VESANOID 10MG/CAP SOFT.CAPS

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
07-10-2022
Δραστική ουσία:
TRETINOIN
Διαθέσιμο από:
ROCHE HELLAS A.E
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
L01XX14
Δοσολογία:
10MG/CAP
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΚΑΨΑΚΙΟ, ΜAΛΑΚΟ
Θεραπευτική περιοχή:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμό άδειας:
2314401

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

VESANOID ® 10mgμαλακάκαψάκια

Tretinoin

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληροτοφύλλοοδηγιώνχρήσηςπροτούαρχίσετεναπαίρνετεαυτότο

φάρμακο.

Φυλάξτεαυτότοφύλλοοδηγιώνχρήσης.Ίσωςχρειαστείνατοδιαβάσετεξανά.

Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες,ρωτήστετογιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

Ησυνταγήγιααυτότοφάρμακοχορηγήθηκεγιασας.Δενπρέπειναδώσετετοφάρμακοσε

άλλους.Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη,ακόμακαιόταντασυμπτώματάτουςείναιίδιαμε

ταδικάσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρή,ήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετο

γιατρόήφαρμακοποιόσας.

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

ΤιείναιτοVesanoidκαιποιαείναιηχρήσητου

ΤιπρέπειναγνωρίζετεπρινναπάρετετοVesanoid

ΠώςναπάρετετοVesanoid

Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

ΠώςναφυλάσσεταιτοVesanoid

Λοιπέςπληροφορίες

1. ΤΙΕΙΝΑΙΤΟVESANOIDΚΑΙΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

ΤαμαλακάκαψάκιαVesanoidείναιδίχρωμα,πορτοκαλοκίτρινακαιερυθροκάστανα.

ΤοVesanoidανήκειστηνκατηγορίαφαρμάκων,ταοποίαείναιγνωστάωςρετινοειδή,ηδομήτων

οποίωνσχετίζεταιμετηΒιταμίνηΑ.Μειώνειτομέγεθοςμερικώντύπωνπροσβεβλημένων

ερυθροκυττάρων.

ΤοVesanoidχορηγείταιαπότουςγιατρούςγιατηθεραπείατηςοξείαςπρομυελοκυτταρικής

λευχαιμίας,ηοποίαείναιείδοςασθένειαςτουαίματος.

ΤοVesanoidδιατίθεταισεσυσκευασίεςblisterκαισεγυάλινεςφιάλεςτων100καψακίων.

2. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΙΝΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟVESANOID

ΜηνπάρετετοVesanoid

ΜηνπάρετετοVesanoidσεπερίπτωσηυπερευαισθησίας(αλλεργίας)στηντρετινοΐνηήσεάλλα

φάρμακατηςκατηγορίαςτωνρετινοειδώνήσεοποιοδήποτεάλλοσυστατικότουVesanoid.

ToVesasoidπεριέχειέλαιοσόγιας.Εάνείστεαλλεργικόςσταφυστίκιαήστησόγιαμηνπάρετεαυτό

τοφάρμακο.

Δενθαπρέπειναλαμβάνετετετρακυκλίνες(συγκεκριμένοςτύποςαντιβιοτικού)ήβιταμίνηΑ

ταυτόχροναμετοVesanoid.

ToVesanoidπεριέχειέναρετινοειδέςπαρόμοιομετηβιταμίνηΑ.Επομένως,μηνπάρετετοVesanoid

ανείστεέγκυοςήσκοπεύετεναμείνετεέγκυος.ΤοVesanoidπροκαλείσοβαρήβλάβηστoέμβρυo.

Eνημερώστεάμεσατογιατρόσαςσεπερίπτωσηπουμείνατεέγκυοςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας

μεVesanoid.Εάνείστεέγκυοςκαιέχετεοξείαπρομυελοκυτταρικήλευχαιμία,θασυζητήσετεμετο

γιατρόσαςτηνκατάλληληαγωγήγιαεσάς.

ToVesanoidμπορείναπεράσειστοανθρώπινογάλα.Επομένως,δενπρέπειναθηλάζετετοβρέφος

σαςκατάτηδιάρκειαθεραπείαςμεVesanoid.ΕΑΝΕΧΕΤΕΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΑΜΦΙΒΟΛΙΑ,ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕΤΗΣΥΜΒΟΥΛΗΤΟΥΓΙΑΤΡΟΥΗΤΟΥΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣΑΣ.

ΠροσέξτειδιαίτεραμετοVesanoid:

Πριντηνέναρξητηςθεραπείας,βεβαιωθείτεότιογιατρόςσαςγνωρίζειεάν:

έχετεκάποιαάλληπάθηση

έχετεαλλεργίες

ΤοVesanoidπεριέχεισορβιτόλη.Εάνσαςέχειπειογιατρόςσαςότιέχετεδυσανεξίασεορισμένα

σάκχαρασυμβουλευτείτετονπρινπάρετεαυτότοφάρμακο.

Εάνέχετεσυμπτώματαόπως:δυνατόπονοκέφαλομεναυτίακαιέμετο,δυσκολίαστηναναπνοή,

πυρετό,ζάλη,ήπόνοστοστήθοςήστηνπλάτηογιατρόςσαςπιθανόννααποφασίσεινασαςαλλάξει

τηδόσητουφαρμάκουήνασαςχορηγήσεικάποιοεπιπλέονφάρμακο.Παρακαλείσθενα

ακολουθήσετεπροσεκτικάτιςοδηγίεςτουγιατρούσας.

ΕΑΝΕΧΕΤΕΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΑΜΦΙΒΟΛΙΑ,ΘΑΠΡΕΠΕΙΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕΤΗΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΤΟΥΓΙΑΤΡΟΥΗΤΟΥΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣΑΣ.

Λήψηάλλωνφαρμάκων

Παρακαλείσθεναενημερώσετετονγιατρόήτονφαρμακοποιόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρει

πρόσφαταάλλαφάρμακα,ακόμακαιαυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

Αυτόείναιπολύσημαντικό,αφούηταυτόχρονηχρήσηπερισσοτέρωντουενόςφαρμάκουμπορείνα

ενισχύσειήναεξασθενήσειτηδράσητωνφαρμάκων.Επομένως,μηνπάρετετοVesanoidμε

οποιοδήποτεάλλοφάρμακο,εκτόςεάνέχετεενημερώσειτογιατρόσαςκαιέχετετησυγκατάθεσή

του.

ΤαφάρμακαπουαπαιτούνιδιαίτερηπροσοχήότανλαμβάνονταιμετοVesanoidσυμπεριλαμβάνουν:

ριφαμπικίνηκαιερυθρομυκίνη(αντιβιοτικά),γλυκοκορτικοειδή(γιααλλεργίεςκαιφλεγμονή),

φαινοβαρβιτάλη(γιαεπιληψία),πεντοβαρβιτάλη(γιααϋπνία),κετοκοναζόλη(τύπος

αντιμικροβιακού),σιμετιδίνη(γιαέλκηστομάχου),βεραπαμίληκαιδιλτιαζέμη(καρδιακέςπαθήσειςή

υψηλήπίεση),κυκλοσπορίνη(χρήσημετάαπόμεταμόσχευσηοργάνουήμυελούτωνοστών)και

τρανεξαμικόοξύ,αμινοκαπροϊκόοξύκαιαπρωτινίνη(χορηγείταιγιατηνελάττωσητης

αιμορραγίας).

Εάνλαμβάνετεχαμηλήδόσηπρογεστερόνηςωςμέθοδοαντισύλληψης(«minipill»),ογιατρόςσαςθα

σαςπεινατηδιακόψετεκαιθασαςχορηγήσεικάποιοάλλοαπότουστόματοςαντισυλληπτικό.

Δενθαπρέπειναλαμβάνετετετρακυκλίνες(συγκεκριμένοςτύποςαντιβιοτικού)ήβιταμίνηΑ

ταυτόχροναμετοVesanoid.

ΛήψητουVesanoidμετροφέςκαιποτά

Συνιστάταιόπωςτακαψάκιαλαμβάνονταιμαζίμετoγεύμαήαμέσωςμετάαπόαυτό.

Κύησηκαιθηλασμός

Ζητήστετησυμβουλήτουγιατρούήτουφαρμακοποιούσαςπροτούπάρετεοποιοδήποτεφάρμακο.

ΠριντηνέναρξητηςθεραπείαςμεVesanoid,θαπρέπειναενημερώσετετονγιατρόσαςανείστε

έγκυος,αννομίζετεότιείστεέγκυοςήσκοπεύετεναμείνετεέγκυος.

Επομένως,μηνπάρετετοVesanoidανείστεέγκυοςήσκοπεύετεναμείνετεέγκυος.ΤοVesanoid

προκαλείσοβαρήβλάβηστoέμβρυo.Δενθαπρέπειναμείνετεέγκυοςκατάτηδιάρκειατης

εγκυμοσύνηςκαιέναμήναμετάτηδιακοπήτηςθεραπείαςμετοVesanoid.Ανμείνετεέγκυος,είναι

πολύπιθανότομωρόσαςναγεννηθείπαραμορφωμένο.Εσείςκαιοσύντροφόςσαςθαπρέπεινα

εφαρμόζετεαποτελεσματικάκαισυνεχήμέτρααντισύλληψηςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμε

VesanoidκαιγιατέσσεριςεβδομάδεςμετάτηδιακοπήτουVesanoid.Ογιατρόςσαςθασαςπειποιες

μεθόδουςναχρησιμοποιήσετε.

ToVesanoidμπορείναπεράσειστοανθρώπινογάλακαιεπομένωςναβλάψειτοβρέφοςσας.Δενθα

πρέπειναθηλάζετετοβρέφοςσαςκατάτηδιάρκειαθεραπείαςμεVesanoid.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

ΗικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτωνμπορείναεπηρεαστείότανπαίρνετετοVesanoid,

ιδιαίτεραεάναισθανθείτεζάληήέντονηκεφαλαλγία.

ΣημαντικέςπληροφορίεςσχετικάμεορισμένασυστατικάτουVesanoid:

ΤοVesanoidπεριέχειέλαιοσόγιας.Μηνπάρετεαυτότοφάρμακο,ανείστεαλλεργικόςστησόγιαή

σταφυστίκια.

ΤοVesanoidπεριέχεισορβιτόλη.Εάνσαςέχειπειογιατρόςσαςότιέχετεδυσανεξίασεορισμένα

σάκχαρα,συμβουλευτείτετονπρινπάρετεαυτότοφάρμακο.

3. ΠΩΣΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟVESANOID

ΠάντοτεναπαίρνετετοVesanoidαυστηράσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.Εάνέχετε

αμφιβολίες,ρωτήστετονγιατρόήτονφαρμακοποιόσας.Ογιατρόςσαςθασαςγράψειτην

κατάλληληδόση,ανάλογαμετηφύσητηςασθένειάςσας,τηναντίδρασησαςστοVesanoid,το

σωματικόσαςβάροςκαιτούψος.

Ησυνήθηςδόσηείναι45mg/m 2 καιηαντιστοιχίαείναιπερίπου8καψάκιαημερησίωςγιαενήλικες

διηρημένησεδύοίσεςδόσεις.Σεπαιδιάμεεπιμένουσακεφαλαλγία,κατάτηδιάρκειατηςθεραπείας

μπορείναεξετασθείτοενδεχόμενοελάττωσηςτηςδόσης.Οιενήλικεςμεασθένειεςστοσυκώτιήστα

νεφράθαλάβουντηχαμηλότερηδόσητων25mg/m 2 .ΘαπάρετετοVesanoidτοπολύμέχρι90

ημέρες.ΚατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμετοVesanoidήαμέσωςμετά,ογιατρόςσαςθασας

χορηγήσειαγωγήμεάλλαφάρμακα.

Καταπιείτετακαψάκιαολόκληραμενερό,κατάπροτίμησημαζίμετογεύμαήαμέσωςμετάαπό

αυτό.Μηνμασάτετακαψάκια.

Μηναλλάζετεμόνοισαςτηδοσολογία.ΕάνέχετετηνεντύπωσηότιηδράσητουVesanoidείναιείτε

υπερβολικάισχυρή,είτευπερβολικάασθενής,ενημερώστετογιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

ΕάνπάρετεμεγαλύτερηδόσηVesanoidαπότηνκανονική:

Εάνεσείςήκάποιοςάλλοςασθενής,πήρατεπερισσότερηαπότησυνταγογραφημένηδόσηVesanoid,

θαπρέπειναεπικοινωνήσετεάμεσαμετογιατρόήτοφαρμακοποιόσαςήτοκοντινότερο

νοσοκομείο.

ΕάνξεχάσετεναπάρετετοVesanoid:

Εάνξεχάσετεναλάβετεμίαδόση,πάρτετακαψάκια,αμέσωςμόλιςτοθυμηθείτεκαιενημερώστε

άμεσατογιατρόσας.Μηνπάρετεδιπλήδόσηγιανααναπληρώσετετηδόσηπουξεχάσατε.

ΕάνσταματήσετεναπαίρνετετοVesanoid:

Μηναλλάζετεμόνοισαςτηδόσηπουσαςέχεισυνταγογραφηθεί.Εάνέχετετηνεντύπωσηότιη

δράσητουVesanoidείναιείτευπερβολικάισχυρή,είτευπερβολικάασθενής,ενημερώστετογιατρόή

τοφαρμακοποιόσας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοVesanoidμπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητεςενέργειεςανκαιδεν

παρουσιάζονταισεόλουςτουςανθρώπους.Επιπρόσθεταμεταευεργετικάαποτελέσματατου

Vesanoid,σχεδόνόλοιοιασθενείςεμφανίζουνκάποιεςανεπιθύμητεςενέργειεςκατάτηδιάρκειατης

θεραπείας,ακόμηκαιανχρησιμοποιούντοφάρμακοσύμφωναμετιςοδηγίες.

Σεσπάνιεςπεριπτώσεις,τοVesanoidμπορείνααυξήσειταεπίπεδατουασβεστίουστοαίμασας,

επομένωςογιατρόςσαςπιθανόννατοπαρακολουθείκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςσας.Είναι

πιθανόναεμφανιστούνκαιάλλεςδιαταραχέςτουαίματος.

Οιπιοσυχνέςανεπιθύμητεςενέργειεςσυμπεριλαμβάνουνξηροδερμίακαιξηροστομία,εξάνθημα,

ναυτία,έμετοκαιπόνοσταοστά.Μπορείεπίσηςναεμφανίσετεξηρότητα,πληγέςσταχείλησας,

κνησμό,ξεφλούδισμαήφλεγμονήστοδέρμα,ξηροφθαλμίαήεπιπεφυκίτιδασταμάτιασας,ταοποία

μπορείνασαςδημιουργήσουνπρόβλημαανφοράτεφακούςεπαφής,απώλειατριχών(προσωρινής

φύσεως)καιαυξημένηεφίδρωση.Περιστασιακά,μπορείναεμφανιστούνεξελκώσειςσταγεννητικά

όργανα.Πιθανόννααναφερθούνμυϊκόςπόνος,αρθραλγία,κοιλιακόςπόνος,στομαχικήδιαταραχή,

διάρροια,δυσκοιλιότητακαιδιαταραχέςστηνόραση.Άλλεςανεπιθύμητεςενέργειεςείναιη

κεφαλαλγίακαιηκόπωση.Σπάνιαμπορείναεκδηλωθείπυρετόςμαζίμεπλακώδουςμορφές

δερματικέςαλλοιώσεις,συνήθωςστοκεφάλι,στολαιμόήστουςώμους,ήπυρετόςμεοζώδεις

αλλοιώσειςστουςμηρούς.

Μπορείναεκδηλωθούνκαιάλλεςδερματικέςαντιδράσεις.

Ανεκδηλώσετεπυρετό,ειδικάσεσυνδυασμόμεδυσκολίαστηναναπνοή,βήχα,ζάλη,πόνοστο

στήθοςκαιστηνκοιλιά,θαπρέπειναενημερώσετεάμεσατογιατρόσας.

Ανανησυχείτεγιατιςπαραπάνωήγιαάλλεςανεπιθύμητεςενέργειες,νατοσυζητήσετεμετογιατρό

ήτοφαρμακοποιόσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρή,ήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητηενέργεια

πουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετογιατρόήτο

φαρμακοποιόσας.

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟVESANOID

Ναφυλάσσεταισεμέρηπουδεντοφθάνουνκαιδεντοβλέπουνταπαιδιά.

Ναμηχρησιμοποιείτετοφάρμακομετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεταιστηνεπισήμανσηκαι

στοκουτί.

Φιάλες:

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερητων30°C.

Διατηρείτετηφιάληκαλάκλεισμένηγιαναπροφυλάσσεταιαπότηνυγρασία.

Φυλάσσετετηφιάληστοεξωτερικόκουτίγιαναπροστατεύεταιαπότοφως.

Συσκευασίεςσεκυψέλες( blister) :

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερητων30°C.

Φυλάσσετετιςκυψέλεςστοεξωτερικόκουτίγιαναπροστατεύεταιαπότοφως.

Θυμηθείτεναεπιστρέψετεστοφαρμακοποιόσαςταφάρμακαπουδενχρειάζονταιπια,ώστενα

διευθετηθείηαπόρριψητουςμεδιαδικασίεςπουθαβοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤιπεριέχειτοVESANOID

Ηδραστικήουσίαείναιητρετινοΐνη.TακαψάκιαVesanoidπεριέχουν10mgτρετινοΐνης.

Ταάλλασυστατικάσταπεριεχόμενατουκαψακίουείναι:κηρόςκίτρινος,έλαιοσόγιας

υδρογονωμένο,έλαιοσόγιαςμερικώςυδρογονωμένοκαιέλαιοσόγιας.Ταάλλα

συστατικάστοπερίβληματουκαψακίουείναι:ζελατίνη,γλυκερόλη(E422),karion83:

σορβιτόλη(E420),μαννιτόλη(E421),άμυλο(αραβοσίτου),τιτανίουδιοξείδιο(Ε171),

σιδήρουοξείδιοκίτρινο(Ε172),σιδήρουοξείδιοερυθρό(Ε172).

ΕμφάνισητουVESANOIDκαιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας

Φιάλεςαπόσκουρόχρωμογυαλίτων100καψακίων.

Συσκευασίεςσεκυψέλες(blister)απόPVC/PE/PVDC/Αλουμίνιοτων100καψακίων.

Μπορείναμηκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

Κάτοχοςαδείαςκυκλοφορίαςκαιπαραγωγός

ΥπεύθυνοςαδείαςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

Roche(Hellas)AE.

Αλαμάνας4&Δελφών

15125Μαρούσι,Αττική

ΚάτοχοςΕιδικήςΑδείαςΚυκλοφορίαςστηνΚύπρο:

Γ.Α.Σταμάτης&ΣίαΛτδ

27ΑνδρέαΑραούζου

1076Λευκωσία,Κύπρος

Παραγωγός:

R.P.SchererGmbH&CoKG

Γερμανία

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγιατελευταίαφοράστις10.11.2009

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VESANOID ® 10mgμαλακάκαψάκια

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικήουσία:

1καψάκιοπεριέχει10mgtretinoin

Έκδοχα:

1καψάκιοπεριέχει107,92mgέλαιοσόγιας.

Τοπερίβληματουκαψακίουπεριέχεισορβιτόλη(Ε420)μεταξύ0,96-1,46mg

Γιατονπλήρηκατάλογοτωνεκδόχων,βλ.παράγραφο6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Καψάκιο,μαλακό

Δίχρωμαπορτοκαλοκίτρινα/ερυθροκάστανακαψάκια.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοVESANOID(τρετινοΐνη)ενδείκνυταιγιατηνεπαγωγήύφεσηςτηςοξείας

προμυελοκυτταρικήςλευχαιμίας(APL;ταξινόμησηκατάFAB:AML-M3).

Αυτήηθεραπείαενδείκνυταισεασθενείςπουδενέχουνπροηγούμεναυποβληθείσεθεραπεία

καθώςεπίσηςκαισεασθενείςπουυποτροπιάζουνμετάαπόσυνήθηχημειοθεραπευτικήαγωγή

(ανθρακυκλίνηκαικυταραβίνηήισοδύναμαθεραπευτικάσχήματα),ήασθενείςπουεμφανίζουν

ανθεκτικότηταστηχημειοθεραπεία.

Ηπροσθήκητηςτρετινοΐνηςστηχημειοθεραπείααυξάνειτηδιάρκειατηςεπιβίωσηςκαιμειώνει

τονκίνδυνουποτροπήςσυγκρινόμενημετηχημειοθεραπείαμόνητης.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Συνιστάταιηαπότουστόματοςχορήγησησυνολικήςημερήσιαςδόσης45mg/m 2 επιφάνειας

σώματος,διηρημένηςσεδύοίσεςδόσεις.Ηαντιστοιχίαείναιπερίπου8καψάκιαγιακάθεδόση

ενηλίκου.

Τακαψάκιαθαπρέπεινακαταπίνονταιμενερό.Τακαψάκιαδενθαπρέπειναμασώνται.

Συνιστάταιόπωςτακαψάκιαλαμβάνονταιμαζίμεταγεύματαήαμέσωςμετάαπόαυτά.

Δενυπάρχουναρκετάδεδομέναγιατηνασφάλειακαιτηναποτελεσματικότητατηςχρήσηςτης

τρετινοΐνηςσταπαιδιά.

Ταπαιδιάμπορούνναλάβουν45mg/m 2 επιφάνειαςσώματος,εκτόςεάνεμφανιστείσοβαρή

τοξικότητα.Πρέπειναεξετασθείηελάττωσητηςδόσηςσεπεριπτώσειςπαιδιώνμεεπιμένουσα

κεφαλαλγία.

Ηαγωγήπρέπεινασυνεχιστείέωςότουεπιτευχθείπλήρηςύφεση,ήγιατοπολύ90ημέρες.

Εξαιτίαςτηςανεπάρκειαςδεδομένωνγιαασθενείςμεηπατικήκαι/ήνεφρικήανεπάρκεια,ηδόση

θαπρέπειναελαττωθείστα25mg/m 2 ,γιαπροληπτικούςλόγους.

Χημειοθεραπείαμεπλήρηδόσηανθρακυκλίνηςθαπρέπειναπροστίθεταιστοσχήματης

τρετινοΐνηςωςακολούθως(βλ.παράγραφο4.4):

Ότανοαριθμόςτωνλευκώναιμοσφαιρίωνστηναρχήτηςθεραπείαςείναιμεγαλύτερος

από5x10 9 /L,ηχημειοθεραπείαθαπρέπειναξεκινάειμαζίμετρετινοΐνητηνπρώτη

ημέρα.

Ότανοαριθμόςτωνλευκώναιμοσφαιρίωνστηναρχήτηςθεραπείαςείναιμικρότερος

από5x10 9 /L,αλλάαυξάνειγρήγορακατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμετρετινοΐνη,

πρέπειναπροστίθεταιαμέσωςχημειοθεραπείαστοσχήματηςτρετινοΐνηςεάνοαριθμός

τωνλευκώναιμοσφαιρίωνυπερβείτα6x10 9 /Lτηνπέμπτηημέρα,ήυπερβείτα10x10

/Lτηδέκατηημέρα,ήυπερβείτα15x10 9 /Lτην28ηημέρα.

Όλοιοιάλλοιασθενείςπρέπειναλαμβάνουνχημειοθεραπείααμέσωςμετάτηνεπίτευξη

πλήρουςύφεσης.

Εάνπροστεθείχημειοθεραπείαστηντρετινοΐνηλόγωυπερλευκοκυττάρωσης,δενείναι

απαραίτητοναμεταβληθείηδόσητηςτρετινοΐνης.

Μετάτηνολοκλήρωσητηςθεραπείαςμετρετινοΐνηκαιτουπρώτουκύκλουχημειοθεραπείας

πρέπειναδίδεταιχημειοθεραπείασταθεροποίησηςμεανθρακυκλίνη,γιαπαράδειγμαδύο

επιπλέονκύκλοιμεμεσοδιαστήματα4-6εβδομάδων.

Σεμερικούςασθενείςταεπίπεδατηςτρετινοΐνηςστοπλάσμαμπορείναμειωθούνσημαντικά

παράτησυνεχήχορήγηση.

4.3 Αντενδείξεις

Γνωστήαλλεργίαστηντρετινοΐνη,σταρετινοειδήήσεκάποιοαπόταέκδοχα.

Κύηση(βλέπεπαράγραφο4.6).

Γαλουχία(βλέπεπαράγραφο4.6).

Τετρακυκλίνες(βλέπεπαράγραφο4.5).

ΒιταμίνηΑ(βλέπεπαράγραφο4.5).

ΤοVesanoidπεριέχειέλαιοσόγιας,επομένωςτοVesanoidαντενδείκνυταισεασθενείς

αλλεργικούςστησόγιαήσταφυστίκια.

4.4 Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Ητρετινοΐνηθαπρέπειναχορηγείταισεασθενείςμεοξείαπρομυελοκυτταρικήλευχαιμίαμόνο

κάτωαπόαυστηρήεπίβλεψηιατρού,πουδιαθέτειεμπειρίαστηθεραπείααιματολογικών/

ογκολογικώννοσημάτων.

Πρέπειναυπάρχεικατάλληληυποστηρικτικήαγωγήγιαασθενείςμεοξείαπρομυελοκυτταρική

λευχαιμία,γιαπαράδειγμαπροφύλαξηαπόαιμορραγίακαιέγκαιρηθεραπείαγιαλοίμωξηκατά

τηδιάρκειατηςθεραπείαςμετρετινοΐνη.Οιαιματολογικέςπαράμετροι,οιπαράμετροιπήξης,τα

αποτελέσματατουελέγχουτηςηπατικήςλειτουργίαςκαιταεπίπεδατωντριγλυκεριδίωνκαιτης

χοληστερίνηςπρέπειναπαρακολουθούνταισυχνά.

Κατάτηδιάρκειακλινικώνμελετώνέχειπαρατηρηθείσυχνάυπερλευκοκυττάρωση(στο75%

τωνπεριστατικών),σχετιζόμενημερικέςφορέςμετο«ΣύνδρομοτουΡετινοϊκούΟξέος».Το

σύνδρομοαυτόέχειπαρατηρηθείσεπολλούςασθενείςμεοξείαπρομυελοκυτταρικήλευχαιμία

(έως25%σεορισμένα κέντρα) στουςοποίουςχορηγούνταντρετινοΐνη.

Τοσύνδρομοτουρετινοϊκούοξέοςχαρακτηρίζεταιαπόπυρετό,δύσπνοια,οξείααναπνευστική

δυσχέρεια,πνευμονικέςδιηθήσεις,υπεζωκοτικέςκαιπερικαρδιακέςσυλλογές,υπόταση,οίδημα,

αύξησησωματικούβάρους,ηπατική,νεφρικήκαιπολυοργανικήανεπάρκεια.

Τοσύνδρομοτουρετινοϊκούοξέοςσχετίζεταισυχνάμευπερλευκοκυττάρωσηκαιμπορείνα

αποβείμοιραίο.

Ησυχνότηταεμφάνισηςτουσυνδρόμουτουρετινοϊκούοξέοςελαττώνεταιότανπροστίθεται

πλήρηςδόσηχημειοθεραπείαςστοσχήματηςτρετινοΐνης,βάσειτουαριθμούτων

λευκοκυττάρων.Ητρέχουσασυνιστώμενηθεραπευτικήαγωγήκαιοτρόποςχορήγησης

περιγράφονταιαναλυτικάστηνπαράγραφο4.2.

Άμεσηχορήγησηδεξαμεθαζόνης(10mgκάθε12ώρεςγιαέως3ημέρεςήμέχριτηνυποχώρηση

τωνσυμπτωμάτων),θαπρέπειναγίνειεάνοασθενήςπαρουσιάσειοποιαδήποτεσημείαή

συμπτώματατουσυνδρόμου.

Σεπερίπτωσησυνδρόμουρετινοϊκούοξέος,μέτριαςκαισοβαρήςβαρύτητας,θαπρέπεινα

εξετάζεταιτοενδεχόμενοπροσωρινήςδιακοπήςτηςαγωγήςμεVesanoid.

ΤοVesanoidμπορείναπροκαλέσειψευδοόγκοτουεγκεφάλου.Ηενλόγωκατάστασηθαπρέπει

νααντιμετωπίζεταισύμφωναμετησυνήθηιατρικήπρακτική.Σεασθενείςπουδεν

ανταποκρίνονταιστηθεραπεία,θαπρέπειναεξετάζεταιτοενδεχόμενοπροσωρινήςδιακοπήςτου

Vesanoid.

ΤοσύνδρομοSweetήηοξείαεμπύρετοςουδετερόφιληδερματίτιδαπαρουσίασανεντυπωσιακή

ανταπόκρισηστηναγωγήμεκορτικοστεροειδή.

Κατάτονπρώτομήνατηςαγωγής,υπάρχεικίνδυνοςθρόμβωσης(τόσοφλεβικήςόσοκαι

αρτηριακής),πουμπορείνασυμβείσεοποιοδήποτεοργανικόσύστημα(βλέπεπαράγραφο4.8).

Ωςεκτούτου,θαπρέπειναδίδεταιπροσοχήκατάτηναντιμετώπισηασθενώνμεσυνδυασμό

Vesanoidκαιαντιινωδολυτικώνπαραγόντων,όπωςτοτρανεξαμικόοξύ,τοαμινοκαπροϊκόοξύή

ηαπρωτινίνη(βλέπεπαράγραφο4.5).

Επειδήμπορείναεμφανιστείυπερασβεστιαιμίακατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,συνιστάταινα

ελέγχονταιταεπίπεδατουασβεστίουτουορού.

Τασκευάσματαχαμηλώνδόσεωνπρογεστερόνης(«minipill»)αποτελούνανεπαρκήμέθοδο

αντισύλληψηςκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμετρετινοΐνη(βλέπεπαράγραφο4.6).

ΤοVesanoidπεριέχειεπίσηςσορβιτόλη,επομένωςοιασθενείςμεσπάνιακληρονομικά

προβλήματαδυσανεξίαςστηφρουκτόζηδενπρέπειναλαμβάνουνVesanoid.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφαρμακευτικάιδιοσκευάσματακαιάλλεςμορφές

αλληλεπίδρασης

Τετρακυκλίνες: ησυστηματικήθεραπείαμερετινοειδήμπορείναπροκαλέσειαύξησητης

ενδοκρανιακήςπίεσης.Καθώςοιτετρακυκλίνεςμπορείεπίσηςναπροκαλέσουναύξησητης

ενδοκρανιακήςπίεσης,οιασθενείςδενπρέπειναλαμβάνουνθεραπείαμετρετινοΐνηκαι

τετρακυκλίνεςσυγχρόνως(βλέπεπαράγραφο4.3).

ΒιταμίνηΑ: όπωςκαιμεάλλαρετινοειδή,ητρετινοΐνηδενπρέπειναχορηγείταισεσυνδυασμό

μεβιταμίνηΑεπειδήμπορείναεπιδεινωθούντασυμπτώματατηςυπερβιταμίνωσηςΑ(βλέπε

παράγραφο4.3).

Ηεπίδρασητηςτροφήςστηβιοδιαθεσιμότητατηςτρετινοΐνηςδενέχεικαθοριστεί.Καθόσονη

βιοδιαθεσιμότητατωνρετινοειδών,σανομάδα,είναιγνωστόότιαυξάνεταιπαρουσίατροφής,

συνιστάταιναχορηγείταιητρετινοΐνησυγχρόνωςμεταγεύματαήαμέσωςμετάαπόαυτά.

ΚαθώςητρετινοΐνημεταβολίζεταιαπότοηπατικόενζυμικόσύστημαP450,είναιπιθανόνα

μεταβάλλονταιοιφαρμακοκινητικέςπαράμετροισεασθενείςστουςοποίουςχορηγούνται

ταυτόχροναφάρμακαπουεπάγουνήαναστέλλουναυτότοσύστημα.Φάρμακαπουγενικά

επάγουντοσύστημαP450περιλαμβάνουντηριφαμπικίνη,ταγλυκοκορτικοειδή,τη

φαινοβαρβιτάληκαιτηνπεντοβαρβιτάλη.Φάρμακαπουγενικάαναστέλλουνταηπατικάένζυμα

P450περιλαμβάνουντηνκετοκοναζόλη,τησιμετιδίνη,τηνερυθρομυκίνη,τηβεραπαμίλη,τη

διλτιαζέμηκαιτηνκυκλοσπορίνη.Δενυπάρχουνδεδομέναπουναυποδεικνύουνότιη

ταυτόχρονηχορήγησητρετινοΐνηςμεαυτάταφάρμακααυξάνειήελαττώνειτην

αποτελεσματικότηταήτηντοξικότητατηςτρετινοΐνης.

Σπάνιαέχουναναφερθείπεριπτώσειςμοιραίωνθρομβωτικώνεπιπλοκώνσεασθενείςπου

αντιμετωπίζοντανταυτόχροναμεall-transρετινοϊκόοξύκαιαντιινωδολυτικούςπαράγοντες,

όπωςτοτρανεξαμικόοξύ,τοαμινοκαπροϊκόοξύκαιηαπρωτινίνη(βλέπεπαράγραφο4.4).Ωςεκ

τούτου,θαπρέπειναδίδεταιπροσοχήκατάτηνταυτόχρονηχορήγησηall-transρετινοϊκούοξέος

μεαυτούςτουςπαράγοντες.

Δενυπάρχουνδεδομέναγιαπιθανήφαρμακευτικήαλληλεπίδρασημεταξύτρετινοΐνης,

δαουνορουβικίνηςήAraC.

4.6 Kύησηκαιγαλουχία

Όλαταμέτραπουαναφέρονταιπαρακάτωθαπρέπειναλαμβάνονταιυπόψη,σεσυνδυασμό

μετησοβαρότητατηςασθένειαςκαιτουεπείγοντοςτηςαγωγής.

Κύηση: ToVesanoidπεριέχειέναρετινοειδέςπαρόμοιομετηβιταμίνηΑ.Επομένωςτο

Vesanoidδενθαπρέπειναχορηγείταισεέγκυεςγυναίκεςήσεγυναίκεςπουμπορούννα

συλλάβουν.Ητρετινοΐνηπροκαλείσοβαρέςσυγγενείςανωμαλίεςότανχορηγείταικατάτη

διάρκειατηςκύησης.Ηχρήσητηςαντενδείκνυταιστιςεγκύουςκαθώςκαισεγυναίκεςπου

μπορείνασυλλάβουνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμετρετινοΐνηκαιμέσασεέναμήνααπότη

διακοπήτης,εκτόςκαιαντοόφελοςτηςχορήγησηςτρετινοΐνης,εξαιτίαςτηςσοβαρότηταςτης

κατάστασηςτηςασθενούςκαιτουεπείγοντοςτηςαγωγής,αντισταθμίζειτονκίνδυνοεμφάνισης

συγγενώνανωμαλιώνστοέμβρυο.

Υπάρχειπολύυψηλόςκίνδυνοςπρόκλησηςδιαμαρτιώνσεεκτεθειμένοέμβρυο,εάνη

εγκυμοσύνηλάβειχώρακατάτηδιάρκειατηςαγωγήςμετρετινοΐνη,ανεξάρτητααπότηδόση

καιτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Ηθεραπείαμετρετινοΐνηθαπρέπειναχορηγείταισεγυναίκεςασθενείςαναπαραγωγικής

ηλικίας,μόνοότανπληρούνταιόλοιοιπαρακάτωόροι:

Ηασθενήςέχειενημερωθείαπότογιατρότηςγιατουςκινδύνουςμιαςεγκυμοσύνηςπου

θαλάβειχώρακατάτηδιάρκειακαιέναμήναμετάαπότηναγωγήμετρετινοΐνη.

Είναιπρόθυμηνασυμμορφωθείμεταυποχρεωτικάαποτελεσματικάαντισυλληπτικά

μέτρα:τηχρήσημιαςαξιόπιστηςμεθόδουαντισύλληψηςχωρίςδιακοπήκατάτη

διάρκειατηςθεραπείας,καθώςκαιγιαέναμήναμετάτηδιακοπήτηςχορήγησης

τρετινοΐνης(βλέπεπαράγραφο4.4).

Διαγνωστικέςδοκιμασίεςκύησηςπρέπειναπραγματοποιούνταισεμηνιαίαδιαστήματα

κατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Αν,παράτιςπαραπάνωπροφυλάξεις,λάβειχώρακύησηκατάτηδιάρκειατηςαγωγήςμε

τρετινοΐνηήέωςκαιέναμήναμετάτηδιακοπήτηςαγωγής,υπάρχειυψηλόςκίνδυνοςεμφάνισης

διαμαρτιώνστοέμβρυο,ιδιαίτεραότανητρετινοΐνηχορηγείταικατάτοπρώτοτρίμηνοτης

κύησης.

Γαλουχία: Οθηλασμόςπρέπειναδιακοπείμετηνέναρξητηςχορήγησηςτρετινοΐνης.

4.7 Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

ΤοVesanoidέχειπολύμικρήήμέτριαεπίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων,ιδιαίτεραεάνοιασθενείςαισθάνονταιζάληήέντονηκεφαλαλγία.

4.8 Ανεπιθύμητεςενέργειες

Σεασθενείςπουακολουθούναγωγήμετιςσυνιστώμενεςημερήσιεςδόσειςτρετινοΐνης,οι

συχνότερεςανεπιθύμητεςενέργειεςείναισυναφείςμετασημείακαιτασυμπτώματατου

συνδρόμουτηςυπερβιταμίνωσηςΑ(όπωςμεάλλαρετινοειδή).

Τοσύνδρομορετινοϊκούοξέοςέχειαναφερθείσεπολλούςασθενείςμεοξείαπρομυελοκυτταρική

λευχαιμία(έως25%σεορισμένακέντρα)πουτουςχορηγούνταντρετινοΐνη.Τοσύνδρομοτου

ρετινοϊκούοξέοςχαρακτηρίζεταιαπόπυρετό,δύσπνοια,οξείααναπνευστικήδυσχέρεια,

πνευμονικέςδιηθήσεις,υπεζωκοτικέςκαιπερικαρδιακέςσυλλογές,υπόταση,οίδημα,αύξησητου

σωματικούβάρους,ηπατικήανεπάρκεια,νεφρικήανεπάρκειακαιπολυοργανικήανεπάρκεια.Το

σύνδρομορετινοϊκούοξέοςσχετίζεταισυχνάμευπερλευκοκυττάρωσηκαιμπορείναείναι

μοιραίο.Γιατηνπρόληψηκαιαντιμετώπισητουσυνδρόμουρετινοϊκούοξέοςβλέπεπαράγραφο

4.4.

Επιπλέον,έχουναναφερθείοιακόλουθεςανεπιθύμητεςενέργειεςσεκλινικέςμελέτεςκαικατά

τηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουπροϊόντοςστηναγορά.

(Η“όχιγνωστήσυχνότητα”αντιστοιχείστηνεμπειρίαμετάτηνκυκλοφορίατουπροϊόντοςστην

αγορά)

Λοιμώξειςκαιπαρασιτώσεις:

Όχιγνωστήσυχνότητα:Νεκρωτικήπεριτονίτιδα.

Διαταραχέςτουαιμοποιητικούκαιτουλεμφικούσυστήματος:

Όχιγνωστήσυχνότητα:Θρομβοκυττάρωση,βασεοφιλία.

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): ,Μειωμένηόρεξη.

Όχιγνωστήσυχνότητα:Υπερασβεστιαιμία

Ψυχιατρικέςδιαταραχές:

Πολύσυχνές(≥ 1/10) ,:Συγχυτικήκατάσταση,άγχος,κατάθλιψη,αϋπνία.

Διαταραχέςτουνευρικούσυστήματος:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): Κεφαλαλγία,ενδοκρανιακήπίεσηαυξημένη,καλοήθηςενδοκρανιακή

υπέρταση,ζάλη,παραισθησία.

Όχιγνωστήσυχνότητα:Αγγειακόεγκεφαλικόεπεισόδιο.

Οφθαλμικέςδιαταραχές:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): Οπτικέςδιαταραχές,διαταραχέςτουεπιπεφυκότα.

Διαταραχέςτουωτόςκαιτουλαβύρινθου:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): Διαταραχήακοής.

Καρδιακέςδιαταραχές:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): Αρρυθμία

Όχιγνωστήσυχνότητα:Έμφραγματουμυοκαρδίου.

Αγγειακέςδιαταραχές:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): Έξαψη

Όχιγνωστήσυχνότητα:Θρόμβωση,αγγειίτιδα.

Διαταραχέςτουαναπνευστικούσυστήματος,τουθώρακακαιτουμεσοθωράκιου:

Πολύσυχνές(≥ 1/10) :Aναπνευστικήανεπάρκεια,ξηρότηταρινικούβλεννογόνου,άσθμα

Διαταραχέςτουγαστρεντερικούσυστήματος:

Πολύσυχνές(≥ 1/10) :Ξηροστομία,ναυτία,έμετος,κοιλιακόάλγος,διάρροια,δυσκοιλιότητα,

παγκρεατίτιδα,χειλίτιδα.

Διαταραχέςτουδέρματοςκαιτουυποδόριουιστού:

Πολύσυχνές(≥ 1/10) :Ερύθημα,εξάνθημα,κνησμός,αλωπεκία,υπερίδρωση.

Όχιγνωστήσυχνότητα:οζώδεςερύθημα,οξείαεμπύρετηουδετεροφιλικήδερμάτωση.

Διαταραχέςτουμυοσκελετικούσυστήματοςκαιτουσυνδετικούιστού:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): Οστικόςπόνος.

Όχιγνωστήσυχνότητα:Μυοσίτιδα.

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρωνοδών:

Όχιγνωστήσυχνότητα:Έμφρακτονεφρού.

Διαταραχέςτουαναπαραγωγικούσυστήματοςκαιτουμαστού:

Όχιγνωστήσυχνότητα:Εξέλκωσηγεννητικώνοργάνων.

Γενικέςδιαταραχέςκαικαταστάσειςτηςοδούχορήγησης:

Πολύσυχνές(≥ 1/10) :Θωρακικόάλγος,ρίγη,αίσθημακακουχίας.

Παρακλινικέςεξετάσεις:

Πολύσυχνές(≥ 1/10): τριγλυκερίδιααίματοςαυξημένα,κρεατινίνηαίματοςαυξημένη,

χοληστερόληαίματοςαυξημένη,τρανσαμινάσεςαυξημένες.

Όχιγνωστήσυχνότητα :Eπίπεδαισταμίνηςαυξημένα.

Ηαπόφασηγιατηδιακοπήήτησυνέχισητηςθεραπείαςπρέπειναβασιστείστηναξιολόγησητου

οφέλουςτηςθεραπείαςέναντιτηςβαρύτηταςτωνανεπιθύμητωνενεργειών.

Τερατογόνοςδράση:Βλέπεπαράγραφο4.6.

Δενυπάρχουναρκετάδεδομέναγιατηνασφάλειατηςχρήσηςτηςτρετινοΐνηςσταπαιδιά.Έχουν

αναφερθείμερικέςπεριπτώσειςαυξημένηςτοξικότηταςσεπαιδιάπουέλαβανθεραπείαμε

τρετινοΐνηκαιιδιαίτερααυξημένησυχνότηταεμφάνισηςψευδοόγκουτουεγκεφάλου.

4.9 Υπερδοσολογία

Σεπερίπτωσηυπερδοσολογίαςμεall-transρετινοϊκόοξύ,μπορείναεμφανιστούναναστρέψιμα

σημείαυπερβιταμίνωσηςΑ(κεφαλαλγία,ναυτία,έμετος,βλεννογονοδερματικάσυμπτώματα).

Ησυνιστώμενηδόσηστηνοξείαπρομυελοκυτταρικήλευχαιμίαείναιτοένατέταρτοτης

μέγιστηςανεκτήςδόσηςσεασθενείςμεσυμπαγείςόγκουςκαικάτωαπότημέγιστηανεκτήδόση

σεπαιδιά.

Δενυπάρχειειδικήαγωγήσεπερίπτωσηυπερδοσολογίας,είναιόμωςσημαντικόοασθενήςνα

αντιμετωπισθείσεειδικήαιματολογικήμονάδα.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:Κυτταροστατικός-διαφοροποιητικόςπαράγοντας,κωδικός

ΑTC:L01XX14.

Ητρετινοΐνηείναιέναςφυσικόςμεταβολίτηςτηςρετινόληςκαιανήκειστηνκατηγορίατων

ρετινοειδών,πουπεριλαμβάνουνφυσικάκαισυνθετικάανάλογα.

Σεinvitroμελέτες,έχειπαρατηρηθείότιητρετινοΐνηεπάγειτηδιαφοροποίησηκαιαναστέλλει

τονκυτταρικόπολλαπλασιασμόσετροποποιημένεςσειρέςαιμοποιητικώνκυττάρων,

συμπεριλαμβανομένωντωνκυτταρικώνσειρώντηςμυελοειδούςλευχαιμίαςτουανθρώπου.

Ομηχανισμόςδράσηςτηςτρετινοΐνηςστηνοξείαπρομυελοκυτταρικήλευχαιμίαδενείναι

γνωστός,μπορείόμωςναοφείλεταισεμεταβολήτηςσύνδεσηςτηςτρετινοΐνηςμεένανπυρηνικό

υποδοχέατουρετινοϊκούοξέος(RAR),δεδομένουότιοα-υποδοχέαςτουρετινοϊκούοξέος

μεταβάλλεταικατάτησυνένωσήτουμεμιαπρωτεΐνηπουκαλείταιPML.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΗτρετινοΐνηείναιέναςενδογενήςμεταβολίτηςτηςβιταμίνηςΑκαιφυσιολογικάεντοπίζεταιστο

πλάσμα.

Μετάαπότουστόματοςχορήγηση,ητρετινοΐνηαπορροφάταιαπότοπεπτικόσύστημακαιοι

μέγιστεςσυγκεντρώσειςστοπλάσμαυγιώνεθελοντώνεπιτεύχθηκαν3ώρεςμετάτηχορήγηση.

Υπάρχειευρείαδιακύμανσητωνεπιπέδωντηςτρετινοΐνηςστοπλάσματόσοαπόασθενήσε

ασθενήόσοκαιστονίδιοτονασθενή.

Ητρετινοΐνηπαρουσιάζειυψηλόβαθμόπρωτεϊνικήςσύνδεσης.Ύστερααπότηνεπίτευξητων

μέγιστωνσυγκεντρώσεωνστοπλάσμα,αρχίζειηπτώσητωνεπιπέδωντηςτρετινοΐνης,μεμέσο

χρόνοημιζωήςτις0,7ώρες.Hσυγκέντρωσηστοπλάσμαεπανέρχεταιστοεπίπεδοτης

ενδογενούςτρετινοΐνης,μετάαπό7έως12ώρεςαπότηνεφάπαξχορήγησημιαςδόσης40mg.

Ύστερααπόεπανειλημμένεςχορηγήσειςδενέχειπαρατηρηθείεναπόθεσητηςτρετινοΐνηςστους

ιστούς,ενώητρετινοΐνηδενπροσλαμβάνεταιαπότουςιστούςτουςσώματος.

Μετάαπόμίααπόστόματοςχορηγούμενηδόσηραδιοεπισημασμένηςτρετινοΐνης,περίπου60%

τηςραδιενέργειαςαπεκκρίνεταισταούρακαιπερίπου30%στακόπρανα.Οιμεταβολίτεςπου

ανιχνεύονταισταούρασχηματίζονταιμεοξείδωσηκαισχηματισμόγλυκουρονιδίων.

Κατάτηδιάρκειαεπαναλαμβανόμενηςχορήγησης,μπορείναπαρατηρηθείσημαντικήελάττωση

τηςσυγκέντρωσηςστοπλάσμα,πιθανώςλόγωενζυμικήςεπαγωγήςτουκυτοχρώματοςP-450,η

οποίααυξάνειτηνκάθαρσηκαιμειώνειτηβιοδιαθεσιμότηταμετάτηναπόστόματοςχορήγηση.

Προςτοπαρόν,δενυπάρχουνστοιχείασχετικάμεπιθανήαλληλεπίδρασητρετινοΐνηςκαι

δαουνορουβικίνης.

Ηαπαίτησηγιατροποποίησητουδοσολογικούσχήματοςσεασθενείςμενεφρικήήηπατική

δυσλειτουργίαδενέχειδιερευνηθεί.Ωςπροληπτικόμέτρο,ηχορηγούμενηποσότηταθαμειωθεί

(βλ.παράγραφο4.2).

5.3 Προκλινικάδεδομέναγιατηνασφάλεια

Ηαπόστόματοςχορήγησητρετινοΐνηςσεπειραματόζωαέδειξεότιηουσίαπαρουσιάζειπολύ

χαμηλήοξείατοξικότητασεόλαταείδηπουεξετάσθηκαν.

Πειράματασεζώαέδειξανχαμηλήοξείατοξικότητατηςαπόστόματοςχορηγούμενης

τρετινοΐνηςσεόλαταείδηπουμελετήθηκαν.Μετάαπόμιαμεγαλύτερηπερίοδοχορήγησηςοι

επίμυεςπαρουσίασανδοσοεξαρτώμενηκαιχρονοεξαρτώμενηεκφύλισητηςθεμέλιαςουσίαςτων

οστών,μείωσητουαριθμούτωνερυθρώναιμοσφαιρίωνκαιτοξικέςαλλοιώσειςστανεφράκαι

τουςόρχεις.

Στουςκύνεςπαρουσιάστηκανκυρίωςανωμαλίεςτηςσπερματογένεσηςκαιυπερπλασίατου

μυελούτωνοστών.

Όσοναφοράστηνεπαγωγήδιαφοροποίησηςτωνανθρώπινωνλευχαιμικώνκυττάρων(HL-60),οι

κύριοιμεταβολίτεςτηςτρετινοΐνης(4-οξο-τρετινοΐνη,ισοτρετινοΐνηκαι4-οξο-ισοτρετινοΐνη)

είναιλιγότεροαποτελεσματικοίαπότηντρετινοΐνη.

Μελέτεςυποχρόνιαςκαιχρόνιαςτοξικότηταςσεεπίμυς,έδειξανότιηαπόστόματος

χορηγούμενηδόσηπουδενείχεκαμίαδράση(noeffectoraldose)ήταν1mg/kg/ημέραή

χαμηλότερη.Σεκύνες,δόση30mg/kg/ημέρασχετίστηκεμετοξικάσυμπτώματαόπωςαπώλεια

βάρους,δερματολογικέςαλλοιώσειςκαιαλλοιώσειςτωνόρχεων.

Μελέτεςαναπαραγωγήςσεπειραματόζωαέχουναποδείξειτηντεραγόνοδράσητηςτρετινοΐνης.

Δενδιαπιστώθηκεμεταλλαξιογόνοςδράση.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογοςεκδόχων

Περιεχόμενακαψακίου:

Κηρόςκίτρινος

Έλαιοσόγιαςυδρογονωμένο

Έλαιοσόγιαςμερικώςυδρογονωμένο

Έλαιοσόγιας

Περίβλημακαψακίου:

Ζελατίνη

Γλυκερόλη(E422)

Karion83:Σορβιτόλη(E420),Μαννιτόλη(E421),Άμυλο(αραβοσίτου)

Τιτανίουδιοξείδιο(Ε171)

Σιδήρουοξείδιοκίτρινο(Ε172)

Σιδήρουοξείδιοερυθρό(Ε172).

6.2 Ασυμβατότητες

Δενέχειεφαρμογή.

6.3 Διάρκειαζωής

3χρόνια.

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος

Φιάλες:

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερητων30°C.

Διατηρείτετηφιάληκαλάκλεισμένηγιαναπροφυλάσσεταιαπότηνυγρασία.

Φυλάσσετετηφιάληστοεξωτερικόκουτίγιαναπροστατεύεταιαπότοφως.

Συσκευασίεςσεκυψέλες( blister) :

Μηφυλάσσετεσεθερμοκρασίαμεγαλύτερητων30°C.

Φυλάσσετετιςκυψέλεςστοεξωτερικόκουτίγιαναπροστατεύεταιαπότοφως.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

Φιάλεςαπόσκουρόχρωμογυαλίτων100καψακίων.

Συσκευασίεςσεκυψέλες(blister)απόPVC/PE/PVDC/Αλουμίνιοτων100καψακίων.

Μπορείναμηκυκλοφορούνόλεςοισυσκευασίες.

6.6 Οδηγίεςχρήσηςκαιχειρισμούκαιαπόρριψη

Χρήσηκαιχειρισμός:Καμίαειδικήυποχρέωση.

Απόρριψη:Κάθεμηχρησιμοποιηθένπροϊόνήυπόλειμμαπρέπεινααπορριφθείσύμφωναμετις

κατάτόπουςισχύουσεςσχετικέςδιατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥπεύθυνοςαδείαςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:

Roche(Hellas)AE.

Αλαμάνας4&Δελφών

15125Μαρούσι,Αττική

ΥπεύθυνοςΑδείαςΚυκλοφορίαςστηνΚύπρο:

Γ.Α.Σταμάτης&ΣίαΛτδ

27ΑνδρέαΑραούζου

1076Λευκωσία,Κύπρος

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑριθμόςαδείαςκυκλοφορίαςστηνΕλλάδα:80285/10.11.2009

ΑριθμόςαδείαςκυκλοφορίαςστηνΚύπρο:S00138

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνίαπρώτηςέγκρισης:18.10.1996

Ημερομηνίατελευταίαςανανέωσης:28.03.2002

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

10.11.2009

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες