεταιπροσοχή,κατά

τηδιάρκειασυγχορήγησηςμεφάρμακαπουανταγωνίζονταιτηναπέκκρισητης

ACICLOVIR,λόγωτουδυνητικούκινδύνουαύξησηςτωνεπιπέδωνστο

πλάσματουενόςήκαιτωνδύοφαρμάκωνήτωνμεταβολιτώντους.Αυξήσεις

τηςκαμπύληςσυγκεντρώσεωςστοπλάσματηςACICLOVIRκαιτουαδρανούς

μεταβολίτηmecophenolatemofetil,ενόςανοσοκατασταλτικούπαράγονταπου

χρησιμοποιείταισεασθενείςπουέχουνυποστείμεταμόσχευση,έχουνφανεί

ότανταδύοφάρμακασυγχορηγούνται.

Προσοχήεπίσηςχρειάζεται(έλεγχοςτωνμεταβολώνστηνεφρικήλειτουργία)

ότανχορηγείταιενδοφλέβιαACICLOVIRμεφάρμακαπουεπηρεάζουνάλλες

φάσειςτηςνεφρικήςφυσιολογίας(π.χ.cyclosporin,tacrolimus).

4.6 ΚΥΗΣΗΚΑΙΓΑΛΟΥΧΙΑ

Χρήσηκατάτηνκύηση:

Ησυστηματικήχορήγησηασικλοβίρηςδενπροκάλεσεεμβρυοτοξικάή

τερατογόνααποτελέσματασεκουνέλιακαιαρουραίους.

ΗεμπειρίασεανθρώπουςείναιπεριορισμένηκαιέτσιηχρήσητουACICLOVIR

I.V.γιαενδοφλέβιαχορήγησηπρέπειναλαμβάνεταιυπ΄όψημόνονόταντα

πιθανάοφέληυπεραντισταθμίζουντηνπιθανότητααγνώστωνκινδύνων.

Χρήσηκατάτηνγαλουχία:

Υπάρχουνενδείξειςότιηασικλοβίρηπερνάειστομητρικόγάλα.Γιατολόγο

αυτόσυνιστάταιπροσοχήσεπερίπτωσηπουπρέπειναχορηγηθείσε

θηλάζουσαμητέρα.

4.7 ΕΠΙΔΡΑΣΗΣΤΗΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΟΔΗΓΗΣΗΣΚΑΙΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Καμία.

4.8 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γαστρεντερικές:ναυτίακαιέμετοςέχουναναφερθεί.

Αιματολογικές:μειώσειςτωνεμμόρφωνσυστατικώντουαίματος(αναιμία,

θρομβοκυτταροπενία,λευκοπενία).

Υπερευαισθησίακαιδέρμα:εξανθήματασυμπεριλαμβανομένηςτης

φωτοευαισθησίας,κνίδωση,κνησμός,πυρετόςκαισπάνιαδύσπνοια,

αγγειοοίδημακαιαναφυλαξία.

Σοβαρέςτοπικέςφλεγμονώδειςαντιδράσειςπουμερικέςφορέςοδηγούνσε

εξέλκωσηέχουνεμφανισθείότανχορηγείταιαπόλάθοςACICLOVIRI.V.σε

εξωαγγειακούςιστούς.Οιμηχανικέςαντλίεςτηςέγχυσηςείναιπερισσότερο

επικίνδυνεςσεσύγκρισημετηνέγχυσηπουβασίζεταιστηνβαρύτητα.

Νεφρά:απότομεςαυξήσειςσταεπίπεδαουρίαςκαικρεατινίνηςαίματοςμπορεί

περιστασιακάναεμφανισθούνσεασθενείςπουλαμβάνουνACICLOVIRI.V.για

ενδοφλέβιαέγχυση.Αυτόπιστεύεταιότιέχεισχέσημετημεγαλύτερη

συγκέντρωσηφαρμάκουστοπλάσμακαιτηνκατάστασηενυδάτωσηςτου

ασθενή.Γιατηναποφυγήαυτήςτηςδράσηςτοφάρμακοδενπρέπεινα

χορηγείταικατευθείανσανενδοφλέβιαένεσηαλλάμεαργήέγχυσηδιάρκειας

μίαςώρας.Οασθενήςπρέπειναδιατηρείταισεκατάστασηεπαρκούς

ενυδάτωσης.Ηνεφρικήβλάβηπουαναπτύσσεταικατάτηδιάρκειαθεραπείας

μεACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαέγχυσησυνήθωςεπανέρχεταιάμεσαστο

φυσιολογικόμεενυδάτωσητουασθενήκαι/ήμείωσητηςδοσολογίαςήδιακοπή

τουφαρμάκου.Εξέλιξησεοξείανεφρικήανεπάρκειαπάντωςμπορείνα

εμφανισθείσεεξαιρετικάελάχιστεςπεριπτώσεις.

Ήπαρ:Αναστρέψιμεςαυξήσειςτηςχολερυθρίνηςκαιτωνσχετιζόμενωνμετο

ήπαρενζύμων.Ηπατίτιδακαιίκτεροςέχουναναφερθείσεπολύσπάνιες

περιπτώσεις.

Νευρολογικές:Αναστρέψιμεςνευρολογικέςαντιδράσειςόπωςσύγχυση,

ψευδαισθήσεις,ανησυχία,τρόμος,υπνηλία,ψύχωση,σπασμοίκαικώμαέχουν

συσχετισθείμεενδοφλέβιαχορήγησηACICLOVIRI.V.,συνήθωςσειατρικά

επιπλεγμένεςπεριπτώσεις.

4.9 ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ηυπέρβασητηςενδοφλέβιαςδόσηςθαμπορούσεναπροκαλέσει

κρυσταλλουρία.ΥπερδοσολογίαμεενδοφλέβιαχορηγούμενηACICLOVIRείχε

σαναποτέλεσμααύξησητηςκρεατινίνηςορού,τηςουρίαςαίματοςκαι

επακόλουθηνεφρικήανεπάρκεια.

Νευρολογικέςαντιδράσειςπουπεριλαμβάνουνσύγχυση,ψευδαισθήσεις,

διέγερση,κρίσειςσπασμώνκαικώμα,έχουνσυσχετισθείμευπερδοσολογία.Η

αιμοκάθαρσηαυξάνεισημαντικάτηναπομάκρυνσηACICLOVIRαπότοαίμα

καιεπομένωςμπορείναθεωρηθείσανλύσηστηναντιμετώπισητης

υπερδοσολογίαςαυτούτουφαρμάκου.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ηασικλοβίρηείναιαντι-ιικόςπαράγονταςεξαιρετικάδραστικόςinvitroκατάτου

ιούτουαπλούέρπητα(HSV)τωντύπωνΙκαιΙΙκαιτουιούανεμοβλογιάς-

ζωστήρα.Ητοξικότηταγιατακύτταραξενιστέςτωνθηλαστικώνείναιχαμηλή.

Ηασικλοβίρηφωσφορυλιώνεταιμετάτηνείσοδότηςσεμολυσμένααπό

έρπητακύτταραπροςτηνενεργόένωσητριφωσφορικήασικλοβίρη.Τοπρώτο

στάδιοσ'αυτήτηδιαδικασίαεξαρτάταιαπότηνπαρουσίατης

κωδικοποιουμένηςαπότονιόκινάσηςτηςθυμιδίνης.Ητριφωσφορική

ασικλοβίρηδραωςαναστολέαςήυποκατάταστοτηςειδικήςγιατονέρπητα

πολυμεράσηςDNAπρολαβαίνονταςτηνπεραιτέρωσύνθεσηDNAαπότονιό

χωρίςναεπηρεάζειτιςφυσιολογικέςκυτταρικέςλειτουργίες.

5.2 ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόμελέτεςμεενδοφλέβιαασικλοβίρη,οχρόνοςημίσειαςζωήςστοπλάσμα

προσδιορίσθηκεσεπερίπου2,9ώρες.Τομεγαλύτερομέροςτουφαρμάκου

αποβάλλεταιαμετάβλητοαπότανεφρά.Ηνεφρικήκάθαρσητηςασικλοβίρης

είναισημαντικάμεγαλύτερηαπότηνκάθαρσητηςκρεατινίνηςδείχνονταςότιη

σωληναριακήέκκριση,εκτόςαπότησπειραματικήδιήθηση,συντελείστην

απομάκρυνσητουφαρμάκουαπότανεφρά.

Η9-καρβοξυμεθοξυμεθυλγουανίνηείναιομοναδικόςσημαντικόςμεταβολίτης

τηςασικλοβίρηςκαιαντιστοιχείστο10-15%τηςδόσηςπουαποβάλλεταιστα

ούρα.Σεασθενείςμεχρόνιανεφρικήανεπάρκεια,ομέσοςχρόνοςημίσειας

ζωήςβρέθηκεναείναι19,5ώρες.Ομέσοςχρόνοςημίσειαςζωήςτης

ασικλοβίρηςκατάτηδιάρκειααιμοδιάλυσηςήταν5,7ώρες.Ταεπίπεδατης

ασικλοβίρηςστοπλάσμαπέφτουνπερίπου60%κατάτηδιάρκειατης

αιμοδιύλισης.Στουςηλικιωμένουςηολικήκάθαρσησώματοςμειώνεταιμετην

αύξησητηςηλικίαςκαισυνοδεύεταιαπόμειώσειςστηνκάθαρσητης

κρεατινίνηςανκαιυπάρχειμικρήμεταβολήστοντελικόχρόνοημιζωήςστο

πλάσμα.

Οιμέσεςμέγιστεςσυγκεντρώσειςασικλοβίρηςστοπλάσμασε

σταθεροποιημένηκατάσταση(C ss max)μετάτηνεντόςμίαςώραςέγχυσης5ή

10mg/kgασικλοβίρης,ήταν9,8και20,7micrograms/mlαντιστοίχως.Τα

αντίστοιχαμέσαελάχισταεπίπεδαπουμετρήθηκαν7ώρεςαργότεραήταν0,7

και2,3micrograms/mlαντιστοίχως.

Σεπαιδιάηλικίαςάνωτουενόςέτουςπουτουςχορηγήθηκεδόση250mg/m 2

αντίγια5mg/kgκαιδόση500mg/m 2 αντίγια10mg/kgφαρμάκου,

παρατηρήθηκανπαρόμοιαμέσαμέγιστα(C ss max)καιμέσαελάχιστα(C ss min)

επίπεδα.

Σενεογνά(ηλικίας0-3μηνών)πουαντιμετωπίσθηκανθεραπευτικάμεδόση

10mg/kgανά8ωρουπόμορφήωριαίαςέγχυσης,ημέγιστησυγκέντρωσηστο

πλάσμασεσταθεροποιημένηκατάσταση(C ss max)ήταν13,8micrograms/ml,

ενώηαντίστοιχηελάχιστη(C ss min)ήταν2,3micrograms/ml.

Hτελικήημιπερίοδοςζωήςτουφαρμάκουστοπλάσμαστουςασθενείςαυτούς

ήταν3,8ώρες.Ταεπίπεδατουφαρμάκουστοεγκεφαλονωτιαίουγρό

κυμαίνονταιπερίπουστο50%τωναντιστοίχωνεπιπέδωνστοπλάσμα.

Ησύνδεσητηςασικλοβίρηςστιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςείναισχετικά

χαμηλή(9-33%)καιγιαυτότολόγοδεναναμένονταιαλληλεπιδράσειςμεάλλα

φάρμακα,πουναοφείλονταισεεκτόπισητηςασικλοβίρηςαπότιςθέσεις

πρωτεϊνικήςσύνδεσήςτης.

5.3 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΓΙΑΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τααποτελέσματαμεγάληςσειράςδοκιμασιώνμεταλλαξιογένεσηςinvitroκαιin

vivoδείχνουνότιηασικλοβίρηδενδημιουργείγενετικόκίνδυνογιατον

άνθρωπο.Hασικλοβίρηδενβρέθηκεναείναικαρκινογόνοςσεμακροχρόνιες

μελέτεςστοναρουραίοκαιστονποντικό.Ωςεπίτοπλείστοναναστρέψιμες

ανεπιθύμητεςαντιδράσειςστησπερματογένεσησεσυνδυασμόμεγενετική

τοξικότητασεαρουραίουςκαισκύλουςέχουνανακοινωθείμόνοσεδόσεις

ασικλοβίρηςπουυπερβαίνουνκατάπολύεκείνεςπουχρησιμοποιούνται

θεραπευτικά.ΈχειδιαπιστωθείότιταδισκίαACICLOVIRδενασκούνκάποια

μόνιμηεπίδρασηστοναριθμό,στημορφολογίαήστηκινητικότητατων

ανθρώπινωνσπερματοζωαρίων.

ΔενυπάρχειεμπειρίασχετικάμετηνεπίδρασητουACICLOVIRI.V.για

ενδοφλέβιαέγχυσηστηνγυναικείαγονιμότητα.Μελέτεςσεδύογενεές

ποντικώνδεναποκάλυψανεπίδρασητηςασικλοβίρηςστηγονιμότητα.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογοςτωνεκδόχων:

6.2 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Καμίαγνωστή.

6.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑΖΩΗΣ

6.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΚΑΤΑΤΗΦΥΛΑΞΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

6.5 ΦΥΣΗΚΑΙΣΥΣΤΑΤΙΚΑΤΟΥΠΕΡΙΕΚΤΗ

6.6 ΟΔΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΗαπαιτούμενηδόσηACICLOVIRI.V.γιαΈγχυσηπρέπειναχορηγείταιμε

βραδείαενδοφλέβιαέγχυσηδιάρκειαςμίαςώρας.

ΤοACICLOVIRI.V.γιαενδοφλέβιαστάγδηνέγχυσηδενπεριέχει

αντιμικροβιακόσυντηρητικό.Επομένως,ηανασύστασηήηαραίωσήτου

πρέπειναγίνεταιείτεσεσυνθήκεςπλήρωςάσηπτες,είτεαμέσωςπριναπότη

χορήγησήτουκαιηεναπομένουσαποσότητατουδιαλύματοςπρέπεινα

απορρίπτεται.

Ταανασυσταθένταήαραιωθένταδιαλύματαδενπρέπειναφυλάσσονταισε

ψυγείο.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαιούχος:

ΥπεύθυνοςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ACICLOVIRIV500mg

ACICLOVIRIV250mg

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ

ACICLOVIRIV500mg

ACICLOVIRIV250mg

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες