VINORELBINE/PIERRE FABRE 40MG/4ML VIAL INJ.SOL

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
25-09-2022
Δραστική ουσία:
VINORELBINE
Διαθέσιμο από:
PIERRE FABRE MEDICAMENT (FRANCE)
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
L01CA04
Δοσολογία:
40MG/4ML VIAL
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2489403

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣSPC:06-07-2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VINORELBINE/PIERREFABRE10 mg/mlσυμπύκνωμαγιαδιάλυμαπροςέγχυση

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ& ΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΤΙΚΗΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

10mg/1ml 40mg/4ml 50mg/5ml

Vinorelbineditartrate(mg) 13.85 55.40 69.25

ΑντιστοιχείσεVinorelbine(INN)

base(mg) 10.00 40.00 50.00

Γιαταέκδοχα, βλ.6.1

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Συμπύκνωμαγια διάλυμαπροςέγχυση.

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREείναιέναδιαυγέςάχρωμο προςυποκίτρινοδιάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

Θεραπείατουμημικροκυτταρικούκαρκίνουτουπνεύμονακαιωςμονοθεραπεία.

Θεραπείαδεύτερηςήτρίτηςγραμμήςτουπροχωρημένουκαρκίνουτουμαστούσε

περιπτώσειςασθενώνανθεκτικώνστιςανθρακυκλίνες,ωςμονοθεραπείαήσε

συνδυασμό μεάλλακυτταροστατικάφάρμακα.

Ανακουφιστικήθεραπείατουανθεκτικούστηνορμονοθεραπείακαρκίνουτου

προστάτη,μαζίμεαπότουστόματοςχορηγούμενηθεραπείαχαμηλήςδόσης

κορτικοστεροειδών.

4.2 Δοσολογία& τρόποςχορήγησης

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREπρέπειναχορηγείταιυπόαπότηνεπίβλεψη

ιατρούμεεμπειρίαστηχρήσηχημειοθεραπείας.

Αυστηράγιαενδοφλέβιαχορήγησημετά από τηνκατάλληλη αραίωση.

Ηχρήσητηςενδορραχιαίαςοδούαντενδείκνυται.

Γιαοδηγίεςχρήσης, χειρισμούκαιαπόρριψης:ανατρέξτεστηνπαράγραφο 6.6.

ΣυνιστάταιναεγχέετετοVINORELBINE/PIERREFABREσεχρονικόδιάστημα6-10

λεπτώνμετάαπό διάλυσησε20-50mlφυσιολογικούορούήδιαλύματος5% δεξτρόζης.

Ηχορήγησηθαπρέπειπάνταναακολουθείταιαπότουλάχιστον250mlενός

ισοτονικούδιαλύματοςέγχυσηςπροςέκπλυσητηςφλέβας.

Μημικροκυτταρικόςκαρκίνοςτουπνεύμονα&προχωρημένοςκαρκίνοςτουμαστού

Στημονοθεραπείαησυνήθηςχορηγούμενηδόσηείναι25-30mg/m 2 εβδομαδιαίως.

Στηνπερίπτωσηπολυχημειοθεραπείας,ηδόσηκαιησυχνότηταχορήγησηςεξαρτώνται

από το θεραπευτικόσχήμα.

Ανθεκτικόςστηνορμονοθεραπείακαρκίνοςτουπροστάτη

Ησυνηθισμένηδόσηείναι30mg/m 2 ,χορηγούμενηκατάτιςημέρες1και8κάθε3

εβδομάδες,μεκαθημερινήαπότουστόματοςαγωγήκορτικοστεροειδώνχαμηλής

δόσης(π.χ.hydrocortisone40mg/ημέρα).

Είναιαπαραίτητοναβεβαιωθείτεότιηβελόναέχειτοποθετηθείσωστάστηφλέβαπριν

αρχίσετετηνέγχυσητουVINORELBINE/PIERREFABRE.ΕάντοVINORELBINE/

PIERREFABREδιηθήσειτουςπέριξιστούςκατάτηδιάρκειατηςενδοφλέβιας

χορήγησης,θαπροκαλέσεισοβαρόερεθισμό.Στηνπερίπτωσηαυτή,συνιστάταιη

διακοπήτηςέγχυσηςκαιηχορήγησητηςυπόλοιπηςδόσηςσεάλληφλέβα.

Ηκλινικήεμπειρίαδενέχειαναδείξειδιαφορέςστουςηλικιωμένους,όμωςδενείναι

δυνατόννααποκλειστείηπερίπτωσηαυξημένηςευαισθησίαςορισμένωνηλικιωμένων

ασθενών.

Ηασφάλειακαιαποτελεσματικότητασταπαιδιάδενέχουνεπιβεβαιωθεί.

Γιαπροσαρμογήτηςδόσηςσεειδικέςομάδεςασθενών,ανατρέξτεστηνπαράγραφο

4.4:«Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση».

4.3 Αντενδείξεις

Γνωστήυπερευαισθησίαστηvinorelbineήοποιαδήποτεάλλααλκαλοειδήτηςvinca.

Αριθμόςουδετερόφιλων<1500/mm 3 ήσοβαρήλοίμωξηταυτόχροναήπρόσφατα

(μέσασε2 εβδομάδες).

Κύηση.

Γαλουχία.

Σοβαρήηπατικήανεπάρκεια

Ασθενείςσεμακροχρόνιαθεραπείαμεοξυγόνο

Γενικάτοφάρμακοαυτόδενπρέπειναχορηγείταιταυτόχροναμεεμβόλιαπου

περιέχουνζώντεςεξασθενημένουςιούς (εκτόςτουκίτρινουπυρετού)καιitraconazole.

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις& ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηχρήση

Καθώςηαναστολήτουαιμοποιητικούσυστήματοςείναιοκύριοςκίνδυνοςπου

σχετίζεταιμετοVINORELBINE/PIERREFABRE,θαπρέπειναπραγματοποιείται

αυστηρόςαιματολογικόςέλεγχοςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας(προσδιορισμός

επιπέδουαιμοσφαιρίνηςκαιαριθμόςλευκοκυττάρων,ουδετερόφιλωνκαιαιμοπεταλίων

κατάτηνημέρακάθενέαςχορήγησης).

Ηανεπιθύμητηενέργειαπουπεριορίζειτηδόσηείναικυρίωςηουδετεροπενία.Αυτήη

επίδρασηδενείναισυσσωρευτική,έχονταςτηχαμηλότερητιμήτηςμεταξύτωνημερών

7και14μετάτηχορήγησηκαιείναιπολύγρήγορααναστρέψιμημέσασε5έως7

ημέρες.Εάνοαριθμόςτωνουδετερόφιλωνείναικάτωαπό1500/mm 3 και/ήοαριθμός

τωναιμοπεταλίωνείναικάτωαπό75000/mm 3 ,τότεηθεραπείαπρέπεινα

καθυστερήσειμέχριτηνανάρρωση.

Εάνοασθενήςπαρουσιάζεισημείαήσυμπτώματαπουυποδηλώνουντηνύπαρξη

λοίμωξης,πρέπειναξεκινήσειγρήγοραηκατάλληληέρευνα.

Απαιτείταιιδιαίτερηπροσοχήότανσυνταγογραφείτετοπροϊόνγιαασθενείςμε

ιστορικόισχαιμικήςκαρδιακήςνόσου.

ΟιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτουVINORELBINE/PIERREFABREδεν

τροποποιούνταισεασθενείςπουπαρουσιάζουνμέτριαέωςσοβαρήηπατική

ανεπάρκεια.Παρόλααυτά,σεμιασυντηρητικήπροσέγγισησυνιστάταιηδόσηνα

μειώνεταικατάτο 1/3καιναπαρακολουθούνταιστενάοιαιματολογικέςπαράμετροισε

ασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκειακαθώς,ημέγιστηδόσηπουχορηγήθηκεσε

αυτήντηνυποομάδαασθενώνήταν20mg/m 2 .

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREδενπρέπειναχορηγείταιταυτόχροναμε

ακτινοθεραπείαεάντο πεδίοτηςθεραπείαςπεριλαμβάνειτο ήπαρ.

Καθώςυπάρχειχαμηλόεπίπεδονεφρικήςαπέκκρισης,δενυπάρχεικαμιά

φαρμακοκινητικήαιτιολογίαγιαμείωσητηςδόσηςτουVINORELBINE/PIERRE

FABREσεασθενείςμεμειωμένηνεφρικήλειτουργία.Λόγωόμωςτηςέλλειψης

στοιχείωνσεπεριπτώσειςνεφρικήςανεπάρκειας,συνιστάταιμεγάληπροσοχήκατάτη

διάρκειατηςθεραπείας.

Κάθεεπαφήμεταμάτιαπρέπεινααποφεύγεταιαυστηρά:υπάρχεικίνδυνοςσοβαρού

ερεθισμούακόμακαιεξέλκωσηςτουκερατοειδούςχιτώνα,εάντοφάρμακοεκτοξευθεί

υπόπίεση.Σεπερίπτωσηεπαφής,θαπρέπειναγίνειαμέσωςέκπλυσητουματιούμε

άφθονοδιάλυμαφυσιολογικούορού.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

ΟσυνδυασμόςτουVINORELBINE/PIERREFABREμεάλλαφάρμακαμεγνωστή

τοξικότητατουμυελούτωνοστών,είναιδυνατόνναεπιφέρειπαρόξυνσητων

μυελοκατασταλτικώνανεπιθύμητωνενεργειών.ΚαθώςτοCYP3A4κυρίωςεμπλέκεται

στο μεταβολισμότουVINORELBINE/PIERREFABRE, συνδυασμόςμεπαράγοντεςοι

οποίοιενεργοποιούνήαναστέλλουναυτότοισοένζυμο,ενδέχεταινααλλοιώσουντις

φαρμακοκινητικέςιδιότητεςτουVINORELBINE/PIERREFABRE.Οσυνδυασμός

VINORELBINE/PIERREFABRE–cisplatinδενέχειδείξεικαμίααλληλεπίδρασηστις

φαρμακοκινητικέςπαραμέτρους.Όμως,ησυχνότηταεμφάνισηςουδετεροπενίας

σχετιζόμενηςμετηχορήγησητουVINORELBINE/PIERREFABREσεσυνδυασμόμε

cisplatinείναιμεγαλύτερηαπότησχετιζόμενημετηχορήγησητουVINORELBINE/

PIERREFABREωςμόνουπαράγοντα.

ΗταυτόχρονηχορήγησηVINORELBINE/PIERREFABREμεitraconazoleπρέπεινα

αποφεύγεται,γιατίμειώνεταιομεταβολισμόςτουαντιμιτωτικούπαράγοντααπότο

ήπαρκαιαυξάνεταιέτσιηνευροτοξικότητατου.

ΑπαιτείταιιδιαίτερηπροσοχήκατάτησυγχορήγησητηςVINORELBINE/PIERRE

FABREμεmitomycinCγιατίαυξάνεταιοκίνδυνοςτοξικότηταςτηςvinorelbineστους

πνεύμονες.

4.6 Κύησηκαιγαλουχία

Κατάτηδιάρκειαμελετώναναπαραγωγήςσταπειραματόζωα,τοVINORELBINE/

PIERREFABREήτανθανατηφόρογιατοέμβρυοκαιτερατογόνο.Επομένως,το

VINORELBINE/PIERREFABREδενπρέπειναχρησιμοποιείταικατάτηνκύηση.Εάν

προκύψειεγκυμοσύνηκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,θαπρέπειναπροταθείγενετική

συμβουλευτική.

Γυναίκεςμεδυναμικήτεκνοποίησηςπρέπειναχρησιμοποιούναποτελεσματική

αντισυλληπτικήαγωγήκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

ΔενείναιγνωστόκατάπόσοτοVINORELBINE/PIERREFABREπερνάστομητρικό

γάλα.Οθηλασμόςπρέπειναδιακόπτεταιπριντηνέναρξητηςθεραπείαςμε

VINORELBINE/PIERREFABRE.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Δενέχουνδιεξαχθείμελέτεςσχετικάμετιςεπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαι

χειρισμούμηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

ΑιμοποιητικόΣύστημα

Ηπεριοριστικήτοξικότηταείναιηκαταστολήτουμυελούτωνοστώνμεαποτέλεσμα

κυρίωςτηνουδετεροπενία(G3:24,3%-G4:27,8%μετοVINORELBINE/PIERRE

FABREωςμόνουπαράγοντα),ηοποίαείναιαναστρέψιμημέσασε5έως7ημέρεςκαι

μησυσσωρευτικήμετο χρόνο.

Αναιμία(G3-4:7,4%μετοVINORELBINE/PIERREFABREωςμόνου

χημειοθεραπευτικούπαράγοντα)καικοκκιοκυτοπενία(G3-4:2,5%μετο

VINORELBINE/PIERREFABREωςμόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα)

ενδέχεταιναπαρουσιασθούν,αλλάσπανίωςείναισοβαρήςμορφής.

Σεμερικέςπεριπτώσειςθεραπείαςανθεκτικούστηνορμονοθεραπείακαρκίνουτου

προστάτηέχουναναφερθείτοξικοίθάνατοι.

ΓαστρεντερικόΣύστημα

Ενδέχεταιναπαρατηρηθούνναυτίακαιέμετος.Ησυχνότηταεμφάνισηςσοβαρών

επιδράσεωνείναιχαμηλή(G3-4:2,2%μετοVINORELBINE/PIERREFABREως

μόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα).Ησυχνότηταεμφάνισηςαυτώντων

αντιδράσεωνενδέχεταινααυξηθείεφόσοντοVINORELBINE/PIERREFABRE

σχετίζεταιμεάλλουςχημειοθεραπευτικούςπαράγοντες.Αντιεμετικήαγωγήμπορείνα

μειώσειτηνεμφάνισήτους.

Δυσκοιλιότητακαιπαραλυτικόςειλεός(βλ.ΑυτόνομοΝευρικόΣύστημα).

Ηθεραπείαμπορείναξεκινήσειξανάμετάτηνεπαναφοράτηςφυσιολογικής

κινητικότηταςτουεντέρου.

Ενδέχεταιναπαρατηρηθούνστοματίτιδακαιδιάρροια,συνήθωςήπιαςέωςμέτριας

βαρύτητας.

Έχουναναφερθείσπάνιεςπεριπτώσειςπαγκρεατίτιδας.

ΠεριφερικόΝευρικόΣύστημα

Οινευρολογικέςδιαταραχές(G3-4:2,7%μετοVINORELBINE/PIERREFABREως

μόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα)περιορίζονταιγενικάσεαπώλειατων

αντανακλαστικώντωνεντωβάθειτενόντων.Ηανάπτυξησοβαρήςπαραισθησίαςμε

αισθητήριακαικινητικάσυμπτώματαείναισπάνια.Μετάαπόπαρατεταμένηθεραπεία

έχειαναφερθείαδυναμίατωνκάτωάκρων.Αυτέςοιεπιδράσειςείναιγενικά

αναστρέψιμες.

ΑυτόνομοΝευρικόΣύστημα

Τοκύριοσύμπτωμαείναιηδυσκοιλιότητα(G3-4:2,7%μετοVINORELBINE/

PIERREFABREωςμόνουπαράγοντακαιG3-4:4,1%μετοσυνδυασμότου

VINORELBINE/PIERREFABREκαιάλλωνχημειοθεραπευτικώνπαραγόντων)η

οποίασπανίωςεξελίσσεταισεπαραλυτικόειλεό.Ησυχνότηταεμφάνισηςαυτώντων

αντιδράσεωνενδέχεταινααυξηθείεφόσοντοVINORELBINE/PIERREFABRE

συνδυάζεταιμεάλλουςχημειοθεραπευτικούςπαράγοντες.

Δέρμα

Αλωπεκία,συνήθωςήπιαςμορφής,ενδέχεταιναεμφανισθεί(G>2:4,1%μετο

VINORELBINE/PIERREFABREωςμόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα).

Σπανίως,τοVINORELBINE/PIERREFABREμπορείναπροκαλέσειγενικευμένες

δερματικέςαντιδράσεις.

ΚαρδιαγγειακόΣύστημα

Έχουνυπάρξεισπάνιεςαναφορέςισχαιμικήςκαρδιακήςνόσου(στηθάγχη,έμφραγμα

μυοκαρδίου).

Ήπαρ

Έχουναναφερθείπαροδικέςαυξήσειςτωνδοκιμασιώντηςηπατικήςλειτουργίαςχωρίς

κλινικάσυμπτώματα.

ΑναπνευστικόΣύστημα

Όπωςσυμβαίνεικαιμεταυπόλοιπααλκαλοειδήτηςvinca,δύσπνοιακαι

βρογχόσπασμοςενδέχεταιναπαρουσιασθούνσεσχέσημετηθεραπεία

VINORELBINE/PIERREFABRE.Έχουναναφερθείσπάνιεςπεριπτώσειςδιάμεσης

πνευμονοπάθειαςιδιαίτερασεασθενείςοιοποίοιακολουθούνθεραπείαμε

VINORELBINE/PIERREFABREσεσυνδυασμό μεmitomycin.

Τοπικέςαντιδράσεις

ΌπωςκαιταυπόλοιπααλκαλοειδήτηςvincaτοVINORELBINE/PIERREFABRE

είναιέναςμέτριοςφλυκταινογόνοςπαράγοντας.Αντιδράσειςστοσημείοτηςένεσης

ενδέχεταιναπεριλαμβάνουνερύθημα,καυστικόάλγος,αλλοίωσηστοχρώματης

φλέβαςκαιτοπικήφλεβίτιδα(G3-4:3,7%μετοVINORELBINE/PIERREFABREως

μόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα).Σεσπάνιεςπεριπτώσεις,έχειπαρατηρηθεί

τοπικήνέκρωση.Ησωστήτοποθέτησητηςενδοφλέβιαςβελόναςήτουκαθετήρακαι

bolusένεσηηοποίαακολουθείταιαπόκαλήέκπλυσητηςφλέβαςμπορούννα

περιορίσουναυτέςτιςεπιδράσεις.

Άλλεςανεπιθύμητεςεπιδράσεις

Αλλεργικέςεπιδράσεις,κόπωση,πυρετός,αρθραλγίασυμπεριλαμβανομένουκαιτου

άλγουςστησιαγώνα,μυαλγία,πόνοισεδιάφορασημείασυμπεριλαμβανομένουτου

θωρακικούάλγουςκαιτουπόνουστοσημείοτουόγκου,έχουνπαρουσιασθείσε

ασθενείςπουλαμβάνουνθεραπείαVINORELBINE/PIERREFABRE.

Έχουναναφερθείσπάνιεςπεριπτώσειςσοβαρήςυπονατριαιμίας.

4.9 Υπερδοσολογία

Έχουναναφερθείτυχαίεςοξείεςυπερδοσολογίεςστονάνθρωπο:αυτέςμπορείνα

προκαλέσουνυποπλασίατουμυελούτωνοστώνηοποίαμερικέςφορέςσχετίζεταιμε

πυρετό,λοίμωξηκαιπαραλυτικόειλεό.Πρέπειναεφαρμοστούνγενικάυποστηρικτικά

μέτραμαζίμεμετάγγισηαίματοςκαιαντιβιοτικήαγωγήευρέωςφάσματος,όπως

κρίνεταιαπαραίτητοαπότοθεράπονταιατρό.Δενυπάρχεικανέναγνωστόαντίδοτογια

τηνυπερδοσολογίατουVINORELBINE/PIERREFABRE.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC:L01CA04 (ΑλκαλοειδήτηςVincaκαιανάλογα)

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREείναιέναςαντινεοπλασματικόςπαράγονταςτης

οικογένειαςτωναλκαλοειδώντηςvincaόμως,σεαντίθεσημεταάλλααλκαλοειδήτης

vinca,τομόριοτηςκαθαρανθίνηςτηςvinorelbineέχειδομικάτροποποιηθεί.Σε

μοριακόεπίπεδο,δραστηδυναμικήισορροπίατηςτουμπουλίνηςμέσαστοσύστημα

τωνμικροσωληνίσκωντουκυττάρου.Αναστέλλειτονπολυμερισμότηςτουμπουλίνης

καισυνδέεταικατάπροτίμηση,στουςμιτωτικούςμικροσωληνίσκους,επηρεάζοντας

τουςαξονικούςμικροσωληνίσκουςμόνοσευψηλέςσυγκεντρώσεις.Ηικανότηταγια

αναστολήτηςελικοποίησηςτηςτουμπουλίνηςείναιμικρότερηαπόαυτήτης

vincristine.

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREπαρεμποδίζειτημίτωσηστηφάσηG

-M,

προκαλώνταςτοθάνατοτουκυττάρουστημετάφασηήκατάτηδιάρκειατηςεπόμενης

μίτωσης.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Μετάαπόενδοφλέβιαbolusένεσηήέγχυσηστονάνθρωπο,ηvinorelbineαποβάλλεται

σετρειςφάσειςστοαίμα.Ακολουθείμιαφάσηαργήςαποβολής,μεμακρύτερματικό

χρόνοημιζωής.

Οιμέσεςφαρμακοκινητικέςπαράμετροιαξιολογήθηκανστο αίμα.Οτερματικόςχρόνος

ημιζωήςήτανκατάμέσοόρο38±10ώρες.Ηκάθαρσητουαίματοςήτανυψηλή,

προσέγγισετηνηπατικήροήαίματοςκαιήτανκατάμέσοόρο0,72l/h/kg(εύρος0,32–

1,26l/h/kg),ενώοόγκοςκατανομήςστηνκατάστασηισορροπίαςήτανυψηλός,κατά

μέσοόρο 21,2l/kgυποδεικνύονταςεκτενήκατανομήστουςιστούς.

Υπάρχεισημαντικήεπαναπρόσληψητηςvinorelbineστουςπνεύμονεςόπως

αξιολογήθηκεαπόχειρουργικέςπνευμονικέςβιοψίες,εμφανίζονταςέωςκαι300φορές

υψηλότερεςσυγκεντρώσειςαπ’ότιστονορό.Ηvinorelbineδενέχειεντοπισθείστο

κεντρικόνευρικόσύστημα.Ηδέσμευσημετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςείναιασθενής

(13,5%).Όμως,ηvinorelbineδεσμεύεταιέντοναστακύτταρατουαίματοςκαι

ιδιαίτεραστααιμοπετάλια(78%).

Οιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτηςενδοφλέβιαςvinorelbine,αποδείχθηκανότιείναι

γραμμικέςέωςκαιτο επίπεδο δόσηςτων45mg/m 2 .

ΗvinorelbineμεταβολίζεταικυρίωςαπότηνCYP3A4ισομορφήτουκυτοχρώματος

P450.Όλοιοιμεταβολίτεςέχουναναγνωρισθείκαικανέναςδενείναιενεργόςεκτός

απότον4-O-deacetylvinorelbine,οοποίοςείναιοκύριοςμεταβολίτηςστοαίμα.Δεν

έχουνπαρατηρηθείσουλφονικοίήγλυκουρονικοίμεταβολίτες.Ηνεφρικήαποβολή

είναιχαμηλή(<20%τηςδόσης)καισχετίζεταικυρίωςμετηνμητρικήουσία(parent

compound).Ηαπέκκρισημέσωτωνχοληφόρωνείναιηκύριαοδόςαποβολήςκαιτων

μεταβολιτώνκαιτηςαναλλοίωτηςvinorelbine,ηοποίαείναιηκύριαουσίαπου

ανακτάται.

Δενέχουναξιολογηθείοιεπιδράσειςτηςνεφρικήςδυσλειτουργίαςστησυμπεριφορά

τηςvinorelbine.Όμως,ημείωσητηςδόσηςπαρουσίανεφρικήςανεπάρκειαςδεν

ενδείκνυταιλόγωτηςχαμηλήςνεφρικήςαποβολήςτης.Μιαπρώτημελέτηέχει

καταγράψειτιςεπιδράσειςτηςηπατικήςανεπάρκειαςστιςφαρμακοκινητικές

παραμέτρουςτηςvinorelbine.Αυτήημελέτηδιεξήχθησεασθενείςμεηπατικές

μεταστάσειςλόγωκαρκίνουτουμαστούκαικατέληξεστοσυμπέρασμαότιμιααλλαγή

στημέσηκάθαρσητηςvinorelbineπαρατηρήθηκεμόνοότανεμπλέκετοπερισσότερο

απότο75%τουήπατος.ΜιαφαρμακοκινητικήμελέτηφάσηςIγιατηνπροσαρμογή

τηςδόσηςδιεξήχθησεκαρκινικούςασθενείςμεηπατικήδυσλειτουργία:6ασθενείςμε

μέτριαδυσλειτουργία(Χολερυθρίνη≤2xUNLκαιΤρανσαμινάσες≤5xUNL)

ακολούθησαναγωγήμεέωςκαι25mg/m 2 και8ασθενείςμεσοβαρήδυσλειτουργία

(Χολερυθρίνη>2xUNLκαι/ήΤρανσαμινάσες>5xUNL)ακολούθησαναγωγήμε

έωςκαι20mg/m 2 vinorelbine.Ημέσηολικήκάθαρσησεαυτέςτιςδύουποομάδες

ασθενώνήτανπαρόμοιαμεαυτήσεασθενείςμεφυσιολογικήηπατικήλειτουργία.

Επομένως,οιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτηςvinorelbineδεντροποποιούνταισε

ασθενείςπουπαρουσιάζουνμέτριαέωςσοβαρήηπατικήανεπάρκεια.Παρόλααυτά,σε

μιασυντηρητικήπροσέγγισησυνιστάταιηδόσηναμειώνεταικατάτο1/3καινα

παρακολουθούνταιστενάοιαιματολογικέςπαράμετροισεασθενήμεσοβαρήηπατική

ανεπάρκειακαθώς,ημέγιστηδόσηπουχορηγήθηκεσεαυτήντηνυποομάδαασθενών

ήταν20mg/m 2 .Αποδείχθηκεμιαισχυρήσυσχέστισημεταξύέκθεσηςτηςουσίαςστο

αίματκαιτηνμείωσητωνλευκοκυττάρωνήτωνπολυμορφοπύρηνων(PMN).

5.3 Προκλινικά στοιχείαγιατηνασφάλεια

Ταπροκλινικάδεδομέναδεναναδεικνύουνοποιοδήποτειδιαίτεροκίνδυνογιατον

άνθρωπομεβάσητιςσυνήθειςμελέτεςτοξικότηταςεπαναλαμβανόμενηςδόσηςούτε

καρκινογόνοδυναμική.

ΥποτίθεταιότιτοVINORELBINE/PIERREFABREμπορείναέχειμεταλλαξιογόνο

δράση(ανευπλοειδίακαιπολυπλοειδία)στονάνθρωπο.

Κατάτηδιάρκειαμελετώναναπαραγωγήςσταπειραματόζωα,τοVINORELBINE/

PIERREFABREήτανθανατηφόρο καιτερατογόνογιατο έμβρυο.

Δεναποδείχθηκαναιμοδυναμικέςεπιδράσειςσεσκύλουςπουελάμβανανvinorelbine

στημέγιστηανεκτήδόση.Μόνομερικέςελάχιστες,μησημαντικέςδιαταραχέςτης

επαναπόλωσηςπαρατηρήθηκανόπωςκαιμεάλλααλκαλοειδήτηςvincaπου

εξετάσθηκαν.Δενπαρατηρήθηκεκαμίαεπίδρασηστοκαρδιαγγειακόσύστημαστα

πρωτεύονταθηλαστικάπουελάμβανανεπαναλαμβανόμενεςδόσειςvinorelbineγια

διάστημα39 εβδομάδων.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογοςμετα έκδοχα

Waterfor injections

6.2 Ασυμβατότητες

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREδενπρέπειναδιαλύεταισεαλκαλικάδιαλύματα

(υπάρχειο κίνδυνοςνασχηματισθείίζημα).

Αυτότοφαρμακευτικόπροϊόνδενπρέπεινααναμιγνύεταιμεάλλαφαρμακευτικά

προϊόνταεκτόςαπό αυτάπουαναφέρονταιστηνπαράγραφο 6.6.

6.3 Διάρκειαζωής

Ηδιάρκειαζωήςτουφαρμακευτικούπροϊόντοςστησυσκευασίατουείναι3 χρόνια.

ΜετάτηδιάλυσητουVINORELBINE/PIERREFABREσεδιάλυμαφυσιολογικού

ορούήσεδιάλυμα5%δεξτρόζης,ηχημικήκαιφυσικήσταθερότηταμέχριτηχρήση

έχειαποδειχθείγια8ημέρεςσεθερμοκρασίαπεριβάλλοντος(20 0 C±5 0 C)ήστοψυγείο

C-8 0 C)προστατευμένοαπότοφως,μέσασεουδέτεραγυάλιναφιαλίδιαήσε

σάκουςέγχυσηςαπόPVCκαιvinylacetate.

Απόμικροβιολογικήςάποψης,τοπροϊόνπρέπειναχρησιμοποιείταιαμέσως.Εάνδε

χρησιμοποιηθείαμέσως,οχρόνοςφύλαξηςκαιοισυνθήκεςπριντηχρήσηαποτελούν

ευθύνητουχρήστηκαισυνήθωςδενείναιπαραπάνωαπό24ώρεςστους2 0 C-8 0 C,

εκτόςεάνηαραίωσηέχειπραγματοποιηθείκάτωαπόελεγχόμενεςκαιτεκμηριωμένα

άσηπτεςσυνθήκες.

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος

Φυλάσσεταιστους2 0 C-8 0 C(στο ψυγείο).Δενκαταψύχετε.

Φυλάσσεταιστοναρχικόπεριέκτηώστεναπροφυλάσσεταιαπό το φως.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREδιατίθεταισεγυάλιναφιαλίδια(τύποςI)

αναλόγουόγκου,πουκλείνουνμεέναβουτυλικόήχλωροβουτυλικόπώμα.Τοπώμα

καλύπτεταιμεκάλυμμααλουμινίουπουπεριβάλλεταιαπόταινίαασφαλείαςαπό

πολυπροπυλένιο.

Κουτιάμε1 και10 φιαλίδιατου1ml

Κουτιάμε1 και10 φιαλίδιατων4ml

Κουτιάμε1 και10 φιαλίδιατων5ml.

6.6 Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

ΗπροετοιμασίακαιηχορήγησητουVINORELBINE/PIERREFABREπρέπεινα

γίνονταιαπόεκπαιδευμένοπροσωπικό.Πρέπειναφωρώνταικατάλληλα

προστατευτικάματιών,γάντιαμιαςχρήσης,μάσκαπροσώπουκαιποδιάμιαςχρήσης.

Πιθανήποσότηταπουχύθηκεήδιαρροήπρέπεινακαθαρίζονταιμεβρεγμένοπανί.

Κάθεεπαφήμεταμάτιαπρέπεινααποφεύγεταιαυστηρά.Σεπερίπτωσηεπαφής,θα

πρέπειναγίνειαμέσωςέκπλυσητουματιούμεάφθονοδιάλυμαφυσιολογικούορού.

Μετάτηνολοκλήρωσητηςαραίωσης,κάθεεκτεθειμένηεπιφάνειαπρέπεινα

καθαρίζεταικαλάκαιταχέριακαιτο πρόσωπο πρέπειναπλένονται.

Δενυπάρχεικαμιάασυμβατότηταπεριεχομένου/περιέκτημεταξύτου

VINORELBINE/PIERREFABREκαιτουουδέτερουγυάλινουφιαλιδίου,τουσάκου

απόPVC,τουσάκουαπόvinylacetateήτωνσυσκευώνέγχυσηςμεσωληνάριααπό

PVC.

ΣυνιστάταιναεγχέετετοVINORELBINE/PIERREFABREσεχρονικόδιάστημα6-10

λεπτώνμετάαπό διάλυσησε20-50mlφυσιολογικούορούήδιαλύματος5% δεξτρόζης.

Ηχορήγησηθαπρέπειπάνταναακολουθείταιαπότουλάχιστον250mlενός

ισοτονικούδιαλύματοςέγχυσηςπροςέκπλυσητηςφλέβας.

ΤοVINORELBINE/PIERREFABREπρέπειναχορηγείταιαυστηράμόνοενδοφλέβια.

Είναιαπαραίτητοναβεβαιωθείτεότιηβελόναέχειτοποθετηθείσωστάστηφλέβαπριν

αρχίσειηέγχυσητουVINORELBINE/PIERREFABRE.Εάντοφάρμακοδιηθήσει

τουςπέριξιστούςκατάτηδιάρκειατηςχορήγησης,μπορείναπροκαλέσεισοβαρό

ερεθισμό.Στηνπερίπτωσηαυτή,συνιστάταιηδιακοπήτηςέγχυσης,ηέκπλυσητης

φλέβαςμεφυσιολογικόορό καιηχορήγησητηςυπόλοιπηςδόσηςσεάλληφλέβα.

Σεπερίπτωσηεξαγγείωσης,γιαναμειωθείοκίνδυνοςφλεβίτιδαςμπορούννα

χορηγηθούναμέσωςενδοφλέβιαγλυκοκορτικοειδή.

Οποιαδήποτεαχρησιμοποίητηποσότηταφαρμάκουήαπορρίμματαπρέπεινα

απορρίπτονταισύμφωναμετιςτοπικέςδιαδικασίεςκαινόμους.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PierreFabreFarmaka A.E.

Ηριδανού3

11528, Αθήνα

ΤΗΛ:210 72 34 582

FAX:210 72 34 589

8. ΑΡΙΘΜΟΙΑΔΕΙΩΝΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

INJ.SOL. 10MG/1MLVIAL:10665/92/11.10.93

INJ.SOL. 40MG/4MLVIAL:29182/11.10.93

INJ.SOL. 50MG/5MLVIAL:29183/11.10.93

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνίαπρώτηςάδειαςκυκλοφορίας:11.10.93

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες